EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0391

Decizia 2013/391/PESC a Consiliului din 22 iulie 2013 în sprijinul punerii concrete în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora

OJ L 198, 23.7.2013, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/391/oj

23.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 198/40


DECIZIA 2013/391/PESC A CONSILIULUI

din 22 iulie 2013

în sprijinul punerii concrete în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la neproliferarea armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 26 alineatul (2) și articolul 31 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 decembrie 2003, Consiliul European a adoptat Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, al cărei capitol III cuprinde o listă a măsurilor destinate combaterii acestei proliferări care trebuie să fie adoptate atât de către Uniune, cât și de către țări terțe.

(2)

Uniunea acționează în prezent în vederea punerii în aplicare a acestei strategii și în vederea materializării măsurilor enumerate în capitolul III al acesteia, în special furnizând resurse financiare pentru sprijinirea proiectelor specifice desfășurate de instituții multilaterale, acordând statelor care au nevoie asistență tehnică și expertiză cu privire la o gamă largă de măsuri în materie de neproliferare și promovând rolul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(3)

La 28 aprilie 2004, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1540 (2004) [„RCSONU 1540 (2004)”], care a reprezentat primul instrument internațional care a abordat, în mod integrat și global, armele de distrugere în masă, vectorii acestora și materialele conexe. RCSONU 1540 (2004) a stabilit obligații imperative pentru toate statele în vederea împiedicării și descurajării actorilor nestatali în ceea ce privește obținerea accesului la astfel de arme și materiale conexe. De asemenea, aceasta a invitat statele să prezinte Comitetului din cadrul Consiliului de Securitate, instituit în temeiul RCSONU 1540 (2004) („Comitetul 1540”), un raport privind măsurile pe care le-au luat sau intenționează să le ia în vederea punerii în aplicare a RCSONU 1540 (2004).

(4)

La 27 aprilie 2006, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1673 (2006) și a decis intensificarea eforturilor Comitetului 1540 pentru încurajarea punerii în aplicare depline a RCSONU 1540 (2004) prin programe de lucru, activități de mobilizare, asistență, dialog și cooperare. De asemenea, Consiliul de Securitate a invitat Comitetul 1540 să examineze, împreună cu statele și organizațiile internaționale, regionale și subregionale, posibilitatea unui schimb de experiență și de lecții învățate, precum și disponibilitatea unor programe care ar putea facilita punerea în aplicare a RCSONU 1540 (2004).

(5)

La 20 aprilie 2011, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 1977 (2011) și a decis să prelungească mandatul Comitetului 1540 pentru o perioadă de 10 ani, până la 25 aprilie 2021. De asemenea, Consiliul de Securitate a decis intensificarea în continuare a eforturilor Comitetului 1540 de încurajare a punerii în aplicare depline de către toate statele membre a RCSONU 1540 (2004), în special în domenii precum (a) răspunderea; (b) protecția fizică; (c) controalele la frontieră și eforturile în materie de aplicare a legii; și (d) controalele naționale privind exporturile și transbordările, inclusiv controalele privind furnizarea de fonduri și servicii, precum finanțarea unor astfel de exporturi și transbordări.

(6)

Punerea în aplicare a Acțiunii comune 2006/419/PESC a Consiliului din 12 iunie 2006 în sprijinul punerii în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (1) și a Acțiunii comune 2008/368/PESC a Consiliului din 14 mai 2008 în sprijinul punerii în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (2) a contribuit la diminuarea semnificativă a numărului statelor care nu raportează și a numărului statelor care nu au prezentat informații suplimentare solicitate de Comitetul 1540 în urma prezentării de către acestea a unor rapoarte incomplete.

(7)

Biroului pentru probleme de dezarmare din cadrul Secretariatului Organizației Națiunilor Unite, care este responsabil de furnizarea sprijinului material și logistic pentru Comitetul 1540 și experții din cadrul acestuia, ar trebui să i se încredințeze sarcina punerii în aplicare din punct de vedere tehnic a proiectelor realizate în temeiul prezentei decizii.

