EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0531

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe

C/2020/2404

OJ L 119, 17.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/531/oj

17.4.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 119/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/531 AL COMISIEI

din 16 aprilie 2020

de derogare, pentru anul 2020, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1), în special articolul 75 alineatul (3),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, în perioada 16 octombrie-30 noiembrie, statele membre pot să plătească avansuri de până la 50 % în cazul plăților directe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), și de până la 75 % în cazul măsurilor de sprijin legate de suprafață și de animale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(2)

La articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se prevede că plățile menționate la alineatul (1) al articolului respectiv, inclusiv avansurile pentru plățile directe, nu se efectuează înainte de finalizarea controalelor administrative și la fața locului care trebuie efectuate în temeiul articolului 74 din regulamentul menționat. Cu toate acestea, în ceea ce privește măsurile de sprijin legate de suprafață și de animale din cadrul dezvoltării rurale, articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 permite plata avansurilor după finalizarea controalelor administrative în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(3)

Din cauza situației actuale apărute ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a amplelor restricții de circulație instituite în statele membre, au apărut dificultăți administrative excepționale în toate statele membre. Dificultățile respective riscă să întârzie realizarea controalelor și efectuarea plății ajutoarelor aferentă. Totodată, fermierii sunt vulnerabili la perturbările economice provocate de pandemie și se confruntă cu dificultăți financiare și cu probleme de flux de numerar.

(4)

Având în vedere caracterul excepțional al acestor circumstanțe, este necesar să se atenueze respectivele dificultăți, prin derogarea de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru a permite statelor membre să acorde un nivel mai ridicat de avansuri către beneficiari pentru anul 2020.

(5)

În plus, date fiind circumstanțele excepționale fără precedent, este necesar să se acorde o derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru a se permite efectuarea avansurilor pentru plățile directe după finalizarea controalelor administrative indicate la articolele 28 și 29 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei (4). Este însă imperativ ca o astfel de derogare să nu pericliteze buna gestiune financiară și îndeplinirea cerinței referitoare la un nivel de asigurare suficient. În consecință, statelor membre care recurg la derogarea în cauză le revine răspunderea de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că se evită plățile în exces și că orice sumă plătită necuvenit se recuperează în mod real și cu rapiditate. În plus, recurgerea la derogarea respectivă trebuie să fie inclusă în declarația de gestiune menționată la articolul 7 alineatul (3) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru exercițiul financiar 2021.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole, al Comitetului privind plățile directe și al Comitetului privind dezvoltarea rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pentru anul de cerere 2020, statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăților directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pentru anul de cerere 2020, statele membre pot plăti avansuri pentru plățile directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 după finalizarea controalelor administrative menționate la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Articolul 3

În cazul statelor membre care aplică articolul 2 din prezentul regulament, declarația de gestiune care trebuie întocmită în temeiul articolului 7 alineatul (3) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru exercițiul financiar 2021 include o confirmare a faptului că a fost evitată efectuarea de plăți în exces către beneficiari și că sumele plătite necuvenit au fost recuperate în mod real și cu rapiditate, pe baza verificării tuturor informațiilor necesare.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 aprilie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69).


Top