EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0807

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii

OJ L 227, 31.7.2014, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/807/oj

31.7.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 227/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 807/2014 AL COMISIEI

din 11 martie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (1), în special articolul 2 alineatul (3), articolul 14 alineatul (5), articolul 16 alineatul (5), articolul 19 alineatul (8), articolul 22 alineatul (3), articolul 28 alineatul (10), articolul 28 alineatul (11), articolul 29 alineatul (6), articolul 30 alineatul (8), articolul 33 alineatul (4), articolul 34 alineatul (5), articolul 35 alineatul (10), articolul 36 alineatul (5), articolul 45 alineatul (6), articolul 47 alineatul (6) și articolul 89,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 stabilește normele generale care reglementează sprijinul Uniunii pentru dezvoltare rurală finanțat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și completează dispozițiile comune referitoare la Fondurile structurale și de investiții europene, prevăzute în partea a doua din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Este necesar să se adopte norme suplimentare.

(2)

Statele membre ar trebui să stabilească și să aplice condiții specifice pentru accesul la sprijin al tinerilor fermieri în cazul în care aceștia nu se instalează ca șefi de exploatație unici. Pentru a asigura un tratament egal al beneficiarilor, indiferent de forma juridică sub care aleg să se instaleze într-o exploatație agricolă, condițiile în care o persoană juridică sau o altă formă de parteneriat poate fi considerată un „tânăr fermier” ar trebui să fie echivalente cu cele aplicabile unei persoane fizice. Ar trebui prevăzută o perioadă de grație suficient de lungă pentru a le permite tinerilor fermieri să dobândească calificările necesare.

(3)

Pentru a se asigura definirea și demarcarea clară a programelor de schimb și a vizitelor în exploatațiile agricole și forestiere sprijinite de FEADR față de măsuri similare din cadrul altor programe ale Uniunii, ținând cont în același timp de diversitatea situațiilor de la nivel național, statele membre ar trebui să definească durata și conținutul acestor programe și vizite în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală. Conținutul ar trebui să se concentreze pe anumite domenii, strâns legate de realizarea priorităților Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

(4)

Ar trebui să se prevadă norme care să specifice caracteristicile grupurilor de producători și tipurile de acțiuni care pot beneficia de sprijin în temeiul componentei de promovare a măsurii referitoare la sistemele din domeniul calității, care să stabilească condiții menite să prevină denaturarea concurenței și discriminarea anumitor produse și să excludă mărcile comerciale de la acordarea sprijinului.

(5)

Planurile de afaceri menționate la articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 ar trebui să furnizeze elemente suficiente pentru a permite evaluarea realizării obiectivelor operațiunii selectate. Pentru a asigura egalitatea de tratament între beneficiarii din întreaga Uniune și pentru a facilita controlul, criteriul care trebuie utilizat pentru stabilirea pragurilor menționate la articolul 19 alineatul (4) din regulamentul respectiv ar trebui să fie potențialul de producție al exploatației agricole.

(6)

Ar trebui stabilite cerințe minime în materie de mediu care să fie respectate în cazul împăduririi terenurilor agricole, garantându-se astfel prevenirea oricărei împăduriri necorespunzătoare a habitatelor sensibile, inclusiv a zonelor în care se practică o agricultură de înaltă valoare naturală, precum și luarea în considerare a necesității unei capacități de rezistență la schimbările climatice. În cadrul siturilor desemnate ca situri Natura 2000, împădurirea ar trebui să fie compatibilă cu obiectivele de gestionare ale siturilor respective. Ar trebui să se acorde o atenție specială necesităților specifice în materie de mediu ale anumitor situri, precum prevenirea eroziunii solului. Ar trebui să se prevadă norme mai stricte în cazul operațiunilor de împădurire care duc la crearea unor păduri mai vaste, pentru a ține cont de impactul pe scară largă al acestor operațiuni asupra ecosistemelor și pentru a garanta că ele respectă obiectivele strategiei privind infrastructurile ecologice (3) și ale noii strategii forestiere a UE (4).

(7)

Condițiile aplicabile angajamentelor de extindere a unităților zootehnice, de creștere a raselor locale aflate în pericol de abandon și de prezervare a resurselor genetice vegetale amenințate de eroziunea genetică ar trebui să garanteze că angajamentele sunt definite în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală și, în special, cu necesitatea de a asigura protecția peisajului și a caracteristicilor sale, a resurselor naturale, inclusiv a apei, a solului și a diversității genetice.

(8)

Ar trebui să se definească operațiunile care ar putea beneficia de sprijin pentru conservarea, utilizarea durabilă și dezvoltarea resurselor genetice în agricultură, precum și pentru conservarea și promovarea resurselor genetice forestiere.

(9)

Pentru a exclude dubla finanțare a practicilor agricole benefice pentru climă și mediu și a practicilor echivalente menționate la articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5), pentru a evita denaturarea concurenței între fermieri și pentru a asigura o bună gestiune financiară a fondurilor FEADR, ar trebui să se prevadă deducerea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit generate de aceste practici din plățile corespunzătoare.

(10)

Ar trebui definite domeniile în care angajamentele în favoarea bunăstării animalelor introduc standarde mai exigente privind metodele de producție. În cadrul acestui demers, ar trebui să se evite suprapunerea angajamentelor privind bunăstarea animalelor cu practicile agricole curente, în special cu vaccinarea destinată prevenirii patologiilor.

