EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0692

Regulamentul (UE) nr. 692/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism și de abrogare a Directivei 95/57/CE a Consiliului Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 192, 22.7.2011, p. 17–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 272 - 287

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/692/oj

22.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 192/17


REGULAMENTUL (UE) NR. 692/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 6 iulie 2011

privind statisticile europene referitoare la turism și de abrogare a Directivei 95/57/CE a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Consiliul European a subliniat, în Concluziile Președinției sale din 14 decembrie 2007, rolul crucial pe care îl joacă turismul în generarea creșterii și crearea de locuri de muncă în Uniune și a invitat Comisia, statele membre, industria și alte părți interesate să își unească forțele pentru punerea în aplicare la timp a Agendei pentru un turism european durabil și competitiv.

(2)

Turismul Uniunii ocupă un loc important în economia statelor membre, activitățile turistice reprezentând o importantă sursă potențială de locuri de muncă. Orice evaluare a competitivității sale necesită cunoștințe solide privind volumul turismului, caracteristicile acestuia, profilul turiștilor, cheltuielile legate de turism, precum și beneficiile pentru economiile statelor membre.

(3)

Sunt necesare date lunare pentru a se putea măsura influențele sezoniere ale cererii legată de capacitatea de cazare a turiștilor și a ajuta, în acest fel, autoritățile publice și operatorii economici să dezvolte strategii și politici mai potrivite pentru îmbunătățirea repartizării sezoniere a concediilor și a activităților turistice.

(4)

Majoritatea întreprinderilor europene din industria turismului au dimensiuni mici sau medii, iar importanța strategică a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în turismul european nu se limitează doar la valoarea lor economică și la potențialul substanțial pe care îl au în materie de creare de locuri de muncă. Ele sprijină, de asemenea, stabilitatea și prosperitatea comunităților locale, protejând ospitalitatea și identitatea locală, care constituie semnele distinctive ale turismului în regiunile Europei. Având în vedere dimensiunea IMM-urilor, trebuie luată în considerare sarcina administrativă potențială și ar trebui introdus un sistem de praguri astfel încât să se poată satisface nevoile utilizatorilor, reducând-se în același timp sarcina legată de răspuns pentru părțile responsabile de furnizarea de date statistice, în special IMM-urile.

(5)

Natura schimbătoare a caracterului turismului de la intrarea în vigoare a Directivei 95/57/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1995 privind culegerea datelor statistice în domeniul turismului (2), cu importanța tot mai mare a călătoriilor turistice de scurt sejur și a vizitelor de o zi, care contribuie în mod substanțial la realizarea veniturilor obținute din turism în multe regiuni sau țări, importanța tot mai mare a cazării neînchiriate în avans sau a cazării în unități mai mici și creșterea impactului internetului asupra comportamentului turiștilor în privința rezervării și asupra industriei turismului, înseamnă că modul de producere a statisticilor din sectorul turismului ar trebui adaptat.

(6)

Pentru a face posibilă evaluarea importanței macroeconomice a turismului în economiile statelor membre pe baza cadrului, acceptat la nivel internațional, al contului satelit în turism, indicând efectele turismului asupra economiei și a locurilor de muncă, este necesară îmbunătățirea disponibilității, a caracterului complet și cuprinzător al statisticilor turistice de bază, pentru a fi utilizate la elaborarea acestei contabilități și, dacă se consideră necesar de către Comisie, pentru a servi la pregătirea unei propuneri legislative ulterioare privind transmiterea de tabele armonizate pentru stabilirea de conturi satelit în turism. Aceasta implică actualizarea dispozițiilor prevăzute în prezent în Directiva 95/57/CE.

(7)

Pentru a examina problemele majore de interes economic și social în sectorul turismului, în special aspectele noi care necesită o cercetare specifică, Comisia are nevoie de microdate. Turismul în Uniune are o dimensiune predominant intraeuropeană, ceea ce înseamnă că microdatele care provin din statisticile europene armonizate privind cererea de turism emițător oferă deja, pentru statul membru de destinație, o sursă de statistici privind cererea de turism receptor, fără a impune sarcini suplimentare, evitând astfel observarea dublă a fluxurilor turistice.

(8)

Turismul social permite unui număr cât mai mare posibil de persoane să participe la turism și, mai mult decât atât, poate contribui la combaterea caracterului sezonier, consolidând noțiunea de cetățenie europeană și promovând dezvoltarea regională, pe lângă faptul că facilitează dezvoltarea economiilor locale specifice. Pentru a evalua participarea la turism a diferitelor grupuri sociodemografice și pentru a monitoriza programele Uniunii în domeniul turismului social, Comisia are nevoie de date periodice cu privire la participarea la turism și la comportamentul turistic al respectivelor grupuri sociale.

