Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0720

Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/720/oj

6.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 115/11


DIRECTIVA (UE) 2015/720 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 29 aprilie 2015

de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) a fost adoptată pentru a preveni sau a reduce impactul ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje asupra mediului. Deși pungile de transport din plastic constituie ambalaje în sensul directivei respective, dispozițiile sale nu conțin măsuri specifice privind consumul de astfel de pungi.

(2)

Nivelul actual al consumului de pungi de transport din plastic creează cantități ridicate de deșeuri abandonate și implică utilizarea ineficientă a resurselor și se preconizează că, dacă nu se iau măsuri, consumul va crește. Deșeurile provenite din pungile de transport din plastic abandonate conduc la poluarea mediului și agravează problema răspândită a deșeurilor abandonate din corpurile de apă, amenințând ecosistemele acvatice din întreaga lume.

(3)

Mai mult, acumularea pungilor de transport din plastic în mediu are un impact negativ clar asupra anumitor activități economice.

(4)

Pungile de transport din plastic cu o grosime mai mică de 50 de microni („pungi de transport din plastic subțire”), care reprezintă marea majoritate a numărului total de pungi de transport din plastic consumate în Uniune, sunt reutilizate mult mai rar decât pungile de transport din plastic mai groase. În consecință, pungile de transport din plastic subțire devin deșeuri mai rapid, fiind mult mai probabil să fie abandonate din cauza faptului că sunt subțiri.

(5)

Ratele actuale de reciclare ale pungilor de transport din plastic subțire sunt foarte scăzute și, ca urmare a unor dificultăți de ordin practic și economic, este puțin probabil ca acestea să atingă niveluri semnificative în viitorul apropiat.

(6)

Conform ierarhiei deșeurilor, prevenirea are prioritate. Pungile de transport din plastic au mai multe utilizări și vor continua să fie utilizate în viitor. Pentru a garanta că pungile de transport din plastic de care este nevoie nu vor ajunge sub formă de deșeuri în mediul înconjurător, ar trebui instituite măsuri adecvate, iar consumatorii ar trebui informați cu privire la tratamentul corect al deșeurilor.

(7)

Nivelurile consumului de pungi de transport din plastic variază considerabil în Uniune din cauza diferențelor legate de obiceiurile de consum, de gradul de conștientizare cu privire la aspectele de mediu și de eficacitatea măsurilor de politică adoptate de statele membre. Unele state membre au reușit să diminueze semnificativ nivelurile consumului de pungi de transport din plastic, nivelul mediu al consumului din cele șapte state membre cu cele mai bune rezultate fiind de doar 20 % din consumul mediu la nivelul Uniunii.

(8)

Disponibilitatea și exactitatea datelor privind actualele niveluri ale consumului de pungi de transport din plastic subțire variază de la un stat membru la altul. Existența unor date exacte și comparabile privind consumul este esențială pentru evaluarea eficacității măsurilor de reducere și pentru asigurarea unor condiții uniforme de punere în aplicare. Prin urmare, ar trebui elaborată o metodologie comună pentru calcularea consumului anual de pungi de transport din plastic subțire pe persoană, în vederea monitorizării progreselor înregistrate în ceea ce privește reducerea consumului de astfel de pungi.

(9)

Mai mult, s-a dovedit că informarea consumatorilor joacă un rol decisiv în atingerea oricărui obiectiv privind reducerea consumului de pungi de transport din plastic. Prin urmare, este necesar să se depună eforturi la nivel instituțional pentru a spori gradul de conștientizare privind impactul asupra mediului al pungilor de transport din plastic și a înlătura percepția actuală că plasticul este un bun nedăunător și ieftin.

(10)

Pentru a promova reduceri durabile ale nivelului mediu de consum de pungi de transport din plastic subțire, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a reduce în mod semnificativ consumul de pungi de transport din plastic subțire în concordanță cu obiectivele generale ale politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu ierarhia deșeurilor, astfel cum este prevăzută în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5). Aceste măsuri de reducere ar trebui să țină cont de nivelurile actuale ale consumului de pungi de transport din plastic din fiecare stat membru, nivelurile mai ridicate impunând eforturi mai ambițioase, și să ia în considerare reducerile deja realizate. Pentru a monitoriza progresele realizate în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire, este necesar ca autoritățile naționale să furnizeze date privind consumul lor în conformitate cu articolul 12 din Directiva 94/62/CE.