(11)

Ar trebui specificate lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale care pot beneficia de sprijin. Pentru a permite o demarcare clară între cele două concepte, numărul intermediarilor ar trebui să fie utilizat drept criteriu pentru definirea lanțurilor scurte de aprovizionare, în timp ce distanța kilometrică față de exploatație, ținând cont de caracteristicile geografice specifice ale zonei în cauză, ar trebui să fie criteriul utilizat pentru definirea piețelor locale, cu excepția cazului în care este prezentat un criteriu alternativ convingător. Cooperarea între micii operatori ar trebui să se concentreze în mod clar asupra combaterii dezavantajelor generale provocate de fragmentare în zonele rurale. Prin urmare, ea ar trebui să se limiteze la microîntreprinderi și la persoanele fizice care sunt pe punctul de a crea o microîntreprindere în momentul în care solicită sprijin. Pentru a asigura o abordare coerentă în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurii de cooperare, numai activitățile de promovare legate de lanțurile scurte de aprovizionare și de piețele locale ar trebui să beneficieze de sprijin în temeiul măsurii respective.

(12)

Pentru a garanta menținerea la un nivel adecvat a contribuțiilor legate de dobânzile aferente împrumuturilor comerciale contractate de fondurile mutuale menționate la articolul 38 alineatul (3) litera (b) și la articolul 39 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, durata acestor împrumuturi comerciale ar trebui să fie de minimum un an și de maximum cinci ani.

(13)

Pentru a garanta utilizarea eficientă a resurselor FEADR, anumite tipuri de cheltuieli legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare ar trebui să fie excluse de la acordarea sprijinului. Pentru a ține cont de diferitele condiții financiare și de dezvoltare ale sectorului agricol din statele membre, garantând totodată o bună gestiune financiară a resurselor FEADR, statele membre ar trebui să aibă obligația de a defini, în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, condițiile în care echipamente second-hand pot fi eligibile pentru sprijin. În conformitate cu prioritățile Uniunii pentru dezvoltarea rurală, numai investițiile în energii din surse regenerabile cu un nivel ridicat al eficienței energetice și al performanțelor în materie de mediu ar trebui să beneficieze de sprijinul FEADR. În acest scop, statele membre ar trebui să stabilească criterii minime de eficiență energetică. Statele membre ar trebui să se asigure că sunt îndeplinite criteriile de durabilitate aplicabile bioenergiei. Statele membre ar trebui să susțină, de asemenea, tranziția între biocombustibilii de primă generație și cei de a doua generație și ar trebui să încurajeze o producție mai mare de biocombustibili avansați, care permit reduceri importante ale gazelor cu efect de seră, implică un risc scăzut de a provoca schimbări indirecte în utilizarea terenurilor și nu intră în concurență directă cu terenurile agricole destinate piețelor produselor alimentare și furajere.

(14)

Ar trebui stabilite condițiile aplicabile conversiei sau adaptării angajamentelor din cadrul măsurilor menționate la articolele 28, 29, 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și ar trebui definite situațiile în care nu trebuie cerută rambursarea ajutorului. Ar trebui să se garanteze că adaptarea sau conversia angajamentelor este posibilă numai atunci când obiectivele de mediu ale angajamentului sunt respectate sau consolidate.

(15)

Ar trebui adoptate dispoziții pentru tranziția de la sprijinul pentru dezvoltare rurală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (6) sau, în cazul Croației, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului (7), la sprijinul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Ținând cont de faptul că un anumit număr de dispoziții tranzitorii pentru dezvoltarea rurală a fost deja introdus prin Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8), prezentul regulament ar trebui să stabilească condițiile în care cheltuielile legate de măsurile menționate la articolele 52 și 63 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 devin eligibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să adapteze datele de prezentare a evaluărilor ex post ale programelor și a sintezei lor, pentru a ține cont de dispozițiile tranzitorii referitoare la punerea în aplicare a programelor din perioada de programare 2007-2013 în 2014, introduse prin articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1310/2013.

(16)

Întrucât Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, este oportun să se abroge normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei (9). Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 ar trebui abrogat.

(17)

Având în vedere faptul că, în momentul publicării prezentului regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada de programare 2014-2020 va fi început deja, este necesar să se scurteze cât mai mult posibil termenul său de intrare în vigoare. Prin urmare, el ar trebui să intre în vigoare în ziua publicării sale și să se aplice începând cu prima zi a perioadei de programare 2014-2020, respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DOMENIU DE APLICARE

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește:

1.

dispoziții care completează Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește:

(a)

tinerii fermieri;

(b)

programele de schimb și vizitele în cadrul exploatațiilor agricole și forestiere;

(c)

sistemele din domeniul calității și promovării;

(d)

dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor;

(e)

împădurirea și crearea de suprafețe împădurite;

(f)

agromediul și clima;

(g)

conservarea resurselor genetice în agricultură și în silvicultură;

(h)

excluderea dublei finanțări;

(i)

bunăstarea animalelor;

(j)

cooperarea;

(k)

împrumuturile comerciale acordate fondurilor mutuale;

(l)

investițiile;

(m)

conversia sau adaptarea angajamentelor;

(n)

angajamentele prelungite sau noi;

2.

norme tranzitorii specifice care stabilesc condițiile în care sprijinul aprobat de Comisie, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 sau, în cazul Croației, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1085/2006, poate fi integrat în sprijinul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, inclusiv, în cazul Croației, pentru asistența tehnică.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII CARE COMPLETEAZĂ NORMELE REFERITOARE LA MĂSURILE DE DEZVOLTARE RURALĂ

Articolul 2

Tânăr fermier

(1)   Statele membre stabilesc și pun în aplicare condiții specifice de acces la sprijin în cazul în care un tânăr fermier, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (n) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, nu se stabilește ca șef de exploatație unic, indiferent de forma sa juridică. Aceste condiții trebuie să fie echivalente celor care se aplică unui tânăr fermier care se stabilește în calitate de șef unic al exploatației. În toate cazurile, tinerii fermieri trebuie să exercite controlul asupra exploatației.

