EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1905

Regulamentul (UE) 2015/1905 al Comisiei din 22 octombrie 2015 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește testarea dioxinei în uleiuri, grăsimi și produse derivate (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 278, 23.10.2015, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1905/oj

23.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 278/5


REGULAMENTUL (UE) 2015/1905 AL COMISIEI

din 22 octombrie 2015

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește testarea dioxinei în uleiuri, grăsimi și produse derivate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale (1), în special articolul 27,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 stabilește norme generale privind igiena hranei pentru animale, precum și condiții și proceduri care să asigure respectarea condițiilor de prelucrare pentru reducerea la minimum și combaterea pericolelor potențiale. De asemenea, regulamentul prevede ca întreprinderile din sectorul hranei pentru animale să fie înregistrate sau aprobate de autoritatea competentă. În plus, operatorii din sectorul hranei pentru animale situați mai în aval în cadrul lanțului alimentar animal au obligația să se aprovizioneze cu hrană pentru animale provenită numai de la unități înregistrate sau autorizate.

(2)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 stabilește cerințele pentru întreprinderile din sectorul hranei pentru animale care nu desfășoară activități de producție primară. În special, aceasta prevede că cerințele de testare pentru dioxină stabilite în anexa respectivă vor fi revizuite până la 16 martie 2014.

(3)

Definiția produselor derivate din uleiuri vegetale care figurează în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 ar trebui să fie modificată, astfel încât să se clarifice faptul că produsele derivate din uleiuri rafinate și aditivii furajeri autorizați în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Council (2) nu sunt incluse în această definiție.

(4)

Definiția pentru amestecarea grăsimilor care figurează în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 ar trebui, de asemenea, modificată pentru a clarifica diferența între amestecarea grăsimilor și doar depozitarea loturilor consecutive de grăsimi și uleiuri fără amestecarea acestora. În plus, ar trebui să se clarifice cazurile în care amestecurile de grăsimi sunt considerate furaje combinate sau materii prime furajere.

(5)

Întrucât este prudent să se detecteze produsele care sunt în mod evident contaminate cu dioxină la punctul de intrare în lanțul alimentar animal, este necesar să se clarifice faptul că cerințele privind monitorizarea dioxinei prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 se aplică tuturor operatorilor din sectorul hranei pentru animale care introduc pe piață furaje, inclusiv importatorilor.

(6)

Pentru a asigura trasabilitatea și informarea adecvată cu privire la hrana pentru animale, ar trebui evidențiate conformitatea cu cerințele de etichetare stabilite în Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și, în special, denumirile, specificațiile și cifrele din Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei (4).

(7)

Este necesar ca cerința privind o analiză reprezentativă pentru fiecare cantitate mare să fie efectuată pe baza unui eșantion reprezentativ. Prin urmare, este oportun ca probele increment care constituie proba agregat să fie prelevate la intervale regulate, de exemplu, cel puțin o probă increment la fiecare 50 de tone, în conformitate cu dispozițiile privind eșantionarea, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei (5).

(8)

Rezultatele testării dioxinei stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 183/2005, rapoartele (6) de audit ale Oficiului Alimentar și Veterinar al Comisiei și faptul că nicio probă neconformă de produse derivate din uleiuri vegetale, cu excepția distilaților de acizi grași rezultați din rafinare fizică și a deodistilaților, nu a fost notificată către Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (7) arată că aceste produse nu prezintă un risc ridicat de contaminare cu dioxine. Prin urmare, este oportun să se reducă cerințele în ceea ce privește 100 % testare a dioxinei pentru aceste produse stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005.

(9)

Pentru a clarifica responsabilitatea testării dioxinei pentru produsele importate, o dispoziție specifică ar trebui să fie stabilită în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005. Aceasta ar trebui să asigure, de asemenea, că produsele importate au același nivel de siguranță cu cele produse în Uniune.

(10)

Sistemul stabilit prin anexa II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 cu scopul de a dovedi printr-un certificat că a fost efectuată analiza obligatorie a unui lot specific ar trebui modificat prin introducerea unor specificații referitoare la sarcinile diferiților operatori din sectorul hranei pentru animale, care să clarifice responsabilitățile diferiților actori din lanțul alimentar animal.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Subpunctul 2 litera (h) de la punctul 3 litera (b) din anexa la prezentul regulament se aplică de la 23 aprilie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 35, 8.2.2005, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor (JO L 229, 1.9.2009, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (JO L 29, 30.1.2013, p. 1).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eșantionare și analiză pentru controlul oficial al furajelor (JO L 54, 26.2.2009, p. 1).

