EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0808

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

OJ L 227, 31.7.2014, p. 18–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj

31.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 227/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 808/2014 AL COMISIEI

din 17 iulie 2014

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (1), în special articolul 8 alineatul (3), articolul 12, articolul 14 alineatul (6), articolul 41, articolul 54 alineatul (4), articolul 66 alineatul (5), articolul 67, articolul 75 alineatul (5) și articolul 76 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 stabilește normele generale care reglementează sprijinul Uniunii pentru dezvoltare rurală finanțat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și completează dispozițiile comune referitoare la Fondurile structurale și de investiții europene, prevăzute în partea a doua din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Pentru a se garanta că noul cadru juridic instituit de regulamentele respective funcționează armonios și se aplică uniform, Comisia a fost împuternicită să adopte anumite norme de punere în aplicare a acestuia.

(2)

Ar trebui stabilite norme privind prezentarea conținutului programelor de dezvoltare rurală, în special bazate pe cerințele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. De asemenea, ar trebui stabilit care dintre respectivele norme referitoare la prezentare se aplică, de asemenea, programelor dedicate instrumentelor comune pentru garanții neplafonate și titlurizări prin care se asigură o asistență de capital implementate de Banca Europeană de Investiții („BEI”), menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. De asemenea, ar trebui stabilite norme privind conținutul cadrelor naționale.

(3)

Ar trebui stabilite proceduri și calendare pentru aprobarea cadrelor naționale.

(4)

Pentru a sistematiza procesul de modificare a programelor de dezvoltare rurală, ar trebui stabilite norme referitoare la prezentarea acestora, precum și la frecvența modificărilor. Acest lucru ar trebui realizat în vederea reducerii pe cât posibil a sarcinii administrative, acordând flexibilitate pentru situații de urgență și pentru situații specifice clar definite.

(5)

Ar trebui definite norme privind modificările cadrelor naționale, inclusiv privind calendarul, și în special pentru a facilita modificarea cadrelor naționale ale statelor membre care au programe regionale.

(6)

Pentru a se asigura buna utilizare a resurselor FEADR, ar trebui instituite sisteme de cupoane valorice sau sisteme echivalente pentru plata costurilor suportate de participanții la acțiuni de informare și de transfer de cunoștințe, pentru a se garanta că cheltuielile rambursate sunt legate în mod clar de o anumită acțiune de formare sau de transfer de cunoștințe eligibilă furnizată participantului.

(7)

Pentru a se garanta că este selectat prestatorul de servicii care prezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, selecția autorităților sau a organismelor care furnizează servicii de consiliere ar trebui să respecte normele naționale aplicabile în materie de achiziții publice.

(8)

Deoarece plățile finale ar trebui acordate numai după punerea corectă în aplicare a planurilor de afaceri, ar trebui stabiliți parametri comuni pentru astfel de evaluări. În plus, pentru a se facilita accesul tinerilor fermieri care se instalează pentru prima oară în exploatație la alte măsuri în cadrul măsurii „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”, menționate la articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, ar trebui stabilite norme pentru acoperirea mai multor măsuri din planurile de afaceri, precum și pentru procedura de aprobare a cererilor conexe.

(9)

Statele membre ar trebui să fie autorizate să calculeze sprijinul pentru angajamentele din cadrul măsurilor referitoare la agromediu și climă, la agricultura ecologică și la bunăstarea animalelor pe baza altor unități decât cele stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, având în vedere natura specifică a acestor angajamente. Ar trebui stabilite norme referitoare la respectarea plafoanelor autorizate, la excepția pentru plățile per unitate vită mare și la ratele de conversie a diferitor categorii de animale în unități vită mare.

(10)

Pentru a se asigura calcularea în mod transparent și verificabil a costurilor suplimentare și a pierderilor de venit pentru măsurile menționate la articolele 28-31, 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, ar trebui stabilite anumite elemente comune pentru calcul care să se aplice în toate statele membre.

(11)

Pentru a se evita supracompensarea și creșterea sarcinii administrative, ar trebui instituite norme privind combinarea anumitor măsuri.

(12)

Ar trebui stabilite norme referitoare la începutul funcționării rețelelor rurale naționale, precum și la structura acestora, pentru a se garanta că rețelele pot funcționa eficient și în timp util pentru a însoți punerea în aplicare a programului.

(13)

Pentru a asigura informarea și publicitatea privind activitățile de dezvoltare rurală care beneficiază de sprijin din partea FEADR, Autoritatea de Management are sarcini de îndeplinit care ar trebui specificate mai în detaliu în prezentul regulament. Autoritatea de management ar trebui să își sistematizeze în cadrul unei strategii eforturile globale de informare și publicitate, iar prin înființarea unui site sau portal internet unic ar trebui să sensibilizeze publicul cu privire la obiectivele politicii de dezvoltare rurală și să îmbunătățească accesibilitatea și transparența informațiilor privind posibilitățile de finanțare. Ar trebui prevăzute dispoziții referitoare la responsabilitatea beneficiarilor de a oferi informații privind sprijinul acordat din FEADR pentru proiectele lor.

(14)

Pentru a se facilita instituirea sistemului comun de monitorizare și evaluare, ar trebui definite elementele comune ale sistemului respectiv, inclusiv indicatorii și planul de evaluare.

(15)

Ar trebui stabilite elementele centrale ale raportului anual de implementare menționat la articolul 75 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cerințele minime pentru planul de evaluare menționat la articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(16)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește prezentarea programelor de dezvoltare rurală, procedurile și calendarele pentru aprobarea și modificarea programelor de dezvoltare rurală și a cadrelor naționale, conținutul cadrelor naționale, informarea și publicitatea în privința programelor de dezvoltare rurală, punerea în aplicare a anumitor măsuri de dezvoltare rurală, monitorizarea, evaluarea și raportarea.

Articolul 2

Conținutul programelor de dezvoltare rurală și al cadrelor naționale

Prezentarea conținutului programelor de dezvoltare rurală menționat la articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, al programelor naționale dedicate instrumentelor comune pentru garanții neplafonate și titlurizări prin care se asigură o asistență de capital implementate de Banca Europeană de Investiții („BEI”), menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum și al cadrelor naționale menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se face în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 3

Adoptarea cadrelor naționale

Cadrele naționale menționate la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se adoptă în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Articolul 4

Modificarea programelor de dezvoltare rurală

(1)   Propunerile de modificare a programelor de dezvoltare rurală și a programelor specifice pentru instituirea și funcționarea rețelelor rurale naționale conțin, în special, următoarele informații:

(a)

tipul modificării propuse;

(b)

motivele și/sau problemele de punere în aplicare care justifică modificarea;

(c)

efectele estimate ale modificării;

(d)

impactul modificării asupra indicatorilor;

(e)

legătura dintre modificare și acordul de parteneriat menționat în titlul II capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(2)   Modificările de program de tipul menționat la articolul 11 litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pot fi propuse de cel mult trei ori pe parcursul perioadei de programare.

Pentru toate celelalte tipuri de modificări combinate se poate depune o singură propunere de modificare per an calendaristic și per program, cu excepția anului 2023, în care pot fi prezentate mai multe propuneri de modificare, pentru modificări referitoare doar la adaptarea planului de finanțare, inclusiv pentru eventuale modificări ale planului indicatorilor.

Primul și al doilea paragraf nu se aplică:

(a)

în cazul în care trebuie luate măsuri de urgență ca urmare a unor dezastre naturale și a unor evenimente catastrofale recunoscute în mod oficial de autoritatea publică națională competentă; sau

(b)

în cazul în care este necesară o modificare ca urmare a unei modificări a cadrului juridic al Uniunii; sau

(c)

în urma examinării performanțelor menționate la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; sau

(d)

în cazul unei modificări a contribuției FEADR planificate pentru fiecare an menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (h) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, ca urmare a evoluțiilor defalcării anuale pe stat membru menționate la articolul 58 alineatul (7) din regulamentul respectiv.

(3)   Până la 30 septembrie 2020, statele membre prezintă Comisiei ultima modificare de program de tipul menționat la articolul 11 litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Alte tipuri de modificări de program trebuie prezentate Comisiei până la 30 septembrie 2023.

(4)   Atunci când o modificare a unui program schimbă oricare dintre datele incluse în tabelul cadrului național menționat la articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, aprobarea modificării programului constituie aprobarea revizuirii corespunzătoare a tabelului respectiv.

Articolul 5

Modificarea cadrelor naționale

(1)   Articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis modificărilor cadrelor naționale.

(2)   Statele membre care au optat pentru prezentarea cadrelor naționale conținând tabelul menționat la articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pot prezenta Comisiei modificări ale cadrului național referitoare la tabelul respectiv, luând în considerare gradul de punere în aplicare a diverselor programe ale acestora.

(3)   După ce aprobă modificările menționate la alineatul (2), Comisia adaptează la tabelul revizuit planurile de finanțare menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 aferente programelor în cauză, cu condiția ca:

(a)

contribuția totală a FEADR per program pentru întreaga perioadă de programare să rămână neschimbată;

(b)

suma totală alocată din FEADR statului membru în cauză să rămână neschimbată;

(c)

defalcarea anuală a programului pentru anii anteriori anului revizuirii să rămână neschimbată;

(d)

suma anuală alocată din FEADR statului membru în cauză să rămână aceeași;

(e)

finanțarea totală din FEADR pentru măsuri legate de mediu și climă, astfel cum este prevăzută la articolul 59 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, să fie respectată.

(4)   Cu excepția cazurilor unor măsuri de urgență adoptate în urma unor dezastre naturale sau a unor evenimente catastrofale recunoscute în mod oficial de autoritatea publică națională competentă, a cazurilor de schimbări ale cadrului juridic sau a unor schimbări care rezultă din examinarea performanțelor menționată la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cererile de modificare a cadrului național menționat la alineatul (2) pot fi prezentate o singură dată per an calendaristic, înainte de 1 aprilie. Prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf, se pot face modificări ale programelor care rezultă dintr-o astfel de revizuire, în plus față de propunerea de modificare unică prezentată pentru același an.

(5)   Actul de punere în aplicare de aprobare a modificării se adoptă în timp util pentru a permite modificarea angajamentelor bugetare corespunzătoare înainte de sfârșitul anului în care a fost prezentată revizuirea.

Articolul 6

Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare

(1)   Statele membre pot să prevadă posibilitatea de a acoperi cheltuielile legate de costurile aferente deplasărilor, cazării și diurnei participanților la transferul de cunoștințe și la acțiunile de informare menționate la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum și de costurile cu înlocuirea fermierilor prin intermediul unui sistem de cupoane valorice sau printr-un alt sistem cu efect echivalent.

(2)   În ceea ce privește sistemele menționate la alineatul (1), statele membre trebuie să prevadă:

(a)

că perioada de valabilitate a cuponului valoric sau a echivalentului acestuia nu poate depăși un an;

(b)

norme privind obținerea cupoanelor valorice sau a echivalentelor acestora, în special dispoziția că acestea trebuie să fie legate de o anumită acțiune;

(c)

definirea condițiilor specifice în care cupoanele valorice pot fi rambursate furnizorului de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și acțiuni de informare.

Articolul 7

Selectarea autorităților sau a organismelor care oferă servicii de consiliere

Procedura de ofertare menționată la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se desfășoară în conformitate cu normele Uniunii și naționale aplicabile privind achizițiile publice. Acestea trebuie să ia în considerare în mod corespunzător gradul în care sunt îndeplinite de către solicitanți criteriile menționate la articolul respectiv.

Articolul 8

Planuri de afaceri

(1)   În sensul articolului 19 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, statele membre evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește planurile de afaceri menționate la articolul 19 alineatul (4) din regulamentul respectiv, în cazul sprijinului în temeiul articolului 19 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) din regulamentul respectiv, în ceea ce privește punerea corectă în aplicare a acțiunilor menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei (3).

(2)   În ceea ce privește sprijinul în temeiul articolului 19 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în cazul în care planul de afaceri se referă la utilizarea altor măsuri de dezvoltare rurală în temeiul regulamentului menționat, statele membre pot prevedea ca aprobarea cererii de sprijin să ofere, de asemenea, acces la sprijin în temeiul măsurilor respective. Dacă un stat membru utilizează această posibilitate, statul membru în cauză prevede că cererea de sprijin trebuie să furnizeze informațiile necesare pentru evaluarea eligibilității în temeiul măsurilor respective.

Articolul 9

Conversia unităților

(1)   Dacă angajamentele în temeiul articolelor 28, 29 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sunt exprimate în alte unități decât cele prevăzute în anexa II la regulamentul menționat, statele membre pot calcula plățile pe baza respectivelor alte unități. În acest caz, statele membre se asigură că sunt respectate sumele anuale maxime eligibile pentru un sprijin din FEADR stabilite în anexa respectivă.

(2)   Cu excepția plăților aferente angajamentelor pentru creșterea raselor locale aflate în pericol de abandon menționate la articolul 28 alineatul (10) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, plățile în temeiul articolelor 28, 29 și 34 din regulamentul menționat nu pot fi acordate per unitate vită mare.

Ratele de conversie a diferitelor categorii de animale în unități vită mare sunt stabilite în anexa II.

Articolul 10

Ipoteză standard privind costurile suplimentare și pierderile de venit

(1)   Statele membre pot stabili cuantumul plăților pentru măsurile sau tipurile de operațiuni menționate la articolele 28-31 și la articolele 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pe baza ipotezelor standard privind costurile suplimentare și pierderile de venit.

(2)   Statele membre se asigură că atât calculele, cât și plățile corespunzătoare menționate la alineatul (1):

(a)

conțin doar elemente care pot fi verificate;

(b)

se bazează pe cifre stabilite prin intermediul unei expertize adecvate;

(c)

sunt însoțite de o mențiune clară referitoare la originea cifrelor utilizate;

(d)

sunt diferențiate astfel încât să țină seama de condițiile specifice la nivel local sau regional și, după caz, de utilizarea efectivă a terenurilor;

(e)

nu conțin elemente legate de costurile de investiție.

Articolul 11

Combinarea angajamentelor și combinarea măsurilor

(1)   Pot fi combinate diverse angajamente de agromediu și climatice în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, angajamente privind agricultura ecologică în temeiul articolului 29 din regulamentul menționat, angajamente privind bunăstarea animalelor în temeiul articolului 33 din regulamentul menționat și angajamente referitoare la silvomediu și la climă în temeiul articolului 34 din regulamentul menționat, cu condiția ca angajamentele respective să fie complementare și compatibile. Statele membre anexează lista combinațiilor permise la programele lor de dezvoltare rurală.

(2)   Dacă sunt combinate măsuri sau diferite angajamente în cadrul acelorași măsuri sau al unor măsuri diferite, astfel cum se menționează la alineatul (1), statele membre trebuie să țină cont, la stabilirea nivelului sprijinului, de pierderile de venit și de costurile suplimentare specifice care rezultă din combinare.

(3)   Dacă o operațiune se încadrează în două sau mai multe măsuri sau în două sau mai multe tipuri diferite de operațiuni, statele membre pot atribui cheltuielile măsurii sau tipului de operațiune care predomină. Se aplică rata specifică a contribuției aferentă respectivei măsuri dominante sau respectivului tip de operațiune dominant.

Articolul 12

Rețeaua rurală națională

(1)   Statele membre iau măsuri pentru instituirea și funcționarea rețelei rurale naționale menționate la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și pentru lansarea planului de acțiune al acesteia la cel târziu 12 luni de la data aprobării de către Comisie a programului de dezvoltare rurală sau a programului specific pentru instituirea și funcționarea rețelei rurale naționale, după caz.

(2)   Structura necesară funcționării rețelei rurale naționale se stabilește fie în cadrul autorităților naționale sau regionale competente, fie în afara acestora, prin selecție cu ajutorul unor proceduri de ofertare, fie printr-o combinație a celor două posibilități. Această structură trebuie să fie în măsură să desfășoare cel puțin activitățile menționate la articolul 54 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(3)   Dacă un stat membru a optat pentru un program specific pentru instituirea și funcționarea rețelei rurale naționale, programul respectiv trebuie să includă elementele menționate în partea 3 a anexei I la prezentul regulament.