(2)   În cazul în care cererea de ajutor se referă la o exploatație care aparține unei persoane juridice, un tânăr fermier în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (n) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 exercită un control efectiv pe termen lung asupra persoanei juridice în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare. În cazul în care mai multe persoane fizice, inclusiv persoane care nu sunt tineri fermieri, participă la capitalul sau la gestionarea persoanei juridice, tânărul fermier trebuie să fie capabil să exercite un astfel de control efectiv pe termen lung, fie singur, fie împreună cu alți fermieri.

Atunci când o persoană juridică este controlată exclusiv sau în comun de o altă persoană juridică, cerințele stabilite la primul paragraf se aplică oricărei persoane fizice care exercită controlul asupra acestei alte persoane juridice.

(3)   Toate elementele definiției unui tânăr fermier stabilite la articolul 2 alineatul (1) litera (n) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 trebuie respectate în momentul depunerii unei cereri de ajutor în temeiul regulamentului respectiv. Cu toate acestea, o perioadă de grație care nu depășește 36 de luni începând de la data deciziei individuale de acordare a sprijinului poate fi acordată beneficiarului, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.

Articolul 3

Programele de schimb și vizitele în cadrul exploatațiilor agricole și forestiere

Statele membre definesc, în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, durata și conținutul programelor de schimb de scurtă durată axate pe gestionarea exploatației agricole sau forestiere, precum și ale vizitelor în cadrul acestor exploatații, menționate la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Aceste programe și vizite se axează, în special, pe metode și/sau tehnologii agricole și forestiere durabile, pe diversificarea activităților exploatațiilor, pe exploatațiile care participă la lanțurile scurte de aprovizionare, pe dezvoltarea de noi oportunități de afaceri și de noi tehnologii, precum și pe îmbunătățirea rezistenței pădurilor.

Articolul 4

Sistemele din domeniul calității și promovării

(1)   Grupurile de producători care beneficiază de sprijin în temeiul articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 trebuie să fie entități care, independent de forma lor juridică, reunesc operatori care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole, a bumbacului sau a produselor alimentare, astfel cum sunt menționate la articolul 16 alineatul (1) din regulamentul respectiv, pentru un produs specific inclus într-unul din aceste sisteme.

(2)   Tipurile de acțiuni eligibile pentru sprijin în temeiul articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

(a)

să fie destinate să convingă consumatorii să cumpere produsele incluse în sistemele din domeniul calității produselor agricole, a bumbacului sau a produselor alimentare, astfel cum sunt menționate la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, participare care conferă dreptul la sprijin în temeiul programului de dezvoltare rurală; și

(b)

să scoată în evidență caracteristicile sau avantajele produselor în cauză, cum ar fi, în special, calitatea, metodele de producție specifice, precum și standardele ridicate în materie de bunăstare a animalelor și de respectare a mediului care au legătură cu sistemul respectiv din domeniul calității.

(3)   Acțiunile eligibile nu trebuie să convingă consumatorii să cumpere un produs datorită originii sale specifice, cu excepția produselor incluse în sistemele din domeniul calității instituite prin titlul II din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (10), prin capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (11), prin capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (12) și prin partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (13) în ceea ce privește vinul. Se poate indica originea produsului, cu condiția ca referirile la origine să fie secundare față de mesajul principal.

(4)   Nu se acordă niciun sprijin în temeiul articolului 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pentru acțiunile de informare și de promovare referitoare la mărci comerciale.

Articolul 5

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

(1)   Planul de afaceri prevăzut la articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 conține cel puțin:

(a)

în cazul ajutoarelor pentru începerea activității acordate tinerilor fermieri:

(i)

situația inițială a exploatației agricole;

(ii)

etapele și obiectivele pentru dezvoltarea activităților exploatației agricole;

(iii)

detalii privind acțiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea activităților exploatației agricole, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea;

(b)

în cazul ajutoarelor pentru demararea unei activități neagricole în zonele rurale:

(i)

situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care solicită sprijinul;

(ii)

etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;

(iii)

detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea;

(c)

în cazul ajutoarelor pentru începerea activității acordate pentru dezvoltarea micilor exploatații agricole:

(i)

situația inițială a exploatației agricole; și

(ii)

detalii privind acțiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, care ar putea contribui la realizarea viabilității economice, cum ar fi investițiile, formarea sau cooperarea.

(2)   Statele membre definesc pragurile menționate la articolul 19 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește potențialul de producție al exploatației agricole măsurat în producție standard, astfel cum este definită la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei (14), sau într-un echivalent al acesteia.

