EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2000

Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/2000 a Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unui format pentru raportarea datelor privind deșeurile alimentare și pentru transmiterea raportului de control al calității în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2019) 8577] (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2019/8577

OJ L 310, 2.12.2019, p. 39–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2000/oj

2.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 310/39


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2000 A COMISIEI

din 28 noiembrie 2019

de stabilire a unui format pentru raportarea datelor privind deșeurile alimentare și pentru transmiterea raportului de control al calității în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

[notificată cu numărul C(2019) 8577]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (1), în special articolul 37 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Directiva 2008/98/CE prevede obligația statelor membre de a monitoriza și evalua punerea în aplicare a măsurilor lor de prevenire a generării de deșeuri alimentare prin măsurarea nivelurilor de deșeuri alimentare pe baza unei metodologii comune și de a raporta aceste date Comisiei. Datele trebuie să fie însoțite de un raport de control al calității.

(2)

Formatul care trebuie utilizat de statele membre pentru raportarea datelor privind nivelurile de deșeuri alimentare trebuie să țină seama de metodologiile stabilite în Decizia delegată (UE) 2019/1597 a Comisiei (2), care oferă metodologia comună de măsurare a nivelurilor de deșeuri alimentare generate în statele membre.

(3)

În Decizia delegată (UE) 2019/1597, statelor membre li se oferă o serie de metode pentru măsurarea deșeurilor alimentare. Este necesar să se colecteze informații detaliate cu privire la metodele utilizate în fiecare stat membru, pentru a se asigura raportarea armonizată.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre trebuie să raporteze datele și să transmită raportul de control al calității privind punerea în aplicare a articolului 9 alineatul (5) din Directiva 2008/98/CE în formatul prevăzut în anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

(2)  Decizia delegată (UE) 2019/1597 a Comisiei din 3 mai 2019 de completare a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o metodologie comună și cerințele minime de calitate pentru măsurarea uniformă a nivelurilor de deșeuri alimentare (JO L 248, 27.9.2019, p. 77).


ANEXĂ

FORMATUL PENTRU RAPORTAREA DATELOR PRIVIND NIVELUL DEȘEURILOR ALIMENTARE

A.   FORMATUL PENTRU RAPORTAREA DATELOR PRIVIND CANTITĂȚILE DE DEȘEURI ALIMENTARE ȘI A DATELOR REFERITOARE LA PREVENIREA GENERĂRII DE DEȘEURI ALIMENTARE

1.   Date privind cantitățile de deșeuri alimentare (în tone metrice de masă proaspătă)

Etapa lanțului de aprovizionare cu alimente

Deșeuri alimentare menționate la articolul 1 din Decizia delegată (UE) 2019/1597

Deșeuri alimentare eliminate ca sau împreună cu apele uzate [menționate la articolul 3 litera (b) din Decizia delegată (UE) 2019/1597]

Total deșeuri alimentare

Procent din totalul deșeurilor alimentare, compuse din părți de alimente destinate consumului uman [menționate la articolul 3 litera (a) din Decizia delegată (UE) 2019/1597]

Producție primară

 

 

 

Prelucrare și producție

 

 

 

Vânzarea cu amănuntul și alte forme de distribuție a produselor alimentare

 

 

 

Restaurante și servicii de alimentație

 

 

 

Gospodării

 

 

 

Sumă

 

 

 

2.   Date privind gestionarea surplusului de alimente legat de prevenirea generării de deșeuri alimentare (în tone metrice de masă proaspătă)

Etapa lanțului de aprovizionare cu alimente

Alimente redistribuite pentru consumul uman [menționate la articolul 3 litera (c) din Decizia delegată (UE) 2019/1597]

Alimente introduse pe piață pentru a fi transformate în hrană pentru animale [menționate la articolul 3 litera (d) din Decizia delegată (UE) 2019/1597]

Fostele produse alimentare [menționate la articolul 3 litera (e) din Decizia delegată (UE) 2019/1597]

Producție primară

 

 

 

Prelucrare și producție

 

 

 

Vânzarea cu amănuntul și alte forme de distribuție a produselor alimentare

 

 

 

Restaurante și servicii de alimentație

 

 

 

Gospodării

 

 

 

Sumă

 

 

 

Casete albe: furnizarea de date este obligatorie.

Casete colorate în gri: furnizarea datelor este facultativă.

