EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0383

Regulamentul (UE) nr. 383/2012 al Comisiei din 4 mai 2012 de stabilire a cerințelor tehnice cu privire la permisele de conducere care conțin un mediu de stocare (microcip) Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 120, 5.5.2012, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 295 - 305

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/383/oj

5.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 120/1


REGULAMENTUL (UE) NR. 383/2012 AL COMISIEI

din 4 mai 2012

de stabilire a cerințelor tehnice cu privire la permisele de conducere care conțin un mediu de stocare (microcip)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (1), în special articolul 1 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Directiva 2006/126/CE stipulează eliberarea unui model comun de permis de conducere în statele membre, inclusiv a unui mediu opțional de depozitare (microcip).

(2)

Introducerea unui astfel de microcip în noul model de permis de conducere ar trebui să permită statelor membre să crească și mai mult nivelul protecției antifraudă. Prelucrarea datelor personale trebuie făcută în conformitate cu normele Uniunii prevăzute, printre altele, de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (2).

(3)

Dacă statele membre aleg să introducă acest microcip în permisul de conducere, implementarea tehnică a acestuia trebuie să îndeplinească anumite cerințe și standarde, în vederea asigurării interoperabilității și a unei rezistențe adecvate împotriva fraudei.

(4)

În cazul permiselor de conducere cu microcip trebuie aplicată o procedură de omologare UE de tip pentru a se verifica dacă sunt în conformitate cu standardele respective. Procedura de omologare UE de tip nu trebuie aplicată acelor permise de conducere care nu conțin microcip.

(5)

Cerințele tehnice aplicabile permiselor de conducere cu microcip trebuie să se bazeze pe standarde tehnice aprobate la nivel internațional, în special pe standardul 18013 al Organizației Internaționale de Standardizare/Comisiei electrotehnice internaționale (ISO/IEC), care stabilește un cadru pentru formatul și conținutul de date ale unui permis de conducere conform cu normele ISO.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind permisele de conducere,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică permiselor de conducere care conțin un microcip și care au fost eliberate în conformitate cu Directiva 2006/126/CE.

Articolul 2

Cerințe generale

(1)   Microcipul și datele pe care le conține acesta, inclusiv toate informațiile opționale sau suplimentare, vor fi în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

(2)   Microcipul va stoca datele armonizate legate de permisul de conducere, așa cum este prevăzut în anexa I, secțiunea I.2.1.

(3)   Statele membre vor consulta Comisia înainte de a încărca pe microcipul unui permis de conducere datele suplimentare menționate în anexa I, secțiunea I.2.2.

Articolul 3

Standarde aplicabile

Anexa II la prezentul regulament cuprinde lista standardelor aplicabile permiselor de conducere cu microcip.

Articolul 4

Proceduri de omologare UE de tip

Permisele de conducere cu microcip vor fi supuse unei proceduri de omologare UE de tip, conform dispozițiilor prevăzute în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 5

Certificat de omologare UE de tip

(1)   După ce au fost respectate toate dispozițiile relevante ale omologării UE de tip cu privire la permisele de conducere cu microcip, în conformitate cu articolele 2, 3 și 4 din prezentul regulament, statele membre vor elibera producătorului sau reprezentantului acestuia un certificat de omologare UE de tip.

(2)   Daca este nevoie, și în special în vederea respectării dispozițiilor prezentului regulament, un stat membru poate retrage certificatul de omologare UE de tip pe care l-a eliberat.

(3)   Certificatele de omologare UE de tip și avizul de retragere a acestora trebuie să fie în conformitate cu modelul prezentat în anexa IV la prezentul regulament.

(4)   Comisia va fi informată cu privire la toate certificatele de omologare UE de tip eliberate sau retrase. În cazul unei retrageri, aceasta trebuie justificată în detaliu.

Comisia va informa statele membre cu privire la toate retragerile de certificate de omologare UE de tip.

(5)   Certificatele de omologare UE de tip emise de statele membre se recunosc reciproc.

Articolul 6

Puncte de contact unice

(1)   Fiecare stat membru va desemna o autoritate sau un organism care va acționa ca un punct de contact unic în ceea ce privește informațiile referitoare la permisele de conducere cu microcip. Acest punct de contact unic va lua măsurile necesare cu privire la protecția datelor.