Articolul 13

Informare și publicitate

(1)   Autoritatea de Management prezintă Comitetului de monitorizare, spre informare, o strategie de informare și publicitate, precum și orice modificări ale acesteia. Strategia trebuie prezentată la cel târziu șase luni după adoptarea programului de dezvoltare rurală. Autoritatea de Management informează Comitetul de monitorizare, cel puțin o dată pe an, în legătură cu progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei de informare și de publicitate și cu propria-i analiză în ceea ce privește rezultatele, precum și cu acțiunile de informare și de publicitate planificate pentru a fi desfășurate în anul următor.

(2)   În anexa III sunt stabilite norme detaliate privind responsabilitățile Autorității de Management și ale beneficiarilor în ceea ce privește informarea și publicitatea.

Articolul 14

Sistemul de monitorizare și evaluare

(1)   Sistemul comun de monitorizare și evaluare menționat la articolul 67 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 include următoarele elemente:

(a)

o logică de intervenție care prezintă interacțiunile dintre priorități, ariile de intervenție și măsuri;

(b)

un set comun de indicatori de context, de rezultat și de realizare, inclusiv indicatorii care urmează a fi utilizați pentru stabilirea de ținte cuantificate în ceea ce privește ariile de intervenție în materie de dezvoltare rurală și un set de indicatori predefiniți pentru evaluarea performanțelor;

(c)

întrebări de evaluare comune, astfel cum sunt prevăzute în anexa V;

(d)

colectarea, stocarea și transmiterea datelor;

(e)

raportarea periodică privind activitățile de monitorizare și evaluare;

(f)

planul de evaluare;

(g)

evaluările ex ante și ex post, precum și toate celelalte activități de evaluare legate de programul de dezvoltare rurală, inclusiv cele necesare pentru îndeplinirea cerințelor sporite referitoare la rapoartele anuale de implementare pentru anii 2017 și 2019 menționate la articolul 50 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și la articolul 75 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

(h)

sprijin pentru a permite tuturor actorilor responsabili cu monitorizarea și evaluarea să își îndeplinească obligațiile.

(2)   Setul comun de indicatori de context, de rezultat și de realizare pentru politica de dezvoltare rurală este prezentat în anexa IV. Anexa respectivă identifică, de asemenea, indicatorii care trebuie utilizați pentru stabilirea obiectivelor cuantificate în ceea ce privește ariile de intervenție în materie de dezvoltare rurală. În scopul stabilirii obiectivelor de etapă și a țintelor aferente cadrului de performanță menționate la punctul 2 din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, statele membre utilizează fie indicatorii predefiniți aferenți cadrului de performanță, prevăzuți la punctul 5 din anexa IV la prezentul regulament, fie înlocuiesc și/sau completează acești indicatori cu alți indicatori de realizare relevanți definiți în programul de dezvoltare rurală.

(3)   Documentele de suport tehnic prevăzute în anexa VI sunt parte integrantă a sistemului de monitorizare și evaluare.

(4)   Pentru tipurile de operațiuni în cazul cărora se identifică, în tabelul menționat la punctul 11 litera (c) din partea 1 a anexei I la prezentul regulament, o potențială contribuție la ariile de intervenție menționate la articolul 5 primul paragraf punctul 2 litera (a), articolul 5 primul paragraf punctul 5 literele (a)-(d) și la articolul 5 primul paragraf punctul 6 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, înregistrarea electronică a operațiunilor menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 include un steguleț/stegulețe pentru identificarea acelor cazuri în care operațiunea are o componentă care contribuie la una sau mai multe dintre respectivele arii de intervenție.

Articolul 15

Rapoarte anuale de implementare

Modul de prezentare a raportului anual de implementare prevăzut la articolul 75 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 este stabilit în anexa VII la prezentul regulament.

Articolul 16

Plan de evaluare

Cerințele minime privind planul de evaluare menționat la articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt stabilite la punctul 9 din partea 1 a anexei I la prezentul regulament.

Articolul 17

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 iulie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 487.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA I

PARTEA 1

Prezentarea conținutului programelor de dezvoltare rurală

1.   Titlul programului de dezvoltare rurală (PDR)

2.   Statul membru sau regiunea administrativă

(a)

Zona geografică vizată de program.

(b)

Clasificarea regiunii.

3.   Evaluarea ex ante

Nu se aplică programelor naționale dedicate instrumentelor comune implementate de BEI menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

(a)

Descrierea procesului, inclusiv calendarul principalelor evenimente, rapoartele intermediare, în raport cu etapele principale ale evoluției PDR.

(b)

Tabel structurat care conține recomandările evaluării ex ante și modul în care au fost abordate acestea.

(c)

Raportul de evaluare ex ante complet [inclusiv cerințele privind evaluarea strategică de mediu (SEA)] se anexează la PDR.

4.   Punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările („SWOT”) și identificarea nevoilor

Nu se aplică programelor naționale dedicate instrumentelor comune implementate de BEI menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

(a)

Analiza SWOT, conținând următoarele secțiuni:

(i)

descriere generală cuprinzătoare a situației actuale a zonei vizate de program, pe baza indicatorilor de context comuni și specifici programului și pe baza altor informații calitative actualizate;

(ii)

puncte forte identificate în zona vizată de program;

(iii)

puncte slabe identificate în zona vizată de program;

(iv)

oportunitățile identificate în zona vizată de program;

(v)

amenințări identificate în zona vizată de program;

(vi)

tabel structurat, conținând datele referitoare la indicatorii de context comuni și specifici programului.

(b)

Evaluarea nevoilor, pe baza dovezilor rezultate din analiza SWOT, pentru fiecare prioritate a Uniunii în materie de dezvoltare rurală (denumită în continuare „prioritate”) și pentru fiecare arie de intervenție și pentru cele trei obiective transversale (mediu, inclusiv nevoile specifice ale zonelor Natura 2000 în conformitate cu cadrul de acțiune structurat în funcție de priorități (1), atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și inovare).

5.   Descrierea strategiei

(a)

O justificare a nevoilor selectate pentru a fi abordate prin programul de dezvoltare rurală, precum și alegerea obiectivelor, a priorităților, a ariilor de intervenție și stabilirea țintelor pe baza dovezilor rezultate din SWOT și din evaluarea nevoilor. Dacă este relevant, o justificare a subprogramelor tematice incluse în program. Justificarea trebuie să demonstreze în special îndeplinirea cerințelor menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctele (i) și (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(b)

Combinarea și justificarea măsurilor de dezvoltare rurală pentru fiecare arie de intervenție, inclusiv justificarea alocărilor financiare pentru măsuri și caracterul adecvat al resurselor financiare în raport cu țintele stabilite, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Combinarea măsurilor incluse în logica de intervenție se bazează pe dovezi rezultate din analiza SWOT și pe justificarea și stabilirea unei ordini a priorităților în privința nevoilor menționate la litera (a).

(c)

O descriere a modului în care vor fi abordate obiectivele transversale, inclusiv cerințele specifice menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctul (v) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(d)

Un tabel recapitulativ prezentând logica de intervenție, prioritățile și ariile de intervenție selectate pentru PDR, țintele cuantificate și combinația de măsuri care urmează a fi utilizate pentru atingerea lor, inclusiv cheltuielile planificate. Tabelul recapitulativ este generat automat pe baza informațiilor prevăzute la punctul 5 litera (b) și la punctul 11, utilizându-se caracteristicile sistemului de schimb electronic de date („SFC2014”) menționate la articolul 4 literele (a) și (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 184/2014 al Comisiei (2).

(e)

O descriere a capacității consultative necesare asigurării unui nivel adecvat de sprijin și consiliere în privința cerințelor de reglementare și a acțiunilor legate de inovare, în scopul demonstrării măsurilor luate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

6.   Evaluarea condiționalităților ex ante, cuprinzând următoarele tabele structurate:

(a)

Informații privind evaluarea aplicabilității condiționalităților ex ante.

(b)

Pentru fiecare condiționalitate ex ante aplicabilă, generală și legată de o prioritate, într-un tabel:

(i)

evaluarea îndeplinirii condiționalității; și

(ii)

lista priorităților/a ariilor de intervenție și a măsurilor în cazul cărora se aplică condiționalitatea. În partea 4 este prezentată o listă indicativă a priorităților/a ariilor de intervenție și a măsurilor cu relevanță deosebită pentru fiecare condiționalitate ex ante;

(iii)

lista criteriilor relevante, precum și o evaluare a îndeplinirii acestora;

(iv)

trimiteri la strategii, acte legislative sau alte documente relevante, inclusiv trimiteri la secțiuni și articole relevante care documentează îndeplinirea unui anumit criteriu.

(c)

Două tabele separate, unul pentru condiționalitățile ex ante generale aplicabile și unul pentru condiționalitățile ex ante aplicabile legate de priorități care sunt complet sau parțial neîndeplinite, fiecare dintre tabele prezentând următoarele informații:

(i)

identificarea criteriilor neîndeplinite;

(ii)

acțiunile care trebuie întreprinse pentru îndeplinirea fiecăruia dintre criteriile respective;

(iii)

termenele limită pentru aceste acțiuni; și

(iv)

organismele responsabile cu îndeplinirea.

7.   Descrierea cadrului de performanță

Nu se aplică programelor naționale dedicate instrumentelor comune implementate de BEI menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

(a)

Dacă este relevant, informații privind selectarea indicatorilor menționați la articolul 14 alineatul (2), privind obiectivele de etapă și etapele principale ale implementării, precum și privind alocarea rezervei de performanță. Stabilirea țintelor se justifică în cadrul strategiei, în conformitate cu punctul 5 litera (a).

(b)

Un tabel care precizează, pentru fiecare prioritate, alocarea rezervei de performanță și, pentru fiecare indicator:

(i)

țintele pentru 2023. Țintele nu țin seama de finanțarea națională suplimentară menționată la punctul 12 și de ajutoarele de stat sub formă de finanțare națională suplimentară menționate la punctul 13;

(ii)

obiectivele de etapă pentru 2018, bazate pe ținte.

În cazul în care cuantumul total din FEADR alocat rezervei de performanță diferă de repartizarea proporțională (3) a alocării naționale totale din FEADR pentru rezerva de performanță în cadrul acordului de parteneriat către toate programele naționale și regionale, cu excepția programelor naționale dedicate instrumentelor comune implementate de BEI menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și a programelor specifice pentru instituirea și funcționarea rețelei rurale naționale menționate la articolul 54 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, justificarea cuantumului alocării pentru rezerva de performanță.

8.   Descrierea măsurilor selectate

1.

Descrierea condițiilor generale aplicate mai multor măsuri, inclusiv, dacă este relevant, definirea zonei rurale, valorile de referință, ecocondiționalitatea, utilizarea preconizată a instrumentelor financiare, utilizarea preconizată a avansurilor și dispozițiile comune referitoare la investiții, inclusiv dispozițiile de la articolele 45 și 46 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Dacă este relevant, lista combinațiilor de angajamente permise menționate la articolul 11 alineatul (1) se anexează la PDR.

2.

Descrierea per măsură, inclusiv:

(a)

temeiul juridic;

(b)

descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la ariile de intervenție și la obiectivele transversale;

(c)

domeniul de aplicare, nivelul sprijinului, beneficiarii eligibili și, dacă este relevant, metodologia de calculare a cuantumului sau a ratei sprijinului, cu defalcare în funcție de submăsură și/sau de tipul operațiunii în cazul în care este necesar. Pentru fiecare tip de operațiune, specificarea costurilor eligibile, a condițiilor de eligibilitate, a cuantumurilor și a ratelor de sprijin aplicabile și a principiilor în ceea ce privește stabilirea criteriilor de selecție;

(d)

descrierea posibilității de a verifica și a controla măsurile și/sau tipurile de operațiuni:

(i)

riscul (riscurile) în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor și/sau a tipului de operațiuni;

(ii)

măsuri de atenuare;

(iii)

evaluarea generală a măsurii și/sau a tipului de operațiuni.

În cazul măsurii în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, descrierea include un tabel care ilustrează relația dintre angajamentele de agromediu și climatice și metodele de verificare și control referitoare la aceste angajamente;

(e)

descrierea specifică fiecărei măsuri și/sau fiecărui tip de operațiune, după cum urmează:

1.   Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare [articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

definirea capacităților adecvate ale organismelor care furnizează servicii de transfer de cunoștințe pentru a-și îndeplini sarcinile sub formă de calificări ale personalului și de formare periodică;

definirea duratei și a conținutului schemelor de schimb în cadrul exploatațiilor și al pădurilor, precum și al vizitelor în exploatații și în păduri, menționate la articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014.

2.   Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației [articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

principii generale pentru asigurarea resurselor corespunzătoare, și anume personal calificat care beneficiază de formare periodică, precum și experiență consultativă și fiabilitate în ceea ce privește domeniul de consiliere. Identificarea elementelor vizate de consiliere.

3.   Sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare [articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

indicarea sistemelor de calitate eligibile, inclusiv a sistemelor de certificare a exploatațiilor agricole, a sistemelor de calitate pentru produse agricole, pentru bumbac sau pentru produse alimentare recunoscute la nivel național, precum și confirmarea faptului că aceste sisteme de calitate îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 16 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

indicarea sistemelor voluntare de certificare a produselor agricole, eligibile și recunoscute de statele membre ca respectând orientările Uniunii privind bunele practici.

4.   Investiții în active fizice [articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

definirea investițiilor neproductive;

definirea investițiilor colective;

definirea proiectelor integrate;

definirea și identificarea siturilor Natura 2000 eligibile și a altor zone cu mare valoare naturală eligibile;

descrierea direcționării sprijinului spre ferme în conformitate cu analiza SWOT efectuată în legătură cu prioritatea menționată la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

lista noilor cerințe impuse de legislația Uniunii, pentru respectarea cărora se poate acorda sprijin în temeiul articolului 17 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

dacă este relevant, standardele minime pentru eficiența energetică menționate la articolul 13 litera (c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014;

dacă este relevant, definirea pragurilor menționate la articolul 13 litera (e) din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014.

5.   Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor [articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

definirea fermelor mici menționate la articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

definirea pragurilor inferioare și superioare menționate la articolul 19 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

condiții specifice privind sprijinul acordat tinerilor fermieri, în cazul în care aceștia nu se stabilesc ca șefi unici al exploatației în conformitate cu articolul 2 alineatele (1) și (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014;

informații privind aplicarea perioadei de grație menționate la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014;

rezumatul cerințelor planului de afaceri;

utilizarea posibilității de a combina diferite măsuri prin intermediul unui plan de afaceri care permite accesul tânărului fermier la măsurile respective;

domeniile de diversificare vizate.

6.   Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale [articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

definirea infrastructurii la scară mică, inclusiv infrastructura turistică la scară mică menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

dacă este cazul, o derogare specifică pentru a permite sprijinirea unei infrastructuri la scară mai mare pentru investiții în banda largă și în energia din surse regenerabile;

standardele minime pentru eficiența energetică menționate la articolul 13 litera (c) din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014;

definirea pragurilor menționate la articolul 13 litera (e) din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014.

7.   Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și în ameliorarea viabilității pădurilor [articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

definirea și justificarea dimensiunii exploatației peste care sprijinul va fi condiționat de prezentarea unui plan de gestionare a pădurilor sau a unui instrument echivalent în concordanță cu gestionarea sustenabilă a pădurilor;

definirea unui „instrument echivalent”.

Împădurire și crearea de suprafețe împădurite

identificarea speciilor, a suprafețelor și a metodelor care urmează a fi utilizate pentru a se evita împădurirea inadecvată, în conformitate cu articolul 6 litera (a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, inclusiv descrierea condițiilor de mediu și de climă din zonele în care este prevăzută împădurirea, în conformitate cu articolul 6 litera (b) din regulamentul menționat;

definirea cerințelor de mediu minime menționate la articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014.

Înființarea de sisteme agroforestiere

specificarea numărului minim și a celui maxim de arbori care urmează să fie plantați, a numărului arborilor care urmează a fi păstrați când ajung la maturitate, per hectar, și a speciilor forestiere care urmează a fi utilizate, în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

indicarea beneficiilor pentru mediu preconizate a fi generate de sistemele sprijinite.

