EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1877

Regulamentul (UE) 2018/1877 al Consiliului din 26 noiembrie 2018 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare și de abrogare a Regulamentului (UE) 2015/323

ST/13257/2018/INIT

OJ L 307, 3.12.2018, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj

3.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 307/1


REGULAMENTUL (UE) 2018/1877 AL CONSILIULUI

din 26 noiembrie 2018

privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare și de abrogare a Regulamentului (UE) 2015/323

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte (1), astfel cum a fost modificat ultima dată (denumit în continuare „Acordul de parteneriat ACP-UE”),

având în vedere Acordul intern dintre reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2) (denumit în continuare „acordul intern”), în special articolul 10 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Curții de Conturi (3),

având în vedere avizul Băncii Europene de Investiții,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului (4) stabilește normele detaliate pentru execuția financiară a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (denumit în continuare „cel de al 11-lea FED”). Respectivele norme vizează, printre altele, principiile aplicabile, constituirea resurselor celui de al 11-lea FED, actorii financiari și entitățile cărora le sunt încredințate sarcini de execuție bugetară, deciziile de finanțare, angajamentele și plățile, instrumentele de finanțare, inclusiv achizițiile publice, granturile, instrumentele financiare și fondurile fiduciare ale Uniunii, prezentarea conturilor și contabilitatea, auditul extern efectuat de Curtea de Conturi și descărcarea de gestiune acordată de către Parlamentul European, precum și Facilitatea pentru investiții gestionată de Banca Europeană de Investiții (BEI).

(2)

Din motive de simplificare și coerență, Regulamentul (UE) 2015/323 a fost aliniat, în măsura posibilului, la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (5) și la Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei (6). Respectiva aliniere a fost asigurată prin intermediul trimiterilor directe la regulamentele menționate și a permis, pe de o parte, identificarea fără dificultăți a particularităților execuției financiare a celui de al 11-lea FED iar, pe de altă parte, a redus diversitatea normelor de finanțare ale Uniunii în domeniul acțiunii externe, această diversitate de norme reprezentând o sarcină inutilă pentru destinatari, pentru Comisie, și pentru alți actori implicați.

(3)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 au fost fuzionate și înlocuite cu un act juridic unic, Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (7), care a introdus schimbări și îmbunătățiri semnificative, ceea ce a simplificat normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. Din motive de simplificare, regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea FED ar trebui aliniat într-o cât mai mare măsură posibilă cu respectivul regulament. Din motive de claritate juridică și ținând seama de numărul semnificativ de modificări necesare în vederea alinierii, Regulamentul (UE) 2015/323 ar trebui abrogat și înlocuit cu prezentul regulament.

(4)

Este necesar să se reamintească faptul că, pentru execuția financiară a celui de al 11-lea FED, cadrul este constituit, pe lângă prezentul regulament, de Acordul de parteneriat ACP-UE, în special de anexa IV la acesta, de acordul intern, de Decizia 2013/755/UE (8) și de Regulamentul (UE) 2015/322 al Consiliului (9).

(5)

Execuția financiară a celui de al 11-lea FED ar trebui să fie ghidată de principiul unității și exactității bugetare, al unității de cont, al specificității, al bunei gestiuni financiare și al transparenței. Având în vedere structura multianuală a celui de al 11-lea FED, principiul bugetar al anualității nu ar trebui să se aplice în cazul acestuia.

(6)

Este necesar să se stabilească norme detaliate pentru plata contribuțiilor statelor membre la cel de al 11-lea FED, precum și pentru alocarea de asistență financiară țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) cărora li se aplică partea IV din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(7)

Normele referitoare la actorii financiari, și anume ordonatorii de credite și contabilii, la delegarea sarcinilor acestora, precum și la răspunderea lor, ar trebui să fie aliniate la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, având în vedere faptul că respectivii actori acționează în cadrul Comisiei atunci când aceasta execută cel de al 11-lea FED în temeiul prezentului regulament.

(8)

Este necesar să se stabilească normele detaliate în temeiul cărora ordonatorul de credite delegat ia măsurile necesare pentru a asigura execuția corespunzătoare a operațiunilor, în strânsă cooperare cu ordonatorul de credite național, regional, intra-ACP sau teritorial.

(9)

Normele privind metodele de execuție, și anume privind încredințarea sarcinilor de execuție bugetară și condițiile și limitele acesteia, ar trebui să fie aliniate la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. De asemenea, ar trebui inclusă o prevedere privind încredințarea suplimentară a sarcinilor de execuție bugetară care să o reflecte pe cea cuprinsă în Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (10), pentru a se asigura o execuție coerentă a finanțării acțiunilor externe. Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui să conțină dispoziții specifice privind acțiunea temporară în locul ordonatorului de credite de la nivel național, privind misiunile încredințate de către statele ACP și de către TTPM unor prestatori de servicii și privind consolidarea protecției intereselor financiare ale Uniunii în cazul gestiunii indirecte cu statele ACP și cu TTPM.

(10)

Dispozițiile privind deciziile de finanțare ar trebui să fie aliniate la cele din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 în cazurile în care Comisia execută cel de al 11-lea FED în temeiul prezentului regulament.

(11)

Normele privind angajamentele ar trebui să fie aliniate la cele prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, cu excepția angajamentelor provizorii. În plus, ar trebui prevăzută o prelungire a termenelor în cazul în care acest lucru este necesar pentru acțiunile desfășurate în cadrul gestiunii indirecte de către statele ACP sau de către TTPM.

(12)

Termenele de plată ar trebui să fie aliniate la cele prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Ar trebui stabilite dispoziții speciale în cazul în care statelor ACP și TTPM nu li se încredințează efectuarea plăților în cadrul gestiunii indirecte și, prin urmare, Comisia continuă să efectueze plățile către destinatari.

(13)

O serie de dispoziții de punere în aplicare privind auditorul intern, buna administrare și căile de atac, sistemul informatic, transmiterea electronică, e-guvernarea și sancțiunile administrative și financiare, precum și utilizarea bazei centrale de date privind excluderile ar trebui să fie aliniate la cele din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. În plus, protecția intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul impunerii de sancțiuni ar trebui să fie consolidată în cazul în care cel de al 11-lea FED este executat în cadrul gestiunii indirecte cu statele ACP și cu TTPM.

(14)

Normele în materie de achiziții publice, granturi, premii și experți ar trebui să fie aliniate la cele prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Normele privind instrumentele financiare și fondurile fiduciare ale Uniunii ar trebui să fie aliniate, cu anumite adaptări, având în vedere natura celui de al 11-lea FED. Sprijinul bugetar acordat TTPM ar trebui să țină seama de legăturile instituționale cu statele membre în cauză.

(15)

Normele privind prezentarea conturilor și contabilitatea, precum și privind auditul extern și descărcarea de gestiune ar trebui să reflecte normele prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(16)

Este necesar să se prevadă condițiile în conformitate cu care Curtea de Conturi ar trebui să-și exercite competențele în ceea ce privește cel de al 11-lea FED.

(17)

Este necesar să se prevadă condițiile în conformitate cu care BEI ar trebui să gestioneze resursele celui de al 11-lea FED.

(18)

Dispozițiile privind verificarea de către Curtea de Conturi a resurselor celui de al 11-lea FED gestionate de BEI ar trebui să fie conforme cu acordul tripartit încheiat între Curtea de Conturi, BEI și Comisie, prevăzut la articolul 287 alineatul (3) din TFUE.

(19)

Dispozițiile tranzitorii ar trebui să prevadă normele privind tratarea soldurilor și veniturilor provenite din al 8-lea, al 9-lea și al 10-lea Fond european de dezvoltare (denumite în continuare „FED-urile anterioare”), precum și aplicarea prezentului regulament în cazul operațiunilor reziduale din cadrul respectivelor FED-uri.

