EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0069

Regulamentul (UE) nr. 69/2014 al Comisiei din 27 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 23, 28.1.2014, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/69/oj

28.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 23/12


REGULAMENTUL (UE) NR. 69/2014 AL COMISIEI

din 27 ianuarie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 care vizează navigabilitatea a fost extins pentru a include elementele de evaluare a conformității operaționale în normele de aplicare a certificării de tip.

(2)

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”) a considerat că este necesar să se modifice Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei (2) pentru a permite agenției să aprobe datele privind conformitatea operațională în cadrul procesului de certificare de tip.

(3)

Agenția a elaborat un proiect de norme de aplicare legate de conceptul de date privind conformitatea operațională, pe care l-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz (3) în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(4)

Articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 748/2012 derivă din articolul 2c din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei (4). Articolul 2c din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 a fost introdus în scopul menținerii provizorii a drepturilor dobândite în materie de tipuri, a căror menținere nu a fost prevăzută la articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 1702/2003. Întrucât aplicarea acestui regim de tranziție s-a încheiat definitiv la 28 septembrie 2009, ar trebui să fie eliminat articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 748/2012.

(5)

Pentru a se evita orice confuzie și incertitudine juridică în ceea ce privește articolul 3 punctele 21.A.16A, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.31, 21.A.101 și 21.A.174 din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, este necesar să se înlocuiască referirile la „codurile de navigabilitate” cu referiri la „specificațiile de certificare”.

(6)

Pentru a se evita orice confuzie și incertitudine juridică în ceea ce privește punctele 21.A.4, 21.A.90A, 21.A.90B, 21.A.91, 21.A.92, 21.A.93, 21.A.95, 21.A.97, 21.A.103, 21.A.107, 21.A.109, 21.A.111, 21.A.263 și 21.A.435 din anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, este necesar să se înlocuiască referirile la „proiectul de tip” cu referiri la „certificatul de tip”.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 748/2012 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 748/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) litera (a), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

la baza certificării de tip se află:

baza certificării JAA de tip pentru produsele care au fost certificate conform procedurilor JAA, astfel cum sunt definite în fișele tehnice JAA; sau

pentru alte produse, baza certificării de tip, astfel cum a fost definită în fișa tehnică a certificatului de tip din statul de proiectare, în cazul în care acesta din urmă este:

un stat membru, cu excepția cazurilor în care agenția stabilește că, având în vedere în special specificațiile de certificare utilizate și experiența în exploatare, baza certificării de tip nu asigură un nivel de siguranță echivalent celui impus de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și de prezentul regulament; sau

un stat cu care un stat membru a încheiat un acord de navigabilitate bilateral sau un acord similar, în temeiul căruia aceste produse au fost certificate pe baza specificațiilor de certificare ale statului de proiectare, cu excepția cazurilor în care agenția consideră că aceste specificații de certificare utilizate sau experiența în exploatare sau sistemul de siguranță ale statului de proiectare nu prevăd un nivel de siguranță echivalent celui impus prin Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și prin prezentul regulament.

Agenția face o primă evaluare a consecințelor dispozițiilor de la cea de a doua liniuță, pentru a formula un aviz destinat Comisiei, aviz care să cuprindă eventualele modificări la prezentul regulament;”;

(b)

la alineatul (2), literele (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(c)

prin derogare de la punctul 21.A.17A din anexa I (partea 21), baza certificării de tip este cea stabilită de către JAA sau, dacă este cazul, de către statul membru la data solicitării aprobării;

(d)

constatările de conformitate efectuate conform procedurilor JAA sau ale statelor membre se consideră ca fiind realizate de către agenție, pentru conformarea cu dispozițiile de la punctul 21.A.20 literele (a) și (d) din anexa I (partea 21).”

2.

Articolul 5 se elimină.

3.

Se introduce următorul articol 7a:

„Articolul 7a

Date privind adecvarea operațională

(1)   Deținătorul unui certificat de tip pentru o aeronavă emis înainte de 17 februarie 2014 care intenționează să livreze o nouă aeronavă unui operator din UE la sau după data de 17 februarie 2014 obține aprobarea în conformitate cu punctul 21.A.21 litera (e) din anexa I (partea 21), exceptându-se de la aprobare programa minimă de pregătire pentru calificarea pe tip de aeronavă a personalului de certificare a întreținerii, precum și datele sursă de validare ale aeronavelor pentru a susține calificarea obiectivă a simulatorului (simulatoarelor). Aprobarea se obține până cel târziu la 18 decembrie 2015 sau înainte ca aeronava să fie operată de un operator din UE, oricare dintre acestea are loc ultima. Datele privind adecvarea operațională se pot limita la modelul care este livrat.

(2)   Solicitantul unui certificat de tip pentru o aeronavă pentru care cererea a fost depusă înainte de 17 februarie 2014 și pentru care nu a fost emis un certificat de tip înainte de 17 februarie 2014 obține aprobarea în conformitate cu punctul 21.A.21 litera (e) din anexa I (partea 21), exceptându-se de la aprobare programa minimă de pregătire pentru calificarea pe tip de aeronavă a personalului de certificare a întreținerii, precum și datele sursă de validare ale aeronavelor pentru a susține calificarea obiectivă a simulatorului (simulatoarelor). Aprobarea se obține până cel târziu la 18 decembrie 2015 sau înainte ca aeronava să fie operată de un operator din UE, dacă această dată este ulterioară. Constatările referitoare la conformitate prezentate de către autorități în cadrul activităților Comitetului de Evaluare Operațională derulate sub responsabilitatea JAA sau a agenției înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament sunt acceptate de către agenție fără verificări suplimentare.

