EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0539

Regulamentul (UE) 2016/539 al Comisiei din 6 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește pregătirea, testarea și verificarea periodică a piloților pentru navigația bazată pe performanțe (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2016/1956

OJ L 91, 7.4.2016, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/539/oj

7.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/1


REGULAMENTUL (UE) 2016/539 AL COMISIEI

din 6 aprilie 2016

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 în ceea ce privește pregătirea, testarea și verificarea periodică a piloților pentru navigația bazată pe performanțe

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 7 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei (2) stabilește condiții pentru piloții a căror activitate presupune operarea anumitor aeronave și echipamente de pregătire sintetică pentru zbor, precum și pentru persoanele și organizațiile implicate în pregătirea, testarea și verificarea acestor piloți.

(2)

Este necesară includerea în respectivul regulament a unor cerințe suplimentare pentru pregătirea, testarea și verificarea periodică a piloților care execută zboruri în conformitate cu procedurile de navigație bazată pe performanțe („PBN”) și, prin urmare, au nevoie de înscrierea de privilegii PBN pe calificarea lor de zbor instrumental („IR”). Autorizarea PBN nu ar trebui să genereze o sarcină administrativă suplimentară pentru autoritatea competentă.

(3)

Piloții deținători ai unei IR care au obținut, pe baza cerințelor aplicabile ale legislației naționale sau în alt fel, cunoștințe teoretice și competențe practice privind operațiunile PBN înainte de data de aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie considerați ca îndeplinind cerințele suplimentare, în cazul în care pot demonstra, într-un mod satisfăcător pentru autoritatea competentă, că cunoștințele și competențele astfel obținute sunt echivalente cu cele obținute prin intermediul cursurilor și al pregătirii obligatorii în temeiul prezentului regulament. Autoritățile competente ar trebui să își bazeze deciziile privind echivalența unor astfel de cunoștințe și competențe pe informații și criterii obiective.

(4)

Nu toți piloții, în special în cadrul aviației generale, execută zboruri în conformitate cu procedurile PBN deoarece, de exemplu, este posibil ca aeronavele lor sau aerodromul local să nu dispună de echipamentul adecvat certificat în acest scop. Prin urmare, este posibil ca în prezent acești piloți să nu aibă nevoie de pregătire și de verificări suplimentare legate de PBN. Având în vedere rata de implementare a echipamentelor și a procedurilor PBN în întreaga Uniune, prezentul regulament ar trebui să prevadă o perioadă rezonabilă de timp după care cerințele suplimentare pentru pregătirea, testarea și verificarea periodică a piloților în ceea ce privește PBN vor deveni aplicabile în cazul piloților respectivi.

(5)

Perioada în care statele membre au posibilitatea de a decide să nu aplice dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 pe teritoriul lor în cazul piloților care dețin o licență și un certificat medical asociat eliberate de o țară terță și care sunt implicați în operarea necomercială a anumitor aeronave ar trebui să fie prelungită, ca urmare a negocierilor în curs ale Uniunii cu anumite țări terțe, vizând facilitarea conversiei unor astfel de licențe și de certificate medicale. Ar trebui clarificat faptul că, în cazul în care un stat membru ia sau a luat o astfel de decizie, acesta ar trebui să publice respectiva decizie într-un mod adecvat care să permită tuturor părților interesate să ia act de ea, precum și să se asigure că cerințele privind transparența și certitudinea juridică sunt îndeplinite.

(6)

De asemenea, în Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 ar trebui incluse cerințe suplimentare privind privilegiile piloților de încercare, pentru a le permite acestor piloți să opereze o aeronavă pentru anumite zboruri fără respectarea cerinței de a deține calificarea de clasă sau de tip corespunzătoare.

(7)

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1178/2011, cursul de pregătire pentru licențe multipilot („MPL”) trebuie să fie furnizat numai de o organizație de pregătire aprobată care face parte dintr-un operator de transport aerian. În plus, regulamentul respectiv prevede că, cu excepția cazului în care titularul unei MPL a absolvit cursul de conversie al aceluiași operator, el nu poate exercita privilegiile asociate MPL. Există cazuri în care, din vina operatorului, unii titulari de MPL nu pot absolvi cursul de conversie al operatorului respectiv și, în consecință, nu sunt în măsură să lucreze nici pentru operatorul în cauză, nici pentru alt operator. Restricția privind exercitarea privilegiilor MPL în altă parte reprezintă un dezavantaj pentru titularii de MPL respectivi, fără ca ea să fie justificată de motive de siguranță. Piloții care trec la alt operator trebuie să termine cursul de conversie al noului operator, în pofida faptului că au urmat deja un curs de conversie la operatorul anterior. În plus, cursul de conversie al oricărui operator trebuie să țină seama pe deplin de nivelul de experiență al piloților care trec la operatorul respectiv. Prin urmare, este necesar să se elimine această restricție. Astfel, cerințele privind MPL devin de asemenea conforme cu standardele OACI.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 ar trebui modificat în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe avizul (3) Agenției Europene de Siguranță a Aviației, emis în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol 4a:

„Articolul 4a

Privilegii de navigație bazată pe performanțe pentru calificarea de zbor instrumental

(1)   Piloții pot zbura în conformitate cu procedurile de navigație bazată pe performanțe («PBN») numai după ce le-au fost înscrise privilegii PBN pe calificarea de zbor instrumental («IR»).

(2)   Unui pilot i se acordă privilegii PBN atunci când îndeplinește toate cerințele de mai jos:

(a)

pilotul a absolvit un curs de cunoștințe teoretice incluzând PBN, în conformitate cu FCL.615 din anexa I (partea FLC);

(b)

pilotul a absolvit un curs de pregătire practică de zbor incluzând PBN, în conformitate cu FCL.615 din anexa I (partea FLC);

(c)

pilotul a absolvit fie un test de îndemânare în conformitate cu apendicele 7 la anexa I (partea FCL), fie un test de îndemânare sau o verificare a competenței în conformitate cu apendicele 9 la anexa I (partea FCL).

(3)   Cerințele de la alineatul (2) literele (a) și (b) sunt considerate ca fiind îndeplinite atunci când autoritatea competentă consideră că competențele dobândite, fie prin pregătire, fie prin familiarizarea cu operațiunile PBN, sunt echivalente cu competențele dobândite în urma cursurilor menționate la alineatul (2) literele (a) și (b), iar pilotul face dovada acestor competențe într-un mod considerat satisfăcător de către examinator în cadrul testului de îndemânare sau al verificării competenței menționate la alineatul (2) litera (c).

(4)   La finalizarea testului de îndemânare sau a verificării competenței menționate la alineatul (2) litera (c), se consemnează demonstrarea cu succes a competenței PBN în carnetul de zbor al pilotului sau într-un document echivalent și se semnează de către examinatorul care a efectuat testul sau verificarea.

(5)   Piloții cu calificări IR care nu dețin privilegii PBN pot efectua zboruri numai pe rute și pot efectua numai apropieri care nu necesită privilegii PBN, iar pentru reînnoirea calificărilor IR ale acestora nu trebuie să fie necesar niciun element PBN, până la 25 august 2020; după această dată, pentru fiecare calificare IR vor fi necesare privilegii PBN.”

2.

La articolul 10a, se adaugă următorul alineat (5):

„(5)   Organizațiile de pregătire a piloților trebuie să se asigure că cursul de pregătire IR pe care îl furnizează include pregătirea pentru privilegiile PBN în conformitate cu cerințele din anexa I (partea FCL), până la 25 august 2020 cel târziu.”

3.

Articolul 12 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot decide să nu aplice dispozițiile prezentului regulament până la 8 aprilie 2017 în cazul piloților care dețin o licență și un certificat medical asociat eliberate de o țară terță și care sunt implicați în operarea necomercială a aeronavelor menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) sau (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Statele membre fac publice aceste decizii.”

4.

Anexele I și VII se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 8 aprilie 2016.

Cu toate acestea, punctele 1, 2 și 4 de la articolul 1 se aplică de la 25 august 2018, cu excepția punctului 1 litera (g) din anexă, care se aplică de la 8 aprilie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79, 13.3.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).

(3)  Avizul nr. 03/2015 al Agenției Europene de Siguranță a Aviației din 31.3.2015 privind un regulament al Comisiei de revizuire a criteriilor de aprobare operaționale pentru navigația bazată pe performanțe (PBN).


ANEXĂ

Anexele I și VII la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul FCL.010 se introduc următoarele definiții:

 

„«Operațiune unghiulară» înseamnă o operațiune de apropiere instrumentală în cadrul căreia abaterea/deviația maximă tolerabilă de la drumul obligat este exprimată în devierea acelor pe indicatorul abaterii de la curs (CDI) sau pe un afișaj echivalent din carlingă.