(2)   Statele membre vor transmite Comisiei, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, numele și datele de contact ale punctului unic de contact desemnat în temeiul alineatului (1). Statele membre informează de îndată Comisia în cazul în care apar schimbări.

(3)   Comisia va pune la dispoziția statelor membre o listă cu punctele unice de contact desemnate și va actualiza respectiva listă.

Articolul 7

Clauza de salvgardare

(1)   În situația în care un stat membru constată că un număr considerabil de permise de conducere cu microcip nu respectă în mod repetat dispozițiile prezentului regulament, el va transmite aceste informații tuturor punctelor unice de contact, autorității de monitorizare conform Directivei 95/46/CE și Comisiei. Se vor indica numărul corespunzător certificatului de omologare UE de tip asociat respectivelor permise de conducere și o descriere a neconformității.

(2)   Statul membru care a eliberat respectivele permise de conducere va investiga problema fără întârziere și va întreprinde acțiunile corective adecvate, inclusiv retragerea certificatului de omologare UE de tip, dacă este cazul.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 2012.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 403, 30.12.2006, p. 18.

(2)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.


ANEXA I

Cerințe generale pentru permisele de conducere cu microcip

Cerințele generale pentru permisele de conducere cu microcip descrise în prezenta anexă sunt bazate pe standardele internaționale, în special pe standardele ISO/IEC din seria 18013. Ele acoperă:

specificațiile pentru microcip și structura de date logice a acestuia;

specificațiile pentru datele armonizate și suplimentare care vor fi stocate; și

specificațiile privind mecanismele de protecție a datelor pentru datele stocate digital pe microcip.

I.1.   ABREVIERI

Abreviere

Semnificație

AID

Identificator de aplicație (Application Identifier)

BAP

Protecție de bază a accesului (Basic Access Protection)

DG

Grup de date (Data Group)

EAL 4+

Nivel de asigurare a evaluării 4 crescut (Evaluation Assurance Level 4 Augmented)

EF

Fișier elementar (Elementary File)

EFID

Identificator de fișier elementar (Elementary File Identifier)

eMRTD

Documente de călătorie care pot fi citite automat (Machine Readable Travel Documents)

ICC

Card cu circuite integrate (Integrated Circuit Card)

ISO

Organizația Internațională de Standardizare (International Standard Organisation)

LDS

Structura datelor logice (Logical Data Structure)

PICC

Card de proximitate cu circuite integrate (Proximity Integrated Circuit Card)

PIX

Extensia identificatorului exclusiv de aplicație (Proprietary Application Identifier Extension)

RID

Identificator de aplicație omologat

SOd

Obiect de securitate a documentului (Document Security Object)

I.2.   DATE STOCATE PE MICROCIP

I.2.1.   Date armonizate obligatorii și facultative privind permisul de conducere

Microcipul va stoca datele armonizate legate de permisul de conducere prevăzute la punctul 3 din anexa I la Directiva 2006/126/CE. Dacă un stat membru decide să includă în permisul de conducere date considerate opționale la punctul 3 din anexa I la Directiva 2006/126/CE, aceste date trebuie stocate în microcip.

I.2.2.   Date suplimentare

După consultarea Comisiei, statele membre pot stoca date suplimentare, cu condiția ca punerea în aplicare a Directivei 2006/126/CE să nu fie în niciun fel perturbată de acest lucru.

Statele membre care intenționează să introducă date suplimentare vor furniza Comisiei informații detaliate cu privire la natura datelor suplimentare și motivele pentru care se dorește stocarea lor în microcip. Comisia va examina aceste informații și va emite un aviz, unde este cazul, în funcție de cerințele descrise în prezenta anexă și după consultarea grupului de lucru înființat în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE. De asemenea, Comisia va menționa în avizul său, dacă este cazul, dacă respectivele date suplimentare trebuie stocate în aplicația permisului de conducere european sau într-o altă aplicație.

I.3.   MICROCIPUL

I.3.1.   Tipul mediului de stocare

Mediul de stocare a datelor privind permisul de conducere va fi un microcip cu interfață cu contact, fără contact sau cu o interfață combinată cu contact și fără contact (duală), după cum se specifică la poziția 1 din anexa II la prezentul regulament.

