EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0323

Regulamentul (UE) 2015/323 al Consiliului din 2 martie 2015 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare

OJ L 58, 3.3.2015, p. 17–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2018; abrogat prin 32018R1877 . Latest consolidated version: 10/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/323/oj

3.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 58/17


REGULAMENTUL (UE) 2015/323 AL CONSILIULUI

din 2 martie 2015

privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, astfel cum a fost modificat cel mai recent (1) (denumit în continuare „Acordul de parteneriat ACP-UE”),

având în vedere Acordul intern dintre reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, precum și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2) (denumit în continuare „acordul intern”), în special articolul 10 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Curții de Conturi (3),

având în vedere avizul Băncii Europene de Investiții,

întrucât:

(1)

Ar trebui să se stabilească norme detaliate pentru plata contribuțiilor statelor membre la cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare („cel de al 11-lea FED”), instituit prin acordul intern.

(2)

Ar trebui să se prevadă condițiile în temeiul cărora Curtea de Conturi trebuie să-și exercite competențele în ceea ce privește cel de al 11-lea FED.

(3)

Ar trebui să se stabilească normele detaliate pentru execuția financiară a celui de al 11-lea FED în ceea ce privește, în special, principiile aplicabile; constituirea resurselor acestuia; actorii financiari și entitățile cărora le sunt încredințate sarcini de execuție bugetară; deciziile de finanțare, angajamentele și plățile; tipurile de finanțare, inclusiv achizițiile publice, granturile, instrumentele financiare și fondurile fiduciare ale Uniunii; prezentarea conturilor și contabilitatea; auditul extern efectuat de Curtea de Conturi și descărcarea de gestiune acordată de către Parlamentul European; precum și facilitatea de investiții gestionată de Banca Europeană de Investiții (BEI).

(4)

Din motive de simplificare și coerență, prezentul regulament ar trebui să fie aliniat, în măsura posibilului, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei (5). Această aliniere ar trebui să fie asigurată prin trimiteri directe la regulamentele menționate și ar trebui, pe de o parte, să permită identificarea fără dificultăți a particularităților execuției financiare a celui de al 11-lea FED și, pe de altă parte, să reducă diversitatea normelor de finanțare ale Uniunii în domeniul acțiunii externe, această diversitate de norme reprezentând o sarcină inutilă pentru beneficiari, pentru Comisie, precum și pentru alți actori implicați.

(5)

Ar trebui să se amintească faptul că, pe lângă prezentul regulament, cadrul pentru execuția financiară a celui de al 11-lea FED cuprinde mai multe instrumente, și anume Acordul de parteneriat ACP-UE, în special anexa IV; acordul intern; Decizia 2013/755/UE a Consiliului (6) (denumită în continuare „Decizia de asociere peste mări”); și Regulamentul (UE) 2015/322 al Consiliului (7) (denumit în continuare „Regulamentul de punere în aplicare”).

(6)

Execuția financiară a celui de al 11-lea FED ar trebui să fie ghidată de principiul unității și exactității bugetare, al unității de cont, al universalității, al specificității, al bunei gestiuni financiare și al transparenței. Având în vedere structura multianuală a celui de al 11-lea FED, principiul bugetar al anualității nu ar trebui să se aplice în cazul celui de al 11-lea FED.

(7)

Resursele pentru măsurile de sprijin în vederea îmbunătățirii impactului programelor celui de al 11-lea FED în temeiul articolului 6 din acordul intern ar trebui, de asemenea, utilizate în vederea îmbunătățirii gestiunii financiare a celui de al 11-lea FED și a previziunilor referitoare la acesta.

(8)

Normele referitoare la actorii financiari, adică ordonatorii de credite și contabilii, la delegarea atribuțiilor acestora, precum și la răspunderea lor, ar trebui să fie aliniate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, având în vedere faptul că, la punerea în aplicare a celui de al 11-lea FED, Comisia exercită aceeași responsabilitate executivă.

(9)

Ar trebui să se stabilească normele detaliate în temeiul cărora ordonatorul de credite delegat al Comisiei stabilește măsurile necesare cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) (denumite în continuare „statele ACP”) și cu țările și teritoriile de peste mări (denumite în continuare „TTPM”) pentru a se asigura executarea corespunzătoare a operațiunilor, în strânsă cooperare cu ordonatorul de credite de la nivel național, regional, intra-ACP sau teritorial desemnat de statele ACP sau de TTPM.

(10)

Normele privind gestiunea indirectă, care implică încredințarea sarcinilor de execuție bugetară și a condițiilor și limitelor acesteia, ar trebui să fie aliniate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. De asemenea, ar trebui introdusă o dispoziție privind subdelegarea sarcinilor de execuție bugetară care să o reflecte pe cea cuprinsă în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8) pentru a se asigura o punere în aplicare coerentă a finanțării acțiunilor externe. Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui să conțină dispoziții specifice privind actorii temporari care înlocuiesc ordonatorul de credite de la nivel național, privind misiunile încredințate de către statele ACP și de către TTPM unor prestatori de servicii, precum și privind consolidarea protecției intereselor financiare ale Uniunii în cazul gestiunii indirecte cu statele ACP și cu TTPM.

(11)

Cu toate că resursele FED nu vor fi executate în gestiune partajată, prezentul regulament ar trebui să permită ca, în cadrul cooperării regionale dintre statele ACP și TTPM, pe de o parte, și regiunile ultraperiferice ale Uniunii, pe de altă parte, resursele FED și sprijinul de la Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii să poată fi executate de aceeași entitate în conformitate cu prezentul regulament, în ceea ce privește resursele FED, și în cadrul gestiunii partajate, în ceea ce privește FEDER.

(12)

Dispozițiile privind deciziile de finanțare ar trebui să fie aliniate cu cele din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 în cazurile în care Comisia execută cel de al 11-lea FED.

(13)

Normele privind angajamentele ar trebui să fie aliniate cu cele din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu excepția angajamentelor provizorii, care nu ar trebui să fie disponibile în cadrul celui de al 11-lea FED. În plus, ar trebui prevăzută o prelungire a termenului-limită în cazul în care acest lucru este necesar pentru acțiunile desfășurate în cadrul gestiunii indirecte de către statele ACP sau de către TTPM.

(14)

Termenele de plată ar trebui să fie aliniate cu cele prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Ar trebui stabilite dispoziții speciale pentru cazurile în care statele ACP și TTPM nu sunt însărcinate cu efectuarea plăților în cadrul gestiunii indirecte și în care, prin urmare, Comisia continuă să efectueze plățile către beneficiari.

(15)

O serie de dispoziții privind auditorul intern, buna administrare și căile de atac, sistemul informatic, transmiterea electronică, e-guvernarea, sancțiunile administrative și financiare, precum și utilizarea bazei centrale de date privind excluderile ar trebui să fie aliniate cu cele din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. În plus, protecția intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de sancțiuni administrative ar trebui să fie consolidată și clarificată în cazul în care cel de al 11-lea FED este pus în aplicare în gestiune indirectă cu statele ACP și cu TTPM.

(16)

Normele în materie de achiziții publice, granturi, premii și experți ar trebui să fie aliniate cu cele din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Normele privind instrumentele financiare și fondurile fiduciare ale Uniunii ar trebui să fie aliniate, cu anumite adaptări, având în vedere natura celui de al 11-lea FED. Sprijinul bugetar acordat TTPM ar trebui să țină seama de legăturile instituționale cu statele membre în cauză.

(17)

Asistența tehnică și consilierea pe termen scurt, pe care statele membre care au aderat la Uniune urmând un proces de tranziție le-au primit prin programul TAIEX și care au constituit o experiență pozitivă pentru ele, ar trebui să fie puse la dispoziția statelor ACP și a TTPM, după caz. Pentru a beneficia de această asistență și consiliere pe termen lung, ar trebui să poată fi oferit un sprijin adecvat centrelor de cunoaștere și de excelență în materie de guvernanță și de reformă în sectorul public.

(18)

Normele privind prezentarea conturilor și contabilitatea, precum și privind auditul extern și descărcarea de gestiune ar trebui să reflecte normele prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 în vederea furnizării unui cadru coerent pentru punerea în aplicare și pentru raportare.

(19)

Ar trebui să se prevadă condițiile în temeiul cărora BEI gestionează anumite resurse ale celui de al 11-lea FED.

(20)

Dispozițiile privind verificarea de către Curtea de Conturi a resurselor celui de al 11-lea FED gestionate de BEI ar trebui să fie conforme cu acordul tripartit încheiat între Curtea de Conturi, BEI și Comisie, prevăzut la articolul 287 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(21)

Dispozițiile tranzitorii ar trebui să prevadă normele privind tratarea soldurilor și veniturilor provenite din Fondurile europene de dezvoltare anterioare, precum și aplicarea prezentului regulament în cazul operațiunilor reziduale din cadrul fondurilor menționate.