(9)

Un cadru recunoscut la nivelul Uniunii poate ajuta la garantarea de date fiabile, detaliate și comparabile, care, la rândul lor, vor favoriza o monitorizare corespunzătoare a structurii și a evoluției cererii și ofertei turistice. Este esențială o comparabilitate suficientă la nivelul Uniunii în ceea ce privește metodologia, definițiile și programul datelor și al metadatelor statistice.

(10)

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (3), care constituie cadrul de referință pentru prezentul regulament, prevede că statisticile sunt colectate în conformitate cu standarde înalte de imparțialitate, transparență, fiabilitate, obiectivitate, independență științifică, rentabilitate și confidențialitate statistică.

(11)

În cursul producerii și difuzării statisticilor europene conform prezentului regulament, autoritățile de statistică naționale și la nivelul Uniunii ar trebui să țină seama de principiile stabilite în Codul European de Bune Practici Statistice adoptat de Comitetul pentru programul statistic, la 24 februarie 2005, și anexat la Recomandarea Comisiei din 25 mai 2005 privind independența, integritatea și responsabilitatea autorităților de statistică naționale și comunitare.

(12)

Pentru a ține seama de evoluțiile sociale, economice sau tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei, în scopul de a adapta termenele de transmitere a datelor și anexele, cu excepția naturii opționale a datelor cerute și a limitării domeniului de aplicare definit în anexe. Comisia ar trebui împuternicită, de asemenea, să adapteze definițiile la modificările din definițiile internaționale. Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. La pregătirea și redactarea actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, oportună și corespunzătoare a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(13)

Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (4).

(14)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume stabilirea unui cadru comun pentru dezvoltarea, producerea și difuzarea sistematică a statisticilor europene referitoare la turism, nu poate fi atins în mod suficient de către statele membre ca urmare a absenței de caracteristici statistice și de cerințe de calitate comune, precum și lipsei de transparență metodologică, dar pot, prin aplicarea unui cadru statistic comun, să fie realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut în articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prevederile prezentului regulament nu depășesc acțiunile necesare pentru îndeplinirea respectivului obiectiv.

(15)

Datorită schimbărilor din industria turismului și în tipul de date solicitate de Comisie și de alți utilizatori ai statisticilor europene referitoare la turism, dispozițiile Directivei 95/57/CE nu mai sunt relevante. Deoarece legislația în acest domeniu trebuie actualizată, Directiva 95/57/CE ar trebui abrogată.

(16)

Un regulament este modalitatea corespunzătoare pentru a se asigura utilizarea de standarde comune și producerea de statistici comparabile.

(17)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru sistemul statistic european,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru dezvoltarea, producerea și difuzarea sistematică a statisticilor europene referitoare la turism.

În acest scop, statele membre colectează, elaborează, prelucrează și transmit statistici armonizate referitoare la cererea și oferta turistice.

Articolul 2

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament:

(a)

„perioadă de referință” reprezintă o perioadă la care se referă datele;

(b)

„an de referință” reprezintă o perioadă de referință de un an calendaristic;

(c)

„NACE Rev. 2” reprezintă clasificarea statistică comună a activităților economice în cadrul Uniunii, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (5);

(d)

„NUTS” reprezintă clasificarea comună a unităților teritoriale pentru producerea de statistici regionale în cadrul Uniunii, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (6);

(e)

„mediu uzual” reprezintă zona geografică, deși nu neapărat limitrofă, în cadrul căreia o persoană își desfășoară activitățile zilnice și se determină pe baza următoarelor criterii: traversarea de frontiere administrative sau distanța de la locul de reședință uzual, durata, frecvența și scopul vizitei;

(f)

„turism” reprezintă activitatea vizitatorilor care efectuează o călătorie către o destinație principală în afara mediului uzual, pentru mai puțin de un an, în orice scop principal, inclusiv afaceri, divertisment sau alte scopuri personale, altul decât pentru a fi angajat de o entitate rezidentă în locul vizitat;

(g)

„turism intern” reprezintă vizitele într-un stat membru efectuate de vizitatorii care sunt rezidenți ai statului membru respectiv;

(h)

„turism receptor” reprezintă vizitele într-un stat membru efectuate de vizitatorii care nu sunt rezidenți ai statului membru respectiv;

(i)