(3)   Datele privind adecvarea operațională aprobate în conformitate cu punctul 21.A.21 litera (e) din anexa I (partea 21) se consideră a fi constituite din rapoarte ale Comitetului de Evaluare Operațională și listele master ale echipamentului minim emise în conformitate cu procedurile JAA sau de către agenție înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, și care sunt incluse în certificatul de tip relevant. Înainte de 18 iunie 2014, deținătorii certificatelor de tip relevante trebuie să propună agenției o clasificare a datelor privind adecvarea operațională în date obligatorii și date facultative.

(4)   Deținătorilor unui certificat de tip care include date privind adecvarea operațională li se solicită să obțină aprobarea pentru o extindere a domeniului de autorizare al aprobării organizației de proiectare deținute sau al procedurilor alternative la autorizarea organizației de proiectare, după caz, pentru a include aspectele de adecvare operațională, înainte de 18 decembrie 2015.”

4.

Anexa I (partea 21) se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Punctele 16-34 și punctul 43 din anexă se aplică solicitanților unei aprobări pentru o modificare la un certificat de tip și solicitanților unui certificat de tip suplimentar, de la 19 decembrie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 224, 21.8.2012, p. 1.

(3)  Avizul nr. 07/2011 al Agenției Europene de Siguranță a Aviației din 13 decembrie 2011, disponibil la http://easa.europa.eu/official-publication/agency-opinions.php

(4)  JO L 243, 27.9.2003, p. 6.


ANEXĂ

Anexa I (partea 21) la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 21.A.4 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.4   Coordonare între proiectare și producție

Fiecare deținător al unui certificat de tip, al unui certificat de tip restrictiv, al unui certificat de tip suplimentar, al unei autorizații ETSO, al unei aprobări de modificare a certificatului de tip sau al aprobării proiectului de reparație colaborează cu organizația de producție, după cum este necesar, pentru a asigura:

(a)

coordonarea satisfăcătoare dintre proiectare și producție, conform dispozițiilor de la punctul 21.A.122, punctul 21.A.130 litera (b) punctele 3 și 4, punctul 21.A.133 și punctul 21.A.165 litera (c) punctele 2 și 3, după caz; și

(b)

suportul corespunzător în vederea continuității navigabilității produsului, piesei sau echipamentului.”

2.

La punctul 21.A.15 se adaugă următoarea literă (d):

„(d)

Cererea pentru certificatul de tip sau pentru un certificat de tip restrictiv pentru o aeronavă include sau se suplimentează, după cererea inițială, cu cererea de aprobare a datelor privind conformitatea operațională constând în următoarele, după caz:

1.

programa minimă de pregătire pentru calificarea de tip a piloților, inclusiv determinarea calificării de tip;

2.

definirea sferei de cuprindere a datelor sursă de validare ale aeronavelor pentru a susține calificarea obiectivă a simulatorului (simulatoarelor) asociată pregătirii pentru calificarea de tip a pilotului sau a unor date provizorii pentru a susține calificarea intermediară a acestora;

3.

programa minimă de pregătire pentru calificarea de tip a personalului de certificare a întreținerii, inclusiv determinarea calificării de tip;

4.

determinarea tipului sau variantei pentru echipajul de cabină și a datelor specifice tipului pentru echipajul de cabină;

5.

lista master a echipamentului minim; și

6.

alte elemente de conformitate operațională referitoare la tip.”

3.

Punctul 21.A.16A se înlocuiește cu următorul text:

21.A.16A   Specificații de certificare

Agenția emite, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, specificații de certificare, inclusiv specificații de certificare pentru datele privind adecvarea operațională, ca mijloace standard pentru a demonstra conformitatea produselor, pieselor și echipamentelor cu cerințele esențiale relevante din anexele I, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Specificațiile trebuie să fie suficient de detaliate și specifice pentru a indica solicitanților condițiile în care vor fi eliberate, modificate sau suplimentate certificatele.”

4.

Punctul 21.A.16B se înlocuiește cu următorul text:

21.A.16B   Condiții speciale

(a)

Agenția impune specificații tehnice speciale detaliate, denumite condiții speciale, pentru un produs, în cazul în care specificațiile de certificare aferente nu conțin standarde de siguranță adecvate sau corespunzătoare pentru produs, deoarece:

1.

produsul are caracteristici de proiectare noi sau neobișnuite în raport cu practicile de proiectare pe care se bazează specificațiile de certificare aplicabile; sau

2.

utilizarea preconizată a produsului este neconvențională; sau

3.

experiența acumulată pentru produse similare aflate în exploatare sau pentru produse care prezintă caracteristici de proiectare similare a arătat că pot apărea situații de risc pentru siguranță.