(22)

Pentru a permite programarea și punerea în aplicare în timp util a programelor celui de al 11-lea FED, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

PARTEA I

DISPOZIȚII PRINCIPALE

TITLUL I

Obiect, domeniu de aplicare și dispoziții generale

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește normele privind execuția financiară a resurselor celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare, precum și prezentarea și auditarea conturilor.

Articolul 2

Relația cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

(1)   Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în mod expres, se consideră că trimiterile directe din prezentul regulament la dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 includ, de asemenea, trimiteri la dispozițiile corespunzătoare din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012.

(2)   Nu se consideră că trimiterile din prezentul regulament la dispozițiile aplicabile din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 includ dispoziții procedurale care nu sunt relevante pentru cel de al 11-lea FED, în special cele referitoare la competența de a adopta acte delegate.

(3)   Trimiterile interne din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 sau din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 nu fac ca dispozițiile la care se face trimitere în mod indirect să fie aplicabile în cazul celui de al 11-lea FED.

(4)   Termenii utilizați în prezentul regulament au același sens cu cel din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu excepția definițiilor de la literele (a)-(e) din articolul 2 din regulamentul respectiv.

Cu toate acestea, în sensul prezentului regulament, termenii următori din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 se definesc după cum urmează:

(a)

„buget” sau „bugetar” desemnează „cel de al 11-lea FED”;

(b)

„angajament bugetar” înseamnă „angajament financiar”;

(c)

„instituție” desemnează „Comisia”;

(d)

„credite” sau „credite operaționale” înseamnă „resursele celui de al 11-lea FED”;

(e)

„linie bugetară” sau „linie din buget” înseamnă „alocare”;

(f)

„act de bază” înseamnă, în funcție de contextul relevant, acordul intern, Decizia de asociere peste mări sau Regulamentul de punere în aplicare;

(g)

„țară terță” înseamnă orice stat sau teritoriu beneficiar care face parte din zona geografică acoperită de cel de al 11-lea FED.

(5)   Interpretarea prezentului regulament urmărește să păstreze consecvența cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu excepția cazului în care o astfel de interpretare ar fi incompatibilă cu particularitățile celui de al 11-lea FED, astfel cum sunt prevăzute în Acordul de parteneriat ACP-UE, în acordul intern, în Decizia de asociere peste mări sau în Regulamentul de punere în aplicare.

Articolul 3

Perioade, date și termene

În absența unor dispoziții contrare, Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului (9) se aplică termenelor prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 4

Protecția datelor cu caracter personal

Prezentul regulament nu aduce atingere cerințelor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10) și nici cerințelor Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (11).

Se aplică articolul 29 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 referitor la informațiile privind transferurile de date cu caracter personal în scopuri de audit.

TITLUL II

Principii financiare

Articolul 5

Principii financiare

Resursele celui de al 11-lea FED se execută în conformitate cu următoarele principii:

(a)

unitatea și exactitatea bugetară;

(b)

unitatea de cont;

(c)

universalitatea;

(d)

specificitatea;

(e)

buna gestiune financiară;

(f)

transparența.

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Articolul 6

Principiul unității și exactității bugetare

Nu se colectează venituri și nu se efectuează cheltuieli decât dacă sunt înregistrate în FED.

Se aplică articolul 8 alineatele (2) și (3) și articolul 8 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Articolul 7

Principiul unității de cont

Articolul 19 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind utilizarea monedei euro se aplică mutatis mutandis.

Articolul 8

Principiul universalității

Fără a aduce atingere articolului 9 din prezentul regulament, veniturile totale acoperă plățile estimate totale.

Toate veniturile și cheltuielile se înregistrează integral fără a fi compensate între ele, fără a aduce atingere articolului 23 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, referitor la normele privind deducerile și ajustările datorate cursului de schimb, care se aplică.

Cu toate acestea, veniturile menționate la articolul 9 alineatul (2) litera (c) din prezentul regulament reduc în mod automat plățile efectuate pe baza angajamentului din care provin veniturile respective.

Uniunea nu poate realiza împrumuturi în cadrul celui de al 11-lea FED.

Articolul 9

Venituri alocate

(1)   Veniturile alocate se utilizează pentru finanțarea unor cheltuieli specifice.

(2)   Următoarele elemente constituie venituri alocate:

(a)

contribuțiile financiare din partea statelor membre și a țărilor terțe, inclusiv, în ambele cazuri, din partea agențiilor publice ale acestora, a entităților sau a persoanelor fizice, precum și din partea organizațiilor internaționale pentru anumite proiecte sau programe de asistență externă finanțate de Uniune și gestionate de Comisie sau de BEI în numele acestora, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul de punere în aplicare;

(b)

veniturile alocate pentru un anumit scop, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri;

(c)

veniturile obținute din rambursarea, în urma recuperării, a sumelor plătite în mod necuvenit;

(d)

veniturile obținute din dobânzile aferente plăților de prefinanțare, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012;

(e)

rambursările și veniturile obținute din instrumente financiare, în conformitate cu articolul 140 alineatul (6) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012;

(f)

veniturile provenite din rambursările ulterioare ale taxelor, în conformitate cu articolul 23 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(3)   Veniturile alocate prevăzute la alineatul (2) literele (a) și (b) finanțează elemente de cheltuieli care sunt determinate de către donator, cu condiția ca acest lucru să fie acceptat de Comisie.

Veniturile alocate prevăzute la alineatul (2) literele (e) și (f) finanțează elemente de cheltuieli similare celor din care provin.

(4)   Articolul 184 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 se aplică mutatis mutandis.

(5)   Articolul 22 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, referitor la donații, se aplică veniturilor alocate menționate la alineatul (2) litera (b) din prezentul articol. În ceea ce privește articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, acceptarea unei donații este suspusă spre aprobare Consiliului.

(6)   Resursele celui de al 11-lea FED corespunzătoare veniturilor alocate sunt puse la dispoziție în mod automat atunci când veniturile au fost primite de către Comisie. Cu toate acestea, o estimare a creanțelor are ca efect punerea la dispoziție a resurselor celui de al 11-lea FED în cazul veniturilor alocate prevăzute la alineatul (2) litera (a) atunci când acordul cu statul membru este exprimat în euro; plățile pot fi efectuate pe baza acestor venituri doar în cazul în care veniturile au fost primite.

Articolul 10

Principiul specificității

Resursele celui de al 11-lea FED sunt alocate în scopuri specifice, pentru fiecare stat ACP sau TTPM și în conformitate cu principalele instrumente de cooperare.

În ceea ce privește statele ACP, aceste instrumente sunt stabilite în Protocolul financiar prevăzut în anexa Ic la Acordul de parteneriat ACP-UE. Alocarea resurselor (repartizări orientative) se bazează, de asemenea, pe dispozițiile acordului intern și ale Regulamentului de punere în aplicare și ține seama de resursele rezervate pentru cheltuielile de sprijin legate de programarea și punerea în aplicare în conformitate cu articolul 6 din acordul intern.

În ceea ce privește TTPM, instrumentele respective sunt prevăzute în partea a patra a Deciziei de asociere peste mări și în anexa II la aceasta. La alocarea resurselor respective se ține seama, de asemenea, de rezerva nealocată prevăzută la articolul 3 alineatul (3) din anexa menționată și de resursele prevăzute pentru studii sau pentru măsuri de asistență tehnică în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (c) din anexă.

Articolul 11

Principiul bunei gestiuni financiare

(1)   Se aplică articolul 30 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, referitor la principiile economiei, eficienței și eficacității. Articolul 18 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 nu se aplică, fără a aduce atingere alineatului (3) litera (a) din prezentul articol.

(2)   Este necesară stabilirea unor obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și datate. Realizarea acestor obiective se monitorizează prin indicatori de performanță.

(3)   Pentru a îmbunătăți procesul decizional, în special pentru a justifica și a preciza modul de calcul al contribuțiilor care trebuie plătite de către statele membre, prevăzut la articolul 21 din prezentul regulament, sunt necesare următoarele evaluări:

(a)

utilizarea resurselor celui de al 11-lea FED este precedată de o evaluare ex ante a operațiunii care urmează să fie întreprinsă, aceasta acoperind elementele enumerate la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012;

(b)

operațiunea face obiectul unei evaluări ex post pentru a asigura faptul că rezultatele scontate au justificat mijloacele utilizate.