„turism emițător” reprezintă vizitele efectuate de rezidenții unui stat membru în afara statului membru respectiv;

(j)

„turism național” reprezintă turismul intern și turismul emițător;

(k)

„turism interior” reprezintă turismul intern și turismul receptor;

(l)

„unitate de cazare turistică” reprezintă o unitate de activitate economică la nivel local, astfel cum este definită în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar (7), care oferă contra cost, chiar dacă prețul ar putea fi subvenționat parțial sau integral, servicii de cazare pe termen scurt astfel cum este descris în grupurile 55.1 (hoteluri și cazare similară), 55.2 (cazare pentru concedii și alt tip de cazare pe termen scurt) și 55.3 (terenuri de camping, locuri pentru vehicule recreaționale și locuri pentru rulote) din NACE Rev. 2;

(m)

„cazare neînchiriată” reprezintă, între altele, cazare oferită fără plată de către membri ai familiei sau prieteni și cazare în case de vacanță ocupate de proprietar, inclusiv proprietăți în sistem multiproprietate;

(n)

„vizite de o zi” reprezintă vizite fără ședere peste noapte efectuate de rezidenți în afara mediului obișnuit și care încep de la locul de reședință obișnuit al acestora.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 privind modificări la definițiile de la alineatul (1) din prezentul articol în scopul adaptării acestor definiții în funcție de schimbările din definițiile internaționale.

Articolul 3

Subiectele abordate și caracteristicile datelor solicitate

(1)   În sensul prezentului regulament, datele care urmează să fie transmise de către statele membre în conformitate cu articolul 9 se referă la:

(a)

turismul interior, în privința capacității și a ocupării unităților de cazare turistică pentru variabilele, periodicitatea și defalcările prevăzute în secțiunile 1, 2 și 3 din anexa I;

(b)

turismul interior, în privința înnoptărilor turistice în cazare neînchiriată pentru variabilele, periodicitatea și defalcările prevăzute în secțiunea 4 din anexa I;

(c)

turism național, în privința cererii turistice, care se referă la participarea la turism și la caracteristicile călătoriilor turistice și ale vizitatorilor pentru variabilele, periodicitatea și defalcările prevăzute în secțiunile 1 și 2 din anexa II;

(d)

turism național, în privința cererii turistice, care se referă la caracteristicile vizitelor de o zi pentru variabilele, periodicitatea și defalcările care sunt prevăzute în secțiunea 3 din anexa II.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte, dacă este necesar, acte delegate în conformitate cu articolul 11 privind adaptări ale anexelor, cu excepția modificărilor legate de natura facultativă a datelor solicitate și a limitării domeniului de aplicare definit în anexe, pentru a ține seama de evoluția economică, socială sau tehnică. La exercitarea competențelor în temeiul prezentei dispoziții, Comisia se asigură că actele delegate pe care le adoptă nu impun o povară administrativă suplimentară considerabilă pentru statele membre și pentru respondenți.

Articolul 4

Domeniul luat în considerare

Domeniul luat în considerare în privința cerințelor prevăzute la:

(a)

articolul 3 alineatul (1) litera (a) include toate unitățile de cazare turistică astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) litera (l), dacă nu se specifică altfel în anexa I;

(b)

articolul 3 alineatul (1) litera (b) include toate înnoptările turistice efectuate de către rezidenți și nerezidenți în cazare neînchiriată;

(c)

articolul 3 alineatul (1) litera (c), în ceea ce privește datele privind participarea la turism, include toți indivizii care au reședința pe teritoriul statului membru, dacă nu se specifică altfel la secțiunea 1 din anexa II;

(d)

articolul 3 alineatul (1) litera (c), în ceea ce privește datele privind caracteristicile călătoriilor turistice și ale vizitatorilor, include toate călătoriile turistice cu un sejur de cel puțin o noapte în afara mediului obișnuit, efectuate de către populația rezidentă și care s-au încheiat în timpul perioadei de referință, dacă nu se specifică altfel la secțiunea 2 din anexa II;

(e)

articolul 3 alineatul (1) litera (d), în ceea ce privește caracteristicile vizitelor de o zi, include vizitele de o zi în sensul definiției de la articolul 2 alineatul (1) litera (n), cu excepția situațiilor contrare prevăzute în anexa II secțiunea 3.

Articolul 5

Studii-pilot

(1)   Comisia stabilește un program pentru studii-pilot care pot fi efectuate cu titlu voluntar de către statele membre pentru a pregăti elaborarea, producerea și difuzarea de tabele armonizate pentru conturile-satelit în turism și pentru a evalua beneficiile în raport cu costul procesului de compilare.