Articolul 6

Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

În contextul măsurii privind împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, menționată la articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, se aplică următoarele cerințe minime în materie de protecție a mediului:

(a)

selectarea speciilor care urmează să fie plantate, precum și a zonelor și a metodelor care urmează să fie utilizate trebuie să evite împădurirea inadecvată a habitatelor sensibile, cum ar fi turbăriile și zonele umede, precum și efectele negative asupra zonelor cu valoare ecologică ridicată, inclusiv asupra zonelor în care se practică o agricultură cu înaltă valoare naturală. În cadrul siturilor desemnate ca situri Natura 2000 în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului (15) și al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (16), este autorizată doar împădurirea compatibilă cu obiectivele de gestionare ale siturilor respective și aprobată de autoritatea statului membru însărcinată cu punerea în aplicare a rețelei Natura 2000;

(b)

selectarea speciilor, a varietăților, a ecotipurilor și a originii arborilor trebuie să țină cont de necesitatea rezistenței la schimbările climatice, la dezastrele naturale și la condițiile biotice, pedologice și hidrologice ale zonei în cauză, precum și de caracterul potențial invaziv al speciilor în condițiile locale, astfel cum sunt definite de statele membre. Beneficiarul are obligația de a proteja și de a îngriji pădurea cel puțin în perioada în care este plătită prima pentru acoperirea pierderilor de venituri agricole și a costurilor de întreținere. Această obligație include îngrijirea, rărirea arborilor sau pășunatul, după caz, în interesul dezvoltării viitoare a pădurii, păstrarea echilibrului cu vegetația erbacee și evitarea acumulării de subarboret care poate facilita propagarea incendiilor. În ceea ce privește speciile cu creștere rapidă, statele membre definesc termenele minime și maxime înainte de tăierea arborilor. Termenul minim nu poate fi mai mic de 8 ani și termenul maxim nu poate depăși 20 de ani;

(c)

în cazul în care, din cauza condițiilor de mediu sau climatice dificile, inclusiv a degradării mediului, plantarea de specii lemnoase perene nu permite stabilirea unei acoperiri forestiere, astfel cum este definită în conformitate cu legislația națională aplicabilă, statul membru îi poate permite beneficiarului să creeze și să mențină un alt strat de vegetație lemnoasă. Beneficiarul trebuie să asigure același nivel de îngrijire și de protecție ca cel aplicabil pădurilor;

(d)

în cazul operațiunilor de împădurire care duc la crearea de păduri a căror dimensiune depășește un anumit prag, care urmează să fie definit de statele membre, operațiunea constă într-una din situațiile indicate mai jos:

(i)

plantarea exclusivă a unor specii adaptate din punct de vedere ecologic și/sau a unor specii rezistente la schimbările climatice din zona biogeografică în cauză, care nu au fost considerate, în cursul evaluării impactului, ca fiind susceptibile de a amenința biodiversitatea și serviciile ecosistemice sau de a avea un impact negativ asupra sănătății umane; sau

(ii)

un amestec de specii de arbori care include:

fie un procent minim de 10 % de arbori cu frunza lată;

fie cel puțin trei specii sau varietăți de arbori, dintre care cea mai puțin abundentă reprezintă cel puțin 10 % din suprafață.

Articolul 7

Agromediul și clima

(1)   Angajamentele asumate în temeiul măsurii privind agromediul și clima menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 de extindere a unităților zootehnice îndeplinesc cel puțin următoarele condiții:

(a)

totalitatea suprafeței de pășunat a exploatației este gestionată și întreținută în vederea evitării suprapășunatului și a subpășunatului;

(b)

densitatea șeptelului se definește ținând seama de totalitatea erbivorelor din exploatație sau, în cazul unui angajament menit să reducă eliminarea substanțelor fertilizante, de totalitatea animalelor din exploatație relevante pentru angajamentul respectiv.

(2)   Angajamentele asumate în temeiul măsurii privind agromediul și clima menționate la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 de creștere a raselor locale aflate în pericol de abandon și de prezervare a resurselor genetice vegetale amenințate de eroziunea genetică impun:

(a)

creșterea animalelor de fermă din rasele locale adaptate genetic la unul sau la mai multe sisteme de producție sau medii tradiționale din țară care se află în pericol de abandon; sau

(b)

prezervarea resurselor genetice vegetale natural adaptate condițiilor locale și regionale și aflate în pericol de eroziune genetică.

Următoarele specii de animale de fermă pot beneficia de sprijin:

(a)

bovinele;

(b)

ovinele;

(c)

caprinele;

(d)

ecvideele;

(e)

porcinele;

(f)

păsările.

(3)   Rasele locale sunt considerate a fi în pericol de abandon în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

se stabilește numărul, la nivel național, de femele reproducătoare în cauză;

(b)

acest număr și pericolul în care se află rasele enumerate sunt certificate de un organism științific competent și recunoscut în mod corespunzător;

(c)

un organism tehnic competent și recunoscut în mod corespunzător înregistrează și actualizează registrul genealogic sau registrul zootehnic al rasei;

(d)

organismele respective posedă capacitățile și cunoștințele necesare pentru a identifica animalele din rasele amenințate.

Informațiile referitoare la îndeplinirea acestor condiții sunt incluse în programul de dezvoltare rurală.