(4)   Tipurile de finanțare prevăzute în titlul VIII din prezentul regulament și metodele de punere în aplicare prevăzute la articolul 17 din prezentul regulament sunt alese pe baza capacității lor de a asigura realizarea obiectivelor specifice ale acțiunilor și obținerea de rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă și un eventual risc de nerespectare. În ceea ce privește granturile, se ține seama și de posibilitatea de a utiliza sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare.

Articolul 12

Controlul intern

Se aplică articolul 32 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Articolul 13

Principiul transparenței

(1)   Cel de al 11-lea FED se execută și conturile se prezintă în conformitate cu principiul transparenței.

(2)   Situația anuală cu privire la angajamente, plăți și valoarea anuală a solicitărilor de contribuții în temeiul articolului 7 din acordul intern se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 4 din prezentul regulament, se aplică articolul 35 alineatul (2) primul paragraf și articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, privind publicarea de informații referitoare la destinatari și a altor informații. În sensul celui de al doilea paragraf al articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012, termenul „localitate” este echivalent, acolo unde este necesar, cu regiunea de la nivelul NUTS 2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică.

(4)   Acțiunile finanțate în cadrul celui de al 11-lea FED pot fi puse în practică prin cofinanțări paralele sau cofinanțări mixte.

În cazul unei cofinanțări paralele, o acțiune se împarte în mai multe componente clar identificabile care sunt finanțate, fiecare în parte, de diferiți parteneri care asigură cofinanțarea, în așa fel încât destinația finală a finanțării să poată fi întotdeauna identificată.

În cazul unei cofinanțări mixte, costul total al unei acțiuni se repartizează între partenerii care asigură cofinanțarea, iar resursele sunt puse în comun, astfel încât să nu mai fie posibil să se identifice sursa finanțării unei activități specifice întreprinse în cadrul acțiunii. În astfel de cazuri, publicarea ex post a contractelor de grant și a contractelor de achiziții publice, astfel cum impune articolul 35 alineatul (2) primul paragraf și articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, respectă regulile entității responsabile, dacă acestea există.

(5)   Atunci când furnizează asistență financiară, Comisia ia, dacă este cazul, toate măsurile necesare pentru a asigura vizibilitatea sprijinului financiar al Uniunii. Printre acestea se numără măsurile prin care se impun o serie de cerințe de vizibilitate beneficiarilor de fonduri ale Uniunii, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător. Comisia are responsabilitatea de a monitoriza respectarea cerințelor de vizibilitate de către beneficiari.

TITLUL III

Resursele celui de al 11-lea FED și punerea în aplicare

Articolul 14

Proveniența resurselor celui de al 11-lea FED

Resursele celui de al 11-lea FED sunt constituite din fonduri până la plafonul menționat la articolul 1 alineatele (2), (4) și (6) din acordul intern, din fondurile menționate la articolul 1 alineatul (9) din acordul respectiv și din alte venituri alocate menționate la articolul 9 din prezentul regulament.

Articolul 15

Structura celui de al 11-lea FED

Veniturile și cheltuielile aferente celui de al 11-lea FED sunt clasificate în funcție de natura sau de destinația lor.

Articolul 16

Execuția celui de al 11-lea FED în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare

(1)   Comisia își asumă responsabilitățile Uniunii astfel cum sunt definite la articolul 57 din Acordul de parteneriat ACP-UE și în Decizia de asociere peste mări. În acest scop, Comisia execută veniturile și cheltuielile aferente celui de al 11-lea FED în conformitate cu dispozițiile prezentei părți și ale părții a treia din prezentul regulament, pe propria răspundere și în limitele resurselor celui de al 11-lea FED.

(2)   Statele membre cooperează cu Comisia astfel încât resursele celui de al 11-lea FED să fie utilizate în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare.

Articolul 17

Metode de execuție

(1)   Se aplică articolele 56 și 57 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(2)   Sub rezerva dispozițiilor de la alineatele (3)-(5) din prezentul articol, se aplică normele privind metodele de execuție prevăzute în partea I titlul IV capitolul 2 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, precum și articolele 188 și 193 din regulamentul respectiv. Cu toate acestea, nu sunt aplicabile dispozițiile articolului 58 alineatul (1) litera (b) și ale articolului 59 din regulamentul menționat, referitoare la gestiunea partajată cu statele membre.

(3)   Entitățile cărora le-a fost încredințată execuția asigură coerența cu politica externă a Uniunii și pot încredința sarcini de execuție bugetară altor entități în condiții echivalente cu cele care se aplică în cazul Comisiei. Acestea își îndeplinesc anual obligațiile care le revin în temeiul articolului 60 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Opinia de audit se înaintează în termen de o lună după raport și declarația de gestiune, pentru a fi luată în considerare în declarația de asigurare a Comisiei.

Organizațiile internaționale menționate la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și organismele din statele membre menționate la articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctele (v) și (vi) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, cărora Comisia le-a încredințat sarcini de execuție bugetară, pot încredința de asemenea sarcini de execuție bugetară unor organizații nonprofit care dispun de capacitatea operațională și financiară adecvată, în condiții echivalente cu cele aplicabile Comisiei.

Statele ACP și TTPM pot, de asemenea, încredința sarcini de execuție bugetară propriilor servicii, precum și unor organisme de drept privat, în baza unui contract de servicii. Respectivele organisme sunt selecționate pe baza unor proceduri deschise, transparente, proporționale și nediscriminatorii, evitându-se conflictele de interese. Acordul de finanțare prevede clauzele contractului de servicii.

(4)   În cazul în care cel de al 11-lea FED este pus în aplicare în gestiune indirectă cu statele ACP sau TTPM, fără a aduce atingere responsabilităților statelor ACP sau TTPM care acționează în calitatea lor de autorități contractante, Comisia:

(a)

recuperează de la beneficiari, în cazul în care este necesar, sumele datorate, în conformitate cu articolul 80 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, inclusiv prin intermediul unei decizii care constituie titlu executoriu în aceleași condiții ca cele prevăzute la articolul 299 din TFUE;

(b)

poate, în cazul în care circumstanțele impun acest lucru, să impună sancțiuni administrative și/sau financiare în aceleași condiții ca cele prevăzute la articolul 109 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Acordul de finanțare conține dispoziții privind cooperarea dintre Comisie și statul ACP sau TTPM în acest scop.

(5)   Asistența financiară din partea Uniunii poate fi furnizată prin contribuții la fonduri internaționale, regionale sau naționale, cum ar fi fondurile instituite sau gestionate de BEI, de statele membre, de țări și regiuni partenere sau de organizații internaționale în vederea atragerii de finanțări mixte din partea mai multor donatori, sau prin contribuții la fonduri instituite de către unul sau mai mulți donatori în scopul punerii în aplicare comune a unor proiecte.

Se promovează accesul reciproc al instituțiilor financiare din Uniune la instrumentele financiare instituite de alte organizații, după caz.

TITLUL IV

Actorii financiari

Articolul 18

Dispoziții generale privind actorii financiari și răspunderea acestora

(1)   Comisia alocă fiecărui actor financiar resursele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale, precum și un plan în care sunt descrise în detaliu atribuțiile, drepturile și obligațiile acestuia.

(2)   Se aplică articolul 64 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, referitor la separarea sarcinilor.

(3)   Partea I titlul IV capitolul 4 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, privind răspunderea actorilor financiari, se aplică mutatis mutandis.

Articolul 19

Ordonatorul de credite

(1)   Se aplică articolele 65, 66 și 67 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, privind ordonatorul de credite, competențele și sarcinile acestuia și, respectiv, competențele și sarcinile șefilor delegațiilor Uniunii.

Raportul anual de activitate menționat la articolul 66 alineatul (9) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 include, în anexă, tabele care prezintă, defalcat pe fiecare alocare, țară, teritoriu, regiune sau subregiune în parte, angajamentele totale, fondurile alocate și plățile efectuate în cursul exercițiului financiar, precum și valoarea totală cumulată de la deschiderea FED-ului respectiv.

(2)   În cazul în care ordonatorul de credite competent al Comisiei constată existența unor probleme în desfășurarea procedurilor legate de gestionarea resurselor celui de al 11-lea FED, acesta stabilește, împreună cu ordonatorul de credite numit la nivel național, regional, intra-ACP sau teritorial, toate contactele necesare pentru remedierea situației și luarea oricăror măsuri necesare. În cazul în care ordonatorul de credite de la nivel național, regional, intra-ACP sau teritorial nu își îndeplinește sarcinile care îi revin în temeiul Acordului de parteneriat ACP-UE ori al Deciziei de asociere peste mări sau se află în incapacitatea de a face acest lucru, ordonatorul de credite competent al Comisiei îl poate înlocui temporar și poate acționa în numele și din partea acestuia; în acest caz, Comisia poate primi, din resursele alocate statului ACP sau TTPM în cauză, o compensație financiară pentru volumul suplimentar de muncă administrativă pe care trebuie să îl asigure.

