EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0750

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/750 a Comisiei din 8 mai 2015 privind armonizarea benzii de frecvențe 1452-1492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune [notificată cu numărul C(2015) 3061] (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 119, 12.5.2015, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/750/oj

12.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 119/27


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/750 A COMISIEI

din 8 mai 2015

privind armonizarea benzii de frecvențe 1 452-1 492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune

[notificată cu numărul C(2015) 3061]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio) (1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentele privind radiocomunicațiile ale Organizației Internaționale a Telecomunicațiilor (2) alocă banda de frecvențe 1 452-1 492 MHz serviciilor de radiodifuziune fixe și mobile (cu excepția serviciului mobil aeronautic) și serviciilor de radiodifuziune prin satelit prin coatribuire în regiunea 1, care cuprinde Uniunea. Acestea limitează utilizarea benzii de către serviciul de radiodifuziune și de către cel de radiodifuziune prin satelit la servicii de radiodifuziune audio digitală (DAB).

(2)

Acordul special de la Maastricht din 2002, astfel cum a fost revizuit în 2007 (3), asigură cadrul tehnic și de reglementare pentru operarea de servicii terestre de radiodifuziune audio digitală (T-DAB) în banda 1 452-1 479,5 MHz în țările semnatare, printre care se numără toate statele membre. Acesta stabilește, de asemenea, proceduri pentru coordonarea transfrontalieră dintre T-DAB și serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă.

(3)

Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) instituie un program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPP), care are ca obiectiv să identifice cel puțin 1 200 MHz de spectru de frecvențe radio adecvat pentru serviciile pe suport radio de bandă largă în Uniune până în 2015, inclusiv spectrul care deja este utilizat, pe baza inventarului spectrului de frecvențe.

(4)

Banda 1 452-1 492 MHz a fost desemnată pentru serviciile de radiodifuziune în statele membre, dar utilizarea acesteia a fost destul de limitată. Raportul Comisiei privind inventarul spectrului de frecvențe din cadrul RSPP (5) concluzionează că acesta este insuficient utilizat în Uniune și că ar trebui să fie destinat din nou serviciilor de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă, în conformitate cu obiectivul pentru spectrul din cadrul RSPP. Cu toate acestea, sistemele terestre de radiodifuziune existente ar trebui protejate pe termen lung, inclusiv în eventualitatea în care le sunt reînnoite autorizațiile.

(5)

În avizul său privind provocările strategice cu care se confruntă Europa pentru a răspunde problemei privind spectrul tot mai extins pentru serviciile pe suport radio de bandă largă (6), Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (GPSFR) a recomandat Comisiei să aibă în vedere adoptarea de măsuri complementare pentru a promova în continuare utilizarea benzii 1 452-1 492 MHz pentru legături descendente suplimentare, permițând, în același timp, statelor membre să utilizeze o parte din această bandă pentru alte utilizări, precum radiodifuziunea.

(6)

La 19 martie 2014, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din decizia privind spectrul de frecvențe radio, Comisia a acordat Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT) mandatul de a elabora condiții tehnice armonizate aferente benzii 1 452-1 492 MHz pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă în Uniune.

(7)

La 28 noiembrie 2014, ca răspuns la acest mandat, CEPT a emis raportul 54 al CEPT care propune armonizarea benzii de frecvențe 1 452-1 492 MHz pentru utilizarea legăturii descendente suplimentare pe suport radio de bandă largă, permițând în același timp statelor membre să se adapteze la circumstanțele naționale în porțiuni ale benzii (cum ar fi 1 452-1 479,5 MHz) pentru radiodifuziune terestră. Legătura descendentă suplimentară se utilizează exclusiv pe legătură descendentă în timp ce spectrul din interiorul benzii se utilizează pentru transmisii unidirecționale de la stații de bază care furnizează servicii de comunicații electronice, în combinație cu utilizarea spectrului într-o altă bandă de frecvențe.