I.3.2.   Aplicații

Toate datele de pe microcip vor fi stocate în aplicații. Toate aplicațiile de pe microcip vor fi identificate cu ajutorul unui cod unic denumit „identificator de aplicație” (AID), după cum se specifică la poziția 2 din anexa II.

I.3.2.1.   Aplicația pentru permisul de conducere european

Datele obligatorii și opționale privind permisul de conducere trebuie stocate în aplicația dedicată pentru permisul de conducere european. Identificatorul de aplicație (AID) pentru permisul de conducere european va fi:

A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31”,

care va consta din:

identificatorul de aplicație omologat (RID) pentru Comisia Europeană: „A0 00 00 04 56”,

extensia identificatorului exclusiv de aplicație (PIX) pentru aplicația permisului de conducere european: „45 44 4C 2D 30 31” („EDL-01”).

Datele vor fi grupate în grupuri de date (Data Groups – DG) care fac parte dintr-o structură de date logice (Logical Data Structure – LDS).

DG-urile vor fi stocate ca fișiere elementare (Elementary Files – EF) în aplicația permisului de conducere european și vor fi protejate conform poziției 3 din anexa II.

I.3.2.2.   Alte aplicații

Alte date suplimentare vor fi stocate într-una sau mai multe aplicații dedicate, diferite față de aplicația permisului de conducere european. Fiecare astfel de aplicație va fi identificată printr-un identificator de aplicație (AID) unic.

I.4.   STRUCTURA DE DATE LOGICE A APLICAȚIEI PERMISULUI DE CONDUCERE EUROPEAN

I.4.1.   Structura datelor logice (Logical Data Structure)

Datele privind permisul de conducere vor fi stocate într-un microcip într-o structură de date logice (LDS), după cum se specifică la poziția 4 din anexa II. Acest paragraf stipulează cerințele suplimentare privind grupurile de date (DG) obligatorii, opționale și suplimentare.

Fiecare DG va fi stocat într-un singur EF. Fișierele elementare care se vor folosi în cadrul aplicației permisului de conducere european vor fi identificate cu ajutorul identificatorilor de fișiere elementare (Elementary File Identifiers – EFIDs) și a identificatorilor de fișiere elementare scurte, după cum se specifică la poziția 5 din anexa II.

I.4.2.   Grupuri de date obligatorii

Elementele datelor obligatorii și opționale vor fi stocate în următoarele grupuri de date:

DG 1: toate elementele datelor obligatorii și opționale conform documentului imprimat, cu excepția imaginii feței și a imaginii semnăturii;

DG 5: imaginea semnăturii titularului permisului de conducere;

DG 6: imaginea feței titularului permisului de conducere.

Datele din DG 1 vor fi structurate conform specificațiilor din secțiunea I.6 a prezentei anexe și după cum se arată în anexa II la poziția 6. Datele din celelalte DG-uri vor fi stocate în conformitate cu specificațiile din anexa II, după cum se menționează la poziția 7 din anexa II.

I.4.3.   Grupuri de date suplimentare

Elementele datelor suplimentare vor fi stocate în următoarele grupuri de date:

DG 2: detalii legate de titularul permisului, cu excepția datelor biometrice;

DG 3: detalii privind autoritatea care a eliberat permisul;

DG 4: fotografie tip portret;

DG 7: datele biometrice privind amprentele digitale ale titularului permisului;

DG 8: datele biometrice privind irisul titularului permisului;

DG 11: alte detalii, cum ar fi numele întreg al titularului permisului în caractere naționale.

Datele din aceste DG-uri vor fi stocate în conformitate cu specificațiile de la poziția 8 din anexa II.

I.5.   MECANISME DE PROTECȚIE A DATELOR

Se vor folosi mecanisme adecvate pentru validarea autenticității și integrității microcipului și a datelor stocate în el și pentru restricționarea accesului la datele referitoare la permisul de conducere.

Datele de pe microcip sunt protejate conform specificațiilor de la poziția 3 din anexa II. Paragraful de față stipulează cerințele suplimentare care trebuie îndeplinite.

