EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1379

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului

JO L 354, 28.12.2013, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1379/oj

28.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 354/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 1379/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 decembrie 2013

privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Domeniul de aplicare al politicii comune în domeniul pescuitului cuprinde măsurile privind piețele de produse pescărești și de acvacultură din Uniune. Organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură („organizarea comună a piețelor”), este o parte integrantă a politicii comune în domeniul pescuitului („PCP”) și ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor acesteia. Dat fiind faptul că PCP este în curs de revizuire, organizarea comună a piețelor ar trebui adaptată în consecință.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 (4) ar trebui să fie revizuit pentru a se ține cont de deficiențele detectate în punerea în aplicare a dispozițiilor în vigoare, de evoluțiile recente de pe piețele din Uniune și de la nivel mondial, precum și de evoluția activităților de pescuit și acvacultură.

(3)

Pescuitul are o importanță deosebită în economia regiunilor costiere ale Uniunii, inclusiv în cea a regiunilor ultraperiferice. Având în vedere că această activitate asigură veniturile pescarilor din regiunile respective, este necesar să se adopte măsuri de promovare a stabilității pieței și a unei corelări mai apropiate între cerere și ofertă.

(4)

Dispozițiile organizării comune a piețelor ar trebui puse în aplicare cu respectarea angajamentelor internaționale ale Uniunii, în special în ceea ce privește angajamentele sale în temeiul dispozițiilor Organizației Mondiale a Comerțului. Atunci când au loc schimburi comerciale cu țări terțe privind produse pescărești și de acvacultură, ar trebui asigurate condiții de concurență loială, în special prin respectarea cerințelor privind sustenabilitatea și aplicarea standardelor sociale echivalente celor care se aplică produselor din Uniune.

(5)

Este important ca gestionarea organizării comune a piețelor să fie ghidată de principiile de bună administrare a PCP.

(6)

Pentru realizarea cu succes a organizării comune a piețelor, este esențial ca, prin intermediul campaniilor de marketing și de educare, consumatorii să fie informați cu privire la importanța consumului de pește și la marea varietate de specii disponibile, precum și cu privire la importanța înțelegerii informațiilor de pe etichete.

(7)

Organizațiile de producători din domeniul pescuitului și organizațiile de producători din domeniul acvaculturii („organizații de producători”) sunt esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor PCP și ale organizării comune a piețelor. Prin urmare, este necesar să le crească responsabilitățile și să se ofere sprijinul financiar necesar pentru a le permite să joace un rol mai însemnat în gestionarea de zi cu zi a pescuitului, respectând în același timp cadrul definit de obiectivele PCP. De asemenea, este necesar să se garanteze că membrii acestor organizații desfășoară activități de pescuit și de acvacultură sustenabile, îmbunătățesc introducerea pe piață a produselor, culeg informații privitoare la acvacultură și își îmbunătățesc propriile venituri. În cadrul procesului de îndeplinire a acestor obiective, organizațiile de producători ar trebui să țină seama de diferitele condiții din sectorul pescuitului și acvaculturii prevalente în Uniune, inclusiv din regiunile ultraperiferice, și în special de caracteristicile specifice ale pescuitului la scară mică și ale acvaculturii extensive. Autoritățile naționale competente ar trebui să poată să își asume responsabilitatea pentru punerea în aplicare a acestor obiective, cooperând îndeaproape cu organizațiile de producători în ceea ce privește aspectele de gestionare, inclusiv, atunci când este necesar, în ceea ce privește alocarea cotelor și gestionarea efortului de pescuit, în funcție de nevoile fiecărei activități de pescuit.

(8)

Ar trebui luate măsuri pentru a se încuraja participarea adecvată și reprezentativă a micilor producători.

(9)

Pentru consolidarea competitivității și a viabilității organizațiilor de producători, ar trebui definite în mod clar criterii corespunzătoare pentru înființarea acestora.

(10)

Organizațiile interprofesionale care sunt constituite din diferite categorii de operatori din sectorul pescuitului și al acvaculturii au potențialul de a contribui la îmbunătățirea coordonării activităților de comercializare în cadrul lanțului de aprovizionare și la elaborarea unor măsuri relevante pentru întregul sector.

(11)

Este oportun să se stabilească condiții comune de recunoaștere a organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale de către statele membre, în vederea extinderii normelor adoptate de organizațiile de producători și organizațiile interprofesionale, precum și pentru partajarea costurilor care decurg din această extindere. Extinderea aplicării normelor ar trebui supusă autorizării de către Comisie.

(12)

Întrucât stocurile de pește reprezintă resurse comune, exploatarea sustenabilă și eficientă a acestora poate fi mai bine realizată, în anumite cazuri, de organizații compuse din membri provenind din state membre diferite și din regiuni diferite. Prin urmare, este necesar, de asemenea, să se încurajeze posibilitatea înființării de organizații de producători și de asociații de organizații de producători la nivel național sau transnațional, bazate, după caz, pe regiunile biogeografice. Aceste organizații ar trebui să ia forma unor parteneriate care urmăresc elaborarea de norme comune și obligatorii și asigurarea de condiții de concurență echitabile pentru toate părțile implicate în pescuit. Cu ocazia înființării unor astfel de organizații, este necesar să se asigure faptul că acestea sunt supuse în continuare normelor privind concurența prevăzute în prezentul regulament și că se respectă necesitatea de a menține legătura între comunitățile costiere individuale, pescuitul pe care l-au desfășurat și apele pe care le-au exploatat în mod tradițional.

(13)

Comisia ar trebui să încurajeze adoptarea de măsuri pentru a sprijini participarea femeilor în cadrul organizațiilor de producători din domeniul acvaculturii.

(14)

Pentru ca organizațiile de producători să își poată orienta membrii către activități de pescuit și acvacultură sustenabile, acestea ar trebui să pregătească și să prezinte autorităților competente din statele lor membre un plan de producție și de comercializare care să conțină măsurile necesare pentru îndeplinirea de către aceștia a obiectivelor lor.

(15)

Pentru a atinge obiectivele PCP referitoare la aruncarea înapoi în mare, este nevoie să se utilizeze pe scară largă unelte selective de pescuit în scopul de a evita capturarea peștilor care sunt sub dimensiunea minimă acceptată.

(16)

Caracterul imprevizibil al activităților de pescuit face oportună instituirea unui mecanism de stocare a produselor pescărești destinate consumului uman, cu scopul de a favoriza o mai mare stabilitate a pieței și de a spori veniturile obținute din produse, în special prin crearea de valoare adăugată. Respectivul mecanism ar trebui să contribuie la stabilizarea și convergența piețelor locale din Uniune, în vederea realizării obiectivelor pieței interne.

(17)

Pentru a ține seama de diversitatea prețurilor în întreaga Uniune, fiecare organizație de producători din domeniul pescuitului ar trebui să aibă dreptul de a face o propunere privind un preț de declanșare a mecanismului de stocare. Acest preț de declanșare ar trebui să fie stabilit astfel încât să fie menținută o concurență loială între operatori.

(18)

Stabilirea și aplicarea unor standarde comune de comercializare ar trebui să facă posibilă aprovizionarea pieței cu produse sustenabile, actualizarea întregului potențial al pieței interne în sectorul produselor pescărești și de acvacultură și ar trebui să faciliteze activitățile de comercializare bazate pe concurență loială, contribuind astfel la îmbunătățirea profitabilității producției. În acest scop, standardele de comercializare actuale ar trebui să se aplice în continuare.

(19)

Este necesar să se asigure că produsele importate care intră pe piața Uniunii respectă aceleași cerințe și standarde de comercializare pe care trebuie să le îndeplinească producătorii din Uniune.

(20)

Pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, produsele pescărești și de acvacultură introduse pe piața Uniunii, indiferent de originea lor, ar trebui să respecte normele aplicabile privind siguranța și igiena produselor alimentare.

(21)

Pentru a permite consumatorilor să ia decizii în cunoștință de cauză, este necesar ca aceștia să primească informații clare și cuprinzătoare, printre altele, cu privire la originea și metoda de fabricare a produselor.