(8)

Utilizarea armonizată exclusiv pe legătura descendentă a benzii de frecvențe 1 452-1 492 MHz pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă este importantă în ceea ce privește soluționarea asimetriei traficului de date, prin sporirea capacității de legătură descendentă a unui sistem pe suport radio de bandă largă. Luând, de asemenea, în considerare principiile neutralității tehnologice și a serviciului, aceasta facilitează, de asemenea, coexistența cu serviciile terestre de radiodifuziune deja existente în aceeași bandă, care ar putea să nu fie conforme cu condițiile tehnice stabilite prin prezenta decizie. Prin urmare, statele membre ar trebui să aloce banda în mod neexclusiv tuturor tipurilor de servicii de comunicații electronice și să asigure coexistența serviciilor în funcție de circumstanțele la nivel național și în conformitate cu acordurile internaționale.

(9)

Furnizarea de servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă în banda 1 452-1 492 MHz ar trebui să se bazeze pe dispoziții armonizate privind canalele și pe condiții tehnice comune minime (cât mai puțin restrictive) pentru a stimula piața unică, a atenua interferențele prejudiciabile și pentru a asigura coordonarea frecvențelor.

(10)

Sunt necesare condiții tehnice și principii comune pentru asigurarea coexistenței, ca o protecție adecvată, între serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă și T-DAB în banda 1 452-1 492 MHz, precum și între astfel de servicii în această bandă și alte utilizări în benzile adiacente, printre care radioreleele tactice, legăturile fixe coordonate și telemetria aeronautică. Există o nevoie potențială de măsuri naționale suplimentare pentru a se asigura coexistența cu utilizările în benzile adiacente, cum ar fi legăturile fixe necoordonate.

(11)

Pot fi necesare acorduri transfrontaliere între administrații pentru a se asigura punerea în aplicare a parametrilor stabiliți în prezenta decizie, astfel încât să se evite interferențele prejudiciabile și să se îmbunătățească eficiența și convergența utilizării spectrului de frecvențe. Raportul 54 al CEPT stabilește condiții tehnice și principii pentru coordonarea transfrontalieră dintre serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă și T-DAB și serviciile de telemetrie aeronautică în banda 1 452-1 492 MHz, inclusiv la frontierele Uniunii.

(12)

Utilizarea benzii 1 452-1 492 MHz de către alte aplicații din țări terțe, care fac obiectul unor acorduri internaționale, poate limita introducerea și utilizarea ei de către serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă în unele state membre. Aceste state membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a reduce la minimum durata și întinderea geografică a acestor limitări cât mai curând posibil și ar trebui să solicite asistență din partea Uniunii, în cazul în care este necesar, în temeiul articolului 10 alineatul (2) din decizia privind RSPP. Statele membre în cauză ar trebui să notifice Comisiei astfel de limitări în temeiul articolului 6 alineatul (2) și al articolului 7, iar informațiile ar trebui să fie publicate în conformitate cu articolul 5 din decizia privind spectrul de frecvențe radio.

(13)

Prin urmare, măsurile prevăzute în prezenta decizie ar trebui să se aplice în întreaga Uniune și să fie implementate de statele membre pentru a se asigura adoptarea benzii de frecvențe 1 452-1 492 MHz pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă, în conformitate cu obiectivul pentru spectrul din cadrul RSPP. Statele membre ar trebui să prezinte Comisiei rapoarte privind punerea în aplicare a deciziei și utilizarea benzii, pentru a facilita o evaluare a impactului său la nivelul UE, precum și revizuirea sa în timp util, dacă este cazul.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie vizează armonizarea condițiilor privind punerea la dispoziție și utilizarea eficientă a benzii de frecvențe 1 452-1 492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune.

Articolul 2

(1)   Cel târziu la șase luni de la data notificării prezentei decizii, statele membre desemnează și pun la dispoziție, în mod neexclusiv, banda de frecvențe 1 452-1 492 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în conformitate cu parametrii stabiliți în anexă.

(2)   Statele membre se asigură că sistemele terestre menționate la alineatul (1) oferă o protecție corespunzătoare

(a)

sistemelor din benzi adiacente; și

(b)

sistemelor terestre de radiodifuziune care funcționează în banda de frecvențe 1 452-1 479,5 MHz în temeiul unei autorizații în vigoare la data notificării prezentei decizii sau al reînnoirii ulterioare a unei astfel de autorizații și în conformitate cu parametrii stabiliți de Acordul special de la Maastricht din 2002, astfel cum a fost revizuit în 2007.