(6)  http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/index.cfm: Numere de audit 2013-6748, 2013-6749, 2013-6750, 2013-6751, 2013-6752, 2013-6753, 2014-7036, 2014-7037 și 2014-7038

(7)  http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal/index_en.htm


ANEXĂ

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 se modifică după cum urmează:

1.

În secțiunea „DEFINIȚII”, literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următoarele litere (b) și (c) și se adaugă următoarea literă (d):

„(b)

«produse derivate din uleiuri și grăsimi» înseamnă orice produs derivat direct sau indirect din uleiuri sau grăsimi brute sau recuperate prin prelucrare sau distilare oleochimică sau pentru biomotorină, prin rafinare chimică sau fizică, cu excepția:

uleiului rafinat;

produselor derivate din ulei rafinat; și

aditivilor furajeri;

(c)

«amestecarea grăsimilor» înseamnă producerea de furaje combinate sau, în cazul tuturor componentelor care fac parte din aceeași rubrică în PARTEA C din anexa la Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei (1) care sunt derivate din aceleași specii vegetale sau animale, de materii prime furajere prin amestecarea uleiurilor brute, a uleiurilor rafinate, a grăsimilor animale, a uleiurilor recuperate de la operatori din sectorul alimentar care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 sau a produselor derivate din acestea pentru a produce un amestec de uleiuri sau grăsimi, cu excepția:

depozitării exclusive a loturilor consecutive; și

amestecării exclusive a uleiurilor rafinate;

(d)

«uleiuri sau grăsimi rafinate» înseamnă uleiurile sau grăsimea care au fost supuse procesului de rafinare, astfel cum se menționează la punctul 53 din glosarul proceselor enumerate în partea B a anexei la Regulamentul (UE) nr. 68/2013.

(1)  Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (JO L 29, 30.1.2013, p. 1).”"

2.

În secțiunea „PRODUCȚIA”, punctul 8 se înlocuiește cu următorul text și se adaugă următorul punct 9:

„8.

Etichetarea produselor va indica în mod clar dacă acestea sunt destinate hranei pentru animale sau altor scopuri. În cazul în care un anumit lot al unui produs este declarat ca nefiind destinat utilizării în hrana pentru animale, această declarație nu trebuie să fie modificată ulterior de un operator în cursul unei etape ulterioare a lanțului.

9.

Etichetarea materiilor prime pentru furaje în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (2) ar trebui să utilizeze, atunci când sunt disponibile, denumirile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 68/2013.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor (JO L 229, 1.9.2009, p. 1).”"

3.

Secțiunea „MONITORIZAREA DIOXINEI” se modifică după cum urmează:

(a)

Titlul secțiunii se înlocuiește cu următorul text:

„MONITORIZAREA DIOXINEI DIN ULEIURI, GRĂSIMI ȘI PRODUSE DERIVATE”.

(b)

Punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

Pentru a completa sistemul HACCP al operatorilor din sectorul hranei pentru animale, analizele menționate la punctul 1 trebuie să fie efectuate cel puțin cu frecvența următoare (dacă nu se specifică altfel, un lot de produse de analizat nu trebuie să depășească 1 000 de tone):

(a)

Operatori din sectorul hranei pentru animale care prelucrează grăsimi și uleiuri vegetale brute:

(i)

100 % din loturile de produse derivate din uleiuri și grăsimi de origine vegetală, cu excepția următoarelor:

glicerină;

lecitină;

gume;

produsele menționate la punctul (ii);

(ii)

uleiurile acide rezultate din rafinarea chimică, pastele de neutralizare (soap stocks), ajutoarele de filtrare utilizate, pământul decolorant utilizat și loturile de ulei de cocos brut intrate în procesul de producție se analizează și se documentează ca parte a sistemului HACCP.