I.5.1.   Verificarea autenticității

I.5.1.1.   Autentificare pasivă obligatorie

Toate DG-urile stocate în aplicația permisului de conducere european sunt protejate prin autentificare pasivă.

Datele referitoare la autentificarea pasivă sunt în conformitate cu cerințele specificate la poziția 9 din anexa II.

I.5.1.2.   Autentificare activă opțională

Mecanismele de autentificare activă opțională se aplică pentru a se stabili dacă microcipul original nu a fost înlocuit.

I.5.2.   Restricționarea accesului

I.5.2.1.   Protecție de bază a accesului obligatorie

Mecanismul de protecție de bază a accesului (Basic Access Protection - BAP) se aplică tuturor datelor incluse în aplicația permisului de conducere european. În interesul interoperabilității cu sistemele existente precum utilizarea documentelor de călătorie care pot fi citite automat (Machine Readable Travel Documents – eMRTD), este obligatorie folosirea zonei de citire automată cu linie unică (Machine Readable Zone – MRZ), după cum este menționat în anexa II la poziția 10.

Cheia documentului Kdoc folosită pentru accesarea cipului este generată de zona de citire automată cu linie unică (MRZ), care poate fi introdusă fie manual, fie cu ajutorul unui cititor de recunoaștere optică a caracterelor (OCR). În acest caz se aplică configurația BAP 1 definită pentru o MRZ cu linie unică după cum este specificat la poziția 10 din anexa II.

I.5.2.2.   Controlul accesului extins condiționat

În situațiile în care în microcip sunt stocate date mai sensibile, accesul la respectivele date este restricționat prin măsuri suplimentare.

Mecanismele de control al accesului extins sunt în conformitate cu specificațiile de la poziția 11 din anexa II.

I.5.3.   Infrastructura cheii publice (Public Key Infrastructure – PKI) pentru permisele de conducere cu microcip

Punctul unic de contact definit la articolul 6 stabilește condițiile necesare la nivel național pentru gestionarea cheilor publice, în conformitate cu anexa A la standardul ISO 18013_3.

I.6.   PREZENTAREA DATELOR

I.6.1.   Formatarea datelor în DG 1

Cod

L

Valoare

Codificare

M/O

61

V

Elementele datelor din cadrul DG1 (încorporate)

 

 

 

 

Cod

L

Valoare

 

 

 

 

5F 01

V

Numărul aprobării de tip

ans

M

 

 

5F 02

V

Obiect de date construit cu elementele datelor demografice

 

M

 

 

 

 

Cod

L

Valoare

 

 

 

 

 

 

5F 03

3

Stat membru emitent

a3

M

 

 

 

 

5F 04

V

Numele titularului

as

M

 

 

 

 

5F 05

V

Alte nume ale titularului

as

M

 

 

 

 

5F 06

4

Data nașterii (zzllaaaa)

n8

M

 

 

 

 

5F 07

V

Locul nașterii

ans

M

 

 

 

 

5F 08

3

Cetățenie:

a3

O

 

 

 

 

5F 09

1

Sex

M/F/U

O

 

 

 

 

5F 0A

4

Data eliberării permisului (zzllaaaa)

n8

M

 

 

 

 

5F 0B

4

Data expirării permisului (zzllaaaa)

n8

M

 

 

 

 

5F 0C

V

Autoritatea emitentă

ans

M

 

 

 

 

5F 0D

V

Numărul administrativ (diferit de numărul documentului)

ans

O

 

 

 

 

5F 0E

V

Numărul documentului

an

M

 

 

 

 

5F 0F

V

Domiciliul permanent sau adresa poștală

ans

O

 

 

7F 63

V

Obiect de date construit cu categoriile de vehicule/restricții/condiții

 

M

 

 

 

 

Cod

L

Valoare (codificată conform definiției de mai jos)

 

 

 

 

 

 

02

1

Numărul de categorii/restricții/condiții

N

M

 

 

 

 

87

V

Categorie/restricție/condiție

ans

M

 

 

 

 

87

V

Categorie/restricție/condiție

ans

O

 

 

 

 

 

 

 

 

87

V

Categorie/restricție/condiție

ans

O

I.6.2.   Formatul înregistrării logice

Categoriile privind vehiculele, restricțiile sau condițiile sunt compilate într-un obiect de date care urmează structura specificată în tabelul următor:

Codul categoriei vehiculului

Data eliberării

Data expirării

Cod

Siglă

Valoare

unde:

codurile categoriei vehiculelor sunt prezentate conform definițiilor de la articolul 4 din Directiva 2006/126/CE (cum ar fi AM, A1, A2, A, B1, B etc.);

data eliberării este prezentată în formatul ZZLLAAAA (ziua din două cifre urmată de luna din două cifre urmată de anul din patru cifre) pentru categoria vehiculelor;

data expirării este prezentată în formatul ZZLLAAAA (ziua din două cifre urmată de luna din două cifre urmată de anul din patru cifre) pentru categoria vehiculelor;

codul, sigla și valoarea se referă la informații suplimentare sau restricții legate de categoria vehiculului sau de șofer.


ANEXA II

Lista standardelor aplicabile în cazul permiselor de conducere care conțin un mediu de stocare

Poziția

Obiect

Cerința

Se aplică în cazul

1

Interfața, organizarea și comenzile mediului de stocare

Standardele din seriile ISO/IEC 7816 (cu contact), ISO/IEC 14443 (fără contact) conform ISO/IEC 18013-2:2008, anexa C

Anexa I, secțiunea I.3.1

2

Identificator de aplicație

ISO/IEC 7816-5:2004

Anexa I, secțiunea I.3.2

3

Mecanisme de protecție a datelor

ISO/IEC 18013-3:2009

Anexa I, secțiunea I.3.2.1

Anexa I, secțiunea I.5

4

Structura datelor logice

ISO/IEC 18013-2:2008

Anexa I, secțiunea I.4.1

5

Identificatori de fișier elementar

ISO/IEC 18013-2:2008 Tabelul C.2

Anexa I, secțiunea I.4.1

6

Prezentarea datelor pentru DG 1

ISO 18013-2:2008, anexa C.3.8

Anexa I, secțiunea I.4.2

Anexa I, secțiunea I.6.1

7

Prezentarea datelor obligatorii pentru DG 5 și DG 6

ISO/IEC 18013-2:2008, anexa C.6.6 și anexa C.6.7, imaginea feței și imaginea semnăturii trebuie să fie în format JPEG sau JPEG2000

Anexa I, secțiunea I.4.2

8

Prezentarea datelor opționale și suplimentare

ISO/IEC 18013-2:2008, anexa C

Anexa I, secțiunea I.4.3

9

Autentificare pasivă

ISO/IEC 18013-3:2009, secțiunea 8.1, datele vor fi stocate în EF.SOd (obiectul de securitate a documentului) în LDS

Anexa I, secțiunea I.5.1.1

10

Restricționarea accesului de bază

ISO/IEC 18013-3:2009 și primul său amendament

Anexa I, secțiunea I.5.2.1

Configurarea restricționării accesului de bază

ISO/IEC 18013-3:2009, anexa B.8

11

Restricționarea extinsă a accesului

Orientările tehnice TR-03110 intitulate Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents – Extended Access Control (EAC) („Mecanisme de securitate avansate pentru documentele de călătorie care pot fi citite automat – Control extins al accesului”), versiunea 1.11

Anexa I, secțiunea I.5.2.2

12

Metode de încercare

ISO 18013-4:2011

Anexa III – secțiunea III.1

13

Certificatul de securitate

Nivel de asigurare a evaluării 4 crescut (EAL 4+) sau echivalentul acestuia

Anexa III – secțiunea III.2

14

Certificatul de funcționare

Testare carduri cu circuite integrate conform standardelor din seria ISO 10373

Anexa III, secțiunea III.3


ANEXA III

Procedura pentru omologarea UE de tip a permiselor de conducere cu microcip

III.1.   DISPOZIȚII GENERALE

Producătorii care solicită omologarea UE de tip a permiselor de conducere cu microcip trebuie să prezinte un certificat de securitate și un certificat funcțional.

Orice modificare avută în vedere în legătură cu procesul de producție, inclusiv a software-ului, trebuie notificată în prealabil autorității care a emis omologarea de tip. Autoritatea poate solicita informații și teste suplimentare înainte de a aproba modificarea.