(b)

Condițiile speciale conțin acele standarde de siguranță pe care agenția le consideră necesare pentru a stabili un nivel de siguranță echivalent cu cel stabilit în specificațiile de certificare aplicabile.”

5.

Punctul 21.A.17 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

21.A.17A   Baza certificării de tip”;

(b)

la litera (a), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

specificațiile de certificare aplicabile stabilite de agenție, în vigoare la data solicitării certificatului, cu excepția cazurilor în care:

(i)

se specifică altfel de către agenție; sau

(ii)

conformitatea cu specificațiile de certificare ale unor modificări intrate în vigoare ulterior este aleasă de solicitant sau impusă în temeiul literelor (c) și (d);”;

(c)

la litera (c), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

să solicite o prelungire a cererii inițiale și să se conformeze specificațiilor de certificare aplicabile, în vigoare la o dată aleasă de solicitant, care să nu fie anterioară datei care precedă data de emitere a certificatului de tip, în limita de timp stabilită la litera (b) pentru cererea inițială.”

6.

Se introduce următorul punct 21.A.17B:

21.A.17B   Baza de certificare a datelor privind adecvarea operațională

(a)

Agenția notifică solicitantului baza de certificare a datelor privind conformitatea operațională. Aceasta conține următoarele elemente:

1.

specificațiile de certificare aplicabile pentru datele privind adecvarea operațională emise în conformitate cu punctul 21.A.16A, în vigoare la data cererii sau a suplimentării cererii, cu excepția cazului în care:

(i)

agenția acceptă alte mijloace pentru a demonstra conformitatea cu cerințele esențiale relevante, definite în anexele I, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008; sau

(ii)

conformitatea cu specificațiile de certificare ale unor modificări intrate în vigoare ulterior reprezintă alegerea solicitantului;

2.

orice condiție specială prevăzută în conformitate cu punctul 21.A.16B litera (a).

(b)

În cazul în care solicitantul alege să se conformeze unei modificări asupra specificațiilor de certificare, care este în vigoare după depunerea cererii pentru emiterea unui certificat de tip, solicitantul trebuie să se conformeze și altor specificații de certificare pe care agenția le consideră a fi în legătură directă cu modificarea respectivă.”

7.

Punctul 21.A.20 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

Conformitatea cu baza certificării de tip, cu baza de certificare a datelor privind adecvarea operațională și cu cerințele privind protecția mediului”;

(b)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Solicitantul unui certificat de tip sau al unui certificat de tip restrictiv trebuie să demonstreze conformitatea cu baza aplicabilă a certificării de tip, cu baza aplicabilă de certificare a datelor privind adecvarea operațională și cu cerințele privind protecția mediului și să prezinte agenției mijloacele prin care a fost demonstrată această conformitate.”

8.

Punctul 21.A.21 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (c), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

produsul care urmează să fie certificat este conform cu baza aplicabilă a certificării de tip și cu cerințele privind protecția mediului stabilite în conformitate cu punctele 21.A.17A și 21.A.18;”;

(b)

se adaugă următoarele litere (e) și (f):

„(e)

în cazul unui certificat de tip pentru o aeronavă, se demonstrează că datele privind adecvarea operațională sunt conforme cu baza aplicabilă de certificare a datelor privind adecvarea operațională stabilită în conformitate cu punctul 21.A.17B;

(f)

prin derogare de la litera (e) și la cererea solicitantului inclusă în declarația menționată la punctul 21.A.20 litera (d), un certificat de tip pentru o aeronavă poate fi emis înainte să se demonstreze conformitatea cu baza aplicabilă de certificare a datelor privind adecvarea operațională, sub rezerva demonstrării de către solicitant a conformității cu baza de certificare a datelor privind adecvarea operațională înainte de a fi necesar ca datele privind conformitatea operațională să fie efectiv utilizate.”

9.

Punctul 21.A.23 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.23   Emiterea unui certificat de tip restrictiv

(a)

În cazul unei aeronave care nu este conformă cu dispozițiile de la punctul 21.A.21 litera (c), solicitantul are dreptul de a primi un certificat de tip restrictiv emis de agenție după ce:

1.

asigură conformitatea cu baza certificării de tip stabilită de agenție, care garantează niveluri corespunzătoare de siguranță pentru utilizările aeronavei și cu cerințele aplicabile privind protecția mediului;

2.

declară în mod expres că se conformează dispozițiilor de la punctul 21.A.44;

3.

în cazul unui certificat de tip restrictiv pentru o aeronavă, se demonstrează că datele privind conformitatea operațională sunt conforme cu baza aplicabilă de certificare a datelor privind conformitatea operațională stabilită în conformitate cu punctul 21.A.17B.

(b)

Prin derogare de la litera (a) punctul 3 și la cererea solicitantului inclusă în declarația menționată la punctul 21.A.20 litera (d), un certificat de tip restrictiv poate fi eliberat înainte să se demonstreze conformitatea cu baza aplicabilă de certificare a datelor privind adecvarea operațională, sub rezerva demonstrării de către solicitant a conformității cu baza de certificare a datelor privind adecvarea operațională înainte de a fi necesar ca datele privind adecvarea operațională să fie efectiv utilizate.