(22)

Utilizarea unei etichete ecologice pentru produsele pescărești și de acvacultură, indiferent dacă acestea provin din interiorul sau din exteriorul Uniunii, oferă posibilitatea informării clare cu privire la sustenabilitatea ecologică a acestor produse. Prin urmare, Comisia ar trebui să examineze posibilitatea elaborării și stabilirii unor criterii minime pentru crearea unei etichete ecologice la nivelul Uniunii pentru produsele pescărești și de acvacultură.

(23)

În scopul asigurării protecției consumatorului, autoritățile naționale competente responsabile cu monitorizarea și asigurarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezentul regulament ar trebui să utilizeze la maximum tehnologia disponibilă, inclusiv testele ADN, pentru a descuraja etichetarea falsă a capturilor de către operatori.

(24)

Normele în materie de concurență referitoare la acorduri, decizii și practici menționate la articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) ar trebui să se aplice la producția sau la comercializarea produselor pescărești și de acvacultură, în măsura în care aplicarea acestora nu împiedică funcționarea organizării comune a pieței și nu pune în pericol îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din TFUE.

(25)

Este oportună stabilirea de norme privind concurența aplicabile producției și comercializării de produse pescărești și de acvacultură, ținând cont de caracteristicile specifice ale sectorului pescuitului și acvaculturii, inclusiv de fragmentarea acestuia, de faptul că peștele reprezintă o resursă comună și de volumul mare de importuri, cărora ar trebui să li se aplice normele care se aplică produselor pescărești și de acvacultură din Uniune. În interesul simplificării, dispozițiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 al Consiliului (5) ar trebui să fie încorporate în prezentul regulament. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 nu ar trebui să mai fie aplicabil produselor pescărești și de acvacultură.

(26)

Este necesară o îmbunătățire a culegerii, prelucrării și diseminării informațiilor economice privind piețele din sectorul produselor pescărești și de acvacultură din Uniune.

(27)

Pentru a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului regulament în ceea ce privește: termenele și procedurile, precum și forma cererilor pentru recunoașterea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale și pentru retragerea acestei recunoașteri; formatul, termenele și procedurile care urmează a fi aplicate de către statele membre pentru comunicarea deciziilor de acordare sau de retragere a recunoașterii; formatul și procedura de notificare de către statele membre a normelor obligatorii pentru toți producătorii sau operatorii; formatul și structura planurilor de producție și de comercializare, precum și procedura și termenele pentru trimiterea și aprobarea acestora; formatul de publicare de către statele membre a prețurilor de declanșare, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(28)

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ar trebui abrogat. Cu toate acestea, pentru a asigura o continuitate în furnizarea de informații consumatorilor, articolul 4 din respectivul regulament ar trebui să se aplice în continuare până la 12 decembrie 2014.

(29)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume instituirea organizării comune a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre din cauza naturii comune a piețelor din sectorul pescuitului și acvaculturii și, în consecință, având în vedere amploarea și efectele sale și necesitatea unor acțiuni comune, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(30)

Regulamentele (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ar trebui prin urmare modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

(1)   Se instituie o organizare comună a piețelor pentru produsele pescărești și de acvacultură („organizarea comună a piețelor”).

(2)   Organizarea comună a piețelor conține următoarele elemente:

(a)

organizații profesionale;

(b)

standarde de comercializare;

(c)

informarea consumatorilor;

(d)

norme privind concurența;

(e)

cunoașterea pieței.

(3)   Organizarea comună a piețelor este completată, în ceea ce privește aspectele externe, de Regulamentul (UE) nr. 1220/2012 al Consiliului (7), precum și de Regulamentul (UE) nr. 1026/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(4)   Punerea în aplicare a organizării comune a piețelor este eligibilă pentru a primi sprijin financiar din partea Uniunii în conformitate cu un act juridic al Uniunii care va fi adoptat în viitor și care va institui condițiile sprijinului financiar pentru politica în domeniul maritim și în domeniul pescuitului pentru perioada 2014 - 2020.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

Organizarea comună a piețelor se aplică produselor pescărești și de acvacultură enumerate în anexa I la prezentul regulament care sunt comercializate în Uniune.

Articolul 3

Obiective

Obiectivele organizării comune a piețelor sunt cele prevăzute la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

Articolul 4

Principii

Organizarea comună a piețelor este ghidată de principiile bunei guvernanțe prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Articolul 5

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile menționate la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, precum și definițiile menționate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (10), la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (11), la articolele 2 și 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (12), precum și la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (13). Se aplică de asemenea următoarele definiții:

(a)

„produse pescărești” înseamnă organismele acvatice care rezultă din orice activitate de pescuit sau produsele derivate din acestea, astfel cum sunt enumerate în anexa I;

(b)

„produse de acvacultură” înseamnă organismele acvatice în orice stadiu al ciclului lor de viață care rezultă din orice activitate de acvacultură sau produsele provenite din aceasta, astfel cum sunt enumerate în anexa I;

(c)

„producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează mijloace de producție pentru obținerea produselor pescărești sau de acvacultură, în vederea introducerii acestora pe piață;

(d)

„sectorul pescuitului și al acvaculturii” înseamnă acel sector al economiei care include toate activitățile de producție, prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură;

(e)

„a face disponibil pe piață” înseamnă orice tip de furnizare a unui produs pescăresc sau de acvacultură spre distribuire, consum sau utilizare pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, fie în schimbul unei plăți, fie gratuit;

(f)

„introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima dată a unui produs pescăresc sau de acvacultură pe piața Uniunii;

(g)

„comerț cu amănuntul” înseamnă manipularea și/sau prelucrarea produselor alimentare și depozitarea lor la punctele de vânzare sau de livrare către consumatorul final, inclusiv terminalele de distribuție, operațiunile de catering, cantinele de fabrică, cateringul instituțional, restaurantele și alte operațiuni similare din domeniul serviciilor alimentare, magazinele, centrele de distribuție de tip supermarket și punctele de vânzare cu ridicata;

(h)

„produse pescărești și de acvacultură preambalate” înseamnă produse pescărești și de acvacultură care sunt „produse alimentare preambalate” în sensul menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

CAPITOLUL II

ORGANIZAȚII PROFESIONALE

SECȚIUNEA I

Înființare, obiective și măsuri

Articolul 6

Înființarea organizațiilor de producători din domeniul pescuitului și a organizațiilor de producători din domeniul acvaculturii

(1)   Este posibilă înființarea de organizații de producători din domeniul pescuitului și de organizații de producători din domeniul acvaculturii („organizații de producători”) la inițiativa producătorilor de produse pescărești sau de acvacultură din unul sau mai multe state membre, precum și recunoașterea acestora în conformitate cu secțiunea II.

(2)   Situația specifică a micilor producători este luată în considerare la înființarea de organizații de producători, după caz.

(3)   O organizație de producători care este reprezentativă atât pentru activitățile de pescuit, cât și pentru cele de acvacultură, poate fi instituită ca organizație de producători comună în domeniul pescuitului și acvaculturii.

Articolul 7

Obiectivele organizațiilor de producători

(1)   Organizațiile de producători urmăresc următoarele obiective:

(a)

promovarea desfășurării de către membrii lor a unor activități de pescuit viabile și sustenabile, în deplină conformitate cu politica de conservare, astfel cum este prevăzută în special în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și în dreptul mediului, cu respectarea politicii sociale, și, în cazul în care statul membru în cauză prevede acest lucru, participarea la gestionarea resurselor biologice marine;

(b)

evitarea și reducerea, pe cât posibil, a capturilor nedorite de stocuri comerciale și, după caz, utilizarea optimă a acestor capturi, fără a crea o piață pentru astfel de capturi ale căror dimensiuni sunt inferioare dimensiunilor de referință minime pentru conservare, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(c)

contribuția la trasabilitatea produselor pescărești și accesul la informații clare și cuprinzătoare pentru consumatori;

(d)

contribuția la eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat.

(2)   Organizațiile de producători urmăresc următoarele obiective:

(a)

promovarea desfășurării de către membri a unor activități de acvacultură sustenabile prin oferirea de oportunități pentru dezvoltarea acestora, în deplină conformitate, în special, cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și cu dreptul mediului, cu respectarea politicii sociale;

(b)

garantarea conformității activităților desfășurate de membrii lor cu planurile strategice naționale menționate la articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(c)

depunerea de eforturi pentru a garanta faptul că hrana pe bază de pește utilizată în acvacultură provine din activități de pescuit gestionate în mod sustenabil.