(20)

Interpretarea prezentului regulament ar trebui să urmărească să asigure consecvența cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, cu excepția cazului în care o astfel de interpretare ar fi incompatibilă cu particularitățile celui de al 11-lea FED, astfel cum sunt prevăzute în Acordul de parteneriat ACP-UE, în acordul intern, în Decizia 2013/755/UE sau în Regulamentul (UE) 2015/322,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

PARTEA I

DISPOZIȚII PRINCIPALE

TITLUL I

Obiect, domeniu de aplicare și dispoziții generale

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele privind execuția financiară a resurselor celui de al 11-lea FED, precum și privind prezentarea și auditarea conturilor.

Articolul 2

Legătura cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046

(1)   În sensul prezentului regulament, trimiterile la dispozițiile aplicabile ale Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 nu includ dispoziții procedurale care nu sunt relevante pentru cel de al 11-lea FED.

(2)   Trimiterile interne din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 nu fac ca dispozițiile la care se face trimitere să fie aplicabile în mod indirect celui de al 11-lea FED.

(3)   Trimiterile specifice din prezentul regulament la dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 se înțeleg ca fiind trimiteri dinamice, care includ modificările ulterioare ale dispozițiilor respective.

(4)   Decizia Comisiei referitoare la normele interne privind execuția bugetului general al Uniunii Europene (secțiunea Comisia Europeană) în atenția serviciilor Comisiei, se aplică mutatis mutandis celui de-al 11-lea FED.

Articolul 3

Dispoziții generale

(1)   Se aplică definițiile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(2)   În sensul prezentului regulament, următorii termeni din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 se interpretează astfel:

(a)

„credite” sau „credite operaționale” înseamnă „resursele celui de al 11-lea FED”;

(b)

„act de bază” înseamnă, în funcție de contextul relevant, acordul intern, Decizia 2013/755/UE sau Regulamentul (UE) 2015/322;

(c)

„buget” sau „bugetar” înseamnă „cel de al 11-lea FED”;

(d)

„angajament bugetar” înseamnă „angajament financiar”;

(e)

„linie bugetară” înseamnă „alocare”;

(f)

„țări terțe” înseamnă orice țară parteneră sau teritoriu din zona geografică acoperită de cel de al 11-lea FED.

(3)   Se aplică articolele 4 și 5 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

TITLUL II

Principii financiare

Articolul 4

Principii financiare

Resursele celui de al 11-lea FED se execută în conformitate cu următoarele principii:

(a)

unitatea și exactitatea bugetară;

(b)

unitatea de cont;

(c)

universalitatea;

(d)

specificitatea;

(e)

buna gestiune financiară și performanța;

(f)

transparența.

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Articolul 5

Principiul unității și exactității bugetare

Nu se colectează venituri și nu se efectuează cheltuieli decât dacă sunt înregistrate în cel de al 11-lea FED.

Se aplică articolul 8 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolul 6

Principiul unității de cont

Se aplică articolul 19 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolul 7

Principiul universalității

(1)   Se aplică articolul 20 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Fără a aduce atingere articolului 8 din prezentul regulament, veniturile totale acoperă plățile estimate totale.

(2)   Veniturile menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (c) din prezentul regulament reduc în mod automat plățile efectuate pe baza angajamentului din care provin veniturile respective.

(3)   Uniunea nu poate realiza împrumuturi în cadrul celui de al 11-lea FED.

Articolul 8

Venituri alocate

(1)   Veniturile alocate se repartizează pentru finanțarea unor cheltuieli specifice.

(2)   Următoarele elemente constituie venituri alocate:

(a)

contribuțiile financiare din partea statelor membre și a țărilor terțe, inclusiv, în ambele cazuri, din partea agențiilor publice ale acestora și a entităților sau a persoanelor fizice, precum și din partea organizațiilor internaționale pentru anumite proiecte sau programe de asistență externă finanțate de Uniune și gestionate de Comisie sau de BEI în numele acestora, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) 2015/322;

(b)

veniturile repartizate pentru un anumit scop, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri;

(c)

veniturile obținute din rambursarea, în urma recuperării, a sumelor plătite în mod necuvenit;

(d)

rambursările și veniturile obținute din instrumente financiare sau garanții bugetare, în temeiul articolului 209 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046;

(e)

veniturile provenite din rambursările ulterioare ale taxelor, în temeiul articolului 27 alineatul (3) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(3)   Veniturile alocate prevăzute la alineatul (2) literele (a) și (b) finanțează elementele de cheltuieli stabilite de către donator, cu condiția ca acest lucru să fie acceptat de Comisie.

Veniturile alocate prevăzute la alineatul (2) literele (d) și (e) finanțează elemente de cheltuieli similare celor din care provin.

(4)   Se aplică articolele 25, 26 și 27 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Acceptarea unei donații face obiectul autorizării de către Consiliu.

(5)   Resursele celui de al 11-lea FED corespunzătoare veniturilor alocate sunt puse la dispoziție în mod automat atunci când veniturile au fost primite de către Comisie. Cu toate acestea, o estimare a creanțelor are ca efect punerea la dispoziție a resurselor celui de al 11-lea FED în cazul veniturilor alocate prevăzute la alineatul (2) litera (a) atunci când acordul cu statul membru este exprimat în euro; în astfel de cazuri, plățile pot fi efectuate pe baza acestor venituri doar în cazul în care veniturile au fost primite.

Articolul 9

Principiul specificității

(1)   Resursele celui de al 11-lea FED se repartizează în scopuri specifice, pentru fiecare stat ACP sau TTPM și în conformitate cu principalele instrumente de cooperare.

(2)   În ceea ce privește statele ACP, principalele instrumente de cooperare sunt stabilite în protocolul financiar prevăzut în anexa Ic la Acordul de parteneriat ACP-UE. Repartizarea resurselor (alocări orientative) se bazează, de asemenea, pe acordul intern și Regulamentul (UE) 2015/322 și ține seama de resursele rezervate pentru cheltuielile de sprijin legate de programarea și punerea în aplicare în conformitate cu articolul 6 din acordul intern.

(3)   În ceea ce privește TTPM, principalele instrumente de cooperare sunt prevăzute în partea a patra a Deciziei 2013/755/UE și în anexa II la aceasta. La repartizarea resurselor respective se ține seama, de asemenea, de rezerva nealocată prevăzută la articolul 3 alineatul (3) din anexa menționată și de resursele prevăzute pentru studii sau pentru măsuri de asistență tehnică în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (c) din anexă.

Articolul 10

Principiul bunei gestiuni financiare, performanța și controlul intern

Se aplică articolul 33 alineatul (1), alineatul (2) literele (a) și (b) și alineatul (3), precum și articolele 34 și 36 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolul 11

Principiul transparenței

(1)   Se aplică articolul 37 alineatul (1) și articolul 38 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(2)   Situația anuală cu privire la angajamente, plăți și valoarea anuală a cererilor de contribuții în temeiul articolului 7 din acordul intern se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   În sensul articolului 38 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, termenul „localitate” este echivalent, acolo unde este necesar, cu regiunea de la nivelul NUTS 2, atunci când destinatarul este o persoană fizică.

TITLUL III

Resursele și execuția celui de al 11-lea FED

Articolul 12

Proveniența resurselor celui de al 11-lea FED

Resursele celui de al 11-lea FED sunt constituite din fonduri până la plafonul menționat la articolul 1 alineatele (2), (4) și (6) din acordul intern, din fondurile menționate la articolul 1 alineatul (9) din respectivul acord, precum și din alte venituri alocate menționate la articolul 8 din prezentul regulament.

Articolul 13

Structura celui de al 11-lea FED

Veniturile și cheltuielile aferente celui de al 11-lea FED sunt clasificate în funcție de natura sau de destinația lor.

Articolul 14

Execuția celui de al 11-lea FED în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și cu performanța

(1)   Se aplică articolul 57, articolul 59 alineatele (2) și (3), precum și articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(2)   Comisia își asumă responsabilitățile Uniunii astfel cum sunt menționate la articolul 57 din Acordul de parteneriat ACP-UE și în Decizia 2013/755/UE. În acest scop, Comisia execută veniturile și cheltuielile aferente celui de al 11-lea FED în conformitate cu dispozițiile prezentei părți și ale părții a treia din prezentul regulament, pe propria răspundere și în limitele resurselor celui de al 11-lea FED.