 

«Operațiune liniară» înseamnă o operațiune de apropiere instrumentală în cadrul căreia abaterea/deviația maximă tolerabilă de la drumul obligat este exprimată în unități de lungime, de exemplu mile nautice, pentru deviația laterală transversală.

 

«LNAV» înseamnă navigație laterală.

 

«LPV» înseamnă performanța localizatorului cu ghidare verticală.

 

«Navigația bazată pe performanțe (PBN)» înseamnă navigație de suprafață bazată pe cerințe de performanță pentru aeronavele care operează de-a lungul unei rute ATS, pe o procedură de apropiere instrumentală sau într-un spațiu aerian desemnat.

 

«RNP APCH» înseamnă o specificație PBN utilizată pentru operațiunile de apropiere instrumentală.

 

«Operațiune RNP APCH până la minimele LNAV» înseamnă o operațiune de apropiere instrumentală 2D pentru care ghidarea laterală se bazează pe poziționarea GNSS.

 

«Operațiune RNP APCH până la minimele LNAV/VNAV» înseamnă o operațiune de apropiere instrumentală 3D pentru care ghidarea laterală se bazează pe poziționarea GNSS, iar ghidarea verticală este indicată fie de funcția VNAV barometrică, fie de poziționarea GNSS, inclusiv sistemul de augmentare cu ajutorul sateliților (SBAS).

 

«Operațiune RNP APCH până la minimele LPV» înseamnă o operațiune de apropiere instrumentală 3D pentru care atât ghidarea laterală, cât și cea verticală se bazează pe poziționarea GNSS, inclusiv pe SBAS.

 

«RNP AR APCH» înseamnă o specificație de navigație utilizată pentru operațiunile de apropiere instrumentală care necesită o aprobare specifică.

 

«Operațiune de apropiere instrumentală tridimensională (3D)» înseamnă o operațiune de apropiere instrumentală care utilizează ghidarea atât laterală, cât și verticală.

 

«Operațiune de apropiere instrumentală bidimensională (2D)» înseamnă o operațiune de apropiere instrumentală care utilizează doar ghidarea laterală.

 

«VNAV» înseamnă navigație verticală.”;

(b)

textul de la punctul FCL.600.IR se înlocuiește cu următorul text:

„Cu excepția dispozițiilor de la punctul FCL.825, operațiunile în condiții IFR pe un avion, pe un elicopter, pe un dirijabil sau pe o aeronavă cu decolare-aterizare verticală se efectuează numai de către:

(a)

titularii unei PPL, CPL, MPL și ATPL; și

(b)

cu excepția cazului în care susțin teste de îndemânare ori verificări ale competenței sau în care beneficiază de o instruire în dublă comandă, titularii unei IR cu privilegii corespunzătoare cerințelor spațiului aerian aplicabil și categoriei de aeronave.”;

(c)

la punctul FCL.605.IR litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Privilegiile titularului unei IR îi conferă acestuia dreptul de a efectua zboruri cu o aeronavă în condiții IFR, inclusiv operațiuni PBN, cu o înălțime minimă de decizie de 200 ft (60 m).”;

(d)

la punctul FCL.700, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Titularii unei licențe de pilot nu acționează în nicio situație ca piloți ai unei aeronave decât dacă dețin o calificare de clasă sau de tip valabilă și corespunzătoare, cu excepția următoarelor cazuri:

(i)

în cazul unei LAPL, al unei SPL și al unei BPL;

(ii)

atunci când susțin teste de îndemânare sau verificări ale competenței pentru reînnoirea calificărilor de clasă sau de tip;

(iii)

atunci când urmează cursuri de instruire practică de zbor;

(iv)

atunci când dețin o calificare de pilot de încercare eliberată în conformitate cu punctul FCL.820.”;

(e)

la punctul FCL.700, litera (c) se elimină;

(f)

la punctul FCL.820 litera (c), punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

de a executa zboruri fără o calificare de tip sau de clasă, conform definiției din subpartea H, cu excepția faptului că nu se utilizează calificarea de pilot de încercare în cazul operațiunilor de transport aerian comercial.”;

(g)

în apendicele 5, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Aprobarea pentru un curs de pregătire MPL se acordă numai unei ATO care face parte dintr-un operator de transport aerian comercial certificat în conformitate cu partea ORO sau care are un acord specific cu un astfel de operator.”

(h)

apendicele 7 se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

O persoană care solicită o IR trebuie să fi beneficiat de instruire pe aceeași clasă sau același tip de aeronave ca cele care urmează să fie folosite pentru test și care trebuie să fie echipate în mod corespunzător pentru operațiuni de pregătire și testare.”;

(ii)

punctul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„11.

Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile de turbulență și de manevrabilitatea și performanțele aeronavei utilizate:

Înălțime

În general

± 100 ft

Începerea ratării la înălțimea/altitudinea de decizie

+ 50 ft/– 0 ft

Înălțime minimă de coborâre/MAP/altitudine

+ 50 ft/– 0 ft

Urmărirea traiectului

după mijloace de radionavigație

± 5°

Pentru deviații unghiulare

deviație jumătate de scală, azimut și pantă de coborâre (de exemplu LPV, ILS, MLS, GLS)

deviații laterale „liniare” 2D (LNAV) și 3D (LNAV/VNAV)

abaterea/deviația de la drumul obligat se limitează în mod normal la ±

Formula

din valoarea RNP asociată procedurii. Sunt permise deviații scurte de la acest standard până la maximum 1 dată valoarea RNP.

deviații verticale liniare 3D [de exemplu RNP APCH (LNAV/VNAV) utilizând funcția VNAV barometrică)]

maximum –75 ft sub profilul vertical în orice moment și maximum +75 ft peste profilul vertical la maximum 1 000 ft deasupra nivelului aerodromului.

Cap

cu toate motoarele în funcțiune

± 5°

cu simularea defectării unui motor

± 10°

Viteză

cu toate motoarele în funcțiune

± 5 noduri

cu simularea defectării unui motor

+ 10 noduri/– 5 noduri

CONȚINUTUL TESTULUI

Avioane

SECȚIUNEA 1 – PROCEDURI ÎNAINTE DE ZBOR ȘI PLECARE

Folosirea listei de verificare, a abilităților de zbor, a procedurilor anti-givrare/de degivrare etc. se aplică tuturor secțiunilor

a

Utilizarea manualului de zbor (sau a unui document echivalent), în special calculul performanțelor avionului, masa și centrajul

b

Utilizarea documentelor serviciilor de trafic aerian și a buletinului meteorologic

c

Pregătirea planului de zbor ATC, a planului/jurnalului de zbor IFR

d

Identificarea mijloacelor de navigație necesare pentru procedurile de plecare, de sosire și de apropiere

e

Inspecția înainte de zbor

f

Minimele meteorologice

g

Rulare la sol

h

Plecare PBN (dacă este cazul):

se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigație; și

se efectuează verificări încrucișate între afișajul sistemului de navigație și diagrama de plecare.

i

Informare înainte de decolare, decolare

j (1)

Trecerea la zborul instrumental

k (1)

Proceduri de plecare instrumentală, inclusiv plecări PBN, și calarea altimetrului

l (1)

Legătura cu ATC – conformare, proceduri R/T

SECȚIUNEA 2 – MANEVRE GENERALE (1)

a

Controlul avionului numai cu ajutorul instrumentelor, inclusiv: zbor orizontal la diferite viteze, compensare

b

Viraje în urcare și în coborâre cu menținerea ratei 1 de viraj

c

Reveniri din atitudini neobișnuite, inclusiv menținerea în viraj cu înclinare de 45° și viraje strânse în coborâre

d (*)

Revenire din apropiere de angajare în zbor orizontal, în viraje în urcare/coborâre și în configurație de aterizare – aplicabile doar avioanelor

e

Panou redus de instrumente de bord: urcare sau coborâre stabilizată, viraje orizontale cu rata 1 spre capuri date, revenirea din atitudini neobișnuite – aplicabile doar avioanelor

SECȚIUNEA 3 – PROCEDURI IFR PE RUTĂ (1)

a

Urmărirea traiectului, inclusiv interceptarea, de exemplu NDB, VOR, sau a traiectoriei între puncte intermediare

b

Utilizarea sistemului de navigație și a mijloacelor de radionavigație

c

Zbor orizontal, menținerea capului, a altitudinii și a vitezei față de aer, alegerea regimurilor motoarelor, tehnica de compensare

d

Calarea altimetrului

e

Previzionarea și revizuirea orelor estimate de sosire (așteptare pe rută, dacă este necesar)

f

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de bord, consumul de combustibil, gestionarea sistemelor

g

Proceduri de protecție contra givrării, simulate dacă este necesar

h

Legătura cu ATC – conformare, proceduri R/T

SECȚIUNEA 3a – PROCEDURI DE SOSIRE

a

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație, dacă este cazul

b

Proceduri de sosire, verificarea altimetrului

c

Limite de altitudine și de viteză, dacă este cazul

d

Sosire PBN (dacă este cazul):

se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigație; și

se efectuează verificări încrucișate între afișajul sistemului de navigație și diagrama de sosire.