(b)

Operatorii din sectorul hranei pentru animale care produc grăsimi animale, inclusiv prelucrătorii de grăsimi animale:

(i)

o analiză reprezentativă pentru fiecare 5 000 de tone cu o frecvență de cel puțin o analiză reprezentativă pe an pentru grăsimile animale și produsele derivate încadrate la materiale de categoria 3, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3), sau provenind de la o unitate aprobată în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(c)

Operatorii din sectorul hranei pentru animale care produc ulei de pește:

(i)

100 % din loturile de ulei de pește în cazul în care uleiul este produs din:

produse derivate din ulei de pește, cu excepția uleiului de pește rafinat;

pescării care nu au fost monitorizate, de origine nespecificată sau din Marea Baltică;

subproduse din pește provenind de la unități de prelucrare a peștelui pentru consum uman care nu sunt autorizate de UE;

putasu sau hering din specia Brevoorhia;

(ii)

100 % din loturile ieșite din procesul de producție de produse derivate din ulei de pește, cu excepția uleiului de pește rafinat;

(iii)

o analiză reprezentativă pentru fiecare 2 000 de tone, în ceea ce privește uleiul de pește care nu este menționat la punctul (i);

(iv)

uleiul de pește decontaminat printr-un tratament autorizat în mod oficial, astfel cum este menționat în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 și în Regulamentul (UE) 2015/786 al Comisiei (5), se analizează și se documentează ca parte a sistemului HACCP.

(d)

Industria oleochimică care introduce pe piață hrană pentru animale:

(i)

100 % din loturile de grăsimi animale care intră în procesul de producție și care nu fac obiectul literei (b) sau (h), uleiul de pește care nu face obiectul literei (c) sau (h), uleiurile și grăsimile recuperate de la operatorii din sectorul alimentar care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 și amestecurile de grăsimi și uleiuri;

(ii)

100 % din loturile de produse derivate din uleiuri și grăsimi introduse pe piață ca hrană pentru animale, cu excepția următoarelor:

glicerină;

acizii grași distilați puri rezultați din hidroliza grăsimilor;

produsele menționate la punctul (iii);

(iii)

acizii grași bruți rezultați din hidroliza grăsimilor, acizii grași esterificați cu glicerol, mono- și digliceridele de acizi grași, sărurile acizilor grași și loturile de ulei de cocos brut intrate în procesul de producție se analizează și se documentează ca parte a sistemului HACCP.

(e)

Industria biomotorinei care introduce pe piață hrană pentru animale:

(i)

100 % din loturile de grăsimi animale care intră în procesul de producție și care nu fac obiectul literei (b) sau (h), uleiul de pește care nu face obiectul literei (c) sau (h), uleiurile și grăsimile recuperate de la operatorii din sectorul alimentar care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 și amestecurile de grăsimi și uleiuri;

(ii)

100 % din loturile de produse derivate din uleiuri și grăsimi introduse pe piață ca hrană pentru animale, cu excepția următoarelor:

glicerină;

lecitină;

gume;

produsele menționate la punctul (iii);

(iii)

uleiurile acide rezultate din rafinarea chimică, pastele de neutralizare (soap stocks) și uleiul de cocos brut trebuie să fie analizate și documentate ca parte a sistemului HACCP.

(f)

Unități de amestecare a grăsimilor:

(i)

100 % din loturile de ulei de cocos brut intrate în procesul de producție, grăsimile animale care intră în procesul de producție și care nu fac obiectul literei (b) sau (h), uleiul de pește care nu face obiectul literei (c) sau (h), uleiurile și grăsimile recuperate de la operatorii din sectorul alimentar care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 și amestecurile de grăsimi și uleiuri, cu excepția următoarelor:

glicerină;

lecitină;

gume;

produsele menționate la punctul (ii);

(ii)

uleiurile acide rezultate din rafinarea chimică, acizii grași bruți rezultați din hidroliza grăsimilor, acizii grași distilați puri rezultați din hidroliza grăsimilor și pastele de neutralizare (soap stocks) se analizează și se documentează ca parte a sistemului HACCP;

sau

(iii)

100 % din loturile de amestecuri de grăsimi și de uleiuri destinate hranei pentru animale.

Operatorul din sectorul hranei pentru animale trebuie să declare autorității competente care este alternativa aleasă de el.

(g)

Producătorii de furaje combinate pentru animalele de la care se obțin alimente, alții decât cei care fac obiectul literei (f):

(i)

100 % din loturile de ulei de cocos brut intrate în procesul de producție, grăsimile animale care intră în procesul de producție și care nu fac obiectul literei (b) sau (h), uleiul de pește care nu face obiectul literei (c) sau (h), uleiurile și grăsimile recuperate de la operatorii din sectorul alimentar care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 și amestecurile de grăsimi și uleiuri, cu excepția următoarelor:

glicerină;

lecitină;

gume;

produsele menționate la punctul (ii);

(ii)

uleiurile acide rezultate din rafinarea chimică, acizii grași bruți rezultați din hidroliza grăsimilor, acizii grași distilați puri rezultați din hidroliza grăsimilor, ajutoarele de filtrare, pământul decolorant și pastele de neutralizare (soap stocks) se analizează și se documentează ca parte a sistemului HACCP;

(iii)

1 % din loturi în ceea ce privește furajele combinate fabricate care conțin produsele menționate la punctele (i) și (ii).

