EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1010

Regulamentul (UE) 2019/1010 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul legislației legate de mediu și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului și a Directivei 86/278/CEE a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

PE/8/2019/REV/1

OJ L 170, 25.6.2019, p. 115–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1010/oj

25.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/115


REGULAMENTUL (UE) 2019/1010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 5 iunie 2019

privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul legislației legate de mediu și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului și a Directivei 86/278/CEE a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, articolul 192 alineatul (1) și articolul 207,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Pentru a răspunde nevoii de informații în materie de punere în aplicare și conformitate, ar trebui să se introducă modificări ale mai multor acte legislative ale Uniunii legate de mediu, luându-se în considerare rezultatele raportului Comisiei din 9 iunie 2017„Acțiuni în vederea simplificării elaborării rapoartelor privind mediul” și documentul de lucru însoțitor „Verificarea adecvării monitorizării și raportării în ce privește politica UE în domeniul mediului” din 9 iunie 2017 (denumite împreună „verificarea adecvării raportării”).

(2)

Prezentul regulament are ca obiectiv modernizarea gestionării informațiilor și asigurarea unei abordări mai coerente în cadrul actelor legislative din domeniul său de aplicare, prin simplificarea raportării în vederea reducerii sarcinii administrative, prin consolidarea bazei de date pentru evaluări viitoare, precum și prin creșterea transparenței în beneficiul cetățenilor, ținând seama de fiecare dată de circumstanțe.

(3)

Este necesar ca accesibilitatea datelor să garanteze că sarcina administrativă pentru toate entitățile rămâne cât mai redusă, îndeosebi pentru entitățile neguvernamentale, precum întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). O astfel de accesibilitate necesită o diseminare activă la nivel național în conformitate cu Directivele 2003/4/CE (3) și 2007/2/CE (4) ale Parlamentului European și ale Consiliului și normele de punere în aplicare a acestora, pentru a asigura infrastructura adecvată pentru accesul publicului, raportare și efectuarea de schimburi de date între autoritățile publice.

(4)

Datele și procesul unei raportări cuprinzătoare și realizate la timp de statele membre sunt esențiale pentru a permite Comisiei să monitorizeze, să revizuiască și să evalueze performanța legislației în raport cu obiectivele acesteia, pentru a contribui astfel la evaluările viitoare ale legislației, efectuate în conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (5). Este adecvat să se adauge dispoziții mai multor acte legislative din domeniul mediului în scopul evaluării viitoare a acestora, pe baza datelor colectate în cursul punerii în aplicare, completate eventual de date științifice și analitice suplimentare. În acest context, este nevoie de date relevante care să permită o mai bună evaluare a eficienței, eficacității, relevanței, coerenței și valorii adăugate a legislației Uniunii, motiv pentru este necesar să se asigure mecanisme adecvate de raportare care să poată servi, de asemenea, ca indicatori în acest scop, atât pentru factorii de decizie, cât și pentru publicul larg.

(5)

Este necesar să se modifice obligațiile de raportare prevăzute la articolele 10 și 17 din Directiva 86/278/CEE a Consiliului (6). Obligația de a raporta Comisiei ar trebui simplificată și, în același timp, statelor membre ar trebui să li se solicite să asigure un nivel mai ridicat de transparență, prin care informațiile necesare vor fi puse la dispoziție într-un mod ușor accesibil, prin mijloace electronice, în conformitate cu Directivele 2003/4/CE și 2007/2/CE, în special cu privire la accesul publicului, partajarea datelor și servicii. Având în vedere importanța supraordonată a asigurării unui acces rapid al cetățenilor Uniunii la informații cu privire la mediu, este esențial ca statele membre să pună datele la dispoziția publicului atât de rapid pe cât este tehnic posibil, cu obiectivul ca informațiile să fie disponibile în termen de trei luni de la finalul anului.

