EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2100

Regulamentul delegat (UE) 2019/2100 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizările taxonomiei care trebuie utilizată pentru formatul de raportare electronic unic (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/7066

JO L 326, 16.12.2019, p. 1–1040 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2100/oj

16.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2100 AL COMISIEI

din 30 septembrie 2019

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizările taxonomiei care trebuie utilizată pentru formatul de raportare electronic unic

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (1), în special articolul 4 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei (2) precizează formatul de raportare electronic unic, astfel cum este menționat la articolul 4 alineatul (7) din Directiva 2004/109/CE, care trebuie utilizat pentru întocmirea rapoartelor financiare anuale de către emitenți. Situațiile financiare consolidate incluse în aceste rapoarte sunt întocmite în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate, denumite în mod obișnuit standardele internaționale de raportare financiară („IFRS”), adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (3), sau în conformitate cu IFRS-urile emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) care sunt considerate, în baza Deciziei 2008/961/CE a Comisiei (4), echivalente cu IFRS-urile adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002.

(2)

Taxonomia de bază care trebuie utilizată pentru formatul de raportare electronic unic se bazează pe taxonomia IFRS și este o extensie a acesteia. Fundația IFRS actualizează în fiecare an taxonomia IFRS pentru a reflecta, printre alte evoluții, emiterea de noi IFRS-uri sau modificarea IFRS-urilor existente, analiza informațiilor raportate de obicei în practică sau îmbunătățirile conținutului general sau ale tehnologiei aflate la baza taxonomiei IFRS. În consecință, este necesar să se actualizeze standardele tehnice de reglementare pentru a reflecta modificările relevante ale taxonomiei IFRS.

(3)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2019/815 ar trebui modificat în consecință.

(4)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare înaintat Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) 2019/815

Regulamentul delegat (UE) 2019/815 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa II se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

3.

Anexa VI se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică rapoartelor financiare anuale care conțin situațiile financiare aferente exercițiilor financiare care încep la 1 ianuarie 2020 sau ulterior acestei date.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 septembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2019/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic (JO L 143, 29.5.2019, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

(4)  Decizia 2008/961/CE a Comisiei din 12 decembrie 2008 privind utilizarea de către emitenții de valori mobiliare din țările terțe a standardelor de contabilitate naționale ale anumitor țări terțe și a standardelor internaționale de raportare financiară pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate (JO L 340, 19.12.2008, p. 112).


ANEXA I

Anexa I se modifică după cum urmează:

(1)

Definiția esef_cor se înlocuiește cu următorul text:

„prefix aplicat în tabelele din anexele IV și VI pentru elementele definite în spațiul de nume «http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_cor»”;

(2)

Definiția esef_all se înlocuiește cu următorul text:

„prefix aplicat în tabelul din anexa VI pentru elementele definite în spațiul de nume «http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all»”;

(3)

Definiția ifrs-full se înlocuiește cu următorul text:

„prefix aplicat în tabelele din anexele IV și VI pentru elementele definite în spațiul de nume «http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2019-03-27/ifrs-full»”.


ANEXA II

În anexa II, tabelul 2 se înlocuiește cu următorul text:

Etichetă

Tip

Trimiteri la IFRS

Denumirea entității raportoare sau alte mijloace de identificare.

text

IAS 1 51 a

Explicarea modificării denumirii entității raportoare sau a altor mijloace de identificare care a intervenit de la finalul perioadei precedente de raportare

text

IAS 1 51 a

Domiciliul entității

text

IAS 1 138 a

Forma juridică a entității

text

IAS 1 138 a

Țara de înregistrare

text

IAS 1 138 a

Adresa sediului social al entității

text

IAS 1 138 a

Locul principal de desfășurare a activității

text

IAS 1 138 a

Descrierea naturii operațiunilor și a principalelor activități ale entității

text

IAS 1 138 b

Denumirea societății-mamă

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Denumirea societății-mamă a întregului grup

text

IAS 1 138 c, IAS 24 13

Durata de viață a entității cu existență limitată

text

IAS 1 138 d

Declarație de conformitate cu IFRS [text block]

text block

IAS 1 16

Explicații privind abaterile de la IFRS

text

IAS 1 20 b, IAS 1 20 c

Explicații privind efectul financiar al abaterilor de la IFRS

text

IAS 1 20 d

Prezentarea incertitudinilor în ceea ce privește capacitatea entității de a-și continua activitatea [text block]

text block

IAS 1 25

Explicații privind faptele și baza de întocmire a situațiilor financiare atunci când acestea nu se mai întocmesc pe baza continuității activității

text

IAS 1 25

Explicații privind motivul pentru care entitatea nu își va mai putea continua activitatea

text

IAS 1 25

Descrierea motivului folosirii unei perioade de raportare mai lungi sau mai scurte

text

IAS 1 36 a

Descrierea faptului că valorile prezentate în situațiile financiare nu sunt pe deplin comparabile

text

IAS 1 36 b

Prezentarea informațiilor privind reclasificările sau modificările prezentării [text block]

text block

IAS 1 41

Explicarea surselor incertitudinii estimărilor care prezintă un risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă

text

IAS 1 125, IFRIC 14 10

Prezentarea informațiilor privind activele și datoriile care prezintă un risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă [text block]

text block

IAS 1 125

Dividende recunoscute ca distribuiri către proprietari pe acțiune

X.XX duration

IAS 1 107

Dividende propuse sau declarate înainte de autorizarea publicării situațiilor financiare, dar nerecunoscute ca distribuire către proprietari

X duration

IAS 1 137 a, IAS 10 13

Dividende propuse sau declarate înainte de autorizarea publicării situațiilor financiare, dar nerecunoscute ca distribuire către proprietari, pe acțiune

X.XX duration

IAS 1 137 a

Prezentarea informațiilor privind evaluările și estimările contabile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile angajate și alte datorii [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind ajustarea pentru pierderile din credite [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind remunerarea auditorilor [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind autorizarea situațiilor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele financiare disponibile pentru vânzare [text block]

text block

IAS 1 10 e - Data de expirare 1.1.2021

Prezentarea informațiilor privind baza de consolidare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind baza de întocmire a situațiilor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele biologice, produsele agricole în momentul recoltării și subvențiile guvernamentale acordate pentru activele biologice [text block]

text block

IAS 41 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind costurile îndatorării [text block]

text block

IAS 23 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind împrumuturile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind combinările de întreprinderi [text block]

text block

IFRS 3 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind soldurile de numerar și soldurile bancare la băncile centrale [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind numerarul și echivalentele de numerar [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind situația fluxurilor de trezorerie [text block]

text block

IAS 7 Prezentarea unei situații a fluxurilor de trezorerie

Prezentarea informațiilor privind modificările politicilor contabile, estimărilor contabile și erorilor [text block]

text block

IAS 8 Politici contabile

Prezentarea informațiilor privind modificările politicilor contabile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind daunele și beneficiile plătite [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind garanțiile reale [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind angajamentele și datoriile contingente [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind angajamentele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind situațiile financiare individuale [text block]

text block

IAS 27 Prezentarea informaților, IFRS 12 Objectiv

Prezentarea informațiilor privind datoriile contingente [text block]

text block

IAS 37 86

Prezentarea informațiilor privind costul vânzărilor [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind riscul de credit [text block]

text block

IAS 1 10 e, IFRS 7 Riscul de credit

Prezentarea informațiilor privind instrumentele de datorie [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind costurile de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind venitul amânat [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind impozitele amânate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind depozitele de la bănci [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind depozitele de la clienți [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile cu amortizarea [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare derivate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activitățile întrerupte [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind dividendele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind rezultatul pe acțiune [text block]

text block

IAS 33 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind efectele variației cursurilor de schimb valutar [text block]

text block

IAS 21 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind beneficiile angajaților [text block]

text block

IAS 19 Domeniu de aplicare

Prezentarea informațiilor privind segmentele operaționale ale entității [text block]

text block

IFRS 8 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind evenimentele ulterioare perioadei de raportare [text block]

text block

IAS 10 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile după natura lor [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele de explorare și evaluare [text block]

text block

IFRS 6 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind evaluarea la valoarea justă [text block]

text block

IFRS 13 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind valoarea justă a instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din onorarii și comisioane (cheltuielile cu onorariile și comisioanele) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind costurile financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile (costurile) financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele financiare deținute în vederea tranzacționării [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare [text block]

text block

IFRS 7 Domeniu de aplicare

Prezentarea informațiilor privind instrumentele financiare deținute în vederea tranzacționării [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind datoriile financiare deținute în vederea tranzacționării [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind gestionarea riscurilor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind adoptarea pentru prima dată [text block]

text block

IFRS 1 Prezentare și descriere

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile generale și administrative [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor generale privind situațiile financiare [text block]

text block

IAS 1 51

Prezentarea informațiilor privind continuitatea activității [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind subvențiile guvernamentale [text block]

text block

IAS 20 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind raportarea în cazul economiilor hiperinflaționiste [text block]

text block

IAS 29 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind deprecierea activelor [text block]

text block

IAS 36 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind impozitul pe profit [text block]

text block

IAS 12 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind angajații [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind personalul-cheie din conducere [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind contractele de asigurare [text block]

text block

IFRS 17 Prezentarea informațiilor - Intrarea în vigoare 1.1.2021, IFRS 4 Prezentarea informațiilor - Data de expirare 1.1.2021

Prezentarea informațiilor privind veniturile din prime de asigurare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale și fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind imobilizările necorporale [text block]

text block

IAS 38 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile cu dobânzile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din dobânzi (cheltuielile cu dobânzile) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din dobânzi [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind interesele în alte entități [text block]

text block

IFRS 12 1

Prezentarea informațiilor privind raportarea financiară interimară [text block]

text block

IAS 34 Conținutul unui raport financiar interimar

Prezentarea informațiilor privind stocurile [text block]

text block

IAS 2 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind datoriile din contractele de investiții [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind investițiile imobiliare [text block]

text block

IAS 40 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte investiții decât investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind capitalul emis [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind asocierile în participație [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS 12 B4 b

Prezentarea informațiilor privind plățile de leasing anticipate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind contractele de leasing [text block]

text block

IFRS 16 Prezentare, IFRS 16 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind riscul de lichiditate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind împrumuturile și avansurile către bănci [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind împrumuturile și avansurile către clienți [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind riscul de piață [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind valoarea netă a activelor atribuibilă deținătorilor de unități [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind interesele care nu controlează [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind activele imobilizate deținute în vederea vânzării și activitățile întrerupte [text block]

text block

IFRS 5 Prezentare și descriere

Prezentarea informațiilor privind activele imobilizate sau grupurile destinate cedării clasificate ca deținute în vederea vânzării [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea notelor și a altor informații explicative [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind obiectivele, politicile și procedurile de administrare a capitalului [text block]

text block

IAS 1 134

Prezentarea informațiilor privind alte active [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte active circulante [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte datorii curente [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte datorii [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte active imobilizate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte datorii pe termen lung [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte cheltuieli de exploatare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte venituri din exploatare (cheltuieli de exploatare) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte venituri din exploatare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind alte provizioane, datoriile contingente și activele contingente [text block]

text block

IAS 37 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind plățile anticipate și alte active [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind profitul (pierderea) din activitățile de exploatare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind imobilizările corporale [text block]

text block

IAS 16 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind provizioanele [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind reclasificarea instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind conturile de amânare aferente activităților reglementate [text block]

text block

IFRS 14 Prezentare, IFRS 14 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind reasigurarea [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate [text block]

text block

IAS 24 Prezentarea informaților

Prezentarea informațiilor privind acordurile de răscumpărare și acordurile reverse repo [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind rezervele din cadrul capitalurilor proprii [text block]

text block

IAS 1 79 b

Prezentarea informațiilor privind numerarul și echivalentele de numerar supuse unei restricții [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din contractele cu clienții [text block]

text block

IFRS 15 Prezentare, IFRS 15 Prezentarea informațiilor

Prezentarea informațiilor privind acordurile de concesiune a serviciilor [text block]

text block

SIC 29 Consens

Prezentarea informațiilor privind angajamentele de plată pe bază de acțiuni [text block]

text block

IFRS 2 44

Prezentarea informațiilor privind capitalul social, rezervele și alte participații în capitalurile proprii [text block]

text block

IAS 1 79

Prezentarea informațiilor privind entitățile asociate [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS 12 B4 d

Prezentarea informațiilor privind filialele [text block]

text block

IAS 27 17 b, IAS 27 16 b, IFRS 12 B4 a

Prezentarea informațiilor privind datoriile subordonate [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind politicile contabile semnificative [text block]

text block

IAS 1 117

Prezentarea informațiilor privind creanțele și datoriile fiscale [bloc text]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind datoriile comerciale și alte datorii [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind creanțele comerciale și alte creanțe [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind veniturile din tranzacționare (cheltuielile cu tranzacționarea) [text block]

text block

IAS 1 10 e

Prezentarea informațiilor privind acțiunile de trezorerie [text block]

text block

IAS 1 10 e

Descrierea politicii contabile privind activele financiare disponibile pentru vânzare [text block]

text block

IAS 1 117 b - Data de expirare 1.1.2021

Descrierea politicii contabile privind activele biologice [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile îndatorării [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind împrumuturile [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind combinările de întreprinderi și fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind combinările de întreprinderi [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind fluxurile de trezorerie [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind garanțiile reale [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind construcția în curs [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind datoriile contingente și activele contingente [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile de atragere a clienților [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind programele de fidelizare a clienților [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind provizioanele de dezafectare, de reconstituire și de reabilitare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind impozitul pe profit amânat [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind derecunoașterea instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare derivate și acoperirea împotriva riscurilor [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare derivate [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind activitățile întrerupte [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind reducerile comerciale și rabaturile [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind dividendele [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind rezultatul pe acțiune [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind drepturile de emisii [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind beneficiile angajaților [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile legate de mediu [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind elementele excepționale [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile de explorare și de evaluare [text block]

text block

IFRS 6 24 a

Descrierea politicii contabile privind evaluarea la valoarea justă [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din onorarii și comisioane și cheltuielile cu onorariile și comisioanele [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile și costurile financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind activele financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind garanțiile financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind instrumentele financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind datoriile financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind conversia valutară [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind taxele de franciză [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind moneda funcțională [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind subvențiile guvernamentale [text block]

text block

IAS 20 39 a

Descrierea politicii contabile privind acoperirea împotriva riscurilor [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile păstrate până la scadență [text block]

text block

IAS 1 117 b - Data de expirare 1.1.2021

Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind deprecierea activelor nefinanciare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind impozitul pe profit [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind contractele de asigurare și activele, datoriile, veniturile și cheltuielile aferente [text block]

text block

IAS 1 117 b, IFRS 4 37 a - Data de expirare 1.1.2021

Descrierea politicii contabile privind imobilizările necorporale și fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind alte imobilizări necorporale decât fondul comercial [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din dobânzi și cheltuielile cu dobânzile [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile în entități asociate [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile în entități asociate și în asocieri în participație [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile imobiliare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind investițiile în asocieri în participație [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind alte investiții decât investițiile contabilizate prin metoda punerii în echivalență [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind capitalul emis [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind contractele de leasing [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind împrumuturile și creanțele [text block]

text block

IAS 1 117 b - Data de expirare 1.1.2021

Descrierea politicii contabile privind evaluarea stocurilor [text block]

text block

IAS 2 36 a

Descrierea politicii contabile privind activele miniere [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind drepturile de exploatare minieră [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind activele imobilizate sau grupurile destinate cedării clasificate ca deținute în vederea vânzării și activitățile întrerupte [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind activele imobilizate sau grupurile destinate cedării clasificate ca deținute în vederea vânzării [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind compensarea instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind activele petroliere și gaziere [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind activele de programare informatică [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind imobilizările corporale [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind provizioanele [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind reclasificarea instrumentelor financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind recunoașterea în profit sau pierdere a diferenței dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției [text block]

text block

IFRS 7 28 a

Descrierea politicii contabile privind recunoașterea veniturilor [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind conturile de amânare aferente activităților reglementate [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind reasigurarea [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind reparațiile și întreținerea [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind acordurile de răscumpărare și acordurile reverse repo [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind cheltuielile de cercetare și dezvoltare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind numerarul și echivalentele de numerar supuse unei restricții [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind raportarea pe segmente [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind acordurile de concesiune a serviciilor [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind costurile de descopertă [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind filialele [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind alte impozite decât impozitul pe profit [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind compensațiile pentru încetarea contractului de muncă [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind datoriile comerciale și alte datorii [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind creanțele comerciale și alte creanțe [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind veniturile din tranzacționare și cheltuielile cu tranzacționarea [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu interese care nu controlează [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind tranzacțiile cu părțile afiliate [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind acțiunile de trezorerie [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind warrantele [text block]

text block

IAS 1 117 b

Descrierea politicii contabile privind determinarea componentelor numerarului și echivalentelor de numerar [text block]

text block

IAS 7 46

Descrierea altor politici contabile relevante pentru înțelegerea situațiilor financiare [text block]

text block

IAS 1 117 b

Prezentarea informațiilor privind politicile contabile semnificative [text block]

text block

IAS 1 117


ANEXA III

În anexa VI, tabelul se înlocuiește cu următorul text:

Prefix

Denumirea/rolul elementului URI

Tipul și atributele elementului

Etichetă

Eticheta documentației

Referințe

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Modificări neobișnuit de mari în ceea ce privește prețurile activelor sau cursurile de schimb valutar [member]

Acest membru reprezintă modificările neobișnuit de mari în ceea ce privește prețurile activelor sau cursurile de schimb valutar.

exemplu: IAS 10 22 g

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Estimări contabile [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Estimări contabile [member]

Acest membru reprezintă un activ, o datorie sau un consum periodic al unui activ care face obiectul unor adaptări care rezultă din evaluarea situației prezente a activelor și datoriilor și a beneficiilor și obligațiilor viitoare preconizate asociate acestora. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Estimări contabile” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 8 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration, credit

Profitul contabil

Cuantumul profitului (pierderii) dintr-o perioadă înainte de scăderea cheltuielilor cu impozitul. [Referințe: profit (pierdere)]

prezentarea informațiilor: IAS 12 81 c ii, prezentarea informațiilor: IAS 12 81 c i

ifrs-full

Accruals

X instant, credit

Angajamente contabile

Cuantumul obligațiilor de plată pentru bunuri și servicii care au fost primite sau furnizate, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu au făcut încă obiectul unor acorduri oficiale cu furnizorii, inclusiv sumele datorate angajaților.

practică comună: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant, credit

Angajamente contabile și venit amânat

Cuantumul angajamentelor contabile și al venitului amânat. [Referințe: angajamente contabile; venit amânat]

practică comună: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Angajamente contabile și venit amânat [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Angajamente contabile și venit amânat clasificate drept curente

Cuantumul angajamentelor contabile și al venitului amânat clasificate drept curente. [Referințe: angajamente contabile și venit amânat]

practică comună: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Angajamente contabile și venit amânat clasificate drept datorii curente [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Angajamente contabile și venit amânat clasificate drept datorii pe termen lung

Cuantumul angajamentelor contabile și al venitului amânat clasificate drept datorii pe termen lung. [Referințe: angajamente contabile și venit amânat]

practică comună: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Angajamente contabile și venit amânat clasificate drept datorii pe termen lung [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant, credit

Angajamente contabile clasificate drept datorii curente

Cuantumul angajamentelor contabile clasificate drept datorii curente. [Referințe: angajamente contabile]

practică comună: IAS 1 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant, credit

Angajamente contabile clasificate drept datorii pe termen lung

Cuantumul angajamentelor contabile clasificate drept datorii pe termen lung. [Referințe: angajamente contabile]

practică comună: IAS 1 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant, debit

Venituri angajate

Cuantumul activelor care reprezintă venituri care au fost câștigate, dar nu au fost încă primite.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor determinată: (a) ca valoarea modificării valorii lor juste care nu poate fi atribuită modificărilor unor condiții de piață care au generat risc de piață; sau (b) utilizând o metodă alternativă considerată de entitate ca reprezentând mai exact valoarea modificării valorii juste care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activului. [Referințe: risc de credit [member]; risc de piață [member]; Creșterea (reducerea) valorii juste a activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 c

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: instrumente derivate [member]; creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere; active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 d

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant, credit

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a datoriei financiare care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a datoriilor financiare care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriilor respective [Referințe: risc de credit [member]; risc de piață [member]; creșterea (reducerea) valorii juste a datoriei financiare care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 10 a, prezentarea informațiilor: IFRS 7 10A a

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant, debit

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a împrumutului sau creanței care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare

Creșterea (reducerea) cumulată a valorii juste a împrumuturilor sau creanțelor care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor determinată: (a) ca valoarea modificării valorii lor juste care nu poate fi atribuită modificărilor unor condiții de piață care au generat risc de piață; sau (b) utilizând o metodă alternativă considerată de entitate ca reprezentând mai exact valoarea modificării valorii juste care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activului. [Referințe: risc de piață [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 c - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe

Creșterea (reducerea) agregată a valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe. [Referințe: instrumente derivate [member]; creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 d - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Amortizarea și deprecierea cumulată [member]

Acest membru reprezintă amortizarea și deprecierea cumulată. [Referințe: pierdere din depreciere; cheltuieli cu amortizarea]

prezentarea informațiilor: IAS 16 73 d, prezentarea informațiilor: IAS 16 75 b, prezentarea informațiilor: IAS 38 118 c, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 c, prezentarea informațiilor: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Amortizarea cumulată [member]

Acest membru reprezintă amortizarea cumulată. [Referințe: cheltuieli cu amortizarea]

practică comună: IAS 16 73 d, prezentarea informațiilor: IAS 16 75 b, practică comună: IAS 38 118 c, practică comună: IAS 40 79 c, practică comună: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant, debit

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea contabilă, active

Cuantumul cumulat al ajustării acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea contabilă a elementului acoperit, recunoscut în situația poziției financiare drept activ. [Referințe: elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant, credit

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea contabilă, datorii

Cuantumul cumulat al ajustării acoperirii valorii juste împotriva riscurilor pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este inclusă în valoarea contabilă a elementului acoperit, recunoscut în situația poziției financiare drept datorie. [Referințe: elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 24B a ii

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant, debit

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva riscurilor care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din acoperire, active

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este un activ financiar evaluat la costul amortizat și care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din acoperire. [Referințe: active financiare evaluate la costul amortizat; elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant, credit

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva riscurilor care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din acoperire, datorii

Ajustarea cumulată a acoperirii valorii juste împotriva riscurilor rămasă în situația poziției financiare pentru un element acoperit împotriva riscurilor care este o datorie financiară evaluată la costul amortizat și care a încetat să mai fie ajustat în funcție de câștigurile și pierderile din acoperire. [Referințe: datorii financiare evaluate la costul amortizat; elemente acoperite împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 24B a v

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Deprecierea cumulată [member]

Acest membru reprezintă deprecierea cumulată. [Referințe: pierdere din depreciere]

practică comună: IAS 16 73 d, practică comună: IAS 38 118 c, practică comună: IAS 40 79 c, practică comună: IAS 41 54 f, prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 d, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35H, exemplu: IFRS 7 35N, exemplu: IFRS 7 IG29 b - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 7 37 b - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant, credit

Alte elemente cumulate ale rezultatului global

Cuantumul elementelor cumulate de venituri și cheltuieli (inclusiv ajustările din reclasificare) care nu sunt recunoscute în profit sau pierdere, astfel cum impun sau permit alte IFRS-uri. [Referințe: IFRS [member]; alte elemente ale rezultatului global]

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Alte elemente cumulate ale rezultatului global [member]

Acest membru reprezintă alte elemente cumulate ale rezultatului global. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

practică comună: IAS 1 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration, debit

Cheltuieli de achiziționare și cheltuieli administrative legate de contractele de asigurare

Cuantumul cheltuielilor de achiziționare și al cheltuielilor administrative legate de contractele de asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

practică comună: IAS 1 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant, credit

Valoarea justă la data achiziției a participației în capitalurile proprii ale entității dobândite deținute de dobânditor imediat înainte de data achiziției

Valoarea justă la data achiziției a participației în capitalurile proprii ale entității dobândite deținute de dobânditor imediat înainte de data achiziției într-o combinare de întreprinderi realizată în etape. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 p i

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant, credit

Valoarea justă la data achiziției a contravalorii transferate

Valoarea justă, la data achiziției, a contravalorii transferate în cadrul unei combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 f

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Valoarea justă la data achiziției a contravalorii totale transferate [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Costurile legate de achiziție pentru o tranzacție care este recunoscută separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi

Cuantumul costurilor legate de achiziție pentru tranzacțiile care sunt recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration, debit

Costurile legate de achiziție recunoscute drept cheltuieli pentru o tranzacție care este recunoscută separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi

Cuantumul costurilor legate de achiziție care sunt recunoscute drept cheltuieli pentru tranzacțiile care sunt recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 m

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, active biologice

Creșterea activelor biologice ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; active biologice]

prezentarea informațiilor: IAS 41 50 e

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare

Creșterea costurilor de achiziție amânate provenite din contractele de asigurare care decurge din achiziții rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare]

practică comună: IFRS 4 37 e - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration, debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări necorporale și fond comercial

Creșterea imobilizărilor necorporale și a fondului comercial ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări necorporale și fond comercial]

practică comună: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Creșterea imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial, ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

prezentarea informațiilor: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, investiții imobiliare

Creșterea investițiilor imobiliare ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; investiții imobiliare]

prezentarea informațiilor: IAS 40 76 b, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 d ii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise

Creșterea datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise, ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise]

practică comună: IFRS 4 37 e - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration, credit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, alte provizioane

Creșterea altor provizioane ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; alte provizioane]

practică comună: IAS 37 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări corporale

Creșterea imobilizărilor corporale ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări corporale]

prezentarea informațiilor: IAS 16 73 e iii

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Achiziții rezultate din combinări de întreprinderi, active de reasigurare

Creșterea activelor de reasigurare ca urmare a achizițiilor rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; active de reasigurare]

practică comună: IFRS 4 37 e - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, debit

Daunele reale care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17

Cuantumul daunelor reale care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17.

prezentarea informațiilor: IFRS 17 130 - Intrarea în vigoare 1.1.2021

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Ipoteza actuarială privind ratele de actualizare

Rata de actualizare utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Ipoteza actuarială privind ratele de actualizare [member]

Acest membru reprezintă ratele de actualizare utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale inflației

Rata preconizată a inflației utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]; obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Ipoteza actuarială privind ratele inflației preconizate [member]

Acest membru reprezintă ratele preconizate ale inflației utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale majorărilor pensiilor

Rata preconizată a majorărilor pensiilor utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]; obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale majorărilor pensiilor [member]

Acest membru reprezintă ratele preconizate ale majorărilor pensiilor utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale creșterilor salariale

Rata preconizată a creșterilor salariale utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]; obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Ipoteza actuarială privind ratele preconizate ale creșterilor salariale [member]

Acest membru reprezintă ratele preconizate ale creșterilor salariale utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement2019

DUR

Ipoteza actuarială privind speranța de viață după pensionare

Speranța de viață după pensionare utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Ipoteza actuarială privind speranța de viață după pensionare [member]

Acest membru reprezintă speranța de viață după pensionare utilizată ca ipoteză actuarială. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Ipoteza actuarială privind ratele de evoluție a costurilor medicale

Rata de evoluție a costurilor medicale utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Ipoteza actuarială privind ratele de evoluție a costurilor medicale [member]

Acest membru reprezintă ratele de evoluție a costurilor medicale utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

X.XX instant

Ipoteza actuarială privind ratele mortalității

Rata mortalității utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Ipoteza actuarială privind ratele mortalității [member]

Acest membru reprezintă ratele mortalității utilizate ca ipoteze actuariale. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge2019

DUR

Ipoteza actuarială privind vârsta de pensionare

Vârsta de pensionare utilizată ca ipoteză actuarială semnificativă pentru determinarea valorii actualizate a unei obligații privind beneficiile determinate. [Referințe: obligație privind beneficiile determinate, la valoarea actualizată; ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Ipoteza actuarială privind vârsta de pensionare [member]

Acest membru reprezintă vârsta de pensionare utilizată ca ipoteză actuarială. [Referințe: ipoteze actuariale [member]]

practică comună: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Ipoteze actuariale [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Ipoteze actuariale [member]

Acest membru reprezintă toate ipotezele actuariale. Pentru o entitate, ipotezele actuariale reprezintă cele mai bune estimări imparțiale și reciproc compatibile ale variabilelor demografice și financiare care vor determina costul final al acordării beneficiilor postangajare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Ipoteze actuariale” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 19 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Câștiguri (pierderi) actuariale rezultate din modificările ipotezelor demografice, datorie netă (activ net) privind beneficiul determinat

Reducerea (creșterea) unei datorii nete (unui activ net) privind beneficiul determinat rezultată din câștigurile (pierderile) actuariale care decurg din modificările ipotezelor demografice care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele demografice tratează probleme precum: (a) mortalitatea; (b) ratele de rotație a personalului, de invaliditate și de pensionare timpurie; (c) procentul de membri participanți la plan cu persoane în întreținere care vor îndeplini condițiile de acordare a beneficiilor; (d) procentul de membri participanți la plan care vor selecta fiecare opțiune de formă de plată disponibilă în cadrul planului; și (e) ratele daunelor în baza planurilor medicale. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat]

prezentarea informațiilor: IAS 19 141 c ii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Câștiguri (pierderi) actuariale rezultate din modificările ipotezelor financiare, datorie netă (activ net) privind beneficiile determinate