(2)   De asemenea, Comisia stabilește un program pentru studii-pilot care pot fi efectuate cu titlu voluntar de către statele membre pentru a elabora un sistem de compilare a datelor care să indice efectele turismului asupra mediului.

Articolul 6

Criteriile și rapoartele de calitate

(1)   Statele membre asigură calitatea datelor transmise.

(2)   În sensul prezentului regulament, se aplică criteriile calitative, astfel cum este prevăzut la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(3)   În fiecare an, statele membre vor furniza Comisiei (Eurostat) un raport privind calitatea datelor pentru perioadele de referință în anul de referință și privind orice schimbări metodologice care au fost efectuate. Raportul va fi furnizat în termen de nouă luni de la sfârșitul anului de referință.

(4)   În cadrul aplicării criteriilor de calitate menționate la alineatul (2) datelor acoperite de prezentul regulament, modalitățile și structura rapoartelor de calitate se definesc de către Comisie sub forma unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

Articolul 7

Raport de evaluare

Până la 12 august 2016, iar ulterior din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind statisticile elaborate în temeiul prezentului regulament și, în special, privind pertinența lor și povara pe care o reprezintă pentru întreprinderi.

Articolul 8

Sursele de date

În ceea ce privește baza în care sunt culese datele, statele membre iau toate măsurile pe care le consideră corespunzătoare pentru a menține calitatea rezultatelor. Statele membre pot produce datele necesare prin utilizarea unei combinații a următoarelor surse:

(a)

sondaje de opinie, acolo unde unitățile de raportare sunt solicitate să ofere date actuale, exacte și complete;

(b)

alte surse corespunzătoare, inclusiv date administrative, dacă acestea sunt corespunzătoare în privința actualității și relevanței;

(c)

proceduri de estimare statistică adecvate.

Articolul 9

Transmiterea datelor

(1)   Statele membre transmit datele, inclusiv datele confidențiale, către Comisie (Eurostat), în conformitate articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

(2)   Statele membre vor transmite datele enumerate în anexa I și în secțiunile 1 și 3 din anexa II sub formă de tabele agregate, în conformitate cu un standard de schimb specificat de către Comisie (Eurostat). Datele sunt transmise sau încărcate prin mijloace electronice la punctul unic de intrare al datelor la Comisie (Eurostat). Modalitățile practice pentru transmiterea datelor sunt adoptate de către Comisie în sub forma unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

(3)   Statele membre transmit datele enumerate în secțiunea 2 din anexa II sub formă de fișiere cu microdate, fiecare călătorie observată fiind o înregistrare individuală în setul de date transmis, care sunt verificate, editate și, după caz, imputate complet, în conformitate cu un standard de schimb specificat de Comisie (Eurostat). Datele sunt transmise sau încărcate prin mijloace electronice la punctul unic de intrare al datelor la Comisie (Eurostat). Modalitățile practice pentru transmiterea datelor sunt adoptate de către Comisie sub forma unor acte de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

(4)   Statele membre transmit:

(a)

datele anuale enumerate în secțiunile 1 și 2 din anexa I, în termen de șase luni de la sfârșitul perioadei de referință, dacă nu se specifică altfel în anexa I;

(b)

datele lunare enumerate în secțiunea 2 din anexa I, în termen de trei luni de la sfârșitul perioadei de referință;

(c)

indicatorii-cheie rapizi privind înnoptările efectuate de către rezidenți și nerezidenți în unitățile de cazare turistică, astfel cum sunt precizați în secțiunea 2 din anexa I, în termen de opt săptămâni de la sfârșitul perioadei de referință;

(d)

datele enumerate în secțiunea 4 din anexa I în termen de nouă luni de la sfârșitul perioadei de referință, în cazul în care statul membru în cauză optează pentru transmiterea lor;

(e)

datele enumerate în anexa II, în termen de șase luni de la sfârșitul perioadei de referință.

(5)   Comisia este împuternicită să adopte, dacă este necesar, acte delegate în conformitate cu articolul 11 privind modificări ale termenelor de transmitere prevăzute la alineatul (4) al prezentului articol, pentru a ține seama de evoluția economică, socială sau tehnică. Orice astfel de modificare ia în considerare practicile de colectare a datelor existente în statele membre.

(6)   Pentru toate datele solicitate prin prezentul regulament, prima perioadă de referință începe, în absența altor dispoziții în sens contrar, la 1 ianuarie 2012.