(6)

În conformitate cu evaluarea din 13 decembrie 2016 a Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7), este necesar să se raționalizeze termenele de raportare pentru hărțile acustice și pentru planurile de acțiune în scopul de a acorda un timp suficient consultării publice în privința planurilor de acțiune. În acest scop, termenul pentru evaluarea sau revizuirea planurilor de acțiune ar trebui să fie prelungit, doar o singură dată, cu un an, astfel încât termenul pentru runda a patra) a planurilor de acțiune să nu fie 18 iulie 2023, ci 18 iulie 2024. Astfel, începând cu runda a patra, statele membre vor avea aproximativ doi ani între realizarea hărților acustice și finalizarea evaluării sau revizuirii planurilor de acțiune, în loc de un an, astfel cum se întâmplă în prezent. Pentru următoarele runde ale planurilor de acțiune, ciclul de cinci ani pentru evaluare sau revizuire va fi apoi reluat. În plus, pentru a răspunde mai bine obiectivelor Directivei 2002/49/CE și pentru a oferi o bază pentru elaborarea măsurilor la nivelul Uniunii, raportarea de către statele membre ar trebui efectuată prin mijloace electronice. De asemenea, este necesar să se intensifice participarea publicului prin cerința de a se face publice informații inteligibile, precise și comparabile, aliniind această obligație la alte acte legislative ale Uniunii, cum ar fi Directiva 2007/2/CE, fără a dubla cerințele practice.

(7)

Uniunea se angajează în direcția consolidării bazei de dovezi factuale a Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8) în mod transparent, astfel cum a fost întreprinsă de grupul de experți al Comisiei privind directiva respectivă. Pentru a facilita comparabilitatea dovezilor, Comisia ar trebui să elaboreze orientări cu privire la o înțelegere comună a „daunelor aduse mediului” astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2004/35/CE.

(8)

Pe baza raportului Comisiei din 20 iulie 2016 privind punerea în aplicare a Directivei 2007/2/CE și evaluarea care îl însoțește, din 10 august 2016, este necesar, în vederea simplificării punerii în aplicare a directivei respective și a reducerii sarcinii administrative legate de monitorizarea de către statele membre, să nu li se mai solicite statelor membre să trimită Comisiei rapoarte trienale și să nu se mai solicite Comisiei să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport de sinteză, întrucât verificarea adecvării raportării a confirmat utilizarea limitată a unor astfel de rapoarte. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să continue să efectueze, o dată la cinci ani, o evaluare a Directivei 2007/2/CE și să pună evaluarea respectivă la dispoziția publicului.

(9)

Comisia, în urma verificării adecvării legislației UE privind natura din 16 decembrie 2016 (directivele privind păsările și habitatele), și anume Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) și Directiva 92/43/CEE a Consiliului (10), a concluzionat că este necesar un ciclu de raportare de trei ani în temeiul Directivei 2009/147/CE. Cu toate acestea, în practică s-a aplicat deja un ciclu de raportare de șase ani în cazul Directivei 2009/147/CE, ca și în temeiul Directivei 92/43/CEE, cu un accent principal similar pe furnizarea de informații actualizate privind starea și tendințele speciilor. Necesitatea raționalizării punerii în aplicare a Directivelor 92/43/CEE și 2009/147/CE justifică nevoia de a adapta legislația la această practică comună, prin asigurarea desfășurării unei evaluări a stării la fiecare șase ani, recunoscând în același timp că statele membre trebuie în continuare să desfășoare activitățile de monitorizare necesare pentru anumite specii vulnerabile. Această practică comună ar trebui, de asemenea, să faciliteze elaborarea la fiecare șase ani a rapoartelor privind aplicarea directivelor pe care statele membre trebuie să le prezinte Comisiei. Pentru a asigura o evaluare a progresului politicilor, statelor membre ar trebui să li se solicite să furnizeze informații, în special privind starea și tendințele speciilor de păsări sălbatice, amenințările și presiunile asupra acestora, măsurile de conservare luate și contribuția rețelei de arii de protecție specială la obiectivele Directivei 2009/147/CE.