Testele vor fi efectuate în conformitate cu metodele descrise la poziția 12 din anexa II la prezentul regulament.

III.2.   CERTIFICATUL DE SECURITATE

În ceea ce privește evaluarea securității, microcipurile permiselor de conducere trebuie evaluate în conformitate cu criteriile stabilite în anexa II la poziția 13.

Certificatul de securitate va fi eliberat doar după evaluarea pozitivă a capacității microcipului de a face față încercărilor de distruge sau modifica datele pe care le conține.

III.3.   CERTIFICATUL FUNCȚIONAL

Evaluarea funcțională a permiselor de conducere cu microcip se testează în laborator conform criteriilor specificate în anexa II la poziția 14.

Statele membre care implementează microcipuri în permisele de conducere se asigură că sunt respectate standardele funcționale și cerințele relevante din anexa I.

Producătorului i se va elibera un certificat funcțional de îndată ce:

există un certificat de securitate valid pentru microcip;

s-a demonstrat conformitatea cu cerințele din anexa II; și

testele funcționale au fost trecute cu succes.

Autoritatea relevantă din statul membru este responsabilă de emiterea certificatului funcțional. Certificatul funcțional trebuie să indice identitatea autorității emitente, identitatea solicitantului, identificarea microcipului și o listă detaliată a testelor și rezultatelor acestora.

III.4.   CERTIFICAT DE OMOLOGARE UE DE TIP

III.4.1.   Model de certificat

Statele membre eliberează certificatul de omologare UE de tip după prezentarea certificatului de securitate și a celui funcțional, după cum se stipulează în prezenta anexă. Certificatele de omologare UE de tip sunt în conformitate cu modelul din anexa IV.

III.4.2.   Sistemul de numerotare

Sistemul de numerotare pentru omologarea UE de tip se compune din:

(a)

litera „e” urmată de un număr care corespunde statului membru care a eliberat omologarea UE de tip:

1

pentru Germania;

2

pentru Franța;

3

pentru Italia;

4

pentru Țările de Jos;

5

pentru Suedia;

6

pentru Belgia;

7

pentru Ungaria;

8

pentru Republica Cehă;

9

pentru Spania;

11

pentru Regatul Unit;

12

pentru Austria;

13

pentru Luxemburg;

17

pentru Finlanda;

18

pentru Danemarca;

19

pentru România;

20

pentru Polonia;

21

pentru Portugalia;

23

pentru Grecia;

24

pentru Irlanda;

26

pentru Slovenia;

27

pentru Slovacia;

29

pentru Estonia;

32

pentru Letonia;

34

pentru Bulgaria;

36

pentru Lituania;

49

pentru Cipru;

50

pentru Malta;

(b)

literele DL precedate de o cratimă și urmate de două cifre care indică numărul secvențial asignat prezentului regulament sau ultimei modificări majore aduse prezentului regulament. Numărul secvențial pentru prezentul regulament este 00;

(c)

un număr de identificare unic pentru omologarea UE de tip atribuit de statul membru emitent.

Exemplu de sistem de numerotare pentru omologarea UE de tip: e50-DL00 12345.

Numărul omologării este stocat în microcip în DG 1 pentru fiecare permis de conducere cu astfel de microcip.


ANEXA IV

Model pentru certificatul de omologare UE de tip a permiselor de conducere cu microcip

Denumirea autorității competente: …

Notificare privind (1):

omologarea 

retragerea omologării 

unui permis de conducere din UE care conține un microcip.

Aprobarea nr.: …

1.

Firma producătoare sau marca. …

2.

Denumirea modelului: …

3.

Numele producătorului sau al reprezentanților acestuia, unde este cazul: …

4.

Adresa producătorului sau a reprezentanților acestuia, unde este cazul: …

5.

Rapoartele testelor de laborator:

5.1

Certificat de siguranță nr.: … Data: …

Eliberat de: …

5.2

Certificat de funcționare nr.: … Data: …

Eliberat de: …

6.

Data aprobării: …

7.

Data retragerii aprobării: …

8.

Locul: …

9.

Data: …

10.

Documentele descriptive anexate: …

11.

Semnătura: …


(1)  Bifați căsuța corespunzătoare.


Top