Prevenirea și repararea daunelor cauzate de incendiile de pădure, de dezastre naturale și de evenimente catastrofale

dacă este relevant, lista speciilor de organisme dăunătoare pentru plante care ar putea cauza un dezastru;

identificarea zonelor de pădure clasificate ca prezentând un risc mediu spre ridicat de incendii de pădure, în conformitate cu planul de protecție a pădurilor relevant;

în cazul acțiunilor preventive referitoare la dăunători și la boli, descrierea producerii unui dezastru relevant, susținută de dovezi științifice, inclusiv, dacă este relevant, de recomandări ale unor organizații științifice cu privire la gestionarea dăunătorilor și a bolilor.

Investiții în ameliorarea rezilienței și a valorii de mediu a ecosistemelor forestiere

definirea tipurilor de investiții eligibile și a rezultatelor preconizate ale acestora în ceea ce privește mediul și/sau valoarea de utilitate publică.

8.   Înființarea grupurilor și organizațiilor de producători [articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

descrierea procedurii oficiale de recunoaștere a grupurilor și a organizațiilor.

9.   Agromediu și climă [articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

identificarea și definirea elementelor de referință relevante; acestea trebuie să includă standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4), criteriile și activitățile minime relevante stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5), cerințele minime relevante referitoare la utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecția plantelor, precum și alte cerințe obligatorii relevante stabilite în dreptul național;

cerințele minime privind îngrășămintele trebuie să includă, printre altele, codurile de bune practici introduse de Directiva 91/676/CEE a Consiliului (6) pentru fermele aflate în afara zonelor vulnerabile la nitrați și cerințele referitoare la poluarea cu fosfor; cerințele minime privind utilizarea produselor de protecția plantelor trebuie să includă, printre altele, principiile generale pentru gestionarea integrată a dăunătorilor introduse de Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7), obligația de a deține o autorizație de utilizare a produselor și obligația de a urma cursuri de formare, cerințele referitoare la depozitarea în condiții de siguranță, verificarea echipamentelor destinate răspândirii produselor și norme privind utilizarea pesticidelor în apropierea apelor și a altor situri sensibile, astfel cum sunt stabilite de legislația națională;

un tabel care ilustrează relația dintre angajamentele de agromediu și climatice și practicile agricole obișnuite relevante și elementele relevante ale nivelului de referință (elemente de referință), adică bunele condiții agricole și de mediu și cerințele legale în materie de gestionare, cerințele minime privind îngrășămintele și pesticide, alte cerințe naționale/regionale relevante, și activitățile minime;

lista raselor locale aflate în pericol de abandon și a resurselor genetice vegetale în pericol de eroziune genetică;

descrierea metodologiei, precum și a ipotezelor și a parametrilor agronomici, inclusiv descrierea cerințelor de referință, astfel cum se menționează la articolul 28 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, relevante pentru fiecare tip particular de angajament utilizat ca referință pentru calculele care justifică costurile suplimentare, pierderea de venituri care rezultă din angajamentul asumat și nivelul costurilor de tranzacție; dacă este relevant, metodologia respectivă trebuie să țină cont de ajutoarele acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, inclusiv de plata pentru practicile agricole benefice pentru climă și pentru mediu, pentru a se exclude dubla finanțare; după caz, metoda de conversie utilizată pentru alte unități în conformitate cu articolul 9 din prezentul regulament.

10.   Agricultura ecologică [articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

identificarea și definirea elementelor de referință relevante; acestea trebuie să includă standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, criteriile și activitățile minime relevante stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cerințele minime relevante referitoare la utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecția plantelor, precum și alte cerințe obligatorii relevante stabilite în dreptul național;

descrierea metodologiei, precum și a ipotezelor și a parametrilor agronomici, inclusiv descrierea cerințelor de referință menționate la articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, relevante pentru fiecare tip particular de angajament utilizat ca referință pentru calculele care justifică costurile suplimentare, pierderea de venituri care rezultă din angajamentul asumat și nivelul costurilor de tranzacție; dacă este relevant, metodologia respectivă trebuie să țină cont de ajutoarele acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, inclusiv de plata pentru practicile agricole benefice pentru climă și pentru mediu, pentru a se exclude dubla finanțare; după caz, metoda de conversie utilizată pentru alte unități în conformitate cu articolul 9 din prezentul regulament.

11.   Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa („DCA”) [articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

în cazul Natura 2000: zonele desemnate în scopul implementării Directivei 92/43/CEE a Consiliului și a Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8) și obligațiile pentru fermieri care decurg din dispozițiile naționale și/sau regionale corespunzătoare în materie de gestiune;

în cazul în care alte zone delimitate de protecție a naturii în care există restricții de mediu sunt alese pentru a fi sprijinite în cadrul acestei măsuri, indicarea siturilor și a contribuției la punerea în aplicare a articolului 10 din Directiva 92/43/CEE;

în cazul plăților legate de Directiva-cadru privind apa: definirea schimbărilor majore în ceea ce privește tipul de utilizare a terenurilor și descrierea legăturilor cu programele de măsuri din cadrul planului de management al bazinelor hidrografice menționat la articolul 13 din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) („DCA”);

identificarea și definirea elementelor de referință; în cazul plăților Natura 2000, acestea includ bunele condiții agricole și de mediu menționate la articolul 94 și în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și criteriile și activitățile minime relevante menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; în cazul plăților legate de DCA, acestea includ standardele obligatorii stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și criteriile și activitățile minime relevante stabilite în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013;

indicarea legăturii dintre implementarea măsurii și cadrul de acțiune structurat în funcție de priorități [articolul 8 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE];

identificarea restricțiilor/dezavantajelor pe baza cărora pot fi acordate plăți și indicarea practicilor obligatorii;

descrierea metodologiei și a ipotezelor agronomice, inclusiv descrierea cerințelor de referință menționate la articolul 30 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în ceea ce privește Directivele 92/43/CEE și 2009/147/CE, și la articolul 30 alineatul (4) din regulamentul menționat, în ceea ce privește DCA, utilizate ca referință pentru calculele care justifică costurile suplimentare și pierderea de venit care rezultă din dezavantajele din zonele în cauză, legate de implementarea Directivelor 92/43/CEE, 2009/147/CE și DCA; dacă este relevant, metodologia respectivă ține seama de plățile pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, în scopul de a se exclude dubla finanțare.

12.   Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice [articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

definirea pragului pentru suprafața per exploatație pe baza căreia statul membru calculează degresivitatea plăților;

Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

descrierea nivelului unității locale aplicat pentru delimitarea zonelor;

descrierea aplicării metodei, inclusiv a criteriilor menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pentru delimitarea celor trei categorii de zone menționate la articolul respectiv, inclusiv descrierea și rezultatele exercițiului de reglare pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, altele decât zonele montane.

13.   Bunăstarea animalelor [articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

definirea și identificarea cerințelor naționale și a cerințelor Uniunii corespunzătoare standardelor obligatorii stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013;

descrierea metodologiei, precum și a ipotezelor și a parametrilor agronomici/zootehnici, inclusiv descrierea cerințelor de referință menționate la articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, relevante pentru fiecare tip particular de angajament utilizat ca referință pentru calculele care justifică costurile suplimentare și pierderea de venituri care rezultă din angajamentul asumat.

14.   Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor [articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

definirea și justificarea dimensiunii exploatației peste care sprijinul va fi condiționat de prezentarea unui plan de gestionare a pădurilor sau a unui instrument echivalent;

definirea unui „instrument echivalent”;

identificarea cerințelor obligatorii relevante stabilite prin legea națională a pădurilor sau prin alte acte relevante din legislația națională;

descrierea metodologiei, precum și a ipotezelor și a parametrilor, inclusiv descrierea cerințelor de referință menționate la articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, relevante pentru fiecare tip particular de angajament utilizat ca referință pentru calculele care justifică costurile suplimentare și pierderea de venituri care rezultă din angajamentul asumat.

15.   Cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

specificarea caracteristicilor proiectelor pilot, ale clusterelor, ale rețelelor, ale lanțurilor scurte de aprovizionare și ale piețelor locale.

16.   Gestionarea riscurilor [articolele 36, 37 și 38 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

descrierea mecanismelor menite a garanta că nu se acordă nicio supracompensare.

Asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor

descrierea condițiilor care trebuie îndeplinite pentru ca contractele de asigurare să fie eligibile pentru sprijin, descriere care să includă cel puțin:

(a)

riscurile specifice pentru care se încheie asigurarea;

(b)

pierderile economice specifice acoperite;

regulile care trebuie folosite pentru stabilirea modului de calculare a proporției în care a fost distrusă producția medie anuală a unui fermier.

Fonduri mutuale pentru fenomenele climatice nefavorabile, pentru bolile animalelor și ale plantelor, pentru infestările cu dăunători și pentru incidentele de mediu

principii privind mecanismele de finanțare și privind constituirea și gestionarea fondurilor mutuale, principii care trebuie să includă în special:

(a)

lista fenomenelor climatice nefavorabile, a bolilor animalelor sau ale plantelor, a infestărilor cu dăunători sau a incidentelor de mediu care ar putea conduce la acordarea de plăți compensatoare fermierilor, inclusiv acoperirea geografică, după caz;

(b)

criteriile pe baza cărora se stabilește dacă un anumit eveniment duce la acordarea de plăți compensatoare fermierilor;

(c)

metodele de calculare a costurilor suplimentare care constituie pierderi economice;

(d)

calcularea costurilor administrative;

(e)

metoda care trebuie folosită pentru stabilirea modului de calculare a proporției în care a fost distrusă producția medie anuală a unui fermier;

(f)

orice limite referitoare la costurile eligibile pentru o contribuție financiară;

în cazul în care sursa compensării financiare care urmează să fie plătită din fondul mutual este un împrumut comercial, durata minimă și durata maximă a împrumutului comercial.

Instrumentul de stabilizare a veniturilor

principii privind mecanismele de finanțare, privind constituirea și gestionarea fondurilor mutuale și privind acordarea de plăți compensatorii fermierilor, principii care trebuie să includă în special:

(a)

calcularea costurilor administrative;

(b)

regulile care trebuie utilizate pentru stabilirea modului de calculare a reducerii venitului;

(c)

orice limite referitoare la costurile eligibile pentru o contribuție financiară;

în cazul în care sursa compensării financiare care urmează să fie plătită din fondul mutual este un împrumut comercial, durata minimă și durata maximă a împrumutului comercial.

17.   Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (LEADER) [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, articolele 43 și 44 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

descrierea elementelor obligatorii ale dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (denumită în continuare „DLRC”) din care este compusă măsura LEADER: sprijinul pregătitor, implementarea operațiunilor din cadrul strategiei de DLRC, pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de acțiune locală (denumit în continuare „GAL”), costurile de funcționare și animare, menționate la articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

descrierea modului de utilizare a kitului de inițiere LEADER menționat la articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, ca tip specific de sprijin pregătitor, dacă este relevant;

descrierea sistemului de depunere permanentă a solicitărilor pentru proiecte de cooperare în cadrul LEADER, menționat la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

procedura și calendarul pentru selectarea strategiilor de dezvoltare locală;

justificarea selecționării pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală a zonelor geografice a căror populație nu se încadrează în limitele prevăzute la articolul 33 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

coordonarea cu celelalte fonduri structurale și de investiții europene (denumite în continuare „ESI”) în ceea ce privește DLRC, inclusiv posibila soluție aplicată în ceea ce privește utilizarea opțiunii fondului principal, și orice complementarități globale între fondurile ESI pentru finanțarea sprijinului pregătitor;

existența sau inexistența posibilității de a achita avansuri;

definirea sarcinilor Autorității de Management, ale agenției de plăți și ale GAL-urilor în cadrul LEADER, în special în ceea ce privește procedura de selecție nediscriminatorie și transparentă și criteriile obiective pentru selectarea operațiunilor menționate la articolul 34 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

descrierea mecanismelor de coordonare prevăzute și a complementarităților asigurate cu operațiuni sprijinite prin alte măsuri de dezvoltare rurală, în special în ceea ce privește:

investițiile în activități neagricole și ajutorul la înființarea întreprinderii acordat în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

investițiile în temeiul articolului 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013; și

cooperarea în temeiul articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în special în ceea ce privește implementarea unor strategii de dezvoltare locală prin parteneriate public-privat.

9.   Planul de evaluare, conținând următoarele secțiuni

Nu se aplică programelor naționale dedicate instrumentelor comune implementate de BEI menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

1.   Obiective și scop

O declarație privind obiectivele și scopul planului de evaluare, bazată pe garantarea faptului că sunt întreprinse activități de evaluare suficiente și adecvate, în special pentru a furniza informațiile necesare pentru conducerea programului, pentru rapoartele anuale de implementare din 2017 și 2019 și pentru evaluarea ex post și pentru a se garanta că sunt disponibile datele necesare pentru evaluarea PDR.

2.   Guvernanță și coordonare

Scurtă descriere a mecanismului de monitorizare și de evaluare pentru PDR, identificând principalele organisme implicate și responsabilitățile lor. Explicație privind modul în care activitățile de evaluare sunt legate de implementarea PDR în termeni de conținut și de calendar.

3.   Subiecte și activități de evaluare

Descriere indicativă a temelor și activităților de evaluare preconizate, inclusiv, dar nu numai, îndeplinirea cerințelor în materie de evaluare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Descrierea include:

(a)

activitățile necesare pentru evaluarea contribuției fiecărei priorități a Uniunii din PDR, astfel cum sunt menționate la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare rurală prevăzute la articolul 4 din regulamentul menționat, evaluarea valorilor indicatorilor de rezultat și de impact, analiza efectelor nete, aspectele tematice, inclusiv subprogramele, aspectele transversale, rețeaua rurală națională, contribuția strategiilor DLRC;

(b)

sprijinul planificat pentru evaluare la nivel de GAL;

(c)

elementele specifice programului, cum ar fi activitatea necesară pentru dezvoltarea metodologiilor sau pentru abordarea unor domenii de politică specifice.

4.   Date și informații

Scurtă descriere a sistemului de înregistrare, păstrare, gestionare și raportare a informațiilor statistice privind implementarea PDR și furnizarea datelor de monitorizare pentru evaluare. Identificarea surselor de date care trebuie utilizate, a lacunelor de date, a eventualelor aspecte instituționale legate de furnizarea de datelor și a soluțiilor propuse. Această secțiune trebuie să demonstreze că vor fi operaționale în timp util sisteme adecvate de gestionare a datelor.

5.   Calendar

Principalele obiective de etapă ale perioadei de programare și indicarea aproximativă a termenelor limită, necesară pentru a se garanta că rezultatele sunt disponibile la momentul oportun.

6.   Comunicare

Descrierea modului în care concluziile evaluării vor fi comunicate beneficiarilor țintă, inclusiv o descriere a mecanismelor stabilite pentru urmărirea utilizării rezultatelor evaluării.

7.   Resurse

Descrierea resurselor necesare și prevăzute pentru implementarea planului de evaluare, inclusiv indicarea capacității administrative, a datelor, a resurselor financiare, a nevoilor în materie de TI. Descrierea activităților de consolidare a capacităților prevăzute pentru a se garanta că planul de evaluare poate fi pe deplin pus în aplicare.

10.   Planul de finanțare, care cuprinde tabele structurate separate, prezentând:

(a)   Contribuția anuală din FEADR

(i)

pentru toate tipurile de regiuni menționate la articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

(ii)

pentru cuantumurile menționate la articolul 59 alineatul (4) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum și pentru fondurile transferate către FEADR, menționate la articolul 58 alineatul (6) din regulamentul respectiv;

(iii)

pentru resursele alocate rezervei de performanță în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(b)   Rata unică a contribuției din FEADR pentru toate măsurile, defalcată în funcție de tipul de regiune, astfel cum se menționează la articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(c)   Defalcarea în funcție de măsură sau de tipul de operațiune care beneficiază de o rată specifică a contribuției din FEADR:

(i)

contribuția totală din partea Uniunii, rata contribuției din FEADR și defalcarea orientativă a contribuției totale a Uniunii pe arii de intervenție (10);

(ii)

pentru măsurile menționate la articolele 17 și 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, contribuția totală a Uniunii rezervată pentru operațiunile menționate la articolul 59 alineatul (6) din regulamentul respectiv;

(iii)

pentru asistență tehnică, contribuția totală a Uniunii și rata contribuției din FEADR utilizate în conformitate cu articolul 51 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

(iv)

pentru cheltuielile legate de angajamentele juridice față de beneficiari asumate în temeiul măsurilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care nu au corespondent în perioada de programare 2014-2020, contribuția totală a Uniunii și rata contribuției din FEADR.

