EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0027

Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

OJ L 65, 5.3.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/27/oj

5.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 65/1


DIRECTIVA 2014/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 26 februarie 2014

de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 153 din tratat, Parlamentul European și Consiliul pot adopta, prin intermediul directivelor, cerințe minime pentru a încuraja îmbunătățirile, în special ale mediului de muncă, în vederea garantării unui nivel mai ridicat de protecție a sănătății și securității lucrătorilor. Aceste directive ar trebui să evite împiedicarea creării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a potențialului acestora de a crea locuri de muncă. Normele în materie de sănătate și securitate nu ar trebui considerate constrângeri deoarece ele reprezintă drepturi fundamentale și urmează să fie aplicate fără excepție, în toate domeniile pieței muncii și tuturor tipurilor de întreprinderi, indiferent de mărimea lor.

(2)

Articolul 31 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că orice lucrător are dreptul la condiții de muncă care să-i respecte sănătatea, securitatea și demnitatea.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3) a instituit un nou sistem de clasificare și etichetare a substanțelor și a amestecurilor în cadrul Uniunii, bazat pe Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice (GHS) la nivel internațional, elaborat în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite.

(4)

Directivele 92/58/CEE (4), 92/85/CEE (5), 94/33/CE (6) și 98/24/CE (7) ale Consiliului și Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8) conțin trimiteri la sistemul anterior de clasificare și etichetare. Directivele respective ar trebui așadar modificate în vederea alinierii la noul sistem prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(5)

Modificările sunt necesare pentru a garanta menținerea eficacității acestor directive. Scopul prezentei directive nu este acela de a schimba domeniul de aplicare a directivelor respective. Prezenta directivă intenționează să mențină și să nu reducă nivelul de protecție a lucrătorilor prevăzut de respectivele directive. Totuși, având în vedere progresele tehnologice permanente, respectivele directive ar trebui să facă obiectul unor revizuiri periodice în conformitate cu articolul 17a din Directiva Consiliului 89/391/CEE (9) pentru a asigura coerența legislației și un nivel adecvat de protecție a sănătății și a securității atunci când sunt prezente substanțe și amestecuri chimice periculoase în mediul de muncă. Ar trebui acordată o atenție specială angajaților care au profesii care implică un contact zilnic cu substanțe și amestecuri periculoase.

(6)

Modificările aduse Directivei 92/85/CEE nu abordează problema substanțelor și amestecurilor periculoase care pot afecta în mod negativ fertilitatea lucrătoarelor însărcinate și a lucrătoarelor care au născut recent sau care alăptează, deoarece scopul său este doar de a actualiza trimiterile și terminologia stabilite în respectiva directivă. Cu toate acestea, având în vedere evoluția dovezilor științifice pe această temă și clasificarea din ce în ce mai elaborată a acestor efecte, Comisia ar trebui să analizeze cele mai potrivite mijloace de referire la acestea.

(7)

Modificările aduse Directivelor 92/85/CEE și 94/33/CE ar trebui să alinieze abordarea adoptată în respectivele directive la terminologia adoptată în Directiva 98/24/CE în măsura în care termenii „substanțe etichetate” de la secțiunea A punctul 3 litera (a) din anexa I la Directiva 92/85/CEE, și „substanțe și preparate clasificate” de la secțiunea I punctul 3 litera (a) din anexa la Directiva 94/33/CE, sunt înlocuiți cu „substanțe și amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare”. Prezenta directivă nu impune angajatorilor obligații în ceea ce privește clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. Indiferent dacă substanțele sau amestecurile sunt introduse sau nu pe piață, angajatorul trebuie să realizeze o evaluare a riscului pentru toți agenții chimici periculoși, în conformitate cu Directiva 98/24/CE.

(8)

Secțiunea I punctul 2 și secțiunea II punctul 1 din anexa la Directiva 94/33/CE conțin trimiteri la directivele 90/679/CEE (10) și 90/394/CEE (11) ale Consiliului abrogate. Aceste trimiteri trebuie așadar înlocuite cu trimiteri la dispozițiile pertinente din Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (12) și din Directiva 2004/37/CE.