(3)   Statele membre facilitează acordurile privind coordonarea transfrontalieră, cu scopul de a permite funcționarea sistemelor menționate la alineatul (1), ținând cont de procedurile de reglementare și drepturile existente, precum și de acordurile internaționale relevante.

Articolul 3

Statelor membre nu li se impune să respecte obligațiile prevăzute la articolul 2 în zonele geografice în care coordonarea cu țări terțe necesită o abatere de la parametrii stabiliți în anexă. Acestea urmăresc reducerea la minimum a duratei și a domeniului geografic de aplicare a unei astfel de abateri.

Articolul 4

Statele membre prezintă un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii în termen de cel mult nouă luni de la data notificării.

Statele membre monitorizează utilizarea benzii de frecvențe 1 452-1 492 MHz și raportează constatările lor Comisiei, la cerere sau din proprie inițiativă, pentru a permite revizuirea în timp util a prezentei decizii, dacă este cazul.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 mai 2015.

Pentru Comisie

Günther OETTINGER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

(2)  Pot fi consultate la adresa: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR

(3)  Acordul special al Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT) referitor la utilizarea benzii 1 452-1 479,5 MHz pentru radiodifuziunea audio digitală terestră (TDAB), Maastricht, 2002, Constanța 2007 (MA02revCO07).

(4)  Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 81, 21.3.2012, p. 7).

(5)  Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind inventarul spectrului de frecvențe radio [COM(2014) 536 final].

(6)  Documentul 13-521 rev 1 al GPSFR.


ANEXĂ

PARAMETRII MENȚIONAȚI LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (1)

A.   PARAMETRI GENERALI

1.

Modul de operare în banda de frecvențe 1 452-1 492 MHz se limitează la transmisia de la stația de bază („numai legătură descendentă”).

2.

Dimensiunile blocului în banda de frecvențe 1 452-1 492 MHz se alocă în multipli de 5 MHz. Limita inferioară de frecvență a unui bloc alocat este în linie cu sau la o distanță măsurată în multipli de 5 MHz de marginea benzii mai joase care este 1 452 MHz.

3.

Transmisia de la stația de bază trebuie să se conformeze măștii de spectru față de marginea blocului din prezenta anexă.

B.   CONDIȚIILE TEHNICE PENTRU STAȚIILE DE BAZĂ – MASCA DE SPECTRU FAȚĂ DE MARGINEA BLOCULUI

Pentru stațiile de bază se utilizează următorii parametri tehnici denumiți măști de spectru față de marginea blocului (Block Edge Mask – BEM), pentru a se asigura coexistența între rețele învecinate, în absența unor acorduri bilaterale sau multilaterale între operatorii unor astfel de rețele învecinate. Se pot utiliza și parametri tehnici mai puțin stricți în cazul în care există un acord în acest sens între operatorii sau administrațiile implicate, cu condiția ca acești parametri să respecte condițiile tehnice aplicabile pentru protejarea altor servicii sau aplicații, inclusiv în benzi adiacente sau care fac obiectul unor obligații transfrontaliere.

BEM este o mască de emisie care se definește ca o funcție de frecvență în raport cu marginea unui bloc al unui spectru de frecvențe pentru care au fost acordate drepturi de utilizare unui operator. Aceasta constă în limite de putere în interiorul blocului și în afara lui. Limita de putere în interiorul blocului se aplică unui bloc deținut de un operator. Cerințele opționale în interiorul blocului sunt prezentate mai jos. Limitele de putere în afara blocului se aplică în cazul spectrului din banda de frecvențe 1 452-1 492 MHz care este în afara unui bloc alocat unui operator. Acestea sunt prezentate în tabelul 1.

În plus, limitele de putere de coexistență sunt stabilite pentru serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă în banda 1 452-1 492 MHz, pentru a se asigura compatibilitatea dintre aceste servicii și alte servicii sau aplicații radio, fie în banda de frecvențe 1 452-1 492 MHz, fie în benzile de frecvențe adiacente 1 427-1 452 MHz sau 1 492-1 518 MHz. Limitele de putere de coexistență în ceea ce privește serviciile sau aplicațiile în benzile adiacente sunt prezentate în tabelul 2. La nivel național se pot aplica măsuri procedurale sau tehnice suplimentare (1) ori ambele, pentru a se asigura coexistența cu servicii și aplicații în benzile adiacente. Limitele de coexistență pentru serviciile T-DAB în banda 1 452-1 492 MHz sunt prezentate în tabelul 3.