Furnizarea de date este facultativă.

B.   FORMATUL PENTRU RAPORTUL DE CONTROL AL CALITĂȚII CARE ÎNSOȚEȘTE DATELE MENȚIONATE ÎN PARTEA A

1.   Obiectivele raportului

Obiectivele raportului de control al calității sunt următoarele:

să evalueze metodologiile de măsurare a deșeurilor alimentare stabilite în anexele III și IV la Decizia delegată (UE) 2019/1597;

să evalueze calitatea datelor privind cantitățile de deșeuri alimentare raportate;

să evalueze calitatea proceselor de colectare a datelor, inclusiv a domeniului de aplicare și a validării surselor de date administrative și a valabilității statistice a abordărilor bazate pe anchete;

să prezinte motivele pentru care s-au înregistrat modificări semnificative ale datelor raportate între anii de referință și asigurarea încrederii în exactitatea datelor respective.

2.   Informații generale

Stat membru:

Organizația care prezintă datele și descrierea:

Persoana de contact/datele de contact:

Anul de raportare:

Data furnizării/versiunea:

Link către publicarea datelor de către statul membru (dacă există):

3.   Informații generale privind colectarea datelor

Vă rugăm să indicați metodologia utilizată pentru a măsura cantitatea de deșeuri alimentare generate în anul de raportare dat, pentru fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente [marcați cu o cruce casetele relevante pentru a preciza dacă datele sunt colectate utilizând metodologia stabilită în anexa III sau în anexa IV la Decizia delegată (UE) 2019/1597].

Etapa lanțului de aprovizionare cu alimente

Date colectate utilizând metodologia stabilită în anexa III la Decizia delegată (UE) 2019/1597

Date colectate utilizând metodologia stabilită în anexa IV la Decizia delegată (UE) 2019/1597

Producție primară

 

 

Prelucrare și producție

 

 

Vânzarea cu amănuntul și alte forme de distribuție a produselor alimentare

 

 

Restaurante și servicii de alimentație

 

 

Gospodării

 

 

4.   Informații privind măsurarea în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa III

4.1.   Descrierea generală a surselor de date pentru măsurarea deșeurilor alimentare în cadrul metodologiei stabilite în anexa III la Decizia delegată (UE) 2019/1597

Vă rugăm să indicați sursele de date privind cantitățile de deșeuri alimentare pentru fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente (marcați cu o cruce toate casetele relevante).

Etapa lanțului de aprovizionare cu alimente

Pe baza datelor colectate în sensul Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului  (1)

Pe baza unui studiu specific (exemple: studiu științific, raport de consultanță)

Alte surse sau combinații de diferite surse (a se preciza la punctul 4.2) (exemple: raportare administrativă, angajamente voluntare din partea sectorului industrial)

Producție primară

 

 

 

Prelucrare și producție

 

 

 

Vânzarea cu amănuntul și alte forme de distribuție a produselor alimentare

 

 

 

Restaurante și servicii de alimentație

 

 

 

Gospodării

 

 

 

4.2.   Descrierea detaliată a metodelor pentru măsurarea deșeurilor alimentare în cadrul metodologiei stabilite în anexa III la Decizia delegată (UE) 2019/1597

Pentru fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente, vă rugăm să descrieți metodele de măsurare a cantităților de deșeuri alimentare, prin trimitere la anexa III la Decizia delegată (UE) 2019/1597.

Etapa lanțului de aprovizionare cu alimente

Scurtă descriere a metodelor utilizate (inclusiv metodele utilizate pentru măsurarea cantităților de deșeuri alimentare din deșeurile mixte, după caz)

Entitățile care furnizează date privind deșeurile alimentare [de exemplu, fermieri, întreprinderi din sectorul alimentar (operatori din sectorul alimentar), operatori din sectorul deșeurilor, municipalități, gospodării]

În cazul eșantionării și/sau al scalării, vă rugăm să furnizați informații cu privire la dimensiunea și selecția eșantionului și să descrieți metodele de scalare

Descrierea principalelor probleme care afectează exactitatea datelor, inclusiv erorile legate de eșantionare, acoperire, măsurare, prelucrare și non-răspuns

Descrierea procesului de validare a datelor, inclusiv posibilele surse de incertitudine și impactul probabil al acestora asupra rezultatelor raportate

Producție primară

 

 

 

 

 

Prelucrare și producție

 

 

 

 

 

Vânzarea cu amănuntul și alte forme de distribuție a produselor alimentare

 

 

 

 

 

Restaurante și servicii de alimentație

 

 

 

 

 

Gospodării

 

 

 

 

 

5.   informații privind măsurarea utilizând metodologia stabilită în anexa IV la Decizia delegată (UE) 2019/1597

Vă rugăm să furnizați informații pentru fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente pentru care calculele au fost efectuate în anul de raportare.