(10)

În scopul sporirii transparenței și al reducerii sarcinii administrative, este necesar să se modifice obligațiile de raportare prevăzute la articolele 43, 54 și 57 din Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului (11). Este necesar să se instituie o bază de date centrală, cu acces liber și cu funcție de căutare, pentru rezumatele cu caracter nontehnic ale proiectelor și evaluările retroactive aferente și să se confere competențe de executare Comisiei. Competențele de executare respective privesc stabilirea unui format comun pentru transmiterea rezumatelor cu caracter nontehnic ale proiectelor și a evaluărilor retroactive aferente, precum și a unui format comun și a conținutului pe care trebuie să-l aibă informațiile statistice și cele privind punerea în aplicare atunci când sunt transmise. Este de asemenea necesar să se înlocuiască raportarea statistică de către Comisie la fiecare trei ani cu o cerință adresată Comisiei de a institui și menține o bază de date centrală dinamică și de a publica anual informații statistice.

(11)

În conformitate cu constatările evaluării REFIT a Comisiei din 13 decembrie 2017 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (12), este necesar să se modifice sau să se elimine obligațiile de raportare prevăzute de regulamentul respectiv. Pentru a spori coerența cu raportarea în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (13), ar trebui să fie conferite Comisiei competențe de executare pentru a stabili tipul și formatul informațiilor care urmează să fie puse la dispoziție, precum și frecvența cu care acestea să fie puse la dispoziție în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 și să se renunțe la formatul de raportare prevăzut în prezent în regulamentul respectiv. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (14). Având în vedere importanța supraordonată a asigurării unui acces rapid al cetățenilor Uniunii la informații cu privire la mediu, este esențial ca statele membre și Comisia să pună datele la dispoziția publicului atât de rapid pe cât este tehnic posibil, cu obiectivul ca informațiile să fie disponibile în termen de trei luni de la finalul anului, inclusiv prin intermediul avansării în direcția acestui obiectiv pe baza unui act de punere în aplicare adoptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006. De asemenea, este necesar să se modifice articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 166/2006 privind confidențialitatea, pentru a se asigura o mai mare transparență a raportării către Comisie. Pentru a reduce la minimum sarcina administrativă a statelor membre și a Comisiei, este necesar, de asemenea, să se elimine obligațiile de raportare prevăzute la articolele 16 și 17 din regulamentul respectiv, întrucât aceste obligații furnizează informații care au o valoare limitată sau nu corespund nevoilor la nivel politic.

(12)

Pentru a îmbunătăți și a facilita accesul publicului la informațiile privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (15), datele furnizate de statele membre cu privire la punerea în aplicare a regulamentului respectiv ar trebui să fie puse la dispoziția publicului de către Comisie prin intermediul unei situații generale a datelor respective la nivelul Uniunii; pentru a spori coerența informațiilor și pentru a facilita monitorizarea funcționării regulamentului respectiv, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare pentru a stabili formatul și procedura de punere la dispoziție a informațiilor de către statele membre, iar frecvența și perioada de furnizare a informațiilor ar trebui aliniate cu cele din Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului (16). Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(13)

Pentru a îmbunătăți și a facilita accesul publicului la informațiile privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2173/2005, datele furnizate de statele membre cu privire la punerea în aplicare a regulamentului respectiv ar trebui să fie puse la dispoziția publicului de către Comisie prin intermediul unei situații generale elaborate la nivelul Uniunii. Pe baza experienței dobândite de Comisie și de statele membre în primul an de emitere a licențelor pentru asigurarea respectării legislației, guvernanță și schimburi comerciale în domeniul forestier, este necesară actualizarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 cu privire la raportare. În exercitarea competențelor sale de executare privind stabilirea formatului și a procedurii de punere la dispoziție de către statele membre a informațiilor, Comisia ar trebui să fie sprijinită de comitetul instituit în temeiul articolului 11 din regulamentul respectiv. În plus, dispozițiile privind evaluarea regulamentului respectiv ar trebui actualizate.