(3)   Pe lângă obiectivele prevăzute la alineatele (1) și (2), organizațiile de producători urmăresc două sau mai multe dintre următoarele obiective:

(a)

îmbunătățirea condițiilor pentru introducerea pe piață a produselor pescărești și de acvacultură provenind de la membrii lor;

(b)

îmbunătățirea rentabilității economice;

(c)

stabilizarea piețelor;

(d)

asigurarea unei contribuții la aprovizionarea cu alimente și promovarea unor standarde înalte de calitate și siguranță alimentară, contribuind totodată la ocuparea forței de muncă în zonele de coastă și rurale;

(e)

reducerea impactului activităților de pescuit asupra mediului, inclusiv prin adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea selectivității uneltelor de pescuit.

(4)   Organizațiile de producători pot urmări și alte obiective, cu titlu complementar.

Articolul 8

Măsuri care pot fi adoptate de organizațiile de producători

(1)   Pentru a atinge obiectivele prevăzute la articolul 7, organizațiile de producători pot, printre altele, recurge la următoarele:

(a)

ajustarea producției la cerințele pieței;

(b)

canalizarea ofertei și a comercializării produselor membrilor lor;

(c)

promovarea produselor pescărești și de acvacultură din Uniune ale membrilor lor într-un mod nediscriminatoriu, de exemplu prin utilizarea certificării, și în special a denumirilor de origine, a sigiliilor de calitate, a denumirilor geografice, a specialităților tradiționale garantate și a meritelor de sustenabilitate;

(d)

controlul pentru a asigura conformității activităților desfășurate de membrii lor cu normele stabilite de organizația de producători în cauză și luarea de măsuri pentru a asigura această conformitate;

(e)

promovarea unor programe de formare profesională și de cooperare pentru a încuraja tinerii să intre în acest sector;

(f)

reducerea impactului activităților de pescuit asupra mediului, inclusiv prin adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea selectivității uneltelor de pescuit;

(g)

promovarea utilizării tehnologiei informațiilor și comunicațiilor pentru o comercializare îmbunătățită și prețuri mai bune;

(h)

facilitarea accesului consumatorilor la informațiile referitoare la produsele pescărești și de acvacultură.

(2)   Organizațiile de producători din domeniul pescuitului pot recurge de asemenea la următoarele măsuri:

(a)

planificarea colectivă și gestionarea colectivă a activităților de pescuit ale membrilor lor, sub rezerva organizării de către statele membre a gestionării resurselor biologice marine, inclusiv elaborarea și punerea în aplicare de măsuri pentru a îmbunătăți selectivitatea activităților de pescuit și consilierea autorităților competente;

(b)

evitarea și minimizarea capturilor nedorite prin implicarea în elaborarea și aplicarea unor măsuri tehnice, precum și utilizarea optimă a capturilor nedorite de stocuri comerciale fără a crea o piață pentru astfel de capturi ale căror dimensiuni sunt inferioare dimensiunilor de referință minime pentru conservare, în conformitate cu articolul 15 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013și cu articolul 34 alineatul (2) din prezentul regulament, după caz;

(c)

gestionarea depozitării temporare a produselor pescărești în conformitate cu articolele 30 și 31 din prezentul regulament.

(3)   Organizațiile de producători din domeniul acvaculturii pot recurge de asemenea la următoarele măsuri:

(a)

promovarea activităților de acvacultură sustenabile, în special în ceea ce privește protecția mediului, sănătatea animală și bunăstarea animalelor;

(b)

colectarea de informații privind produsele comercializate, inclusiv informații economice privind primele vânzări și previziunile de producție;

(c)

colectarea de informații referitoare la mediu;

(d)

planificarea gestionării activităților de acvacultură ale membrilor lor; și

(e)

susținerea programelor destinate profesioniștilor, în scopul promovării produselor de acvacultură sustenabile;

Articolul 9

Înființarea asociațiilor de organizații de producători

(1)   Este posibilă înființarea unei asociații de organizații de producători la inițiativa organizațiilor de producători recunoscute într-unul sau mai multe state membre.

(2)   Dispozițiile din prezentul regulament aplicabile organizațiilor de producători se aplică și asociațiilor de organizații de producători, cu excepția existenței unor dispoziții contrare.

Articolul 10

Obiectivele asociațiilor de organizații de producători

(1)   Asociațiile de organizații de producători urmăresc următoarele obiective:

(a)

îndeplinirea într-un mod mai eficient și mai durabil a oricăruia dintre obiectivele organizațiilor de producători participante, stabilite la articolul 7;

(b)

coordonarea și dezvoltarea activităților de interes comun pentru organizațiile de producători participante.

(2)   Asociațiile de organizații de producători sunt eligibile pentru sprijin financiar în conformitate cu un act juridic al Uniunii care va fi adoptat în viitor și care va stabili condițiile sprijinului financiar pentru politica în domeniul maritim și în domeniul pescuitului pentru perioada 2014 - 2020.

Articolul 11

Înființarea organizațiilor interprofesionale

Este posibilă înființarea de organizații interprofesionale, la inițiativa operatorilor din domeniul produselor pescărești și de acvacultură din unul sau mai multe state membre, precum și recunoașterea acestora în conformitate cu secțiunea II.

Articolul 12

Obiectivele organizațiilor interprofesionale

Organizațiile interprofesionale îmbunătățesc coordonarea și condițiile introducerii pe piața Uniunii a produselor pescărești și de acvacultură.

Articolul 13

Măsuri care pot fi aplicate de organizațiile interprofesionale

Pentru a atinge obiectivele menționate la articolul 12, organizațiile interprofesionale pot recurge la următoarele măsuri:

(a)

întocmirea de contracte standard compatibile cu legislația Uniunii;

(b)

promovarea produselor pescărești și de acvacultură din Uniune într-un mod nediscriminatoriu, de exemplu prin utilizarea certificării și în special a denumirilor de origine, a sigiliilor de calitate, a denumirilor geografice, a specialităților tradiționale garantate și a meritelor de sustenabilitate;

(c)

stabilirea de norme privind producția și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură mai stricte decât cele prevăzute de legislația Uniunii sau de cea națională;

(d)

îmbunătățirea calității și a cunoștințelor despre producție și piață, precum și a transparenței acestora, și desfășurarea de activități de formare profesională, de exemplu cu privire la chestiuni legate de calitate și trasabilitate, la siguranța alimentară și pentru încurajarea inițiativelor în domeniul cercetării;

(e)

desfășurarea de activități de cercetare și studii de piață și dezvoltarea de tehnici de optimizare a funcționării pieței, inclusiv prin utilizarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, precum și culegerea de date socioeconomice;

(f)

furnizarea informațiilor și realizarea activității de cercetare necesare pentru a furniza o ofertă sustenabilă care să corespundă cerințelor pieței și așteptărilor consumatorilor în ceea ce privește cantitatea, calitatea și prețul;

(g)

promovarea, în rândul consumatorilor, a speciilor obținute din stocurile sustenabile de pește care au o valoare nutritivă apreciabilă și nu sunt consumate la scară largă;

(h)

controlul conformității activităților desfășurate de membrii lor cu normele stabilite de organizația interprofesională în cauză și luarea de măsuri pentru a asigura această conformitate.

SECȚIUNEA II

Recunoaștere

Articolul 14

Recunoașterea organizațiilor de producători

(1)   Statele membre pot recunoaște ca organizații de producători toate grupurile instituite la inițiativa unor producători de produse pescărești sau de acvacultură care solicită o asemenea recunoaștere, cu condiția ca acestea:

(a)

să respecte principiile prevăzute la articolul 17 și normele adoptate pentru aplicarea acestora;

(b)

să fie suficient de active economic pe teritoriul statului membru în cauză sau pe o parte din teritoriul său, în special în ceea ce privește numărul de membri sau volumul producției comercializabile;

(c)

să aibă personalitate juridică în conformitate cu dreptul intern al statului membru în cauză, să fie stabilite și să-și aibă sediul social pe teritoriul său;

(d)

să fie capabile să urmărească obiectivele prevăzute la articolul 7;

(e)

să respecte normele privind concurența menționate în capitolul V;

(f)

să nu abuzeze de o poziție dominantă pe o anumită piață; și

(g)

să furnizeze informații relevante legate de componența, conducerea și sursele lor de finanțare.