(4)   Resursele genetice vegetale sunt considerate a fi în pericol de eroziune genetică cu condiția includerii în programul de dezvoltare rurală a unor documente justificative suficiente privind eroziunea genetică, bazate pe rezultate științifice sau pe indicatori care permit o estimare a reducerii varietăților endemice/originale locale, a diversității populației acestora și, dacă este cazul, a modificărilor practicilor agricole dominante la nivel local.

(5)   Activitățile care intră sub incidența tipurilor de angajamente de agromediu și climatice menționate la alineatele (1)-(4) ale prezentului articol nu sunt eligibile pentru a beneficia de un ajutor în temeiul articolului 28 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

Articolul 8

Conservarea resurselor genetice în agricultură și în silvicultură

(1)   În sensul prezentului articol, se aplică următoarele definiții:

(a)   „conservare in situ: în agricultură, conservarea materialului genetic în ecosistemul său și în mediul său natural, precum și menținerea și reconstituirea populațiilor viabile, în mediul lor natural pentru speciile sau rasele sălbatice ori în mediul agricol în care acestea și-au dezvoltat caracteristicile distinctive pentru rasele de animale de crescătorie sau speciile vegetale cultivate;

(b)   „conservare in situ: în silvicultură, conservarea materialului genetic în ecosistemul său și în mediul său natural, precum și menținerea și reconstituirea populațiilor de specii viabile în mediul lor natural;

(c)   „conservare în exploatațiile agricole sau forestiere”: conservarea in situ și dezvoltarea la nivelul exploatației agricole sau forestiere;

(d)   „conservare ex situ: conservarea materialului genetic agricol sau silvicol în afara mediului său natural;

(e)   „recoltare ex situ: recoltarea materialului genetic agricol sau silvicol conservat în afara mediului său natural.

(2)   Activitățile în vederea conservării resurselor genetice în agricultură și în silvicultură eligibile pentru a beneficia de sprijin în temeiul articolului 28 alineatul (9) și al articolului 34 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 includ:

(a)

activități orientate: activități de promovare a conservării, caracterizării, recoltării și utilizării, in situ și ex situ, a resurselor genetice în agricultură și în silvicultură, inclusiv inventarele online ale resurselor genetice conservate în prezent in situ (inclusiv conservarea în exploatația agricolă sau forestieră), precum și recoltări ex situ și baze de date;

(b)

activități concertate: activități de promovare a schimburilor de informații între organizațiile competente ale statelor membre în vederea conservării, caracterizării, recoltării și utilizării resurselor genetice în agricultura sau în silvicultura Uniunii;

(c)

activități adiacente: activități de informare, de difuzare și de consiliere care implică participarea organizațiilor neguvernamentale și a altor părți interesate, programe de formare și pregătirea de rapoarte tehnice.

Articolul 9

Excluderea dublei finanțări a practicilor agricole benefice pentru climă și mediu și a practicilor echivalente

(1)   În sensul sprijinului prevăzut la articolul 28 alineatul (6), la articolul 29 alineatul (4) și la articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, calculul acestor plăți ține cont doar de costurile suplimentare și/sau de pierderile de venituri legate de angajamentele care depășesc practicile obligatorii relevante prevăzute la articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

(2)   În cazul notificării unui angajament de agromediu și climatic în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pentru practicile menționate în secțiunea I punctele 3 și 4 și în secțiunea III punctul 7 din anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și pentru orice altă practică adăugată în anexa respectivă, în conformitate cu regulile stabilite la articolul 43 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, ca fiind echivalent cu una sau cu mai multe practici stabilite la articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, plata pentru angajamentul de agromediu și climatic în temeiul articolului 28 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 este redusă cu o sumă forfetară corespunzătoare unei părți a plății pentru ecologizare din statul membru sau din regiunea în cauză pentru fiecare practică de ecologizare, în conformitate cu articolul 43 alineatul (12) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Articolul 10

Bunăstarea animalelor

Angajamentele privind bunăstarea animalelor eligibile pentru a primi sprijin în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 prevăd standarde mai exigente cu privire la metodele de producție într-unul dintre următoarele domenii:

(a)

apa, hrana și îngrijirile acordate animalelor, în conformitate cu nevoile naturale ale animalelor de fermă;

(b)

condițiile de adăpostire a animalelor, precum extinderea spațiului disponibil, suprafețele, materialele pentru îmbunătățirea mediului de viață sau lumina naturală;

(c)

accesul la spațiile deschise;

(d)

practici care să evite mutilarea și/sau castrarea animalelor sau, în cazuri specifice în care mutilarea sau castrarea animalelor este considerată necesară, care să prevadă utilizarea medicamentelor anestezice, analgezice și antiinflamatorii sau imunocastrarea.

Articolul 11

Cooperarea

(1)   Sprijinul pentru crearea și dezvoltarea de lanțuri scurte de aprovizionare, astfel cum sunt menționate la articolul 35 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, vizează doar lanțurile de aprovizionare care nu implică mai mult de un intermediar între producător și consumator.

(2)   Sprijinul pentru crearea și dezvoltarea de piețe locale, astfel cum sunt menționate la articolul 35 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, vizează piețele în cazul cărora:

(a)

programul de dezvoltare rurală stabilește o rază kilometrică față de exploatația de origine a produsului în care trebuie să aibă loc activitățile de prelucrare și de vânzare către consumatorul final; sau

(b)

programul de dezvoltare rurală stabilește o definiție alternativă convingătoare.