(9)

În conformitate cu articolul 154 din tratat, Comisia a consultat partenerii sociali cu privire la posibila orientare a acțiunii Uniunii în acest domeniu, iar partenerii sociali au indicat că ar fi utile ghiduri explicative, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

(10)

În urma acestei consultări, Comisia a considerat că este de dorit o acțiune a Uniunii și a consultat partenerii sociali cu privire la conținutul propunerii preconizate, în conformitate cu articolul 154 din tratat.

(11)

La încheierea acestei a doua etape a consultării, partenerii sociali nu au dorit să inițieze procesul care ar putea duce la încheierea unui acord așa cum se prevede la articolul 155 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări ale Directivei 92/58/CEE

Directiva 92/58/CEE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezenta directivă nu se aplică semnalizării pentru introducerea pe piață a substanțelor și amestecurilor periculoase, a produselor și/sau a echipamentelor, cu excepția cazului în care alte dispoziții ale Uniunii fac referire în mod expres la aceasta.”;

2.

în anexa I, secțiunea 12 se înlocuiește cu următorul text:

12.   Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanțelor sau a amestecurilor periculoase în cantități semnificative trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele prevăzute la secțiunea 3.2 din anexa II, sau trebuie marcate în conformitate cu secțiunea 1 din anexa III, exceptând cazul în care etichetele de pe fiecare ambalaj sau container sunt suficiente în acest scop.

În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent în secțiunea 3.2 din anexa II care să avertizeze persoanele cu privire la substanțe sau amestecuri chimice periculoase, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă, astfel cum se prevede în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

3.

în anexa II, secțiunea 3.2 se modifică după cum urmează:

(a)

panoul de avertizare „Materiale nocive sau iritante” se elimină.

(b)

Se introduce următoarea notă de subsol asociată panoului de avertizare „Pericol general”:

„***

Acest panou de avertizare nu este folosit pentru a avertiza persoanele cu privire la substanțe sau amestecuri chimice periculoase, cu excepția cazurilor în care acesta este folosit în conformitate cu secțiunea 5 al doilea paragraf din anexa III pentru a indica depozitarea de substanțe sau amestecuri periculoase”;

4.

anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunea 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Containerele utilizate la locul de muncă pentru substanțe sau amestecuri chimice clasificate ca fiind periculoase conform criteriilor pentru clasele de pericol fizic sau pentru sănătate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, și containerele utilizate pentru depozitarea unor astfel de substanțe sau amestecuri periculoase, precum și conductele situate la vedere și conțin sau transportă astfel de substanțe și amestecuri periculoase trebuie să fie etichetate cu pictograme de pericol relevante, în conformitate cu dispozițiile regulamentului respectiv.

Primul paragraf nu se aplică containerelor folosite la locul de muncă pentru perioade scurte de timp, nici containerelor al căror conținut se schimbă frecvent, cu condiția să se ia măsuri alternative adecvate, în special pentru informare și/sau formare, asigurându-se astfel un nivel uniform de protecție.

Etichetele prevăzute la primul paragraf pot fi:

înlocuite cu panourile de avertizare stabilite în anexa II, preluându-se aceeași pictogramă sau simbol. În cazul în care nu există niciun panou de avertizare echivalent în secțiunea 3.2 din anexa II, trebuie utilizată pictograma de pericol relevantă stabilită în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008,

completate cu informații suplimentare, cum ar fi numele și/sau formula substanței sau amestecului periculos și detalii privind pericolul;

completate sau înlocuite cu panouri care sunt aplicabile în întreaga Uniune pentru transportul substanțelor sau amestecurilor periculoase, în cazul transportului containerelor la locul unde se lucrează.”

(b)

la secțiunea 5 primul și al doilea paragraf, termenul „preparate periculoase” se înlocuiește cu termenul „amestecuri periculoase”.