Articolul 20

Contabilul

(1)   Contabilul Comisiei este contabilul celui de al 11-lea FED.

(2)   Se aplică articolul 68, cu excepția celui de al doilea paragraf de la alineatul (1), precum și articolul 69 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, referitoare la competențele și sarcinile contabilului și, respectiv, competențele care pot fi delegate de către contabil. Nu se aplică articolul 54 și articolul 57 alineatul (3), articolul 58 alineatul (5) al doilea paragraf și articolul 58 alineatul (6) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012.

TITLUL V

Operațiuni de venituri

Articolul 21

Contribuție anuală și tranșe

(1)   În conformitate cu articolul 7 din acordul intern, plafonul corespunzător valorii anuale a contribuției pentru exercițiul n + 2 și valoarea anuală a contribuției pentru exercițiul n + 1, precum și plata contribuției în trei tranșe sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (2)-(7) din prezentul articol.

Tranșele care urmează a fi plătite de fiecare stat membru sunt stabilite în așa fel încât să fie proporționale cu contribuțiile statului membru respectiv la cel de al 11-lea FED, astfel cum sunt fixate la articolul 1 alineatul (2) din acordul intern.

(2)   Comisia prezintă o propunere până la data de 15 octombrie a exercițiului n, care prevede:

(a)

plafonul corespunzător valorii anuale a contribuției pentru exercițiul n + 2;

(b)

valoarea anuală a contribuției pentru exercițiul n + 1;

(c)

valoarea primei tranșe a contribuției pentru exercițiul n + 1;

(d)

previziuni cu caracter indicativ și neobligatoriu, bazate pe o abordare statistică, privind valorile anuale prevăzute ale contribuțiilor pentru exercițiile n + 3 și n + 4.

Consiliul decide asupra respectivei propuneri până la data de 15 noiembrie a exercițiului n.

Statele membre plătesc prima tranșă a contribuției pentru exercițiul n + 1 cel târziu până la data de 21 ianuarie a exercițiului n + 1.

(3)   Comisia prezintă o propunere până la data de 15 iunie a exercițiului n + 1, care prevede:

(a)

valoarea celei de a doua tranșe a contribuției pentru exercițiul n + 1;

(b)

valoarea anuală a contribuției pentru exercițiul n + 1 revizuită în funcție de nevoile reale, în cazul în care, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din acordul intern, valoarea anuală nu corespunde nevoilor reale.

Consiliul hotărăște asupra acestei propuneri în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la prezentarea propunerii de către Comisie.

Statele membre plătesc cea de a doua tranșă în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data adoptării deciziei Consiliului.

(4)   Până la data de 15 iunie a exercițiului n + 1, Comisia, ținând seama de previziunile BEI în ceea ce privește gestionarea și funcționarea facilității de investiții, inclusiv a subvențiilor la dobândă puse în aplicare de BEI, întocmește și transmite Consiliului o situație a angajamentelor, a plăților, precum și valoarea anuală a solicitărilor de contribuții corespunzătoare exercițiului n, precum și exercițiilor n + 1 și n + 2. Comisia prezintă valorile anuale ale contribuțiilor fiecărui stat membru, precum și suma care încă trebuie plătită de FED, menționând separat partea BEI și partea Comisiei. Valorile pentru exercițiile n + 1 și n + 2 se bazează pe capacitatea de a asigura în mod efectiv nivelul de resurse propus, depunând totodată eforturi pentru a evita atât variații semnificative de la un an la altul, cât și solduri mari la sfârșit de an.

(5)   Comisia prezintă o propunere până la data de 10 octombrie a exercițiului n + 1, care prevede:

(a)

valoarea celei de a treia tranșe a contribuției pentru exercițiul n + 1;

(b)

valoarea anuală a contribuției pentru exercițiul n + 1 revizuită în funcție de nevoile reale, în cazul în care, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din acordul intern, valoarea anuală nu corespunde nevoilor reale.

Consiliul hotărăște asupra acestei propuneri în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la prezentarea propunerii de către Comisie.

Statele membre plătesc cea de a treia tranșă în termen de cel mult 21 de zile calendaristice de la data adoptării deciziei Consiliului.

(6)   Valoarea tranșelor corespunzătoare unui anumit exercițiu nu poate depăși valoarea anuală a contribuției calculate pentru exercițiul respectiv. Valoarea anuală a contribuției nu poate depăși plafonul calculat pentru exercițiul respectiv. Plafonul nu poate fi mărit decât în conformitate cu articolul 7 alineatul (4) din acordul intern. O posibilă creștere a plafonului este inclusă în propunerile menționate la alineatele (2), (3) și (5) din prezentul articol.

(7)   Plafonul corespunzător valorii anuale a contribuției care trebuie plătită de fiecare stat membru pentru exercițiul n + 2, valoarea anuală a contribuției pentru exercițiul n + 1 și tranșele contribuțiilor precizează:

(a)

valoarea gestionată de către Comisie; și

(b)

valoarea gestionată de către BEI, inclusiv subvențiile la dobândă gestionate de aceasta.

Articolul 22

Plata tranșelor

(1)   Solicitările de contribuții utilizează mai întâi, succesiv, sumele stabilite pentru Fondurile europene de dezvoltare anterioare.

(2)   Contribuțiile statelor membre sunt exprimate în euro și plătite în euro.

(3)   Contribuția la care se face referire în articolul 21 alineatul (7) litera (a) este creditată de fiecare stat membru într-un cont special denumit „Comisia Europeană – Fondul european de dezvoltare” deschis la banca centrală a statului membru respectiv sau la instituția financiară desemnată de acesta. Suma totală a acestor contribuții rămâne în conturile speciale până când trebuie efectuate plățile. Comisia se străduiește să efectueze retragerile din conturile speciale astfel încât să mențină o distribuție a activelor în aceste conturi, corespunzătoare cheii de contribuție în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (a) din acordul intern.

Contribuția la care se face referire în articolul 21 alineatul (7) litera (b) din prezentul regulament este creditată de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 53 alineatul (1).

Articolul 23

Dobânzile pentru contribuțiile neplătite

(1)   La expirarea termenelor prevăzute la articolul 21 alineatele (2), (3) și (5), statul membru în cauză este obligat să plătească dobândă în conformitate cu următoarele condiții:

(a)

rata dobânzii reprezintă rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor sale operațiuni de refinanțare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, în vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care expiră termenul, majorată cu două puncte procentuale. Dobânda este majorată cu un sfert de punct procentual pentru fiecare lună de întârziere;

(b)

dobânda se plătește pentru perioada cuprinsă între ziua calendaristică care urmează expirării termenului de plată și ziua efectuării plății.

(2)   În ceea ce privește contribuția menționată la articolul 21 alineatul (7) litera (a) din prezentul regulament, dobânzile se creditează în unul dintre conturile prevăzute la articolul 1 alineatul (6) din acordul intern.

În ceea ce privește contribuția la care se face referire în articolul 21 alineatul (7) litera (b) din prezentul regulament, dobânzile se creditează facilității de investiții în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 24

Solicitarea contribuțiilor neplătite

La expirarea protocolului financiar prevăzut în anexa Ic la Acordul de parteneriat ACP-UE, partea din contribuțiile pe care statele membre, în temeiul articolului 21 din prezentul regulament, au în continuare obligația de a o plăti este solicitată de către Comisie și BEI, după caz, în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 25

Alte operațiuni de venituri

(1)   Se aplică articolele 77-79, articolul 80 alineatele (1) și (2) și articolele 81 și 82 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, privind estimarea creanțelor, constatarea creanțelor, ordonanțarea recuperărilor și regulile privind recuperările, termenul de prescripție și tratamentul național al creanțelor deținute de Uniune. Recuperarea poate fi realizată prin intermediul unei decizii a Comisiei care constituie titlu executoriu în conformitate cu articolul 299 din TFUE.

(2)   În ceea ce privește articolul 77 alineatul (3) și articolul 78 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, trimiterea la resursele proprii se înțelege ca o trimitere la contribuțiile statelor membre definite la articolul 21 din prezentul regulament.

(3)   Articolul 83 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 se aplică recuperărilor stabilite în euro. În ceea ce privește recuperările stabilite în moneda locală, dispozițiile articolului menționat anterior se aplică la o rată echivalentă cu cea a băncii centrale din țara care emite moneda în vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care se întocmește ordinul de recuperare.

