EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1261

Regulamentul (UE) 2017/1261 al Comisiei din 12 iulie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește o metodă de prelucrare alternativă a anumitor grăsimi topite (Text cu relevanță pentru SEE. )

C/2017/2910

OJ L 182, 13.7.2017, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1261/oj

13.7.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 182/31


REGULAMENTUL (UE) 2017/1261 AL COMISIEI

din 12 iulie 2017

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește o metodă de prelucrare alternativă a anumitor grăsimi topite

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (1), în special articolul 20 alineatul (11) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (2) stabilește normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, inclusiv procedurile pentru adoptarea unei metode de prelucrare alternative.

(2)

În urma unei cereri din partea autorității competente din Finlanda de autorizare a unei metode alternative de utilizare sau eliminare a subproduselor de origine animală sau a produselor derivate, după cum se prevede la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a publicat un aviz științific privind utilizarea unui hidrotratament catalitic continuu în mai multe etape pentru prelucrarea grăsimii animale topite (categoria 1) (3). Această metodă poate fi utilizată pentru producția de motorină regenerabilă, combustibil regenerabil pentru aviație, propan regenerabil și benzină regenerabilă. Metoda a fost evaluată de EFSA ca fiind o metodă alternativă sigură pentru prelucrarea grăsimilor topite de categoria 1, iar produsele rezultate pot fi declarate punct final al lanțului de fabricație.

(3)

Prin urmare, anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 ar trebui să fie modificată în consecință.

(4)

Produsele derivate din prelucrarea materialelor de categoria 1 și 2 trebuie marcate în mod permanent pentru a li se asigura trasabilitatea și pentru a preveni pătrunderea lor în lanțul alimentar și furajer. Anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 stabilește cerințele pentru marcarea acestor produse derivate. Cu toate acestea, în conformitate cu capitolul V punctul 3 litera (e) din anexa VIII la respectivul regulament, marcarea nu este necesară pentru combustibilii regenerabili menționați la capitolul IV secțiunea 2 punctul J din anexa IV la regulamentul menționat.

(5)

Având în vedere că reduce riscurile pentru sănătatea publică și sănătatea animală la fel de eficient ca metoda prevăzută la capitolul IV secțiunea 2 punctul J din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, hidrotratamentul catalitic în mai multe etape pentru prelucrarea grăsimii animale topite (categoria 1) ar trebui, de asemenea, menționat la capitolul V punctul 3 litera (e) din anexa VIII la respectivul regulament ca fiind exclus din cerințele de marcare.

(6)

Prin urmare, anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 ar trebui să fie modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011, se adaugă următoarea literă (k):

„(k)

motorina regenerabilă, combustibilul regenerabil pentru aviație, propanul regenerabil și benzina regenerabilă care îndeplinesc cerințele specifice pentru produsele rezultate în urma hidrotratamentului catalitic în mai multe etape pentru producerea de combustibili regenerabili, prevăzute în anexa IV capitolul IV secțiunea 3 punctul 2 litera (f).”

Articolul 2

Anexele IV și VIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 se modifică în conformitate cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 iulie 2017.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300, 14.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

(3)  EFSA Journal 2015; 13(11):4307.


ANEXĂ

Anexele IV și VIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa IV, capitolul IV se modifică după cum urmează:

(a)

în secțiunea 1, punctul 1 litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

combustibilii regenerabili produși din grăsimi topite care sunt derivate din materiale de categoria 1 și de categoria 2, în conformitate cu punctele J și L.”;

(b)

în secțiunea 2 se adaugă următorul punct L:

„L.   Hidrotratamentul catalitic în mai multe etape pentru producerea de combustibili regenerabili

1.   Materii prime

Pentru acest proces se pot utiliza următoarele materiale:

(a)

grăsimi topite derivate din materiale de categoria 1, care au fost prelucrate prin utilizarea metodei de prelucrare 1 (sterilizarea sub presiune);

(b)

grăsimi topite și ulei de pește în conformitate cu punctul J subpunctul (1) litera (a) din prezenta secțiune.

2.   Metoda de prelucrare

(a)

Grăsimea topită trebuie să facă obiectul unui tratament prealabil care constă cel puțin în albirea cu acid a materiei prime, inclusiv a grăsimilor topite, în prezența unei argilei decolorante, urmată de înlăturarea argilei decolorante și a impurităților insolubile prin filtrare.

Înainte de acest tratament, grăsimea topită poate fi demucilaginată cu acid și/sau cu soluție caustică, urmărindu-se înlăturarea impurităților din grăsimea topită prin formarea de mucilagii, apoi separarea acestor mucilagii prin centrifugare.

(b)

Materialele tratate în prealabil trebuie să fie supuse unui proces de hidrotratament care cuprinde o etapă de hidrotratament catalitic, o etapă de stripare urmată de o etapă de izomerizare.

Materialele trebuie supuse unei presiuni de cel puțin 30 de bari la o temperatură de cel puțin 265 °C, timp de cel puțin 20 de minute.”;

(c)

în secțiunea 3 punctul 2, se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

hidrotratamentul catalitic în mai multe etape pentru producerea de combustibili regenerabili:

(i)

motorina regenerabilă, combustibilul regenerabil pentru aviație, propanul regenerabil și benzina regenerabilă rezultate din acest proces pot fi utilizate drept combustibili fără restricții în conformitate cu prezentul regulament (punct final);

(ii)

argila decolorantă uzată și nămolul rezultat din procesul de tratament prealabil menționat în secțiunea 2 punctul L subpunctul (2) litera (a) pot fi:

eliminate în conformitate cu articolul 12 literele (a) sau (b) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;

eliminate prin îngropare într-un depozit de deșeuri autorizat;

transformate în biogaz, cu condiția ca reziduurile de digestie obținute în urma transformării în biogaz să fie eliminate în mod corespunzător prin incinerare, coincinerare sau îngropare într-un depozit de deșeuri autorizat;

utilizate în scopurile tehnice menționate la articolul 36 litera (a) subpunctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.”

2.

În anexa VIII, capitolul V punctul 3 litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

combustibilii regenerabili produși din grăsimi topite care sunt derivate din materiale de categoria 1 și de categoria 2, în conformitate cu punctele J și L din anexa IV capitolul IV secțiunea 2.”


Top