(11)

Măsurile care ar trebui să fie luate de statele membre pot implica utilizarea unor instrumente economice precum aplicarea de prețuri, taxe și impozite, care s-au dovedit deosebit de eficace în reducerea consumului de pungi de transport din plastic, și aplicarea de restricții de comercializare, cum ar fi interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 din Directiva 94/62/CE, cu condiția ca restricțiile respective să fie proporționale și nediscriminatorii.

(12)

Respectivele măsuri pot varia în funcție de impactul asupra mediului produs de pungile de transport din plastic subțire atunci când sunt valorificate sau eliminate, în funcție de proprietățile lor de reciclare și compostare, de durabilitatea lor sau de utilizarea specifică preconizată a respectivelor pungi și luând în considerare orice efecte adverse ale înlocuirii.

(13)

Statele membre pot alege să excludă pungile de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni („pungi de transport din plastic foarte subțire”), utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când utilizarea acestora este necesară din motive de igienă sau când utilizarea acestora contribuie la prevenirea risipei de alimente.

(14)

Statele membre pot utiliza în mod liber veniturile generate de măsurile care sunt adoptate în temeiul Directivei 94/62/CE în scopul realizării unei reduceri durabile a consumului de pungi de transport din plastic subțire.

(15)

Programele de sensibilizare a consumatorilor în general și programele educative pentru copii pot juca un rol important în reducerea consumului de pungi de transport din plastic.

(16)

Standardul european EN 13432 privind „cerințele pentru ambalaje recuperabile prin compostare și biodegradare – Program de încercare și criterii de evaluare pentru acceptarea finală a ambalajului” stabilește caracteristicile pe care trebuie să le aibă un material pentru a putea fi considerat „compostabil”, și anume faptul că poate fi reciclat printr-un proces de valorificare organică constând în compostare și digestie anaerobă. Comisia ar trebui să solicite Comitetului European de Standardizare să elaboreze un standard separat pentru ambalajele compostabile la domiciliu.

(17)

Este important să se asigure recunoașterea la nivelul Uniunii a etichetelor sau a marcajelor pentru pungi de transport din plastic biodegradabile și compostabile.

(18)

Unele pungi de transport din plastic sunt marcate de către fabricanții lor ca fiind „oxobiodegradabile” sau „oxodegradabile”. În cazul acestor pungi, în materialele plastice convenționale sunt încorporați aditivi. Ca urmare a prezenței acestor aditivi, în timp, plasticul se fragmentează în particule mici, care rămân în mediul înconjurător. Astfel, denumirea acestor pungi drept „biodegradabile” poate induce în eroare, întrucât este posibil ca aceste pungi să nu reprezinte o soluție la problema abandonării deșeurilor, ci, dimpotrivă, este posibil ca acestea să sporească gradul de poluare. Comisia ar trebui să evalueze impactul utilizării pungilor de transport din plastic oxodegradabile asupra mediului și să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport care să includă, după caz, un set de măsuri concepute pentru a limita consumul de astfel de pungi sau pentru a reduce eventualul lor impact dăunător.

(19)

Măsurile care trebuie luate de statele membre pentru a reduce consumul de pungi de transport din plastic ar trebui să ducă la o reducere durabilă a consumului de pungi de transport din plastic subțire, și nu la o creștere globală a generării de ambalaje.

(20)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu Comunicarea Comisiei privind Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și ar trebui să contribuie la acțiunile împotriva abandonării deșeurilor în mediul marin întreprinse în conformitate cu Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6).

(21)

Prin urmare, Directiva 94/62/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 94/62/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, se introduc următoarele puncte:

„1a.

«plastic» înseamnă un polimer, în sensul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (*), la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care este capabil să funcționeze drept principal component structural al pungilor de transport;

1b.

«pungi de transport din plastic» înseamnă pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri sau produse;

1c.

«pungi de transport din plastic subțire» înseamnă pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni;

1d.

«pungi de transport din plastic foarte subțire» înseamnă pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, care sunt necesare din motive de igienă sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la prevenirea risipei de alimente;

1e.

«pungi de transport din plastic oxodegradabile» înseamnă pungi de transport fabricate din materiale plastice care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în microfragmente.

(*)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).”"

2.

La articolul 4 se introduc următoarele alineate:

„(1a)   Statele membre iau măsuri pentru a asigura o reducere durabilă a consumului de pungi de transport din plastic subțire pe teritoriul lor.

Măsurile respective pot include utilizarea unor obiective naționale de reducere, menținerea sau introducerea unor instrumente economice, precum și a unor restricții de comercializare, prin derogare de la articolul 18, cu condiția ca restricțiile respective să fie proporționale și nediscriminatorii.