(c)

Pentru motorul sau elicea instalate pe aeronavă sau pentru ambele:

1.

există un certificat de tip emis ori stabilit în conformitate cu prezentul regulament; sau

2.

s-a demonstrat conformitatea cu specificațiile de certificare necesare pentru a se garanta siguranța aeronavei în timpul zborului.”

10.

La punctul 21.A.31 litera (a), punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

o secțiune privind limitările de navigabilitate aprobate care să fie inclusă în instrucțiunile privind continuitatea navigabilității, conform definiției din specificațiile de certificare aplicabile; și”.

11.

Punctul 21.A.41 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.41   Certificat de tip

Se consideră că atât certificatul de tip, cât și certificatul de tip restrictiv includ proiectul de tip, limitele de operare, fișa tehnică de date a certificatului de tip pentru navigabilitate și emisii, baza aplicabilă pentru certificarea de tip și cerințele de protecție a mediului, pe baza cărora agenția înregistrează conformitatea și celelalte condiții sau restricții prevăzute pentru produs în specificațiile de certificare și în cerințele aplicabile privind protecția mediului. În plus, atât certificatul de tip, cât și certificatul de tip restrictiv pentru aeronavă includ baza aplicabilă la certificarea datelor privind conformitatea operațională, datele privind adecvarea operațională și fișa tehnică a certificatului de tip pentru zgomot. Fișa tehnică a certificatului de tip pentru motor include înregistrarea conformității emisiilor.”

12.

La punctul 21.A.44, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

își asumă obligațiile stabilite la punctele 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61 și 21.A.62; și, în acest scop, continuă să îndeplinească cerințele de calificare pentru eligibilitate în temeiul punctului 21.A.14; și”.

13.

Punctul 21.A.55 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.55   Evidența documentelor

Toate informațiile referitoare la proiect, desene și rapoarte ale încercărilor, inclusiv rapoartele privind inspecția produselor testate, se țin la dispoziția agenției de către deținătorul certificatului de tip sau al certificatului de tip restrictiv și se păstrează în vederea furnizării informațiilor necesare care să asigure continuitatea navigabilității, valabilitatea în continuare a datelor privind adecvarea operațională și conformitatea cu cerințele privind protecția mediului aplicabile acestui produs.”

14.

Punctul 21.A.57 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.57   Manuale

Deținătorul unui certificat de tip sau al unui certificat de tip restrictiv întocmește, păstrează și actualizează originalele tuturor manualelor referitoare la produsul respectiv, impuse de baza aplicabilă a certificării de tip, de baza aplicabilă de certificare a datelor privind adecvarea operațională și de cerințele privind protecția mediului și, la cerere, furnizează copii agenției.”

15.

În capitolul B se introduce următorul punct 21.A.62:

21.A.62   Disponibilitatea datelor privind conformitatea operațională

Deținătorul unui certificat de tip sau al unui certificat de tip restrictiv transmite:

(a)

cel puțin un set complet de date privind adecvarea operațională elaborate în conformitate cu baza aplicabilă la certificare privind adecvarea operațională, tuturor operatorilor cunoscuți din UE ai aeronavei, înainte de a fi necesar ca datele privind adecvarea operațională să fie utilizate de către o organizație de instruire sau un operator din UE; și

(b)

orice modificare asupra datelor privind adecvarea operațională tuturor operatorilor din UE ai aeronavei; și

(c)

la cerere, datele relevante menționate la literele (a) și (b) de mai sus:

1.

autorității competente responsabile cu verificarea conformității cu unul sau mai multe elemente ale setului menționat de date privind adecvarea operațională; și

2.

oricărei persoane care are obligația de a asigura conformitatea cu unul sau mai multe elemente din setul menționat de date privind adecvarea operațională.”

16.

Punctul 21.A.90A se înlocuiește cu următorul text:

21.A.90.A   Domeniu de aplicare

Prezentul capitol prevede procedura pentru aprobarea modificărilor certificatelor de tip, precum și drepturile și obligațiile solicitanților și deținătorilor aprobărilor respective. Prezentul capitol definește, de asemenea, modificările standard care nu se supun procesului de aprobare în temeiul prezentului capitol. În prezentul capitol, referirile la certificatele de tip includ certificatul de tip și certificatul de tip restrictiv.”

17.

La punctul 21.A.90B, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Modificările standard sunt modificări ale unui certificat de tip:

1.

în legătură cu:

(i)

avioane cu MTOM de cel mult 5 700 kg;

(ii)

aeronave cu aripă rotativă cu MTOM de cel mult 3 175 kg;

(iii)

planoare, motoplanoare, baloane și dirijabile din categoria ELA1 sau ELA2;

2.

care respectă datele de proiectare incluse în specificațiile de certificare emise de agenție, care conțin metode, tehnici și practici acceptabile pentru efectuarea și identificarea modificărilor standard, inclusiv instrucțiunile aferente pentru continuitatea navigabilității; și

3.

care nu intră în conflict cu datele deținătorilor certificatului de tip.”

18.