SECȚIUNEA 4 (1) – OPERAȚIUNI 3D (3)

a

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație

Verificarea unghiului traiectoriei verticale

Pentru RNP APCH:

se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigație; și

se efectuează verificări încrucișate între afișajul sistemului de navigație și diagrama de apropiere.

b

Informarea pentru apropiere și aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare și identificarea instalațiilor

c (2)

Procedura de așteptare

d

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

e

Cronometrarea procedurii de apropiere

f

Menținerea altitudinii, a vitezei și a capului (apropiere stabilizată)

g (2)

Procedura de ratare

h (2)

Procedura de apropiere întreruptă/aterizare

i

Legătura cu ATC – conformare, proceduri R/T

SECȚIUNEA 5 (1) – OPERAȚIUNI 2D (3)

a

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație

Pentru RNP APCH:

se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigație; și

se efectuează verificări încrucișate între afișajul sistemului de navigație și diagrama de apropiere.

b

Informarea pentru apropiere și aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare și identificarea instalațiilor

c (2)

Procedura de așteptare

d

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

e

Cronometrarea procedurii de apropiere

f

Menținerea altitudinii/distanței față de MAPT, a vitezei și a capului (apropiere stabilizată), repere de coborâre gradată (SDF), dacă este cazul

g (2)

Procedura de ratare

h (2)

Procedura de apropiere întreruptă/aterizare

i

Legătura cu ATC – conformare, proceduri R/T

SECȚIUNEA 6 – ZBOR CU UN MOTOR INOPERANT (doar avioane multimotor) (1)

a

Simularea defectării motorului după decolare sau în timpul ratării

b

Apropiere, ratare și procedura de apropiere întreruptă cu un motor inoperant

c

Apropiere și aterizare cu un motor inoperant

d

Legătura cu ATC – conformare, proceduri R/T


Elicoptere

SECȚIUNEA 1 – PLECARE

Folosirea listei de verificare, a abilităților de zbor, a procedurilor anti-givrare/de degivrare etc. se aplică tuturor secțiunilor

a

Utilizarea manualului de zbor (sau a unui document echivalent), în special calculul performanțelor aeronavei; masa și centrajul

b

Utilizarea documentelor serviciilor de trafic aerian și a buletinului meteorologic

c

Pregătirea planului de zbor ATC, a planului/jurnalului de zbor IFR

d

Identificarea mijloacelor de navigație necesare pentru procedurile de plecare, de sosire și de apropiere

e

Inspecția înainte de zbor

f

Minimele meteorologice

g

Rulare la sol/rulare aeriană conform ATC sau instrucțiunilor unui instructor

h

Plecare PBN (dacă este cazul):

se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigație; și

se efectuează verificări încrucișate între afișajul sistemului de navigație și diagrama de plecare.

i

Informare înainte de decolare, proceduri și verificări

j

Trecerea la zborul instrumental

k

Proceduri de plecare instrumentală, inclusiv proceduri PBN

SECȚIUNEA 2 – MANEVRE GENERALE

a

Controlul elicopterului numai cu ajutorul instrumentelor, inclusiv:

b

Viraje în urcare și în coborâre cu menținerea ratei 1 de viraj

c

Reveniri din atitudini neobișnuite, inclusiv menținerea în viraj cu înclinare de 30° și viraje strânse în coborâre

SECȚIUNEA 3 – PROCEDURI IFR PE RUTĂ

a

Urmărirea traiectului, inclusiv interceptarea, de exemplu NDB, VOR, RNAV

b

Utilizarea mijloacelor de radionavigație

c

Zbor orizontal, menținerea capului, a altitudinii și a vitezei față de aer, alegerea regimurilor motoarelor

d

Calarea altimetrului

e

Previzionarea și revizuirea orelor estimate de sosire

f

Monitorizarea desfășurării zborului, jurnalul de bord, consumul de combustibil, gestionarea sistemelor

g

Proceduri de protecție contra givrării, simulate dacă este necesar și dacă este cazul

h

Legătura cu ATC – conformare, proceduri R/T

SECȚIUNEA 3a – PROCEDURI DE SOSIRE

a

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație, dacă este cazul

b

Proceduri de sosire, verificarea altimetrului

c

Limite de altitudine și de viteză, dacă este cazul

d

Sosire PBN (dacă este cazul)

se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigație; și

se efectuează verificări încrucișate între afișajul sistemului de navigație și diagrama de sosire.