(3)   Statele membre cooperează cu Comisia astfel încât resursele celui de al 11-lea FED să fie utilizate în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și cu performanța.

Articolul 15

Modalități de execuție

Se aplică articolul 62 alineatul (1) literele (a) și (c), alineatul (2) primul și al treilea paragraf și alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

TITLUL IV

Actorii financiari

Articolul 16

Dispoziții generale privind actorii financiari și răspunderea acestora

(1)   Se aplică articolele 72-76 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(2)   Se aplică articolele 90-95 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 privind răspunderea actorilor financiari.

Articolul 17

Ordonatorul de credite

(1)   Raportul anual de activitate menționat la articolul 74 alineatul (9) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 include, în anexă, tabele care prezintă, defalcat pe alocare, țară, teritoriu, regiune sau subregiune, angajamentele totale, fondurile alocate și plățile efectuate în cursul exercițiului financiar, precum și valoarea totală cumulată de la deschiderea FED-ului respectiv.

(2)   În cazul în care ordonatorul de credite competent al Comisiei constată existența unor probleme în desfășurarea procedurilor legate de gestionarea resurselor celui de al 11-lea FED, acesta stabilește, împreună cu ordonatorul de credite numit la nivel național, regional, intra-ACP sau teritorial, toate contactele necesare pentru remedierea situației și luarea oricăror măsuri necesare. În cazul în care ordonatorul de credite de la nivel național, regional, intra-ACP sau teritorial nu își îndeplinește sarcinile care îi revin în temeiul Acordului de parteneriat ACP-UE ori al Deciziei 2013/755/UE sau se află în incapacitatea de a face acest lucru, ordonatorul de credite competent al Comisiei îl poate înlocui temporar și poate acționa în numele și pe seama acestuia în cadrul gestiunii indirecte. În acest caz, Comisia poate primi, din resursele alocate statului ACP sau TTPM în cauză, o compensație financiară pentru volumul suplimentar de muncă administrativă pe care trebuie să îl asigure.

Articolul 18

Contabilul

(1)   Contabilul Comisiei este contabilul celui de al 11-lea FED.

(2)   Se aplică articolul 77 alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (c)-(f), articolul 78 alineatele (3) și (4), articolul 79, articolul 80 alineatele (1), (2) și (3), articolul 81, articolul 82 alineatele (2)-(10), precum și articolele 84, 85 și 86 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(3)   Normele contabile menționate la articolul 80 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 se aplică resurselor celui de al 11-lea FED gestionate de către Comisie. Normele respective se aplică celui de al 11-lea FED luând în considerare natura specifică a activităților sale.

(4)   Contabilul întocmește și, după consultarea ordonatorului de credite competent, adoptă planul de conturi care urmează a fi aplicat operațiunilor celui de al 11-lea FED.

TITLUL V

Operațiuni de venituri

Articolul 19

Contribuție anuală și tranșe

(1)   În conformitate cu articolul 7 din acordul intern, plafonul corespunzător valorii anuale a contribuției pentru exercițiul n + 2 și valoarea anuală a contribuției pentru exercițiul n + 1, precum și plata contribuției în trei tranșe sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (2)-(7) din prezentul articol.

Tranșele care urmează a fi plătite de fiecare stat membru sunt stabilite în așa fel încât să fie proporționale cu contribuțiile statului membru la cel de al 11-lea FED, astfel cum sunt prevăzute la articolul 1 alineatul (2) din acordul intern.

(2)   Comisia prezintă o propunere până la data de 15 octombrie a exercițiului n, care prevede:

(a)

plafonul corespunzător valorii anuale a contribuției pentru exercițiul n + 2;

(b)

valoarea anuală a contribuției pentru exercițiul n + 1;

(c)

valoarea primei tranșe a contribuției pentru exercițiul n + 1;

(d)

previziuni cu caracter indicativ și neobligatoriu, bazate pe o abordare statistică, privind valorile anuale prevăzute ale contribuțiilor pentru exercițiile n + 3 și n + 4.

Consiliul decide asupra respectivei propuneri până la data de 15 noiembrie a exercițiului n.

Statele membre plătesc prima tranșă a contribuției pe anul n + 1 cel târziu până la data de 21 ianuarie a exercițiului n + 1.

(3)   Comisia prezintă o propunere până la data de 15 iunie a exercițiului n + 1, care prevede:

(a)

valoarea celei de-a doua tranșe a contribuției pe exercițiul n + 1;

(b)

valoarea anuală a contribuției pentru exercițiul n + 1 revizuită în funcție de nevoile reale, în cazul în care, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din acordul intern, valoarea anuală nu corespunde nevoilor reale.

Consiliul hotărăște asupra respectivei propuneri în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la prezentarea propunerii de către Comisie.

Statele membre plătesc cea de a doua tranșă în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data adoptării deciziei Consiliului.

(4)   Până la data de 15 iunie a exercițiului n + 1, Comisia, ținând seama de previziunile BEI în ceea ce privește gestionarea și funcționarea Facilității pentru investiții, inclusiv a subvențiilor la dobândă aplicate de BEI, întocmește și transmite Consiliului o situație a angajamentelor, a plăților, precum și valoarea anuală a cererilor de contribuții corespunzătoare exercițiului n, precum și exercițiilor n + 1 și n + 2. Comisia prezintă valorile anuale ale contribuțiilor fiecărui stat membru, precum și suma care încă trebuie plătită de FED, menționând separat partea BEI și partea Comisiei. Valorile pentru exercițiile n + 1 și n + 2 se bazează pe capacitatea de a asigura în mod efectiv nivelul de resurse propus, depunând totodată eforturi pentru a se evita atât variații semnificative de la un exercițiu la altul, cât și solduri mari la sfârșit de exercițiu.

(5)   Comisia prezintă o propunere până la data de 10 octombrie a exercițiului n + 1, care prevede:

(a)

valoarea celei de a treia tranșe a contribuției pentru exercițiul n + 1;

(b)

valoarea anuală a contribuției pentru exercițiul n + 1 revizuită în funcție de nevoile reale, în cazul în care, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din acordul intern, valoarea anuală nu corespunde nevoilor reale.

Consiliul hotărăște asupra respectivei propuneri în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la prezentarea propunerii de către Comisie.

Statele membre plătesc cea de a treia tranșă în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data adoptării deciziei Consiliului.

(6)   Valoarea tranșelor corespunzătoare unui anumit exercițiu nu poate depăși valoarea anuală a contribuției calculate pentru exercițiul respectiv. Valoarea anuală a contribuției nu poate depăși plafonul calculat pentru exercițiul respectiv. Plafonul nu poate fi mărit decât în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din acordul intern. O posibilă creștere a plafonului este inclusă în propunerile menționate la alineatele (2), (3) și (5) din prezentul articol.

(7)   Plafonul corespunzător valorii anuale a contribuției care trebuie plătită de fiecare stat membru pentru exercițiul n + 2, valoarea anuală a contribuției pentru exercițiul n + 1 și tranșele contribuțiilor precizează:

(a)

valoarea gestionată de către Comisie; și

(b)

valoarea gestionată de către BEI, inclusiv subvențiile la dobândă gestionate de aceasta.

Articolul 20

Plata tranșelor

(1)   Cererile de contribuții utilizează mai întâi, succesiv, sumele stabilite pentru FED-urile anterioare.

(2)   Contribuțiile statelor membre se exprimă în euro și se plătesc în euro.

(3)   Contribuția menționată la articolul 19 alineatul (7) litera (a) este creditată de fiecare stat membru într-un cont special denumit „Comisia Europeană – Fondul european de dezvoltare” deschis la banca centrală a statului membru respectiv sau la instituția financiară desemnată de acesta. Suma unor astfel de contribuții rămâne în conturile speciale respective până când este necesar să se efectueze plățile.