Reducerea (creșterea) unei datorii nete (unui activ net) privind beneficiul determinat rezultată din câștigurile (pierderile) actuariale care decurg din modificările ipotezelor financiare care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ipotezele financiare tratează aspecte precum: (a) rata de actualizare; (b) nivelurile beneficiilor, excluzând orice costuri ale beneficiilor care trebuie suportate de către angajați, și salariul viitor; (c) în cazul beneficiilor medicale, costurile medicale viitoare, inclusiv costurile aferente tratării cererilor (și anume costurile care vor fi suportate în tratarea și soluționarea cererilor, inclusiv onorariile juridice și cele ale experților evaluatori); și (d) impozitele de plătit de către plan pentru contribuțiile legate de serviciu înainte de data de raportare sau pentru beneficiile care rezultă din serviciul respectiv. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat]

prezentarea informațiilor: IAS 19 141 c iii

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration, debit

Câștiguri (pierderi) actuariale rezultate din ajustările din experiență - datorie netă (activ net) privind beneficiile determinate

Reducerea (creșterea) unei datorii nete (unui activ net) privind beneficiul determinat rezultată din câștigurile (pierderile) actuariale care decurg din ajustările din experiență care duc la reevaluări ale datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat. Ajustările din experiență tratează efectele diferențelor dintre ipotezele actuariale anterioare și ceea ce s-a întâmplat de fapt. [Referințe: datoria netă (activul net) privind beneficiul determinat]

practică comună: IAS 19 141 c

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant, credit

Valoarea actualizată actuarială a pensiilor promise

Valoarea actualizată a plăților previzionate printr-un plan de pensii pentru angajații curenți și foștii angajați, atribuibilă serviciului deja prestat.

prezentarea informațiilor: IAS 26 35 d

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Ajustare suplimentară recunoscută în profit sau pierdere, contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare

Cuantumul ajustării suplimentare pentru pierderile din credit aferente activelor financiare recunoscute în profit sau pierdere. [Referințe: contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare]

practică comună: IFRS 7 16 - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Prezentări suplimentare de informații privind cuantumurile recunoscute la data achiziției pentru fiecare clasă principală de active dobândite și de datorii asumate [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Prezentări suplimentare de informații legate de conturile de amânare aferente activităților reglementate [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Informații suplimentare privind expunerea la risc a entității

Informații suplimentare privind expunerea la risc a entității atunci când datele cantitative prezentate nu sunt reprezentative.

prezentarea informațiilor: IFRS 7 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutInsuranceContractsExplanatory

text block

Informații suplimentare privind contractele de asigurare [text block]

Informațiile suplimentare privind contractele de asigurare necesare pentru îndeplinirea obiectivului cerințelor de prezentare a informațiilor din IFRS 17. [Referințe: contracte de asigurare [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 17 94 - Intrarea în vigoare 1.1.2021

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Informații suplimentare privind natura și efectele financiare ale unei combinări de întreprinderi

Informații suplimentare privind natura și efectele financiare ale combinărilor de întreprinderi care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor IFRS 3. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Informații suplimentare privind natura și modificările riscurilor asociate intereselor deținute în entități structurate [text block]

Prezentarea de informații suplimentare privind natura și modificările riscurilor asociate intereselor deținute în entități structurate.

prezentarea informațiilor: IFRS 12 B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Informații suplimentare privind angajamentele de plată pe bază de acțiuni [text block]

Informații suplimentare privind angajamentele de plată pe bază de acțiuni care sunt necesare pentru a îndeplini cerințele de prezentare din IFRS 2. [Referințe: angajamente de plată pe bază de acțiuni [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 2 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Informații suplimentare [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration, credit

Datorii suplimentare, datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi

Cuantumul datoriilor contingente suplimentare recunoscute în combinările de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi; combinări de întreprinderi [member]; datorii contingente [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Datorii suplimentare, datorii contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant, credit

Capital vărsat suplimentar

Cuantumul primit sau de primit în urma emisiunii de acțiuni de către entitate care depășește valoarea nominală și cuantumurile primite din alte tranzacții care implică acțiuni sau acționari ai entității.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Capital vărsat suplimentar [member]

Acest membru reprezintă cuantumurile primite în urma emisiunii de acțiuni de către entitate care depășesc valoarea nominală și cuantumurile primite din alte tranzacții care implică acțiuni sau acționari ai entității.

practică comună: IAS 1 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration, credit

Provizioane suplimentare, alte provizioane

Cuantumul altor provizioane suplimentare constituite. [Referințe: alte provizioane]

prezentarea informațiilor: IAS 37 84 b

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Provizioane suplimentare, alte provizioane [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration, debit

Recunoaștere suplimentară, fond comercial

Cuantumul fondului comercial suplimentar recunoscut, cu excepția fondului comercial inclus într-un grup destinat cedării care, la data achiziției, îndeplinește criteriile pentru a fi clasificat drept deținut în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5. [Referințe: fond comercial; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 d ii

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration, debit

Adăugări rezultate din achiziții, investiții imobiliare

Cuantumul adăugărilor la investițiile imobiliare, rezultate din achiziții. [Referințe: investiții imobiliare]

prezentarea informațiilor: IAS 40 76 a, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration, debit

Adăugări rezultate din cumpărări, active biologice

Cuantumul adăugărilor la activele biologice, rezultate din cumpărări. [Referințe: active biologice]

prezentarea informațiilor: IAS 41 50 b

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration, debit

Adăugări rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ, active biologice

Cuantumul adăugărilor la activele biologice, rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ. [Referințe: active biologice]

practică comună: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration, debit

Adăugări rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ, investiții imobiliare

Cuantumul adăugărilor la investițiile imobiliare, rezultate din cheltuieli ulterioare recunoscute ca activ. [Referințe: investiții imobiliare]

prezentarea informațiilor: IAS 40 76 a, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Adăugări, investiții imobiliare [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, credit

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise

Creșterea datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise, ca urmare a adăugărilor, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi. [Referințe: datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise; combinări de întreprinderi [member]]

exemplu: IFRS 4 IG37 b - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 4 37 e - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration, debit

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, active biologice

Cuantumul adăugărilor la activele biologice, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; active biologice]

practică comună: IAS 41 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, active biologice [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Cuantumul adăugărilor la imobilizările necorporale, altele decât fondul comercial, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

prezentarea informațiilor: IAS 38 118 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration, debit

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, investiții imobiliare

Cuantumul adăugărilor la investițiile imobiliare, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; investiții imobiliare]

prezentarea informațiilor: IAS 40 76 a, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, imobilizări corporale

Cuantumul adăugărilor la imobilizările corporale, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; imobilizări corporale]

prezentarea informațiilor: IAS 16 73 e i

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration, debit

Adăugări, altele decât cele rezultate din combinări de întreprinderi, active de reasigurare

Cuantumul adăugărilor la activele de reasigurare, altele decât cele dobândite prin combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]; active de reasigurare]

practică comună: IFRS 4 37 e - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration, debit

Adăugări la activele imobilizate, altele decât instrumentele financiare, creanțele privind impozitul amânat, activele nete privind beneficiul determinat și drepturile care rezultă din contractele de asigurare

Cuantumul adăugărilor la activele imobilizate, altele decât instrumentele financiare, creanțele privind impozitul amânat, activele nete privind beneficiul determinat și drepturile care rezultă din contractele de asigurare. [Referințe: creanțe privind impozitul amânat; instrumente financiare, clasa [member]; active imobilizate; tipuri de contracte de asigurare [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 8 24 b, prezentarea informațiilor: IFRS 8 28 e

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration, debit

Adăugări la activele aferente dreptului de utilizare;

Cuantumul adăugărilor la activele aferente dreptului de utilizare. [Referințe: active aferente dreptului de utilizare]

prezentarea informațiilor: IFRS 16 53 h

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Adresa sediului social al entității

Adresa la care este înregistrat sediul entității.

prezentarea informațiilor: IAS 1 138 a

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adresa de la care se pot obține situațiile financiare consolidate

Adresa de la care se pot obține situațiile financiare consolidate conforme cu IFRS ale societății-mamă finale sau ale oricărei societăți-mamă intermediare ale entității. [Referințe: consolidat [member]; IFRS [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 27 16 a

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Numărul mediu ponderat ajustat de acțiuni ordinare în circulație

Numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare în circulație la care se adaugă numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare care ar fi emise în cazul conversiei tuturor acțiunilor ordinare potențial diluante în acțiuni ordinare. [Referințe: acțiuni ordinare [member]; media ponderată [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 33 70 b

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration, debit

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor necorporale în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere); cheltuieli cu amortizarea]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration, debit

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în valoarea contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, după impozitare

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, după impozitare. [Referințe: valoare contabilă [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 23 e - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration, debit

Ajustări pentru impozitul curent din perioadele anterioare

Ajustări ale cheltuielilor cu impozitul (venitului din impozit) recunoscute în cursul perioadei pentru impozitul curent din perioadele anterioare.

exemplu: IAS 12 80 b

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration, debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor biologice

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor biologice în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active biologice; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration, debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare derivate

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare derivate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active financiare derivate; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration, debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare deținute în vederea tranzacționării

Ajustări pentru reducerea (creșterea) activelor financiare deținute în vederea tranzacționării în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active financiare; active financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, clasificate drept deținute în vederea tranzacționării; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration, debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) stocurilor

Ajustări pentru reducerea (creșterea) stocurilor în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: stocuri; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration, debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către bănci

Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către bănci în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: împrumuturi și avansuri către bănci; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration, debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către clienți

Ajustări pentru reducerea (creșterea) împrumuturilor și avansurilor către clienți în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: împrumuturi și avansuri către clienți; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration, debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte active; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration, debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active circulante

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor active circulante în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte active circulante; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration, debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor creanțe din exploatare

Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor creanțe din exploatare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration, debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) acordurilor reverse repo și a garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut

Ajustări pentru reducerea (creșterea) acordurilor reverse repo și a garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: acorduri reverse repo și garanții în numerar pentru titlurile de valoare luate cu împrumut; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration, debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) conturilor de creanțe comerciale

Ajustări pentru reducerea (creșterea) conturilor de creanțe comerciale în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Ajustări pentru reducerea (creșterea) creanțelor comerciale și a altor creanțe

Ajustări pentru reducerea (creșterea) creanțelor comerciale și a altor creanțe în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: creanțe comerciale și alte creanțe; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration, debit

Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul amânat

Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul amânat în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: cheltuieli cu (venituri din) impozitul amânat; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration, debit

Ajustări pentru impozitul amânat din perioadele anterioare

Ajustări ale cheltuielilor cu impozitul (venitului din impozit) recunoscute în cursul perioadei pentru impozitul amânat din perioadele anterioare.

practică comună: IAS 12 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration, debit

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: cheltuieli cu amortizarea; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea și pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscute în profit sau pierdere

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea și pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: pierdere din depreciere; cheltuieli cu amortizarea; pierdere din depreciere (reluare a pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration, debit

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale

Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration, credit

Ajustări pentru veniturile din dividende

Ajustări pentru veniturile din dividende în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri din dividende; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration, debit

Ajustări pentru pierderile (câștigurile) din valoarea justă

Ajustări pentru pierderile (câștigurile) din valoarea justă în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration, debit

Ajustări pentru costurile financiare

Ajustări pentru costurile financiare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: costuri financiare; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 c

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration, credit

Ajustări pentru veniturile financiare

Ajustări pentru veniturile financiare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri financiare; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration, credit

Ajustări pentru veniturile (costurile) financiare

Ajustări pentru veniturile sau costurile financiare nete în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri (costuri) financiare; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration, credit

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedarea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedarea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: entități asociate [member]; asocieri în participație [member]; filiale [member]; investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedări, imobilizări corporale

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din cedări de imobilizări corporale în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere); imobilizări corporale; cedări, imobilizări corporale]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration, credit

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste minus costurile de vânzare, active biologice

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste minus costurile de vânzare a activelor biologice în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active biologice; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration, credit

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste a instrumentelor derivate

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din modificarea valorii juste a instrumentelor derivate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: la valoarea justă [member]; instrumente derivate [member]; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration, credit

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din ajustarea valorii juste, investiții imobiliare

Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din ajustarea valorii juste a investițiilor imobiliare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: investiții imobiliare; câștiguri (pierderi) din ajustarea valorii juste, investiții imobiliare; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration, debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere recunoscută în profit sau pierdere, fond comercial

Ajustări pentru pierderea din depreciere a fondului comercial recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: fond comercial; pierderi din depreciere; pierdere din depreciere recunoscută în profit sau pierdere]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration, debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a fondului comercial recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: pierdere din depreciere (reluare a pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere;

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration, debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, active de explorare și evaluare

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a activelor de explorare și evaluare recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active de explorare și evaluare [member]; pierdere din depreciere; ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; pierdere din depreciere (reluare a pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration, debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, stocuri

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a stocurilor recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: stocuri; pierdere din depreciere; ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; pierdere din depreciere (reluare a pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration, debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, împrumuturi și avansuri

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a împrumuturilor și avansurilor recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, imobilizări corporale

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a imobilizărilor corporale recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; imobilizări corporale]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration, debit

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere, creanțe comerciale și alte creanțe

Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) a creanțelor comerciale și altor creanțe recunoscută în profit sau pierdere în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: creanțe comerciale și alte creanțe; pierdere din depreciere; ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere; pierdere din depreciere (reluare a pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration, debit

Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul pe profit

Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul pe profit în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

prezentarea informațiilor: IAS 7 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) venitului amânat

Ajustări pentru creșterea (reducerea) venitului amânat în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venit amânat; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la bănci

Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la bănci în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: depozite de la bănci; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la clienți

Ajustări pentru creșterea (reducerea) depozitelor de la clienți în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: depozite de la clienți; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare derivate

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare derivate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii financiare derivate; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor aferente beneficiilor angajaților

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor aferente beneficiilor angajaților în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii financiare; datorii financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere care corespund definiției instrumentelor deținute în vederea tranzacționării; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor din contracte de asigurare, de reasigurare și de investiții

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor din contracte de asigurare, de reasigurare și de investiții în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii din contracte de investiții; datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii curente

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii curente în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte datorii curente; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: alte datorii; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii din exploatare

Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii din exploatare în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) acordurilor de răscumpărare și a garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut

Ajustări pentru creșterea (reducerea) acordurilor de răscumpărare și a garanțiilor în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: acorduri de răscumpărare și garanții în numerar pentru titlurile de valoare date cu împrumut; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) conturilor de datorii comerciale

Ajustări pentru creșterea (reducerea) conturilor de datorii comerciale în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 a

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea (reducerea) datoriilor comerciale și a altor datorii

Ajustări pentru (reducerea) (creșterea) datoriilor comerciale și a altor datorii în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: datorii comerciale și alte datorii; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration, debit

Ajustări pentru creșterea altor provizioane datorită trecerii timpului

Ajustări pentru creșterea altor provizioane datorită trecerii timpului în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere); alte provizioane [member]]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration, debit

Ajustări pentru cheltuielile cu dobânzile

Ajustări pentru cheltuielile cu dobânzile în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: cheltuieli cu dobânzile; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration, credit

Ajustări pentru veniturile din dobânzi

Ajustări pentru veniturile din dobânzi în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: venituri din dobânzi; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration, debit

Ajustări pentru pierderi (câștiguri) din cedarea activelor imobilizate

Ajustări pentru pierderi (câștiguri) din cedarea activelor imobilizate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: active imobilizate; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration, debit

Ajustări pentru provizioane

Ajustări pentru provizioane în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: provizioane; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration, debit

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii)