(8)

Prezenta decizie ar trebui pusă în aplicare în conformitate cu acordul-cadru financiar și administrativ încheiat de către Comisia Europeană cu Organizația Națiunilor Unite privind gestionarea contribuțiilor financiare ale Uniunii la programele sau proiectele gestionate de Organizația Națiunilor Unite,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În conformitate cu Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, care stabilește ca obiectiv promovarea rolului Consiliului de Securitate al ONU și dezvoltarea expertizei sale pentru a putea răspunde provocării pe care o reprezintă proliferarea, Uniunea sprijină în continuare punerea în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite [„RCSONU 1540 (2004)”] și a Rezoluției 1977 (2011) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

(2)   Proiectele în sprijinul RCSONU 1540 (2004), care corespund măsurilor strategiei UE, constau în ateliere subregionale, vizite de țară, reuniuni, evenimente, eforturi în materie de formare și relații publice.

(3)   Obiectivele proiectelor constau în următoarele:

sporirea eforturilor și a capacităților naționale și regionale relevante, în principal prin consolidarea capacităților și facilitarea asistenței;

contribuția la punerea concretă în aplicare a recomandărilor specifice ale Evaluării globale 2009 privind stadiul punerii în aplicare a RCSONU 1540 (2004), în special în domeniile asistenței tehnice, cooperării internaționale și sensibilizării publice;

inițierea, elaborarea și aplicarea planurilor de acțiune naționale, la solicitarea statelor membre.

(4)   În anexă figurează o descriere detaliată a proiectelor.

Articolul 2

(1)   Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înaltul Reprezentant”) este responsabil de punerea în aplicare a prezentei decizii.

(2)   Punerea în aplicare la nivel tehnic a proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2) se efectuează de către Secretariatul Organizației Națiunilor Unite (Biroul pentru probleme de dezarmare) [denumit în continuare „Secretariatul ONU (ODA)”]. Acesta îndeplinește respectiva sarcină sub responsabilitatea și controlul Înaltului Reprezentant.

(3)   În acest sens, Înaltul Reprezentant încheie acordurile necesare cu Secretariatul ONU (ODA).

Articolul 3

(1)   Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2) este de 750 000 EUR și este finanțată din bugetul general al Uniunii Europene.

(2)   Cheltuielile finanțate din suma prevăzută la alineatul (1) sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii Europene.

(3)   Comisia supraveghează gestionarea corectă a cheltuielilor menționate la alineatul (2). În acest scop, Comisia încheie un acord de finanțare cu Secretariatul ONU (ODA). Acordul de finanțare prevede că Secretariatul ONU (ODA) trebuie să asigure contribuției Uniunii o vizibilitate corespunzătoare importanței acesteia.

(4)   Comisia depune eforturile necesare pentru a încheia acordul de finanțare menționat la alineatul (3) în cel mai scurt termen de la intrarea în vigoare a prezentei decizii. Comisia informează Consiliul cu privire la orice dificultăți care intervin în cursul acestui proces și cu privire la data încheierii acordului de finanțare.

Articolul 4

Înaltul Reprezentant raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii pe baza rapoartelor periodice pregătite de Secretariatul ONU (ODA). Aceste rapoarte stau la baza evaluării efectuate de Consiliu. Comisia furnizează informații cu privire la aspectele financiare ale proiectelor menționate la articolul 1 alineatul (2).

Articolul 5

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

(2)   Prezenta decizie expiră în termen de 24 de luni de la data încheierii acordului de finanțare menționat la articolul 3 alineatul (3) sau în termen de trei luni de la data adoptării sale, în cazul în care nu se încheie niciun acord de finanțare în termenul respectiv.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2013.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 165, 17.6.2006, p. 30.