(4)   În ceea ce privește articolul 84 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012, lista creanțelor este stabilită separat pentru cel de al 11-lea FED și se adaugă la raportul menționat la articolul 44 alineatul (2) din prezentul regulament.

(5)   Nu se aplică articolele 85 și 90 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012.

TITLUL VI

Operațiuni de cheltuieli

Articolul 26

Decizii de finanțare

Angajarea cheltuielilor este precedată de o decizie de finanțare adoptată de Comisie.

Se aplică articolul 84 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu excepția alineatului (2).

Articolul 27

Reguli aplicabile angajamentelor

(1)   Se aplică articolul 85, cu excepția alineatului (3) litera (c), articolele 86, 87 și 185 și articolul 189 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind angajamentele și punerea în aplicare a acțiunilor externe. Nu se aplică articolul 95 alineatul (2), articolul 97 alineatul (1) literele (a) și (e) și nici articolul 98 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012.

(2)   În ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 189 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, perioada de încheiere a contractelor individuale și a acordurilor de grant care pun în aplicare acțiunea poate fi prelungită peste perioada de trei ani de la data încheierii acordului de finanțare, în cazul în care statele ACP și TTPM încredințează sarcini de execuție bugetară în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din prezentul regulament.

(3)   În cazul în care resursele celui de al 11-lea FED sunt executate în gestiune indirectă cu statele ACP sau TTPM, ordonatorul de credite competent poate, după acceptarea justificării, să prelungească perioada de doi ani menționată la articolul 86 alineatul (5) al treilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, precum și termenul de trei ani menționat la articolul 189 alineatul (2) al doilea paragraf.

(4)   La finalul perioadelor de prelungire menționate la alineatul (3) din prezentul articol sau al perioadelor menționate la articolul 86 alineatul (5) al treilea paragraf și la articolul 189 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, soldurile neutilizate sunt, după caz, dezangajate.

(5)   În cazul în care se adoptă măsuri în temeiul articolelor 96 și 97 din Acordul de parteneriat ACP-UE, termenele corespunzătoare perioadelor de prelungire menționate la alineatul (3) din prezentul articol, la articolul 86 alineatul (5) al treilea paragraf și la articolul 189 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 pot fi suspendate.

(6)   În sensul articolului 87 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, conformitatea și corectitudinea sunt evaluate în raport cu dispozițiile relevante, în special tratatele, Acordul de parteneriat ACP-UE, Decizia de asociere peste mări, acordul intern, prezentul regulament, precum și toate actele adoptate în aplicarea acestor dispoziții.

(7)   Fiecare angajament juridic prevede în mod expres faptul că Comisia și Curtea de Conturi au competența de a verifica și de a efectua audituri și că Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) are competența de a efectua investigații, pe baza documentelor și la fața locului, în ceea ce privește toți beneficiarii, contractanții și subcontractanții care au beneficiat de fonduri din cel de al 11-lea FED.

Articolul 28

Lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor

Se aplică articolul 88, articolul 89, articolul 90 cu excepția alineatului (4) al doilea paragraf, articolul 91 și articolul 184 alineatul (4) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Articolul 29

Termenele de plată

(1)   Sub rezerva alineatului (2), articolul 92 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 se aplică plăților efectuate de Comisie.

(2)   În cazul în care resursele celui de al 11-lea FED sunt executate în gestiune indirectă cu statele ACP sau TTPM, iar Comisia execută plăți în numele acestora, termenul menționat la articolul 92 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 se aplică tuturor plăților care nu sunt menționate la litera (a). Acordul de finanțare conține dispozițiile necesare pentru a se asigura colaborarea în timp util a autorității contractante.

(3)   Creanțele privind întârzierea plăților pentru care este responsabilă Comisia se contabilizează în contul sau conturile prevăzute la articolul 1 alineatul (6) din acordul intern.

TITLUL VII

Diverse dispoziții de punere în aplicare

Articolul 30

Auditorul intern

Auditorul intern al Comisiei este auditorul intern al celui de al 11-lea FED. Se aplică articolele 99 și 100 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Articolul 31

Sisteme informatice, transmitere electronică și e-guvernare

Articolele 93, 94 și 95 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 referitoare la gestionarea electronică a operațiunilor și documentelor se aplică mutatis mutandis celui de al 11-lea FED.

Articolul 32

Buna gestiune și căile de atac

Se aplică articolele 96 și 97 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Articolul 33

Utilizarea bazei centrale de date privind excluderile

Baza centrală de date privind excluderile care a fost creată în temeiul articolului 108 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și care conține detalii cu privire la candidații și ofertanții, solicitanții și beneficiarii care se află într-una din situațiile menționate la articolul 106, la articolul 109 alineatul (1) litera (b) primul paragraf și la articolul 109 alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv se utilizează pentru punerea în aplicare a celui de al 11-lea FED.

Articolul 108 alineatele (2) și (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și articolele 142 și 144 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012, referitoare la utilizarea bazei centrale de date privind excluderile și la accesul la aceasta, se aplică mutatis mutandis.

În ceea ce privește articolul 108 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, interesele financiare ale Uniunii includ punerea în aplicare a celui de al 11-lea FED.

Articolul 34

Acorduri administrative cu Serviciul European de Acțiune Externă

Serviciul European de Acțiune Externă și serviciile Comisiei pot conveni acorduri detaliate pentru a facilita execuția de către delegațiile Uniunii a resurselor prevăzute pentru cheltuielile de asistență aferente celui de al 11-lea FED, în conformitate cu articolul 6 din acordul intern.

TITLUL VIII

Tipuri de finanțare

Articolul 35

Dispoziții generale privind tipurile de finanțare

(1)   În vederea acordării de asistență financiară în temeiul prezentului titlu, cooperarea dintre Uniune, statele ACP și TTPM poate avea loc, inter alia, prin:

(a)

acorduri trilaterale prin care Uniunea coordonează, împreună cu orice țară terță, asistența sa destinată unui stat ACP, unei TTPM sau unei regiuni;

(b)

măsuri de cooperare administrativă, precum programe de înfrățire între instituții publice, autorități locale, organisme publice naționale sau entități de drept privat cărora le-au fost încredințate misiuni de serviciu public ale unui stat membru sau ale unei regiuni ultraperiferice, pe de o parte, și cele ale unui stat ACP, ale unei TTPM sau ale unei regiuni din acestea, pe de altă parte, precum și măsuri de cooperare la care participă experții din sectorul public trimiși de statele membre și autoritățile regionale și locale ale acestora;

(c)

mecanisme la nivel de experți, axate pe consolidarea capacităților în statul ACP, în TTPM sau într-o regiune a acestora, acordarea de asistență tehnică și de consiliere pe termen scurt, precum și de sprijin centrelor durabile de cunoaștere și de excelență în materie de guvernanță și de reformă în sectorul public;

(d)

contribuții la costurile necesare înființării și administrării unui parteneriat public-privat;

(e)

programe de sprijin pentru politicile sectoriale, prin care UE oferă asistență pentru un program sectorial dintr-un stat ACP sau TTPM; sau

(f)

subvenții la dobândă în conformitate cu articolul 37.

(2)   În plus față de tipurile de finanțare prevăzute la articolele 36-42, asistența financiară poate fi, de asemenea, acordată prin:

(a)

o reducere a datoriei, în cadrul programelor de reducere a datoriilor adoptate la nivel internațional;

(b)

în cazuri excepționale, programe sectoriale și generale de import, care pot lua următoarele forme:

programe sectoriale de sprijin în natură pentru importuri;

programe sectoriale de sprijin pentru importuri sub formă de asistență în valută pentru finanțarea importurilor în sectorul avut în vedere; sau

programe generale de sprijin pentru importuri sub formă de asistență în valută pentru finanțarea importurilor generale referitoare la o gamă largă de produse.

(3)   Asistența financiară poate fi furnizată, de asemenea, prin contribuții la fonduri internaționale, regionale sau naționale, cum ar fi fondurile instituite sau gestionate de BEI, de statele membre, de statele ACP sau TTPM sau de regiuni ori de organizații internaționale, în vederea atragerii de finanțări mixte din partea mai multor donatori sau prin contribuții la fonduri instituite de către un singur sau de mai mulți donatori în scopul punerii în aplicare comune a unor proiecte.

Se promovează accesul reciproc al instituțiilor financiare din Uniune la instrumentele financiare instituite de alte organizații, după caz.

(4)   La punerea în aplicare a sprijinului său pentru tranziție și reformă în statele ACP și TTPM, Uniunea se bazează pe experiențele statelor membre și pe lecțiile învățate, pe care le împărtășește.