Punctul 21.A.91 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.91   Clasificarea modificărilor certificatului de tip

Modificările certificatului de tip sunt clasificate ca minore și majore. O «modificare minoră» nu are un efect apreciabil asupra masei, centrajului, rezistenței structurii, fiabilității, caracteristicilor funcționale, nivelului de zgomot, pierderii de combustibil în atmosferă, emisiilor de gaze, datelor privind adecvarea operațională sau asupra altor caracteristici ce afectează navigabilitatea produsului. Fără a aduce atingere punctului 21.A.19, toate celelalte modificări sunt «modificări majore», în temeiul prezentului capitol. Modificările majore și modificările minore se aprobă în conformitate cu punctul 21.A.95 sau 21.A.97, după caz, și se identifică în mod corespunzător.”

19.

Punctul 21.A.92 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.92   Eligibilitate

(a)

Numai deținătorul certificatului de tip poate solicita aprobarea unei modificări majore a certificatului de tip, în temeiul prezentului capitol; toți ceilalți solicitanți ai unei modificări majore a unui certificat de tip trebuie să facă cererea în conformitate cu capitolul E.

(b)

Orice persoană fizică sau juridică poate solicita aprobarea unei modificări minore a unui certificat de tip, în conformitate cu prezentul capitol.”

20.

Punctul 21.A.93 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.93   Cerere

Cererea pentru aprobarea unei modificări a unui certificat de tip se redactează în forma și modul stabilite de agenție și include:

(a)

o descriere a modificării, în care se identifică:

1.

toate elementele proiectului de tip și manualele aprobate afectate de modificare; și

2.

specificațiile de certificare și cerințele privind protecția mediului pe baza cărora a fost proiectată modificarea, în conformitate cu punctul 21.A.101;

(b)

identificarea investigațiilor care trebuie repetate pentru a demonstra conformitatea produsului modificat cu specificațiile de certificare și cu cerințele privind protecția mediului aplicabile;

(c)

în cazul în care modificarea afectează datele privind adecvarea operațională, cererea trebuie să includă sau să fie suplimentată după cererea inițială pentru a include modificările necesare la datele privind adecvarea operațională.”

21.

Punctul 21.A.95 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.95   Modificări minore

Modificările minore ale unui certificat de tip se clasifică și se aprobă:

(a)

de către agenție; sau

(b)

de către o organizație de proiectare autorizată în mod corespunzător în condițiile unei proceduri convenite cu agenția.”

22.

La punctul 21.A.97, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Aprobarea unei modificări majore a unui certificat de tip se limitează la configurația sau configurațiile modificate ale certificatului de tip.”

23.

Punctul 21.A.101 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.101   Stabilirea specificațiilor de certificare și a cerințelor aplicabile privind protecția mediului

(a)

O persoană care solicită modificarea unui certificat de tip trebuie să demonstreze că produsul modificat este conform cu specificațiile de certificare aplicabile, în vigoare la data cererii de modificare, cu excepția cazului în care conformitatea cu specificațiile de certificare ale unor modificări ulterioare în vigoare reprezintă alegerea solicitantului sau este necesară în temeiul literelor (e) și (f) și, de asemenea, că este conform cu cerințele aplicabile privind protecția mediului stabilite la punctul 21.A.18.

(b)

Prin derogare de la litera (a), un solicitant poate demonstra că produsul modificat este conform cu o modificare anterioară a specificațiilor de certificare menționate la litera (a) și a oricărei alte specificații de certificare pe care agenția o consideră a fi legată direct de acesta. Cu toate acestea, specificațiile de certificare modificate anterior nu precedă specificațiile de certificare corespunzătoare incluse prin referire în certificatul de tip. Solicitantul poate demonstra conformitatea cu specificațiile de certificare modificate anterior cu privire la:

1.

o modificare pe care agenția nu o consideră semnificativă. Pentru a stabili dacă o modificare dată este semnificativă, agenția analizează modificarea în contextul tuturor modificărilor anterioare ale proiectului și al tuturor revizuirilor relevante asupra specificațiilor de certificare aplicabile, introduse în certificatul de tip al produsului. Sunt, în mod automat, considerate importante modificările conforme cu unul dintre următoarele criterii:

(i)

nu se păstrează configurația generală sau principiile de construcție;

(ii)

nu mai sunt valabile ipotezele utilizate pentru certificarea produsului ce urmează a fi modificat;

2.

fiecare sector, sistem, piesă sau echipament pe care agenția nu îl consideră afectat de modificare;

3.

fiecare sector, sistem, piesă sau echipament afectat de modificare, în legătură cu care agenția consideră că respectarea specificațiilor de certificare menționate la litera (a) nu contribuie cu nimic, din punct de vedere material, la nivelul de siguranță al produsului modificat sau ar fi imposibil de aplicat.

(c)

Persoana care solicită modificarea unei aeronave (alta decât o aeronavă cu aripă rotativă) cu o masă maximă de 2 722 kg (6 000 lb) sau a unui giravion fără turbină cu o masă maximă de 1 361 kg (3 000 lb) poate demonstra că produsul modificat este în conformitate cu baza aplicabilă a certificării de tip, încorporată prin referire în certificatul de tip. Cu toate acestea, în cazul în care consideră că modificarea este semnificativă într-un sector, agenția poate stabili conformitatea cu o modificare a bazei aplicabile a certificării de tip incluse prin referire în certificatul de tip, în vigoare la data cererii, și cu orice specificație de certificare pe care agenția o consideră asociată în mod direct, în afara cazului în care agenția consideră, de asemenea, că o conformare cu modificarea sau cu specificația de certificare respectivă nu ar contribui material la nivelul de siguranță al produsului modificat sau ar fi imposibil de aplicat.