Articolul 10

Manualul metodologic

Comisia (Eurostat), în strânsă cooperare cu statele membre, elaborează și actualizează cu regularitate un manual metodologic care conține linii directoare privind statisticile produse în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv definiții care urmează să fie aplicate caracteristicilor datelor solicitate și standarde comune concepute pentru a asigura calitatea datelor.

Articolul 11

Exercitarea delegării

(1)   Competențele de a adopta acte delegate sunt conferite Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute în prezentul articol.

(2)   Delegarea competențelor menționată la articolul 2 alineatul (2), la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (5) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând de la 11 august 2011. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competență cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competență se reînnoiește tacit pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de expirarea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea competențelor menționate la articolul 2 alineatul (2), la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 9 alineatul (5) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în respectiva decizie. Decizia intră în vigoare a doua zi de la publicarea deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în textul acesteia. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 2 alineatul (2), 3 alineatul (2) și 9 alineatul (5) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu se opune în termen de două luni de la notificarea actului în cauză către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor obiecta. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 12

Comitet

(1)   Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul Regulamentului (CE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face referire la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 13

Abrogare

Directiva 95/57/CE se abrogă.

Statele membre transmit rezultate în conformitate cu Directiva 95/57/CE pentru toate perioadele de referință pentru 2011.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 6 iulie 2011.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BUZEK

Pentru Consiliu

Președintele

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Poziția Parlamentului European din 6 aprilie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 21 iunie 2011.

(2)  JO L 291, 6.12.1995, p. 32.

(3)  JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(4)  JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(5)  JO L 393, 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 154, 21.6.2003, p. 1.

(7)  JO L 76, 30.3.1993, p. 1.


ANEXA I

TURISMUL INTERIOR

Secțiunea 1

CAPACITATEA UNITĂȚILOR DE CAZARE TURISTICĂ

A.   Variabile și defalcări de transmis

1.   La nivel regional NUTS 2 și la nivel național de transmis în cazul datelor anuale

Tipul de cazare

Variabile

Defalcări

NACE 55.1

Număr de unități

Număr de paturi

Număr de camere

Tip de localitate (a) și (b)

NACE 55.2

Număr de unități

Număr de paturi

Tip de localitate (a) și (b)

NACE 55.3

Număr de unități

Număr de paturi

Tip de localitate (a) și (b)


2.   [opțional] La nivel național, de transmis în cazul datelor anuale

Tipul de cazare

Variabile

Defalcări

NACE 55.1

Număr de unități

Număr de paturi

Număr de camere

Clasa de mărime


3.   La nivel național, de transmis în cazul datelor trienale

Tipul de cazare

Variabile

Defalcări

NACE 55.1

Numărul de unități cu una sau mai multe camere accesibile persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv persoanelor în scaune rulante

 

B.   Limitarea domeniului de aplicare

1.

Pentru „hoteluri și unități de cazare similare” și pentru „cazare pentru concedii și alt tip de cazare pe termen scurt”, domeniul de aplicare luat în considerare include cel puțin toate unitățile de cazare turistică cu zece sau mai multe paturi.

2.

Pentru „terenurile de camping, locurile pentru vehicule recreaționale și locurile pentru rulote”, domeniul luat în considerare include cel puțin toate unitățile de cazare turistică care au zece sau mai multe locuri.

3.

Statele membre care reprezintă, în total, mai puțin de 1 % din numărul anual total de înnoptări efectuate în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană pot reduce mai mult domeniul luat în considerare, pentru a include cel puțin toate unitățile de cazare turistică care au douăzeci de paturi sau mai multe (douăzeci de locuri sau mai multe).

C.   Periodicitate

Primul an de referință pentru variabilele trienale enumerate la titlul A.3 este 2015.

Secțiunea 2

OCUPAREA UNITĂȚILOR DE CAZARE TURISTICĂ (TURISM INTERN ȘI RECEPTOR)

A.   Variabile și defalcări de transmis în cazul datelor anuale

1.   La nivel regional NUTS 2 și la nivel național

Tipul de cazare

Variabile

Defalcări

Total (toate tipurile de unități de cazare turistică)

Număr de înnoptări efectuate de rezidenți în unități de cazare turistică

Număr de înnoptări efectuate de nerezidenți în unități de cazare turistică

Tip de localitate (a) și (b)

NACE 55.1

Număr de înnoptări efectuate de rezidenți în unități de cazare turistică

Număr de înnoptări efectuate de nerezidenți în unități de cazare turistică

 

Sosiri ale rezidenților în unități de cazare turistică

Sosiri ale nerezidenților în unități de cazare turistică

 