În cazul în care o măsură sau un tip de operațiune care beneficiază de o rată specifică a contribuției din FEADR contribuie la instrumentele financiare menționate la articolul 38 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, tabelul trebuie să indice separat ratele de contribuție pentru instrumente financiare și pentru alte operațiuni și un cuantum orientativ din FEADR corespunzător contribuției planificate pentru instrumentul financiar.

Pentru măsura menționată la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, contribuția din FEADR rezervată pentru operațiunile încadrate în domeniul de aplicare al articolului 59 alineatul (6) din regulament corespunde contribuției măsurii la prioritățile prevăzute la articolul 5 alineatele (4) și (5) din regulamentul menționat.

(d)   Pentru fiecare subprogram, o defalcare orientativă per măsură a contribuției totale a Uniunii per măsură.

11.   Planul indicatorilor, care cuprinde tabele structurate separate, prezentând:

(a)

pentru fiecare arie de intervenție, țintele cuantificate, însoțite de realizările planificate și de cheltuielile publice totale planificate aferente măsurilor selectate pentru abordarea ariei de intervenție;

(b)

pentru agricultură și silvicultură, calculul detaliat al țintelor aferente priorităților stabilite la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 5 alineatul (5) literele (d) și (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

(c)

din punct de vedere calitativ, contribuția suplimentară a măsurilor la alte arii de intervenție.

12.   Finanțarea națională suplimentară:

În ceea ce privește măsurile și operațiunile care intră în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat, un tabel referitor la finanțarea națională suplimentară per măsură, în conformitate cu articolul 82 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, inclusiv cuantumurile per măsură și indicarea îndeplinirii criteriilor prevăzute de regulamentul menționat.

13.   Elementele necesare pentru evaluarea ajutoarelor de stat:

În ceea ce privește măsurile și operațiunile care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat, tabelul schemelor de ajutoare care intră sub incidența articolului 81 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și care urmează a fi utilizate pentru implementarea programelor, inclusiv titlul schemei de ajutoare, precum și contribuția din FEADR, cofinanțarea națională și finanțarea națională suplimentară. Compatibilitatea cu normele Uniunii privind ajutoarele de stat trebuie să fie asigurată pe întreaga durată a programului.

Tabelul trebuie să fie însoțit de un angajament din partea statului membru potrivit căruia, în cazul în care normele privind ajutoarele de stat sau condițiile specifice din cadrul unei decizii de aprobare a ajutoarelor de stat impun acest lucru, aceste măsuri vor fi notificate individual în temeiul articolului 108 alineatul (3) din tratat.

14.   Informații privind complementaritatea, cuprinzând următoarele secțiuni:

Nu se aplică programelor naționale dedicate instrumentelor comune implementate de BEI menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

1.

Descrierea mijloacelor pentru realizarea complementarității și a coerenței:

cu alte instrumente ale Uniunii și, în special, cu fondurile ESI și cu pilonul 1, inclusiv cu ecologizarea, precum și cu alte instrumente ale politicii agricole comune;

dacă un stat membru a ales să prezinte un program național și un set de programe regionale, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu informațiile privind complementaritatea între acestea.

2.

Dacă este relevant, informații privind complementaritatea cu alte instrumente ale Uniunii, inclusiv LIFE (11).

15.   Măsuri de punere în aplicare a programelor, conținând următoarele secțiuni:

În cazul programelor naționale dedicate instrumentelor comune implementate de BEI, menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, se aplică numai literele (a), (b) și (c) de la prezentul punct

(a)

desemnarea de către statul membru a tuturor autorităților menționate la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și o descriere sumară a structurii de management și control a programului, menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (m) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, și măsurile în temeiul articolului 74 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(b)

componența preconizată a Comitetului de monitorizare;

(c)

dispoziții prin care să se asigure publicitatea programului, inclusiv prin intermediul rețelei rurale naționale, dispozițiile trebuind să facă trimitere la strategia de informare și publicitate menționată la articolul 13;

(d)

descrierea mecanismelor menite a asigura coerența în ceea ce privește strategiile de dezvoltare locală implementate în cadrul LEADER, activitățile preconizate în cadrul măsurii de cooperare menționate la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, măsura referitoare la serviciile de bază și la reînnoirea satelor în zonele rurale menționată la articolul 20 din regulamentul respectiv, și alte fonduri ESI;

(e)

descrierea acțiunilor care vizează reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari, menționate la articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(f)

descrierea modului de utilizare a asistenței tehnice, inclusiv a acțiunilor legate de pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul programului și de implementarea acestuia, precum și a activităților referitoare la perioadele de programare precedente sau ulterioare menționate la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

16.   Acțiuni întreprinse în scopul implicării partenerilor

Nu se aplică programelor naționale dedicate instrumentelor comune implementate de BEI menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Lista acțiunilor întreprinse pentru a implica partenerii, subiectul consultărilor corespunzătoare și rezumatul rezultatelor acestora.

17.   Rețeaua rurală națională

Nu se aplică programelor naționale dedicate instrumentelor comune implementate de BEI menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Descrierea:

(a)

procedurii și a calendarului pentru instituirea rețelei rurale naționale (denumită în continuare „RRN”);

(b)

organizării planificate a RRN, mai exact a modului în care vor fi implicate organizațiile și administrațiile active în domeniul dezvoltării rurale, inclusiv partenerii, menționați la articolul 54 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, și a modului în care vor fi facilitate activitățile în rețea;

(c)

sumară a principalelor categorii de activități care urmează să fie întreprinse de către RRN în conformitate cu obiectivele programului;

(d)

resurselor disponibile pentru instituirea și funcționarea RNR.

18.   Evaluarea ex ante a posibilităților de verificare și de control și a riscului de eroare

Nu se aplică programelor naționale dedicate instrumentelor comune implementate de BEI menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

declarație a Autorității de Management și a agenției de plăți privind posibilitățile de a verifica și de a controla măsurile sprijinite din cadrul PDR;

declarație a organismului independent din punct de vedere funcțional menționat la articolul 62 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, care să confirme caracterul adecvat și precis al calculării costurilor standard, a costurilor suplimentare și a pierderilor de venit.

19.   Măsuri tranzitorii

Nu se aplică programelor naționale dedicate instrumentelor comune implementate de BEI menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

descrierea condițiilor tranzitorii per măsură;

tabel de reportare indicativ.

20.   Subprograme tematice

20.1.   SWOT și identificarea nevoilor

(a)

Analiză bazată pe metodologia SWOT, conținând următoarele secțiuni:

(i)

descriere generală cuprinzătoare a temei subprogramului, utilizând indicatori de context comuni și specifici programului, precum și informații calitative;

(ii)

puncte forte identificate în ceea ce privește tema subprogramului;

(iii)

puncte slabe identificate în ceea ce privește tema subprogramului;

(iv)

oportunități identificate în ceea ce privește tema subprogramului;

(v)

amenințări identificate în ceea ce privește tema subprogramului.

(b)

Evaluarea nevoilor, bazată pe dovezile rezultate din analiza SWOT, pentru fiecare prioritate și pentru fiecare arie de intervenție, precum și pentru cele trei obiective transversale (mediul, atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, inovarea) la îndeplinirea cărora contribuie subprogramul tematic.

20.2.   Descrierea strategiei

(a)

Dacă nu toate nevoile identificate în conformitate cu punctul 20.1 litera (b) pot fi abordate prin subprogramul tematic, o justificare a nevoilor selectate pentru a fi abordate și alegerea obiectivelor, a priorităților și a ariilor de intervenție pe baza dovezilor rezultate din SWOT și din evaluarea nevoilor.

(b)

Combinarea și justificarea măsurilor de dezvoltare rurală pentru fiecare arie de intervenție la care contribuie subprogramul tematic, inclusiv justificarea alocărilor financiare pentru măsuri și caracterul adecvat al resurselor financiare în raport cu țintele stabilite, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Combinarea măsurilor incluse în logica de intervenție se bazează pe dovezi rezultate din analiza SWOT și, dacă este relevant, pe justificarea și stabilirea unei ordini a priorităților în privința nevoilor menționate la litera (a).

(c)

O descriere a modului în care vor fi abordate temele transversale, inclusiv cerințele specifice menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctul (v) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(d)

Un tabel recapitulativ prezentând logica de intervenție, prioritățile și ariile de intervenție selectate pentru subprogram, țintele cuantificate și combinația de măsuri care urmează a fi utilizată pentru atingerea lor, inclusiv cheltuielile planificate. Tabelul recapitulativ este generat automat pe baza informațiilor prevăzute la punctul 5 litera (b) și la punctul 11, utilizând caracteristicile SFC2014.

20.3.   Planul indicatorilor, care cuprinde tabele structurate separate, prezentând:

(a)

pentru fiecare arie de intervenție, ținte cuantificate însoțite de realizările planificate și de cheltuielile publice totale planificate aferente măsurilor selectate pentru abordarea ariei de intervenție;

(b)

pentru agricultură și silvicultură, calculul detaliat al țintelor aferente priorităților stabilite la articolul 5 alineatul (4) și la articolul 5 alineatul (5) literele (d) și (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

PARTEA 2

Prezentarea conținutului cadrelor naționale

1.   Titlul cadrului național

2.   Statul membru

(a)

Zona geografică vizată de cadru.

(b)

Clasificarea regiunilor.

3.   Prezentarea generală a relațiilor dintre cadrul național, acordul de parteneriat și PDR-uri

4.   Tabelul care rezumă, pe regiune și pe an, contribuția totală din FEADR către statul membru pentru întreaga perioadă de programare

5.   Descrierea măsurilor

1.

Descrierea condițiilor generale aplicate mai multor măsuri, inclusiv, dacă este relevant, definiția zonei rurale, valorile de referință, ecocondiționalitatea, utilizarea preconizată a instrumentelor financiare, utilizarea preconizată a avansurilor.

2.

Descrierea per măsură, inclusiv:

(a)

temeiul juridic;

(b)

descrierea generală a măsurii, inclusiv a principiilor generale referitoare la logica de intervenție a acesteia și a contribuției la ariile de intervenție și la obiectivele transversale;

(c)

domeniul de aplicare, nivelul sprijinului, beneficiarii eligibili și, dacă este relevant, metodologia de calcul al ratei sprijinului, cu defalcare în funcție de submăsură și/sau tipul operațiunii în cazul în care este necesar. Pentru fiecare tip de operațiune, specificarea costurilor eligibile, a condițiilor de eligibilitate, a cuantumurilor și a ratelor de sprijin aplicabile și a principiilor în ceea ce privește stabilirea criteriilor de selecție;

(d)

principii generale privind posibilitatea de a verifica și a controla măsurile și, dacă este relevant, metodologia pentru calcularea cuantumului sprijinului;

(e)

dacă este relevant, descrierea specifică pentru fiecare măsură menționată la punctul 8 subpunctul 2 din partea 1.

6.   Dacă este relevant, finanțarea națională suplimentară:

În ceea ce privește măsurile și operațiunile care intră în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat, un tabel referitor la finanțarea națională suplimentară per măsură, în conformitate cu articolul 82 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, inclusiv indicarea îndeplinirii criteriilor prevăzute de regulamentul menționat.

7.   Dacă este relevant, elementele necesare pentru evaluarea ajutoarelor de stat:

În ceea ce privește măsurile și operațiunile care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat, tabelul schemelor de ajutoare care intră sub incidența articolului 81 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și care urmează a fi utilizate pentru implementarea programelor, inclusiv titlul și referințele schemei de ajutoare, contribuția din FEADR, cofinanțarea națională și finanțarea națională suplimentară. Compatibilitatea cu normele Uniunii privind ajutoarele de stat trebuie să fie asigurată pe întreaga durată a programelor în cauză.

Tabelul trebuie să fie însoțit de un angajament din partea statului membru potrivit căruia, în cazul în care normele privind ajutoarele de stat sau condițiile specifice din cadrul unei decizii de aprobare a ajutoarelor de stat impun acest lucru, aceste măsuri vor fi notificate individual în temeiul articolului 108 alineatul (3) din tratat.

Declarație dacă măsura/operațiunea este acoperită de ajutoare de stat în temeiul cadrului național sau al programelor de dezvoltare rurală în cauză.

PARTEA 3

Prezentarea conținutului programului RRN

1.   Titlul programului specific al RRN

2.   Statul membru sau regiunea administrativă

(a)

zona geografică vizată de program;

(b)

clasificarea regiunii.

3.   Evaluarea ex ante

(a)

descrierea procesului, inclusiv calendarul principalelor evenimente, rapoartele intermediare, în raport cu etapele principale ale elaborării programului RRN;

(b)

tabel structurat care conține recomandările evaluării ex ante și modul în care au fost abordate acestea;

(c)

raportul complet privind evaluarea ex ante trebuie anexat programului RRN.

4.   Planul de evaluare, conținând următoarele secțiuni

1.   Obiective și scop

O declarație privind obiectivele și scopul planului de evaluare, bazată pe garantarea faptului că sunt întreprinse activități de evaluare suficiente și adecvate, în special pentru a furniza informațiile necesare pentru conducerea programului, pentru rapoartele anuale de implementare din 2017 și 2019 și pentru evaluarea ex post și pentru a se garanta că sunt disponibile datele necesare pentru evaluarea programului RRN.

2.   Guvernanță și coordonare

Scurtă descriere a mecanismului de monitorizare și de evaluare pentru programul RRN, identificând principalele organisme implicate și responsabilitățile lor. Explicație privind modul în care activitățile de evaluare sunt legate de implementarea programului RRN în termeni de conținut și de calendar.

3.   Subiecte și activități de evaluare

Descriere indicativă a temelor și a activităților de evaluare preconizate legate de RRN, inclusiv, dar nu numai, îndeplinirea cerințelor în materie de evaluare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Această secțiune vizează activitățile necesare pentru evaluarea contribuției programului la îndeplinirea obiectivelor RRN, evaluarea valorilor indicatorilor de rezultat, analiza efectelor nete. Elemente specifice programului, cum ar fi acțiunile necesare pentru dezvoltarea metodologiilor sau pentru abordarea unor domenii de politică specifice.

4.   Date și informații

Scurtă descriere a sistemului de înregistrare, păstrare, gestionare și raportare a informațiilor statistice privind implementarea programului RRN și furnizarea datelor de monitorizare pentru evaluare. Identificarea surselor de date care trebuie utilizate, a lacunelor de date, a eventualelor aspecte instituționale legate de furnizarea datelor și a soluțiilor propuse. Această secțiune trebuie să demonstreze că vor fi operaționale în timp util sisteme adecvate de gestionare a datelor.

5.   Calendar

Principalele obiective de etapă ale perioadei de programare și indicarea aproximativă a termenelor limită, necesară pentru a se garanta că rezultatele sunt disponibile la momentul oportun.

6.   Comunicare

Descrierea modului în care concluziile evaluării vor fi comunicate destinatarilor țintă, inclusiv o descriere a mecanismelor stabilite pentru urmărirea utilizării rezultatelor evaluării.

7.   Resurse

Descrierea resurselor necesare și prevăzute pentru implementarea planului de evaluare, inclusiv indicarea capacității administrative, a datelor, a resurselor financiare, a nevoilor în materie de TI. Descrierea activităților de consolidare a capacităților prevăzute pentru a se garanta că planul de evaluare poate fi pe deplin pus în aplicare.

5.   Planul de finanțare, care prevede:

(a)

contribuția anuală din FEADR;

(b)

contribuția totală a Uniunii și rata contribuției din FEADR.

6.   Măsuri de punere în aplicare a programelor, conținând următoarele secțiuni:

(a)

desemnarea de către statul membru a tuturor autorităților menționate la articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și o descriere sumară a structurii de management și control a programului, menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (m) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, și măsurile în temeiul articolului 74 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(b)

componența preconizată a Comitetului de monitorizare;

(c)

descrierea sistemului de monitorizare și evaluare.

7.   RRN

Descrierea:

(a)

procedurii și a calendarului pentru instituirea RRN;

(b)

instituirii și a funcționării planificate a RRN, mai exact a modului în care vor fi implicate organizațiile și administrațiile care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale, inclusiv parteneriatul menționat la articolul 54 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, și a modului în care vor fi facilitate activitățile în rețea.