Etapa lanțului de aprovizionare cu alimente

Date privind cantitățile de deșeuri alimentare utilizate ca bază pentru calcule

Datele socio-economice utilizate pentru calcule

Descrierea metodelor utilizate pentru calcule

 

Valoare [t]

Anul

Tipul de date (de exemplu, populația, producția de alimente) (2)

Valoarea (2)

Anul (2)

Sursa (2)

 

Producție primară

 

 

 

 

 

 

 

Prelucrare și producție

 

 

 

 

 

 

 

Vânzarea cu amănuntul și alte forme de distribuție a produselor alimentare

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante și servicii de alimentație

 

 

 

 

 

 

 

Gospodării

 

 

 

 

 

 

 

6.   Raportarea voluntară

Vă rugăm să furnizați informații pentru fiecare set de date raportate în mod voluntar.

Numele setului de date [menționate la articolul 3 literele (a)-(e) din Decizia delegată (UE) 2019/1597]

Etapa lanțului de aprovizionare cu alimente

Scurtă descriere a metodei de colectare a datelor

Sursa — linkul către documentul de referință (dacă este cazul)

 

 

 

 

Adăugați rânduri, după caz.

7.   Modificări metodologice și notificări ale problemelor

7.1.   Descrierea modificărilor metodologice (dacă este cazul)

Vă rugăm să descrieți modificările metodologice semnificative ale metodei de calcul pentru anul de raportare, dacă există (vă rugăm să menționați în special revizuirile retroactive și natura acestora și să precizați dacă este necesar să se aplice un indicator de întrerupere pentru anumiți ani de raportare). Vă rugăm să oferiți o descriere separată pentru fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente și să indicați locația exactă a casetei (casetelor) respective (numele tabelului, etapa lanțului de aprovizionare cu alimente, titlul coloanei).

 

Adăugați rânduri, după caz.

7.2.   Explicația diferenței de tonaj (dacă este cazul)

Vă rugăm să explicați cauzele diferenței de tonaj (etapele lanțului de aprovizionare cu alimente, sectoarele sau estimările care au determinat diferența și care este cauza principală) în cazul în care variația este mai mare de 20 % comparativ cu datele transmise pentru anul de raportare precedent.

Etapa lanțului de aprovizionare cu alimente

Variație (%)

Principalul motiv al diferenței

 

 

 

Adăugați rânduri, după caz.

7.3.   Notificarea problemelor (dacă este cazul)

În cazul în care ați întâmpinat probleme legate de atribuirea deșeurilor alimentare într-o anumită etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente, vă rugăm să furnizați o descriere a problemelor. Pentru fiecare problemă specifică, vă rugăm să indicați locația exactă a casetei (casetelor) respective (numele tabelului, stadiul lanțului de aprovizionare cu alimente, titlul coloanei).

 

8.   Confidențialitatea

Vă rugăm să furnizați o justificare pentru a refuza publicarea anumitor părți din prezentul raport, dacă este necesar. Pentru fiecare problemă specifică, vă rugăm să indicați locația exactă a casetei (casetelor) respective (numele tabelului, stadiul lanțului de aprovizionare cu alimente, titlul coloanei).

 

9.   Principalele site-uri naționale, documente de referință și publicații

Vă rugăm să furnizați linkuri către site-urile internet naționale principale, către documentele de referință și publicațiile utilizate pentru colectarea de date privind cantitățile de deșeuri alimentare.

Etapa lanțului de aprovizionare cu alimente

Referințe

 

 

Adăugați rânduri, după caz.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitoare la statisticile privind deșeurile (JO L 332, 9.12.2002, p. 1).

(2)  În cazul în care se utilizează mai multe surse de date, adăugați rânduri suplimentare în cadrul etapei relevante a lanțului de aprovizionare cu alimente, după caz.


Top