(2)   Organizațiile de producători recunoscute înainte de 29 decembrie 2013 sunt considerate a fi organizații de producători în sensul prezentului regulament. și a fi ținute să respecte dispozițiile acestuia.

Articolul 15

Sprijin financiar acordat organizațiilor de producători și asociațiilor de organizații de producători

Măsurile de comercializare privind produsele pescărești și de acvacultură care au drept scop crearea sau restructurarea organizațiilor de producători sau ale asociațiilor de organizații de producători pot fi sprijinite financiar în conformitate cu un act juridic al Uniunii care va fi adoptat în viitor și care va institui condițiile sprijinului financiar pentru politica în domeniul maritim și în domeniul pescuitului pentru perioada 2014 - 2020.

Articolul 16

Recunoașterea organizațiilor interprofesionale

(1)   Statele membre pot recunoaște, ca organizații interprofesionale, grupurile de operatori stabilite pe teritoriul lor care solicită o asemenea recunoaștere, cu condiția ca acestea:

(a)

să respecte principiile prevăzute la articolul 17 și normele adoptate pentru aplicarea acestora;

(b)

să reprezinte o parte semnificativă a activității de producție, precum și fie a activităților de prelucrare, fie a celor de comercializare, fie ambele, în ceea ce privește produsele pescărești și de acvacultură sau produsele prelucrate din produse pescărești și de acvacultură;

(c)

să nu fie ele însele implicate în producția, prelucrarea sau comercializarea produselor pescărești și de acvacultură sau a produselor prelucrate din produse pescărești și de acvacultură;

(d)

să aibă personalitate juridică în conformitate cu dreptul intern a unui stat membru, să fie stabilite pe teritoriul respectivului stat membru și să își aibă sediul social acolo;

(e)

să fie capabile să urmărească obiectivele prevăzute la articolul 12;

(f)

să țină seama de interesul consumatorilor;

(g)

să nu împiedice funcționarea corespunzătoare a organizării comune a piețelor; și

(h)

să respecte normele privind concurența menționate în capitolul V.

(2)   Organizațiile instituite înainte de 29 decembrie 2013 pot fi recunoscute ca organizații interprofesionale în sensul prezentului regulament, cu condiția ca statul membru în cauză să se asigure că acestea respectă dispozițiile prezentului regulament cu privire la organizațiile interprofesionale.

(3)   Organizațiile interprofesionale recunoscute înainte de 29 decembrie 2013 sunt considerate a fi organizații interprofesionale în sensul prezentului regulament, și a fi ținute să respecte dispozițiile acestuia.

Articolul 17

Funcționarea internă a organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale

Funcționarea internă a organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale prevăzute la articolele 14 și 16 se bazează pe următoarele principii:

(a)

respectarea de către membrii lor a normelor adoptate de organizație în ceea ce privește exploatarea, producția și comercializarea produselor pescărești;

(b)

nediscriminarea între membrii lor, în special pe motiv de naționalitate sau loc de rezidență;

(c)

perceperea unei contribuții financiare de la membrii lor pentru finanțarea organizației;

(d)

funcționarea democratică, care să le permită membrilor lor să controleze organizația din care fac parte și deciziile acesteia;

(e)

impunerea de sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în normele interne ale organizației în cauză, în special în caz de neplată a contribuțiilor financiare;

(f)

definirea normelor privind admiterea de noi membri și retragerea calității de membru;

(g)

definirea normelor contabile și bugetare necesare pentru gestionarea organizației.

Articolul 18

Controale și retragerea recunoașterii de către statele membre

(1)   Statele membre desfășoară controale la intervale regulate, pentru a verifica dacă organizațiile de producători și organizațiile interprofesionale se conformează condițiilor de recunoaștere prevăzute la articolele 14, respectiv 16. Recunoașterea poate fi retrasă în cazul în care se constată o neconformitate.

(2)   Statul membru pe teritoriul căruia se află sediul social al unei organizații de producători sau al unei organizații interprofesionale care are membri din diferite state membre sau al unei asociații de organizații de producători recunoscute în diferite state membre pune bazele cooperării administrative necesare pentru efectuarea controalelor asupra activităților organizației de producători sau ale asociației în cauză, în colaborare cu statele membre implicate.

Articolul 19

Alocarea posibilităților de pescuit

Atunci când își îndeplinește sarcinile, o organizație de producători ai cărei membri sunt resortisanți ai unor state membre diferite sau o asociație de organizații de producători recunoscute în diferite state membre respectă dispozițiilor care reglementează alocarea posibilităților de pescuit între statele membre, în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Articolul 20

Controale efectuate de Comisie

(1)   Pentru a se asigura că sunt respectate condițiile pentru recunoașterea organizațiilor de producători sau a organizațiilor interprofesionale prevăzute la articolele 14, respectiv16, Comisia poate să efectueze controale și, dacă este cazul, solicită ca statele membre să retragă recunoașterea organizațiilor de producători sau a organizațiilor interprofesionale.

(2)   Statele membre comunică Comisiei, prin mijloace electronice, orice decizie de acordare sau de retragere a recunoașterii. Comisia pune toate aceste informații la dispoziția publicului.

Articolul 21

Acte de punere în aplicare

(1)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare referitoare la:

(a)

termenele și procedurile, precum și forma cererilor pentru recunoașterea organizațiilor de producători și a organizațiilor interprofesionale în temeiul articolelor 14, respectiv 16, sau pentru retragerea acestei recunoașteri în temeiul articolului 18;

(b)

formatul, termenele și procedurile care trebuie aplicate de către statele membre pentru comunicarea către Comisie a oricărei decizii de acordare sau de retragere a recunoașterii în temeiul articolului 20 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare adoptate în temeiul literei (a) se adaptează, după caz, la caracteristicile specifice ale pescuitului la scară mică și ale acvaculturii.

(2)   Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 43 alineatul (2).

SECȚIUNEA III

Extinderea normelor

Articolul 22

Extinderea normelor organizațiilor de producători

(1)   Un stat membru poate declara normele convenite în cadrul unei organizații de producători ca fiind obligatorii și pentru producătorii care nu sunt membri ai organizației și care comercializează produsele în zona în care organizația de producători este reprezentativă, cu condiția ca:

(a)

organizația de producători să fi fost înființată de cel puțin un an și să fie considerată reprezentativă pentru producția și comercializarea, inclusiv, dacă este cazul, pentru sectorul pescuitului la scară mică și al pescuitului artizanal, dintr-un stat membru, și să trimită o cerere către autoritățile naționale competente;

(b)

normele a căror aplicare urmează să fie extinsă să privească oricare dintre măsurile aplicabile organizațiilor de producători, prevăzute la articolul 8 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), la articolul 8 alineatul (2) literele (a) și (b) și la articolul 8 alineatul (3) literele (a) - (e);

(c)

normele privind concurența menționate în capitolul V să fie respectate.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (a), o organizație de producători din domeniul pescuitului este considerată reprezentativă atunci când este responsabilă pentru cel puțin 55 % din cantitățile din produsul relevant comercializate în anul precedent, în zona în care se propune extinderea aplicării normelor.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (a), o organizație de producători din domeniul acvaculturii este considerată reprezentativă atunci când este responsabilă pentru cel puțin 40 % din cantitățile din produsul relevant comercializate în anul precedent, în zona în care se propune extinderea aplicării normelor.

(4)   Normele a căror aplicare urmează să fie extinsă la producătorii care nu sunt membri ai organizației se aplică pentru o perioadă cuprinsă între 60 de zile și 12 luni.

