EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0148

Regulamentul delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 52, 23.2.2013, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 152 - 161

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/148/oj

23.2.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 52/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 148/2013 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2012

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (2), în special articolul 9 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În vederea asigurării flexibilității, o contraparte ar trebuie să poată delega raportarea unui contract unei alte contrapărți sau unei părți terțe. Contrapărțile ar trebui, de asemenea, să poată conveni delegarea raportării către o entitate terță comună, inclusiv o contraparte centrală (CPC), iar aceasta din urmă să transmită registrului central de tranzacții un raport care include tabelul cu câmpuri relevant. În aceste condiții și în vederea asigurării calității datelor, raportul ar trebui să indice că este elaborat în numele ambelor contrapărți și să conțină toate detaliile care ar fi fost raportate în cazul raportării separate a contractului.

(2)

Pentru a evita inconsecvențele în tabelele cu date comune, fiecare contraparte la un contract derivat ar trebui să se asigure că datele comune raportate au fost convenite între ambele contrapărți ale tranzacției. Un identificator unic de tranzacție va ajuta la reconcilierea datelor în cazul în care contrapărțile raportează unor registre centrale de tranzacții diferite.

(3)

Pentru a evita raportarea dublă și pentru a reduce povara raportării, în cazul în care una dintre contrapărți sau CPC raportează în numele ambelor contrapărți, contrapartea sau CPC ar trebui să poată să trimită un raport registrului central de tranzacții care să conțină informațiile relevante.

(4)

Evaluarea contractelor derivate este esențială pentru a permite autorităților de reglementare să își îndeplinească mandatul, în special în ceea ce privește stabilitatea financiară. Valoarea la prețul de piață sau în funcție de un model a unui contract indică semnul și dimensiunea expunerilor referitoare la contractul respectiv și completează informațiile privind valoarea inițială precizate în contract.

(5)

Colectarea informațiilor privind garanțiile referitoare la un anumit contract este esențială pentru asigurarea monitorizării corespunzătoare a cheltuielilor. Pentru a permite acest lucru, contrapărțile care constituie garanții pentru tranzacțiile lor ar trebui să raporteze detaliile privind garanțiile astfel constituite la nivel de tranzacție. În cazul în care garanțiile sunt calculate pe baza pozițiilor nete rezultate dintr-un set de contracte, nefiind, prin urmare, constituite la nivel de tranzacție, ci la nivel de portofoliu, contrapărțile ar trebui să poată raporta portofoliul folosind un cod unic sau un sistem de numerotare stabilit de contraparte. Codul unic respectiv ar trebui să identifice portofoliul specific în privința căruia sunt schimbate garanțiile, în cazul în care contrapartea are mai mult de un portofoliu, și ar trebui, de asemenea, să garanteze că un contract derivat poate fi corelat cu un anumit portofoliu asupra căruia se dețin garanții.

(6)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare transmis Comisiei de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) și reflectă importanța rolului registrelor centrale de tranzacții pentru ameliorarea transparenței piețelor față de public și autoritățile de reglementare și a datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții, trebuie colectate de acestea și trebuie puse la dispoziția acestora în funcție de clasa de instrumente financiare derivate și de natura tranzacției.

(7)

AEVMP a consultat autoritățile relevante și membrii Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) înainte de a înainta proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament. În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (3), AEVMP a efectuat consultări publice deschise cu privire la aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor din cadrul AEVMP, înființat în conformitate cu articolul 37 din regulamentul respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Detalii care trebuie incluse în rapoarte în temeiul articolului 9 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

(1)   Rapoartele către un registru central de tranzacții includ:

(a)

detaliile prezentate în tabelul 1 din anexă, care conține informații referitoare la contrapărțile la un contract;

(b)

informațiile prezentate în tabelul 2 din anexă, care conține detalii referitoare la contractul derivat încheiat între două contrapărți;

(2)   În sensul alineatului (1), încheierea unui contract înseamnă „efectuarea unei tranzacții” în sensul de la articolul 25 alineatul (3) din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

(3)   În cazul în care se efectuează un raport în numele ambelor contrapărți, acesta conține informațiile prezentate în tabelul 1 din anexă referitor la fiecare dintre contrapărți. Informațiile prezentate în tabelul 2 din anexă se transmit o singură dată.