Dacă un stat membru a ales să sprijine RRN pe baza programului specific al RRN și a programelor regionale, informații privind complementaritatea dintre acestea;

(c)

sumară a principalelor categorii de activități care urmează să fie întreprinse de către RRN în conformitate cu obiectivele programului;

(d)

resurselor disponibile pentru instituirea și funcționarea RNR.

PARTEA 4

Lista indicativă a priorităților/ariilor de intervenție și a măsurilor cu relevanță deosebită pentru condiționalitățile ex ante (generală și legată de o prioritate în materie de dezvoltare rurală), menționată la punctul 6 litera (b) punctul (ii) din partea 1

1.   CONDIȚIONALITĂȚI EX ANTE SPECIFICE PENTRU DEZVOLTAREA RURALĂ

Prioritate a Uniunii în materie de dezvoltare rurală/CPR: obiectiv tematic (OT)

Condiționalitate ex ante

Criterii de îndeplinire

Aplicabilitate la arii de intervenție, măsuri

Astfel cum este prevăzută în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Astfel cum este prevăzută în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Astfel cum sunt prevăzute în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Prioritatea DR 3: promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

OT 5: promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor legate de acestea și a gestionării lor

3.1.

Prevenirea și gestionarea riscurilor: existența evaluărilor naționale sau regionale ale riscurilor pentru gestionarea dezastrelor, luând în considerare adaptarea la schimbările climatice

Efectuarea unei evaluări naționale sau regionale a riscurilor care să includă următoarele elemente:

o descriere a procesului, metodologiei, metodelor și datelor nesensibile utilizate la evaluarea riscurilor, precum și a criteriilor bazate pe riscuri pentru prioritizarea investițiilor;

o descriere a scenariilor de risc unic și de riscuri multiple;

luarea în considerare, dacă este cazul, a strategiilor naționale de adaptare la schimbările climatice.

Aria de intervenție: 3B

Măsuri în temeiul articolelor 18, 24 și 36-39 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Prioritatea DR 4: refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură

OT 5: promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor legate de acestea și a gestionării lor

OT 6: Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

4.1.

Bune condiții agricole și de mediu (GAEC): sunt stabilite la nivel național standarde privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, menționate în titlul VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013

standardele privind GAEC sunt definite în legislația națională și specificate în programe

Aria/Ariile de intervenție: 4A, 4B, 4C

măsuri în temeiul articolelor 28, 29 și 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

4.2.

Cerințe minime privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor: sunt definite la nivel național cerințe minime privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, menționate în titlul III capitolul I articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

în programe sunt specificate cerințele minime privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, menționate în titlul III capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Aria/Ariile de intervenție: 4A, 4B, 4C

Măsuri în temeiul articolelor 28 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

4.3.

Alte standarde relevante la nivel național: sunt definite standarde obligatorii relevante la nivel național, în sensul titlului III capitolul I articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

în programe sunt specificate standardele obligatorii relevante la nivel național

Aria/Ariile de intervenție: 4A, 4B, 4C

Măsuri în temeiul articolelor 28 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Prioritatea DR 5: promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

OT 4: sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

OT 6: Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

5.1.

Eficiența energetică: Pentru construcția sau renovarea clădirilor, s-au derulat acțiuni de promovare a îmbunătățirilor eficiente din punctul de vedere al costurilor ale eficienței energetice la utilizatorii finali și de promovare a investițiilor eficiente din punctul de vedere al costurilor în eficiență energetică.

Acțiunile sunt:

măsuri de asigurare a existenței unor cerințe minime privind performanța energetică a clădirilor, în conformitate cu articolele 3, 4 și 5 din Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului (12);

măsuri necesare pentru instituirea unui sistem de certificare a performanței energetice a clădirilor, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2010/31/UE;

măsuri de asigurare a unei planificări strategice privind eficiența energetică, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului (13);

măsuri în conformitate cu articolul 13 din Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului (14) privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice pentru punerea de contoare individuale la dispoziția clienților finali în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar și proporțional în raport cu potențialele economii de energie.

Aria/Ariile de intervenție: 5B

Măsuri în temeiul articolelor 17, 19, 20 și 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

5.2.

Sectorul apei: Existența (a) unei politici tarifare privind apele care prevede stimulente corespunzătoare pentru ca utilizatorii să utilizeze eficient resursele de apă și (b) a unei contribuții adecvate a diferitelor utilizări ale apei la recuperarea costurilor serviciilor legate de utilizarea apei la o rată stabilită de planul adoptat de gestionare a bazinelor hidrografice pentru investiții sprijinite prin programe.

În sectoarele sprijinite de FEADR, un stat membru a asigurat contribuția diferitelor utilizări ale apei la recuperarea costurilor serviciilor de utilizare a apei, pe sector, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) prima liniuță din Directiva-cadru privind apa, ținând seama, după caz, de efectele sociale, de mediu și economice ale recuperării, precum și de condițiile geografice și climatice ale regiunii/regiunilor afectate.

Aria de intervenție: 5 A

Măsuri în temeiul articolelor 17 și 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

5.3.

Energie din surse regenerabile: Au fost întreprinse acțiuni de promovare a producției și distribuției de energie din surse regenerabile (15).

În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) și cu articolul 16 alineatele (2) și (3) din Directiva 2009/28/CE, există și au fost făcute publice scheme de sprijin transparente, priorități privind accesul la rețea sau acces garantat și prioritate pentru expediere, precum și norme standardizate privind suportarea separată și în comun a costurilor adaptărilor tehnice.

Un stat membru a adoptat un plan național de acțiune în domeniul energiei regenerabile, în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2009/28/CE.

Aria de intervenție: 5C

Măsuri în temeiul articolelor 17, 19, 20 și 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Prioritatea DR 6: promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

OT 2: Consolidarea accesului la tehnologiile informației și comunicațiilor [ținta în domeniul benzii largi (broadband)], precum și a utilizării și a calității acestora

6.1.

Infrastructura pentru rețeaua de generație următoare (Next Generation Network - NGN): Existența unor planuri naționale sau regionale privind NGN care să țină seama de acțiunile regionale în vederea atingerii țintelor Uniunii în materie de acces internet de mare viteză, care se concentrează asupra unor domenii în care piața nu reușește să ofere o infrastructură deschisă la un cost rezonabil și la un nivel al calității în conformitate cu normele UE în materie de concurență și de ajutoare de stat, și care să poată furniza servicii accesibile grupurilor vulnerabile.

Existența unui plan național sau regional privind NGN care conține:

un plan de investiții în infrastructură bazat pe o analiză economică ce ia în considerare infrastructurile private și publice existente și investițiile planificate;

modele de investiții durabile care să conducă la intensificarea concurenței și care asigură accesul la infrastructură și servicii deschise, convenabile, de calitate și în pas cu progresele viitoare;

măsuri pentru a stimula investițiile private.

Aria de intervenție: 6C

Măsuri în temeiul articolelor 20 și 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013


2.   CONDIȚIONALITĂȚI EX ANTE GENERALE

Condiționalitate ex ante

Criterii de îndeplinire

Aplicabilitate la arii de intervenție, măsuri

Astfel cum sunt prevăzute în partea II a anexei XI la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Astfel cum sunt prevăzute în partea II a anexei XI la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

1.   Combaterea discriminării

Existența unei capacități administrative pentru punerea în aplicare și aplicarea legislației și a politicii UE împotriva discriminării în domeniul fondurilor ESI.

Măsuri în conformitate cu cadrul instituțional și juridic al statelor membre pentru implicarea organismelor responsabile pentru promovarea unui tratament egal pentru toate persoanele pe tot parcursul pregătirii și realizării programelor, inclusiv furnizarea de consiliere privind egalitatea în activitățile conexe fondurilor ESI;

Măsuri pentru formarea personalului autorităților implicat în gestionarea și controlul fondurilor ESI în domeniul legislației și politicilor UE pentru combaterea discriminării.

Aria de intervenție: 6B

Măsuri în temeiul articolelor 14, 15 și 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, LEADER

2.   Egalitate de gen

Existența capacității administrative pentru punerea în aplicare și aplicarea legislației și a politicii UE privind egalitatea de gen în domeniul fondurilor ESI.

Măsuri în conformitate cu cadrul instituțional și juridic al statelor membre pentru implicarea organismelor responsabile pentru promovarea egalității de gen pe tot parcursul pregătirii și realizării programelor, inclusiv furnizarea de consiliere privind egalitatea de gen în activitățile conexe fondurilor ESI;

Măsuri pentru formarea personalului autorităților implicat în gestionarea și controlul fondurilor ESI în domeniul legislației și politicilor Uniunii în materie de egalitate de gen și de integrare a dimensiunii de gen.

Aria/Ariile de intervenție: 6A, 6B

Măsuri în temeiul articolelor 14, 15, 19, 20 și 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, LEADER

3.   Handicap

Existența capacității administrative pentru punerea în aplicare și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD) în domeniul fondurilor ESI în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului (16).

Măsuri în conformitate cu cadrul instituțional și juridic al statelor membre pentru consultarea și implicarea organismelor responsabile pentru protecția drepturilor persoanelor cu handicap sau a organizațiilor reprezentative ale persoanelor cu handicap sau a altor părți interesate relevante pe tot parcursul pregătirii și realizării programelor;

Măsuri pentru formarea personalului autorităților implicat în gestionarea și controlul fondurilor ESI în domeniul legislației aplicabile a Uniunii și în domeniul legislației și politicilor naționale privind persoanele cu handicap, inclusiv în ceea ce privește accesibilitatea și aplicarea practică a UNCRPD, reflectată în legislația Uniunii și în cea națională, după caz;

Măsuri pentru asigurarea monitorizării aplicării articolului 9 din UNCRPD în legătură cu fondurile ESI pe tot parcursul pregătirii și realizării programelor.

Aria/Ariile de intervenție: 6A, 6B

Măsuri în temeiul articolelor 19, 20 și 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, LEADER

4.   Achiziții publice

Existența unor măsuri de aplicare eficace a dreptului Uniunii în domeniul achizițiilor publice în ceea ce privește fondurile ESI.

Măsuri pentru aplicarea eficace a normelor Uniunii din domeniul achizițiilor publice prin intermediul unor mecanisme adecvate;

Măsuri de asigurare a procedurilor transparente de atribuire a contractelor;

Măsuri pentru formarea profesională și difuzarea informațiilor pentru personalul implicat în implementarea fondurilor ESI;

Măsuri de asigurare a capacității administrative de punere în aplicare și de aplicare a normelor Uniunii din domeniul achizițiilor publice.

Aria/Ariile de intervenție: 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Măsuri în temeiul articolelor 14, 15, 17, 19 și 20, al articolului 21 litera (e) și al articolului 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, LEADER

5.   Ajutoare de stat

Existența unor măsuri de aplicare eficace a normelor Uniunii din domeniul ajutoarelor de stat în ceea ce privește fondurile ESI.

Măsuri pentru aplicarea eficace a normelor Uniunii privind ajutoarele de stat;

Măsuri pentru formarea profesională și difuzarea informațiilor pentru personalul implicat în implementarea fondurilor ESI;

Măsuri de asigurare a capacității administrative de punere în aplicare și de aplicare a normelor Uniunii din domeniul ajutoarelor de stat.

Toate ariile de intervenție și măsurile, cu condiția ca operațiunile din cadrul acestora să nu se încadreze în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat

6.   Legislația de mediu privind evaluarea impactului asupra mediului (Environmental Impact Assessment - EIA) și evaluarea strategică de mediu (Strategic Environmental Assessment - SEA)

Existența unor măsuri de aplicare eficace a legislației Uniunii din domeniul mediului referitoare la EIA și SEA.

Măsuri referitoare la aplicarea eficace a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului (17) (EIA) și a Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (18) (SEA);

Măsuri de formare profesională și difuzare de informații pentru personalul care participă la punerea în aplicare a directivelor privind EIA și SEA;

Măsuri de asigurare a unei capacități administrative suficiente.

Aria/Ariile de intervenție: 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Măsuri în temeiul articolelor 17, 19, 20, 21 și 28-35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

7.   Sistemele statistice și indicatorii de rezultat

Existența unei baze statistice necesare pentru a efectua evaluări ale eficacității și impactului programelor.

Existența unui sistem de indicatori de rezultat necesari pentru selectarea acțiunilor care contribuie în modul cel mai eficace la obținerea rezultatelor dorite, la monitorizarea progreselor înregistrate în obținerea rezultatelor și la efectuarea evaluării impactului.

Existența unor măsuri privind colectarea și agregarea în timp util a datelor statistice, cu următoarele elemente:

identificarea surselor și a mecanismelor de asigurare a validării statistice;

măsuri de publicare și de disponibilitate publică a datelor agregate;

Un sistem eficient de indicatori de rezultat care să includă:

selectarea indicatorilor de rezultat pentru fiecare program, care să ofere informații cu privire la motivele pentru care au fost selectate acțiunile de politică finanțate prin program;

stabilirea de ținte pentru acești indicatori;

respectarea, pentru fiecare indicator, a cerințelor următoare: robustețea și validarea statistică, claritatea interpretării normative, capacitatea de reacție la politică, colectarea în timp util a datelor;

Proceduri pentru a se asigura că toate operațiunile finanțate prin program adoptă un sistem eficace de indicatori.

Este aplicabil, dar este deja îndeplinit, sistemul comun de monitorizare și evaluare (CMES)

PARTEA 5

Codurile măsurilor și ale submăsurilor

Măsuri în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 sau al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

Codul măsurii în temeiul prezentului regulament

Submăsura în scopuri de programare

Codul submăsurii în temeiul prezentului regulament

Articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

transfer de cunoștințe și acțiuni de informare

1

sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe

1.1

sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare

1.2

sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și al pădurilor, precum și pentru vizite în exploatații și în păduri

1.3

Articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației

2

sprijin pentru ajutorul în vederea beneficierii de utilizarea serviciilor de consiliere

2.1

sprijin pentru înființarea de servicii de gestionare a exploatațiilor, de servicii de înlocuire în cadrul exploatației și de servicii de consiliere agricolă, precum și de servicii de consiliere în sectorul silvic

2.2

sprijin pentru formarea consilierilor

2.3

Articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

sisteme în domeniul calității produselor agricole și alimentare

3

sprijin pentru participarea pentru prima dată la sistemele de calitate;

3.1

sprijin pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne

3.2

Articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

investiții în active fizice

4

sprijin pentru investiții în exploatațiile agricole

4.1

sprijin pentru investiții în prelucrarea/comercializarea și/sau dezvoltarea de produse agricole

4.2

sprijin pentru investiții în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea sectoarelor agricol și a celui forestier

4.3

sprijin pentru investițiile neproductive legate de realizarea obiectivelor în materie de agromediu și climă

4.4

Articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

5

sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile

5.1

sprijin pentru investiții în refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de fenomene climatice nefavorabile și de evenimente catastrofale

5.2

Articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

6

ajutor pentru tinerii fermieri la înființarea de întreprinderi

6.1

ajutor la înființarea de întreprinderi pentru activități neagricole în zonele rurale

6.2

ajutor la înființarea de întreprinderi acordat pentru dezvoltarea fermelor mici

6.3

sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

6.4

plăți pentru fermieri eligibile în cadrul schemei pentru micii fermieri care își transferă permanent exploatația către alt agricultor

6.5

Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

7

sprijin pentru elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităților și a satelor din zonele rurale și de dezvoltare a serviciilor de bază oferite de acestea, precum și ale planurilor de protecție și de gestionare legate de zonele Natura 2000 și de alte zone cu înaltă valoare naturală;

7.1

sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei

7.2

sprijin pentru infrastructura de bandă largă, inclusiv crearea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și e-Guvernare publică

7.3

sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente

7.4

sprijin pentru investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică

7.5

sprijin pentru studii/investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de conștientizare a aspectelor de mediu

7.6

sprijin pentru investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării respective

7.7

altele

7.8

Articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și în ameliorarea viabilității pădurilor