Articolul 23

Extinderea normelor organizațiilor interprofesionale

(1)   Un stat membru poate declara unele dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite în cadrul unei organizații interprofesionale ca fiind obligatorii într-una sau mai multe zone date și pentru alți operatori care nu aparțin organizației, cu condiția ca:

(a)

organizația interprofesională să reprezinte cel puțin 65 % din fiecare dintre cel puțin două din următoarele activități: producția, prelucrarea sau comercializarea produsului relevant în cursul anului precedent în zona sau zonele în cauză ale unui stat membru să trimită o cerere autorităților naționale competente; și

(b)

normele a căror aplicare urmează să fie extinsă la alți operatori să privească oricare dintre măsurile aplicabile organizațiilor interprofesionale, prevăzute la articolul 13 literele (a) - (g), și să nu îi afecteze pe ceilalți operatori din statul membru respectiv sau din Uniune.

(2)   Extinderea normelor poate fi declarată obligatorie pe o perioadă de cel mult trei ani, fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (4).

Articolul 24

Răspundere

În cazul în care aplicarea normelor este extinsă la nemembri în conformitate cu articolele 22 și 23, statul membru în cauză poate decide că aceștia datorează organizației de producători sau organizației interprofesionale echivalentul tuturor sau al unei părți din costurile suportate de către membri în urma aplicării normelor extinse asupra nemembrilor.

Articolul 25

Autorizarea de către Comisie

(1)   Statele membre notifică Comisiei normele pe care intenționează să le declare obligatorii pentru toți producătorii sau operatorii dintr-una sau mai multe zone date, în temeiul articolelor 22 și 23.

(2)   Comisia adoptă o decizie care autorizează extinderea aplicării normelor menționate la alineatul (1), cu condiția ca:

(a)

dispozițiile prevăzute la articolele 22 și 23 să fie respectate;

(b)

dispozițiile privind regulile de concurență menționate în capitolul V să fie respectate;

(c)

extinderea să nu pună în pericol libertatea schimburilor comerciale; și

(d)

îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat să nu fie compromise.

(3)   În termen de o lună de la primirea notificării, Comisia ia o decizie prin care autorizează sau refuză extinderea aplicării normelor, după care informează statele membre în această privință. În cazul în care Comisia nu a luat o decizie în termen de o lună de le primirea notificării, se consideră că extinderea normelor a fost autorizată de Comisie.

(4)   O extindere autorizată a aplicării normelor se poate aplica în continuare după expirarea perioadei inițiale, inclusiv prin acord tacit, fără o reînnoire explicită a autorizației, cu condiția ca statul membru vizat să fi notificat Comisia, cel puțin cu o lună înaintea expirării respectivei perioade inițiale, în legătură cu perioada suplimentară de aplicare, iar Comisia să fi autorizat o asemenea aplicare prelungită sau să nu fi prezentat obiecții în privința acesteia în termen de o lună de la primirea unei asemenea notificări.

Articolul 26

Retragerea autorizației

Comisia poate să efectueze controale și poate să retragă autorizația pentru extinderea aplicării normelor, în cazul în care constată că una dintre condițiile pentru emiterea acestei autorizații nu este îndeplinită. Comisia informează statele membre în această privință.

Articolul 27

Acte de punere în aplicare

Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind formatul și procedura de notificare prevăzute la articolul 25 alineatul (1). Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 43 alineatul (2).

SECȚIUNEA IV

Planificarea producției și a comercializării

Articolul 28

Planul de producție și de comercializare

(1)   Fiecare organizație de producători prezintă spre aprobare un plan de producție și de comercializare propriilor autorități naționale competente, pentru cel puțin speciile principale pe care le comercializează. Astfel de planuri de producție și de comercializare vizează realizarea obiectivelor prevăzute la articolele 3 și 7.

(2)   Planul de producție și de comercializare include:

(a)

un program de producție pentru speciile capturate sau crescute;

(b)

o strategie de comercializare pentru a adapta cantitatea, calitatea și prezentarea ofertei la cerințele pieței;

(c)

măsuri care să fie luate de organizația de producători pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 7;

(d)

măsuri speciale anticipate de adaptare a ofertei de specii care de obicei prezintă dificultăți de comercializare pe parcursul anului;

(e)

sancțiuni aplicabile membrilor care încalcă deciziile adoptate pentru punerea în aplicare a planului în cauză.

(3)   Autoritățile naționale competente aprobă planul de producție și de comercializare. Odată aprobat, organizația de producători pune imediat în aplicare planul.

(4)   Organizațiile de producători pot revizui planul de producție și de comercializare și în acest caz prezintă planul revizuit spre aprobare autorităților naționale competente.

(5)   Organizația de producători pregătește un raport anual privind activitățile sale în cadrul planului de producție și de comercializare și îl prezintă spre aprobare autorităților naționale competente.

(6)   Organizațiile de producători pot primi sprijin financiar pentru pregătirea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare în conformitate cu un act juridic al Uniunii care va fi adoptat în viitor și care va institui condițiile sprijinului financiar pentru politica în domeniul maritim și în domeniul pescuitului pentru perioada 2014 - 2020.

(7)   Statele membre efectuează controale pentru a se asigura că fiecare organizație de producători își îndeplinește obligațiile prevăzute la prezentul articol. Recunoașterea poate fi retrasă în cazul în care se constată nerespectarea acestor obligații.

Articolul 29

Acte de punere în aplicare

(1)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare referitoare la:

(a)

formatul și structura planului de producție și de comercializare menționat la articolul 28;

(b)

procedura și termenele pentru trimiterea de către organizațiile de producători și pentru aprobarea de către statele membre a planurilor de producție și de comercializare menționate la articolul 28.

(2)   Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 43 alineatul (2).

SECȚIUNEA V

Stabilizarea piețelor

Articolul 30

Mecanism de stocare

Organizațiile de producători din domeniul pescuitului pot beneficia de sprijin financiar pentru depozitarea produselor pescărești enumerate în anexa II, cu condiția ca:

(a)

condițiile pentru ajutorul de stocare, prevăzute într-un act juridic al Uniunii care va fi adoptat în viitor și care va institui condițiile sprijinului financiar pentru politica în domeniul maritim și în domeniul pescuitului pentru perioada 2014 - 2020, să fie respectate;

(b)

produsele să fi fost introduse pe piață de organizații de producători din domeniul pescuitului, și nu să nu se fi găsit niciun cumpărător pentru acestea la prețul de declanșare menționat la articolul 31;

(c)

produsele să îndeplinească standardele de comercializare comune stabilite în conformitate cu articolul 33 și să aibă o calitate corespunzătoare pentru consumul uman;

(d)

produsele să fie stabilizate sau prelucrate și stocate în rezervoare sau cuști prin următoarele metode: congelare, fie la bordul unor nave, fie în instalații amplasate pe uscat, sărare, uscare, marinare sau, dacă este cazul, fierbere și pasteurizare, fiind sau nu filetate, tăiate sau, dacă este cazul, decapitate;

(e)

produsele să fie reintroduse din stocuri pe piață pentru consumul uman într-o etapă ulterioară;

(f)

produsele să rămână stocate minimum cinci zile.

Articolul 31

Prețuri care declanșează mecanismul de stocare

(1)   Înainte de începutul fiecărui an, fiecare organizație de producători din domeniul pescuitului poate face individual o propunere de preț care să declanșeze mecanismul de stocare menționat la articolul 30 pentru produsele pescărești enumerate în anexa II.

(2)   Prețul de declanșare nu depășește 80 % din prețul mediu ponderat înregistrat pentru produsul respectiv în zona de activitate a organizației de producători în cauză, pe durata celor trei ani dinaintea anului pentru care se stabilește prețul de declanșare.

(3)   La stabilirea prețului de declanșare se ține cont de:

(a)

tendințele producției și ale cererii;

(b)

stabilizarea prețurilor pieței;

(c)

convergența piețelor;

(d)

veniturile producătorilor;

(e)

interesele consumatorilor.

(4)   După examinarea propunerilor înaintate de organizațiile de producători recunoscute pe teritoriile lor, statele membre stabilesc prețurile de declanșare care vor fi aplicate de respectivele organizații de producători. Aceste prețuri sunt stabilite pe baza criteriilor menționate la alineatele (2) și (3). Prețurile se fac publice.

Articolul 32

Acte de punere în aplicare

Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind formatul de publicare de către statele membre a prețurilor de declanșare în temeiul articolului 31 alineatul (4). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 43 alineatul (2).