(4)   Contul menționat la alineatul (3) se menține liber de orice taxe și dobânzi.

(5)   Atunci când se aplică dobândă negativă contului menționat la alineatul (3) din prezentul articol, statul membru în cauză creditează contul, cel târziu la data plății fiecărei tranșe menționate la articolul 19, cu o sumă echivalentă cu suma respectivei dobânzi negative aplicate până în prima zi a lunii anterioare plății tranșei.

(6)   Fără a aduce atingere alineatului (7) din prezentul articol, Comisia se străduiește să efectueze retragerile din conturile speciale astfel încât să mențină o distribuție a activelor în acele conturi care să corespundă cheii de contribuție în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (a) din acordul intern.

(7)   Atunci când acoperă necesarul de lichidități al celui de al 11-lea FED în conformitate cu alineatul (3), Comisia urmărește să reducă impactul asupra statelor membre al obligației de a credita sume ale dobânzilor negative în temeiul alineatului (5), prin retragerea cu prioritate din sumele creditate în conturile respective.

(8)   Contribuția menționată la articolul 19 alineatul (7) litera (b) este creditată de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 47 alineatul (1).

Articolul 21

Dobânzile pentru contribuțiile neplătite

(1)   La expirarea termenelor prevăzute la articolul 19 alineatele (2), (3) și (5), statul membru în cauză este obligat să plătească dobândă în conformitate cu următoarele condiții:

(a)

rata dobânzii reprezintă rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor sale operațiuni de refinanțare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, în vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care expiră termenul, majorată cu două puncte procentuale. Rata dobânzii este majorată cu un sfert de punct procentual pentru fiecare lună de întârziere;

(b)

dobânda se plătește pentru perioada cuprinsă între ziua calendaristică care urmează expirării termenului de plată și ziua efectuării plății.

(2)   În ceea ce privește contribuția menționată la articolul 19 alineatul (7) litera (a) din prezentul regulament, dobânda se creditează în unul dintre conturile prevăzute la articolul 1 alineatul (6) din acordul intern.

În ceea ce privește contribuția la care se face referire în articolul 19 alineatul (7) litera (b) din prezentul regulament, dobânda se creditează Facilității pentru investiții în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 22

Solicitarea contribuțiilor neplătite

La expirarea protocolului financiar prevăzut în anexa Ic la Acordul de parteneriat ACP-UE, partea din contribuțiile pe care statele membre au în continuare obligația de a o plăti în conformitate cu articolul 19 din prezentul regulament, este solicitată de către Comisie și BEI, după caz, în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 23

Alte operațiuni de venituri

(1)   Se aplică articolele 97, 98 și 99, articolul 100 alineatul (1) și alineatul (2) primul paragraf, articolul 101 alineatele (1)-(6), precum și articolele 102-107 și articolul 109 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Recuperarea poate fi realizată prin intermediul unei decizii a Comisiei care constituie titlu executoriu în conformitate cu articolul 299 din TFUE.

(2)   În ceea ce privește articolul 97 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, trimiterea la resursele proprii se înțelege ca o trimitere la contribuțiile statelor membre menționate la articolul 19 din prezentul regulament.

(3)   Pentru recuperările stabilite în euro se aplică articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. În ceea ce privește recuperările stabilite în moneda locală, dispozițiile articolului menționat se aplică la o rată echivalentă cu cea a băncii centrale din țara care emite moneda în vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care se întocmește ordinul de recuperare.

TITLUL VI

Operațiuni de cheltuieli

Articolul 24

Normele aplicabile angajamentelor și deciziilor de finanțare

(1)   Angajarea cheltuielilor este precedată de o decizie de finanțare adoptată de Comisie.

(2)   Se aplică articolul 110 alineatele (2)-(5), articolul 111, articolul 112 alineatul (1) primul paragraf literele (a) și (b) și alineatele (2)-(5), precum și articolele 114, 115 și 116 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(3)   În ceea ce privește aplicarea articolului 114 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, perioada în cadrul căreia se încheie angajamente juridice care pun în aplicare acțiunea poate fi prelungită peste perioada de trei ani de la data încheierii acordului de finanțare cu statele ACP și TTPM.

(4)   În cazul în care resursele celui de al 11-lea FED sunt executate în cadrul gestiunii indirecte cu statele ACP sau TTPM, ordonatorul de credite competent poate, după acceptarea justificării, să prelungească termenul de doi ani menționat la articolul 114 alineatul (6) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 și termenul de trei ani menționat la articolul 114 alineatul (2) al treilea paragraf.

(5)   La finalul perioadelor de prelungire menționate la alineatele (3) și (4), soldurile neutilizate sunt, după caz, dezangajate.

(6)   În cazul în care se adoptă măsuri în temeiul articolelor 96 și 97 din Acordul de parteneriat ACP-UE, termenele corespunzătoare perioadelor menționate la prezentul articol pot fi suspendate.

(7)   În sensul articolului 111 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, conformitatea este evaluată în raport cu dispozițiile relevante, în special tratatele, Acordul de parteneriat ACP-UE, Decizia 2013/755/UE, acordul intern, prezentul regulament și toate actele adoptate pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții.

Articolul 25

Termenele de plată

(1)   Sub rezerva condițiilor prevăzute la prezentul articol alineatul (2), articolul 116 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 se aplică plăților efectuate de Comisie.

(2)   În cazul în care resursele celui de al 11-lea FED sunt executate în gestiune indirectă cu statele ACP sau TTPM, iar Comisia execută plăți în numele acestora, termenul menționat la articolul 116 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 se aplică tuturor plăților care nu sunt menționate la litera (a) de la articolul respectiv. Acordul de finanțare conține dispozițiile necesare pentru a se asigura colaborarea în timp util a autorității contractante.

(3)   În ceea ce privește articolul 116 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, plățile pentru care este responsabilă Comisia se efectuează din alocarea aferentă contractului corespunzător. Dacă fondurile rămase nu sunt suficiente, aceste plăți se efectuează din contul sau conturile prevăzute la articolul 1 alineatul (6) din acordul intern.

TITLUL VII

Auditorul intern

Articolul 26

Auditorul intern

Auditorul intern al Comisiei este auditorul intern al celui de al 11-lea FED, iar comitetul de monitorizare a auditurilor interne al Comisiei menționat la articolul 123 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 își îndeplinește, de asemenea, rolul care îi revine în ceea ce privește resursele FED gestionate de către Comisie. Se aplică articolele 118-122 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

TITLUL VIII

Diverse dispoziții de punere în aplicare

Articolul 27

Norme comune

Se aplică articolele 124-146, articolul 147 alineatul (1), articolul 148, articolul 149 alineatul (1) și alineatele (3)-(7) și articolele 150-153 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolul 28

Acorduri administrative cu Serviciul European de Acțiune Externă

Serviciul European de Acțiune Externă și serviciile Comisiei pot conveni acorduri detaliate pentru a facilita execuția de către delegațiile Uniunii a resurselor prevăzute pentru cheltuielile de asistență aferente celui de al 11-lea FED, în conformitate cu articolul 6 din acordul intern.