(14)

Raportarea în temeiul Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului (17) ar trebui raționalizată și aliniată la cerințele de raportare prevăzute în Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) din 3 martie 1973, la care Uniunea și toate statele sale membre sunt părți. Cerințele de raportare în temeiul CITES au fost modificate la cea de a 17-a Conferință a părților la CITES, care a avut loc în 2016, pentru a ajusta frecvența rapoartelor referitoare la măsurile privind punerea în aplicare a CITES și pentru a crea un nou mecanism de raportare privind comerțul ilegal cu speciile enumerate în CITES. Modificările respective ar trebui reflectate în Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(15)

Agenția Europeană de Mediu îndeplinește deja sarcini importante privind monitorizarea și raportarea legislației Uniunii în domeniul mediului și sarcinile respective ar trebui introduse în mod explicit în legislația relevantă. Pentru alte acte legislative în domeniul mediului, rolul și resursele Agenției Europene de Mediu în ceea ce privește susținerea Comisiei în privința raportării în domeniul mediului vor fi abordate în urma finalizării evaluării în curs.

(16)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 166/2006, (UE) nr. 995/2010, (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 și Directivele 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE, 2010/63/UE și 86/278/CEE ar trebui să fie modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Directivei 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

Directiva 86/278/CEE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 se adaugă următoarele litere:

„(e)

«servicii de date spațiale» înseamnă serviciile de date spațiale, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*1);

(f)

«set de date spațiale» înseamnă un set de date spațiale astfel cum este definit la articolul 3 punctul 3 din Directiva 2007/2/CE.

(*1)  Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).”"

2.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

(1)   Statele membre se asigură că registrele sunt ținute la zi și că acestea conțin:

(a)

cantitățile de nămoluri produse și cantitățile furnizate pentru agricultură;

(b)

compoziția și caracteristicile nămolurilor în raport cu parametrii specificați în anexa II A;

(c)

tipul de tratament efectuat, astfel cum este definit la articolul 2 litera (b);

(d)

numele și adresele destinatarilor de nămoluri și locul de utilizare a nămolurilor;

(e)

orice alte informații privind transpunerea și punerea în aplicare a prezentei directive, furnizate de statele membre Comisiei în temeiul articolului 17.

Serviciile de date spațiale se utilizează pentru a prezenta seturile de date spațiale incluse în informațiile înregistrate în registrele respective.

(2)   Registrele menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt puse la dispoziția publicului, cu asigurarea unui acces facil al acestuia, pentru fiecare an calendaristic, în termen de opt luni de la sfârșitul anului calendaristic în cauză, într-un format consolidat, astfel cum se prevede în anexa la Decizia 94/741/CE a Comisiei (*2), sau într-un alt format consolidat prevăzut în temeiul articolului 17 din prezenta directivă.

Statele membre transmit Comisiei, pe cale electronică, informațiile menționate la primul paragraf al prezentului alineat.

(3)   Informațiile privind metodele de tratament și rezultatele analizelor sunt comunicate autorităților competente.

(*2)  Decizia 94/741/CE a Comisiei din 24 octombrie 1994 privind chestionarele pentru rapoartele statelor membre asupra aplicării anumitor directive în sectorul deșeurilor (aplicarea Directivei 91/692/CEE a Consiliului) (JO L 296, 17.11.1994, p. 42).”"

3.

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Comisia este împuternicită să stabilească, prin acte de punere în aplicare, un format în conformitate cu care statele membre trebuie să furnizeze informații privind punerea în aplicare a prezentei directive, astfel cum se prevede la articolul 10. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 15 alineatul (2).

Serviciile Comisiei publică o situație generală la nivelul Uniunii, cuprinzând hărți, pe baza datelor puse la dispoziție de statele membre în temeiul articolului 10 și al prezentului articol.”

Articolul 2

Modificări ale Directivei 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental

Directiva 2002/49/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, se adaugă următoarea literă:

„(w)

«depozit de date» înseamnă un sistem de informații, gestionat de Agenția Europeană de Mediu, care conține informații și date referitoare la zgomotul ambiental puse la dispoziție prin intermediul nodurilor de raportare și de schimb de informații naționale aflate sub controlul statelor membre.”