CAPITOLUL III

STANDARDE COMUNE DE COMERCIALIZARE

Articolul 33

Stabilirea de standarde comune de comercializare

(1)   Fără a se aduce atingere articolului 47, se pot stabili standarde comune de comercializare pentru produsele pescărești care sunt enumerate în anexa I, indiferent de locul lor de origine (din Uniune sau din afara ei), care sunt destinate consumului uman.

(2)   Standardele menționate la alineatul (1) se pot referi la calitatea, dimensiunea, greutatea, ambalajul, prezentarea sau etichetarea produselor și în special la:

(a)

dimensiunile minime de comercializare, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile. asemenea dimensiuni minime de comercializare corespunzând, după caz, dimensiunilor de referință minime pentru conservare, în conformitate cu articolul 15 alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

specificațiile produselor în conservă, în conformitate cu cerințele privind conservarea și cu obligațiile internaționale.

(3)   Alineatele (1) și (2) se aplică fără a se aduce atingere:

(a)

Regulamentului (CE) nr. 178/2002;

(b)

Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului (14);

(c)

Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (15);

(d)

Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (16);

(e)

Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (17);

(f)

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (18); și

(g)

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului.

Articolul 34

Respectarea standardelor comune de comercializare

(1)   Produsele destinate consumului uman pentru care s-au stabilit standarde de comercializare comune pot fi introduse pe piața Uniunii doar în conformitate cu acele standarde.

(2)   Toate produsele pescărești debarcate, inclusiv cele care nu respectă standardele comune de comercializare, pot fi utilizate în alte scopuri decât consumul uman direct, inclusiv drept hrană pentru pești, ulei de pește, hrană pentru animale de companie, aditivi alimentari, produse farmaceutice sau cosmetice.

CAPITOLUL IV

INFORMAREA CONSUMATORILOR

Articolul 35

Informații obligatorii

(1)   Fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 1169/2011, produsele pescărești și de acvacultură menționate la literele (a), (b), (c) și (e) din anexa I la prezentul regulament, care sunt comercializate în Uniune, indiferent de originea acestora sau de metoda lor de comercializare, pot fi oferite spre vânzare consumatorului final sau unei unități de restaurație colectivă doar dacă se indică, prin marcaj sau etichete corespunzătoare, următoarele elemente:

(a)

denumirea comercială și științifică a speciei;

(b)

metoda de producție, în special prin expresiile următoare „…capturat…” sau „…capturat în ape dulci…” sau „… de crescătorie…”;

(c)

zona în care produsul a fost capturat sau crescut și categoria de unealtă de pescuit utilizată la capturarea peștilor, în conformitate cu prima coloană din anexa III la prezentul regulament;

(d)

dacă produsul a fost decongelat;

(e)

data de durabilitate minimă, după caz.

Cerința prevăzută la litera (d) nu se aplică:

(a)

ingredientelor prezente în produsul final;

(b)

produselor alimentare pentru care congelarea este o etapă necesară din punct de vedere tehnologic a procesului de producție;

(c)

produselor pescărești și de acvacultură congelate în prealabil în scopuri de siguranță sanitară, în conformitate cu secțiunea VIII din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

(d)

produselor pescărești și de acvacultură care au fost decongelate înainte de afumare, sărare, preparare, murare, uscare sau înainte de orice combinare a acestor procese.

(2)   Pentru produsele pescărești și de acvacultură care nu sunt preambalate, informațiile obligatorii prezentate la alineatul (1) pot fi furnizate pentru vânzarea cu amănuntul prin intermediul informațiilor comerciale cum ar fi panourile sau posterele.

(3)   Atunci când se oferă spre vânzare consumatorului final sau unei unități de restaurație colectivă un produs mixt format din aceleași specii, însă derivat dintr-o varietate de metode de producție, se indică metoda utilizată pentru fiecare lot. Atunci când se oferă spre vânzare consumatorului final sau unei unități de restaurație colectivă un produs mixt format din aceleași specii, însă derivat dintr-o varietate de zone de capturare sau țări în care se practică piscicultura, se menționează cel puțin zona celui mai reprezentativ lot din punct de vedere cantitativ, precum și o indicație a faptului că produsele provin, de asemenea, din diferite zone de capturare sau în care se practică piscicultura.

(4)   Statele membre pot scuti de cerințele prevăzute la alineatul (1) cantități mici de produse vândute direct de pe navele de pescuit către consumatori, cu condiția ca acestea să nu depășească valoarea menționată la articolul 58 alineatul (8) din Regulamentul nr. 1224/2009.

(5)   Produsele pescărești și de acvacultură și ambalajele lor, etichetate sau marcate înainte de 13 decembrie 2014, care nu sunt conforme cu prezentul articol, pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor respective.

Articolul 36

Raportarea etichetării ecologice

După consultarea statelor membre și a părților interesate, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 1 ianuarie 2015, un raport de fezabilitate privind opțiunile pentru un mecanism de etichetare ecologică pentru produsele pescărești și de acvacultură, în special privind crearea unui astfel de mecanism la nivelul Uniunii și privind stabilirea de standarde minime în ceea ce privește utilizarea unei etichete ecologice a Uniunii de către statele membre.

Articolul 37

Denumirea comercială

(1)   În sensul articolului 35 alineatul (1), statele membre întocmesc și publică o listă cu denumirile comerciale acceptate pe teritoriul lor, împreună cu denumirile științifice aferente. Lista cuprinde:

(a)

denumirea științifică a fiecărei specii, în conformitate cu sistemul de informații FishBase sau conform bazei de date ASFIS a Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), după caz;

(b)

denumirea comercială:

(i)

denumirea speciei în limba sau limbile oficiale din statul membru în cauză;

(ii)

dacă este cazul, orice altă denumire sau alte denumiri acceptate sau permise la nivel local sau regional.

(2)   Poate purta denumirea de „pește” orice specie de pește care constituie un ingredient al altui produs alimentar, cu condiția ca denumirea și prezentarea acestui produs să nu se refere la o specie anume de pește.

(3)   Orice modificări aduse listei de denumiri comerciale acceptate de un stat membru sunt comunicate de îndată Comisiei, care informează celelalte state membre cu privire la acestea.

Articolul 38

Indicarea zonei de capturare sau de producție

(1)   Indicarea zonei de capturare sau de producție în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) litera (c) include următoarele elemente:

(a)

în cazul produselor de pescuit capturate în mare, înscrierea numelui subzonei sau a diviziunii astfel cum figurează în lista zonelor de pescuit FAO, precum și numele zonei respective exprimat în termeni accesibili consumatorului, sau o hartă ori pictogramă a zonei respective, sau, prin derogare de la această condiție, pentru produsele pescărești capturate în alte ape decât cele ale Atlanticului de Nord-Est (zona de pescuit FAO 27), ale Mediteranei și ale Mării Negre (zona de pescuit FAO 37), indicarea numelui zonei de pescuit FAO.

(b)

în cazul produselor pescărești capturate în apă dulce, menționarea corpului de apă de origine din statul membru sau țara terță de unde provine produsul;

(c)

în cazul produselor de acvacultură, menționarea statului membru sau a țării terțe în care produsul a ajuns la mai mult de jumătate din greutatea sa finală sau a stat mai mult de jumătate din perioada de creștere sau, în cazul crustaceelor, a trecut prin etapa finală de creștere sau de cultivare timp de cel puțin șase luni.

(2)   În plus față de informațiile menționate la alineatul (1), operatorii pot indica o zonă de capturare sau de producție mai precisă.

Articolul 39

Informații suplimentare furnizate în mod voluntar

(1)   În plus față de informațiile obligatorii necesare în temeiul articolului 35, se pot furniza în mod voluntar următoarele informații, cu condiția ca acestea să fie clare și lipsite de ambiguitate:

(a)

data capturării produselor pescărești sau a recoltării produselor de acvacultură;

(b)

data debarcării produselor pescărești sau informații cu privire la portul în care au fost debarcate produsele;

(c)

informații mai detaliate despre tipul de unelte de pescuit, astfel cum figurează în a doua coloană a anexei III;

(d)

în cazul produselor de pescuit capturate în mare, informații cu privire la statul de pavilion al navei care a realizat captura;

(e)

informații referitoare la mediu;

(f)

informații de natură etică sau sociale;

(g)

informații privind tehnicile și practicile de producție;

(h)

informații privind conținutul nutrițional al produsului.