(4)   În cazul în care se efectuează un raport în numele ambelor contrapărți, raportul indică acest fapt, conform câmpului 9 din tabelul 1 din anexă.

(5)   În cazul în care o contraparte raportează detaliile unui contract către un registru central de tranzacții în numele celeilalte contrapărți sau în cazul în care o entitate terță raportează un contract unui registru central de tranzacții în numele uneia sau al ambelor contrapărți, informațiile raportate includ toate detaliile care ar fi fost raportate în cazul raportării contractului către registrul central de tranzacții separat de către fiecare contraparte.

(6)   În cazul în care un contract derivat include caracteristici tipice pentru mai mult de un activ suport menționat în tabelul 2 din anexă, raportul indică clasa cu care contrapărțile convin că seamănă cel mai mult contractul înainte de transmiterea acestuia din urmă către registrul central de tranzacții.

Articolul 2

Tranzacții compensate

(1)   În cazul în care un contract existent este compensat ulterior printr-o CPC, compensarea ar trebui raportată ca modificare a contractului existent.

(2)   În cazul în care un contract este încheiat într-un loc de tranzacționare și compensat printr-o CPC, astfel încât una dintre contrapărți nu cunoaște identitatea celeilalte contrapărți, contrapartea raportoare menționează CPC în cauză drept contraparte a sa.

Articolul 3

Raportarea expunerilor

(1)   Datele privind garanțiile care trebuie incluse în tabelul 1 din anexă includ toate garanțiile constituite.

(2)   În cazul în care o contraparte nu constituie garanții la nivel de tranzacție, contrapărțile raportează unui registru central de tranzacții garanțiile constituite la nivel de portofoliu.

(3)   În cazul în care garanțiile referitoare la un contract sunt raportate la nivel de portofoliu, contrapartea care efectuează raportarea raportează registrului central de tranzacții un cod de identificare a portofoliului garanțiilor constituite pentru cealaltă contraparte în ceea ce privește contractul raportat.

(4)   Contrapărțile nefinanciare diferite de cele menționate la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 nu au obligația de a raporta garanții sau evaluări la prețul de piață ori în funcție de un model ale contractelor menționate în tabelul 1 din anexă.

(5)   Pentru contractele compensate printr-o CPC, evaluările la prețul de piață se furnizează doar de către CPC.

Articolul 4

Jurnalul de raportare

Modificările datelor înregistrate în registrele centrale de tranzacții sunt păstrate într-un jurnal în care se consemnează persoana sau persoanele care au solicitat modificarea, inclusiv registrul central de tranzacții, dacă este cazul, motivul sau motivele modificării, data și ora, precum și o descriere clară a modificărilor, inclusiv a conținutului vechi și nou al datelor relevante, conform descrierilor din câmpurile 58 și 59 din tabelul 2 din anexă.

Articolul 5

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(3)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(4)  JO L 145, 30.4.2004, p. 1.


ANEXĂ

Detalii care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții

Tabelul 1

Date privind contrapărțile

 

Câmp

Detalii de raportat

Părțile contractante

1

Marca temporală a raportării

Data și ora raportării către registrul central de tranzacții.

2

Identificatorul contrapărții

Codul unic de identificare a contrapărții care efectuează raportarea.

În cazul unei persoane fizice se utilizează un cod de client.

3

Identificatorul celeilalte contrapărți

Codul unic de identificare a celeilalte contrapărți la contract. Acest câmp se completează din perspectiva contrapărții care efectuează raportarea. În cazul unei persoane fizice se utilizează un cod de client.

