EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0478

2013/478/UE: Decizia Comisiei din 27 septembrie 2013 de modificare a Deciziei 1999/352/CE, CECO, Euratom de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă

OJ L 257, 28.9.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/478/oj

28.9.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/19


DECIZIA COMISIEI

din 27 septembrie 2013

de modificare a Deciziei 1999/352/CE, CECO, Euratom de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă

(2013/478/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 249,

întrucât:

(1)

Instituțiile și statele membre acordă o importanță sporită protecției intereselor financiare ale Uniunii și combaterii fraudei și a altor activități ilegale care dăunează intereselor financiare ale Uniunii, iar importanța măsurilor în acest sens este confirmată de articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2)

Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei (1) ar trebui să fie modificată ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2).

(3)

Sarcinile Oficiului ar trebui să includă pregătirea unor acte cu putere de lege și norme administrative în domeniul de activitate al Oficiului, inclusiv a instrumentelor relevante care intră sub incidența titlului V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a instrumentelor aplicabile în domeniul protecției monedei euro împotriva falsificării. Sarcinile Oficiului ar trebui, de asemenea, să continue să includă formarea și asistența tehnică pentru protecția monedei euro împotriva falsificării.

(4)

Oficiul ar trebui să ia parte la activitățile organismelor și ale asociațiilor internaționale specializate în combaterea fraudei și a corupției, în special în scopul schimbului de cele mai bune practici.

(5)

Comisia ar trebui să evalueze necesitatea revizuirii prezentei decizii în eventualitatea instituirii unui parchet european,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, a doua teză se elimină.

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), „Comunitate” se înlocuiește cu „Uniune”;

(b)

la alineatul (2) se adaugă următoarea a doua teză:

„Acest lucru include acordarea de sprijin pentru îmbunătățirea protecției monedei euro împotriva falsificării, prin intermediul formării și al asistenței tehnice.”;

(c)

la alineatul (3) se adaugă următoarea teză:

„Acest lucru poate include participarea la activitățile organismelor și ale asociațiilor internaționale specializate în combaterea fraudei și a corupției, în special în scopul schimbului de cele mai bune practici.”;

(d)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Oficiul răspunde de pregătirea unor inițiative legislative și de reglementare ale Comisiei, având drept scop combaterea fraudei, astfel cum se menționează la alineatul (1), precum și protecția monedei euro împotriva falsificării.”

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

„directorul” se înlocuiește cu „directorul general”.

4.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

în versiunea în limba engleză a textului, „Surveillance Committee” se înlocuiește cu „Supervisory Committee”;

„Comunitate” se înlocuiește cu „Uniune”.

5.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Directorul general

(1)   Oficiul este condus de un director general. Acesta este numit de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2). Mandatul directorului general este de șapte ani și nu poate fi reînnoit.

Directorul general răspunde de desfășurarea investigațiilor efectuate de oficiu.

(2)   Pentru a numi un nou director general, Comisia publică o cerere de candidaturi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Publicarea acestei cereri are loc cel târziu cu șase luni înainte de încheierea mandatului directorului general în exercițiu. După emiterea unui aviz favorabil de către Comitetul de supraveghere privind procedura de selecție utilizată de Comisie, Comisia întocmește o listă a candidaților care au calificările corespunzătoare. După consultări cu Parlamentul European și cu Consiliul, Comisia numește directorul general.

(3)   În ceea ce privește directorul general, Comisia își exercită atribuțiile ce revin autorității împuternicite să facă numiri. Orice decizie privind inițierea, în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din anexa IX la Statutul Funcționarilor, a procedurii disciplinare împotriva directorului general trebuie luată printr-o decizie motivată a Comisiei, după consultarea Comitetului de supraveghere. Decizia se comunică, spre informare, Parlamentului European, Consiliului și Comitetului de supraveghere.”

6.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Directorul general al oficiului exercită, în ceea ce privește personalul oficiului, atribuțiile de autoritate împuternicită să facă numiri și de autoritate împuternicită să încheie contracte de muncă ce i-au fost delegate. Acesta poate să subdelege aceste atribuții. În conformitate cu Regimul aplicabil celorlalți agenți, directorul general stabilește condițiile și detaliile privind recrutarea, mai ales în ceea ce privește durata contractelor și prelungirea lor.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   După consultarea Comitetului de supraveghere, directorul general transmite directorului general al DG BUDG un proiect preliminar de buget, pentru a fi inclus în anexa privind oficiul, la secțiunea «Comisia» din bugetul general al Uniunii Europene.”;

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Directorul general acționează ca ordonator de credite în execuția creditelor bugetare menționate în anexa privind oficiul, la secțiunea «Comisia» din bugetul general al Uniunii Europene, și a creditelor de la rubricile bugetare «Antifraudă», pentru care a primit o delegare a competențelor în Regulile interne de execuție a bugetului general. Directorul general poate să subdelege aceste atribuții membrilor personalului cărora li se aplică Statutul funcționarilor Uniunii Europene sau Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în conformitate cu regulile interne mai sus menționate.”;

(d)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Deciziile Comisiei privind organizarea sa internă se aplică oficiului în măsura în care sunt compatibile cu dispozițiile privind oficiul adoptate de organul legislativ al Uniunii și cu prezenta decizie.”

7.

La articolul 7, ultima teză se elimină.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 27 septembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (JO L 136, 31.5.1999, p. 20).

(2)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).


Top