(3)   În sensul operațiunilor care beneficiază de sprijin în temeiul articolului 35 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, prin „mic operator” se înțelege o microîntreprindere, astfel cum este definită în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei (17), sau o persoană fizică ce nu desfășoară o activitate economică în momentul în care solicită sprijinul.

(4)   Activitățile de promovare menționate la articolul 35 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin doar în ceea ce privește lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale care îndeplinesc specificațiile stabilite la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol.

Articolul 12

Împrumuturile comerciale acordate fondurilor mutuale

În cazul în care fondurile destinate compensării financiare care trebuie plătită de fondurile mutuale menționate la articolele 38 și 39 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 provin dintr-un împrumut comercial, durata împrumutului este cuprinsă între un an și cinci ani.

Articolul 13

Investițiile

În sensul articolului 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013:

(a)

în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare, nu constituie cheltuieli eligibile;

(b)

statele membre stabilesc, în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, condițiile în care cumpărarea de echipamente second-hand poate fi considerată drept cheltuială eligibilă;

(c)

statele membre solicită respectarea unor standarde minime în materie de eficiență energetică pentru sprijinul acordat investițiilor în infrastructura pentru energia din surse regenerabile care consumă sau produc energie, în cazul în care există astfel de standarde la nivel național sau internațional;

(d)

investițiile în instalații, a căror principală destinație este producția de energie electrică din biomasă, nu sunt eligibile pentru sprijin, cu excepția cazului în care se utilizează un procentaj minim de energie termică, care urmează să fie stabilit de statele membre;

(e)

statele membre stabilesc praguri pentru proporțiile maxime de cereale și de alte culturi bogate în amidon, zaharuri și culturi oleaginoase folosite pentru producția bioenergiei, inclusiv a biocombustibililor, pentru diferitele tipuri de instalații. Sprijinul acordat proiectelor în domeniul bioenergiei este limitat la bioenergia care îndeplinește criteriile de durabilitate aplicabile stabilite în legislația Uniunii, inclusiv la articolul 17 alineatele (2)-(6) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului (18). În acest context, trebuie inclusă o evaluare generală în evaluarea strategică de mediu a programului de dezvoltare rurală.

Articolul 14

Conversia sau adaptarea angajamentelor

(1)   Statele membre pot autoriza transformarea unui angajament, în temeiul articolului 28, 29, 33 sau 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, într-un alt angajament, în cursul perioadei de îndeplinire a respectivului angajament, cu condiția respectării următoarelor condiții:

(a)

conversia prezintă avantaje importante în domeniul mediului sau al bunăstării animalelor;

(b)

angajamentul existent este consolidat în mod substanțial;

(c)

angajamentele în cauză sunt incluse în programul de dezvoltare rurală aprobat.

Se realizează un nou angajament pentru toată perioada specificată în măsura corespunzătoare, indiferent de perioada în care angajamentul inițial a fost deja pus în aplicare.

(2)   Statele membre pot autoriza adaptarea angajamentelor în temeiul articolelor 28, 29, 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 în cursul perioadei de îndeplinire a acestora, cu condiția ca programul de dezvoltare rurală aprobat să prevadă această posibilitate și ca adaptarea să fie justificată în mod corespunzător, ținând seama de îndeplinirea obiectivelor angajamentului inițial.

Beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului inițial.

Adaptările pot lua, de asemenea, forma unei prelungiri a duratei angajamentului.

Articolul 15

Situații în care nu se cere nicio rambursare

(1)   În cazul în care, în cursul perioadei de îndeplinire a unui angajament asumat ca o condiție de acordare a unui sprijin, beneficiarul mărește suprafața exploatației sale, statele membre pot prevedea extinderea angajamentului respectiv la suprafața suplimentară pentru perioada de îndeplinire a angajamentului rămasă sau înlocuirea angajamentului inițial cu un nou angajament. Același lucru este valabil pentru cazurile în care se mărește suprafața care face obiectul unui angajament în interiorul unei exploatații.

(2)   Un angajament poate fi extins pentru a acoperi o suprafață suplimentară, în conformitate cu alineatul (1), numai în următoarele condiții:

(a)

el contribuie la obiectivul de mediu urmărit prin angajament;

(b)

el este justificat în ceea ce privește natura angajamentului, a perioadei rămase și a dimensiunii suprafeței suplimentare;

(c)

el nu aduce atingere eficienței controlului respectării condițiilor de acordare a sprijinului.

Durata inițială a angajamentului trebuie respectată.

(3)   Se poate realiza un nou angajament pentru a-l înlocui pe cel existent, astfel cum se menționează la alineatul (1), cu condiția ca el să acopere întreaga suprafață în cauză și ca condițiile sale să fie cel puțin la fel de stricte ca cele ale angajamentului inițial.

Atunci când angajamentul inițial este înlocuit cu unul nou, noul angajament este asumat pentru întreaga perioadă specificată în cadrul măsurii relevante, indiferent de perioada în care angajamentul inițial a fost deja pus în aplicare.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII TRANZITORII

Articolul 16

Eligibilitatea cheltuielilor

(1)   Cheltuielile legate de angajamentele juridice luate față de beneficiari, asumate în cursul perioadei de programare 2007-2013 în temeiul măsurilor menționate la articolele 52 și 63 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, pot beneficia de o contribuție din FEADR în perioada de programare 2014-2020 pentru plățile care urmează să fie efectuate:

(a)

între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2015, dacă alocarea financiară pentru măsura în cauză din programul respectiv adoptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 a fost deja epuizată;

(b)

după 31 decembrie 2015.