4

Denumirea contrapărții

Denumirea contrapărții care efectuează raportarea.

Acest câmp poate fi lăsat necompletat în cazul în care identificatorul contrapărții conține deja această informație.

5

Domiciliul contrapărții

Informații privind sediul oficial, constând în adresa completă, orașul și țara contrapărții care efectuează raportarea.

Acest câmp poate fi lăsat necompletat în cazul în care identificatorul contrapărții conține deja această informație.

6

Sectorului corporativ al contrapărții

Numele activităților desfășurate de societatea comercială a contrapărții care efectuează raportarea (bancă, societatea de asigurări etc.)

Acest câmp poate fi lăsat necompletat în cazul în care identificatorul contrapărții conține deja această informație.

7

Natura financiară sau nefinanciară a contrapărții

Se indică dacă contrapartea care efectuează raportarea este o contraparte financiară sau nefinanciară în conformitate cu articolul 2 punctele 8 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

8

Identificatorul brokerului

În cazul în care un broker joacă rolul de intermediar pentru contrapartea care efectuează raportarea, fără a deveni o contraparte, contrapartea care efectuează raportarea identifică acest broker printr-un cod unic. În cazul unei persoane fizice se utilizează un cod de client.

9

Identificatorul entității raportoare

În cazul în care contrapartea raportoare a delegat transmiterea raportului unei părți terțe sau celeilalte contrapărți, această entitate trebuie identificată în acest câmp printr-un cod unic. În caz contrar, acest câmp este lăsat necompletat.

În cazul unei persoane fizice se folosește un cod de client atribuit de entitatea juridică la care recurge contrapartea care este o persoană fizică pentru efectuarea tranzacției.

10

Identificatorul membrului compensator

În cazul în care contrapartea raportoare nu este un membru compensator, membrul compensator al acesteia este identificat în acest câmp printr-un cod unic. În cazul unei persoane fizice se utilizează un cod de client atribuit de CPC.

11

Identificatorul beneficiarului

Partea căreia i se aplică drepturile și obligațiile care decurg din contract. În cazul în care tranzacția este efectuată prin intermediul unei structuri, cum ar fi un trust sau un fond, care reprezintă o serie de beneficiari, beneficiarul ar trebui identificat ca fiind respectiva structură. Dacă beneficiarul contractului nu este contraparte la acest contract, contrapartea raportoare trebuie să îl identifice pe acesta printr-un cod unic sau, în cazul persoanelor fizice, printr-un cod de client atribuit de entitatea juridică la care a recurs persoana fizică.

12

Capacitatea în care se efectuează tranzacții

Se identifică dacă contrapartea raportoare a încheiat contractul în calitate de mandatar, pe cont propriu (în nume propriu sau în numele unui client) sau în calitate de agent pentru contul și în numele unui client.

13

Calitatea contrapărții

Identifică dacă contractul este o cumpărare sau o vânzare. În cazul unui contract derivat pe rata dobânzii, partea care cumpără va fi reprezentată de plătitorul segmentului 1, iar partea care vinde va fi reprezentată de plătitorul segmentului 2.

14

Tranzacție cu o contraparte din afara SEE

Indică dacă cealaltă contraparte își are sediul în afara SEE.

15

Conexiune directă cu o activitate comercială sau cu finanțare de trezorerie

Dacă se poate măsura în mod obiectiv că contractul are legături directe cu activitatea comercială sau de finanțare de trezorerie a contrapărții raportoare, conform articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Acest câmp se lasă liber în cazul în care contrapartea raportoare este o contraparte financiară, conform articolului 2 punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

16

Prag de compensare

Informații privind situarea contrapărții raportoare deasupra sau dedesubtul pragului de compensare menționat la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Acest câmp se lasă liber în cazul în care contrapartea raportoare este o contraparte financiară, conform articolului 2 punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

17

Valoarea la prețul de piață a contractului

Evaluarea la prețul de piață a contractului sau evaluarea în funcție de model, dacă este cazul în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

18

Moneda în care este exprimată valoarea la prețul de piață a contractului

Moneda utilizată pentru evaluarea la prețul de piață a contractului sau pentru evaluarea în funcție de model, dacă este cazul în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

19

Data evaluării

Data ultimei evaluări la prețul de piață sau în funcție de model.