Grad de ocupare netă de paturi

Grad de ocupare netă de camere

 

NACE 55.2

Număr de înnoptări efectuate de rezidenți în unități de cazare turistică

Număr de înnoptări efectuate de nerezidenți în unități de cazare turistică

 

Sosiri ale rezidenților în unități de cazare turistică

Sosiri ale nerezidenților în unități de cazare turistică

 

NACE 55.3

Număr de înnoptări efectuate de rezidenți în unități de cazare turistică

Număr de înnoptări efectuate de nerezidenți în unități de cazare turistică

 

Sosiri ale rezidenților în unități de cazare turistică

Sosiri ale nerezidenților în unități de cazare turistică

 


2.   La nivel național

Tipul de cazare

Variabile

Defalcări

NACE 55.1

Număr de înnoptări efectuate de rezidenți în unități de cazare turistică

Număr de înnoptări efectuate de nerezidenți în unități de cazare turistică

Tip de localitate (a) și (b)

Țara sau zona geografică de reședință a clientului

[opțional] Clase de mărime

Sosiri ale rezidenților în unități de cazare turistică

Sosiri ale nerezidenților în unități de cazare turistică

Țara sau zona geografică de reședință a clientului

Gradul de ocupare netă de paturi

Gradul de ocupare netă de camere

[opțional] Clase de mărime

NACE 55.2

Număr de înnoptări efectuate de rezidenți în unități de cazare turistică

Număr de înnoptări efectuate de nerezidenți în unități de cazare turistică

Tip de localitate (a) și (b)

Țara sau zona geografică de reședință a clientului

Sosiri ale rezidenților în unități de cazare turistică

Sosiri ale nerezidenților în unități de cazare turistică

Țara sau zona geografică de reședință a clientului

NACE 55.3

Număr de înnoptări efectuate de rezidenți în unități de cazare turistică

Număr de înnoptări efectuate de nerezidenți în unități de cazare turistică

Tip de localitate (a) și (b)

Țara sau zona geografică de reședință a clientului

Sosiri ale rezidenților în unități de cazare turistică

Sosiri ale nerezidenților în unități de cazare turistică

Țara sau zona geografică de reședință a clientului

B.   Variabile și defalcări de transmis pentru datele lunare la nivel național

Tipul de cazare

Variabile

Defalcări

NACE 55.1

Număr de înnoptări efectuate de rezidenți în unități de cazare turistică

Număr de înnoptări efectuate de nerezidenți în unități de cazare turistică

 

Sosiri ale rezidenților în unități de cazare turistică

Sosiri ale nerezidenților în unități de cazare turistică

 

Gradul de ocupare netă de paturi

Gradul de ocupare netă de camere

 

NACE 55.2

Număr de înnoptări efectuate de rezidenți în unități de cazare turistică

Număr de înnoptări efectuate de nerezidenți în unități de cazare turistică

 

Sosiri ale rezidenților în unități de cazare turistică

Sosiri ale nerezidenților în unități de cazare turistică

 

NACE 55.3

Număr de înnoptări efectuate de rezidenți în unități de cazare turistică

Număr de înnoptări efectuate de nerezidenți în unități de cazare turistică

 

Sosiri ale rezidenților în unități de cazare turistică

Sosiri ale nerezidenților în unități de cazare turistică

 

C.   Limitarea domeniului de aplicare

1.

Pentru „hoteluri și unități de cazare similare” și pentru „cazare pentru concedii și alt tip de cazare pe termen scurt”, domeniul luat în considerare include cel puțin toate unitățile de cazare turistică cu zece sau mai multe paturi.

2.

Pentru „terenurile de camping, locurile pentru vehicule recreaționale și locurile pentru rulote”, domeniul luat în considerare include cel puțin toate unitățile de cazare turistică care au zece sau mai multe locuri.

3.

Statele membre care totalizează mai puțin de 1 % din numărul anual total de înnoptări efectuate în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană pot reduce mai mult domeniul luat în considerare, pentru a include cel puțin toate unitățile de cazare turistică care au douăzeci de paturi sau mai multe (douăzeci de locuri sau mai multe).

4.

În cazul în care se aplică o limitare a domeniului de aplicare astfel cum este descris la punctele 1, 2 sau 3, se transmite anual o estimare a numărului total de înnoptări efectuate în timpul anului de referință de către rezidenți și nerezidenți în unitățile de cazare turistică excluse din domeniul luat în considerare.

5.

Pentru primul an de referință pentru care sunt solicitate date prin prezentul regulament, estimarea, astfel cum este descrisă la punctul 4, este transmisă în termen de 12 luni de la sfârșitul perioadei de referință.