(2)   Se poate utiliza un cod de răspuns rapid (QR) care să evidențieze toate informațiile menționate la articolul 35 alineatul (1) sau o parte dintre acestea.

(3)   Informațiile furnizate voluntar nu se includ în detrimentul spațiului disponibil pentru informațiile obligatorii pe marcaj sau etichete.

(4)   Nu se includ informații facultative care nu pot fi verificate.

CAPITOLUL V

NORME PRIVIND CONCURENȚA

Articolul 40

Aplicarea normelor privind concurența

Articolele 101 – 106 din TFUE și dispozițiile de punere în aplicare ale acestora se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor menționate la articolul 101 alineatul (1) și la articolul 102 din TFUE, care se referă la producția și comercializarea de produse pescărești și de acvacultură.

Articolul 41

Excepții de la aplicarea normelor privind concurența

(1)   Fără a aduce atingere articolului 40 din prezentul regulament, articolul 101 alineatul (1) din TFUE nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor organizațiilor de producători care se referă la producția sau vânzarea de produse pescărești și de acvacultură sau la utilizarea unor instalații comune pentru stocarea, tratarea sau prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură și care:

(a)

sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din TFUE;

(b)

nu implică nicio obligație de a percepe prețuri identice;

(c)

nu duc la vreo formă de separare a piețelor în cadrul Uniunii;

(d)

nu exclud concurența; și

(e)

nu elimină concurența pentru o parte substanțială a produselor în cauză.

(2)   Fără a se aduce atingere articolului 40 din prezentul regulament, articolul 101 alineatul (1) din TFUE nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor organizațiilor interprofesionale care:

(a)

sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din TFUE;

(b)

nu implică obligația de a aplica un preț fix;

(c)

nu duc la vreo formă de separare a piețelor în cadrul Uniunii;

(d)

nu aplică reguli diferite tranzacțiilor echivalente cu alți parteneri comerciali, creând astfel un dezavantaj concurențial pentru aceștia;

(e)

nu elimină concurența pentru o parte substanțială a produselor în cauză; și

(f)

nu restrâng concurența în moduri neesențiale pentru îndeplinirea obiectivelor PCP.

CAPITOLUL VI

CUNOAȘTEREA PIEȚEI

Articolul 42

Cunoașterea pieței

(1)   Comisia:

(a)

culege, analizează și diseminează cunoștințe economice și destinate înțelegerii pieței produselor pescărești și de acvacultură din Uniune de-a lungul lanțului de aprovizionare, ținând seama de contextul internațional;

(b)

oferă sprijin practic organizațiilor de producători și organizațiilor interprofesionale, în scopul unei mai bune coordonări a informațiilor între operatori și cei care prelucrează produsele;

(c)

desfășoară periodic anchete periodice privind prețurile pentru produse pescărești și de acvacultură de pe piața Uniunii de-a lungul lanțului de aprovizionare și efectuează analize cu privire la tendințele pieței;

(d)

efectuează studii de piață ad-hoc și elaborează o metodologie pentru anchetele privind modul de stabilire a prețurilor.

(2)   În vederea punerii în aplicare a alineatului (1), Comisia adoptă măsurile următoare:

(a)

facilitează accesul la datele disponibile cu privire la produsele pescărești și de acvacultură colectate în temeiul dreptului Uniunii;

(b)

pune la dispoziția părților interesate și a publicului larg, într-un mod accesibil și ușor de înțeles, informații cu privire la piață, cum ar fi anchetele privind prețurile, analizele și studiile de piață, fără a aduce atingere Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (19).

(3)   Statele membre contribuie la realizarea obiectivelor menționate la alineatul (1).

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII PROCEDURALE

Articolul 43

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 44

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 1184/2006

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Prezentul regulament stabilește normele privind aplicabilitatea articolelor 101-106 și a articolului 108 alineatele (1) și (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în ceea ce privește producția sau comerțul cu produsele enumerate în anexa I la TFUE, cu excepția produselor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (20) și al Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (21).

Articolul 45

Modificări la Regulamentul (CE) nr. 1224/2009

Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 57 alineatul (1), se adaugă următoarea teză:

„Statele membre efectuează controale pentru a asigura conformitatea. Controalele pot avea loc în timpul tuturor etapelor de comercializare și în timpul transportului.”.

2.

Articolul 58 alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

„(g)

informațiile furnizate consumatorilor prevăzute la articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (22);

(b)

Litera (h) se elimină.

Articolul 46

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 104/2000 se abrogă. Cu toate acestea, articolul 4 se aplică până la 12 decembrie 2014.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 47

Norme de stabilire a standardelor comune de comercializare

Normele de stabilire a standardelor comune de comercializare, în special Regulamentul (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului (23), Regulamentul (CEE) nr. 1536/92 al Consiliului (24), Regulamentul (CE) nr. 2406/96 al Consiliului (25), precum și alte norme adoptate în scopul aplicării de standarde comune de comercializare, precum Regulamentul (CEE) nr. 3703/85 al Comisiei (26), se aplică în continuare.

Articolul 48

Reexaminare

Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la rezultatele aplicării prezentului regulament până la 31 decembrie 2022.

Articolul 49

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2014, cu excepția capitolului IV și a articolului 45 care se aplică de la 13 decembrie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 181, 21.6.2012, p. 183.

(2)  JO C 225, 27.7.2012, p. 20.

(3)  Poziția Parlamentului European din 12 septembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și poziția în primă lectură a Consiliului din 17 octombrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 9 decembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (JO L 17, 21.1.2000, p. 22).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1184/2006 al Consiliului din 24 iulie 2006 de aplicare a anumitor norme de concurență în domeniul producției și comerțului cu produse agricole (JO L 214, 4.8.2006, p. 7).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1220/2012 al Consiliului din 3 decembrie 2012 privind măsurile legate de comerț pentru garantarea aprovizionării cu anumite produse pescărești a prelucrătorilor din Uniune în perioada 2013-2015, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 104/2000 și (UE) nr. 1344/2011 (JO L 349, 19.12.2012, p. 4).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1026/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind anumite măsuri în scopul conservării stocurilor de pește aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil (JO L 316, 14.11.2012, p. 34).

(9)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei nr. 2004/585/CE a Consiliului (A se vedea pagina 22 din prezentul Jurnal Oficial).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei Text cu relevanță pentru SEE (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).

(12)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO L 226, 25.6.2004, p. 83).

(17)  Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).

(18)  Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).

(19)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(20)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(21)  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (JO L 354, 28.12.2013, p. 1)”.

(22)  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1184/2006 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 1).”;

(23)  Regulamentul (CEE) nr. 2136/89 al Consiliului din 21 iunie 1989 privind stabilirea unor standarde comune de comercializare pentru conservele de sardine și a unor descrieri comerciale pentru conservele de sardine și conservele de produse de tipul sardine (JO L 212, 22.7.1989, p. 79).

(24)  Regulamentul (CEE) nr. 1536/92 al Consiliului din 9 iunie 1992 privind stabilirea normelor comune de comercializare pentru conservele de ton și de pălămidă (JO L 163, 17.6.1992, p. 1).

(25)  Regulamentul (CE) nr. 2406/96 al Consiliului din 26 noiembrie 1996 privind stabilirea standardelor comune de piață pentru anumite produse pescărești (JO L 334, 23.12.1996, p. 1).

(26)  Regulamentul (CEE) nr. 3703/85 al Comisiei din 23 decembrie 1985 de stabilire a modalității de aplicare a normelor comune de comercializare pentru anumiți pești proaspeți sau refrigerați (JO L 351, 28.12.1985, p. 63).