Articolul 36

Achiziții publice

(1)   Se aplică articolul 101 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, care definește contractele publice.

(2)   În sensul prezentului regulament, autoritățile contractante sunt:

(a)

Comisia, în numele și în contul unuia sau mai multor state ACP sau TTPM;

(b)

entitățile și persoanele menționate la articolul 185 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, cărora le-au fost încredințate sarcinile corespunzătoare de execuție bugetară.

(3)   În ceea ce privește contractele de achiziții publice atribuite de autoritățile contractante menționate la alineatul (2) din prezentul articol, sau în numele acestora, se aplică dispozițiile menționate în partea I titlul V capitolul 1 și în partea II titlul IV capitolul 3 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu excepția:

(a)

articolului 103, articolului 104 alineatul (1) al doilea paragraf și articolului 111 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012;

(b)

articolului 127 alineatele (3) și (4), articolului 128, articolelor 134-137, articolului 139 alineatele (3)-(6), articolului 148 alineatul (4), articolului 151 alineatul (2), articolului 160, articolului 164, articolului 260 a doua teză și articolului 262 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012.

Articolul 124 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 se aplică contractelor de achiziții de bunuri imobiliare.

Primul paragraf din prezentul alineat nu se aplică autorităților contractante menționate la alineatul (2) litera (b) din prezentul articol dacă, în urma verificărilor menționate la articolul 61 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, Comisia le-a autorizat să utilizeze propriile proceduri de achiziții.

(4)   În cazul contractelor de achiziții publice atribuite de Comisie pe cont propriu, precum și al acțiunilor de punere în aplicare referitoare la operațiuni de ajutor pentru gestionarea crizelor, operațiuni de protecție civilă și operațiuni de ajutor umanitar, se aplică dispozițiile prevăzute în partea I titlul V din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(5)   În cazul nerespectării procedurilor prevăzute la alineatul (3), cheltuielile cu operațiunile în cauză nu sunt eligibile pentru finanțare din cel de al 11-lea FED.

(6)   Procedurile de achiziții publice menționate la alineatul (3) sunt prevăzute în acordul de finanțare.

(7)   În ceea ce privește articolul 263 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012:

(a)

un „anunț de intenție” înseamnă anunțul prin care autoritățile contractante fac cunoscute, cu titlu orientativ, valoarea totală estimată și obiectul contractelor și contractelor-cadru pe care intenționează să le atribuie pe durata unui exercițiu financiar, însă cu excluderea contractelor cu procedură negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

(b)

un „anunț de participare” înseamnă mijlocul prin care autoritățile contractante își fac cunoscută intenția de a lansa o procedură de atribuire a unui contract sau a unui contract-cadru sau de a institui un sistem dinamic de achiziție, în conformitate cu articolul 131 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012;

(c)

un „anunț de atribuire” înseamnă anunțul care comunică rezultatul procedurii de atribuire a contractelor, a contractelor-cadru sau a contractelor bazate pe un sistem dinamic de achiziție.

Articolul 37

Granturi

(1)   Sub rezerva alineatelor (2) și (3) din prezentul articol, se aplică dispozițiile din partea I titlul VI și de la articolul 192 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(2)   Granturile sunt contribuții financiare directe, acordate ca donație din cel de al 11-lea FED, pentru a finanța oricare din următoarele:

(a)

o acțiune cu scopul de a sprijini atingerea unui obiectiv al Acordului de parteneriat ACP-UE, al Deciziei de asociere peste mări, al unui program sau al unui proiect adoptat în conformitate cu acordul sau decizia menționat(ă); sau

(b)

funcționarea unui organism care urmărește un obiectiv menționat la litera (a).

Un grant în sensul literei (a) poate fi acordat unui organism menționat la articolul 208 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(3)   În cadrul colaborării cu părțile interesate din statele ACP sau din TTPM, Comisia ține cont de particularitățile acestora, inclusiv de nevoi și de context, atunci când definește modalitățile de finanțare, tipul de contribuție, modalitățile de atribuire și dispozițiile administrative pentru gestionarea granturilor, cu scopul de a se adresa și de a răspunde cât mai bine celei mai largi game posibile de părți interesate din statele ACP și din TTPM, precum și de a atinge în modul cel mai eficient obiectivele Acordului de parteneriat ACP-UE sau ale Deciziei de asociere peste mări. Se încurajează modalitățile specifice, cum ar fi acordurile de parteneriat, sprijinul financiar pentru terți, atribuirea directă, cererile de propuneri cu restricții de eligibilitate sau sumele forfetare.

(4)   Nu reprezintă granturi în sensul prezentului regulament:

(a)

elementele menționate la articolul 121 alineatul (2) literele (b)-(f), (h) și (i) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012;

(b)

asistența financiară prevăzută la articolul 35 alineatul (2) din prezentul regulament.

(5)   Nu se aplică articolele 175 și 177 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012.

Articolul 38

Premii

Se aplică partea I titlul VII din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu excepția articolului 138 alineatul (2) al doilea paragraf.

Articolul 39

Sprijin bugetar

Se aplică articolul 186 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Sprijinul bugetar general sau sectorial acordat de Uniune are la bază răspunderea reciprocă și angajamentele comune față de valorile universale și vizează consolidarea parteneriatelor contractuale între Uniune și statele ACP sau TTPM în scopul promovării democrației, a drepturilor omului și a statului de drept, precum și al sprijinirii creșterii economice durabile și favorabile incluziunii și a eradicării sărăciei.

Orice decizie de a acorda sprijin bugetar se bazează pe politicile în materie de sprijin bugetar convenite de Uniune, pe un set clar de criterii de eligibilitate și pe o evaluare atentă a riscurilor și a beneficiilor.

Unul dintre principalii factori determinanți referitori la o astfel de decizie îl constituie evaluarea angajamentului, a istoricului și a progreselor statelor ACP și TTPM în ceea ce privește democrația, drepturile omului și statul de drept. Sprijinul bugetar trebuie diferențiat pentru a răspunde mai bine contextului politic, economic și social al statelor ACP și TTPM, luând în considerare situațiile de fragilitate.

Atunci când acordă sprijin bugetar, Comisia definește clar condițiile aplicabile, asigurând monitorizarea respectării acestora, și, de asemenea, susține consolidarea controlului parlamentar, a capacităților de verificare, precum și a transparenței și accesului sporit al publicului la informație.

Plata sprijinului bugetar este condiționată de înregistrarea unor progrese satisfăcătoare în atingerea obiectivelor stabilite cu statele ACP și TTPM.

Atunci când se acordă sprijin bugetar TTPM, se iau în considerare legăturile instituționale cu statul membru în cauză.

Articolul 40

Instrumente financiare

Instrumentele financiare pot fi stabilite în decizia de finanțare menționată la articolul 26. Ori de câte ori este posibil, acestea sunt coordonate de BEI, de o instituție financiară europeană multilaterală, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sau de o instituție financiară europeană bilaterală, cum ar fi băncile de dezvoltare bilaterale, eventual combinate cu granturi suplimentare din alte surse.

Comisia poate executa instrumente financiare în cadrul gestiunii directe sau în cadrul gestiunii indirecte, prin încredințarea de sarcini unor entități în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctele (ii), (iii), (v) și (vi) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Respectivele entități respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și se conformează obiectivelor, standardelor și politicilor Uniunii, precum și bunelor practici în ceea ce privește utilizarea fondurilor Uniunii și raportarea cu privire la acestea.

Se consideră că entitățile care corespund criteriilor de la articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 îndeplinesc criteriile de selecție menționate la articolul 139 din regulamentul respectiv. Se aplică partea I titlul VIII din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu excepția articolului 139 alineatul (1), alineatul (4) primul paragraf și alineatul (5).

Instrumentele financiare pot fi grupate în facilități, în scopul punerii în aplicare și al raportării.

Articolul 41

Experți

Se aplică articolul 204 al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și articolul 287 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 privind experții externi remunerați.

Articolul 42

Fondurile fiduciare ale Uniunii

(1)   Sub rezerva alineatului (2) din prezentul articol, se aplică articolul 187 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(2)   În ceea ce privește articolul 187 alineatul (8) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, comitetul competent este cel la care se face referire la articolul 8 din acordul intern.

TITLUL IX

Prezentarea conturilor și contabilitatea

Articolul 43

Conturile celui de al 11-lea FED

(1)   Conturile celui de al 11-lea FED care descriu situația financiară a fondului la data de 31 decembrie a unui an dat cuprind următoarele:

(a)

situațiile financiare;

(b)

raportul privind execuția financiară.

Situațiile financiare sunt însoțite de informațiile furnizate de BEI în conformitate cu articolul 57.