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

prezentarea informațiilor: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration, debit

Ajustări pentru plățile pe bază de acțiuni

Ajustări pentru plățile pe bază de acțiuni în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration, credit

Ajustări pentru profiturile nedistribuite ale entităților asociate

Ajustări pentru profiturile nedistribuite ale entităților asociate în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: entități asociate [member]; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration, credit

Ajustări pentru profiturile nedistribuite din investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență

Ajustări pentru profiturile nedistribuite din investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență; profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration, debit

Ajustări pentru pierderile (câștigurile) nerealizate legate de schimbul valutar

Ajustări pentru pierderile (câștigurile) nerealizate legate de schimbul valutar în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20 b

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration, debit

Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii), altele decât modificările capitalului circulant

Ajustări, altele decât modificările capitalului circulant, în scopul reconcilierii profitului (pierderii) cu fluxul de trezorerie net provenit din (folosit în) activitățile de exploatare. [Referințe: profit (pierdere)]

practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant, debit

Ajustarea agregată a valorilor contabile ale investițiilor raportate conform GAAP anterioare

Cuantumul ajustărilor agregate ale valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare ale investițiilor în filiale, asocieri în participație sau entități asociate în primele situații financiare IFRS ale entității. [Referințe: entități asociate [member]; valoare contabilă [member]; asocieri în participație [member]; GAAP anterioare [member]; filiale [member]; investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate; IFRS [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 1 31 c

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceMeasurementInputMember

member

Ajustarea prețului de consens mediu de pe piață, dată de intrare pentru evaluare [member]

Acest membru reprezintă o ajustare a prețului de consens mediu de pe piață, utilizată ca dată de intrare pentru evaluare.

exemplu: IFRS 13 B36 c

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration, debit

Ajustarea profitului (pierderii) pentru dividendele acțiunilor preferențiale

Ajustarea profitului (pierderii) pentru dividendele acțiunilor preferențiale în scopul calculării profitului (pierderii) care poate fi atribuit(ă) acționarilor ordinari ai societății-mamă. [Referințe: acțiuni preferențiale [member]; profit (pierdere)]

exemplu: IAS 33 Exemplul 12 Calcularea și prezentarea rezultatului de bază și diluat pe acțiune (exemplu cuprinzător), exemplu: IAS 33 70 a

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration, debit

Cheltuieli administrative

Cuantumul cheltuielilor pe care entitatea le clasifică drept administrative.

exemplu: IAS 1 103, prezentarea informațiilor: IAS 1 99, prezentarea informațiilor: IAS 26 35 b vi

ifrs-full

Advances

X instant, credit

Avansuri primite

Cuantumul plăților primite pentru bunuri sau servicii care urmează să fie furnizate în viitor.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration, debit

Cheltuieli de publicitate

Cuantumul cheltuielilor care decurg din publicitate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare [member]

Acest membru reprezintă ajustarea agregată a valorilor contabile raportate conform GAAP anterioare. [Referințe: valoare contabilă [member]; GAAP anterioare [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 1 30 b

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Valoarea agregată a activităților continue și întrerupte [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a activităților continue și întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; activități continue [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 Prezentare și descriere

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere

Diferența agregată dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției pentru instrumentele financiare care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 28 b

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Valoarea agregată a entităților asociate care individual nu sunt semnificative [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a entităților asociate care individual nu sunt semnificative. [Referințe: entități asociate [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 12 21 c ii, prezentarea informațiilor: IFRS 4 39M b - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9, prezentarea informațiilor: IFRS 4 39J b - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Valoarea agregată a combinărilor de întreprinderi care individual nu sunt semnificative [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a combinărilor de întreprinderi care individual nu sunt semnificative. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Valoarea agregată a asocierilor în participație care individual nu sunt semnificative [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a asocierilor în participație care individual nu sunt semnificative. [Referințe: asocieri în participație [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 12 21 c i, prezentarea informațiilor: IFRS 4 39M b - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9, prezentarea informațiilor: IFRS 4 39J b - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Valoarea agregată a evaluărilor

Acest membru reprezintă toate tipurile de evaluări. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Evaluare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 40 32A, prezentarea informațiilor: IAS 41 50, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Valoarea agregată a intervalelor de timp [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a intervalelor de timp. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Scadență” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 1 61, prezentarea informațiilor: IFRS 15 120 b i, prezentarea informațiilor: IFRS 16 97, prezentarea informațiilor: IFRS 16 94, prezentarea informațiilor: IFRS 17 109 - Intrarea în vigoare 1.1.2021, prezentarea informațiilor: IFRS 17 120 - Intrarea în vigoare 1.1.2021, prezentarea informațiilor: IFRS 17 132 b - Intrarea în vigoare 1.1.2021, exemplu: IFRS 7 B11, exemplu: IFRS 7 B35, prezentarea informațiilor: IFRS 7 23B a

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Valoarea agregată a unităților generatoare de numerar pentru care valoarea totală a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată utilă de viață nedeterminată nu este semnificativă [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a unităților generatoare de numerar pentru care valoarea totală a fondului comercial sau a imobilizărilor necorporale cu durată utilă de viață nedeterminată nu este semnificativă. [Referințe: unități generatoare de numerar [member]; fond comercial; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

prezentarea informațiilor: IAS 36 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Valoarea agregată a valorilor juste [member]

Acest membru reprezintă valoarea agregată a valorilor juste. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Valoarea justă drept cost presupus” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IFRS 1 30 a

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Produse agricole pe grupuri [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

practică comună: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Produse agricole, grup [member]

Acest membru reprezintă toate produsele agricole atunci când sunt dezagregate pe grupuri. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Produse agricole pe grupuri” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: produse agricole curente]

practică comună: IAS 41 46 b ii

ifrs-full

Aircraft

X instant, debit

Aeronave

Cuantumul imobilizărilor corporale care reprezintă aeronave utilizate în operațiunile entității.

exemplu: IAS 16 37 e

ifrs-full

AircraftMember

member

Aeronave [member]

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau în aeronave utilizate în cadrul activităților entității. [Referințe: imobilizări corporale]

exemplu: IAS 16 37 e

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Drepturi de aterizare pe aeroport [member]

Acest membru reprezintă drepturile de aterizare pe aeroport.

practică comună: IAS 38 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Toate nivelurile din ierarhia valorii juste [member]

Acest membru reprezintă toate nivelurile din ierarhia valorii juste. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Niveluri în ierarhia valorii juste” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 19 142, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93 b

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Toate celelalte segmente [member]

Acest membru reprezintă activitățile și segmentele operaționale care nu sunt raportabile.

prezentarea informațiilor: IFRS 15 115, prezentarea informațiilor: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant, credit

Contul de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare

Cuantumul unui cont de ajustare utilizat pentru contabilizarea deprecierilor activelor financiare din cauza pierderilor din credit. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 16 - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Ajustare pentru pierderile de credit [member]

Acest membru reprezintă un cont de ajustare utilizat pentru contabilizarea deprecierilor activelor financiare din cauza pierderilor din credit.

practică comună: IAS 12 81 g

ifrs-full

AllYearsOfInsuranceClaimMember

member

Toți anii de creanțe de asigurare [member]

Acest membru reprezintă toți anii de creanțe de asigurare. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Anii de creanțe de asigurare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IFRS 17 130 - Intrarea în vigoare 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration, debit

Amortizarea imobilizărilor necorporale, active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții

Cuantumul amortizării imobilizărilor necorporale pentru activele recunoscute din costurile suportate pentru obținerea sau îndeplinirea contractelor cu clienții. [Referințe: active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții; Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale]

prezentarea informațiilor: IFRS 15 128 b

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, credit

Amortizarea imobilizărilor necorporale, costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare

Cuantumul amortizării costurilor de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare [Referințe: costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare; cheltuieli cu amortizarea; tipuri de contracte de asigurare [member]]

exemplu: IFRS 4 IG39 c - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 4 37 e - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration, debit

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale

Cuantumul cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor necorporale. Amortizarea este alocarea sistematică a valorii amortizabile a imobilizărilor necorporale de-a lungul duratei lor de viață utilă.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizarea imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial

Cuantumul amortizării imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial. [Referințe: cheltuieli cu amortizarea; imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

prezentarea informațiilor: IAS 38 118 e vi

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Metoda de amortizare, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Metoda de amortizare utilizată pentru alte imobilizări necorporale decât fondul comercial care au o durată de viață utilă determinată. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial; cheltuieli cu amortizarea]

prezentarea informațiilor: IAS 38 118 b

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration, debit

Amortizarea pierderilor (câștigurilor) provenite din cumpărarea reasigurării

Cuantumul amortizării pierderilor (câștigurilor) amânate care provin din cumpărarea de reasigurări. [Referințe: cheltuieli cu amortizarea; câștiguri (pierderi) recunoscute în profit sau pierdere la cumpărarea reasigurării]

prezentarea informațiilor: IFRS 4 37 b ii - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AmortisationRateIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X.XX duration

Rata de amortizare, imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial

Rata de amortizare utilizată pentru imobilizările necorporale, altele decât fondul comercial. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

prezentarea informațiilor: IAS 38 118 a

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere diminuează expunerea maximă la riscul de credit.

Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere diminuează expunerea maximă la riscul de credit. [Referințe: împrumuturi și creanțe; risc de credit [member]; instrumente derivate [member]; expunerea maximă la riscul de credit; active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 b

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele similare legate de credite sau creanțe diminuează expunerea maximă la riscul de credit

Cuantumul cu care instrumentele derivate de credit sau instrumentele similare legate de credite sau creanțe diminuează expunerea maximă la riscul de credit. [Referințe: împrumuturi și creanțe; risc de credit [member]; expunerea maximă la riscul de credit; instrumente derivate [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 b - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant, debit

Cuantumul cu care a fost redus soldul creditor al contului de amânare aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet reversibil

Cuantumul cu care a fost redus soldul creditor al unui cont de amânare aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet reversibil. [Referințe: solduri creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant, credit

Cuantumul cu care a fost redus soldul debitor al contului de amânare aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet recuperabil

Cuantumul cu care a fost redus soldul debitor al unui cont de amânare aferent activităților reglementate deoarece nu mai este complet recuperabil. [Referințe: solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant, debit

Cuantumul cu care valoarea recuperabilă a unității depășește valoarea sa contabilă

Cuantumul cu care valoarea recuperabilă a unei unități (unui grup de unități) generatoare de numerar depășește valoarea sa contabilă. [Referințe: valoare contabilă [member]; unități generatoare de numerar [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 36 134 f i, prezentarea informațiilor: IAS 36 135 e i

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Cuantumul cu care valoarea atribuită ipotezei principale trebuie să se modifice, astfel încât valoarea recuperabilă a unității să fie egală cu valoarea sa contabilă

Cuantumul cu care valoarea care a fost atribuită ipotezei principale trebuie să se modifice, astfel încât valoarea recuperabilă a unității să fie egală cu valoarea sa contabilă. [Referințe: valoare contabilă [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 36 134 f iii, prezentarea informațiilor: IAS 36 135 e iii

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration, debit

Cuantumurile suportate de entitate pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din conducere care sunt acoperite de o entitate de administrare separată

Cuantumurile suportate de entitate pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din conducere care sunt acoperite de o entitate de administrare separată. [Referințe: personalul-cheie din conducerea entității sau a societății-mamă [member]; entități de administrare separate [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 24 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Cuantumul reclasificărilor sau modificărilor prezentării

Cuantumul care este reclasificat atunci când entitatea face modificări în situațiile sale financiare în ceea ce privește prezentarea sau clasificarea.

prezentarea informațiilor: IAS 1 41 b

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Cuantumul prezentat în alte elemente ale rezultatului global realizat la data derecunoașterii datoriei financiare

Cuantumul prezentat în alte elemente ale rezultatului global care a fost realizat la data derecunoașterii datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 10 d

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration, debit

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, prezentat ca un element-rând separat în profit sau pierdere.

prezentarea informațiilor: IFRS 4 35D a - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration, debit

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, active financiare nou-desemnate

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global legate de activele financiare nou-desemnate prin aplicarea abordării stratificate.

prezentarea informațiilor: IFRS 4 39L f i - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration, credit

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, înainte de impozitare

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global după ce a fost reclasificat din profit sau pierdere prin aplicarea abordării stratificate, înainte de impozitare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

prezentarea informațiilor: IFRS 4 35D b - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration, credit

Cuantumul reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate, după impozitare

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global după ce a fost reclasificat din profit sau pierdere prin aplicarea abordării stratificate, după impozitare. [Referințe: alte elemente ale rezultatului global]

prezentarea informațiilor: IFRS 4 35D b - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant, credit

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și acumulat în capitalurile proprii în legătură cu active imobilizate sau grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și acumulat în capitalurile proprii în legătură cu active imobilizate sau grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării. [Referințe: active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; alte rezerve; alte elemente ale rezultatului global; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 38, exemplu: IFRS 5 Exemplul 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Cuantumul recunoscut în alte elemente ale rezultatului global și acumulat în capitalurile proprii în legătură cu active imobilizate sau grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării [member]

Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care rezultă din cuantumurile recunoscute în alte elemente ale rezultatului global și acumulate în capitalurile proprii care se referă la active imobilizate sau grupuri destinate cedării deținute în vederea vânzării. [Referințe: active imobilizate sau grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; alte elemente ale rezultatului global]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 38, exemplu: IFRS 5 Exemplul 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Cuantumul eliminat din rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Cuantumul eliminat din rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau a unui angajament ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie]

prezentarea informațiilor: IFRS 9 6.5.11 d i, prezentarea informațiilor: IFRS 7 24E a

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază valutară și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază valutară și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau a unui angajament ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din modificarea valorii marjelor cu bază valutară]

prezentarea informațiilor: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii elementelor forward din contractele forward și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii elementelor forward din contractele forward și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau a unui angajament ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din modificarea valorii elementelor forward din contractele forward]

prezentarea informațiilor: IFRS 9 6.5.16

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration, debit

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii-timp a opțiunilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) sau a angajamentului ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor

Cuantumul eliminat din rezerva din modificarea valorii-timp a opțiunilor și inclus în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) sau a unui angajament ferm pentru care se aplică contabilitatea de acoperire a valorii juste împotriva riscurilor. [Referințe: rezerva din modificarea valorii-timp a opțiunilor]

prezentarea informațiilor: IFRS 9 6.5.15 b i

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Cuantumul raportat în profit sau pierdere la aplicarea IFRS 9, active financiare pentru care se aplică abordarea stratificată

Cuantumul raportat în profit sau pierdere la aplicarea IFRS 9 pentru activele financiare cărora li se aplică abordarea stratificată.

prezentarea informațiilor: IFRS 4 39L d i - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Cuantumuri care rezultă din contracte de asigurare [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

practică comună: IFRS 4 Prezentarea informațiilor - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration, debit

Cuantumuri suportate, costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare

Creșterea costurilor de achiziție amânate provenite din contractele de asigurare care rezultă din cuantumurile acestor costuri suportate. [Referințe: costuri de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare]

exemplu: IFRS 4 IG39 b - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 4 37 e - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableOnDemandThatAriseFromContractsWithinScopeOfIFRS17

X instant, credit

Cuantumurile de plătit la cerere care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17

Cuantumurile de plătit la cerere care decurg din contractele care intră sub incidența IFRS 17.