SECȚIUNEA 4 – OPERAȚIUNI 3D (4)

a

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație

Verificarea unghiului traiectoriei verticale pentru RNP APCH:

(a)

se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigație; și

(b)

se efectuează verificări încrucișate între afișajul sistemului de navigație și diagrama de apropiere.

b

Informarea pentru apropiere și aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare

c (**)

Procedura de așteptare

d

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

e

Cronometrarea procedurii de apropiere

f

Menținerea altitudinii, a vitezei și a capului (apropiere stabilizată)

g (**)

Procedura de ratare

h (**)

Procedura de apropiere întreruptă/aterizare

i

Legătura cu ATC – conformare, proceduri R/T

SECȚIUNEA 5 – OPERAȚIUNI 2D (4)

a

Setarea și verificarea mijloacelor de navigație

Pentru RNP APCH:

se verifică dacă procedura corectă a fost încărcată în sistemul de navigație; și

se efectuează verificări încrucișate între afișajul sistemului de navigație și diagrama de apropiere.

b

Informarea pentru apropiere și aterizare, inclusiv verificările de coborâre/apropiere/aterizare și identificarea instalațiilor

c (**)

Procedura de așteptare

d

Conformarea cu procedura de apropiere publicată

e

Cronometrarea procedurii de apropiere

f

Menținerea altitudinii, a vitezei și a capului (apropiere stabilizată)

g (**)

Procedura de ratare

h (**)

Procedura de apropiere întreruptă (**)/aterizare

i

Legătura cu ATC – conformare, proceduri R/T

SECȚIUNEA 6 – PROCEDURI ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

Prezenta secțiune poate fi combinată cu secțiunile 1-5. Testul trebuie să aibă în vedere controlul elicopterului, identificarea motorului care s-a defectat, măsuri imediate (exerciții practice), acțiuni și verificări subsecvente și acuratețea zborului, în următoarele situații:

a

Simularea defectării unui motor după decolare și la apropiere/în timpul apropierii (***) (la o altitudine de siguranță, cu excepția cazului în care se efectuează într-un FFS sau FNPT II/III, FTD 2,3)

b

Defectarea dispozitivelor de creștere a stabilității/sistemului hidraulic (dacă este cazul)

c

Panou redus de instrumente de bord

d

Autorotație și revenirea la o altitudine preselectată

e

Operațiuni 3D manuale fără sistem director de zbor (****)

Operațiuni 3D manuale cu sistem director de zbor (****)

(i)

apendicele 8 se modifică după cum urmează:

(i)

nota de subsol la tabelul din secțiunea A se înlocuiește cu următorul text:

„(*)

Cu condiția ca, în intervalul precedent de 12 luni, solicitantul să fi efectuat cel puțin trei proceduri de plecare și de apropiere în condiții IFR cu exercitarea privilegiilor PBN, inclusiv o procedură de apropiere RNP APCH pe un avion de clasă sau de tip SP în operațiuni SP sau, pentru avioanele multimotor, altele decât cele HP complexe, solicitantul să fi promovat secțiunea 6 a testului de îndemânare pentru alte avioane SP decât cele HP complexe pilotate numai cu ajutorul instrumentelor în operațiuni SP.”;

(ii)

nota de subsol la tabelul din secțiunea B se înlocuiește cu următorul text:

„(*)

Cu condiția ca, în intervalul precedent de 12 luni, să se fi efectuat cel puțin trei proceduri de plecare și de apropiere în condiții IFR cu exercitarea privilegiilor PBN, inclusiv o procedură de apropiere RNP APCH [ar putea fi o apropiere de un punct în spațiu (PinS)] pe un elicopter de tip SP în operațiuni SP.”;

(j)

apendicele 9 se modifică după cum urmează:

(i)

punctul 4 din secțiunea B se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Se aplică următoarele limite, corectate astfel încât să țină cont de condițiile de turbulență și de manevrabilitatea și performanțele avionului utilizat:

Înălțime

În general

± 100 ft

Începerea ratării la înălțimea de decizie

+ 50 ft/– 0 ft

Înălțime/altitudine minimă de coborâre

+ 50 ft/– 0 ft

Urmărirea traiectului

după mijloace de radionavigație

± 5°

Pentru deviații „unghiulare”

deviație jumătate de scală, azimut și pantă de coborâre (de exemplu LPV, ILS, MLS, GLS).