(2)   Cheltuielile menționate la alineatul (1) sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR în perioada de programare 2014-2020 sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

programul de dezvoltare rurală respectiv pentru perioada de programare 2014-2020 prevede astfel de cheltuieli;

(b)

se aplică rata contribuției din FEADR la măsura corespunzătoare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 stabilită în anexa I la prezentul regulament;

(c)

statele membre se asigură că operațiunile tranzitorii relevante sunt clar identificate prin intermediul sistemelor lor de gestiune și control.

Articolul 17

Croația

(1)   Cheltuielile legate de angajamentele juridice luate față de beneficiari de Croația, asumate în temeiul programului IPARD (Instrumentul de preaderare pentru dezvoltare rurală), pentru operațiuni din cadrul măsurilor menționate la articolul 171 alineatul (3) litera (b) și alineatul (4) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei (19), pot beneficia de o contribuție din FEADR în perioada de programare 2014-2020 pentru plățile care urmează să fie efectuate:

(a)

între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2016, dacă alocarea financiară pentru măsura în cauză din programul respectiv adoptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 718/2007 a fost deja epuizată;

(b)

după 31 decembrie 2016.

(2)   Cheltuielile menționate la alineatul (1) sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR în perioada de programare 2014-2020 sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

programul de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014-2020 prevede astfel de cheltuieli;

(b)

se aplică rata contribuției din FEADR la măsura corespunzătoare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 stabilită în anexa II la prezentul regulament;

(c)

Croația se asigură că operațiunile tranzitorii relevante sunt clar identificate prin intermediul sistemelor sale de gestiune și control.

(3)   Cheltuielile efectuate după data de 31 decembrie 2013, legate de operațiunile necesare pentru închiderea programului IPARD și de evaluarea ex post menționată la articolul 191 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007, pot beneficia de sprijinul FEADR în temeiul componentei „asistență tehnică” a programului din perioada de programare 2014-2020, cu condiția ca programul să conțină o dispoziție pentru aceste cheltuieli.

Articolul 18

Evaluarea ex post

(1)   Raportul de evaluare ex post menționat la articolul 86 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 este prezentat Comisiei până la 31 decembrie 2016.

(2)   Sinteza evaluărilor ex post menționată la articolul 87 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 este finalizată până la 31 decembrie 2017.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 19

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 se abrogă.

El rămâne aplicabil în cazul operațiunilor puse în aplicare în conformitate cu programele aprobate de Comisie în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 înainte de 1 ianuarie 2014.

Articolul 20

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 487.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(3)  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Infrastructurile ecologice – Valorificarea capitalului natural al Europei [COM(2013) 249 final].

(4)  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier [COM(2013) 659 final].

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (JO L 210, 31.7.2006, p. 82).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 (JO L 347, 20.12.2013, p. 865).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 368, 23.12.2006, p. 15).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).

(12)  Regulamentul (UE) nr. 251/2014 din 26 februarie 2014 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate (JO L 84, 20.3.2014, p. 14).

(13)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole (JO L 335, 13.12.2008, p. 3).

(15)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

(16)  Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

(17)  Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).

(18)  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

(19)  Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA) (JO L 170, 29.6.2007, p. 1).


ANEXA I

Tabel de corespondență între măsurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Măsuri prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Coduri pentru perioada de programare 2007-2013

Măsuri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Coduri pentru perioada de programare 2014-2020

Articolul 20 litera (a) punctul (i) și articolul 21: Formare și informare

111

Articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

1

Articolul 20 litera (a) punctul (ii) și articolul 22: Instalarea tinerilor fermieri

112

Articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

6

Articolul 20 litera (a) punctul (iii) și articolul 23: Pensionarea anticipată

113

/

/

Articolul 20 litera (a) punctul (iv) și articolul 24: Utilizarea serviciilor de consiliere

114

Articolul 15 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

2

Articolul 20 litera (a) punctul (v) și articolul 25: Înființarea serviciilor de gestionare agricolă, de înlocuire și de consiliere

115

Articolul 15 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

2

Articolul 20 litera (b) punctul (i) și articolul 26: Modernizarea exploatațiilor agricole

121

Articolul 17 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

4

Articolul 20 litera (b) punctul (ii) și articolul 27: Creșterea valorii economice a pădurilor

122

Articolul 21 alineatul (1) literele (d) și (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

8

Articolul 20 litera (b) punctul (iii) și articolul 28: Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere

123

Articolul 17 alineatul (1) litera (b); și articolul 21 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

4

8

Articolul 20 litera (b) punctul (iv) și articolul 29: Cooperarea pentru dezvoltarea de noi produse, procedee și tehnologii

124

Articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

16

Articolul 20 litera (b) punctul (v) și articolul 30: Infrastructuri aferente evoluției și adaptării sectorului agricol și forestier

125

Articolul 17 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

4

Articolul 20 litera (b) punctul (vi): Acțiuni de reconstituire și de prevenire

126

Articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

5

Articolul 20 litera (c) punctul (i) și articolul 31: Respectarea standardelor

131

/

/

Articolul 20 litera (c) punctul (ii) și articolul 32: Sisteme de calitate alimentară