6.

Statele membre pot reduce mai mult domeniul luat în considerare pentru gradul de ocupare netă de camere în hoteluri și unități de cazare similare, pentru a include cel puțin toate unitățile de cazare turistică care au 25 sau mai multe camere.

D.   Indicatori-cheie rapizi

Indicatorii-cheie rapizi menționați la articolul 9 alineatul (4) litera (c) din prezentul regulament sunt variabilele care se referă la numărul de înnoptări efectuate astfel cum s-a enumerat la titlul B din prezenta secțiune.

Secțiunea 3

CLASIFICĂRI CARE SE APLICĂ SECȚIUNILOR 1 ȘI 2

A.   Tipul de cazare

Cele trei categorii care se utilizează pentru tipul de cazare, referitor la NACE grupurile 55.1, 55.2 și 55.3, sunt următoarele:

hoteluri și unități de cazare similare

cazare pentru concedii și alt tip de cazare pe termen scurt

terenuri de camping, locuri pentru vehicule recreaționale și locuri pentru rulote.

B.   Tipul de localitate (a)

Cele trei categorii care se utilizează pentru tipul de localitate (a), referitor la gradul de urbanizare a municipalității (sau a unității administrative locale echivalente) în care se află unitățile de cazare turistică, sunt următoarele:

zonă dens populată

zonă intermediară

zonă slab populată.

C.   Tipul de localitate (b)

Cele două categorii care se utilizează pentru tipul de localitate (b), referitor la situarea în vecinătatea mării a municipalității (sau a unității administrative locale echivalente) în care sunt amplasate unitățile de cazare turistică sunt următoarele:

costieră

necostieră.

D.   Clasa de mărime

Cele trei categorii de utilizat pentru clasa de dimensiune, referitor la numărul de camere în unitățile de cazare turistică, sunt:

unități mici: mai puțin de 25 de camere

unități de mărime medie: între 25 și 99 de camere

unități mari: 100 sau mai multe camere; se raportează separat, facultativ: „între 100 și 249 de camere” și „250 sau mai multe camere”.

E.   Țări și zone geografice

Categoriile care se utilizează pentru țara sau zona geografică de reședință a invitaților cazați în unități de cazare turistică, sunt următoarele:

Uniunea Europeană (Uniunea); de raportat separat: fiecare stat membru

Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS); de raportat separat: Islanda, Norvegia, Elveția (inclusiv Liechtenstein)

alte țări europene (în afară de Uniune sau EFTA; exclusiv Rusia, Turcia, Ucraina)

Rusia

Turcia

Ucraina

Africa; de raportat separat: Africa de Sud

America de Nord; de raportat separat: Statele Unite ale Americii, Canada

America de Sud și Centrală; de raportat separat: Brazilia

Asia; de raportat separat: Republica Populară Chineză, Japonia, Republica Coreea

Australia, Oceania și alte teritorii; de raportat separat: Australia.

Secțiunea 4

TURISMUL INTERIOR ÎN CAZARE NEÎNCHIRIATĂ

A.   Variabile de transmis în cazul datelor anuale

[opțional] Număr de înnoptări efectuate petrecute în cazare neînchiriată pe parcursul anului de referință.

B.   Defalcare

[opțional] Variabila enumerată la titlul A este defalcată în funcție de țara de reședință a vizitatorilor în cazul rezidenților din Uniune, în timp ce vizitatorii cu rezidența în afara Uniunii sunt grupați într-o singură categorie suplimentară.


ANEXA II

TURISM NAȚIONAL

Secțiunea 1

PARTICIPARE LA TURISM ÎN SCOP PERSONAL

A.   Variabile și defalcări de transmis în cazul datelor anuale

Variabile

Defalcări în funcție de durată și de destinație a călătoriilor turistice în scop personal

Defalcări sociodemografice

1.

Numărul de rezidenți, cu vârsta de 15 ani sau mai mult, care participă la activități de turism în scop personal în timpul anului de referință

2.