deviații „liniare” 2D (LNAV) și 3D (LNAV/VNAV)

Abaterea/deviația de la drumul obligat se limitează în mod normal la ±

Formula

din valoarea RNP asociată procedurii. Sunt permise deviații scurte de la acest standard până la maximum 1 dată valoarea RNP.

deviații verticale liniare 3D [de exemplu RNP APCH (LNAV/VNAV) utilizând funcția VNAV barometrică)]

maximum – 75 ft sub profilul vertical în orice moment și maximum + 75 ft peste profilul vertical la maximum 1 000 ft deasupra nivelului aerodromului.

Cap

cu toate motoarele în funcțiune

± 5°

cu simularea defectării unui motor

± 10 °

Viteză

cu toate motoarele în funcțiune

± 5 noduri

cu simularea defectării unui motor

+ 10 noduri/– 5 noduri”;

(ii)

la punctul 5 din secțiunea B se introduce următoarea literă:

„(h)

Pentru a obține sau a menține privilegii PBN, una dintre apropieri trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător.”;

(iii)

rândurile 3B.4 și 3B.5 din tabelul de la punctul 5 din secțiunea B se înlocuiesc cu următorul text:

„3B.4.*

Operațiuni 3D până la DH/A de 200 ft (60 m) sau până la valori minime mai mari, dacă acest lucru este impus de procedura de apropiere (pilotul automat poate fi folosit la interceptarea traiectoriei verticale a segmentului de apropiere finală)

 

P--->

——>

 

M

 

3B.5.*

Operațiuni 2D până la MDH/A

 

P--->

——>

 

M”;

 

(iv)

la punctul 6 din secțiunea B se introduce următoarea literă (j):

„(j)

Pentru a obține sau a menține privilegii PBN, una dintre apropieri trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător.”;

(v)

rândul 3.9.3 din tabelul de la punctul 6 din secțiunea B se înlocuiește cu următorul text:

„3.9.3.*

Operațiuni 3D până la DH/A de 200 ft (60 m) sau până la valori minime mai mari, dacă acest lucru este impus de procedura de apropiere

 

 

 

 

 

 

 

Observație:

Conform AFM, este posibil ca procedurile RNP APCH să necesite utilizarea pilotului automat sau a sistemului director de zbor. Procedura care urmează să fie efectuată manual trebuie aleasă având în vedere respectivele limitări (de exemplu, se alege o procedură ILS pentru 3.9.3.1 în cazul unei astfel de limitări prevăzute în AFM).”;

(vi)

rândurile 3.9.3.4 și 3.9.4 din tabelul de la punctul 6 din secțiunea B se înlocuiesc cu următorul text:

„3.9.3.4.*

Manual, cu un motor simulat inoperant; defectarea motorului trebuie simulată în timpul apropierii finale, înainte de a depăși 1 000 ft deasupra nivelului aerodromului, până la atingerea pistei sau până la încheierea procedurii de apropiere întreruptă

Pentru avioanele care nu au fost certificate ca avioane din categoria de transport (JAR/FAR 25) sau ca avioane din categoria commuter (SFAR 23), apropierea în condițiile simulării defectării unui motor și procedura subsecventă de ratare se inițiază împreună cu apropierea de neprecizie conform descrierii de la punctul 3.9.4 Procedura de ratare se inițiază în momentul atingerii înălțimii publicate de trecere peste obstacole (OCH/A), dar nu mai târziu de momentul atingerii unei înălțimi/altitudini minime de coborâre (MDH/A) de 500 ft deasupra pragului pistei. Pentru avioanele care au aceleași performanțe ca avioanele din categoria de transport în ceea ce privește masa la decolare și altitudinea densimetrică, instructorul poate simula defectarea unui motor în conformitate cu 3.9.3.4.

 

 

P—–>

—–>

 

M

 

3.9.4.*

Operațiuni 2D până la MDH/A

 

 

P*—>

—–>

 

M”;

 

(vii)

rândul 4.1 din tabelul de la punctul 6 din secțiunea B se înlocuiește cu următorul text:

„4.1.

Procedura de ratare cu toate motoarele în funcțiune* în timpul unei operațiuni 3D la atingerea înălțimii de decizie

 

 

P*—>

—–>”;

 

 

 

(viii)

rândul 5.1 din tabelul de la punctul 6 din secțiunea B se înlocuiește cu următorul text:

„5.1.