Articolul 2

Modificări ale Directivei 92/85/CEE

Anexa I la Directiva 92/85/CEE se modifică după cum urmează:

1.

secțiunea A se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.   Agenți biologici

Agenții biologici din grupele de risc 2, 3 și 4, în înțelesul articolului 2 al doilea paragraf punctele 2, 3 și 4 din Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (14), în măsura în care se cunoaște că acești agenți sau măsurile terapeutice pe care le necesită existența lor pun în pericol sănătatea femeilor gravide și a copiilor ce urmează să se nască, și în măsura în care nu apar încă în anexa II.

(b)

punctul 3 se modifică după cum urmează:

(i)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

substanțe și amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (15) în una sau mai multe din următoarele clase de pericol și categorii de pericol, cu una sau mai multe din următoarele fraze de pericol, în măsura în care nu apar încă în anexa II;

mutagenicitatea celulelor embrionare, categoria 1A, 1B sau 2 (H340, H341);

cancerigenitate, categoria 1A, 1B sau 2 (H350, H350i, H351);

toxicitate pentru reproducere, categoria 1A, B sau 2 sau categoria suplimentară pentru efecte asupra alăptării sau prin intermediul alăptării (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362);

toxicitate asupra unui organ țintă specific după o expunere unică, categoria 1 sau 2 (H370, H371).

(ii)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

agenții chimici din anexa I la Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului (16);

2.

secțiunea B se înlocuiește cu următorul text:

„B.   Procese

Procesele industriale enumerate în anexa I la Directiva 2004/37/CE.”

Articolul 3

Modificări ale Directivei 94/33/CE

Anexa la Directiva 94/33/CE se modifică după cum urmează:

1.

secțiunea I se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 2, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Agenții biologici din grupele de risc 3 și 4 în înțelesul articolului 2 al doilea paragraf punctele 3 și 4 din Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului (17).

(b)

punctul 3 se modifică după cum urmează:

(i)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

Substanțe și amestecuri care îndeplinesc criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (18) în una sau mai multe din următoarele clase de păericol și categorii de pericol, cu una sau mai multe din următoarele fraze de pericol:

toxicitate acută, categoria 1, 2 sau 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);

corodarea pielii, categoria 1A, 1B sau 1C (H314);

gaz inflamabil, categoria 1 sau 2 (H220, H221);

aerosoli inflamabili, categoria 1 (H222);

lichid inflamabil, categoria 1 sau 2 (H224, H225);

explozivi, categoriile «exploziv instabil» sau explozivi de la diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);

substanțe sau amestecuri autoreactive, tipul A, B, C sau D (H240, H241, H242);

peroxizi organici, tipul A sau B (H240, H241);

toxicitate asupra unui organ țintă specific după o expunere unică, categoria 1 sau 2 (H370, H371);

toxicitate asupra unui organ țintă specific după o expunere repetată, categoria 1 sau 2 (H372, H373);

sensibilizare respiratorie, categoria 1, subcategoria 1A sau 1B (H334);

sensibilizare a pielii, categoria 1, subcategoria 1A sau 1B (H317);

cancerigenitate, categoria 1A, 1B sau 2 (H350, H350i, H351);

mutagenicitatea celulelor embrionare, categoria 1A, 1B sau 2 (H340, H341);

toxicitate pentru reproducere, categoria 1A sau 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

(ii)

litera (b) se elimină;

(iii)

litera (c) se elimină;

(iv)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

Substanțe și amestecuri menționate la articolul 2 litera (a) punctul (ii) din Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului (19);

2.

la secțiunea II, punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.

Procedeele și lucrările menționate la anexa I la Directiva 2004/37/CE.”