8

sprijin pentru împădurire/crearea de suprafețe împădurite

8.1

sprijin pentru instituirea și întreținerea de sisteme agroforestiere

8.2

sprijin pentru prevenirea daunelor cauzate pădurilor de incendii, de dezastre naturale și de evenimente catastrofale

8.3

sprijin pentru repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii, de dezastre naturale și de evenimente catastrofale

8.4

sprijin pentru investiții în ameliorarea rezilienței și a valorii de mediu a ecosistemelor forestiere

8.5

sprijin pentru investiții în tehnologii forestiere și în prelucrarea, mobilizarea și comercializarea de produse forestiere

8.6

Articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

înființarea de grupuri și organizații de producători

9

înființarea de grupuri și organizații de producători în sectorul agricol și în cel forestier

9

Articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

agromediu și climă

10

plată pentru angajamentele în materie de agromediu și climă

10.1

sprijin pentru conservarea și utilizarea și dezvoltarea durabile ale resurselor genetice în agricultură

10.2

Articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

agricultură ecologică

11

plată pentru conversia la practici și metode specifice agriculturii ecologice

11.1

plată pentru menținerea practicilor și metodelor specifice agriculturii ecologice

11.2

Articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa

12

plată compensatorie pentru zonele agricole Natura 2000

12.1

plată compensatorie pentru zonele forestiere Natura 2000

12.2

plată compensatorie pentru zonele agricole incluse în planurile de management ale bazinelor hidrografice

12.3

Articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

13

plată compensatorie în zonele montane

13.1

plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative

13.2

plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice

13.3

Articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

bunăstarea animalelor

14

plată pentru bunăstarea animalelor

14

Articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

15

plată pentru angajamentele în materie de silvomediu și climă

15.1

sprijin pentru conservarea și promovarea resurselor genetice forestiere

15.2

Articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

cooperare

16

sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale ale PEI pentru productivitatea și sustenabilitatea agriculturii

16.1

sprijin pentru proiecte pilot și pentru dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii

16.2

cooperare între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune și partajarea instalațiilor și a resurselor și pentru dezvoltarea și comercializarea de servicii turistice

16.3

sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale, precum și pentru activități de promovare în context local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale

16.4

sprijin pentru acțiunea comună întreprinsă în scopul atenuării schimbărilor climatice sau al adaptării la acestea și pentru abordări comune privind proiecte de mediu, precum și pentru practici ecologice în curs

16.5

sprijin pentru cooperare între actorii din cadrul lanțurilor de aprovizionare în scopul furnizării durabile de biomasă care să fie utilizată în scopul producerii de alimente și de energie și în cadrul proceselor industriale

16.6

sprijin pentru strategii altele decât cele plasate sub responsabilitatea comunității

16.7

sprijin pentru elaborarea de planuri de gestionare a pădurilor sau a unor instrumente echivalente

16.8

sprijin pentru diversificarea activităților agricole în direcția activităților privind sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită de comunitate și educația cu privire la mediu și alimentație

16.9

altele

16.10

Articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

gestionarea riscurilor

17

primă pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor

17.1

fonduri mutuale pentru fenomenele climatice nefavorabile, pentru bolile animalelor și ale plantelor, pentru infestările cu dăunători și pentru incidentele de mediu

17.2

instrumentul de stabilizare a veniturilor

17.3

Articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

finanțarea plăților directe naționale complementare pentru Croația

18

finanțarea plăților directe naționale complementare pentru Croația

18

Articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC)

19

sprijin pregătitor

19.1

sprijin pentru punerea în aplicare a operațiunilor din cadrul strategiei de DLRC

19.2

pregătirea și punerea în aplicare a activităților de cooperare ale grupului de acțiune locală

19.3

sprijin pentru costurile de funcționare și animare

19.4

Articolele 51-54 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

asistență tehnică

20

sprijin pentru asistență tehnică (alta decât pentru RRN)

20.1

sprijin pentru instituirea și funcționarea RRN

20.2

PARTEA 6

Prioritățile Uniunii în ceea ce privește dezvoltarea rurală și codurile ariilor de intervenție

Prioritate

Articol din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013/codul ariei de intervenție

Arie de intervenție

Prioritatea 1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) = aria de intervenție 1A

Încurajarea inovării, a cooperării și a dezvoltării bazei de cunoștințe în zonele rurale

Articolul 5 alineatul (1) litera (b) = aria de intervenție 1B

Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite

Articolul 5 alineatul (1) litera (c) = aria de intervenție 1C

Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier

Prioritatea 2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

Articolul 5 alineatul (2) litera (a) = aria de intervenție 2A

Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole

Articolul 5 alineatul (2) litera (b) = aria de intervenție 2B

Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor

Prioritatea 3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

Articolul 5 alineatul (3) litera (a) = aria de intervenție 3A

Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale

Articolul 5 alineatul (3) litera (b) = aria de intervenție 3B

Sprijinirea gestionării și a prevenirii riscurilor la nivelul exploatațiilor

Prioritatea 4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură

Articolul 5 alineatul (4) litera (a) = aria de intervenție 4A

Refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene

Articolul 5 alineatul (4) litera (b) = aria de intervenție 4B

Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrășămintelor și a pesticidelor

Articolul 5 alineatul (4) litera (c) = aria de intervenție 4C

Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea gestionării solului

Prioritatea 5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

Articolul 5 alineatul (5) litera (a) = aria de intervenție 5A

O mai mare eficiență a utilizării apei în agricultură

Articolul 5 alineatul (5) litera (b) = aria de intervenție 5B

O mai mare eficiență a utilizării energiei în sectorul agroalimentar

Articolul 5 alineatul (5) litera (c) = aria de intervenție 5C

Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei

Articolul 5 alineatul (5) litera (d) = aria de intervenție 5D

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a celor de amoniac din agricultură

Articolul 5 alineatul (5) litera (e) = aria de intervenție 5E

Promovarea sechestrării și a conservării carbonului în agricultură și silvicultură

Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Articolul 5 alineatul (6) litera (a) = aria de intervenție 6A

Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și a creării de locuri de muncă

Articolul 5 alineatul (6) litera (b) = aria de intervenție 6B

Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Articolul 5 alineatul (6) litera (c) = aria de intervenție 6C

Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale


(1)  Articolul 8 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 184/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a clauzelor și condițiilor aplicabile sistemului de schimb electronic de date între statele membre și Comisie și de adoptare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, a nomenclaturii categoriilor de intervenție pentru sprijinul din Fondul european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (JO L 57, 27.2.2014, p. 7).

(3)  Utilizând totalul contribuției din FEADR la fiecare dintre programele în cauză.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(6)  Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

(7)  Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).

(8)  Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

(9)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(10)  Defalcarea orientativă a contribuției totale a Uniunii pe arii de intervenție trebuie utilizată în contextul contribuției programului de dezvoltare rurală la îndeplinirea obiectivelor tematice și a obiectivelor în materie de schimbări climatice menționate la articolul 15 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în contextul suspendărilor menționate la articolul 19 alineatul (5) și la articolul 22 alineatul (6) din regulamentul respectiv și, dacă este relevant, în contextul calculării cuantumurilor care trebuie rezervate în temeiul articolului 59 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(11)  Articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185).

(12)  Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor (JO L 153, 18.6.2010, p. 13).

(13)  Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

(14)  Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului (JO L 114, 27.4.2006, p. 64).

(15)  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

(16)  Decizia Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (JO L 23, 27.1.2010, p. 35).

(17)  Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

(18)  Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).


ANEXA II

Ratele de conversie a animalelor în unități vită mare („UVM”) menționate la articolul 9 alineatul (2)

Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de doi ani și ecvidee de mai mult de șase luni

1,0 UVM

Bovine între șase luni și doi ani

0,6 UVM

Bovine de mai puțin de șase luni

0,4 UVM

Ovine și caprine

0,15 UVM

Scroafe de reproducție > 50kg

0,5 UVM

Alte porcine

0,3 UVM

Găini ouătoare

0,014 UVM

Alte păsări de curte (1)

0,03 UVM

Ratele de conversie pot fi mărite ținând seama de dovezi științifice care trebuie explicate și justificate în mod corespunzător în programele de dezvoltare rurală.

Alte categorii de animale pot fi adăugate în mod excepțional. Ratele de conversie pentru orice astfel de categorii se stabilesc ținând seama de circumstanțe deosebite și de dovezi științifice care trebuie explicate și justificate în mod corespunzător în programele de dezvoltare rurală.


(1)  Pentru această categorie, ratele de conversie pot fi reduse ținând seama de dovezi științifice care trebuie explicate și justificate în mod corespunzător în programele de dezvoltare rurală.


ANEXA III

Informarea și publicitatea menționate la articolul 13

PARTEA 1

Acțiuni de informare și publicitate

1.   Responsabilitățile Autorității de Management

1.1.   Strategia de informare și publicitate

Autoritatea de Management se asigură că acțiunile de informare și publicitate sunt puse în aplicare în conformitate cu strategia sa de informare și publicitate, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

(a)

obiectivele strategiei și grupurile țintă vizate de aceasta;

(b)

o descriere a conținutului acțiunilor de informare și de publicitate;

(c)

bugetul orientativ al strategiei;

(d)

o descriere a organismelor administrative, inclusiv a resurselor de personal, responsabile cu implementarea acțiunilor de informare și de publicitate;

(e)

o descriere a rolului jucat de RRN și a modului în care planul de comunicare al RRN menționat la articolul 54 alineatul (3) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 va contribui la implementarea strategiei;

(f)

o descriere a modului în care trebuie evaluate acțiunile de informare și de publicitate din perspectiva vizibilității și a cunoașterii politicii, a cadrului programelor operaționale, a operațiunilor și a rolului avut de FEADR și de Uniune;

(g)

o actualizare anuală care să prezinte activitățile de informare și de publicitate ce urmează să fie realizate în anul următor.

1.2.   Informații pentru potențialii beneficiari

Autoritatea de Management se asigură că potențialii beneficiari au acces la informațiile relevante, inclusiv la informații actualizate, dacă este cazul, ținând cont de accesibilitatea serviciilor de comunicare electronice sau de alt tip pentru anumiți potențiali beneficiari, cel puțin cu privire la următoarele:

(a)

oportunitățile de finanțare și lansarea cererilor de propuneri în cadrul PDR-urilor;

(b)

procedurile administrative care trebuie urmate pentru a putea beneficia de finanțare în cadrul unui PDR;

(c)

procedurile de examinare a cererilor de finanțare;

(d)

condițiile de eligibilitate și/sau criteriile de selecție și de evaluare a proiectelor care urmează să fie finanțate;

(e)

numele persoanelor sau punctele de contact la nivel național, regional sau local care pot explica modul în care funcționează PDR-urile și criteriile de selecție și de evaluare a operațiunilor;

(f)

responsabilitatea beneficiarilor de a informa publicul cu privire la scopul operațiunii și la sprijinul din FEADR acordat operațiunii, în conformitate cu partea 1 secțiunea 2. Autoritatea de Management poate solicita potențialilor beneficiari să propună, în cereri, activități de comunicare orientative, proporționale cu dimensiunea operațiunii;

(g)

procedurile pentru examinarea plângerilor în temeiul articolului 74 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

1.3.   Informații pentru publicul larg

Autoritatea de Management informează publicul în ceea ce privește conținutul PDR, adoptarea sa de către Comisie și actualizările sale, principalele progrese înregistrate în implementarea programului și închiderea acestuia, precum și contribuția sa la realizarea priorităților Uniunii prezentate în Acordul de parteneriat.

Autoritatea de Management asigură înființarea unui site unic sau a unui portal unic de internet care oferă informațiile menționate la punctele 1.1 și 1.2, precum și la primul paragraf al prezentului punct. Crearea site-ului internet unic trebuie să nu perturbe buna punere în aplicare a FEADR și să nu restricționeze accesul la informații al potențialilor beneficiari și al părților interesate. Acțiunile de informare a publicului trebuie să includă elementele descrise în partea 2 la punctul 1

1.4.   Implicarea organismelor care acționează ca relee

Autoritatea de Management se asigură, inclusiv prin RRN, că organismele care pot acționa ca relee sunt implicate în acțiuni de informare pentru potențialii beneficiari, și în special:

(a)

partenerii menționați la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

(b)

centrele de informare privind Europa și reprezentanțele Comisiei, precum și birourile de informare ale Parlamentului European din statele membre;

(c)

instituțiile de învățământ și cercetare.

1.5.   Notificarea acordării de sprijin

Autoritatea de Management se asigură că notificarea acordării de sprijin informează beneficiarii că acțiunea este finanțată în cadrul unui program cofinanțat din FEADR și care sunt măsura și prioritatea PDR în cauză.

2.   Responsabilitățile beneficiarilor

2.1.   Toate acțiunile de informare și comunicare desfășurate de beneficiar fac cunoscută contribuția din FEADR la operațiune, prin afișarea:

(a)

emblemei Uniunii;

(b)

unei referiri la sprijinul din FEADR.

Atunci când o acțiune de informare sau de publicitate se referă la o operațiune sau la mai multe operațiuni cofinanțate din mai multe fonduri, referirea prevăzută la litera (b) poate fi înlocuită cu o referire la fondurile ESI.

2.2.   În cursul implementării unei operațiuni, beneficiarul informează publicul cu privire la sprijinul obținut din FEADR, prin:

(a)

afișarea pe site-ul internet al beneficiarului pentru uz profesional, în cazul în care există un astfel de site internet, a unei scurte descrieri a operațiunii, unde se poate stabili o legătură între scopul site-ului și sprijinul acordat operațiunii, proporțional cu nivelul sprijinului, inclusiv scopurile și rezultatele sale, evidențiindu-se sprijinul financiar din partea Uniunii;

(b)

în cazul operațiunilor care nu se încadrează la litera (c), dar pentru care sprijinul public total depășește 10 000 EUR și în funcție de operațiunea finanțată (de exemplu, în cazul operațiunilor în temeiul articolului 20 privind reînnoirea satelor sau în cazul operațiunilor LEADER), cel puțin un afiș cu informații despre operațiune (dimensiune minimă A3), evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, cum ar fi zona intrării într-o clădire. Dacă o operațiune din cadrul unui PDR are drept rezultat o investiție (de exemplu, într-o exploatație agricolă sau într-o întreprindere alimentară) pentru care sprijinul public total depășește 50 000 EUR, beneficiarul expune o placă explicativă cu informații despre proiect, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii. Se instalează, de asemenea, o placă explicativă în sediul grupurilor de acțiune locală finanțate de LEADER;

(c)

expunerea, într-un loc ușor vizibil publicului, a unui panou temporar cu dimensiune semnificativă pentru fiecare operațiune care constă în finanțarea unei infrastructuri sau în operațiuni de construcție pentru care sprijinul public total alocat operațiunii depășește 500 000 EUR.

În termen de cel mult trei luni de la finalizarea unei operațiuni, beneficiarul expune o placă permanentă sau un panou permanent, de dimensiuni considerabile, într-un loc ușor vizibil publicului, pentru fiecare operațiune care îndeplinește următoarele criterii:

(i)

sprijinul public total alocat operațiunii depășește 500 000 EUR;

(ii)

operațiunea constă în achiziționarea unui obiect fizic sau în finanțarea infrastructurii sau a unor operațiuni de construcție.

Acest panou menționează denumirea și obiectivul principal al operațiunii și evidențiază sprijinul financiar furnizat de Uniune.

Panourile, afișele, plăcile și site-urile internet conțin o descriere a proiectului/operațiunii și elementele menționate în partea 2 la punctul 1 Aceste informații ocupă cel puțin 25 % din suprafața panoului, a plăcii sau a paginii de internet.

PARTEA 2

Caracteristicile tehnice ale acțiunilor de informare și de publicitate

1.   Logoul și sloganul

Fiecare acțiune de informare și de publicitate afișează următoarele elemente:

(a)

emblema Uniunii în conformitate cu standardele grafice prezentate pe pagina http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, împreună cu o explicație privind rolul Uniunii, prin intermediul următoarei afirmații:

„Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală: Europa investește în zonele rurale”.