20

Ora evaluării

Ora ultimei evaluări la prețul de piață sau în funcție de model.

21

Tipul de evaluare

Precizarea dacă evaluarea s-a efectuat la prețul de piață sau în funcție de model.

22

Nivelul de constituire a garanției

Dacă s-au constituit garanții.

23

Portofoliu de garanții

Dacă garanțiile au fost constituite la nivel de portofoliu. Prin portofoliu se înțelege calcularea garanțiilor pe baza pozițiilor nete rezultate dintr-un set de contracte, nu pe baza tranzacțiilor individuale.

24

Codul portofoliului de garanții

Dacă garanțiile se raportează la nivel de portfoliu, acesta din urmă ar trebui identificat printr-un cod unic stabilit de contrapartea raportoare.

25

Valoarea garanției

Valoarea garanțiilor constituite de contrapartea raportoare pentru cealaltă contraparte. În cazul în care garanțiile sunt constituite la nivel de portofoliu, acest câmp ar trebui să includă valoarea tuturor garanțiilor constituite pentru portofoliul respectiv.

26

Moneda în care este exprimată valoarea garanției

Se precizează valoarea garanțiilor pentru câmpul 25.


Tabelul 2

Date comune

 

Câmp

Detalii de raportat

Tipuri de contracte derivate aplicabile

 

Secțiunea 2a –

Tipul de contract

 

Toate contractele

1

Taxonomia utilizată

Contractul este identificat prin utilizarea unui identificator de produs.

 

2

Identificatorul de produs 1

Contractul este identificat prin utilizarea unui identificator de produs.

 

3

Identificatorul de produs 2

Contractul este identificat prin utilizarea unui identificator de produs.

 

4

Activ suport

Activul suport este identificat prin utilizarea unui identificator unic de produs pentru activul suport respectiv. În cazul coșurilor sau al indicilor, dacă nu există un identificator unic se va utiliza o referință la coșul sau indicele respectiv.

 

5

Moneda noțională 1

Moneda sumei noționale. În cazul unui contract derivat pe rata dobânzii aceasta va fi reprezentată de moneda noțională a segmentului 1.

 

6

Moneda noțională 2

Moneda sumei noționale. În cazul unui contract derivat pe rata dobânzii aceasta va fi reprezentată de moneda noțională a segmentului 2.

 

7

Moneda de livrat

Moneda care trebuie livrată.

 

 

Secțiunea 2b –

Detalii privind tranzacția

 

Toate contractele

8

Identificatorul tranzacției

Un identificator unic de tranzacție convenit la nivel european, furnizat de contrapartea raportoare. Dacă nu este disponibil niciun identificator unic de tranzacție, ar trebui generat un cod unic, care să fie convenit cu cealaltă contraparte.

 

9

Numărul de referință al tranzacției

Un număr unic de identificare a tranzacției, furnizat de entitatea raportoare sau de un terț care raportează în numele acesteia.

 

10

Locul de executare

Locul de executare se identifică printr-un cod unic pentru acest loc. În cazul unui contract extrabursier, trebuie stabilit dacă instrumentul respectiv este acceptat la tranzacționare, dar tranzacționat extrabursier, sau nu este acceptat la tranzacționare și tranzacționat extrabursier.

 

11

Comprimare

Dacă contractul este rezultatul unui exercițiu de comprimare.

 

12

Preț/rată

Prețul pe instrument financiar derivat, cu excluderea, dacă este cazul, a comisionului și a dobânzii acumulate.

 

13

Notarea prețului

Modalitatea de exprimare a prețului.

 

14

Valoarea noțională

Valoarea inițială a contractului.