(d)

În cazul în care agenția constată că specificațiile de certificare aflate în vigoare la data cererii de modificare nu oferă standarde corespunzătoare cu privire la modificarea propusă, solicitantul trebuie să se conformeze, de asemenea, oricăror condiții speciale, precum și modificărilor aduse acelor condiții speciale, prevăzute în temeiul dispozițiilor de la punctul 21.A.16B, pentru a oferi un nivel de siguranță echivalent cu cel stabilit în specificațiile de certificare în vigoare la data cererii de modificare.

(e)

O cerere de modificare a unui certificat de tip pentru avioane de mare capacitate și pentru giravioane mari este în vigoare pentru o perioadă de cinci ani, iar o cerere de modificare a oricărui alt certificat de tip este în vigoare pentru o perioadă de trei ani. În cazul în care modificarea nu a fost aprobată sau este evident că nu va fi aprobată în limita de timp stabilită în temeiul prezentului punct, solicitantul poate:

1.

să prezinte o nouă cerere pentru modificarea certificatului de tip și să se conformeze tuturor dispozițiilor de la litera (a) care se aplică unei cereri inițiale; sau

2.

să solicite prelungirea valabilității cererii inițiale și să se conformeze dispozițiilor de la litera (a) cu o dată de aplicare efectivă la alegerea solicitantului, care să nu fie anterioară datei care precede termenul de aprobare a modificării stabilite la acest punct cu privire la cererea inițială de modificare.

(f)

În cazul în care solicitantul decide să se conformeze unei specificații de certificare dintr-un amendament al specificațiilor de certificare, care este în vigoare după depunerea cererii de modificare de tip, solicitantul trebuie să se conformeze și altor specificații de certificare pe care agenția le consideră direct relevante.

(g)

În cazul în care cererea de modificare a unui certificat de tip pentru o aeronavă include sau este suplimentată după cererea inițială pentru a include modificări ale datelor privind adecvarea operațională, baza de certificare a datelor privind adecvarea operațională este stabilită în conformitate cu literele (a), (b), (c), (d) și (f) de mai sus.”

24.

Punctul 21.A.103 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.103   Emiterea aprobării

(a)

Solicitantul are dreptul să execute o modificare majoră la un certificat de tip aprobat de către agenție, numai după ce:

1.

prezintă declarația la care se face referire la punctul 21.A.20 litera (d); și

2.

demonstrează că:

(i)

produsul modificat este în conformitate cu specificațiile de certificare aplicabile și cu cerințele privind protecția mediului, menționate la punctul 21.A.101;

(ii)

toate dispozițiile privind navigabilitatea cu care produsul nu este conform sunt compensate de factori care asigură un nivel de siguranță echivalent; și

(iii)

nicio particularitate sau caracteristică nu afectează siguranța produsului pentru utilizările pentru care se solicită certificarea;

3.

în cazul unei modificări care afectează datele privind adecvarea operațională, se demonstrează că modificările necesare asupra datelor privind adecvarea operațională sunt conforme bazei aplicabile de certificare a datelor privind adecvarea operațională stabilite în conformitate cu punctul 21.A.101 litera (g);

4.

prin derogare de la punctul 3 și la cererea solicitantului inclusă în declarația menționată la punctul 21.A.20 litera (d), o modificare majoră la un certificat de tip pentru o aeronavă poate fi aprobată înainte să se demonstreze conformitatea cu baza aplicabilă de certificare a datelor privind adecvarea operațională, sub rezerva demonstrării de către solicitant a conformității cu baza de certificare a datelor privind adecvarea operațională înainte de a fi necesar ca datele privind adecvarea operațională să fie efectiv utilizate.

(b)

O modificare minoră a unui certificat de tip se aprobă în conformitate cu punctul 21.A.95 numai dacă s-a demonstrat că produsul modificat este conform cu specificațiile de certificare aplicabile menționate la punctul 21.A.101.”

25.

Punctul 21.A.105 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.105   Evidența documentelor

Pentru fiecare modificare, toate informațiile referitoare la proiect, desene și rapoarte de încercare, inclusiv înregistrările privind inspecția produsului modificat și testat, se țin de către solicitant la dispoziția agenției și se păstrează pentru a oferi informațiile necesare în vederea asigurării continuității navigabilității produsului modificat, a continuității valabilității datelor privind adecvarea operațională și a conformității produsului modificat cu cerințele în materie de protecție a mediului.”

26.