prezentarea informațiilor: IFRS 17 132 c - Intrarea în vigoare 1.1.2021

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant, credit

Cuantumuri de plătit, tranzacții cu părți afiliate

Cuantumurile de plătit care rezultă din tranzacțiile cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 24 20, prezentarea informațiilor: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant, credit

Alte cuantumuri de plătit entității căreia i se transferă activele pentru activele transferate

Cuantumurile de plătit entității căreia i se transferă activele pentru activele financiare transferate, altele decât ieșirile de numerar neactualizate care ar fi sau ar putea fi necesare în vederea răscumpărării activelor financiare derecunoscute (de exemplu, prețul de exercitare într-un contract de opțiuni). [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 42E d

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant, debit

Cuantumuri de primit, tranzacții cu părți afiliate

Cuantumurile de primit care rezultă din tranzacțiile cu părțile afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 24 20, prezentarea informațiilor: IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Cuantumuri recunoscute la data achiziției pentru fiecare clasă principală de active dobândite și de datorii asumate [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Cuantumuri recunoscute pentru o tranzacție care este recunoscută separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinării de întreprinderi

Cuantumurile recunoscute pentru tranzacțiile care sunt recunoscute separat de achiziția activelor și asumarea datoriilor în cadrul combinărilor de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 l iii

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration, debit

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, înainte de impozitare. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration, debit

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, după impozitare

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și ajustate în funcție de valoarea justă a activelor financiare la reclasificarea în afara categoriei de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, după impozitare. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 9 5.6.5

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration, debit

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în valoarea contabilă a activului (datoriei) nefinanciar(e) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, înainte de impozitare

Cuantumurile eliminate din capitalurile proprii și incluse în costul inițial sau în altă valoare contabilă a unui activ nefinanciar (unei datorii nefinanciare) a cărui (cărei) achiziție sau suportare a fost o tranzacție prognozată foarte probabilă acoperită împotriva riscurilor, înainte de impozitare. [Referințe: valoare contabilă [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 23 e - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare

Cuantumurile care sunt supuse unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare. [Referințe: datorii financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 13C d

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Cuantumurile care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration, debit

Cuantumul care ar fi fost reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global prin aplicarea abordării stratificate dacă nu s-ar fi anulat desemnarea activelor financiare

Cuantumul care ar fi fost reclasificat din profit sau pierdere în alte elemente ale rezultatului global dacă nu s-ar fi anulat desemnarea activelor financiare prin aplicarea abordării stratificate.

prezentarea informațiilor: IFRS 4 39L f ii - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration, debit

Cuantumul care ar fi fost raportat în profit sau pierdere dacă s-ar fi aplicat IAS 39, active financiare pentru care se aplică abordarea stratificată

Cuantumul care ar fi fost raportat în profit sau pierdere pentru activele financiare cărora li se aplică abordarea stratificată dacă s-ar fi aplicat IAS 39.

prezentarea informațiilor: IFRS 4 39L d ii - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analiza vechimii activelor financiare care sunt restante, dar care nu sunt depreciate [text block]

Analiza vechimii activelor financiare care sunt restante, dar care nu sunt depreciate. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 37 a - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem extern de notare a creditului [text block]

Prezentarea unei analize a expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem extern de notare a creditului. [Referințe: expunere la riscul de credit; clase de rating de credit extern [member]]

exemplu: IFRS 7 IG23 a - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 7 36 c - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem intern de notare a creditului [text block]

Prezentarea unei analize a expunerilor la riscul de credit care utilizează un sistem intern de notare a creditului. [Referințe: expunere la riscul de credit; clase de rating de credit intern [member]]

exemplu: IFRS 7 IG23 a - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 7 36 c - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analiza activelor financiare care sunt individual determinate ca fiind depreciate [text block]

Analiza activelor financiare care sunt individual determinate ca fiind depreciate, inclusiv factorii pe care entitatea i-a luat în considerare atunci când a determinat că activele sunt depreciate. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 37 b - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analiza veniturilor și cheltuielilor [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Anunțarea planului de întrerupere a unei activități [member]

Acest membru reprezintă anunțarea unui plan de întrerupere a unei activități.

exemplu: IAS 10 22 b

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Anunțarea sau începerea implementării unei restructurări majore [member]

Acest membru reprezintă anunțarea sau începerea implementării unei restructurări majore.

exemplu: IAS 10 22 e

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Rata de impozitare aplicabilă

Rata aplicabilă a impozitului pe profit.

prezentarea informațiilor: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

X.XX instant

Suprafață terenului utilizat pentru agricultură

Suprafața terenului utilizat pentru agricultură de către entitate.

practică comună: IAS 41 46 b i

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Instrumente de datorie deținute garantate cu active

Cuantumul instrumentelor de datorie deținute care sunt garantate cu active suport. [Referințe: instrumente de datorie deținute]

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Finanțări garantate cu active [member]

Acest membru reprezintă finanțările garantate cu active.

exemplu: IFRS 12 B23 b

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Titluri garantate cu active, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a activelor planului

Cuantumul cu care titlurile garantate cu active suport contribuie la valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]]

exemplu: IAS 19 142 g

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant, debit

Activ recunoscut pentru rambursarea preconizată, datorii contingente în combinarea de întreprinderi

Cuantumul activelor care au fost recunoscute pentru rambursarea preconizată a datoriilor contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: datorii contingente [member]; rambursarea preconizată, datorii contingente în combinarea de întreprinderi; combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 c, prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 j

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant, debit

Activ recunoscut pentru rambursarea preconizată, alte provizioane

Cuantumul activelor care au fost recunoscute pentru rambursarea preconizată a altor provizioane. [Referințe: rambursarea preconizată, alte provizioane; alte provizioane]

prezentarea informațiilor: IAS 37 85 c

ifrs-full

Assets

X instant, debit

Active

Data de expirare 1.1.2020: Cuantumul resurselor: (a) controlate de entitate ca rezultat al unor evenimente anterioare și (b) de la care sunt așteptate beneficii economice viitoare care să se răsfrângă asupra entității.

Intrarea în vigoare 1.1.2020: Cuantumul unei resurse economice actuale controlate de entitate ca rezultat al unor evenimente anterioare. Resursele economice reprezintă un drept care are potențialul de a produce beneficii economice.

prezentarea informațiilor: IAS 1 55, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93 a, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93 b, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93 e, prezentarea informațiilor: IFRS 8 28 c, prezentarea informațiilor: IFRS 8 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Active [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Active și datorii [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Active și datorii clasificate drept deținute în vederea vânzării [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Active și datorii clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]

Acest membru reprezintă activele și datoriile care sunt clasificate drept deținute în vederea vânzării. [Referințe: active imobilizate deținute în vederea vânzării [member]; datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Active și datorii [member]

Acest membru reprezintă activele și datoriile. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active și datorii” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active; datorii]

prezentarea informațiilor: IAS 1 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Active și datorii care nu sunt clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]

Acest membru reprezintă activele și datoriile care nu sunt clasificate drept deținute în vederea vânzării. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active și datorii clasificate drept deținute în vederea vânzării” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active imobilizate deținute în vederea vânzării [member]; datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant, debit

Active și solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate

Cuantumul activelor și soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate [Referințe: active; solduri debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant, debit

Active provenite din explorarea și evaluarea resurselor minerale

Cuantumul activelor provenite din prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile similare, după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o anumită zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității comerciale ale extracției resurselor minerale.

prezentarea informațiilor: IFRS 6 24 b

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant, debit

Active provenite din contracte de asigurare

Cuantumul activelor recunoscute provenite din contracte de asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 4 37 b - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant, debit

Garanții reale deținute care pot fi vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale, la valoarea justă

Valoarea justă a garanțiilor reale deținute care pot fi vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale. [Referințe: la valoarea justă [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 15 a

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Activele deținute pentru acoperirea datoriilor care decurg din activitățile de finanțare [member]

Acest membru reprezintă activele deținute pentru acoperirea datoriilor care decurg din activitățile de finanțare. [Referințe: active; datorii care decurg din activitățile de finanțare]

exemplu: IAS 7 C Reconcilierea datoriilor care decurg din activitățile de finanțare, exemplu: IAS 7 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant, debit

Active minus datorii curente

Cuantumul activelor din care se scade cuantumul datoriilor curente.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Active minus datorii curente [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant, credit

Activele (datoriile) planului de pensii

Cuantumul activelor unui plan de pensii din care se scad datoriile, altele decât valoarea actualizată actuarială a pensiilor promise.

prezentarea informațiilor: IAS 26 35 a

ifrs-full

AssetsObtained

X instant, debit

Activele obținute prin intrarea în posesia garanțiilor reale sau prin apelarea la alte ameliorări ale condițiilor de credit

Cuantumul activelor obținute de către entitate prin intrarea în posesia garanțiilor reale pe care le deține sau prin apelarea la alte ameliorări ale condițiilor de credit (de exemplu garanții). [Referințe: garanții [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 38 a

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant, debit

Activele planului de pensii

Cuantumul activelor deținute de planurile de pensii. [Referințe: planuri de beneficii determinate [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 26 35 a i

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Activele, în afara numerarului și a echivalentelor de numerar din filiala sau întreprinderea care a fost achiziționată sau cedată

Cuantumul activelor, în afara numerarului și a echivalentelor de numerar, din filialele sau întreprinderile asupra cărora s-a obținut sau s-a pierdut controlul. [Referințe: filiale [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 7 40 d

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant, debit

Active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții

Cuantumul activelor recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții. Costurile de obținere a unui contract cu un client sunt costurile marginale ale obținerii contractului pe care entitatea nu le-ar fi suportat dacă nu ar fi obținut contractul. Costurile de îndeplinire a unui contract cu un client sunt costurile corelate direct cu un contract sau cu un contract anticipat pe care entitatea îl poate identifica în mod specific.

prezentarea informațiilor: IFRS 15 128 a

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant, debit

Activele recunoscute în situațiile financiare ale entității în raport cu entitățile structurate

Cuantumul activelor recunoscute în situațiile financiare ale entității în raport cu interesele deținute în entități structurate. [Referințe: active; entități structurate neconsolidate [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 12 29 a

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant, debit

Garanții reale vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale, la valoarea justă

Valoarea justă a garanțiilor reale vândute sau regajate care au putut fi vândute sau regajate în absența nerespectării obligațiilor de către proprietarul garanției reale. [Referințe: la valoarea justă [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 15 b

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant, debit

Activele pe care entitatea continuă să le recunoască

Cuantumul activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să le recunoască în întregime. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, debit

Activele pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării sale continue

Cuantumul activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării sale continue. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant, debit

Activele pentru care se aplică restricții semnificative

Cuantumul din situațiile financiare consolidate aferent activelor grupului pentru care se aplică restricții semnificative (de exemplu, restricții statutare, contractuale și de reglementare) în ceea ce privește capacitatea entității de a accesa sau de a utiliza activele.

prezentarea informațiilor: IFRS 12 13 c

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration, credit

Active transferate către entități structurate, la momentul transferului

Cuantumul, la momentul transferului, al tuturor activelor transferate către entități structurate. [Referințe: entități structurate neconsolidate [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 12 27 c

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant, debit

Active din contractele de asigurare și de reasigurare emise

Cuantumul activelor din contractele de asigurare și de reasigurare emise. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

exemplu: IAS 1 55 - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 4 IG20 b - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 4 37 b - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant, debit

Active din contractele de reasigurare cedate

Cuantumul activelor din contractele de reasigurare în care entitatea este deținătorul poliței de asigurare.

exemplu: IAS 1 55 - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 4 IG20 c - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 4 37 b - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant, debit

Active cu risc semnificativ de a provoca ajustări importante în următorul exercițiu financiar

Cuantumul activelor supuse unor ipoteze care prezintă un risc semnificativ de a provoca o ajustare importantă a cuantumurilor activelor respective în următorul exercițiu financiar.

prezentarea informațiilor: IAS 1 125 b

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant, credit

Datorii asociate pe care entitatea continuă să le recunoască

Cuantumul datoriilor asociate activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să le recunoască în întregime. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 42D e

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant, credit

Datorii asociate pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării sale continue

Cuantumul datoriilor asociate activelor financiare transferate pe care entitatea continuă să le recunoască în măsura implicării sale continue. [Referințe: active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 42D f

ifrs-full

AssociatesMember

member

Entități asociate [member]]

Acest membru reprezintă entitățile asupra cărora investitorul exercită o influență semnificativă.

prezentarea informațiilor: IAS 24 19 d, prezentarea informațiilor: IAS 27 17 b, prezentarea informațiilor: IAS 27 16 b, prezentarea informațiilor: IFRS 12 B4 d, prezentarea informațiilor: IFRS 4 39M a - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9, prezentarea informațiilor: IFRS 4 39J a - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

AtCostMember

member

La cost [member]

Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe cost. Costul este valoarea numerarului sau a echivalentelor de numerar plătite sau valoarea justă a altei contraprestații oferite pentru dobândirea unui activ în momentul achiziției sau construcției sale sau, dacă este cazul, valoarea atribuită acelui activ atunci când este recunoscut inițial în conformitate cu dispozițiile specifice din celelalte IFRS-uri.

prezentarea informațiilor: IAS 40 32A, prezentarea informațiilor: IAS 41 50, prezentarea informațiilor: IAS 41 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

La cost sau în conformitate cu IFRS 16 în cadrul modelului valorii juste [member]

Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe cost sau realizată în conformitate cu IFRS 16 atunci când modelul valorii juste este utilizat în general de către entitate pentru evaluarea unei clase de active. [Referințe: la cost [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 40 78

ifrs-full

AtFairValueMember

member

La valoarea justă [member]

Acest membru reprezintă evaluarea bazată pe valoarea justă. Valoarea justă reprezintă prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție normală între participanți de pe piață, la data evaluării.

prezentarea informațiilor: IAS 40 32A, prezentarea informațiilor: IAS 41 50, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93 a

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration, debit

Remunerarea auditorului

Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Remunerarea auditorului [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration, debit

Remunerarea auditorului pentru serviciile de audit

Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității pentru serviciile de audit.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration, debit

Remunerarea auditorului pentru alte servicii

Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității pentru serviciile pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration, debit

Remunerarea auditorului pentru servicii fiscale

Cuantumul onorariilor plătite sau de plătit auditorilor entității pentru serviciile fiscale.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant, credit

Angajamente de capital autorizate, dar necontractate

Cuantumul angajamentelor de capital care au fost autorizate de către entitate, dar pentru care entitatea nu a încheiat un contract. [Referințe: angajamente de capital]

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Active financiare disponibile pentru vânzare [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant, credit

Rata de impozitare medie în vigoare

Raportul dintre cheltuielile cu impozitul (venitul din impozit) și profitul contabil. [Referințe: profitul contabil]

prezentarea informațiilor: IAS 12 81 c ii

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Cursul de schimb valutar mediu

Cursul de schimb valutar mediu utilizat de către entitate. Cursul de schimb valutar este rata de schimb dintre două monede.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Numărul mediu de angajați

Numărul mediu de persoane angajate de entitate în cursul unei perioade.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Prețul mediu al instrumentului de acoperire împotriva riscurilor

Prețul mediu al unui instrument de acoperire împotriva riscurilor. [Referințe: instrumente de acoperire împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 23B b

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Rata medie a instrumentului de acoperire împotriva riscurilor

Rata medie a unui instrument de acoperire împotriva riscurilor. [Referințe: instrumente de acoperire împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 23B b

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant, credit

Soldurile conturilor curente de la clienți

Cuantumul soldurilor conturilor curente ale clienților deținute de entitate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant, credit

Soldurile depozitelor la cerere de la clienți

Cuantumul soldurilor depozitelor la cerere ale clienților deținute de entitate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant, credit

Soldurile altor depozite de la clienți

Cuantumul soldurilor conturilor de depozit ale clienților deținute de entitate pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant, credit

Soldurile depozitelor la termen de la clienți

Cuantumul soldurilor depozitelor la termen ale clienților deținute de entitate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant, debit

Solduri la bănci

Cuantumul soldurilor de numerar deținute la bănci.