2.

La articolul 8, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Planurile de acțiune se evaluează și se revizuiesc, în cazul în care este necesar, atunci când survine un eveniment important care afectează situația existentă a zgomotului și cel puțin la fiecare cinci ani după data aprobării planurilor respective.

Evaluările și revizuirile care, în conformitate cu primul paragraf, ar trebui să aibă loc în 2023, se prorogă până cel târziu la 18 iulie 2024.”

3.

La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre se asigură că hărțile acustice strategice pe care le-au realizat și, după caz, pe care le-au adoptat, precum și planurile de acțiune pe care le-au elaborat sunt diseminate și puse la dispoziția publicului în conformitate cu actele legislative relevante ale Uniunii, în special Directivele 2003/4/CE (*3) și 2007/2/CE (*4) ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și în conformitate cu anexele IV și V la prezenta directivă, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informației care sunt disponibile.

(*3)  Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26)."

(*4)  Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).”"

4.

La articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre se asigură că informațiile din hărțile acustice strategice și din rezumatele planurilor de acțiune, astfel cum se prevede în anexa VI, sunt trimise Comisiei în termen de șase luni de la datele prevăzute la articolul 7 și, respectiv, articolul 8. În acest scop, statele membre raportează informațiile numai prin mijloace electronice către un depozit de date obligatoriu care urmează să fie constituit de către Comisie prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2). În cazul în care un stat membru dorește să actualizeze informațiile, acesta descrie diferențele dintre informațiile actualizate și cele inițiale, precum și motivele actualizării atunci când pune la dispoziție informațiile actualizate în depozitul de date.”

5.

În anexa VI, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„(3)

Mecanismul de schimb de informații

Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Mediu, elaborează, prin intermediul actelor de punere în aplicare, un mecanism obligatoriu de schimb de informații pe suport electronic pentru a partaja informațiile din hărțile acustice strategice și din rezumatele planurilor de acțiune, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (2). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 13 alineatul (2).”

Articolul 3

Modificări ale Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului

Directiva 2004/35/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 14, se elimină alineatul (2).

2.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Informații privind punerea în aplicare și baza de date

(1)   Comisia colectează informații de la statele membre, care au fost diseminate în conformitate cu Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*5) și, în măsura în care acestea sunt disponibile, cu privire la experiența dobândită în cursul aplicării prezentei directive. Informațiile respective cuprind datele specificate în Anexa VI la prezenta directivă și sunt colectate până la 30 aprilie 2022 și, ulterior, o dată la cinci ani.

(2)   Pe baza informațiilor menționate la alineatul (1), Comisia efectuează o evaluare a prezentei directive și o publică până la 30 aprilie 2023 și, ulterior, o dată la cinci ani.

(3)   Până la 31 decembrie 2020, Comisia elaborează orientări care să asigure o înțelegere comună a sintagmei «daune aduse mediului», astfel cum este definită la articolul 2.

(*5)  Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).”"

3.

Anexa VI se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VI

INFORMAȚIILE ȘI DATELE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1)

Informațiile menționate la articolul 18 alineatul (1) acoperă cazurile de daune aduse mediului în temeiul prezentei directive, cu următoarele informații și date pentru fiecare caz:

1.

Tipul de daună adusă mediului, data la care dauna s-a produs și/sau a fost descoperită. Tipul de daună adusă mediului se clasifică drept daună adusă speciilor și habitatelor naturale protejate, apei și solului, astfel cum se prevede la articolul 2 punctul 1.

2.

Descrierea activității în conformitate cu anexa III.

Statele membre includ orice altă informație relevantă cu privire la experiența dobândită în cursul punerii în aplicare a prezentei directive.”

Articolul 4

Modificări ale Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE)

Directiva 2007/2/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Până la data de 31 martie a fiecărui an, statele membre actualizează, dacă este necesar, și publică un raport de sinteză. Rapoartele respective, care se publică de către serviciile Comisiei, cu ajutorul Agenției Europene de Mediu, includ scurte descrieri privind:”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

2.

Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 23

Agenția Europeană de Mediu publică și actualizează anual o situație generală la nivelul Uniunii pe baza metadatelor și a datelor puse la dispoziție de statele membre prin intermediul serviciilor de rețea ale acestora în conformitate cu articolul 21. Situația generală la nivelul Uniunii include, după caz, indicatori privind realizările, rezultatele și impacturile prezentei directive, hărți generale la nivelul Uniunii și rapoarte generale ale statelor membre.

Cel târziu până la 1 ianuarie 2022 și ulterior cel puțin o dată la cinci ani, Comisia realizează o evaluare a prezentei directive și a punerii sale în aplicare și o pune la dispoziția publicului. Evaluarea respectivă se bazează, printre altele, pe următoarele elemente:

(a)

experiența dobândită în punerea în aplicare a prezentei directive;

(b)

informațiile colectate de statele membre în conformitate cu articolul 21 și situațiile generale la nivelul Uniunii compilate de Agenția Europeană de Mediu;

(c)

date științifice și analitice relevante;

(d)

alte informații, inclusiv date științifice și analitice relevante solicitate în temeiul orientărilor privind o mai bună legiferare, care se bazează în special pe procese eficiente și eficace de gestionare a informațiilor.”

Articolul 5

Modificări ale Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice

Directiva 2009/147/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre înaintează Comisiei, la intervale de șase ani, în același an cu raportul întocmit în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului (*6), un raport privind punerea în aplicare a măsurilor adoptate în temeiul prezentei directive și principalele impacturi ale acestor măsuri. Respectivul raport este pus la dispoziția publicului și include, în special, informații privind starea și tendințele speciilor de păsări sălbatice protejate prin prezenta directivă, amenințările și presiunile asupra acestora, măsurile de conservare luate în ceea ce le privește și contribuția rețelei de arii de protecție specială la obiectivele stabilite la articolul 2 din prezenta directivă.

Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, formatul raportului menționat în primul paragraf din prezentul alineat. Formatul respectivului raport este adaptat la formatul raportului menționat la articolul 17 alineatul (1) din Directiva 92/43/CEE. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 16a alineatul (2) din prezenta directivă.

(*6)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).”;"

(b)

la alineatul (2), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   La intervale de șase ani, Comisia, cu ajutorul Agenției Europene de Mediu, pregătește și publică un raport de sinteză pe baza informațiilor prevăzute la alineatul (1).”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 16a

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (*7).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(*7)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).”"

Articolul 6

Modificări ale Directivei 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

Directiva 2010/63/UE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 43 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Statele membre pot impune ca rezumatul cu caracter nontehnic al proiectului să menționeze dacă acesta urmează să fie supus evaluării retroactive, și, în caz afirmativ, să prevadă termenul pentru aceasta. În acest caz, începând cu 1 ianuarie 2021, statele membre se asigură că rezumatul cu caracter nontehnic al proiectului este actualizat în termen de șase luni de la finalizarea evaluării retroactive, astfel încât să cuprindă rezultatele acesteia.

(3)   Până la 31 decembrie 2020, statele membre publică rezumatele cu caracter nontehnic ale proiectelor autorizate, precum și toate actualizările acestora. Începând cu 1 ianuarie 2021, statele membre trimit spre publicare rezumatele cu caracter nontehnic ale proiectelor, în termen de cel mult șase luni de la autorizare, precum și toate actualizările acestora, pe care le transmit Comisiei pe cale electronică.”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(4)   Comisia, prin acte de punere în aplicare, stabilește un format comun pentru prezentarea informațiilor menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (3). Serviciile Comisiei creează și mențin o bază de date cu acces deschis și cu funcție de căutare pentru rezumatele cu caracter nontehnic ale proiectelor și toate actualizările acestora.”

2.

Articolul 54 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul și alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„INFORMAȚII REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE ȘI LA FURNIZAREA DE DATE STATISTICE

(1)   Până la 10 noiembrie 2023 și, ulterior, la fiecare cinci ani, statele membre transmit Comisiei informațiile privind punerea în aplicare a prezentei directive, în special a articolului 10 alineatul (1) și a articolelor 26, 28, 34, 38, 39, 43 și 46.