TITLUL IX

Instrumente de finanțare

Articolul 29

Dispoziții generale privind instrumentele de finanțare

(1)   În vederea acordării de asistență financiară în temeiul prezentului titlu, cooperarea dintre Uniune, statele ACP și TTPM poate avea loc, inter alia, prin:

(a)

acorduri trilaterale prin care Uniunea coordonează, împreună cu orice țară terță, asistența sa destinată unui stat ACP, unor TTPM sau unei regiuni;

(b)

măsuri de cooperare administrativă, precum programe de înfrățire între instituții publice, autorități locale, organisme publice naționale sau entități de drept privat cărora le-au fost încredințate misiuni de serviciu public ale unui stat membru sau ale unei regiuni ultraperiferice, pe de o parte, și cele ale unui stat ACP, ale unor TTPM sau ale unei regiuni din acestea, pe de altă parte, precum și măsuri de cooperare la care participă experții din sectorul public trimiși de statele membre și autoritățile regionale și locale ale acestora;

(c)

mecanisme la nivel de experți, axate pe consolidarea capacităților în statul ACP, în TTPM sau într-o regiune a acestora, acordarea de asistență tehnică și de consiliere pe termen scurt pentru acestea, precum și sprijinirea centrelor durabile de cunoaștere și de excelență în ceea ce privește guvernanța și reforma în sectorul public;

(d)

contribuții la costurile necesare înființării și administrării unui parteneriat public-privat;

(e)

programe de sprijin pentru politicile sectoriale, prin care Uniunea oferă asistență pentru un program sectorial dintr-un stat ACP sau TTPM;

(f)

subvenții la rata dobânzii.

(2)   În plus față de tipurile de finanțare prevăzute la articolele 30-37, asistența financiară poate fi, de asemenea, acordată prin:

(a)

o reducere a datoriei, în cadrul programelor de reducere a datoriilor adoptate la nivel internațional;

(b)

în cazuri excepționale, programe sectoriale și generale de import, care pot lua următoarele forme:

(i)

programe sectoriale de sprijin în natură pentru importuri;

(ii)

programe sectoriale de sprijin pentru importuri sub formă de asistență în valută pentru finanțarea importurilor în sectorul avut în vedere; sau

(iii)

programe generale de sprijin pentru importuri sub formă de asistență în valută pentru finanțarea importurilor generale referitoare la o gamă largă de produse.

(3)   Asistența financiară poate fi furnizată, de asemenea, prin contribuții la fonduri internaționale, regionale sau naționale, cum ar fi fondurile instituite sau gestionate de BEI, de statele membre, de statele ACP sau TTPM sau de regiuni ori de organizații internaționale, în vederea atragerii de finanțări mixte din partea mai multor donatori sau prin contribuții la fonduri instituite de către un singur sau de către mai mulți donatori în scopul punerii în aplicare comune a unor proiecte.

Se promovează accesul reciproc al instituțiilor financiare din Uniune la instrumentele financiare instituite de alte organizații, după caz.

(4)   Acțiunile finanțate în cadrul celui de al 11-lea FED pot fi puse în aplicare prin cofinanțări paralele sau cofinanțări mixte.

În cazul unei cofinanțări paralele, o acțiune se împarte în mai multe componente clar identificabile care sunt finanțate, fiecare în parte, de diferiți parteneri care asigură cofinanțarea, în așa fel încât destinația finală a finanțării să poată fi întotdeauna identificată.

În cazul unei cofinanțări mixte, costul total al unei acțiuni se repartizează între partenerii care asigură cofinanțarea, iar resursele sunt puse în comun, astfel încât să nu mai fie posibil să se identifice sursa finanțării unei activități specifice întreprinse în cadrul acțiunii.

(5)   La punerea în aplicare a sprijinului său pentru tranziție și reformă în statele ACP și TTPM, Uniunea se bazează pe experiențele statelor membre și pe lecțiile învățate, pe care le împărtășește.

Articolul 30

Gestiunea indirectă

(1)   Sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatele (2) și (3) din prezentul articol, se aplică articolele 154-159 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. În sensul articolului 158 din respectivul regulament, gestiunea indirectă cu țări terțe poate lua, de asemenea, forma unui acord de finanțare încheiat cu organizația sau organismul relevant la nivel regional sau intra-ACP.

(2)   Entitățile care se ocupă de execuția celui de-al 11-lea FED asigură coerența cu politica externă a Uniunii și pot încredința sarcini de execuție bugetară altor entități în condiții echivalente cu cele care se aplică în cazul Comisiei. Acestea își îndeplinesc anual obligațiile care le revin în temeiul articolului 155 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Opinia de audit se înaintează în termen de o lună după raport și declarația de gestiune, pentru a fi luată în considerare în furnizarea asigurării Comisiei.

Organizațiile internaționale menționate la articolul 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c) punctul (ii) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 și organismele din statele membre menționate la articolul 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c) punctele (v) și (vi) din respectivul regulament, cărora Comisia le-a încredințat sarcini de execuție bugetară, pot încredința de asemenea sarcini de execuție bugetară unor organizații nonprofit care dispun de capacitate operațională și financiară adecvată, în condiții echivalente cu cele aplicabile Comisiei.

Statele ACP și TTPM pot asigura execuția celui de al 11-lea FED prin intermediul departamentelor și organismelor proprii de drept privat, în baza unui contract de servicii. Respectivele organisme sunt selecționate pe baza unor proceduri deschise, transparente, proporționale și nediscriminatorii, evitându-se conflictele de interese. Acordul de finanțare prevede clauzele contractului de servicii.

(3)   În cazul în care cel de al 11-lea FED este pus în aplicare în gestiune indirectă cu statele ACP sau TTPM sau cu organizațiile regionale ale acestora, fără a aduce atingere responsabilităților autorităților contractante, Comisia:

(a)

în cazul în care este necesar, recuperează sumele datorate de la destinatarii autorităților contractante, în conformitate cu articolele 101-106 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, cu excepția articolului 101 alineatele (7)-(9) din respectivul regulament, inclusiv prin intermediul unei decizii care constituie titlu executoriu în aceleași condiții ca cele prevăzute la articolul 299 din TFUE;

(b)

poate, în cazul în care circumstanțele impun acest lucru, să aplice sancțiuni administrative sau financiare, sau ambele, participanților sau destinatarilor autorităților contractante, precum și altor entități sau persoane care se află față de autoritatea contractantă în una dintre situațiile menționate la articolul 136 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, în aceleași condiții ca cele prevăzute la articolele 135-143 din respectivul regulament.

Acordul de finanțare conține dispoziții în acest sens.

Articolul 31

Achiziții

Se aplică articolele 160-172, articolul 173 alineatul (1), alineatul (2) primul și al doilea paragraf și alineatele (3) și (4), precum și articolele 174-179 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolul 32

Granturi

Se aplică articolele 180-205 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolul 33

Premii

Se aplică articolele 206 și 207 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolul 34

Instrumente financiare

(1)   Se aplică articolul 208 alineatele (4) și (5), articolul 209 alineatele (1), (2) și (4), articolul 210 alineatul (1), articolul 214, articolul 215 alineatele (2)-(7), precum și articolul 216 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(2)   Se pot stabili instrumente financiare în cadrul celui de al 11-lea FED. Statele membre sau alte părți pot contribui la astfel de instrumente.

(3)   Cel de-al 11-lea FED este autorizat să contribuie la instrumentele financiare sau la constituirea de provizioane pentru garanțiile bugetare instituite de bugetul Uniunii.

(4)   Instrumentele financiare pot fi stabilite în decizia de finanțare menționată la articolul 24. Ori de câte ori este posibil, acestea sunt coordonate de BEI, de o instituție financiară europeană multilaterală, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sau de o instituție financiară europeană bilaterală, cum ar fi o bancă de dezvoltare bilaterală, și pot fi combinate cu granturi suplimentare din alte surse.

Articolul 35

Fondurile fiduciare ale Uniunii

(1)   Se aplică articolele 234, 235 și 252 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(2)   În ceea ce privește articolul 234 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, comitetul competent este Comitetul Fondului european de dezvoltare menționat la articolul 8 din acordul intern.

Articolul 36

Sprijin bugetar

(1)   Se aplică articolul 236 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(2)   Sprijinul bugetar general sau sectorial acordat de Uniune are la bază răspunderea reciprocă și angajamentele comune față de valorile universale și vizează consolidarea parteneriatelor contractuale dintre Uniune și statele ACP sau TTPM în scopul promovării democrației, a drepturilor omului și a statului de drept, precum și al sprijinirii creșterii economice durabile și favorabile incluziunii și al eradicării sărăciei.

(3)   Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se bazează pe politicile în materie de sprijin bugetar convenite de Uniune, pe un set clar de criterii de eligibilitate și pe o evaluare atentă a riscurilor și a beneficiilor.