(2)   Contabilul trimite conturile provizorii Curții de Conturi până la data de 31 martie a exercițiului financiar următor.

(3)   Până la data de 15 iunie a exercițiului financiar următor, Curtea de Conturi își formulează observațiile cu privire la conturile provizorii în ceea ce privește partea din resursele celui de al 11-lea FED pentru care Comisia este responsabilă de gestiunea financiară, astfel încât Comisia să poată efectua corecțiile pe care le consideră necesare pentru întocmirea conturilor finale.

(4)   Comisia aprobă conturile finale și le trimite Parlamentului European, Consiliului și Curții de Conturi cel târziu până la data de 31 iulie a exercițiului financiar următor.

(5)   Se aplică articolul 148 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(6)   Conturile finale se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, împreună cu declarația de asigurare furnizată de Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 49, până la data de 15 noiembrie a exercițiului financiar următor.

(7)   Conturile provizorii și finale pot fi trimise în conformitate cu alineatele (2) și (4) prin mijloace electronice.

Articolul 44

Situațiile financiare și raportul privind execuția financiară

(1)   Se aplică articolul 145 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(2)   Raportul privind execuția financiară se întocmește de către ordonatorul de credite competent și se transmite contabilului până la data de 15 martie, în vederea includerii sale în conturile celui de al 11-lea FED. Raportul oferă o imagine reală și fidelă a operațiunilor de venituri și de cheltuieli din resursele celui de al 11-lea FED. Sumele incluse în raport sunt exprimate în milioane de euro. Acesta cuprinde:

(a)

contul rezultatului financiar, reprezentând toate operațiunile financiare pe anul respectiv, pe venituri și cheltuieli;

(b)

anexa la contul rezultatului financiar, care completează și detaliază informațiile prezentate în respectivul cont.

(3)   Contul rezultatului financiar conține următoarele:

(a)

un tabel care descrie schimbările din exercițiul financiar precedent în ceea ce privește alocările;

(b)

un tabel care prezintă, defalcat pe fiecare alocare în parte, totalul angajamentelor, al fondurilor alocate și al plăților efectuate în cursul exercițiului financiar, precum și valoarea totală cumulată de la deschiderea celui de al 11-lea FED.

Articolul 45

Monitorizare și raportare de către Comisie și BEI

(1)   Comisia și BEI monitorizează, fiecare în măsura în care este interesată, utilizarea asistenței celui de al 11-lea FED de către statele ACP, TTPM sau oricare alt beneficiar, precum și execuția proiectelor finanțate din cel de al 11-lea FED, având în vedere, în special, obiectivele prevăzute la articolele 55 și 56 din Acordul de parteneriat ACP-UE și în dispozițiile corespunzătoare din Decizia de asociere peste mări.

(2)   BEI informează periodic Comisia cu privire la execuția proiectelor finanțate din resursele celui de al 11-lea FED pe care le administrează, în conformitate cu procedurile stabilite în orientările operaționale ale facilității de investiții.

(3)   Comisia și BEI furnizează statelor membre informații privind execuția operațională a resurselor celui de al 11-lea FED, astfel cum se prevede la articolul 18 din Regulamentul de punere în aplicare. Comisia trimite aceste informații Curții de Conturi în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din acordul intern.

Articolul 46

Contabilitatea

Normele contabile menționate la articolul 143 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 se aplică resurselor celui de al 11-lea FED gestionate de către Comisie. Normele respective se aplică celui de al 11-lea FED luând în considerare natura specifică a activităților sale.

Principiile contabile prevăzute la articolul 144 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 se aplică situațiilor financiare menționate la articolul 44 din prezentul regulament.

Se aplică articolele 151, 153, 154 și 155 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Contabilul întocmește și, după consultarea ordonatorului de credite competent, adoptă planul de conturi care urmează a fi aplicat operațiunilor celui de al 11-lea FED.

Articolul 47

Contabilitatea bugetară

(1)   Contabilitatea bugetară prezintă o înregistrare detaliată a execuției financiare a resurselor celui de al 11-lea FED.

(2)   Contabilitatea bugetară prezintă toate:

(a)

alocările și resursele corespunzătoare ale celui de al 11-lea FED;

(b)

angajamentele financiare;

(c)

plățile; și

(d)

creanțele constatate și operațiunile de recuperare pentru exercițiul financiar, în totalitate și fără a fi compensate între ele.

(3)   Atunci când angajamentele, plățile și creanțele sunt exprimate în monede naționale, sistemul contabil permite, dacă este necesar, înregistrarea acestora atât în monede naționale, cât și în euro.

(4)   Angajamentele financiare globale se înregistrează în euro pentru valoarea deciziilor de finanțare luate de către Comisie. Angajamentele financiare individuale se înregistrează în euro la echivalentul valorii angajamentelor juridice. Această valoare include, dacă este cazul:

(a)

un provizion pentru plata cheltuielilor rambursabile la prezentarea documentelor justificative;

(b)

un provizion pentru revizuirea prețurilor, creșterea cantităților și pentru cheltuieli neprevăzute, stabilite în contractele finanțate din cel de al 11-lea FED;

(c)

un provizion financiar pentru fluctuațiile cursului de schimb.

(5)   Toate înregistrările contabile privind îndeplinirea unui angajament se păstrează timp de cinci ani de la data deciziei de descărcare de gestiune pentru execuția financiară a resurselor celui de al 11-lea FED, menționată la articolul 50, cu privire la exercițiul financiar în cursul căruia angajamentul a fost încheiat, în scopuri contabile.

TITLUL X

Auditul extern și descărcarea de gestiune

Articolul 48

Auditul extern și descărcarea de gestiune cu privire la Comisie

(1)   În ceea ce privește operațiunile finanțate din resursele celui de al 11-lea FED gestionate de Comisie în conformitate cu articolul 16, Curtea de Conturi își exercită competențele în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 49.

(2)   Se aplică articolul 159, articolul 160, articolul 161, cu excepția alineatului (6), articolul 162, cu excepția alineatului (3) prima teză și a alineatului (5), precum și articolul 163 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(3)   În sensul articolului 159 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, Curtea de Conturi ține seama de tratate, de Acordul de parteneriat ACP-UE, Decizia de asociere peste mări, acordul intern, prezentul regulament, precum și de toate celelalte acte adoptate în temeiul instrumentelor respective.

(4)   În sensul articolului 162 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, data prevăzută la prima teză este 15 iunie.

(5)   Curtea de Conturi este informată cu privire la normele interne menționate la articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, inclusiv numirea ordonatorilor de credite, precum și cu privire la actul de delegare menționat la articolul 69 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

(6)   Autoritățile naționale de audit ale statelor ACP și ale TTPM sunt încurajate să coopereze cu Curtea de Conturi la invitația acesteia.

(7)   La cererea uneia dintre instituțiile Uniunii, Curtea de Conturi poate să emită avize referitoare la chestiunile legate de cel de al 11-lea FED.

Articolul 49

Declarația de asigurare

Concomitent cu raportul anual menționat la articolul 162 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, Curtea de Conturi transmite Parlamentului European și Consiliului o declarație de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 50

Descărcarea de gestiune

(1)   Decizia de descărcare de gestiune se referă la conturile prevăzute la articolul 43, cu excepția părții acestora furnizate de către BEI în conformitate cu articolul 57, și se adoptă în conformitate cu articolul 164 și articolul 165 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. Descărcarea de gestiune menționată la articolul 164 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 se acordă în ceea ce privește resursele celui de al 11-lea FED care sunt gestionate de Comisie, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din prezentul regulament, pentru exercițiul n.

(2)   Decizia de descărcare de gestiune se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3)   Se aplică articolele 166 și 167 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

PARTEA II

FACILITATEA DE INVESTIȚII

Articolul 51

Rolul Băncii Europene de Investiții

BEI gestionează facilitatea de investiții și desfășoară operațiunile aferente, inclusiv subvențiile la dobândă și asistența tehnică, în numele Uniunii, în conformitate cu partea II din prezentul regulament.

În plus, BEI realizează execuția financiară a altor operațiuni efectuate prin mijloace de finanțare din resurse proprii, în conformitate cu articolul 4 din acordul intern, combinate, după caz, cu subvenții la dobândă din resursele celui de al 11-lea FED.

Punerea în aplicare a părții II din prezentul regulament nu dă naștere niciunei obligații sau responsabilități ale Comisiei.