Statele membre publică datele respective și le transmit pe cale electronică într-un format stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (4).

Cel târziu la șase luni după ce statele membre au transmis datele menționate la al doilea paragraf, serviciile Comisiei publică o situație de ansamblu la nivelul Uniunii pe baza respectivelor date, pe care o actualizează periodic.

(2)   Statele membre colectează și fac publice, anual, informații statistice privind utilizarea animalelor în proceduri, inclusiv informații privind severitatea reală a procedurilor, precum și originea și speciile de primate neumane utilizate în proceduri.

Statele membre transmit Comisiei informațiile statistice respective, cel târziu până la data de 10 noiembrie a anului următor, pe cale electronică, într-un format nesintetizat stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (4).

Comisia creează și menține o bază de date cu acces deschis și cu funcție de căutare care cuprinde informațiile statistice respective. Anual, serviciile Comisiei pun la dispoziția publicului informațiile statistice transmise de statele membre în conformitate cu prezentul alineat și un raport de sinteză privind aceste informații.”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, un format și conținut informațional comun pentru transmiterea informațiilor menționate la alineatele (1), (2) și (3) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 56 alineatul (3).”

3.

Articolul 57 se elimină.

Articolul 7

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului

Regulamentul (CE) nr. 166/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5 alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Operatorul fiecărei unități care întreprinde una sau mai multe dintre activitățile specificate în anexa I, peste pragurile de capacitate aplicabile prevăzute în respectiva anexă, comunică autorității sale competente, pe cale electronică, informațiile care identifică unitatea în conformitate cu formatul menționat la articolul 7 alineatul (2), în cazul în care aceste informații nu sunt deja disponibile autorității competente.”

2.

La articolul 7, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Statele membre furnizează în fiecare an Comisiei, prin transfer electronic, un raport care conține toate datele menționate la articolul 5 alineatele (1) și (2), într-un format și până la o dată care urmează să fie stabilite de Comisie prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 19 alineatul (2). Data de raportare este, în orice caz, nu mai târziu de 11 luni de la încheierea anului de referință.

(3)   Serviciile Comisiei, sprijinite de Agenția Europeană de Mediu, încorporează informațiile raportate de statele membre în PRTR european în termen de o lună de la finalizarea raportării de către statele membre în conformitate cu alineatul (2).”

3.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Confidențialitate

Ori de câte ori informațiile sunt considerate confidențiale de către un stat membru în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*8), raportul menționat la articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament pentru anul de referință în cauză indică separat, pentru fiecare unitate, informațiile care nu pot fi făcute publice și prezintă motivele pentru aceasta.

(*8)  Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).”"

4.

Se elimină articolele 16 și 17.

5.

Anexa III se elimină.

Articolul 8

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

La articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, titlul și alineatele (1), (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

Monitorizarea punerii în aplicare și accesul la informații

(1)   Statele membre pun la dispoziția publicului și a Comisiei, cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an, informații privind aplicarea prezentului regulament pe parcursul anului calendaristic anterior. Comisia poate stabili, prin acte de punere în aplicare, formatul și procedura de punere la dispoziție de către statele membre a unor astfel de informații. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 18 alineatul (2).

(2)   Pe baza informațiilor menționate la alineatul (1), serviciile Comisiei pun la dispoziția publicului, anual, o situație generală la nivelul Uniunii realizată pe baza datelor transmise de statele membre. Atunci când elaborează situația generală, serviciile Comisiei țin seama de progresele realizate în ceea ce privește încheierea și funcționarea FLEGT APV în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 și de contribuția acestora la reducerea la minimum a prezenței lemnului recoltat în mod ilegal și a produselor din lemn derivate din acesta pe piața internă.