(h)

Importatorii care introduc pe piață hrană pentru animale din următoarele categorii:

(i)

100 % din loturile de ulei de cocos brut importate, grăsimile animale, uleiurile de pește, uleiurile și grăsimile recuperate de la operatorii din sectorul alimentar, amestecurile de grăsimi și uleiuri, tocoferolii extrași din uleiuri vegetale și acetatul de tocoferil fabricat din aceștia, precum și produsele derivate din uleiuri și grăsimi, cu excepția următoarelor:

glicerină;

lecitină;

gume;

produsele menționate la punctul (ii);

(ii)

uleiurile acide rezultate din rafinarea chimică, acizii grași bruți rezultați din hidroliza grăsimilor, acizii grași distilați puri rezultați din hidroliza grăsimilor și pastele de neutralizare (soap stocks) se analizează și se documentează ca parte a sistemului HACCP.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1)."

(4)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55)."

(5)  Regulamentul (UE) 2015/786 al Comisiei din 19 mai 2015 de definire a criteriilor de acceptabilitate pentru procedeele de detoxifiere aplicate produselor destinate hranei pentru animale, astfel cum se prevede în Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 125, 21.5.2015, p. 10).”"

(c)

Punctele 4, 5 și 6 se înlocuiesc cu următorul text:

„4.

În cazul în care un operator din sectorul hranei pentru animale deține documente care dovedesc că un lot de produs sau toate componentele unui lot de produs, astfel cum este prevăzut la punctul 2, care intră în unitatea sa au fost deja analizate într-o etapă anterioară de producție, prelucrare sau distribuție, operatorul din sectorul hranei pentru animale este exonerat de obligația de a analiza lotul în cauză.

5.

Orice lot de produse analizate în conformitate cu punctul 2 trebuie să fie însoțit de documente care dovedesc că aceste produse sau toate componentele acestora au fost analizate sau au fost trimise pentru analiză la un laborator acreditat menționat la punctul 1, cu excepția loturilor de produse menționate la punctul 2 litera (a) subpunctul (ii), litera (b) subpunctul (i), litera (c) subpunctul (iii), litera (c) subpunctul (iv), litera (d) subpunctul (iii), litera (e) subpunctul (iii), litera (f) subpunctul (ii), litera (g) subpunctul (ii) și litera (h) subpunctul (ii).

Dovada analizei trebuie să stabilească fără echivoc legătura dintre livrare și lotul sau loturile testate. Această legătură trebuie să fie descrisă în sistemul documentat de trasabilitate existent la sediul furnizorului. În special, atunci când livrarea este obținută din mai multe loturi sau componente, documentele doveditoare care trebuie furnizate reprezintă o dovadă pentru fiecare dintre componentele livrării. În cazul în care testarea produsului se efectuează la ieșirea din procesul de producție, dovada că produsul a fost analizat este raportul analitic.

Orice livrare de produse menționate la punctul 2 litera (b) subpunctul (i) sau la punctul 2 litera (c) subpunctul (iii) trebuie să fie însoțite de o dovadă care să ateste că aceste produse sunt în conformitate cu cerințele prevăzute la punctul 2 litera (b) subpunctul (i) sau la punctul 2 litera (c) subpunctul (iii). Dacă este necesar, dovada analizei care include lotul sau loturile livrate trebuie să fie expediată către destinatar în cazul în care operatorul primește analiza de la laboratoarele autorizate.

6.

Dacă toate loturile de produse menționate la punctul 2 litera (g) subpunctul (i) care intră în procesul de producție au fost analizate în conformitate cu cerințele prezentului regulament și dacă se poate asigura faptul că procesul de producție, de manipulare și de depozitare nu sporește gradul de contaminare cu dioxină, operatorul din sectorul hranei pentru animale este exonerat de obligația de a analiza produsul la ieșire și, în schimb, trebuie să îl analizeze în conformitate cu sistemul HACCP”.Top