(2)  JO L 127, 15.5.2008, p. 78.


ANEXĂ

1.   OBIECTIVE

Obiectivul global al prezentei decizii îl constituie promovarea punerii în aplicare a Rezoluției 1540 (2004) [RCSONU 1540 (2004)] și a Rezoluției 1977 (2011) [RCSONU 1977 (2011)] ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în cadrul punerii în aplicare a strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă prin măsuri specifice având următoarele obiective specifice: sporirea eforturilor și a capacităților naționale și regionale relevante, în principal prin consolidarea capacităților și facilitarea asistenței; contribuția la punerea concretă în aplicare a recomandărilor specifice ale Evaluării globale 2009 privind stadiul punerii în aplicare a RCSONU 1540 (2004), în special în domeniile asistenței tehnice, cooperării internaționale și sensibilizării publice.

2.   DESCRIEREA MĂSURILOR

2.1.   Consolidarea capacităților de punere în aplicare la nivel național și de coordonare la nivel subregional

2.1.1.   Obiectivul măsurii

Sprijinirea activităților de punere în aplicare specifice fiecărei țări, inclusiv elaborarea planurilor de acțiune naționale, precum și dezvoltarea unui proces susținut de punere în aplicare la nivel național și subregional.

Consolidarea cooperării internaționale, inclusiv a rolului Comitetului 1540 în punerea în aplicare a RCSONU 1540 (2004).

2.1.2.   Descrierea măsurii

Facilitarea de către Biroul pentru probleme de dezarmare al ONU (UNODA), în cooperare, după caz, cu alte organizații și entități internaționale, regionale și subregionale, a măsurilor practice pentru punerea în aplicare a cerințelor-cheie ale RCSONU 1540 (2004) la nivel național, în special prin sprijinul pentru vizitele de țară sau activitățile specifice fiecărei țări care se efectuează de către Comitetul 1540, cu acordul statelor în cauză. Este prevăzut sprijinul pentru cinci vizite de țară (cu o durată de patru zile fiecare). În funcție de țara respectivă și de deciziile Comitetului 1540, o vizită de țară sau activitățile specifice fiecărei țări vor contribui la procesul de punere în aplicare la nivel național prin: (a) contribuții la sensibilizare prin dialoguri adaptate cu diferiți actori implicați în punerea în aplicare la nivel național a RCSONU 1540 (2004); (b) examinarea măsurilor și a mecanismelor naționale utilizate pentru punerea în aplicare a rezoluției și identificarea provocărilor specifice cu care se confruntă autoritățile naționale, precum și a posibilelor opțiuni de remediere a acestora; și (c) facilitarea pregătirii planurilor de acțiune voluntare la nivel național și a altor măsuri decise de țara vizitată.

Organizarea de către UNODA, în cooperare, după caz, cu alte organizații și entități internaționale, regionale și subregionale, de reuniuni în subregiuni specifice bazate pe rezultatele atelierelor anterioare de consolidare a capacităților din subregiuni specifice. Este prevăzută desfășurarea a trei reuniuni de monitorizare în subregiunile selectate (Africa, zona Golfului și Orientul Mijlociu, Europa de Sud-Est și America Latină). Fiecare reuniune va fi adaptată pentru a răspunde cerințelor efective ale subregiunii, concentrându-se asupra domeniilor susceptibile să producă rezultate practice. Reuniunile se vor derula în coroborare cu discuțiile tehnice la nivel de țară pentru a examina măsuri specifice de sprijinire a progreselor în punerea în aplicare a RCSONU 1540 (2004). Discuțiile la nivel de țară se vor organiza ca răspuns la invitații din partea statelor membre interesate.

UNODA va desfășura activitățile din cadrul RCSONU 1540 (2004) în cooperare cu alte organizații și agenții internaționale, inclusiv OSCE, AIEA, OIAC, OMS, FAO și OIE, pentru a asigura sinergia efectivă și a evita duplicarea activității.