(3)   Până la 3 decembrie 2021 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia, pe baza informațiilor, în special a informațiilor menționate la alineatul (1), și a experienței dobândite în aplicarea prezentului regulament, reexaminează funcționarea și eficacitatea regulamentului, inclusiv în ceea ce privește împiedicarea introducerii pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal și a produselor din lemn derivate din acesta. Comisia are în vedere în special consecințele administrative pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și gama de produse. Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la rezultatele reexaminării și însoțește astfel de rapoarte, dacă este cazul, de propuneri legislative corespunzătoare.”

Articolul 9

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Statele membre pun la dispoziția publicului și a Comisiei, cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an, informații privind aplicarea prezentului regulament pe parcursul anului calendaristic anterior.

(2)   Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, formatul și procedura de punere la dispoziție de către statele membre a informațiilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (3).

(3)   Pe baza informațiilor menționate la alineatul (1), serviciile Comisiei pun la dispoziția publicului, anual, o situație generală la nivelul Uniunii realizată pe baza datelor transmise de statele membre.”

2.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Până în decembrie 2021 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia, pe baza informațiilor, în special a informațiilor menționate la articolul 8 alineatul (1), și a experienței dobândite în urma aplicării prezentului regulament, reexaminează funcționarea și eficacitatea regulamentului. În acest demers, Comisia ține cont de evoluția punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat voluntare. Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la rezultatul reexaminării la intervale de cinci ani și însoțește astfel de rapoarte, dacă este cazul, de propuneri de îmbunătățire a regimului de licențe FLEGT.”

Articolul 10

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

La articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, alineatul (4) se modifică după cum urmează:

1.

Literele (b), (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

Pe baza informațiilor transmise de statele membre prevăzute la litera (a), serviciile Comisiei publică în fiecare an, înainte de 31 octombrie, o situație generală la nivelul Uniunii privind introducerea în Uniune, precum și exportul și reexportul în afara Uniunii al exemplarelor din speciile care intră sub incidența prezentului regulament și transmite secretariatului convenției informații referitoare la speciile care intră sub incidența convenției.

(c)

Fără a aduce atingere articolului 20 din prezentul regulament, autoritățile de gestionare ale statelor membre comunică Comisiei, cu un an înainte de fiecare reuniune a Conferinței părților la convenție, toate informațiile referitoare la perioada anterioară relevantă necesare pentru elaborarea rapoartelor menționate la articolul VIII alineatul (7) litera (b) din convenție, precum și informațiile echivalente cu privire la dispozițiile prezentului regulament care nu intră în domeniul de aplicare a convenției. Formatul pentru prezentarea acestora este stabilit de Comisie prin acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 18 alineatul (2) din prezentul regulament.

(d)

Pe baza informațiilor transmise de statele membre menționate la litera (c), Comisia pune la dispoziția publicului o situație generală la nivelul Uniunii privind punerea în aplicare și asigurarea respectării prezentului regulament.”

2.

Se adaugă următoarea literă:

„(e)

Organele de gestionare ale statelor membre comunică Comisiei, înainte de data de 15 iunie a fiecărui an, toate informațiile referitoare la anul precedent pentru întocmirea raportului anual privind comerțul ilegal menționat în Rezoluția Conf. 11.17 a CITES (rev. CoP17).”

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la data intrării sale în vigoare. Cu toate acestea, articolul 7 punctele 2 și 5 și articolele 8, 9 și 10 se aplică de la1 ianuarie 2020, iar articolul 1 se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO C 110, 22.3.2019, p. 99.

(2)  Poziția Parlamentului European din 26 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 21 mai 2019.

(3)  Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26).

(4)  Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

(5)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(6)  Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (JO L 181, 4.7.1986, p. 6).

(7)  Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental (JO L 189, 18.7.2002, p. 12).

(8)  Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului (JO L 143, 30.4.2004, p. 56).

(9)  Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

(10)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

(11)  Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (JO L 276, 20.10.2010, p. 33).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

(13)  Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

(14)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(15)  Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (JO L 295, 12.11.2010, p. 23).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană (JO L 347, 30.12.2005, p. 1).

(17)  Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 61, 3.3.1997, p. 1).


Top