Articolul 52

Estimări privind angajamentele și plățile legate de facilitatea de investiții

În fiecare an, înainte de 1 septembrie, BEI trimite Comisiei estimările sale privind angajamentele și plățile, necesare pentru întocmirea comunicării menționate la articolul 7 alineatul (1) din acordul intern, în legătură cu operațiunile facilității de investiții, inclusiv subvențiile la dobândă pe care le execută, în conformitate cu acordul intern. Atunci când se consideră necesar, BEI trimite Comisiei estimări actualizate ale angajamentelor și plăților. Modalitățile se stabilesc în acordul de gestiune prevăzut la articolul 55 alineatul (4) din prezentul regulament.

Articolul 53

Gestionarea contribuțiilor la facilitatea de investiții

(1)   Contribuțiile prevăzute la articolul 21 alineatul (7) litera (b) și adoptate de către Consiliu se plătesc fără taxe pentru beneficiar de către statele membre către BEI, într-un cont special deschis de către BEI în numele facilității de investiții, în conformitate cu normele detaliate stabilite în acordul de gestiune prevăzut la articolul 55 alineatul (4).

(2)   Data la care se face referire la articolul 1 alineatul (5) din acordul intern este 31 decembrie 2030.

(3)   Cu excepția cazului în care Consiliul decide altfel cu privire la remunerarea BEI, în conformitate cu articolul 5 din acordul intern, veniturile încasate de BEI prin soldul creditor al conturilor speciale menționate la alineatul (1) suplimentează facilitatea de investiții, sunt luate în considerare la solicitările de contribuții prevăzute la articolul 21 și sunt folosite pentru îndeplinirea oricăror obligații financiare după 31 decembrie 2030.

(4)   BEI gestionează sumele din trezorerie prevăzute la alineatul (1) în conformitate cu normele detaliate stabilite în acordul de gestiune prevăzut la articolul 55 alineatul (4).

(5)   Facilitatea de investiții se gestionează în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul de parteneriat ACP-UE, Decizia de asociere peste mări, acordul intern și partea II din prezentul regulament.

Articolul 54

Remunerarea BEI

BEI este remunerată cu o indemnizație integrală pentru gestionarea operațiunilor din cadrul facilității de investiții. Consiliul decide cu privire la resursele și mecanismele de remunerare a BEI, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din acordul intern. Măsurile de punere în aplicare a deciziei respective se încorporează în acordul de gestiune prevăzut la articolul 55 alineatul (4).

Articolul 55

Punerea în aplicare a facilității de investiții

(1)   Normele proprii ale BEI se aplică în cazul instrumentelor finanțate din resursele celui de al 11-lea FED pe care le gestionează.

(2)   În cazul în care programele sau proiectele sunt cofinanțate de către statele membre sau de către organismele lor de punere în aplicare și corespund priorităților stabilite în strategiile de cooperare pe țară și în documentele de programare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare, la articolul 10 alineatul (1) al doilea și al treilea paragraf din acordul intern și la articolul 74 din Decizia de asociere peste mări, BEI poate încredința statelor membre sau organismelor acestora de punere în aplicare sarcini în cadrul punerii în aplicare a facilității de investiții.

(3)   Numele beneficiarilor de sprijin financiar în cadrul facilității de investiții sunt publicate de către BEI, cu excepția cazului în care o astfel de divulgare riscă să dăuneze intereselor comerciale ale beneficiarilor, cu respectarea cerințelor de confidențialitate și de securitate, în special a celor privind protecția datelor cu caracter personal. Criteriile de publicare și nivelul detaliilor publicate țin seama de particularitățile sectorului și de natura facilității de investiții.

(4)   Normele detaliate de punere în aplicare a prezentei părți fac obiectul unui acord de gestiune între Comisie, care acționează în numele Uniunii, și BEI.

Articolul 56

Comunicarea de informații privind facilitatea de investiții

BEI informează periodic Comisia cu privire la operațiunile efectuate în cadrul facilității de investiții, inclusiv subvențiile la dobândă, cu privire la utilizarea fiecărei solicitări de contribuții plătite către BEI și, în special, cu privire la valoarea trimestrială totală a angajamentelor, a contractelor și a plăților, în conformitate cu normele detaliate stabilite în acordul de gestiune prevăzut la articolul 55 alineatul (4).

Articolul 57

Contabilitatea și situațiile financiare ale facilității de investiții

(1)   BEI ține contabilitatea facilității de investiții, inclusiv a subvențiilor la dobândă executate de aceasta și finanțate din FED, pentru a avea o evidență a întregului circuit al fondurilor, de la primire, la plata lor, apoi la veniturile pe care le generează și la eventualele recuperări ulterioare. BEI întocmește normele și metodele contabile relevante pe baza standardelor contabile internaționale și informează Comisia și statele membre în consecință.

(2)   În fiecare an, BEI trimite Consiliului și Comisiei un raport privind execuția operațiunilor finanțate din resursele celui de al 11-lea FED aflate în gestiunea sa, inclusiv situațiile financiare întocmite în conformitate cu normele și metodele menționate la alineatul (1), precum și informațiile prevăzute la articolul 44 alineatul (3).

Aceste documente sunt prezentate sub formă de proiect cel târziu la data de 28 februarie și în formă definitivă cel târziu la data de 30 iunie ale exercițiului financiar care urmează exercițiului la care se referă documentele, astfel încât să poată fi utilizate de către Comisie la pregătirea conturilor menționate la articolul 43 din prezentul regulament în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din acordul intern. Raportul privind gestiunea financiară a resurselor gestionate de către BEI se prezintă Comisiei până la data de 31 martie.

Articolul 58

Auditul extern și descărcarea de gestiune cu privire la operațiunile BEI

Operațiunile finanțate din resursele celui de al 11-lea FED, care sunt gestionate de BEI în conformitate cu prezenta parte, se supun procedurilor de audit și de descărcare de gestiune pe care BEI le aplică pentru conturile gestionate în numele părților terțe. Normele detaliate de auditare de către Curtea de Conturi sunt prevăzute în acordul tripartit dintre BEI, Comisie și Curtea de Conturi.

PARTEA III

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

TITLUL I

Dispoziții tranzitorii

Articolul 59

Transferul soldurilor rămase din Fondurile europene de dezvoltare anterioare

Transferurile către cel de al 11-lea FED ale soldurilor rămase din resursele constituite în temeiul acordurilor interne referitoare la al optulea, al nouălea și al zecelea Fond european de dezvoltare (denumite în continuare „FED anterioare”) se efectuează în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (b) și alineatele (3) și (4) din acordul intern.

Articolul 60

Venituri rezultate din dobânda la resursele FED anterioare

Soldurile veniturilor rezultate din dobânda la resursele FED anterioare se transferă celui de al 11-lea FED și se alocă pentru aceleași scopuri ca veniturile prevăzute la articolul 1 alineatul (6) din acordul intern. Același lucru este valabil pentru veniturile diverse ale FED anterioare care includ, de exemplu, dobânda de penalizare pentru întârziere percepută în cazul întârzierii la plata contribuțiilor la aceste FED de către statele membre. Dobânda generată de resursele FED gestionate de BEI suplimentează facilitatea de investiții.

Articolul 61

Reducerea contribuțiilor în funcție de soldurile rămase

Sumele rezultate din proiecte din cadrul celui de al zecelea FED sau din FED anterioare, care nu au fost angajate în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din acordul intern sau care au fost dezangajate în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din acordul intern, reduc partea din contribuțiile statelor membre prevăzută la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din acordul intern, în cazul în care Consiliul nu decide altfel, în unanimitate.

Impactul asupra contribuției fiecărui stat membru se calculează proporțional cu contribuția fiecărui stat membru la cel de al nouălea și cel de al zecelea FED. Impactul se calculează anual.

Articolul 62

Aplicarea prezentului regulament în cazul operațiunilor din cadrul FED anterioare

Dispozițiile prezentului regulament se aplică operațiunilor finanțate din FED anterioare fără a aduce atingere angajamentelor juridice existente. Dispozițiile respective nu se aplică facilității de investiții.

Articolul 63

Începerea procedurilor de contribuție

Procedura privind contribuțiile statelor membre, stabilită la articolele 21-24 din prezentul regulament, se aplică pentru prima dată contribuțiilor din exercițiul n + 2, cu condiția ca acordul intern să intre în vigoare între data de 1 octombrie a exercițiului n și data de 30 septembrie a exercițiului n + 1.

TITLUL II

Dispoziții finale

Articolul 64

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în fiecare stat membru.

Adoptat la Bruxelles, 2 martie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 210, 6.8.2013, p. 1.

(3)  JO C 370, 17.12.2013, p. 1.

(4)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(5)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

(6)  Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) 2015/322 al Consiliului din 2 martie 2015 privind punerea în aplicare a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(9)  Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor (JO L 124, 8.6.1971, p. 1).

(10)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).


Top