EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0735

2012/735/UE: Decizia Consiliului din 31 mai 2012 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte

OJ L 354, 21.12.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 088 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/735/oj

21.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 354/1


DECIZIA CONSILIULUI

din 31 mai 2012

privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte

(2012/735/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91, articolul 100 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborate cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 19 ianuarie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord comercial multipartit în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia cu țările membre ale Comunității Andine care împărtășeau obiectivul de a încheia un acord comercial ambițios, global și echilibrat.

(2)

Negocierile respective au fost finalizate și Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a fost parafat la 23 martie 2011.

(3)

Articolul 330 alineatul (3) din acord prevede aplicarea cu titlu provizoriu a acestuia.

(4)

Acordul ar trebui semnat în numele Uniunii și aplicat cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea acestuia.

(5)

Acordul nu aduce atingere drepturilor investitorilor din statele membre de a beneficia de un regim mai favorabil prevăzut în cadrul oricărui acord privind investițiile la care sunt părți un stat membru și o țară andină semnatară.

(6)

Aplicarea cu titlu provizoriu prevăzută în prezenta decizie nu aduce atingere alocării competențelor între Uniune și statele membre ale acesteia în conformitate cu tratatele.

(7)

În temeiul articolului 218 alineatul (7) din tratat, este adecvată autorizarea Comisiei de către Consiliu să aprobe unele modificări limitate la acord în ceea ce privește indicațiile geografice care urmează a fi adoptate de Comitetul pentru comerț, astfel cum sunt propuse de către Subcomitetul pentru proprietatea intelectuală în conformitate cu articolul 209 alineatul (2) din acord.

(8)

Este adecvat să se definească procedurile relevante pentru protejarea acelor indicații geografice care sunt protejate în temeiul acordului.

(9)

Acordul nu poate fi interpretat drept un acord care conferă drepturi sau impune obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea în numele Uniunii a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, sub rezerva încheierii acordului menționat.

Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze acordul în numele Uniunii.

Articolul 3

(1)   Acordul, cu excepția articolului 2, a articolului 202 alineatul (1) și a articolelor 291 și 292, se aplică cu titlu provizoriu de către Uniune, astfel cum se prevede la articolul 330 alineatul (3) din acord, până la finalizarea procedurilor necesare pentru încheierea acestuia.

(2)   În vederea determinării datei aplicării cu titlu provizoriu a acordului, Consiliul stabilește data la care notificarea menționată la articolul 330 alineatul (3) din acord urmează să fie trimisă către Columbia și Peru. Notificarea respectivă include trimiteri la acele dispoziții care nu pot fi aplicate cu titlu provizoriu.

(3)   Data de la care acordul va fi aplicat cu titlu provizoriu este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.

Articolul 4

În sensul articolului 209 alineatul (2) din acord, modificările la acord în ceea ce privește indicațiile geografice care urmează a fi adoptate de Comitetul pentru comerț, astfel cum sunt propuse de către Subcomitetul pentru proprietatea intelectuală, se aprobă de către Comisie în numele Uniunii. În cazul în care părțile interesate nu pot ajunge la un acord în urma obiecțiilor referitoare la o indicație geografică, Comisia adoptă o astfel de poziție în baza procedurii prevăzute la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1).

Articolul 5

(1)   O denumire protejată în conformitate cu apendicele 1 la anexa XIII (Liste de indicații geografice) din acord poate fi folosită de orice operator care comercializează produse agricole, produse alimentare, vinuri, vinuri aromatizate sau băuturi spirtoase care sunt conforme cu specificațiile corespunzătoare.

(2)   Statele membre și instituțiile Uniunii asigură respectarea protecției prevăzute la articolul 210 din acord, inclusiv la cererea unei părți interesate.

Articolul 6

Dispoziția aplicabilă în scopul adoptării normelor de punere în aplicare necesare pentru aplicarea regulilor prevăzute în apendicele 2A și apendicele 5 la anexa II privind definiția conceptului de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă, precum și în apendicele 1 la anexa I privind eliminarea taxelor vamale din acord este articolul 247a din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (2).

Articolul 7

Acordul nu poate fi interpretat drept un acord care conferă drepturi sau impune obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre.

Articolul 8

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării sale.

Adoptată la Bruxelles, 31 mai 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

P. OLSEN DYHR


(1)  JO L 93, 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.


Top