EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1986

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1986 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 296, 12.11.2015, p. 1–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1986/oj

12.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 296/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1986 AL COMISIEI

din 11 noiembrie 2015

de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări (1), în special articolul 3a,

având în vedere Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor (2), în special articolul 3a,

având în vedere Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (3), în special articolul 32 alineatul (1), articolul 52 alineatul (2) și articolul 64,

având în vedere Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (4), în special articolul 33 alineatele (1) și (2),

având în vedere Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (5), în special articolul 51 alineatele (1) și (2), articolul 75 alineatul (3) și articolul 79 alineatul (3),

având în vedere Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (6), în special articolul 71 alineatele (1) și (2), articolul 92 alineatul (3) și articolul 96 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directivele 89/665/CEE și 2014/24/UE prevăd că contractele publice de lucrări, de bunuri și de servicii trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțurile prevăzute pentru publicare trebuie să conțină toate informațiile stipulate în directivele menționate.

(2)

Directivele 92/13/CEE și 2014/25/UE prevăd că toate contractele de lucrări, de bunuri și de servicii în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțurile prevăzute pentru publicare trebuie să conțină toate informațiile stipulate în directivele menționate.

(3)

Directiva 2009/81/CE prevede că anumite contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii în domeniile apărării și securității trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțurile prevăzute pentru publicare trebuie să conțină toate informațiile stipulate în directiva menționată.

(4)

Directivele 89/665/CEE, 92/13/CEE și 2014/23/UE prevăd că concesiunile de lucrări și de servicii trebuie să facă obiectul unei publicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Anunțurile prevăzute pentru publicare trebuie să conțină toate informațiile stipulate în directivele menționate.

(5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 al Comisiei (7) stabilește formularele standard prevăzute de Directivele 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2009/81/CE, 89/665/CEE și 92/13/CEE.

(6)

Pentru a se asigura conformitatea cu Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE și 2014/25/UE și eficacitatea deplină a Directivelor 89/665/CEE și 92/13/CEE, este necesar să se adapteze formularele standard anexate la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 și să se adauge noi formulare standard. Având în vedere numărul și amploarea modificărilor necesare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 ar trebui înlocuit.

(7)

Cu toate acestea, în cazul în care un stat membru pune în aplicare Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE sau 2014/25/UE ori modificările la Directivele 89/665/CEE sau 92/13/CEE înainte de expirarea termenului de 18 aprilie 2016, autoritățile contractante și entitățile contractante din statul membru respectiv ar trebui să utilizeze din momentul respectiv numai formularele standard stabilite de prezentul regulament de punere în aplicare, întrucât numai acestea sunt concepute pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale ale directivelor noi sau modificate.

(8)

Directiva 2009/81/CE nu a fost modificată. În consecință, formularele standard prevăzute de directiva respectivă au rămas, de asemenea, nemodificate. Prin urmare, acestea ar trebui să fie utilizate în continuare până când se abrogă Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru achizițiile publice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor prevăzute la articolele 48, 49, 50, 72, 75 și 79 din Directiva 2014/24/UE, autoritățile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele I, II, III, VIII-XI, XVII și XVIII la prezentul regulament.

Articolul 2

Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor prevăzute la articolele 67-70, 89, 92 și 96 din Directiva 2014/25/UE, entitățile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele IV-XI, XVII și XIX la prezentul regulament.

Articolul 3

Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor prevăzute la articolul 30, la articolul 52 și la articolul 60 alineatul (4) a doua liniuță din Directiva 2009/81/CE, autoritățile contractante și entitățile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele XIII-XVI la prezentul regulament.

Articolul 4

Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor prevăzute la articolele 31, 32 și 43 din Directiva 2014/23/UE, autoritățile contractante și entitățile contractante utilizează formularele standard stabilite în anexele XI, XVI, XX, XXI și XXII la prezentul regulament.

Articolul 5

Pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor prevăzute la articolul 2d alineatul (4) a doua liniuță din Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE, autoritățile contractante și entitățile contractante utilizează formularul standard stabilit în anexa XII la prezentul regulament.

Articolul 6

Autoritățile contractante și entitățile contractante transmit formularele Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene prin mijloace electronice, folosind fie aplicația online eNotices, fie sistemul TED eSender.

Articolul 7

Sunt stabilite următoarele formulare standard:

Lista formularelor standard

Formularul standard 1

:

„Anunț de intenție”: Anexa I

Formularul standard 2

:

„Anunț de participare”: Anexa II

Formularul standard 3

:

„Anunț de atribuire a contractului”: Anexa III

Formularul standard 4

:

„Anunț orientativ periodic – Utilități”: Anexa IV

Formularul standard 5

:

„Anunț de participare – Utilități”: Anexa V

Formularul standard 6

:

„Anunț de atribuire a contractului – Utilități”: Anexa VI

Formularul standard 7

:

„Sistem de calificare – Utilități”: Anexa VII

Formularul standard 8

:

„Anunț privind profilul cumpărătorului”: Anexa VIII

Formularul standard 12

:

„Anunț de concurs de proiecte”: Anexa IX

Formularul standard 13

:

„Rezultatele concursului de proiecte”: Anexa X

Formularul standard 14

:

„Corrigendum”: Anexa XI

Formularul standard 15

:

„Anunț de transparență ex ante voluntară”: Anexa XII

Formularul standard 16

:

„Anunț de intenție – Apărare și securitate”: Anexa XIII

Formularul standard 17

:

„Anunț de participare – Apărare și securitate”: Anexa XIV

Formularul standard 18

:

„Anunț de atribuire a contractului – Apărare și securitate”: Anexa XV

Formularul standard 19

:

„Anunț de subcontractare – Apărare și securitate”: Anexa XVI

Formularul standard 20

:

„Anunț de modificare”: Anexa XVII

Formularul standard 21

:

„Servicii sociale și alte servicii specifice – Contracte de achiziții publice”: Anexa XVIII

Formularul standard 22

:

„Servicii sociale și alte servicii specifice – Utilități”: Anexa XIX

Formularul standard 23

:

„Servicii sociale și alte servicii specifice – Concesiuni”: Anexa XX

Formularul standard 24

:

„Anunț de concesionare”: Anexa XXI

Formularul standard 25

:

„Anunț de atribuire a concesiunii”: Anexa XXII

Articolul 8

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 se abrogă de la data de 18 aprilie 2016.

Articolul 9

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3 se aplică de la 18 aprilie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 33.

(2)  JO L 76, 23.3.1992, p. 14.

(3)  JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

(4)  JO L 94, 28.3.2014, p. 1.

(5)  JO L 94, 28.3.2014, p. 65.

(6)  JO L 94, 28.3.2014, p. 243.

(7)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011 al Comisiei din 19 august 2011 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1564/2005, JO L 222, 27.8.2011, p. 1.


ANEXA I

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA III

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA IV

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA V

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA VII

Image

Image

Image

Image


ANEXA VIII

Image

Image


ANEXA IX

Image

Image

Image


ANEXA X

Image

Image

Image


ANEXA XI

Image

Image


ANEXA XII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA XIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA XIV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA XV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA XVI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA XVII

Image

Image

Image

Image


ANEXA XVIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA XIX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA XX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA XXI

Image

Image

Image

Image


ANEXA XXII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top