 

15

Multiplicatorul de preț

Numărul unităților instrumentului financiar incluse într-un lot de tranzacționare; de exemplu, numărul de instrumente financiare derivate reprezentate de un contract.

 

16

Cantitate

Numărul de contracte incluse în raport, în cazul în care se raportează mai mult de un contract derivat.

 

17

Plată în avans

Valoarea oricărei plăți în avans efectuate sau primite de contrapartea raportoare.

 

18

Tipul de livrare

Dacă contractul este decontat fizic sau în numerar.

 

19

Marca temporală a executării

Astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (2).

 

20

Data intrării în vigoare

Data la care intră în vigoare obligațiile care decurg din contract.

 

21

Data scadenței

Data inițială de expirare a contractului raportat. Rezilierile anticipate nu se raportează în acest câmp.

 

22

Data de încetare

Data încetării contractului raportat. Dacă aceasta nu este diferită de data scadenței, acest câmp se lasă necompletat.

 

23

Data decontării

Data decontării activului suport. În cazul existenței mai multor date se pot utiliza mai multe câmpuri (de exemplu 23A, 23B, 23C etc.).

 

24

Tipul de acord-cadru

Trimitere la numele acordului-cadru relevant, dacă este utilizat pentru contractul raportat (de exemplu acordul-cadru ISDA, Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement sau orice acord-cadru local).

 

25

Versiunea acordului-cadru

Trimitere la anul versiunii acordului-cadru utilizat pentru tranzacția raportată, dacă este cazul (de exemplu 1992, 2002 etc.).

 

 

Secțiunea 2c –

Atenuarea riscurilor/Raportare

 

Toate contractele

26

Marca temporală a confirmării

Data și ora confirmării, astfel cum sunt definite în Regulamentul delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei (1), indicând fusul orar în care a avut loc confirmarea.

 

27

Mijloace de confirmare

Dacă contractul a fost confirmat prin mijloace electronice, confirmat prin mijloace neelectronice sau rămâne neconfirmat.

 

 

Secțiunea 2d –

Compensare

 

Toate contractele

28

Obligația de compensare

Dacă contractul raportat face obiectul obligației de compensare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

 

29

Compensat

Dacă a avut loc compensarea.

 

30

Marca temporală a compensării

Data și ora la care a avut loc compensarea.

 

31

CPC

În cazul unui contract care a fost compensat, codul unic al CPC care a efectuat compensarea contractului.

 

32

Intragrup

Dacă contractul a fost încheiat sub forma unei tranzacții intragrup, definită la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

 

 

Secțiunea 2e –

Ratele dobânzii

Dacă se raportează un identificator unic de produs care conține toate informațiile de mai jos, raportarea acestor informații nu este obligatorie.

Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii

33

Rata fixă a segmentului 1

Precizarea ratei fixe a segmentului 1, dacă este cazul.

 

34

Rata fixă a segmentului 2

Precizarea ratei fixe a segmentului 2, dacă este cazul.

 

35

Numărul de zile al ratei fixe

Numărul efectiv de zile din perioada de calcul relevantă aplicată de plătitorul ratei fixe, dacă este cazul.

 

36

Frecvența de plată a segmentului fix

Frecvența plăților pentru segmentul cu rată fixă, dacă este cazul.

 

37

Frecvența de plată a segmentului cu rată variabilă

Frecvența plăților pentru segmentul cu rată variabilă, dacă este cazul.

 

38

Frecvența de revizuire a ratei variabile

Frecvența revizuirilor segmentului cu rată variabilă, dacă este cazul.

 

39

Rată variabilă a segmentului 1

Precizarea ratelor dobânzilor utilizate care sunt revizuite la intervale predeterminate raportat la o rată de referință de pe piață, dacă este cazul.

 

40

Rată variabilă a segmentului 2

Precizarea ratelor dobânzilor utilizate care sunt revizuite la intervale predeterminate raportat la o rată de referință de pe piață, dacă este cazul.