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant, debit

Active care constau în acceptări bancare

Cuantumul acceptărilor bancare recunoscute ca active.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant, credit

Datorii care constau în acceptări bancare

Cuantumul acceptărilor bancare recunoscute ca datorii.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration, debit

Comisioane bancare și cheltuieli similare

Cuantumul comisioanelor bancare și al cheltuielilor similare recunoscute de entitate ca o cheltuială.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant, debit

Solduri bancare deținute la băncile centrale, altele decât depozitele de rezerve obligatorii

Cuantumul soldurilor bancare deținute la băncile centrale, altele decât depozitele de rezerve obligatorii. [Referințe: depozite de rezerve obligatorii la bănci centrale]

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Împrumuturi bancare, fluxuri de trezorerie neactualizate

Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport cu împrumuturile bancare. [Referințe: împrumuturi]

exemplu: IFRS 7 B11D, exemplu: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant, debit

Instrumente de datorie bancare deținute

Cuantumul instrumentelor de natura datoriei deținute de entitate care au fost emise de o bancă. [Referințe: instrumente de datorie deținute]

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, debit

Alte aranjamente bancare, clasificate ca echivalente de numerar

O clasificare a echivalentelor de numerar reprezentând aranjamente bancare pe care entitatea nu le prezintă separat în aceeași situație sau notă. [Referințe: echivalente de numerar]

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant, credit

Descoperiri de cont

Cuantumul care a fost retras dintr-un cont în plus față de soldurile de numerar existente. Acesta este considerat un credit pe termen scurt acordat de către bancă. [Referințe: numerar și echivalente de numerar]

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă):

Cuantumul rezultatului pe acțiune atunci când valoarea rezultatului pe acțiune de bază și cea a rezultatului pe acțiune diluat sunt egale. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; rezultatul (pierderea) pe acțiune diluat(ă)]

practică comună: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități continue

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități continue. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă)]

practică comună: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități continue, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități continue care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă); Variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente; activități continue [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități întrerupte

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități întrerupte. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă)]

practică comună: IAS 1 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități întrerupte, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) din activități întrerupte care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă); Variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente; activități întrerupte [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă), inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă) care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază și diluat(ă); variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Rezultatul pe acțiune de bază și diluat [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază

Cuantumul profitului (pierderii) atribuibil(e) acționarilor ordinari ai societății-mamă (numărătorul) împărțit la numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare în circulație în perioada respectivă (numitorul).

prezentarea informațiilor: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; activități continue [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 33 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități continue care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente; activități continue [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; activități întrerupte [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 33 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază din activități întrerupte care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente; activități întrerupte [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază, inclusiv variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente

Rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază care include variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate și variația netă a impozitelor amânate aferente. [Referințe: rezultatul (pierderea) pe acțiune de bază; variația netă a soldurilor conturilor de amânare aferente activităților reglementate legată de profit sau pierdere și variația netă a impozitelor amânate aferente]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Rezultatul pe acțiune de bază [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Descrierea bazei pentru atribuirea veniturilor din partea clienților externi țărilor individuale

Descrierea bazei pentru atribuirea veniturilor din partea clienților externi țărilor individuale. [Referințe: venituri]

prezentarea informațiilor: IFRS 8 33 a

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Active biologice productive [member]

Acest membru reprezintă activele biologice productive. Activele biologice productive sunt activele biologice care nu sunt consumabile. [Referințe: active biologice; active biologice consumabile [member]]

exemplu: IAS 41 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant, debit

Plante productive

Cuantumul imobilizărilor corporale care reprezintă plante productive. O plantă productivă este o plantă vie care (a) este utilizată în producția sau furnizarea de produse agricole, (b) este de așteptat să producă mai mult de o perioadă și (c) are o probabilitate redusă de a fi vândută ca produs agricol, cu excepția vânzării ocazionale ca deșeu vegetal. [Referințe: imobilizări corporale]

exemplu: IAS 16 37 i

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Plante productive [member]

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau în plante productive. O plantă productivă este o plantă vie care (a) este utilizată în producția sau furnizarea de produse agricole, (b) este de așteptat să producă mai mult de o perioadă și (c) are o probabilitate redusă de a fi vândută ca produs agricol, cu excepția vânzării ocazionale ca deșeu vegetal. [Referințe: imobilizări corporale]

exemplu: IAS 16 37 i

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration, debit

Beneficii plătite sau de plătit

Cuantumul beneficiilor plătite sau de plătit pentru planurile de pensii.

prezentarea informațiilor: IAS 26 35 b v

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant, debit

Cea mai bună estimare de la data achiziției a fluxurilor de trezorerie contractuale ce nu se preconizează a fi colectate pentru creanțele dobândite

Cea mai bună estimare de la data achiziției a fluxurilor de trezorerie contractuale ce nu se preconizează a fi colectate pentru creanțele dobândite în combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 h iii

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant, debit

Active biologice

Cuantumul aferente animalelor sau plantelor vii recunoscute ca active.

prezentarea informațiilor: IAS 1 54 f, prezentarea informațiilor: IAS 41 50, exemplu: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Active biologice, vechime [member]

Acest membru reprezintă toate activele biologice atunci când sunt dezagregate pe vârste. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active biologice pe vârste” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active biologice]

exemplu: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Active biologice [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

practică comună: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Active biologice în funcție de vechime [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

exemplu: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Active biologice pe grupuri [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Active biologice pe tipuri [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

exemplu: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Active biologice, grup [member]

Acest membru reprezintă toate activele biologice atunci când sunt dezagregate pe grupuri. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active biologice pe grupuri” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active biologice]

prezentarea informațiilor: IAS 41 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Active biologice [member]

Acest membru reprezintă animalele sau plantele vii. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active biologice” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

practică comună: IAS 41 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant, debit

Active biologice oferite drept garanții pentru datorii

Cuantumul activelor biologice oferite drept garanții pentru datorii. [Referințe: active biologice]

prezentarea informațiilor: IAS 41 49 a

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Active biologice, tip [member]

Acest membru reprezintă toate activele biologice atunci când sunt dezagregate pe tipuri. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Active biologice pe tipuri” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active biologice]

exemplu: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant, debit

Active biologice asupra cărora dreptul de proprietate este limitat

Cuantumul activelor biologice asupra cărora dreptul de proprietate este limitat. [Referințe: active biologice]

prezentarea informațiilor: IAS 41 49 a

ifrs-full

BondsIssued

X instant, credit

Obligațiuni emise

Cuantumul obligațiunilor emise de către entitate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant, credit

Obligațiuni emise, fluxuri de trezorerie neactualizate

Cuantumul fluxurilor de trezorerie contractuale neactualizate în raport cu obligațiunile emise. [Referințe: obligațiuni emise]

exemplu: IFRS 7 B11D, exemplu: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Costurile îndatorării [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Costurile îndatorării capitalizate

Cuantumul dobânzilor și al altor costuri suportate de o entitate pentru împrumutarea de fonduri care sunt atribuibile direct achiziției, construcției sau producției unui activ cu ciclu lung de producție și care fac parte din costul activului respectiv.

prezentarea informațiilor: IAS 23 26 a

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Costurile îndatorării suportate

Cuantumul dobânzilor și al altor costuri suportate de o entitate pentru împrumutarea de fonduri.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration, debit

Costurile îndatorării recunoscute drept cheltuială

Cuantumul dobânzilor și al altor costuri suportate de o entitate pentru împrumutarea de fonduri care sunt recunoscute drept cheltuială.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

Borrowings

X instant, credit

Împrumuturi

Cuantumul fondurilor datorate pe care entitatea are obligația să le ramburseze.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Împrumuturi [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Împrumuturi, ajustare la rata de bază a dobânzii

Ajustarea la rata de bază (rata de referință) utilizată pentru calcularea ratei dobânzii la împrumuturi. [Referințe: împrumuturi]

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Împrumuturi în funcție de denumire [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Împrumuturi în funcție de denumire [member]

Acest membru reprezintă toate împrumuturile atunci când sunt dezagregate în funcție de denumire. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Împrumuturi în funcție de denumire” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: împrumuturi]

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Împrumuturi, pe tipuri [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Împrumuturi, rata dobânzii

Rata dobânzii la împrumuturi. [Referințe: împrumuturi]

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Împrumuturi, rata de bază a dobânzii

Rata de bază (rata de referință) utilizată pentru calcularea ratei dobânzii la împrumuturi. [Referințe: împrumuturi]

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Împrumuturi, scadență

Scadența împrumuturilor. [Referințe: împrumuturi]

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Împrumuturi, moneda inițială

Moneda în care sunt exprimate împrumuturile. [Referințe: împrumuturi]

practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, credit

Împrumuturi recunoscute la data achiziției

Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru împrumuturile asumate într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: împrumuturi; combinări de întreprinderi [member]]

practică comună: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Limita inferioară a intervalului [member]

Acest membru reprezintă limita inferioară a unui interval.

exemplu: IFRS 13 IE63, exemplu: IFRS 13 B6, prezentarea informațiilor: IFRS 14 33 b, prezentarea informațiilor: IFRS 17 120 - Intrarea în vigoare 1.1.2021, prezentarea informațiilor: IFRS 2 45 d, practică comună: IFRS 7 7

ifrs-full

BrandNames

X instant, debit

Mărci

Cuantumul imobilizărilor necorporale care reprezintă drepturi la un grup de active complementare cum ar fi marca comercială (sau marca de servicii) și numele de comercializare, formulele, rețetele și expertiza tehnologică aferente acesteia. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

exemplu: IAS 38 119 a

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Mărci [member]

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care constau în drepturi la un grup de active complementare cum ar fi marca comercială (sau marca de servicii) și numele de comercializare, formulele, rețetele și expertiza tehnologică aferente acesteia. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

exemplu: IAS 38 119 a

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Drepturi de radiodifuzare [member]

Acest membru reprezintă drepturile de radiodifuzare.

practică comună: IAS 38 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration, debit

Cheltuieli cu taxele de brokeraj

Cuantumul cheltuielilor recunoscute pentru taxele de brokeraj pe care trebuie să le plătească entitatea.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration, credit

Venituri din taxele de brokeraj

Cuantumul veniturilor recunoscute pentru taxele de brokeraj percepute de entitate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

Buildings

X instant, debit

Clădiri

Cuantumul imobilizărilor corporale care constau în clădiri amortizabile și structuri similare utilizate în activități. [Referințe: imobilizări corporale]

practică comună: IAS 16 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Clădiri [member]

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau în clădiri amortizabile și structuri similare utilizate în activități. [Referințe: imobilizări corporale]

practică comună: IAS 16 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Combinări de întreprinderi [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Combinări de întreprinderi [member]

Acest membru reprezintă tranzacțiile sau alte evenimente prin care un dobânditor obține controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi. Tranzacțiile numite uneori „fuziuni reale” sau „fuziuni între entități egale” sunt, de asemenea, combinări de întreprinderi, conform utilizării acestui termen în IFRS 3.

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration, credit

Anularea de acțiuni de trezorerie

Cuantumul acțiunilor de trezorerie anulate în cursul perioadei. [Referințe: acțiuni de trezorerie]

practică comună: IAS 1 106 d

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant, credit

Angajamente de capital

Cuantumul cheltuielilor de capital viitoare pe care entitatea se angajează să le facă.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Angajamente de capital [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateMeasurementInputMember

member

Rata de capitalizare, dată de intrare pentru evaluare [member]

Acest membru reprezintă o rată de capitalizare utilizată ca dată de intrare pentru evaluare.

exemplu: IFRS 13 93 d, exemplu: IFRS 13 IE63

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Rata de capitalizare a costurilor îndatorării eligibile pentru capitalizare

Media ponderată a dobânzilor și a altor costuri suportate de o entitate pentru împrumutarea de fonduri, aplicabile împrumuturilor entității care sunt în curs în perioada în cauză, altele decât împrumuturile făcute special pentru obținerea un activ cu ciclu lung de producție. [Referințe: media ponderată [member]; împrumuturi]

prezentarea informațiilor: IAS 23 26 b

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Cheltuieli de dezvoltare capitalizate [member]

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări necorporale care provin din cheltuielile de dezvoltare capitalizate înainte de începerea producției sau a utilizării comerciale. O imobilizare necorporală trebuie recunoscută numai dacă entitatea poate demonstra toate elementele următoare: (a) fezabilitatea tehnică necesară finalizării imobilizării necorporale astfel încât aceasta să fie disponibilă pentru utilizare sau vânzare; (b) intenția sa de a finaliza imobilizarea necorporală și de a o utiliza sau vinde; (c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporală; (d) modul în care imobilizarea necorporală va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra existența unei piețe pentru producția generată de imobilizarea necorporală ori pentru imobilizarea necorporală în sine sau, dacă se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizării necorporale; (e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare și de altă natură adecvate pentru finalizarea dezvoltării imobilizării necorporale și pentru utilizarea sau vânzarea acesteia; și (f) capacitatea sa de a evalua fiabil cheltuielile atribuibile imobilizării necorporale în cursul dezvoltării sale.

practică comună: IAS 38 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant, credit

Rezerva de răscumpărare a capitalului

O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă rezerva pentru răscumpărarea acțiunilor proprii ale entității.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Rezerva de răscumpărare a capitalului [member]

Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care constă în rezerva pentru răscumpărarea acțiunilor proprii ale entității.

practică comună: IAS 1 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Cerințe de capital [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Cerințe de capital [member]

Acest membru reprezintă cerințele de capital impuse entității. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Cerințe de capital” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 1 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant, credit

Rezerva de capital

O componentă a capitalurilor proprii care reprezintă rezervele de capital.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Rezerva de capital [member]

Acest membru reprezintă o componentă a capitalurilor proprii care constă în rezervele de capital.

practică comună: IAS 1 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Valoarea contabilă, amortizarea și deprecierea cumulată și valoarea contabilă brută [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 16 73 d, prezentarea informațiilor: IAS 16 73 e, prezentarea informațiilor: IAS 38 118 c, prezentarea informațiilor: IAS 38 118 e, prezentarea informațiilor: IAS 40 76, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 c, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 d, prezentarea informațiilor: IAS 41 50, prezentarea informațiilor: IAS 41 54 f, prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 d, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35H, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35I, practică comună: IFRS 7 IG29 - Data de expirare 1.1.2021, practică comună: IFRS 7 37 b - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Valoarea contabilă [member]