132

Articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

3

Articolul 20 litera (c) punctul (iii) și articolul 33: Activități de informare și promovare pentru produsele care fac obiectul sistemelor de calitate alimentară

133

Articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

3

Articolul 20 litera (d) punctul (i) și articolul 34: Agricultura de semisubzistență

141

Articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

6

Articolul 20 litera (d) punctul (ii) și articolul 35: Grupuri de producători

142

Articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

9

Articolul 36 litera (a) punctul (i): Plăți destinate compensării handicapurilor naturale din zonele montane

211

Articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

13

Articolul 36 litera (a) punctul (ii): Plăți destinate compensării handicapurilor naturale din alte zone decât cele montane

212

Articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

13

Articolul 36 litera (a) punctul (iii) și articolul 38: Plăți Natura 2000 și plăți aferente Directivei 2000/60/CE

213

Articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

12

Articolul 36 litera (a) punctul (iv) și articolul 39: Plăți pentru agromediu

214

Articolele 28 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

10

11

Articolul 36 litera (a) punctul (v) și articolul 40: Plăți în favoarea bunăstării animalelor

215

Articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

14

Articolul 36 litera (a) punctul (vi) și articolul 41: Investiții neproductive

216

Articolul 17 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

4

Articolul 36 litera (b) punctul (i) și articolul 43: Prima împădurire a terenurilor agricole

221

Articolul 21 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

8

Articolul 36 litera (b) punctul (ii) și articolul 44: Prima instalare a unor sisteme agroforestiere pe terenuri agricole

222

Articolul 21 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

8

Articolul 36 litera (b) punctul (iii) și articolul 45: Prima împădurire a terenurilor neagricole

223

Articolul 21 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

8

Articolul 36 litera (b) punctul (iv) și articolul 46: Plăți Natura 2000

224

Articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

12

Articolul 36 litera (b) punctul (v) și articolul 47: Plăți pentru silvomediu

225

Articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

15

Articolul 36 litera (b) punctul (vi) și articolul 48: Reconstituirea potențialului forestier și adoptarea de măsuri de prevenire

226

Articolul 21 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

8

Articolul 36 litera (b) punctul (vii) și articolul 49: Investiții neproductive

227

Articolul 21 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

8

Articolul 52 litera (a) punctul (i) și articolul 53: Diversificarea spre activități neagricole

311

Articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (ii); și articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

6

Articolul 52 litera (a) punctul (ii) și articolul 54: Ajutorul pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor

312

Articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (ii); și articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

6

Articolul 52 litera (a) punctul (iii) și articolul 55: Promovarea activităților turistice

313

Articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (ii); articolul 19 alineatul (1) litera (b); și articolele 20 și 35 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

6

6

7

16

Articolul 52 litera (b) punctul (i) și articolul 56: Servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală

321

Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

7

Articolul 52 litera (b) punctul (ii): Renovarea și dezvoltarea satelor

322

Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

7

Articolul 53 litera (b) punctul (iii) și articolul 57: Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului rural

323

Articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

7

Articolul 52 litera (c) și articolul 58: Formare și informare

331

Articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

1

Articolul 52 litera (d) și articolul 59: Dobândire de competențe, animare și punere în aplicare

341

/

/

Articolul 63 litera (a): Strategii locale de dezvoltare

41 (411, 412, 413)

Articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

19

Articolul 63 litera (b): Punerea în aplicare a proiectelor de cooperare

421

Articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

19

Articolul 63 litera (c): Funcționarea grupului de acțiune locală, dobândirea de competențe și acțiuni de animare pe teritoriu

431

Articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

19

Titlul IV capitolul II: Asistență tehnică

511

Articolele 51-54 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Asistență tehnică și colaborare în rețea

20

Articolul 19 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Plăți anuale acordate fermierilor care participă la schema pentru micii fermieri

6

Articolul 36 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor

17

Articolul 36 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Fonduri mutuale pentru fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor și ale plantelor, infestări cu dăunători și incidente de mediu

17

Articolul 36 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Instrument de stabilizare a veniturilor

17


ANEXA II

Tabel de corespondență între măsurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 718/2007 și în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Măsuri prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 718/2007

Coduri pentru perioada de programare 2007-2013

Măsuri prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Coduri pentru perioada de programare 2014-2020

Articolul 171 alineatul (2) litera (a) și articolul 174: Investiții în exploatațiile agricole, în vederea restructurării acestora și a alinierii lor la standardele comunitare

101

Articolul 17 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

4

Articolul 171 alineatul (2) litera (c) și articolul 176: Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole și piscicole, în vederea restructurării acestor activități și a alinierii lor la standardele comunitare

103

Articolul 17 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

4

Articolul 171 alineatul (3) litera (b) și articolul 178: Pregătirea și punerea în aplicare a unor strategii locale de dezvoltare rurală

202

Articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

19

Articolul 171 alineatul (4) litera (a) și articolul 179: Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale

301

Articolul 20 alineatul (1) literele (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

7

Articolul 171 alineatul (4) litera (b) și articolul 180: Diversificarea și dezvoltarea activităților economice rurale

302

Articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) și Articolul 19 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

6

Articolul 182: Asistență tehnică

501

Articolele 51 – 54 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013: Asistență tehnică și colaborare în rețea

20


Top