La punctul 21.A.107, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Deținătorul unei aprobări pentru o modificare minoră a certificatului de tip furnizează cel puțin un set de variante asociate, dacă este cazul, ale instrucțiunilor privind continuitatea navigabilității produsului la care va fi instalată modificarea minoră, întocmite conform bazei aplicabile a certificării de tip, fiecărui proprietar cunoscut al uneia sau al mai multor aeronave, motoare sau elice, care implică modificarea minoră, la livrarea acestora sau la emiterea primului certificat de navigabilitate pentru aeronava afectată, oricare dintre acestea are loc ultima, și apoi pune la dispoziție, la cerere, acele variante ale instrucțiunilor oricărei alte persoane care trebuie să se conformeze oricăror condiții ale respectivelor instrucțiuni.”

27.

Se introduce următorul punct 21.A.108:

21.A.108   Disponibilitatea datelor privind adecvarea operațională

În cazul unei modificări care afectează datele privind conformitatea adecvarea operațională, deținătorul aprobării pentru o modificare minoră pune la dispoziție:

(a)

cel puțin un set de modificări ale datelor privind adecvarea operațională elaborate în conformitate cu baza aplicabilă de certificare privind adecvarea operațională, tuturor operatorilor cunoscuți din UE ai aeronavei modificate, înainte de a fi necesar ca datele privind adecvarea operațională să fie utilizate de către o organizație de instruire sau un operator din UE; și

(b)

orice altă modificare asupra datelor afectate privind adecvarea operațională, tuturor operatorilor cunoscuți din UE ai aeronavei modificate; și

(c)

la cerere, părțile relevante ale modificărilor menționate la literele (a) și (b) de mai sus:

1.

autorității competente responsabile cu verificarea conformității cu unul sau mai multe elemente ale datelor privind conformitatea operațională afectate; și

2.

oricărei persoane care are obligația de a asigura conformitatea cu unul sau mai multe elemente din setul menționat de date privind adecvarea operațională.”

28.

Punctul 21.A.109 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.109   Obligații și marcaj EPA

Deținătorul aprobării pentru o modificare minoră a unui certificat de tip:

(a)

își asumă obligațiile stabilite la punctele 21.A.4, 21.A.105, 21.A.107 și 21.A.108; și

(b)

specifică marcajul, inclusiv literele EPA (European Part Approval), în conformitate cu punctul 21.A.804 litera (a).”

29.

Punctul 21.A.111 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.111   Domeniu de aplicare

Prezentul capitol prevede procedura de aprobare a modificărilor majore ale certificatelor de tip în conformitate cu procedurile privind certificarea de tip suplimentară, precum și drepturile și obligațiile solicitanților și deținătorilor de certificate de tip suplimentare.”

30.

La punctul 21.A.113, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Cererea pentru un certificat de tip suplimentar include descrierile, identificările și modificările datelor privind adecvarea operațională impuse la punctul 21.A.93. În plus, cererea include justificarea valabilității informațiilor care stau la baza acestor elemente, fie pe baza propriilor resurse ale solicitantului, fie în temeiul unui aranjament cu deținătorul certificatului de tip.”

31.

La punctul 21.A.118A, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

își asumă obligațiile:

1.

stabilite la punctele 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119, 21.A.120A și 21.A.120B;

2.

implicite, pe care le presupune colaborarea cu deținătorul certificatului de tip în conformitate cu punctul 21.A.115 litera (d) punctul 2;

și, în acest scop, continuă să îndeplinească criteriile de la punctul 21.A.112B;”.

32.

Punctul 21.A.119 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.119   Manuale

Deținătorul unui certificat de tip suplimentar întocmește, păstrează și actualizează originalele tuturor variantelor cuprinse în manuale care sunt impuse de baza aplicabilă a certificării de tip, de baza aplicabilă de certificare a datelor privind adecvarea operațională și de cerințele privind protecția mediului pentru produs, necesare pentru a acoperi modificările introduse în certificatul de tip suplimentar, și furnizează agenției, la cerere, copii ale manualelor respective.”

33.

La punctul 21.A.120, titlul se înlocuiește cu următorul text:

21.A.120A   Instrucțiuni pentru continuitatea navigabilității”.

34.

În capitolul E se introduce următorul punct 21.A.120B:

21.A.120B   Disponibilitatea datelor privind adecvarea operațională

În cazul unei modificări care afectează datele privind adecvarea operațională, deținătorul certificatului de tip suplimentar pune la dispoziție:

(a)

cel puțin un set de modificări ale datelor privind adecvarea operațională elaborate în conformitate cu baza aplicabilă de certificare privind adecvarea operațională, tuturor operatorilor cunoscuți din UE ai aeronavei modificate, înainte de a fi necesar ca datele privind adecvarea operațională să fie utilizate de către o organizație de pregătire sau un operator din UE; și

(b)

orice altă modificare asupra datelor afectate privind adecvarea operațională, tuturor operatorilor cunoscuți din UE ai aeronavei modificate; și

(c)

la cerere, părțile relevante ale modificărilor menționate la literele (a) și (b) de mai sus:

1.

autorității competente responsabile cu verificarea conformității cu unul sau mai multe elemente ale datelor privind adecvarea operațională afectate; și

2.

oricărei persoane care are obligația de a asigura conformitatea cu unul sau mai multe elemente din setul menționat de date privind adecvarea operațională.”

35.

La punctul 21.A.174 litera (b) punctul 2, subpunctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)

manualul de zbor, atunci când existența sa este impusă de specificațiile de certificare aplicabile pentru aeronava respectivă;”.