 

 

Punctul 2f –

Schimb valutar

Dacă se raportează un identificator unic de produs care conține toate informațiile de mai jos, raportarea acestor informații nu este obligatorie.

Instrumente financiare derivate pe valute

41

Moneda 2

Moneda din swapul încrucișat (cross currency), dacă este diferită de moneda de livrare.

 

42

Cursul de schimb 1

Cursul de schimb contractual al monedelor.

 

43

Cursul de schimb pentru contracte forward

Cursul de schimb pentru contracte forward la data valorii.

 

44

Baza cursului de schimb

Moneda de bază pentru cursul de schimb.

 

 

Secțiunea 2g –

Mărfuri

În cazul în care se raportează un UPI care conține toate informațiile de mai jos, atunci acestea nu mai sunt obligatorii, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului  (2).

Instrumente financiare derivate pe mărfuri

 

Generalități

 

 

45

Mărfuri – categoria principală

Tipul de mărfuri care reprezintă activul suport al contractului.

 

46

Mărfuri – detalii

Detalii privind mărfurile, conținând informații mai specifice decât cele furnizate în câmpul 45.

 

 

Energie

Informații care trebuie raportate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1227/2011, dacă este cazul.

 

47

Punctul sau zona de livrare

Punctul sau punctele de livrare din zona sau zonele de piață.

 

48

Punctul de interconectare

Identificarea frontierei ori a frontierelor sau a punctului de frontieră ori a punctelor de frontieră ale unui contract de transport.

 

49

Tip de sarcină

Secțiune repetabilă a câmpurilor 50-54 pentru identificarea profilului de livrare a produsului care corespunde cu perioadele de livrare ale zilei.

 

50

Data și ora de începere a livrării

Data și ora de începere a livrării.

 

51

Data și ora de încheiere a livrării

Data și ora de încheiere a livrării.

 

52

Capacitatea contractului

Cantitatea pe interval de timp de livrare.

 

53

Unitatea de cantitate

Cantitatea zilnică sau orară în MWh sau kWh/zi care corespunde mărfii suport.

 

54

Prețul/cantitate livrată în intervalul de timp

Dacă este cazul, prețul pe cantitatea livrată în intervalul de timp.

 

 

Secțiunea 2h –

Opțiuni

Dacă se raportează un identificator unic de produs care conține toate informațiile de mai jos, raportarea acestor informații nu este obligatorie.

Contracte care conțin o opțiune

55

Tipul de opțiune

Dacă un contract este de vânzare sau de cumpărare.

 

56

Stilul opțiunii (exercitare)

Dacă o opțiune poate fi exercitată numai la o dată fixă (stil european și asiatic), la o serie de date predeterminate (stil Bermuda) sau în orice moment pe durata contractului (stil american).

 

57

Prețul de exercitare (rată maximă/minimă)

Prețul de exercitare a opțiunii.

 

 

Secțiunea 2i –

Modificări ale raportului

 

Toate contractele

58

Tipul de acțiune

Dacă raportul conține:

pentru prima oară un contract derivat sau un eveniment post-tranzacționare, caz în care va fi identificat drept „new”;

modificarea detaliilor unui contract derivat raportat anterior, caz în care va fi identificat drept „modify”;

anularea unui raport transmis eronat, caz în care va fi identificat drept „error”;

rezilierea unui contract existent, caz în care va fi identificat drept „cancel”;

comprimarea contractului raportat, caz în care va fi identificat drept „compression”;

actualizarea evaluării unui contract, caz în care va fi identificat drept „valuation update”;

orice altă modificare a raportului, caz în care va fi identificat drept „other”.

 

59

Detalii privind tipul de acțiune

În cazul în care câmpul 58 este raportat cu valoarea „other”, ar trebui specificate aici detaliile modificării respective.

 


(1)  A se vedea pagina 11 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  JO L 326, 8.12.2011, p. 1.


Top