Unul dintre principalii factori determinanți referitori la o astfel de decizie îl constituie evaluarea angajamentului, a istoricului și a progreselor statelor ACP și ale TTPM în ceea ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept. Sprijinul bugetar trebuie diferențiat pentru a răspunde mai bine contextului politic, economic și social al statelor ACP și al TTPM, luând în considerare situațiile de fragilitate.

(4)   Atunci când acordă sprijin bugetar, Comisia definește clar condițiile aplicabile, asigurând monitorizarea respectării acestora, și, de asemenea, susține consolidarea controlului parlamentar, a capacităților de audit, precum și a transparenței și accesului sporit al publicului la informații.

(5)   Plata sprijinului bugetar este condiționată de înregistrarea unor progrese satisfăcătoare în atingerea obiectivelor stabilite cu statele ACP și TTPM.

(6)   Atunci când se acordă sprijin bugetar TTPM, se iau în considerare legăturile instituționale cu statul membru în cauză.

Articolul 37

Experți și plata cotizațiilor

Se aplică articolul 237 alineatele (1)-(4) și articolele 238 și 239 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

TITLUL X

Conturile anuale și alte rapoarte financiare

Articolul 38

Conturile celui de al 11-lea FED

(1)   Conturile anuale ale celui de al 11-lea FED se întocmesc pentru fiecare exercițiu financiar care începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie. Conturile respective cuprind:

(a)

situațiile financiare

(b)

raportul privind execuția financiară.

Situațiile financiare sunt însoțite de informațiile furnizate de BEI în conformitate cu articolul 51 din prezentul regulament.

Se aplică articolul 243 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(2)   Contabilul trimite conturile provizorii Curții de Conturi, pe cale electronică, până la data de 31 martie a exercițiului financiar următor.

Până la data de 15 iunie a exercițiului financiar următor, Curtea de Conturi își formulează observațiile cu privire la conturile provizorii în ceea ce privește partea din resursele celui de al 11-lea FED pentru care Comisia este responsabilă de gestiunea financiară, astfel încât Comisia să poată efectua corecțiile pe care le consideră necesare pentru întocmirea conturilor finale.

(3)   Comisia aprobă conturile finale și le trimite, pe cale electronică, Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi până la data de 31 iulie a exercițiului financiar următor.

Până la aceeași dată, contabilul transmite Curții de Conturi o scrisoare cuprinzând declarațiile conducerii cu privire la conturile finale.

Se aplică articolul 246 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

Conturile finale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene împreună cu declarația de asigurare furnizată de Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 43 din prezentul regulament, până la data de 15 noiembrie a exercițiului financiar următor.

Articolul 39

Raportul privind execuția financiară

(1)   Raportul privind execuția financiară se întocmește de către ordonatorul de credite competent și se transmite contabilului până la data de 15 martie, în vederea includerii sale în conturile celui de al 11-lea FED. Raportul oferă o imagine reală și fidelă a operațiunilor de venituri și de cheltuieli din resursele celui de al 11-lea FED. Raportul este exprimat în milioane de euro și cuprinde:

(a)

contul rezultatului financiar, reprezentând toate operațiunile financiare pe anul respectiv, pe venituri și cheltuieli;

(b)

anexa la contul rezultatului financiar, care completează și detaliază informațiile prezentate în respectivul cont.

(2)   Contul rezultatului financiar conține următoarele:

(a)

un tabel care descrie schimbările din exercițiul financiar precedent în ceea ce privește alocările;

(b)

un tabel care prezintă, defalcat pe fiecare alocare în parte, totalul angajamentelor, al fondurilor alocate și al plăților efectuate în cursul exercițiului financiar, precum și valoarea totală cumulată de la deschiderea celui de al 11-lea FED.

Articolul 40

Monitorizare și raportare de către Comisie și BEI

(1)   Comisia și BEI monitorizează, fiecare în măsura în care este interesată, utilizarea asistenței celui de al 11-lea FED de către statele ACP, TTPM sau oricare alt beneficiar, precum și execuția proiectelor finanțate din cel de al 11-lea FED, având în vedere, în special, obiectivele prevăzute la articolele 55 și 56 din Acordul de parteneriat ACP-UE și în dispozițiile corespunzătoare din Decizia 2013/755/UE.

(2)   BEI informează periodic Comisia cu privire la execuția proiectelor finanțate din resursele celui de al 11-lea FED pe care le administrează, în conformitate cu procedurile stabilite în orientările operaționale ale Facilității pentru investiții.

(3)   Comisia și BEI furnizează statelor membre informații privind execuția operațională a resurselor celui de al 11-lea FED, astfel cum se prevede la articolul 18 din Regulamentul (UE) 2015/322. Comisia trimite aceste informații Curții de Conturi.

Articolul 41

Contabilitatea bugetară

(1)   Contabilitatea bugetară prezintă o înregistrare detaliată a execuției financiare a resurselor celui de al 11-lea FED.

(2)   Contabilitatea bugetară prezintă toate:

(a)

alocările și resursele corespunzătoare ale celui de al 11-lea FED;

(b)

angajamentele financiare;

(c)

plățile; și

(d)

creanțele constatate și operațiunile de recuperare pentru exercițiul financiar, în totalitate și fără a fi compensate între ele.

(3)   Atunci când angajamentele, plățile și creanțele sunt exprimate în monede naționale, sistemul contabil permite, dacă este necesar, înregistrarea acestora atât în monede naționale, cât și în euro.

(4)   Angajamentele financiare globale se înregistrează în euro pentru valoarea deciziilor de finanțare luate de către Comisie. Angajamentele financiare individuale se înregistrează în euro la echivalentul valorii angajamentelor juridice. Această valoare include, dacă este cazul:

(a)

un provizion pentru plata cheltuielilor rambursabile la prezentarea documentelor justificative;

(b)

un provizion pentru revizuirea prețurilor, creșterea cantităților și pentru cheltuieli neprevăzute, stabilite în contractele finanțate din cel de al 11-lea FED;

(c)

un provizion financiar pentru fluctuațiile cursului de schimb.

(5)   Toate înregistrările contabile privind îndeplinirea unui angajament se păstrează timp de cinci ani de la data deciziei de descărcare de gestiune pentru execuția financiară a resurselor celui de al 11-lea FED, menționată la articolul 44, cu privire la exercițiul financiar în cursul căruia angajamentul a fost încheiat, în scopuri contabile.

TITLUL XI

Auditul extern și descărcarea de gestiune

Articolul 42

Auditul extern și descărcarea de gestiune cu privire la Comisie

(1)   În ceea ce privește operațiunile finanțate din resursele celui de al 11-lea FED gestionate de Comisie în conformitate cu articolul 14, Curtea de Conturi își exercită competențele în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 43.

(2)   Se aplică articolele 255, 256 și 257, articolul 258 alineatele (1) și (2), articolul 258 alineatul (3) a doua teză și alineatul (4), precum și articolul 259 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(3)   În sensul prezentului titlu, Curtea de Conturi ține seama de tratate, de Acordul de parteneriat ACP-UE, de Decizia 2013/755/UE, de acordul intern, de prezentul regulament, precum și de toate celelalte acte adoptate în temeiul instrumentelor respective.

(4)   Curtea de Conturi este informată cu privire la normele interne menționate la articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, inclusiv numirea ordonatorilor de credite, precum și cu privire la actul de delegare menționat la articolul 79 din regulamentul menționat.

(5)   Autoritățile naționale de audit ale statelor ACP și ale TTPM sunt încurajate să coopereze cu Curtea de Conturi la invitația acesteia.

(6)   La cererea uneia dintre instituțiile Uniunii, Curtea de Conturi poate să emită avize referitoare la chestiunile legate de cel de al 11-lea FED.

Articolul 43

Declarația de asigurare

Concomitent cu raportul anual menționat la articolul 258 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, Curtea de Conturi transmite Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 44

Descărcare

(1)   Sub rezerva alineatului (2) din prezentul articol, se aplică articolele 260-263 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046.