36.

La punctul 21.A.239 litera (a), punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

să asigure că proiectul produselor, pieselor și echipamentelor sau modificarea proiectului acestora se conformează cu baza aplicabilă a certificării de tip, cu baza aplicabilă de certificare a datelor privind adecvarea operațională și cu cerințele de protecție a mediului; și”.

37.

Punctul 21.A.245 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.245   Cerințe privind aprobarea

Organizația de proiectare demonstrează, pe baza informațiilor transmise în conformitate cu dispozițiile de la punctul 21.A.243, că, în afară de conformarea cu punctul 21.A.239:

(a)

personalul din toate departamentele tehnice este în număr suficient, are o experiență corespunzătoare și autoritatea necesară pentru a putea îndeplini responsabilitățile atribuite și acestea, împreună cu birourile, dotările și echipamentele, sunt adecvate, astfel încât să permită personalului să realizeze obiectivele de navigabilitate, de adecvare operațională și de protecție a mediului pentru produsul respectiv;

(b)

există o coordonare deplină și eficientă inter- și intradepartamentală în ceea ce privește problemele de navigabilitate, de adecvarea operațională și protecție a mediului.”

38.

Punctul 21.A.247 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.247   Modificări ale sistemului de asigurare a calității proiectării

După emiterea autorizației unei organizații de proiectare, orice modificare adusă sistemului de asigurare a calității proiectării, care este semnificativă pentru dovada de conformitate sau pentru navigabilitate, adecvare operațională și protecția mediului referitoare la produs, este aprobată de către agenție. Cererea de aprobare se depune în scris la agenție, iar organizația de proiectare demonstrează agenției, pe baza înaintării modificărilor propuse pentru manual și înainte de punerea în aplicare a modificărilor, că va continua să respecte acest capitol, inclusiv după punerea în aplicare a respectivelor modificări.”

39.

Punctul 21.A.251 se înlocuiește cu următorul text:

21.A.251   Termenii autorizării

Termenii autorizării trebuie să identifice tipurile de lucrări de proiectare, categoriile de produse, piese și echipamente pentru care organizația de proiectare deține o autorizare de organizație de proiectare, precum și funcțiile și sarcinile pe care organizația este autorizată să le îndeplinească în ceea ce privește navigabilitatea, adecvarea operațională și caracteristicile de zgomot, descărcarea de combustibil în atmosferă și emisiile de evacuare ale produselor. Pentru autorizarea de organizație de proiectare, care acoperă certificarea de tip sau autorizația ETSO pentru o unitate de putere auxiliară (APU), condițiile de aprobare cuprind, în plus, lista de produse sau APU. Aceste condiții fac parte integrantă din aprobarea de organizație de proiectare.”

40.

Punctul 21.A.263 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b), punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.

unui certificat de tip sau a aprobării unei modificări majore a certificatului; sau”;

(b)

la litera (c), punctele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.

să clasifice modificările certificatului de tip și reparațiile în «majore» sau «minore»;

2.

să aprobe modificări minore ale certificatului de tip și reparații minore;”.

41.

La punctul 21.A.435, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

O reparație poate fi «majoră» sau «minoră». Clasificarea se efectuează în conformitate cu criteriile de la punctul 21.A.91 pentru o modificare a certificatului de tip.”

42.

La punctul 21.A.604, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

punctele 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17A, 21.A.17B, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 se aplică prin derogare de la punctele 21.A.603, 21.A.606 litera (c), 21.A.610 și 21.A.615, cu excepția faptului că în locul certificatului de tip se eliberează o autorizație ETSO, în conformitate cu punctul 21.A.606;”.

43.

În secțiunea B din anexa I (partea 21), capitolul D se modifică după cum urmează:

(a)

se elimină următoarea declarație existentă: „Se aplică procedurile administrative stabilite de agenție”;

(b)

se adaugă următorul punct 21.B.70:

21.B.70   Aprobarea modificărilor certificatelor de tip

Aprobarea modificărilor datelor privind adecvarea operațională este inclusă în aprobarea modificării certificatului de tip. Cu toate acestea, agenția folosește o clasificare separată și un proces de aprobare separat pentru administrarea modificărilor datelor privind adecvarea operațională.”

44.

La punctul 21.B.326 litera (b) punctul 1, subpunctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)

aeronava a fost inspectată conform dispozițiilor aplicabile din anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003;”.

45.

La punctul 21.B.327 litera (a) punctul 2 subpunctul (i), punctul C se înlocuiește cu următorul text:

„C.

aeronava a fost inspectată conform dispozițiilor aplicabile din anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003;”.

46.

În apendicele I, rubricile 14a, 14b, 14c, 14d și 14e din cadrul Formularului EASA 1 apar pe fond gri.

47.

În apendicele I, fraza introductivă a instrucțiunilor de folosire a Formularului EASA 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Aceste instrucțiuni privesc doar folosirea Formularului EASA 1 în scopuri de producție. Se atrage atenția asupra apendicelui II la anexa I (partea M) la Regulamentul (CE) nr. 2042/2003, care vizează folosirea Formularului EASA 1 în scopuri de întreținere.”


Top