(b)

în cazul acțiunilor și al măsurilor finanțate de LEADER, logoul LEADER:

++ LEADER logo++

2.   Materiale de informare și comunicare

Publicațiile (cum ar fi broșurile, pliantele, buletinele informative) și afișele referitoare la măsurile și acțiunile cofinanțate din FEADR conțin o indicație clară, pe prima pagină, privind participarea Uniunii, precum și emblema Uniunii în cazul în care se folosește, de asemenea, o emblemă națională sau regională. Publicațiile conțin referiri la organismul responsabil cu conținutul și la Autoritatea de Management desemnată să implementeze asistența FEADR și/sau națională în cauză.

În cazul informațiilor publicate prin mijloace electronice (site-uri internet, baze de date pentru potențialii beneficiari) sau sub formă de material audiovizual, primul paragraf se aplică prin analogie.

Site-urile internet referitoare la FEADR trebuie:

(a)

să menționeze contribuția FEADR, cel puțin pe pagina principală;

(b)

să conțină un hyperlink către site-ul internet al Comisiei referitor la FEADR.


ANEXA IV

Setul comun de indicatori de context, de realizare și de rezultat menționat la articolul 14 alineatul (2)

1.   Indicatori de context

C1.

Populație

C2.

Structura de vârstă

C3.

Teritoriu

C4.

Densitatea populației

C5.

Rata ocupării forței de muncă (1)

C6.

Ponderea activităților independente

C7.

Rata șomajului

C8.

PIB pe cap de locuitor (1)

C9.

Rata sărăciei (1)

C10.

Structura economiei

C11.

Structura ocupării forței de muncă

C12.

Productivitatea muncii per sector economic

C13.

Ocuparea forței de muncă per activitate economică

C14.

Productivitatea muncii în agricultură

C15.

Productivitatea muncii în sectorul forestier

C16.

Productivitatea muncii în industria alimentară

C17.

Exploatații agricole (ferme)

C18.

Suprafață agricolă

C19.

Suprafața agricolă utilizată pentru agricultura ecologică

C20.

Terenuri irigate

C21.

Unități vită mare

C22.

Forța de muncă agricolă

C23.

Structura de vârstă a administratorilor de ferme

C24.

Pregătirea agricolă a administratorilor de ferme

C25.

Venitul factorilor agricoli (1)

C26.

Venitul întreprinderii agricole (1)

C27.

Productivitatea totală a factorilor în agricultură (1)

C28.

Formare brută de capital fix în agricultură

C29.

Păduri și alte terenuri împădurite

C30.

Infrastructura turistică

C31.

Ocuparea terenurilor

C32.

Zone defavorizate

C33.

Intensitate agricolă

C34.

Zone Natura 2000

C35.

Indicele privind păsările domestice (1)

C36.

Stadiul de conservare a habitatelor agricole (pajiști)

C37.

Agricultură cu înaltă valoare naturală (1)

C38.

Pădure protejată

C39.

Captarea apei în agricultură (1)

C40.

Calitatea apei (1)

C41.

Materia organică din solul terenurilor arabile (1)

C42.

Eroziunea solului cauzată de apă (1)

C43.

Producția de energie din surse regenerabile care provine din agricultură și din sectorul forestier

C44.

Consumul de energie în agricultură, în silvicultură și în industria alimentară

C45.

Emisii generate de agricultură (1)

2.   Indicatori de rezultat

R1

:

procentajul exploatațiilor agricole cu sprijin prin PDR pentru investiții în restructurare sau modernizare (aria de intervenție 2A)

R2

:

Schimbare în ceea ce privește producția agricolă a fermelor sprijinite/UAM (unități anuale de muncă) (aria de intervenție 2A) (2)

R3

:

procentajul exploatațiilor agricole cu investiții/planuri de afaceri pentru tinerii fermieri sprijinite prin PDR (aria de intervenție 2B)

R4

:

procentajul exploatațiilor agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători (aria de intervenție 3A)

R5

:

procentajul exploatațiilor care participă la sisteme de gestionare a riscurilor (aria de intervenție 3B)

R6

:

procentajul pădurilor și al altor suprafețe împădurite care fac obiectul unor contracte de gestionare pentru sprijinirea biodiversității (aria de intervenție 4A)

R7

:

procentajul terenurilor agricole care fac obiectul contractelor de gestionare pentru sprijinirea biodiversității și/sau a peisajelor (aria de intervenție 4A)

R8

:

procentajul terenurilor agricole care fac obiectul contractelor de gestionare pentru îmbunătățirea gestionării apei (aria de intervenție 4B)

R9

:

procentajul terenurilor forestiere care fac obiectul contractelor de gestionare pentru îmbunătățirea gestionării apei (aria de intervenție 4B)

R10

:

procentajul terenurilor agricole care fac obiectul contractelor de gestionare pentru îmbunătățirea gestionării solului și/sau pentru prevenirea eroziunii solului (aria de intervenție 4C)

R11

:

procentajul terenurilor forestiere care fac obiectul contractelor de gestionare pentru îmbunătățirea gestionării solului și/sau pentru prevenirea eroziunii solului (aria de intervenție 4C)

R12

:

procentajul terenurilor irigate care trec la sisteme de irigații mai eficiente (aria de intervenție 5A)

R13

:

Creșterea eficienței utilizării apei în agricultură în proiectele sprijinite prin PDR (aria de intervenție 5A) (2)

R14

:

Creșterea eficienței utilizării energiei în agricultură și în sectorul prelucrării alimentelor în proiectele sprijinite prin PDR (aria de intervenție 5B) (2)

R15

:

Energie din surse regenerabile produsă prin proiecte sprijinite (aria de intervenție 5C) (2)

R16

:

procentajul de UVM (unități vită mare) vizate de investiții în gestionarea șeptelului în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și/sau de amoniac (aria de intervenție 5D)

R17

:

procentajul terenurilor agricole care fac obiectul contractelor de gestionare pentru reducerea emisiilor de GES și/sau de amoniac (aria de intervenție 5D)

R18

:

Reducerea emisiilor de metan și de protoxid de azot (aria de intervenție 5D) (2)

R19

:

Reducerea emisiilor de amoniac (aria de intervenție 5D) (2)

R20

:

procentajul terenurilor agricole și forestiere care fac obiectul contractelor de gestionare care contribuie la sechestrarea sau conservarea carbonului (aria de intervenție 5E)

R21

:

Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (aria de intervenție 6A)

R22

:

procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală (aria de intervenție 6B)

R23

:

procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (aria de intervenție 6B)

R24

:

Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (Leader) (aria de intervenție 6B)

R25

:

procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri noi sau îmbunătățite (tehnologia informației și comunicațiilor - TIC) (aria de intervenție 6C)

Indicatorii cu caractere cursive sunt, de asemenea, indicatori țintă, astfel cum sunt enumerați la punctul 4

3.   Indicatori de realizare în domeniul DR

Număr

Indicatori de realizare

Codurile măsurilor [articole din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

O.1

Cheltuieli publice totale  (3)

Toate măsurile

O.2

Investiție totală

4 (articolul 17, 5 (articolul 18, 6.4 (articolul 19, 7.2-7.8 (articolul 20, 8.5 și 8.6 (articolul 21 [Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.3

Numărul acțiunilor/operațiunilor care beneficiază de sprijin

1 (articolul 14, 2 (articolul 15, 4 (articolul 17, 7 (articolul 20, 8.5 și 8.6 (articolul 21 9 (articolul 27 și 17.2 și 17.3 (articolul 36 [Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.4

Numărul de exploatații sprijinite/beneficiari sprijiniți

3 (articolul 16, 4.1 (articolul 17, 5 (articolul 18, 6 (articolul 19, 8.1-8.4 (articolul 21, 11 (articolul 29, 12 (articolul 30, 13 (articolul 31, 14 (articolul 33, 17.1 (articolul 36 [Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.5

Suprafața totală (ha)

4 (articolul 17, 8.1-8.5 (articolul 21, 10 (articolul 28, 11 (articolul 29, 12 (articolul 30 13 (articolul 31, 15 (articolul 34 [Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.6

Suprafața fizică sprijinită (ha)

10 (articolul 28 [Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.7

Numărul contractelor sprijinite

10 (articolul 28, 15 (articolul 34 [Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.8

Numărul unităților vită mare sprijinite (UVM)

14 (articolul 33, 4 (articolul 17 [Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.9

Numărul exploatațiilor care participă la sistemele sprijinite

9 (articolul 27, 16.4 (articolul 35, 17.2 și 17.3 (articolul 36 [Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.10

Numărul fermierilor care beneficiază de plăți

17.2 și 17.3 (articolul 36 [Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.11

Numărul zilelor de formare furnizate

1 [articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.12

Numărul participanților la formare

1 [articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.13

Numărul beneficiarilor consiliați

2 [articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.14

Numărul consultanților formați

2 [articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.15

Populația care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (TI sau altele)

7 [articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.16

Numărul grupurilor PEI sprijinite, numărul operațiunilor PEI sprijinite și numărul și tipul partenerilor din cadrul grupurilor PEI

16 [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.17

Numărul operațiunilor de cooperare sprijinite (altele decât PEI)

16 [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.18

Populația vizată de GAL

19 [articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

O.19

Număr GAL-urilor selectate

19 [articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

O.20

Numărul proiectelor LEADER sprijinite

19 [articolul 35 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

O.21

Numărul proiectelor de cooperare sprijinite

19 [articolul 35 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

O.22

Numărul și tipul promotorilor de proiecte

19 [articolul 35 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

O.23

Numărul de identificare unic al GAL-ului implicat în proiectul de cooperare

19 [articolul 35 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

O.24

Numărul schimburilor tematice și analitice stabilite cu sprijinul RRN

Colaborarea în rețea [articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.25

Numărul instrumentelor de comunicare RRN

Colaborarea în rețea [articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

O.26

Numărul activităților REDR la care a participat RRN

Colaborarea în rețea [articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013]

4.   Indicatori țintă

T1

:

procentajul cheltuielilor în temeiul articolelor 14, 15 și 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 în raport cu cheltuielile totale pentru PDR (aria de intervenție 1A)

T2

:

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013] (grupuri, rețele/clustere, proiecte pilot...) (aria de intervenție 1B)

T3

:

Numărul total al participanților formați în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (aria de intervenție 1C)

T4

:

procentajul exploatațiilor agricole cu sprijin prin PDR pentru investiții în restructurare sau modernizare (aria de intervenție 2A)

T5

:

procentajul exploatațiilor agricole cu investiții/planuri de afaceri pentru tinerii fermieri sprijinite prin PDR (aria de intervenție 2B)

T6

:

procentajul exploatațiilor agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători (aria de intervenție 3A)

T7

:

procentajul exploatațiilor care participă la sisteme de gestionare a riscurilor (aria de intervenție 3B)

T8

:

procentajul pădurilor/al altor suprafețe împădurite care fac obiectul unor contracte de gestionare pentru sprijinirea biodiversității (aria de intervenție 4A)

T9

:

procentajul terenurilor agricole care fac obiectul contractelor de gestionare pentru sprijinirea biodiversității și/sau a peisajelor (aria de intervenție 4A)

T10

:

procentajul terenurilor agricole care fac obiectul contractelor de gestionare pentru îmbunătățirea gestionării apei (aria de intervenție 4B)

T11

:

procentajul terenurilor forestiere care fac obiectul contractelor de gestionare pentru îmbunătățirea gestionării apei (aria de intervenție 4B)

T12

:

procentajul terenurilor agricole care fac obiectul contractelor de gestionare pentru îmbunătățirea gestionării solului și/sau pentru prevenirea eroziunii solului (aria de intervenție 4C)

T13

:

procentajul terenurilor forestiere care fac obiectul contractelor de gestionare pentru îmbunătățirea gestionării solului și/sau pentru prevenirea eroziunii solului (aria de intervenție 4C)

T14

:

% din terenurile irigate care trec la utilizarea unui sistem de irigații mai eficient (aria de intervenție 5A)

T15

:

Totalul investițiilor pentru eficiență energetică (aria de intervenție 5B)

T16

:

Totalul investițiilor în producția de energie din surse regenerabile (aria de intervenție 5C)

T17

:

procentajul de UVM vizate de investiții în gestionarea șeptelului în vederea reducerii emisiilor de GES și/sau de amoniac (aria de intervenție 5D)

T18

:

procentajul terenurilor agricole care fac obiectul contractelor de gestionare pentru reducerea emisiilor de GES și/sau de amoniac (aria de intervenție 5D)

T19

:

procentajul terenurilor agricole și forestiere care fac obiectul contractelor de gestionare care contribuie la sechestrarea și conservarea carbonului (aria de intervenție 5E)

T20

:

Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (aria de intervenție 6A)

T21

:

procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală (aria de intervenție 6B)

T22

:

procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (aria de intervenție 6B)

T23

:

Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (Leader) (aria de intervenție 6B)

T24

:

procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri noi sau îmbunătățite (TIC) (aria de intervenție 6C)

5.   Indicatorii aferenți cadrului de performanță propuși

 

Indicatori

Indicator de realizare conex

Prioritatea 2 (P2)

Totalul cheltuielilor publice P2 (EUR)

O.1

Numărul exploatațiilor agricole cu sprijin prin PDR pentru investiții în restructurare sau modernizare (aria de intervenție 2A) + exploatații cu investiții/planuri de afaceri pentru tinerii fermieri sprijinite prin PDR (aria de intervenție 2B)

O.4

Prioritatea 3

(P3)

Totalul cheltuielilor publice P3 (EUR)

O.1

Numărul exploatațiilor agricole sprijinite care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri de producători (aria de intervenție 3A)

O.4, O.9

Numărul exploatațiilor agricole care participă la sisteme de gestionare a riscurilor (aria de intervenție 3B)

O.4, O.9

Prioritatea 4

(P4)

Totalul cheltuielilor publice P4 (EUR)

O.1

Terenuri agricole care fac obiectul contractelor de gestionare care contribuie la biodiversitate (aria de intervenție 4A) + îmbunătățirea gestionării apei (aria de intervenție 4B) + îmbunătățirea gestionării solului și/sau prevenirea eroziunii solului (aria de intervenție (4C)

O.5

Prioritatea 5

(P5)

Totalul cheltuielilor publice P5 (EUR)

O.1

Numărul operațiunilor de investiții în economisirea energiei și eficiența energetică (aria de intervenție 5B) + în producția de energie din surse regenerabile (aria de intervenție 5C)

O.3

Terenurile agricole și forestiere care fac obiectul contractelor de gestionare care vizează promovarea sechestrării/conservării carbonului (aria de intervenție 5E) + terenurile agricole care fac obiectul contractelor de gestionare care vizează reducerea emisiilor de GES și/sau de amoniac (aria de intervenție 5D) + terenuri irigate care trec la un sistem de irigații mai eficient (aria de intervenție 5A)

O.5

Prioritatea 6

(P6)

Totalul cheltuielilor publice P6 (EUR)

O.1

Numărul operațiunilor sprijinite care vizează îmbunătățirea serviciilor și a infrastructurilor de bază în zonele rurale (ariile de intervenție 6B și 6C)

O.3

Populația vizată de GAL (aria de intervenție 6B)

O.18


(1)  Indicatori de context care încorporează indicatori de impact din cadrul politicii agricole comune („PAC”)

(2)  Indicatori de rezultat complementari

(3)  Acest indicator corespunde indicatorului aferent cadrului de performanță stabilit la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene (JO L 69, 8.3.2014, p. 65).


ANEXA V

Întrebări de evaluare comune pentru dezvoltarea rurală

Întrebări de evaluare legate de ariile de intervenție

Pentru fiecare arie de intervenție inclusă în PDR, trebuie să se dea un răspuns întrebării aferente în rapoartele anuale de implementare consolidate (denumite în continuare „AIRs”) prezentate în 2017 și în 2019, precum și în raportul de evaluare ex post.

1.

Aria de intervenție 1A: În ce măsură au sprijinit intervențiile PDR inovarea, cooperarea și dezvoltarea bazei de cunoștințe în zonele rurale?

2.

Aria de intervenție 1B: În ce măsură au sprijinit intervențiile PDR consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite?

3.

Aria de intervenție 1C: În ce măsură au sprijinit intervențiile PDR învățarea pe tot parcursul vieții și formarea profesională în sectorul agricol și în cel forestier?

4.

Aria de intervenție 2A: În ce măsură au contribuit intervențiile PDR la îmbunătățirea performanței economice, la restructurarea și la modernizarea exploatațiilor sprijinite, în special prin creșterea participării la piață a acestora și prin diversificarea agricolă?