ANEXA I

PRODUSE PESCĂREȘTI ȘI DE ACVACULTURĂ CARE FAC OBIECTUL ORGANIZĂRII COMUNE A PIEȚELOR

Codul NC

Denumirea produselor

(a)

0301

Pești vii

0302

Pește proaspăt sau refrigerat, cu excepția fileului de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

0303

Pești congelați, cu excepția fileurilor de pește și a cărnii de pește de la poziția 0304

0304

Fileuri de pește și carne de pește (chiar tocată), proaspete, refrigerate sau congelate

(b)

0305

Pește, uscat, sărat sau în saramură; pește afumat, chiar fiert, înainte sau în timpul afumării; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de pește, proprii alimentației umane

(c)

0306

Crustacee, chiar decorticate, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; crustacee nedecorticate, fierte în apă sau în aburi, refrigerate sau nu, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de crustacee, proprii alimentației umane

0307

Moluște, chiar separate de cochilie, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele și moluștele, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete de nevertebrate acvatice, altele decât crustaceele, proprii alimentației umane

(d)

 

Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte menționate la capitolul 1 sau 3, improprii alimentației umane:

Altele:

Produse din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice; animale moarte menționate la capitolul 3:

0511 91 10

Deșeuri de pește

0511 91 90

Altele

(e)

1212 20 00

Alge

(f)

 

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora, de pește sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic:

1504 10

Uleiuri din ficat de pește și fracțiunile acestora

1504 20

Grăsimi și uleiuri de pește și fracțiunile lor, altele decât uleiurile din ficat de pește

(g)

1603 00

Extracte și sucuri de carne, de pești sau de crustacee, de moluște sau de alte nevertebrate acvatice

(h)

1604

Preparate și conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește

(i)

1605

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate

(j)

 

Paste alimentare, fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau nu, sau altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, canneloni; cușcuș, preparat sau nu

1902 20

Paste alimentare umplute (chiar fierte sau altfel preparate):

1902 20 10

Care conțin pești, crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice în proporție de peste 20 % din greutate

(k)

 

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete din carne sau organe, din pește sau din crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice, improprii pentru alimentația umană; jumări:

2301 20 00

Făină, pudră și aglomerate sub formă de pelete, din pește sau crustacee, moluște sau alte nevertebrate acvatice

(l)

 

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor

2309 90

Altele:

ex 2309 90 10

Emulsie de pește


ANEXA II

PRODUSE PESCĂREȘTI CARE FAC OBIECTUL MECANISMULUI DE STOCARE

Cod NC

Descrierea produselor

0302 22 00

Cambula (Pleuronectes platessa)

ex 0302 29 90

Limandă (Limanda limanda)

0302 29 10

Calcan mic (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

Cambula (Platichthys flesus)

0302 31 10

și

0302 31 90

Ton alb (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

Hering din specia Clupea harengus

0302 50 10

Cod din specia Gadus morhua

0302 61 10

Sardine din specia Sardina pilchardus

ex 0302 61 80

Șprot (sprattus sprattus)

0302 62 00

Eglefin (haddock) (Melanogramnus aeglefinus)

0302 63 00

Cod negru (Pollachius virens)

ex 0302 64

Macrou din speciile Scomber scombrus și Scomber japonicus

0302 65 20

și

0302 65 50

Câine de mare (Squalus acanthias și Scyliorhinus spp.)

0302 69 31

și

0302 69 33

Sebastă (pești roșii) (Sebastes spp.)

0302 69 41

Merlan (Merlangius merlangus)

0302 69 45

Mihalț-de-mare (Molva spp.)

0302 69 55

Hamsie (anșoa) (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

Merluciu din specia Merluccius merluccius

0302 69 81

Pești pediculați (Lophius spp.)

ex 0302 69 99

Corifenă (Coryphaena hippurus)

ex 0307 41 10

Sepie (Sepia officinalis și Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

Creveți din specia Crangon crangon și creveți nordici (Pandalus borealis)

0302 23 00

Calcan (Solea spp.)

0306 24 30

Crab comestibil (Cancer pagurus)

0306 29 30

Homar norvegian (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

și

0304 29 55

0304 29 56

0304 29 58

Merluciu din genul Merlucius

0303 79 71

Dorade de mare (Dentex dentex și Pagellus spp.)

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

Pește-spadă (Xiphias gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

Creveți din familia Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

Sepii din speciile Sepia officinalis, Rossia macrosoma și Sepiola rondeletti

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

și

0307 49 38

Calmar (Loligo spp.)

0307 49 51

Calmar (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

Caracatiță (Octopus spp.)

0307 99 11

Illex spp.

0303 41 10

Ton alb (Thunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

Ton cu aripioare galbene (Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

Pești săritori sau bonită cu abdomenul vărgat (Katsuwomus pelamis)

0303 45 10

Ton roșu (Thunnus thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

Alte specii din genurile Thunnus și Euthynnus

ex 0302 29 90

Limandră (Microstomus kitt)

0302 35 10

și

0302 35 90

Ton roșu (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

Polac (Pollachius pollachius)

0302 69 75

Pești din specia Brama (Brama spp.)

ex 0302 69 82

Merlani albaștri (Micromesistius poutassou sau Gadus poutassou)

ex 0302 69 99

Trisopterus luscus și cod mediteranean (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

Hupa (Boops boops)

ex 0302 69 99

Picarel (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

Țipar de mare (Conger conger)

ex 0302 69 99

Rândunică-de-mare (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

Stavrid negru (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

Chefal (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

și

ex 0304 19 99

Raja spp.

ex 0302 69 99

Pește-teacă (Lepidopus caudatus și Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

Scoica Saint-Jacques (Pecten maximus)

ex 0307 91 00

Melc-de-mare (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

Barbun sau barbun vărgat (Mullus barbatus, Mullus surmuletus)

ex 0302 69 99

Cantar (Spondyliosoma cantharus)


ANEXA III

INFORMAȚII PRIVIND UNELTELE DE PESCUIT

Informații obligatorii privind categoria de unelte de pescuit

Informații mai detaliate privind uneltele și codurile corespunzătoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei (1) și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei (2)

Năvoade

Năvoade de plajă

SB

Năvoade cu ancoră

SDN

Năvoade scoțiene

SSC

Năvoade cu tractare dublă

SPR

Traule

Traul lateral

TBB

Traul de fund cu panouri

OTB

Traule de fund cu tractare dublă

PTB

Traule pelagice cu panouri

OTM

Traule pelagice cu tractare dublă

PTM

Traule îngemănate cu panouri

OTT

Setci și plase similare

Setci ancorate (fixate)

GNS

Setci (în derivă)

GND

Setci de încercuire

GNC

Setci cu sirec

GTR

Setci simple și setci cu sirec combinate

GTN

Setci înconjurătoare și năvoade elevatoare

Plase-pungă

PS

Năvoade lampara

LA

Năvoade elevatoare manevrate de navă

LNB

Năvoade elevatoare staționare acționate de pe țărm

LNS

Cârlige și undițe

Undițe și lansete (manevrate manual)

LHP

Undițe și lansete (mecanizate)

LHM

Paragate de fund

LLS

Paragate flotante

LLD

Undițe tractate

LTL

Drage

Drage remorcate de navă

DRB

Drage manuale utilizate la bordul unei nave

DRH

Drage mecanizate care includ drage de aspirație

HMD

Vârșe și capcane

Vârșe (capcane)

FPO


(1)  Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare (JO L 5, 9.1.2004, p. 25).

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (JO L 112, 30.4.2011, p. 1).


ANEXA IV

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 104/2000

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolele 1-5

Articolele 2 și 3

Articolele 33 și 34

Articolul 4

Articolele 35-39

Articolul 5 alineatul (1)

Articolele 6, 7, 8,

Articolul 5 alineatele (2), (3) și (4) și articolul 6

Articolele 14, 18–21

Articolul 7

Articolele 22 și 24-27

Articolul 8

Articolele 9-12

Articolele 28, 29

Articolul 13

Articolele 11, 12, 13, 16, 18, 20 și 21

Articolul 14

Articolul 41 alineatul (2)

Articolul 15

Articolul 23

Articolul 16

Articolele 24-27

Articolele 17- 27

Articolele 30, 31 și 32

Articolul 33

Articolul 34

Articolele 20 alineatul (2), 21 și 32

Articolul 35

Articolul 36

Articolul 37

Articolul 43

Articolele 38 și 39

Articolul 43

Articolul 40

Articolul 41

Articolul 48

Articolul 42

Articolele 44, 45 și 46

Articolul 43

Articolul 49

Articolul 40

Articolul 41 alineatul (1)

Articolul 42


Top