Articolul 4

Modificări ale Directivei 98/24/CE

Directiva 98/24/CE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 2, litera (b) se modifică după cum urmează:

(a)

punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

orice agent chimic care întrunește criteriile pentru clasificarea ca periculos în oricare dintre clasele de pericol fizic și/sau pentru sănătate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (20), indiferent dacă agentul chimic în cauză este clasificat sau nu în conformitate cu regulamentul respectiv;

(b)

punctul (ii) se elimină;

(c)

punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)

orice agent chimic care, deși nu întrunește criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu litera (b) punctul (i) din prezentul articol, poate prezenta un risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, din cauza proprietăților sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice și a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i s-a atribuit o valoare limită de expunere profesională potrivit articolului 3.”;

2.

la articolul 4 alineatul (1), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

informațiile referitoare la securitate și sănătate care sunt puse la dispoziție de furnizor (de exemplu, fișa cu date de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (21));

3.

articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), a patra liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

acces la fișa cu date de securitate pusă la dispoziție de către furnizor în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele membre pot lua măsurile necesare pentru ca angajatorii să poată obține la cerere, de preferință de la producător sau furnizor, toate informațiile despre agenții chimici periculoși care sunt necesare pentru aplicarea articolului 4 alineatul (1) din prezenta directivă, în măsura în care nici Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, nici Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 nu prevăd obligația de a furniza informații.”

Articolul 5

Modificări ale Directivei 2004/37/CE

Directiva 2004/37/CE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În ceea ce privește azbestul, care face obiectul Directivei 2009/148/CE a Parlamentului European și a Consiliului (22), dispozițiile prezentei directive se aplică atunci când sunt mai favorabile sănătății și securității la locul de muncă.”

2.

articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

prin «agent cancerigen» se înțelege:

(i)

o substanță sau un amestec care îndeplinește criteriile de clasificare ca agent cancerigen din categoria 1A sau 1B prevăzute la anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (23);

(ii)

o substanță, un amestec sau un procedeu menționat la anexa I la prezenta directivă, precum și o substanță sau un amestec care este degajat printr-un procedeu menționat la anexa respectivă;

(b)

litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

prin «agent mutagen» se înțelege:

o substanță sau un amestec care îndeplinește criteriile de clasificare ca agent mutagen asupra celulelor embrionare categoria 1A sau 1B prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;”;

3.

la articolul 4 alineatul (1), termenul „preparat” se înlocuiește cu termenul „amestec”;

4.

la articolul 5 alineatul (2), termenul „preparat” se înlocuiește cu termenul „amestec”;

5.

la articolul 6 litera (b), termenul „preparate” se înlocuiește cu termenul „amestecuri”;

6.

în titlul anexei I, termenul „preparatelor” se înlocuiește cu termenul „amestecurilor”.

Articolul 6

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 iunie 2015. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 7

Intrare în vigoare și aplicare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 8

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 26 februarie 2014.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 204, 9.8.2008, p. 47.

(2)  Poziția Parlamentului European din 4 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 20 februarie 2014.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(4)  Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 245, 26.8.1992, p. 23).

(5)  Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 348, 28.11.1992, p. 1).

(6)  Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protecția tinerilor la locul de muncă (JO L 216, 20.8.1994, p. 12).

(7)  Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).

(8)  Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (JO L 158, 30.4.2004, p. 50).

(9)  Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).

(10)  Directiva 90/679/CEE a Consiliului din 26 noiembrie 1990 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă (a șaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) (JO L 374, 31.12.1990, p. 1).

(11)  Directiva 90/394/CEE a Consiliului din 28 iunie 1990 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni la locul de muncă (a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) (JO L 196, 26.7.1990, p. 1).

(12)  Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă (a șaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) (JO L 262, 17.10.2000, p. 21).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).”;

(14)  Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă [a șaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], (JO L 262, 17.10.2000, p. 21).”;

(15)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).”;

(16)  Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (JO L 158, 30.4.2004, p. 50).”;

(17)  Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă [a șaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 262, 17.10.2000, p. 21).”;

(18)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).”;

(19)  Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (JO L 158, 30.4.2004, p. 50).”;

(20)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).”;

(21)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricțiile aplicabile produselor chimice (REACH), de instituire a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93, a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1488/94, a Directivei Consiliului 76/769/CEE și a Directivelor Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).”;

(22)  Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (JO L 330, 16.12.2009, p. 28).”;

(23)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).”;


Top