Respectivele măsuri pot varia în funcție de impactul asupra mediului al pungilor de transport din plastic subțire atunci când sunt valorificate sau eliminate, de proprietățile lor de compostare, de durabilitatea sau de utilizarea lor specifică preconizată.

Măsurile adoptate de statele membre includ una sau ambele dintre următoarele:

(a)

adoptarea de măsuri care să garanteze că nivelul de consum anual nu depășește 90 de pungi de transport din plastic subțire pe persoană la 31 decembrie 2019 și 40 de pungi de transport din plastic subțire pe persoană la 31 decembrie 2025 sau obiective echivalente stabilite în greutate. Pungile de transport din plastic foarte subțire pot fi excluse din obiectivele naționale privind consumul;

(b)

adoptarea unor instrumente care să garanteze că la 31 decembrie 2018 pungile de transport din plastic subțirie nu sunt furnizate gratuit la punctele de vânzare de bunuri sau produse, cu excepția cazului în care sunt puse în aplicare alte instrumente la fel de eficace. Pungile de transport din plastic foarte subțire pot fi excluse din rândul acestor măsuri.

Începând cu 27 mai 2018, statele membre raportează cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subțire atunci când furnizează Comisiei date privind ambalarea și deșeurile de ambalaje în conformitate cu articolul 12.

Până la 27 mai 2016, Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește metodologia de calcul a consumului anual de pungi de transport din plastic subțire pe persoană și adaptează formularele-tip pentru raportare adoptate în temeiul articolului 12 alineatul (3). Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 21 alineatul (2).

(1b)   Fără a aduce atingere articolului 15, statele membre pot lua măsuri de tipul instrumentelor economice sau al obiectivelor naționale de reducere în ceea ce privește orice tip de pungi de transport din plastic, indiferent de grosimea peretelui.

(1c)   Cel puțin în cursul primului an după 27 noiembrie 2016, Comisia și statele membre încurajează în mod activ campaniile de sensibilizare și de informare publică referitoare la impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de pungi de transport din plastic subțire.”

3.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 8a

Măsuri specifice pentru pungile de transport din plastic biodegradabile și compostabile

Până la 27 mai 2017, Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește specificațiile etichetelor sau ale marcajelor menite să asigure recunoașterea la nivelul Uniunii a pungilor de transport din plastic biodegradabile și compostabile și să le ofere consumatorilor informații corecte despre proprietățile de compostare ale acestor pungi. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 21 alineatul (2).

Cel târziu în termen de optsprezece luni de la data adoptării actului de punere în aplicare, statele membre se asigură că pungile de transport din plastic biodegradabile și compostabile sunt etichetate în conformitate cu specificațiile prevăzute în actul de punere în aplicare respectiv.”

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 20a

Raportul privind pungile de transport din plastic subțire

(1)   Până la 27 noiembrie 2021, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în care se evaluează eficacitatea la nivelul Uniunii a măsurilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1a) în ceea ce privește combaterea generării de deșeuri, modificarea comportamentului consumatorilor și promovarea prevenirii generării de deșeuri. În cazul în care evaluarea arată că măsurile adoptate nu sunt eficace, Comisia analizează alte modalități posibile de realizare a unei reduceri a consumului de pungi de transport din plastic subțire, inclusiv prin stabilirea unor obiective realiste și realizabile la nivelul Uniunii, și prezintă, după caz, o propunere legislativă.

(2)   Până la 27 mai 2017, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport în care se analizează impactul utilizării pungilor de transport din plastic oxodegradabile asupra mediului și prezintă, după caz, o propunere legislativă.

(3)   Până la 27 mai 2017, Comisia evaluează impactul la nivelul ciclului de viață al diferitelor posibilități de reducere a consumului de pungi de transport din plastic foarte subțire și prezintă, după caz, o propunere legislativă.”

5.

La articolul 22 alineatul (3a), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3a)   Cu condiția îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 4 și la articolul 6, statele membre pot transpune dispozițiile articolului 4 alineatul (1a) și, respectiv, ale articolului 7 prin intermediul unor acorduri încheiate între autoritățile competente și sectoarele economice în cauză.”

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 27 noiembrie 2016. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor măsuri din dreptul intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 29 aprilie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 214, 8.7.2014, p. 40.

(2)  JO C 174, 7.6.2014, p. 43.

(3)  Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și poziția în primă lectură a Consiliului din 2 martie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 28 aprilie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10).

(5)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

(6)  Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).


Top