Acest membru reprezintă cuantumul la care un activ este recunoscut în situația poziției financiare (după deducerea oricăror amortizări acumulate și pierderi din deprecieri acumulate). Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Valoarea contabilă, amortizarea și deprecierea cumulată și valoarea contabilă brută” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: cheltuieli cu amortizarea; pierdere din depreciere]

prezentarea informațiilor: IAS 16 73 e, prezentarea informațiilor: IAS 38 118 e, prezentarea informațiilor: IAS 40 76, prezentarea informațiilor: IAS 40 79 d, prezentarea informațiilor: IAS 41 50, prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 d, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35H, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35I, exemplu: IFRS 7 IG29 a - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 7 37 b - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

Cash

X instant, debit

Numerar

Cuantumul disponibilului în casă și la bănci și al depozitelor la vedere. [Referințe: disponibil în casă și la bănci]

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Numerar [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, debit

Avansuri în numerar și împrumuturi de la părți afiliate

Intrările de numerar aferente avansurilor în numerar și împrumuturilor de la părți afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]; avansuri primite]

practică comună: IAS 7 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Avansuri în numerar și împrumuturi acordate altor părți, clasificate drept activități de investiție

Cuantumul avansurilor în numerar și al împrumuturilor acordate altor părți (altele decât avansurile și împrumuturile acordate de o instituție financiară), clasificate drept activități de investiție.

exemplu: IAS 7 16 e

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, credit

Avansuri în numerar și împrumuturi acordate părților afiliate

Ieșirile de numerar aferente împrumuturilor și împrumuturilor acordate părților afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

practică comună: IAS 7 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant, debit

Solduri de numerar și solduri bancare la băncile centrale

Cuantumul soldurilor de numerar și al soldurilor bancare deținute la băncile centrale.

practică comună: IAS 1 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant, debit

Numerar și echivalente de numerar

Cuantumul disponibilului în casă și la bănci și al depozitelor la vedere, alături de cuantumul investițiilor financiare pe termen scurt foarte lichide, care sunt ușor convertibile în sume cunoscute de numerar și care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. [Referințe: numerar; echivalente de numerar]

prezentarea informațiilor: IAS 1 54 i, prezentarea informațiilor: IAS 7 45, prezentarea informațiilor: IFRS 12 B13 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Numerar și echivalente de numerar [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant, debit

Numerar și echivalente de numerar, cuantumul cu care contribuie la valoarea justă a activelor planului

Cuantumul cu care numerarul și echivalentele de numerar contribuie la valoarea justă a activelor planului de beneficii determinate. [Referințe: numerar și echivalente de numerar; activele planului, la valoarea justă; planuri de beneficii determinate [member]]

exemplu: IAS 19 142 a

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant, debit

Numerar și echivalente de numerar clasificate ca făcând parte dintr-un grup destinat cedării deținut în vederea vânzării

Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar clasificate ca făcând parte dintr-un grup destinat cedării deținut în vederea vânzării. [Referințe: numerar și echivalente de numerar; grupuri destinate cedării clasificate drept deținute în vederea vânzării [member]]

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant, debit

Numerar și echivalente de numerar deținute de entitate care nu sunt disponibile pentru a fi utilizate de către grup

Cuantumul soldurilor semnificative de numerar și echivalente de numerar deținute de entitate care nu sunt disponibile pentru a fi utilizate de către grup. [Referințe: numerar și echivalente de numerar]

prezentarea informațiilor: IAS 7 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant, debit

Numerarul și echivalentele de numerar, dacă diferă de situația poziției financiare

Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar din situația fluxurilor de trezorerie, în cazul în care diferă de cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar din situația poziției financiare. [Referințe: numerar și echivalente de numerar]

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Numerarul și echivalentele de numerar, dacă diferă de situația poziției financiare [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration, debit

Numerar și echivalente de numerar din filiale sau întreprinderi care a fost achiziționate sau cedate

Cuantumul numerarului și al echivalentelor de numerar din filialele sau întreprinderile asupra cărora s-a obținut sau s-a pierdut controlul. [Referințe: filiale [member]; numerar și echivalente de numerar]

prezentarea informațiilor: IAS 7 40 c

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant, debit

Numerar și echivalente de numerar recunoscute la data achiziției

Cuantumul recunoscut la data achiziției pentru numerarul și echivalentele de numerar dobândite într-o combinare de întreprinderi. [Referințe: numerar și echivalente de numerar; combinări de întreprinderi [member]]

practică comună: IFRS 3 B64 i

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant, debit

Garanții în numerar constituite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare

Cuantumul garanțiilor în numerar constituite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu datorii financiare. [Referințe: datorii financiare]

exemplu: IFRS 7 IG40D, exemplu: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant, credit

Garanții în numerar primite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare

Cuantumul garanțiilor în numerar primite care fac obiectul unui contract de compensare globală executoriu sau unui acord similar și care nu sunt compensate cu active financiare. [Referințe: active financiare]

exemplu: IFRS 7 IG40D, exemplu: IFRS 7 13C d ii

ifrs-full

CashEquivalents

X instant, debit

Echivalente de numerar

Cuantumul investițiilor financiare pe termen scurt foarte lichide, care sunt ușor convertibile în sume cunoscute de numerar și care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Echivalente de numerar [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Acoperiri ale fluxurilor de trezorerie împotriva riscurilor [member]

Acest membru reprezintă acoperirile expunerii la variația fluxurilor de trezorerie care (a) poate fi atribuită unui risc specific asociat cu un activ sau o datorie recunoscut(ă) (cum ar fi toate sau unele plăți de dobândă aferente creditelor cu dobândă variabilă) sau cu o tranzacție prognozată foarte probabilă și care (b) ar putea afecta profitul sau pierderea. [Referințe: acoperiri împotriva riscurilor [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 39 86 b, prezentarea informațiilor: IFRS 7 24A, prezentarea informațiilor: IFRS 7 24B, prezentarea informațiilor: IFRS 7 24C

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Fluxuri de trezorerie din activități continue și din activități întrerupte [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din pierderea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investiție

Fluxurile de trezorerie agregate provenite din pierderea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investiție. [Referințe: filiale [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 7 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) reducerea (creșterea) numerarului și echivalentelor de numerar supuse unei restricții

Intrările (ieșirile) de numerar generate de reducerea (creșterea) numerarului și echivalentelor de numerar supuse unei restricții. [Referințe: numerarul și echivalentele de numerar supuse unei restricții]

practică comună: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration, debit

Fluxuri de trezorerie provenite din (folosite în) reducerea (creșterea) depozitelor și investițiilor pe termen scurt

Intrările (ieșirile) de numerar generate de reducerea (creșterea) depozitelor și investițiilor pe termen scurt.

practică comună: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) explorarea și evaluarea resurselor minerale, clasificate drept activități de investiție

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile similare, după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o anumită zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității comerciale ale extracției resurselor minerale, clasificate drept activități de investiție.

prezentarea informațiilor: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration, debit

Fluxuri de trezorerie provenite din (folosite în) explorarea și evaluarea resurselor minerale, clasificate drept activități de exploatare

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol, gaz natural și resurse neregenerabile similare, după ce entitatea a obținut drepturile legale de explorare într-o anumită zonă, precum și determinarea fezabilității tehnice și a viabilității comerciale ale extracției resurselor minerale, clasificate drept activități de exploatare.

prezentarea informațiilor: IFRS 6 24 b

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration, debit

Fluxuri de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, care sunt activități care au drept rezultat modificări ale dimensiunii și compoziției capitalurilor proprii și împrumuturilor entității.

prezentarea informațiilor: IAS 7 10, prezentarea informațiilor: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, activități continue

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare ale entității în legătură cu activitățile continue. [Referințe: activități continue [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare, activități întrerupte

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare ale entității în legătură cu activitățile întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de finanțare]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) creșterea (reducerea) împrumuturilor curente

Intrările (ieșirile) de numerar generate de creșterea (reducerea) împrumuturilor curente. [Referințe: împrumuturi curente]

practică comună: IAS 7 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) creșterile capacității de exploatare

Valoarea agregată a fluxurilor de trezorerie care reprezintă creșteri ale capacității entității de a executa activități de exploatare (de exemplu, măsurată în unități de producție pe zi).

exemplu: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) contractele de asigurare

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) contractele de asigurare. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 4 37 b - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție, care constau în achiziționarea și cedarea de active imobilizate și de alte investiții care nu sunt incluse în echivalentele de numerar.

prezentarea informațiilor: IAS 7 10, prezentarea informațiilor: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție, activități continue

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție ale entității în legătură cu activitățile continue. [Referințe: activități continue [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție, activități întrerupte

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție ale entității în legătură cu activitățile întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) menținerea capacității de exploatare

Valoarea agregată a fluxurilor de trezorerie necesare pentru a menține capacitatea curentă a entității de a executa activități de exploatare (de exemplu, măsurată în unități de producție pe zi).

exemplu: IAS 7 50 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare, care sunt principalele activități producătoare de venit ale entității, și alte activități care nu sunt activități de investiție sau finanțare. [Referințe: venituri]

prezentarea informațiilor: IAS 7 10, prezentarea informațiilor: IAS 7 50 d

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare, activități continue

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare ale entității în legătură cu activitățile continue. [Referințe: activități continue [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare, activități întrerupte

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare ale entității în legătură cu activitățile întrerupte. [Referințe: activități întrerupte [member]; fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare]

prezentarea informațiilor: IFRS 5 33 c

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) operațiuni

Numerarul provenit din (folosite în) operațiunile entității.

exemplu: IAS 7 A Situația fluxurilor de trezorerie pentru o entitate care nu este instituție financiară, exemplu: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) operațiuni înainte de modificările capitalului circulant

Intrările (ieșirile) de numerar generate de operațiunile entității înainte de modificările capitalului circulant.

exemplu: IAS 7 A Situația fluxurilor de trezorerie pentru o entitate care nu este instituție financiară, practică comună: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration, credit

Fluxurile de trezorerie utilizate în activitățile de explorare și dezvoltare

Ieșirile de numerar pentru activitățile de explorare și dezvoltare.

practică comună: IAS 7 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Fluxurile de trezorerie folosite pentru obținerea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investiție

Fluxurile de trezorerie agregate folosite pentru obținerea controlului asupra unor filiale sau a altor întreprinderi, clasificate drept activități de investiție. [Referințe: filiale [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 7 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant, debit

Disponibil în casă și la bănci

Cuantumul numerarului deținut de entitate. Acesta nu include depozitele la vedere.

practică comună: IAS 7 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration, credit

Ieșiri de numerar aferente contractelor de leasing

Ieșirile de numerar aferente contractelor de leasing.

prezentarea informațiilor: IFRS 16 53 g

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration, debit

Numerarul plătit, datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise

Reducerea datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise ca urmare a numerarului plătit. [Referințe: datorii din contractele de asigurare și de reasigurare emise]

exemplu: IFRS 4 IG37 c - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 4 37 e - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, credit

Plățile în numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și swap, clasificate drept activități de investiție

Ieșirile de numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și swap, în afara cazului când acestea sunt deținute în vederea plasării sau a tranzacționării sau când plățile sunt clasificate drept activități de finanțare.

exemplu: IAS 7 16 g

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Încasările în numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni și swap, clasificate drept activități de investiție

Intrările de numerar aferente contractelor futures, forward, de opțiuni sau swap, în afara cazului când acestea sunt deținute în scopuri de plasament sau de tranzacționare sau când încasările sunt clasificate drept activități de finanțare.

exemplu: IAS 7 16 h

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration, debit

Încasările în numerar din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor acordate altor părți, clasificate drept activități de investiție

Intrările de numerar provenite din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor acordate altor părți (altele decât avansurile și împrumuturile unei instituții financiare), clasificate drept activități de investiție.

exemplu: IAS 7 16 f

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration, debit

Încasările în numerar din rambursarea avansurilor și a împrumuturilor acordate părților afiliate

Intrările de numerar provenite din rambursarea către entitate a împrumuturilor și avansurilor acordate părților afiliate. [Referințe: părți afiliate [member]]

practică comună: IAS 7 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration, credit

Rambursările în numerar ale avansurilor și împrumuturilor de la părți afiliate

Ieșirile de numerar provenite din rambursarea avansurilor și împrumuturilor de la părți afiliate [Referințe: părți afiliate [member]; avansuri primite]

practică comună: IAS 7 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant, credit

Numerar transferat

Valoarea justă, la data achiziției, a numerarului transferat drept contravaloare în cadrul unei combinări de întreprinderi. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 f i

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Categorii de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Categorii de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții [member]

Acest membru reprezintă toate categoriile de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Categorii de active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active recunoscute din costurile de obținere sau îndeplinire a contractelor cu clienții]

prezentarea informațiilor: IFRS 15 128 a

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Categorii de active financiare circulante [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorii de datorii financiare curente [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Categorii de active financiare [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Categorii de active financiare [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorii de datorii financiare [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Categorii de datorii financiare [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 7 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Categorii de active financiare imobilizate [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Categorii de datorii financiare pe termen lung [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Categorii de părți afiliate [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 24 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration, debit

Creșterea (reducerea) cuantumului recunoscut pentru creanța privind impozitul amânat dinaintea achiziției

Creșterea (reducerea) unei creanțe privind impozitul amânat a dobânditorului ca urmare a unei combinări de întreprinderi care modifică probabilitatea de realizare a creanței de către dobânditor. [Referințe: creanțe privind impozitul amânat; combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IAS 12 81 j

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Modificarea valorii marjelor cu bază valutară [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Modificarea valorii elementelor forward din contractele forward [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Modificarea valorii-timp a opțiunilor [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Modificările diferenței agregate dintre valoarea justă la recunoașterea inițială și prețul tranzacției care nu a fost încă recunoscută în profit sau pierdere [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Modificările contului de ajustare pentru pierderi din credit aferente activelor financiare [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration, debit

Creșterea (reducerea) activelor biologice

Creșterea (reducerea) activelor biologice. [Referințe: active biologice]

prezentarea informațiilor: IAS 41 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Modificările activelor biologice [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Modificările datoriilor contingente recunoscute într-o combinare de întreprinderi [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Modificările costurilor de achiziție amânate provenite din contracte de asigurare [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Modificările datoriilor (activelor) privind impozitul amânat [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration, credit

Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii

Creșterea (reducerea) capitalurilor proprii. [Referințe: capitaluri proprii]

prezentarea informațiilor: IAS 1 106 d

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Modificările capitalurilor proprii [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Descrierea modificărilor expunerii la risc

Descrierea modificărilor expunerii la riscurile care decurg din instrumentele financiare. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Modificările evaluării la valoarea justă, active [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Modificările evaluării la valoarea justă, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Modificările evaluării la valoarea justă, datorii [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Modificările valorii juste a instrumentelor derivate de credit [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Creșterea (reducerea) valorii juste a activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare

Creșterea (reducerea) valorii juste a unui activ financiar (sau a unui grup de active financiare) desemnat(e) ca fiind evaluat(e) la valoarea justă prin profit sau pierdere care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activului respectiv determinată: (a) ca valoarea modificării valorii sale juste care nu poate fi atribuită modificărilor unor condiții de piață care generează risc de piață; sau (b) utilizând o metodă alternativă considerată de entitate ca reprezentând mai exact valoarea modificării valorii juste care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activului. [Referințe: risc de credit [member]; active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 c