Aterizări normale* cu stabilirea reperelor vizuale la atingerea DA/H în urma unei proceduri de apropiere instrumentală

 

 

P”;

 

 

 

 

(ix)

în rândul 6.2 din tabelul de la punctul 6 din secțiunea B, cuvântul „ILS” se înlocuiește cu următorul text: „CAT II/III”;

(x)

punctul 4 litera (a) din secțiunea C se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

limite de zbor în condiții IFR.

Înălțime

În general

± 100 ft

Începerea ratării la înălțimea/altitudinea de decizie

+ 50 ft/– 0 ft

Înălțime/altitudine minimă de coborâre

+ 50 ft/– 0 ft

Urmărirea traiectului

după mijloace de radionavigație

± 5°

deviații „unghiulare” 3D

deviație jumătate de scală, azimut și pantă de coborâre (de exemplu LPV, ILS, MLS, GLS).

deviație „liniară” 2D (LNAV) și 3D (LNAV/VNAV):

abaterea/deviația de la drumul obligat se limitează în mod normal la ±

Formula

din valoarea RNP asociată procedurii. Sunt permise deviații scurte de la acest standard până la maximum 1 dată valoarea RNP.

deviații verticale liniare 3D [de exemplu RNP APCH (LNAV/VNAV) utilizând funcția VNAV barometrică)]:

maximum – 75 ft sub profilul vertical în orice moment și maximum + 75 ft peste profilul vertical la maximum 1 000 ft deasupra nivelului aerodromului.

Cap

Operațiuni normale

± 5°

Operațiuni anormale/de urgență

± 10°

Viteză

În general

± 10 noduri

Cu simularea defectării unui motor

+ 10 noduri/– 5 noduri”;

(xi)

rândurile 5.4, 5.4.1 și 5.4.2 din tabelul de la punctul 12 din secțiunea C se înlocuiesc cu următorul text:

„5.4.

Operațiuni 3D până la DH/A de 200 ft (60 m) sau până la valori minime mai mari, dacă acest lucru este impus de procedura de apropiere

P*

—>*

—>*

 

 

 

5.4.1.

Manual, fără sistemul director de zbor

Observație: Conform AFM, este posibil ca procedurile RNP APCH să necesite utilizarea pilotului automat sau a sistemului director de zbor. Procedura care urmează să fie efectuată manual trebuie aleasă având în vedere respectivele limitări (de exemplu, se alege o procedură ILS pentru 5.4.1 în cazul unei astfel de limitări prevăzute în AFM).

P*

—>*

—>*

 

M*

 

5.4.2.

Manual, cu sistemul director de zbor

P*

—>*

—>*

 

M*”;

 

(xii)

rândurile 5.4.4 și 5.5 din tabelul de la punctul 12 din secțiunea C se înlocuiesc cu următorul text:

„5.4.4.

Manual, cu un motor simulat inoperant; defectarea motorului trebuie simulată în timpul apropierii finale, înainte de a depăși 1 000 ft deasupra nivelului aerodromului, până la atingerea pistei sau până la încheierea procedurii de apropiere întreruptă

P*

—>*

—>*

 

M*

 

5.5.

Operațiuni 2D până la altitudinea/înălțimea minimă de coborâre MDA/H

P*

—>*

—>*

 

M*”.

 

2.

În anexa VII, litera (a) de la punctul ORA.ATO.135 se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

ATO utilizează o flotă adecvată de aeronave de pregătire sau FSTD echipate în mod corespunzător pentru cursurile de pregătire furnizate.”


(1)  

(°)

Trebuie efectuat numai cu ajutorul instrumentelor.

(*)  Se poate efectua într-un FFS, FTD2/3 sau FNPT II.

(2)  

(+)

Se poate efectua fie în secțiunea 5, fie în secțiunea 6.

(3)  

(++)

Pentru a obține sau a menține privilegii PBN, o apropiere fie din secțiunea 4, fie din secțiunea 5 trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător.

(4)  

(+)

Pentru a obține sau a menține privilegii PBN, o apropiere fie din secțiunea 4, fie din secțiunea 5 trebuie să fie o RNP APCH. Atunci când o RNP APCH nu este posibilă din punct de vedere practic, aceasta se efectuează într-un FSTD echipat în mod corespunzător.

(**)  A se efectua fie în secțiunea 4, fie în secțiunea 5.

(***)  Numai pentru elicoptere multimotor.

(****)  Se testează numai unul dintre elemente.”;


Top