(2)   Decizia de descărcare de gestiune se referă la conturile prevăzute la articolul 38 din prezentul regulament, cu excepția părții din aceste conturi furnizate de BEI în conformitate cu articolul 51 din prezentul regulament. Descărcarea de gestiune menționată la articolul 260 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 se acordă în ceea ce privește resursele celui de al 11-lea FED care sunt gestionate de Comisie, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din prezentul regulament, pentru exercițiul n.

(3)   Decizia de descărcare de gestiune se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

PARTEA II

FACILITATEA DE INVESTIȚII

Articolul 45

Rolul BEI

(1)   BEI gestionează Facilitatea pentru investiții și desfășoară operațiunile aferente, inclusiv subvențiile la dobândă și asistența tehnică, în numele Uniunii, în conformitate cu prezenta parte.

(2)   În plus, BEI realizează execuția financiară a altor operațiuni efectuate prin mijloace de finanțare din resurse proprii, în conformitate cu articolul 4 din acordul intern, combinate, după caz, cu subvenții la dobândă din resursele celui de al 11-lea FED.

(3)   Punerea în aplicare a prezentei părți nu dă naștere niciunei obligații sau răspunderi a Comisiei.

Articolul 46

Estimări privind angajamentele și plățile legate de Facilitatea de investiții

În fiecare an, înainte de 1 septembrie, BEI trimite Comisiei, în conformitate cu acordul intern, estimările sale privind angajamentele și plățile care sunt necesare pentru întocmirea comunicării menționate la articolul 7 alineatul (1) din acordul intern, în legătură cu operațiunile Facilității pentru investiții, inclusiv subvențiile la dobândă pe care le execută. Atunci când se consideră necesar, BEI trimite Comisiei estimări actualizate ale angajamentelor și plăților. Modalitățile pentru estimările respective se stabilesc în acordul de gestiune menționat la articolul 49 alineatul (4) din prezentul regulament.

Articolul 47

Gestionarea contribuțiilor la Facilitatea de investiții

(1)   Contribuțiile prevăzute la articolul 19 alineatul (7) litera (b) și adoptate de către Consiliu se plătesc fără taxe pentru beneficiar de către statele membre către BEI, într-un cont special deschis de către BEI în numele Facilității pentru investiții, în conformitate cu normele detaliate stabilite în acordul de gestiune menționat la articolul 49 alineatul (4).

(2)   Data la care se face referire la articolul 1 alineatul (5) din acordul intern este 31 decembrie 2030.

(3)   Cu excepția cazului în care Consiliul decide altfel cu privire la remunerarea BEI, în conformitate cu articolul 5 din acordul intern, veniturile încasate de BEI prin soldul creditor al conturilor speciale menționate la alineatul (1) din prezentul articol suplimentează Facilitatea pentru investiții, sunt luate în considerare la solicitările de contribuții prevăzute la articolul 19 din prezentul regulament și sunt folosite pentru îndeplinirea oricăror obligații financiare după 31 decembrie 2030.

(4)   BEI gestionează sumele din trezorerie prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol în conformitate cu normele detaliate stabilite în acordul de gestiune menționat la articolul 49 alineatul (4).

(5)   Facilitatea pentru investiții se gestionează în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul de parteneriat ACP-UE, Decizia 2013/755/UE, acordul intern și prezenta parte.

Articolul 48

Remunerarea BEI

BEI este remunerată cu o indemnizație integrală pentru gestionarea operațiunilor din cadrul Facilității pentru investiții. Consiliul decide cu privire la resursele și mecanismele de remunerare a BEI, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din acordul intern. Măsurile de punere în aplicare a deciziei respective se încorporează în acordul de gestiune menționat la articolul 49 alineatul (4) din prezentul regulament

Articolul 49

Punerea în aplicare a Facilității de investiții

(1)   Normele proprii ale BEI se aplică în cazul instrumentelor finanțate din resursele celui de al 11-lea FED pe care le gestionează.

(2)   În cazul în care programele sau proiectele sunt cofinanțate de către statele membre sau de către organismele lor de punere în aplicare și corespund priorităților stabilite în strategiile de cooperare pe țară și în documentele de programare prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/322 și la articolul 10 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf din acordul intern și la articolul 74 din Decizia 2013/755/UE, BEI poate încredința statelor membre sau organismelor acestora de punere în aplicare sarcini legate de punerea în aplicare a Facilității pentru investiții.

(3)   Numele destinatarilor sprijinului financiar acordat în cadrul Facilității pentru investiții sunt publicate de către BEI, cu excepția cazului în care o astfel de divulgare riscă să dăuneze intereselor comerciale ale destinatarilor, cu respectarea cerințelor de confidențialitate și de securitate, în special a celor privind protecția datelor cu caracter personal. Criteriile de publicare și nivelul detaliilor publicate țin seama de particularitățile sectorului și de natura Facilității pentru investiții.

(4)   Normele detaliate de punere în aplicare a prezentei părți fac obiectul unui acord de gestiune între Comisie, care acționează în numele Uniunii, și BEI.

Articolul 50

Comunicarea de informații privind Facilitatea de investiții

BEI informează periodic Comisia cu privire la operațiunile efectuate în cadrul Facilității pentru investiții, inclusiv subvențiile la dobândă, cu privire la utilizarea fiecărei cereri de contribuții plătite către BEI și, în special, cu privire la valoarea trimestrială totală a angajamentelor, a contractelor și a plăților, în conformitate cu normele detaliate stabilite în acordul de gestiune menționat la articolul 49 alineatul (4).

Articolul 51

Contabilitatea și situațiile financiare ale Facilității de investiții

(1)   BEI ține contabilitatea Facilității pentru investiții, inclusiv a subvențiilor la dobândă executate de aceasta și finanțate din cel de al 11-lea FED, pentru a avea o evidență a întregului circuit al fondurilor, de la primire până la plata lor, apoi la veniturile pe care le generează și la eventualele recuperări ulterioare. BEI întocmește normele și metodele contabile relevante pe baza standardelor contabile internaționale și informează Comisia și statele membre în consecință.

(2)   În fiecare an, BEI trimite Consiliului și Comisiei un raport privind execuția operațiunilor finanțate din resursele celui de al 11-lea FED aflate în gestiunea sa, inclusiv situațiile financiare întocmite în conformitate cu normele și metodele menționate la alineatul (1) din prezentul articol, precum și informațiile prevăzute la articolul 39 alineatul (2).

(3)   Aceste documente sunt prezentate sub formă de proiect cel târziu la data de 28 februarie și în formă definitivă cel târziu la data de 30 iunie ale exercițiului financiar care urmează exercițiului la care se referă documentele, astfel încât să poată fi utilizate de către Comisie la pregătirea conturilor menționate la articolul 38 din prezentul regulament în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din acordul intern. Raportul privind gestiunea financiară a resurselor gestionate de către BEI este prezentat Comisiei până la data de 31 martie.

Articolul 52

Auditul extern și descărcarea de gestiune cu privire la operațiunile BEI

Operațiunile finanțate din resursele celui de al 11-lea FED, care sunt gestionate de BEI în conformitate cu prezenta parte, se supun procedurilor de audit și de descărcare de gestiune pe care BEI le aplică pentru conturile gestionate în numele părților terțe. Normele detaliate de auditare de către Curtea de Conturi sunt prevăzute în acordul tripartit dintre BEI, Comisie și Curtea de Conturi.

PARTEA III

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

TITLUL I

Dispoziții tranzitorii

Articolul 53

Transferul soldurilor rămase din FED-urile anterioare

Transferurile către cel de al 11-lea FED ale soldurilor rămase din resursele constituite în temeiul acordurilor interne referitoare la FED-urile anterioare se efectuează în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (b) și alineatele (3) și (4) din acordul intern.