Cerințe aplicabile în interiorul blocului

Nu este obligatoriu să existe o limită a puterii izotropic radiate (EIRP) (2) echivalente în interiorul blocului pentru stațiile de bază. Statele membre pot stabili o limită a EIRP de maximum 68 dBm/5 MHz care poate fi majorată pentru aplicații specifice, de exemplu pentru utilizarea cumulată a spectrului în banda 1 452-1 492 MHz și a spectrului de benzi de frecvențe mai joase.

Cerințe aplicabile în afara blocului

Tabelul 1

Limite ale EIRP în afara blocului pentru BEM la stația de bază în banda de frecvențe 1 452-1 492 MHz per antenă

Gama de frecvențe a emisiilor în afara blocului

Valoarea maximă a EIRP medie în afara blocului

Banda de măsură

– 10 până la – 5 MHz față de marginea inferioară a blocului

11 dBm

5 MHz

– 5 până la 0 MHz față de marginea inferioară a blocului

16,3 dBm

5 MHz

0 până la + 5 MHz față de marginea superioară a blocului

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 până la + 10 MHz față de marginea superioară a blocului

11 dBm

5 MHz

Frecvențe în banda (de frecvențe) 1 452-1 492 MHz cu un ecart de peste 10 MHz față de marginea inferioară sau superioară a blocului

9 dBm

5 MHz

Cerințe privind coexistența pentru benzile adiacente

Tabelul 2

Limitele EIRP în afara benzii de la stația de bază pentru benzile adiacente

Gama de frecvențe a emisiilor în afara blocului

Valoarea maximă a EIRP medie în afara benzii

Banda de măsură

sub 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449-1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492-1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

peste 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Notă explicativă la tabelul 2: Aceste cerințe sunt menite să asigure compatibilitatea cu legăturile fixe coordonate, cu serviciile de telefonie mobilă și cu serviciile de telemetrie aeronautică limitate la stații terestre, operate în benzi de frecvențe adiacente de sub 1 452 MHz sau de peste 1 492 MHz.

Cerințe privind coexistența în banda de frecvențe 1 452-1 492 MHz

Tabelul 3

Limitele EIRP în afara blocului la stațiile de bază pentru coexistența cu T-DAB a canalelor adiacente în banda de frecvențe 1 452-1 492 MHz

Gama de frecvențe a emisiilor în afara blocului

Valoarea maximă a EIRP medie în afara blocului

Banda de măsură

0 până la 1,3 MHz față de marginea blocului

9,3 dBm

1 MHz

1,3 până la 1,5 MHz față de marginea blocului

2,8 dBm

1 MHz

1,5 până la 1,8 MHz față de marginea blocului

– 6,7 dBm

1 MHz

1,8 până la 2 MHz față de marginea blocului

– 12,4 dBm

1 MHz

2 până la 2,3 MHz față de marginea blocului

– 13,7 dBm

1 MHz

2,3 până la 5 MHz față de marginea blocului

– 14,9 dBm

1 MHz

Restul frecvențelor utilizate pentru T-DAB

– 14,9 dBm

1 MHz

Notă explicativă la tabelul 3: Aceste cerințe se aplică numai dacă T-DAB este în funcțiune la nivel național. Ele sunt menite să asigure compatibilitatea cu serviciile T-DAB în cadrul unor canale adiacente în banda de frecvențe 1 452-1 492 MHz și să asigure o bandă de gardă de cel puțin 1,5 MHz între serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă și serviciile T-DAB.


(1)  De exemplu, una sau mai multe dintre următoarele: coordonarea planificării frecvenței, coordonarea amplasamentelor, limite de putere în interiorul benzii mai stricte pentru stațiile de bază, limite de putere izotropic radiată echivalente în afara benzii pentru stațiile de bază mai stricte decât limitele prevăzute în tabelul 2.

(2)  EIRP în interiorul blocului este puterea totală radiată în orice direcție într-un singur loc, independent de orice configurație a stației de bază.


Top