După caz, se vor urmări sinergiile cu activitățile centrelor de excelență regionale din domeniul chimic, biologic, al radiațiilor și nuclear (CBRN), care sunt în prezent instituite în cadrul Instrumentului de stabilitate, precum și cu alte programe finanțate de UE în acest domeniu.

2.1.3.   Rezultatele măsurii

Îmbunătățirea punerii în aplicare a RCSONU 1540 (2004) prin măsuri suplimentare întreprinse de state în vederea punerii în aplicare depline a acesteia; dezvoltarea unor planuri de acțiune sau foi de parcurs naționale eficace și realiste pentru punerea în aplicare a cerințelor-cheie ale rezoluției menționate; consolidarea abordărilor coordonate regionale în vederea punerii în aplicare a RCSONU 1540 (2004); și stabilirea unor parteneriate eficace între statele participante și furnizorii de asistență.

2.2.   Intensificarea consolidării capacităților în vederea instituirii și menținerii protecției fizice și a evidenței materialelor sensibile cu dublă utilizare

2.2.1.   Obiectivul măsurii

Promovarea consolidării capacităților la nivel național și regional în vederea avansării punerii în aplicare depline a RCSONU 1540 (2004) prin concentrarea asupra unuia dintre domeniile-cheie ale rezoluției, și anume protecția fizică și evidența „materialelor conexe”. RCSONU 1540 (2004) conține dispoziții specifice [(al treilea alineat literele (a) și (b) din partea dispozitivă] care obligă toate statele să instituie controale adecvate privind materialele, echipamentele și tehnologia care ar putea fi utilizate pentru conceperea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme nucleare, chimice și biologice, precum și de vectori ai acestora. În acest sens, se solicită statelor (a) să dezvolte și să mențină măsuri eficace adecvate pentru a ține evidența și a asigura securitatea unor astfel de produse în cadrul producției, utilizării, depozitării sau transportului; și (b) să dezvolte și să mențină măsuri de protecție fizică eficace adecvate.

2.2.2.   Descrierea măsurii

Organizarea de către UNODA a două ateliere subregionale (America Centrală, Asia de Sud-Est și America Latină) care să se concentreze asupra protecției fizice și a evidenței „materialelor conexe”. Prin schimbul de experiență privind practicile și politicile naționale în domeniul evidenței, securității și protecției materialelor biologice, chimice și nucleare relevante, măsura va promova abordări naționale integrate bazate pe bunele practici și pe lecțiile învățate.

Se va pune de asemenea accent, după caz, pe importanța cooperării și a interacțiunii cu organizațiile internaționale precum AIEA, OIAC, OMS, FAO, OIE și OSCE. Fiecare atelier va fi organizat în coroborare cu runde de discuții tehnice relevante cu țările participante, ținând seama pe deplin de specificitățile naționale. Discuțiile la nivel de țară se vor organiza ca răspuns la invitații ale statelor membre interesate în subregiuni relevante.

După caz, se vor urmări sinergiile cu activitățile centrelor de excelență regionale din domeniul CBRN, care sunt în prezent instituite în cadrul Instrumentului de stabilitate, precum și cu alte programe finanțate de UE în acest domeniu.

2.2.3.   Rezultatele măsurii

Eforturi naționale îmbunătățite și capacități sporite de punere în aplicare a unor controale adecvate asupra materialelor, echipamentelor și tehnologiei care ar putea fi utilizate pentru conceperea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme nucleare, chimice și biologice, precum și de vectori ai acestora; identificarea unor practici eficace și eficiente pentru evidența, securizarea și protejarea „materialelor conexe”; o securitate sporită a materialelor relevante la nivel național și regional; parteneriate regionale și internaționale consolidate în domenii relevante; și contribuția la eforturile pentru creșterea securității CBRN în general.

