EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0599

Decizia (UE) 2018/599 a Consiliului din 16 aprilie 2018 de modificare a Deciziei 2003/76/CE de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel

OJ L 101, 20.4.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/599/oj

20.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 101/1


DECIZIA (UE) 2018/599 A CONSILIULUI

din 16 aprilie 2018

de modificare a Deciziei 2003/76/CE de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Protocolul nr. 37 referitor la consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și la Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 2 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului a expirat la 23 iulie 2002, în conformitate cu articolul 97 din tratatul menționat. Toate activele și pasivele Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) au fost transferate Uniunii la 24 iulie 2002.

(2)

Protocolul nr. 37 ține seama de dorința de utilizare a fondurilor CECO pentru cercetare în sectoarele legate de industria cărbunelui și oțelului și, în consecință, de necesitatea de stabilire a anumitor norme specifice în această privință. Articolul 1 alineatul (1) din Protocolul nr. 37 dispune că valoarea netă a activelor și pasivelor, astfel cum apar în bilanțul CECO din 23 iulie 2002, trebuie considerate active destinate cercetării în sectoarele legate de industria cărbunelui și oțelului, denumite „CECO în lichidare”. După finalizarea lichidării, urmează ca acestea să fie denumite „activele Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel”.

(3)

De asemenea, Protocolul nr. 37 prevede că veniturile generate din respectivele active, denumite „Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel”, trebuie alocate în exclusivitate cercetării, în afara programului-cadru de cercetare, întreprinse în sectoarele legate de industria cărbunelui și oțelului, în conformitate cu dispozițiile Protocolului nr. 37 și ale actelor adoptate în temeiul acestuia.

(4)

La 1 februarie 2003, Consiliul a adoptat Decizia 2003/76/CE (2), care stabilește normele de punere în aplicare a Protocolului nr. 37.

(5)

Având în vedere reducerea excepțională, din cauza contextului caracterizat de rate reduse ale dobânzilor pe piețele de capital în ultimii ani, a veniturilor rezultate din activele CECO în lichidare dedicate cercetării în sectoarele legate de industria cărbunelui și oțelului, este necesară revizuirea normelor referitoare la anularea angajamentelor asumate în cadrul programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel (denumit în continuare „programul”), astfel încât cuantumurile corespunzătoare anulărilor de angajamente să fie puse la dispoziția programului. În plus, cuantumurile corespunzătoare anulărilor de angajamente care au avut loc începând cu 24 iulie 2002 ar trebui, de asemenea, să fie puse la dispoziția Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel.

(6)

Din același motiv, este necesar, de asemenea, să se revizuiască normele referitoare la cuantumurile recuperate în cadrul programului, astfel încât acestea să fie reportate în beneficiul programului, în temeiul dispozițiilor relevante privind veniturile alocate din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(7)

Prin urmare, Decizia 2003/76/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2003/76/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu următorul text:

„(4)   Venitul nefolosit și creditele derivate din acest venit încă disponibile la 31 decembrie a unui an dat, precum și sumele recuperate, se reportează automat pe anul următor. Creditele respective nu pot fi transferate la alte articole din buget.

(5)   Creditele bugetare care corespund anulărilor de angajamente se anulează în mod automat la sfârșitul fiecărui an financiar. Provizioanele pentru angajamentele eliberate ca rezultat al anulărilor se pun la dispoziția Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 4a

Suma corespunzătoare anulărilor de angajamente care au avut loc începând cu 24 iulie 2002 în temeiul articolului 4 alineatul (5) se pun la dispoziția Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel la 10 mai 2018.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 16 aprilie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

R. PORODZANOV


(1)  Aprobarea din 13 martie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Decizia 2003/76/CE a Consiliului din 1 februarie 2003 de stabilire a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Protocolului anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene, privind consecințele financiare ale expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (JO L 29, 5.2.2003, p. 22).

(3)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).


Top