EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0145

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/145 al Comisiei din 4 februarie 2016 de adoptare a formatului documentului care servește drept dovadă a eliberării de către autoritățile competente ale statelor membre a autorizației care permite unităților să efectueze anumite activități legate de speciile alogene invazive de interes pentru Uniune, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

OJ L 30, 5.2.2016, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/145/oj

5.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 30/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/145 AL COMISIEI

din 4 februarie 2016

de adoptare a formatului documentului care servește drept dovadă a eliberării de către autoritățile competente ale statelor membre a autorizației care permite unităților să efectueze anumite activități legate de speciile alogene invazive de interes pentru Uniune, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (1), în special articolul 8 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014, Comisia trebuie să adopte formatul documentelor care servesc drept dovadă a eliberării de către autoritățile competente ale statelor membre a autorizațiilor pentru activități de cercetare sau de conservare ex situ a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune, astfel cum se prevede la articolul 8. Pot fi eliberate autorizații și pentru producția în scopuri științifice și utilizarea ulterioară în scop medicinal a acestor specii.

(2)

De asemenea, statele membre pot elibera, în cazuri excepționale și din motive imperioase de interes public, autorizații pentru efectuarea altor activități decât cele menționate la articolul 8 alineatul (1), astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (1), cu condiția autorizării din partea Comisiei. Conform articolului 9 alineatul (6), aceste autorizații trebuie eliberate în conformitate cu articolul 8 alineatele (4)-(8). Prin urmare, același format al documentului care servește drept dovadă a eliberării autorizațiilor trebuie să fie utilizat în sensul articolelor 8 și 9.

(3)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru specii alogene invazive,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Formatul documentului care servește drept dovadă a eliberării unei autorizații de către autoritățile competente ale statelor membre în temeiul articolului 8 alineatul (2) și al articolului 9 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 este stabilit în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 februarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317, 4.11.2014, p. 35


ANEXĂ

Image

Image

Instrucțiuni de completare a documentului

Documentul trebuie să fie completat de către autoritatea competentă abilitată să elibereze autorizațiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014. Documentul trebuie semnat, ștampilat și datat.

Se completează cu majuscule. Pentru a indica un răspuns pozitiv la oricare dintre opțiuni, se bifează semnul ☐. Se taie sau se barează opțiunile sau căsuțele care nu sunt relevante.

Căsuța 1.

Se indică numele, adresa, țara, numărul de telefon și adresa de e-mail ale unității căreia i s-a acordat autorizația și/sau persoana de contact în unitatea respectivă.

Căsuța 2.

Se indică numărul de identificare al autorizației. Acest număr începe cu cele două litere ale codului ISO (ISO 3166 alpha-2) al statului membru care eliberează autorizația, cu excepția Greciei și a Regatului Unit, pentru care se va utiliza EL, respectiv, UK. Numărul de identificare trebuie să fie unic în cadrul sistemului de autorizații menționat la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

Căsuța 3.

Se indică numele, adresa, țara, numărul de telefon și adresa de e-mail ale expeditorului sau exportatorului, după caz.

Căsuța 4.

Se indică data eliberării autorizației.

Căsuța 5.

Se indică perioada de valabilitate a autorizației (data intrării în vigoare, data expirării), după caz.

Căsuța 6.

Se indică numele, adresa, țara, numărul de telefon și adresa de e-mail ale destinatarului sau importatorului, după caz.

Căsuța 7.

Se indică denumirea autorității competente care eliberează autorizația.

Căsuța 8.

Se descrie lotul sau stocul de exemplare prin completarea rubricilor 8a-8f:

Rubrica 8a.

Aceasta se referă la denumirea științifică a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune pentru care s-a eliberat autorizația.

Rubrica 8b.

Aceasta se referă la denumirea comună a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune pentru care s-a eliberat autorizația.

Rubrica 8c.

Aceasta se referă la codurile din Nomenclatura Combinată (NC), așa cum sunt prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (1).

Rubrica 8d.

Se descrie exact lotul sau stocul și exemplarele pe care le conține.

Rubrica 8e.

Greutatea totală netă a lotului (sau a stocului) în kg Aceasta se poate omite dacă informația este furnizată la rubrica 8f.

Rubrica 8f.

Numărul de exemplare din lot. Acesta poate fi utilizat atunci când cantitatea este mai bine exprimată în unități numărabile. Acesta se poate omite dacă informația este furnizată la rubrica 8e.

Căsuța 9.

Se precizează pentru care dintre restricțiile stabilite la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 a fost acordată derogarea.

Căsuța 10.

Se indică scopul în care a fost eliberată autorizația.

Căsuța 11.

Se indică secțiunile relevante din autorizație care descriu condițiile în care au fost permise activitățile, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

Căsuța 12.

Se indică secțiunile relevante din autorizație care descriu dispozițiile specificate în autorizația acordată de Comisie. Se completează numai dacă autorizația este eliberată în urma autorizării de către Comisie în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014.

Căsuța 13.

Se indică numele funcționarului responsabil al autorității competente care a completat prezentul document.

Căsuța 14.

Semnătura funcționarului responsabil al autorității competente care a completat prezentul document.

Căsuța 15.

Ștampila oficială a autorității competente și data la care a fost completat documentul.


(1)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


Top