2.3.   Sprijin pentru punerea concretă în aplicare a recomandărilor Evaluării globale 2009 privind stadiul punerii în aplicare a RCSONU 1540 (2004)

2.3.1.   Obiectivul măsurii

Sprijinirea punerii concrete în aplicare a recomandărilor din cadrul Evaluării globale 2009.

Consolidarea cooperării internaționale și sensibilizarea publică cu privire la importanța punerii în aplicare a RCSONU 1540 (2004).

2.3.2.   Descrierea măsurii

RCSONU 1977 (2011) și documentul final al Evaluării globale 2009 prevăd un număr de activități specifice în punerea în aplicare a cerințelor-cheie ale RCSONU 1540 (2004). Măsura include proiecte specifice pentru sprijinirea unor astfel de activități, inclusiv prin finanțarea reuniunilor/evenimentelor, formării și eforturilor în materie de relații publice. Sub rezerva, după caz, a deciziilor și recomandărilor Comitetului 1540, proiectele ar include:

organizarea de către UNODA de evenimente care să reunească pe cei care oferă și pe cei care caută asistență și reuniuni ale partenerilor actuali sau prospectivi (state, organizații internaționale și regionale);

reuniuni organizate de UNODA pentru sprijinirea eforturilor de consolidare a cooperării Comitetului 1540 cu mecanismele internaționale în materie de neproliferare și cu alte organizații internaționale și regionale;

organizarea sau finanțarea de către UNODA a unui atelier al reprezentanților societății civile, mediului academic și industriei;

finanțarea de către UNODA a participării funcționarilor naționali la cursuri de formare și la alte activități de consolidare a capacităților;

finanțarea unui jurnal electronic consacrat chestiunilor privind punerea în aplicare a RCSONU 1540 (2004).

După caz, se vor urmări sinergiile cu activitățile centrelor de excelență regionale din domeniul CBRN, care sunt în prezent instituite în cadrul Instrumentului de stabilitate, precum și cu alte programe finanțate de UE în acest domeniu.

2.3.3.   Rezultatele măsurii

Punerea în aplicare a unor măsuri specifice convenite în cadrul Evaluării globale 2009; mijloace mai diverse de facilitare a asistenței tehnice; asigurarea unei formări pentru funcționarii naționali axate pe RCSONU 1540 (2004); o mai mare implicare a reprezentanților societății civile, mediului academic și industriei în eforturile internaționale, regionale și naționale de punere în aplicare a RCSONU 1540 (2004); o sensibilizare publică sporită cu privire la importanța punerii în aplicare depline a RCSONU 1540 (2004).

3.   PARTENERI ÎN CADRUL MĂSURILOR

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și Comitetul 1540;

Guvernele participante din subregiunile respective;

Guverne și organizații care oferă asistență;

Organizația Națiunilor Unite, organizațiile internaționale, regionale și subregionale relevante;

Organizații neguvernamentale și entități ale societății civile.

4.   BENEFICIARII MĂSURILOR

Statele membre, funcționarii guvernamentali;

Comitetul 1540 și alte entități ale ONU;

Organizații internaționale, regionale și subregionale;

Guverne și organizații care furnizează și primesc asistență tehnică în temeiul RCSONU 1540 (2004);

Societatea civilă, mediul academic și sectoarele relevante ale industriei.

5.   LOCUL DE DESFĂȘURARE

UNODA va selecționa potențialele locuri de desfășurare pentru reuniuni, ateliere și alte evenimente. Criteriile utilizate pentru alegerea locurilor de desfășurare vor include voința și angajamentul unui stat relevant dintr-o regiune specifică de a găzdui evenimentul. Locațiile specifice ale vizitelor de țară sau ale activităților specifice fiecărei țări vor depinde de invitațiile din partea statelor membre interesate și, după caz, de deciziile Comitetului 1540.

6.   DURATA

Durata totală estimată a proiectului este de 24 de luni.


Top