Articolul 54

Venituri rezultate din dobânda la resursele FED-urilor anterioare

Soldurile veniturilor rezultate din dobânda la resursele FED-urilor anterioare se transferă celui de al 11-lea FED și se alocă pentru aceleași scopuri ca veniturile prevăzute la articolul 1 alineatul (6) din acordul intern. Același lucru este valabil pentru veniturile diverse ale FED anterioare care includ, de exemplu, dobânda de penalizare pentru întârziere percepută în cazul întârzierii la plata contribuțiilor la aceste FED de către statele membre. Dobânda generată de resursele FED-urilor anterioare gestionate de BEI suplimentează Facilitatea pentru investiții.

Articolul 55

Reducerea contribuțiilor în funcție de soldurile rămase

Sumele rezultate din proiecte din cadrul celui de al 10-lea FED sau din alte FED-uri anterioare, care nu au fost angajate în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din acordul intern sau care au fost dezangajate în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din acordul intern, reduc partea din contribuțiile statelor membre prevăzută la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din acordul intern, în cazul în care Consiliul nu decide altfel, în unanimitate.

Impactul asupra contribuției fiecărui stat membru se calculează proporțional cu contribuția fiecărui stat membru la cel de al 9-lea și cel de al 10-lea FED. Impactul se calculează anual.

Articolul 56

Aplicarea prezentului regulament în cazul operațiunilor din cadrul FED-urilor anterioare

Prezentul regulament se aplică operațiunilor finanțate din FED-uri anterioare fără a aduce atingere angajamentelor juridice existente. Prezentul regulament nu se aplică Facilității pentru investiții din FED-urile anterioare.

Articolul 57

Începerea procedurilor de contribuție

Procedura privind contribuțiile statelor membre stabilită la articolele 19-22 se aplică pentru prima dată contribuțiilor din exercițiul n + 2, cu condiția ca acordul intern să intre în vigoare între data de 1 octombrie a exercițiului n și data de 30 septembrie a exercițiului n + 1.

TITLUL II

Dispoziții finale

Articolul 58

Abrogare

Regulamentul (UE) 2015/323 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexă.

Articolul 59

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 210, 6.8.2013, p. 1.

(3)  JO C 396, 31.10.2018, p. 1.

(4)  Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului din 2 martie 2015 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (JO L 58, 3.3.2015, p. 17).

(5)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(6)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(8)  Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) 2015/322 al Consiliului din 2 martie 2015 privind punerea în aplicare a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (JO L 58, 3.3.2015, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe (JO L 77, 15.3.2014, p. 95).


ANEXĂ

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (UE) 2015/323

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 3 alineatele (1) și (2)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 3

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 4

Articolul 6

Articolul 5

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8

Articolul 7

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2) litera (a)

Articolul 8 alineatul (2) litera (a)

Articolul 9 alineatul (2) litera (b)

Articolul 8 alineatul (2) litera (b)

Articolul 9 alineatul (2) litera (c)

Articolul 8 alineatul (2) litera (c)

Articolul 2 alineatul (2) litera (d)

Articolul 9 alineatul (2) litera (e)

Articolul 8 alineatul (2) litera (d)

Articolul 9 alineatul (2) litera (f)

Articolul 8 alineatul (2) litera (e)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (4)

Articolul 9 alineatul (5)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 9 alineatul (6)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 10

Articolul 9

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 10

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 12

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (4)

Articolul 29 alineatul (4)

Articolul 13 alineatul (5)

Articolul 30

Articolul 14

Articolul 12

Articolul 15

Articolul 13

Articolul 16

Articolul 14

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (3)

Articolul 30 alineatul (2)

Articolul 17 alineatul (4)

Articolul 30 alineatul (3)

Articolul 17 alineatul (5)

Articolul 29 alineatul (3)

Articolul 18 alineatul (1)

-

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 20 alineatul (2)

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 21

Articolul 19

Articolul 22

Articolul 20

Articolul 23

Articolul 21

Articolul 24

Articolul 22

Articolul 25 alineatul (1)

Articolul 23 alineatul (1)

Articolul 25 alineatul (2)

Articolul 23 alineatul (2)

Articolul 25 alineatul (3)

Articolul 23 alineatul (3)

Articolul 25 alineatul (4)

Articolul 25 alineatul (5)

Articolul 26

Articolul 24 alineatul (1) punctul 2.

Articolul 27 alineatul (1)

Articolul 24 alineatul (2)

Articolul 27 alineatul (2)

Articolul 24 alineatul (3)

Articolul 27 alineatul (3)

Articolul 24 alineatul (4)

Articolul 27 alineatul (4)

Articolul 24 alineatul (5)

Articolul 27 alineatul (5)

Articolul 24 alineatul (6)

Articolul 27 alineatul (6)

Articolul 24 alineatul (7)

Articolul 27 alineatul (7)

Articolele 27, 42

Articolul 28

Articolul 26

Articolul 29

Articolul 25

Articolul 30

Articolul 26

Articolul 31

Articolul 27

Articolul 32

Articolul 27

Articolul 33

Articolul 27

Articolul 34

Articolul 28

Articolul 35 alineatul (1)

Articolul 29 alineatul (1)

Articolul 35 alineatul (2)

Articolul 29 alineatul (2)

Articolul 35 alineatul (3)

Articolul 29 alineatul (3)

Articolul 35 alineatul (4)

Articolul 29 alineatul (5)

Articolul 30 alineatul (1)

Articolul 36

Articolul 31

Articolul 37

Articolul 32

Articolul 38

Articolul 33

Articolul 39

Articolul 36

Articolul 40

Articolul 34

Articolul 41

Articolul 37

Articolul 42

Articolul 35

Articolul 43 alineatul (1) primul și al doilea paragraf

Articolul 38 alineatul (1) primul și al doilea paragraf

Articolul 43 alineatul (2)

Articolul 38 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 43 alineatul (3)

Articolul 38 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 43 alineatul (4)

Articolul 38 alineatul (3) primul și al doilea paragraf

Articolul 43 alineatul (5)

Articolul 38 alineatul (3) al treilea paragraf

Articolul 43 alineatul (6)

Articolul 38 alineatul (3) al patrulea paragraf

Articolul 43 alineatul (7)

Articolul 38 alineatul (2) primul paragraf și alineatul (3) primul și al doilea paragraf

Articolul 44 alineatul (1)

Articolul 38 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 44 alineatul (2)

Articolul 39 alineatul (1)

Articolul 44 alineatul (3)

Articolul 39 alineatul (2)

Articolul 45

Articolul 40

Articolul 46

Articolul 18 alineatele (3) și (4)

Articolul 47

Articolul 41

Articolul 48 alineatul (1)

Articolul 42 alineatul (1)

Articolul 48 alineatul (2)

Articolul 42 alineatul (2)

Articolul 48 alineatul (3)

Articolul 42 alineatul (3)

Articolul 48 alineatul (4)

Articolul 42 alineatul (2)

Articolul 48 alineatul (5)

Articolul 42 alineatul (4)

Articolul 48 alineatul (6)

Articolul 42 alineatul (5)

Articolul 48 alineatul (7)

Articolul 42 alineatul (6)

Articolul 49

Articolul 43

Articolul 50 alineatul (1)

Articolul 44 alineatul (2)

Articolul 50 alineatul (2)

Articolul 44 alineatul (3)

Articolul 50 alineatul (3)

Articolul 44 alineatul (1)

Articolul 51

Articolul 45

Articolul 52

Articolul 46

Articolul 53

Articolul 47

Articolul 54

Articolul 48

Articolul 55

Articolul 49

Articolul 56

Articolul 50

Articolul 57 alineatul (1)

Articolul 51 alineatul (1)

Articolul 57 alineatul (2)

Articolul 51 alineatele (2) și (3)

Articolul 58

Articolul 52

Articolul 59

Articolul 53

Articolul 60

Articolul 54

Articolul 61

Articolul 55

Articolul 62

Articolul 56

Articolul 63

Articolul 57

Articolul 58

Articolul 64

Articolul 59


Top