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere

Creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de activele financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. [Referințe: instrumente derivate [member]; active financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 d

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration, credit

Creșterea (reducerea) valorii juste a datoriei financiare care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective

Creșterea (reducerea) valorii juste a unei datorii financiare care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al datoriei respective. [Referințe: risc de credit [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 10A a, prezentarea informațiilor: IFRS 7 10 a - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration, debit

Creșterea (reducerea) valorii juste a împrumuturilor sau creanțelor care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activelor financiare

Creșterea (reducerea) valorii juste a împrumuturilor sau creanțelor care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al împrumuturilor și creanțelor determinată: (a) ca valoarea modificării valorii lor juste care nu poate fi atribuită modificărilor unor condiții de piață care au generat risc de piață; sau (b) utilizând o metodă alternativă considerată de entitate ca reprezentând mai exact valoarea modificării valorii juste care poate fi atribuită modificărilor riscului de credit al activului. [Referințe: risc de credit [member]; risc de piață [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 c - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe

Creșterea (reducerea) valorii juste a instrumentelor derivate de credit sau a instrumentelor similare legate de împrumuturi și creanțe. [Referințe: instrumente derivate [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 9 d - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration, debit

Creșterea (reducerea) fondului comercial

Creșterea (reducerea) fondului comercial. [Referințe: fond comercial]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 d

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Modificările fondului comercial [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByComponentsAbstract

 

Modificările contractelor de asigurare pentru reconciliere în funcție de componente [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInsuranceContractsForReconciliationByRemainingCoverageAndIncurredClaimsAbstract

 

Modificările contractelor de asigurare pentru reconciliere în funcție de acoperirea rămasă și de cheltuielile cu daunele [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Modificările imobilizărilor necorporale și ale fondului comercial [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration, debit

Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial

Creșterea (reducerea) imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial. [Referințe: imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial]

prezentarea informațiilor: IAS 38 118 e

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Modificările imobilizărilor necorporale, altele decât fondul comercial [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration, debit

Reducerea (creșterea) stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție

Reducerea (creșterea) stocurilor de produse finite și produse în curs de execuție [Referințe: stocuri; produsele finite curente; produsele în curs de execuție curente]

exemplu: IAS 1 102, prezentarea informațiilor: IAS 1 99

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration, debit

Creșterea (reducerea) investițiilor imobiliare

Creșterea (reducerea) investițiilor imobiliare. [Referințe: investiții imobiliare]

prezentarea informațiilor: IAS 40 79 d, prezentarea informațiilor: IAS 40 76

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Modificările investițiilor imobiliare [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Modificările datoriilor care decurg din activitățile de finanțare [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Modificările datoriilor din contractele de asigurare și de reasigurare emise [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Descrierea modificărilor metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea analizei de sensibilitate

Descrierea modificărilor metodelor și ipotezelor utilizate la întocmirea analizei de sensibilitate pentru tipurile de risc de piață la care este expusă entitatea. [Referințe: risc de piață [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 40 c

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Descrierea modificărilor metodelor utilizate pentru evaluarea riscului

Descrierea modificărilor metodelor utilizate pentru evaluarea riscurilor care decurg din instrumentele financiare. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Modificările activelor nete disponibile pentru beneficii [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Modificările datoriei nete (activului net) privind beneficiul determinat [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Modificările valorii nominale a instrumentelor derivate de credit [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Modificările numărului de acțiuni în circulație [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Descrierea modificărilor obiectivelor, politicilor și proceselor de gestionare a riscurilor

Descrierea modificărilor obiectivelor, politicilor și proceselor de gestionare a riscurilor care decurg din instrumentele financiare. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 33 c

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration, credit

Creșterea (reducerea) altor provizioane

Creșterea (reducerea) altor provizioane. [Referințe: alte provizioane]

prezentarea informațiilor: IAS 37 84

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Modificările altor provizioane [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration, debit

Creșterea (reducerea) imobilizărilor corporale

Creșterea (reducerea) imobilizărilor corporale. [Referințe: imobilizări corporale]

prezentarea informațiilor: IAS 16 73 e

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Modificările imobilizărilor corporale [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Modificările soldurilor creditoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Modificările soldurilor debitoare ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Modificările drepturilor de rambursare [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration, debit

Creșterea (reducerea) drepturilor de rambursare, la valoarea justă

Creșterea (reducerea) valorii juste a drepturilor de rambursare. [Referințe: la valoarea justă [member]; drepturi de rambursare, la valoarea justă]

prezentarea informațiilor: IAS 19 141

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Modificările activelor de reasigurare [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Modificările ratelor de impozitare sau ale legislației fiscale adoptate sau anunțate [member]

Acest membru reprezintă modificările ratelor de impozitare sau ale legislației fiscale adoptate sau anunțate.

exemplu: IAS 10 22 h

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansAxis

axis

Caracteristicile planurilor de beneficii determinate [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

exemplu: IAS 19 138 b

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBenefitPlansMember

member

Caracteristicile planurilor de beneficii determinate [member]

Acest membru reprezintă toate planurile de beneficii determinate atunci când sunt defalcate în funcție de caracteristicile planurilor de beneficii determinate. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Caracteristicile planurilor de beneficii determinate” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

exemplu: IAS 19 138 b

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration, credit

Venituri din tiraj

Cuantumul veniturilor provenite din vânzarea de ziare, reviste, publicații periodice, precum și aplicații și formate digitale. [Referințe: venituri]

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Descrierea circumstanțelor care au condus la reluarea reducerilor valorii contabile a stocurilor

Descrierea circumstanțelor sau a evenimentelor care au condus la reluarea unei reduceri a valorii contabile a stocurilor la valoarea realizabilă netă. [Referințe: stocuri; reluarea reducerii valorii contabile a stocurilor]

prezentarea informațiilor: IAS 2 36 g

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration, debit

Daunele și beneficiile plătite, excluzând recuperările din reasigurare

Cuantumul daunelor și al beneficiilor plătite deținătorilor de polițe de asigurare, excluzând recuperările din reasigurare.

practică comună: IAS 1 85

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant, credit

Daune survenite, dar neraportate

Cuantumul datoriilor aferente unor evenimente asigurate care au avut loc, dar pentru care nu au fost încă raportate daune de către asigurați.

exemplu: IFRS 4 IG22 c - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 4 37 b - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant, credit

Daune raportate de către deținătorii de polițe de asigurare

Cuantumul datoriilor aferente daunelor raportate de către deținătorii de polițe de asigurare în urma producerii unor evenimente asigurate. [Referințe: tipuri de contracte de asigurare [member]]

exemplu: IFRS 4 IG22 b - Data de expirare 1.1.2021, exemplu: IFRS 4 37 b - Data de expirare 1.1.2021

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Clase de creanțe dobândite [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Clase de creanțe dobândite [member]

Acest membru reprezintă clasele de creanțe dobândite prin combinări de întreprinderi. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Clase de creanțe dobândite” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: combinări de întreprinderi [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 3 B64 h

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Clase de active [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 36 126, prezentarea informațiilor: IAS 36 130 d ii, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93, prezentarea informațiilor: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Active [member]

Data de expirare 1.1.2020: Acest membru reprezintă resurse: (a) controlate de entitate ca rezultat al unor evenimente anterioare și (b) de la care sunt așteptate beneficii economice viitoare care să se răsfrângă asupra entității. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Clase de active” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

Intrarea în vigoare 1.1.2020: Acest membru reprezintă o resursă economică actuală controlată de entitate ca rezultat al unor evenimente anterioare. Resursele economice reprezintă un drept care are potențialul de a produce beneficii economice. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Clase de active” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 36 126, prezentarea informațiilor: IFRS 13 93, prezentarea informațiilor: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Clase de plăți în numerar provenite din activități de exploatare [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Clase de încasări în numerar provenite din activități de exploatare [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Clase de datorii contingente [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 37 86, prezentarea informațiilor: IFRS 3 B67 c

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Clase de stocuri curente - alternativă [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Clase de cheltuieli cu beneficiile angajaților [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Clase cu propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Clase de active financiare [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 9 7.2.34, prezentarea informațiilor: IFRS 17 C32 - Intrarea în vigoare 1.1.2021, prezentarea informațiilor: IFRS 4 39L b - Intrarea în vigoare la prima aplicare a IFRS 9, prezentarea informațiilor: IFRS 7 6, prezentarea informațiilor: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Clase de instrumente financiare [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 7 36, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35K, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35H, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Instrumente financiare, clasa [member]

Acest membru reprezintă clasele agregate de instrumente financiare. Instrumentele financiare sunt contracte ce generează simultan un activ financiar pentru o entitate și o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii al unei alte entități. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Clase de instrumente financiare” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: active financiare; datorii financiare]

prezentarea informațiilor: IFRS 7 36, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35K, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35H, prezentarea informațiilor: IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Clase de datorii financiare [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 9 7.2.34, prezentarea informațiilor: IFRS 7 6, prezentarea informațiilor: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Clase de imobilizări necorporale și fond comercial [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

practică comună: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Clase de imobilizări necorporale, altele decât fondul comercial [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 38 118

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Clase de stocuri curente [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Clase de datorii [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 13 93

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Clase de acțiuni ordinare [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 33 66

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Clase de alte provizioane [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Clase de imobilizări corporale [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 16 73

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Clase de alte provizioane [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 37 84

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Clase de solduri ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IFRS 14 30 c, prezentarea informațiilor: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Clase de solduri ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate [member]

Acest membru reprezintă toată clasele (adică toate tipurile de costuri sau de venituri) de solduri ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Clase de solduri ale conturilor de amânare aferente activităților reglementate” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru. [Referințe: soldurile conturilor de amânare aferente activităților reglementate [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 14 30 c, prezentarea informațiilor: IFRS 14 33

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Clase de capital social [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Capital social [member]

Acest membru reprezintă capitalul social al entității. Acesta reprezintă, de asemenea, valoarea standard a axei „Clase de capital social” în cazul în care nu este utilizat niciun alt membru.

prezentarea informațiilor: IAS 1 79 a

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Clasificarea activelor drept deținute în vederea vânzării [member]

Acest membru reprezintă clasificarea activelor drept deținute în vederea vânzării. [Referințe: active imobilizate deținute în vederea vânzării [member]]

exemplu: IAS 10 22 c

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Cursul de schimb valutar de închidere

Cursul de schimb la vedere la finalul perioadei de raportare. Cursul de schimb valutar este rata de schimb dintre două monede. Cursul de schimb la vedere este cursul de schimb pentru livrări imediate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Începerea unui litigiu major [member]

Acest membru reprezintă începerea unui litigiu major.

exemplu: IAS 10 22 j

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Comentariul conducerii privind soldurile semnificative de numerar și echivalente de numerar deținute de entitate care nu sunt disponibile pentru a fi utilizate de către grup.

Comentariul conducerii privind soldurile semnificative de numerar și echivalente de numerar deținute de entitate care nu sunt disponibile pentru a fi utilizate de către grup. [Referințe: numerar și echivalente de numerar]

prezentarea informațiilor: IAS 7 48

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant, credit

Efecte comerciale emise

Cuantumul efectelor comerciale emise de către entitate.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant, credit

Angajamente pentru dezvoltarea sau achiziția de active biologice

Cuantumul angajamentelor pentru dezvoltarea sau achiziția de active biologice [Referințe: active biologice]

prezentarea informațiilor: IAS 41 49 b

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant, credit

Angajamente față de asocierile în participație

Angajamentele pe care le are entitatea față de asocierile sale în participație, astfel cum este prevăzut la punctele B18-B20 din IFRS 12. [Referințe: asocieri în participație [member]]

prezentarea informațiilor: IFRS 12 23 a

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Angajamente asumate de entitate, tranzacții cu părți afiliate

Cuantumul angajamentelor asumate de entitate față de părțile afiliate de a acționa în cazul în care un anumit eveniment are sau nu are loc în viitor, inclusiv contracte cu titlu executoriu (recunoscute sau nerecunoscute). [Referințe: părți afiliate [member]]

exemplu: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Angajamente asumate în numele entității, tranzacții cu părți afiliate

Cuantumul angajamentelor asumate în numele entității față de părțile afiliate de a acționa în cazul în care un anumit eveniment are sau nu are loc în viitor, inclusiv contracte cu titlu executoriu (recunoscute sau nerecunoscute). [Referințe: părți afiliate [member]]

exemplu: IAS 24 21 i

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Riscul de preț al mărfii [member]

Acest membru reprezintă o componentă a altor riscuri de preț care constă în tipul de risc ca valoarea justă sau fluxurile viitoare de trezorerie ale unui instrument financiar să fluctueze din cauza modificărilor prețurilor mărfurilor. [Referințe: instrumente financiare, clasa [member]]

exemplu: IFRS 7 IG32, exemplu: IFRS 7 40 a

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Echipamente de comunicații și de rețea [member]

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau în echipamente de comunicații și de rețea. [Referințe: imobilizări corporale]

practică comună: IAS 16 37

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration, debit

Cheltuieli de comunicații

Cuantumul cheltuielilor care decurg din comunicații.

practică comună: IAS 1 112 c

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration, credit

Compensațiile primite de la terți pentru elementele de imobilizări corporale depreciate, pierdute sau abandonate

Cuantumul compensațiilor primite de la terți pentru elementele de imobilizări corporale depreciate, pierdute sau abandonate care este inclus în profit sau pierdere. [Referințe: profit (pierdere); imobilizări corporale]

prezentarea informațiilor: IAS 16 74 d

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Componentele capitalurilor proprii [axis]

Axa unui tabel definește relația dintre membrii sau categoriile domeniului din tabel și elementele-rând sau conceptele care completează tabelul.

prezentarea informațiilor: IAS 1 106

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Componentele altor elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate la profit sau pierdere, înainte de impozitare [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Componentele altor elemente ale rezultatului global care vor fi reclasificate la profit sau pierdere, după impozitare [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Componentele altor elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate la profit sau pierdere, înainte de impozitare [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Componentele altor elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate la profit sau pierdere, după impozitare [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration, credit

Rezultatul global

Cuantumul modificării capitalurilor proprii care rezultă din tranzacții și din alte evenimente, altele decât acele modificări care rezultă din tranzacțiile cu proprietarii în calitatea lor de proprietari.

prezentarea informațiilor: IAS 1 106 a, prezentarea informațiilor: IAS 1 81A c, prezentarea informațiilor: IFRS 1 32 a ii, prezentarea informațiilor: IFRS 1 24 b, prezentarea informațiilor: IFRS 12 B12 b ix, exemplu: IFRS 12 B10 b

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Rezultatul global [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Rezultatul global atribuibil [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration, credit

Rezultatul global atribuibil intereselor care nu controlează

Cuantumul rezultatului global atribuibil intereselor care nu controlează. [Referințe: rezultatul global; interese care nu controlează]

prezentarea informațiilor: IAS 1 106 a, prezentarea informațiilor: IAS 1 81B b i

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration, credit

Rezultatul global atribuibil proprietarilor societății-mamă

Cuantumul rezultatului global atribuibil proprietarilor societății-mamă. [Referințe: rezultatul global]

prezentarea informațiilor: IAS 1 106 a, prezentarea informațiilor: IAS 1 81B b ii

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Echipamente informatice [member]

Acest membru reprezintă o clasă de imobilizări corporale care constau în echipamente infor