5.

Aria de intervenție 2B: În ce măsură au sprijinit intervențiile PDR intrarea în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, reînnoirea generațiilor?

6.

Aria de intervenție 3A: În ce măsură au contribuit intervențiile PDR la îmbunătățirea competitivității producătorilor primari sprijiniți, printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul sistemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producători și al organizațiilor interprofesionale?

7.

Aria de intervenție 3B: În ce măsură au sprijinit intervențiile PDR gestionarea și prevenirea riscurilor la nivelul exploatațiilor?

8.

Aria de intervenție 4A: În ce măsură au sprijinit intervențiile PDR refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, precum și agricultura cu mare valoare naturală și starea peisajelor europene?

9.

Aria de intervenție 4B: În ce măsură intervențiile PDR au stimulat îmbunătățirea gestionării apei, inclusiv gestionarea îngrășămintelor și a pesticidelor?

10.

Aria de intervenție 4C: În ce măsură au sprijinit intervențiile PDR prevenirea eroziunii solului și îmbunătățirea gestionării solului?

11.

Aria de intervenție 5A: În ce măsură au contribuit intervențiile PDR la creșterea eficienței utilizării apei în agricultură?

12.

Aria de intervenție 5B: În ce măsură au contribuit intervențiile PDR la creșterea eficienței utilizării energiei în sectorul agricol și în cel al prelucrării alimentelor?

13.

Aria de intervenție 5C: În ce măsură au contribuit intervențiile PDR la furnizarea și utilizarea surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare în scopul bioeconomiei?

14.

Aria de intervenție 5D: În ce măsură au contribuit intervențiile PDR la reducerea emisiilor de GES și de amoniac generate de agricultură?

15.

Aria de intervenție 5E: În ce măsură au sprijinit intervențiile PDR conservarea și sechestrarea carbonului în sectorul agricol și în cel forestier?

16.

Aria de intervenție 6A: În ce măsură au sprijinit intervențiile PDR diversificarea, crearea și dezvoltarea întreprinderilor mici și crearea de locuri de muncă?

17.

Aria de intervenție 6B: În ce măsură au sprijinit intervențiile PDR dezvoltarea locală în zonele rurale?

18.

Aria de intervenție 6C: În ce măsură au sporit intervențiile PDR accesibilitatea, utilizarea și calitatea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale?

Întrebări de evaluare legate de alte aspecte ale PDR

Răspunsurile la următoarele întrebări trebuie să se găsească în AIRs consolidate prezentate în 2017 și în 2019, precum și în raportul de evaluare ex post.

19.

În ce măsură au sporit sinergiile dintre prioritățile și ariile de intervenție eficacitatea PDR?

20.

În ce măsură a contribuit asistența tehnică la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 59 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și la articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013?

21.

În ce măsură a contribuit RRN la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013?

Întrebări de evaluare legate de obiectivele de la nivelul Uniunii

Răspunsurile la următoarele întrebări trebuie să se găsească în AIR consolidat prezentat în 2019, precum și în raportul de evaluare ex post.

22.

În ce măsură a contribuit PDR la îndeplinirea obiectivului principal al Strategiei 2020 a UE de a crește la cel puțin 75 % rata ocupării forței de muncă a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani?

23.

În ce măsură a contribuit PDR la îndeplinirea obiectivului principal al Strategiei 2020 a UE de a investi 3 % din PIB-ul UE în cercetare și dezvoltare și în inovare?

24.

În ce măsură a contribuit PDR la atenuarea efectelor schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, precum și la îndeplinirea obiectivului principal al Strategiei 2020 a UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20 % față de nivelurile din 1990 sau cu 30 % dacă există condiții favorabile în acest sens, de creștere până la 20 % a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie și de realizare a unei creșteri de 20 % a eficienței energetice?

25.

În ce măsură a contribuit PDR la îndeplinirea obiectivului principal al Strategiei 2020 a UE de reducere a numărului europenilor care trăiesc sub pragul național al sărăciei?

26.

În ce măsură a contribuit PDR la îmbunătățirea mediului și la îndeplinirea obiectivului strategiei UE privind biodiversitatea, și anume stoparea pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice, precum și la refacerea acestora?

27.

În ce măsură a contribuit PDR la îndeplinirea obiectivului PAC de încurajare a competitivității agriculturii?

28.

În ce măsură a contribuit PDR la îndeplinirea obiectivului PAC de asigurare a gestionării durabile a resurselor naturale și a acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice?

29.

În ce măsură a contribuit PDR la îndeplinirea obiectivului PAC de realizare a unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și a comunităților rurale, inclusiv crearea de locuri de muncă și menținerea acestora?

30.

În ce măsură a contribuit PDR la încurajarea inovării?


ANEXA VI

Principalele elemente ale documentelor de asistență tehnică pentru sistemul de monitorizare și evaluare

Unul dintre elementele cheie ale sistemului de monitorizare și evaluare pentru dezvoltarea rurală este asistența tehnică furnizată statelor membre, evaluatorilor și altor părți interesate în ceea ce privește evaluarea, în vederea construirii capacității de evaluare și a sporirii calității și coerenței activităților de evaluare. Comisia, în colaborare cu statele membre, elaborează documente de asistență tehnică vizând următoarele aspecte:

1.

Fișe pentru fiecare dintre indicatorii comuni, inclusiv o definiție a indicatorului; legătura cu logica de intervenție; unitatea de măsură; metodologia utilizată pentru obținerea valorilor; datele necesare și sursele datelor; informații privind colectarea de date, inclusiv organismul responsabil și frecvența colectării datelor; cerințele de raportare.

2.

Orientări metodologice pentru a sprijini statele membre și evaluatorii în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor sistemului de evaluare și monitorizare, cuprinzând diversele componente ale acestuia, inclusiv metodologiile și abordările în materie de evaluare, precum și oferirea de asistență privind aspecte specifice cum ar fi evaluarea DLRC.

3.

Orientări privind evaluarea ex ante a PDR-urilor, cuprinzând scopul evaluării ex ante, procesul și rolurile actorilor implicați și domeniul de aplicare al exercițiului și oferind sprijin metodologic în privința abordărilor și metodelor adecvate, precum și un set de instrumente format din modele orientative.

4.

Orientări privind pregătirea planurilor de evaluare, cuprinzând scopul și beneficiile unui plan de evaluare, elementele care vor fi incluse și recomandări privind procesele adecvate pentru elaborarea acestuia. Orientările cuprind considerații legate de guvernanță și de implementare, precum și modele orientative pentru unele aspecte ale acestui exercițiu.

5.

Orientări privind utilizarea și stabilirea de indicatori indirecți, orientările vizând mai ales PDR-urile regionale, descriind scopul și caracteristicile indicatorilor indirecți și identificând datele și metodele care ar putea fi utilizate în cazul în care este nevoie de aproximări.

6.

Orientări privind planul indicatorilor, cuprinzând elementele care trebuie incluse, regulile care trebuie aplicate și modelele de tabele.

7.

Orientări privind monitorizarea, cuprinzând elementele care trebuie incluse în rapoartele anuale de implementare, regulile care trebuie aplicate și modelele de tabele.

8.

Orientări privind evaluarea valorilor pentru indicatorii de rezultat complementari, cuprinzând identificarea populației relevante a proiectelor, strategiile de eșantionare, metodologiile adecvate, sursele de date și tehnicile de evaluare.

9.

Orientări privind evaluarea impacturilor PDR-urilor, cuprinzând scopul și utilizarea indicatorilor de impact, legăturile dintre politica de dezvoltare rurală și alte politici și factorii care afectează valorile indicator de impact, precum și metodele propuse pentru estimarea efectului net al intervențiilor de dezvoltare rurală.

10.

Orientări privind răspunsul la întrebările de evaluare comune pentru dezvoltarea rurală, incluzând legăturile cu logica de intervenție și indicatorii comuni și propunând datele suplimentare, criteriile de apreciere și o serie de abordări posibile care ar putea fi utilizate pentru a răspunde la întrebări.

11.

Orientări privind evaluarea ex post a PDR-urilor pentru perioada 2014-2020, cuprinzând scopul, procesul și domeniul de aplicare ale acestui exercițiu, oferind sprijin metodologic și identificând bunele practici, inclusiv modelele orientative pentru unele aspecte ale acestui exercițiu.


ANEXA VII

Structura și conținutul rapoartelor anuale de implementare (prevăzute la articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și la articolul 75 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013)

1.   Informații esențiale privind implementarea programului și prioritățile acestuia

(a)   Date financiare

Execuția financiară a datelor, cu furnizarea, pentru fiecare măsură și arie de intervenție, a unei situații a cheltuielilor efectuate și declarate în declarațiile de cheltuieli. Aceasta vizează totalul cheltuielilor publice efectuate, precum și recuperările și corecțiile financiare efectuate de statele membre pe parcursul anului calendaristic precedent.

(b)   Indicatorii comuni și indicatorii specifici programului, precum și valorile-țintă cuantificate

Informații privind implementarea PDR-ului, astfel cum a fost măsurată prin indicatorii comuni și specifici, inclusiv progresul înregistrat în raport cu țintele stabilite pentru fiecare arie de intervenție și privind rezultatele obținute în raport cu cele preconizate, precizate în planul indicatorilor. Începând cu raportul anual de implementare care urmează să fie prezentat în 2017, progresele realizate în direcția obiectivelor de etapă stabilite în cadrul de performanță (tabelul F). Informații suplimentare cu privire la stadiul implementării PDR-ului sunt furnizate prin intermediul datelor privind angajamentele financiare per măsură și per arie de intervenție și privind progresele conexe preconizate în direcția țintelor.

Tabele:

Tabelul A: Cheltuielile angajate per măsură și per arie de intervenție

Tabelul B: Indicatorii aferenți rezultatelor obținute per măsură și per arie de intervenție

Tabelul C: Defalcare pentru rezultatele și măsurile relevante per tip de zonă, sex și/sau vârstă

Tabelul D: Progresele înregistrate în direcția țintelor

Tabelul E: Monitorizarea măsurilor tranzitorii

Tabelul F: Descrierea indicatorilor aferenți cadrului de performanță

2.   Progresele înregistrate în implementarea planului de evaluare trebuie prezentate după cum urmează:

(a)

Descrierea oricăror modificări aduse planului de evaluare în PDR pe parcursul anului, cu justificarea acestora.

(b)

O descriere a activităților de evaluare desfășurate în cursul anului (în legătură cu secțiunea 3 a planului de evaluare).*

(c)

O descriere a activităților desfășurate în ceea ce privește furnizarea și gestionarea datelor (în legătură cu secțiunea 4 a planului de evaluare).*

(d)

O listă a evaluărilor încheiate, inclusiv trimiterile la locul în care au fost publicate online.

(e)

Un rezumat al evaluărilor încheiate, cu accentul pe rezultatele evaluărilor.

(f)

O descriere a activităților de comunicare desfășurate în ceea ce privește publicitatea privind rezultatele evaluărilor (în legătură cu secțiunea 6 a planului de evaluare).*

(g)

Descrierea măsurilor luate ca urmare a rezultatelor evaluării (în legătură cu secțiunea 6 a planului de evaluare).*

*

Se face trimitere la planul de evaluare și sunt descrise eventualele dificultăți întâmpinate în implementare, împreună cu soluțiile adoptate sau propuse.

3.   Probleme care afectează performanța programului și măsurile luate

Descrierea măsurilor luate de Autoritatea de Management și de comitetul de monitorizare pentru a garanta calitatea și eficacitatea implementării programului și, în special, în ceea ce privește problemele întâmpinate în gestionarea programului, precum și eventualele acțiuni corective întreprinse, în special ca răspuns la observațiile prezentate de Comisie.

4.   Măsurile adoptate pentru implementarea cerințelor în materie de asistență tehnică și de publicitate în legătură cu programul

(a)

În cazul unei acoperiri în cadrul asistenței tehnice privind instituirea și funcționarea RRN, raportul trebuie să descrie acțiunile întreprinse și situația la zi în ceea ce privește instituirea RRN și implementarea planului său de acțiune.

(b)

Măsurile luate pentru a se asigura publicitatea programului (articolul 13 din prezentul regulament).

5.   Acțiunile întreprinse pentru a îndeplini condiționalitățile ex ante (în 2017 și în 2016, dacă este relevant)

Descrierea acțiunilor întreprinse per prioritate/arie de intervenție/măsură în vederea îndeplinirii condiționalităților ex ante aplicabile legate de priorități și generale neîndeplinite sau parțial îndeplinite la momentul adoptării PDR-ului. Se face trimitere la criteriile care nu au fost îndeplinite sau care au fost doar parțial îndeplinite, la orice strategie, act juridic sau alt document relevant, inclusiv trimiteri la secțiunile și articolele relevante și la organismele responsabile cu îndeplinirea criteriilor. Dacă este necesar, statele membre pot furniza explicații sau informații suplimentare pentru a completa această descriere.

6.   Descrierea implementării subprogramelor

AIRs prezentate în 2017 și 2019 cuprind, de asemenea, informații privind implementarea, astfel cum a fost măsurată prin indicatori comuni și specifici, inclusiv privind progresele înregistrate în raport cu țintele stabilite în planul indicatorilor aferent subprogramului, precum și privind rezultatele obținute și cheltuielile efectuate, în raport cu obiectivele prevăzute și cheltuielile stabilite în cadrul subprogramului.

7.   Evaluarea informațiilor și a progresului în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor programului

AIRs prezentate în 2017 și în 2019 includ, de asemenea, următoarele informații rezultate din activitățile de evaluare:

Raportarea și cuantificarea realizărilor programului, în special prin intermediul evaluării indicatorilor de rezultat complementari și al întrebărilor de evaluare relevante.

AIRs prezentate în 2019 includ, de asemenea, următoarele informații rezultate din activitățile de evaluare:

Raportarea privind progresele înregistrate în direcția obiectivelor programului și contribuția acestuia la realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, prin, între altele, evaluarea contribuției nete a programului la schimbările valorilor indicatorilor de impact ai PAC și întrebările de evaluare relevante.

8.   Implementarea acțiunilor pentru a se ține seama de principiile prezentate la articolele 6, 7 și 8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

AIRs prezentate în 2017 și în 2019 includ, de asemenea, următoarele informații:

(a)   Promovarea egalității între bărbați și femei și nediscriminarea [articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Evaluarea măsurilor întreprinse pentru a se garanta că egalitatea dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen sunt luate în considerare și promovate pe toată durata pregătirii și implementării programelor, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și evaluarea.

(b)   Dezvoltarea durabilă [articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Evaluarea măsurilor întreprinse pentru a se garanta că obiectivele și implementarea fondurilor FEADR sunt în concordanță cu principiul dezvoltării durabile și cu promovarea de către Uniune a obiectivului de conservare, protejare și îmbunătățire a mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 91 alineatul (1) din tratat, ținând seama de principiul „poluatorul plătește”.

În plus, sunt furnizate informații privind sprijinul pentru obiectivele referitoare la schimbările climatice (urmărirea schimbărilor climatice).

(c)   Rolul partenerilor menționați la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în implementarea programului

Evaluarea măsurilor întreprinse pentru a se garanta că partenerii menționați la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sunt implicați în elaborarea rapoartelor intermediare și pe parcursul implementării programelor, inclusiv prin participarea la comitetele de monitorizare pentru programe în conformitate cu articolul 48 din regulamentul menționat și la activitățile RRN.

9.   Progresele înregistrate în ceea ce privește asigurarea unei abordări integrate

AIRs prezentate în 2019 includ, de asemenea, următoarele informații:

Descrierea progreselor realizate în ceea ce privește asigurarea unei abordări integrate cu privire la utilizarea FEADR și a altor instrumente financiare ale Uniunii în vederea sprijinirii dezvoltării teritoriale a zonelor rurale, inclusiv prin strategii de dezvoltare locală.

10.   Raport privind implementarea instrumentelor financiare [articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

AIRs trebuie să includă, de asemenea, ca anexă:

un raport specific privind operațiunile care cuprind instrumente financiare. Conținutul acestui raport este prezentat la articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, iar raportul trebuie prezentat cu ajutorul modelului aferent fondurilor ESI.


Top