Numărul de rezidenți, cu vârsta de 15 ani sau mai mult, care nu participă la activități de turism în scop personal în timpul anului de referință

(a)

Orice călătorie (adică persoane care au efectuat cel puțin 1 călătorie cu cel puțin 1 ședere peste noapte)

(b)

Numai călătorii interne (adică persoane care au efectuat cel puțin 1 călătorie internă cu cel puțin 1 ședere peste noapte, dar nicio călătorie în străinătate)

(c)

Numai călătorii în străinătate (adică persoane care au efectuat cel puțin 1 călătorie în străinătate cu cel puțin 1 ședere peste noapte dar nicio călătorie internă)

(d)

Călătorii interne și în străinătate (adică persoane care au efectuat cel puțin 1 călătorie internă cu cel puțin 1 ședere peste noapte și cel puțin 1 călătorie în străinătate cu cel puțin 1 ședere peste noapte)

(e)

Călătorii scurte (adică persoane care au efectuat cel puțin 1 călătorie cu 1-3 șederi peste noapte)

(f)

Călătorii lungi (adică persoane care au efectuat cel puțin 1 călătorie cu 4 sau mai multe șederi peste noapte)

(g)

Călătorii lungi, numai călătorii interne (adică persoane care au efectuat cel puțin 1 călătorie internă cu 4 sau mai multe șederi peste noapte, dar nicio călătorie în străinătate cu 4 sau mai multe șederi peste noapte)

(h)

Călătorii lungi, numai călătorii în străinătate (adică persoane care au efectuat cel puțin 1 călătorie în străinătate cu 4 sau mai multe șederi peste noapte, dar nicio călătorie internă cu 4 sau mai multe șederi peste noapte)

(i)

Călătorii lungi, interne și în străinătate (adică persoane care au efectuat cel puțin 1 călătorie internă cu 4 sau mai multe șederi peste noapte și cel puțin 1 călătorie în străinătate cu 4 sau mai multe șederi peste noapte)

1.

Sex

2.

Grup de vârstă

3.

[opțional] Nivel educațional

4.

[opțional] Situația profesională

5.

[opțional] Venit pe gospodărie

Defalcările în funcție de durată și de destinație a călătoriilor turistice în scop personal sunt combinate cu defalcările sociodemografice.

B.   Variabile și clasificări de transmis pentru datele trienale

Variabile

Defalcări în funcție de motivele principale pentru neparticiparea la activități de turism în scop personal în timpul anului de referință (cu multiple posibilități de răspuns pentru respondenți)

Defalcări sociodemografice

1.

Numărul de rezidenți, cu vârsta de 15 ani sau mai mult, care nu participă la activități de turism în scop personal în timpul anului de referință (adică care nu au efectuat nicio călătorie cu cel puțin 1 sejur de 1 noapte în scop personal în timpul anului de referință)

(a)

Motive financiare (fără bani disponibili pentru concediu, nu își poate permite să plece în vacanță)

(b)

Lipsă de timp liber datorită angajamentelor familiale

(c)

Lipsă de timp liber datorită angajamentelor legate de muncă sau de studii

(d)

Motive de sănătate sau mobilitate redusă

(e)

Preferă să stea acasă, nu este motivat să călătorească

(f)

Siguranță

(g)

Alte motive

1.

Sex

2.

Grup de vârstă

3.

[opțional] Nivel educațional

4.

[opțional] Situația profesională

5.

[opțional] Venit pe gospodărie

Defalcările în funcție de motivele principale pentru neparticiparea la activități de turism în scop personal în timpul anului de referință sunt combinate cu defalcările sociodemografice.

Primul an de referință pentru variabilele trienale este 2013.

C.   Clasificări care se aplică pentru defalcările sociodemografice

1.   Sex: masculin, feminin.

2.   Grup de vârstă: sub 15 ani [opțional], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 sau mai mult, cu subtotaluri pentru 25-44 și 45-64.

3.   Nivel educațional: inferior (ISCED 0, 1 sau 2), mediu (ISCED 3 sau 4), superior (ISCED 5 sau 6).

4.   Situația profesională: salariat (angajat sau angajat independent), șomer, student (sau elev), altă situație în afara câmpului muncii.

5.   Venit pe gospodărie: în quartile.

Secțiunea 2

CĂLĂTORII TURISTICE ȘI VIZITATORI CARE EFECTUEAZĂ CĂLĂTORIILE

A.   Variabile de transmis

 

Variabile

Categorii de transmis

Periodicitate

1.

Luna plecării

 

Anuală

2.

Durata călătoriei în număr de înnoptări

 

Anuală

3.

[Numai pentru călătorii în străinătate] Durata călătoriei: număr de înnoptări efectuate pe teritoriul național

 

Trienală

4.

Țara principală de destinație

conform listei de țări din manualul metodologic precizat la articolul 10 din prezentul regulament

Anuală

5.

Obiectivul principal al călătoriei

(a)

Personal: divertisment, recreare și concediu

(b)

Personal: vizitarea rudelor și prietenilor

(c)

Personal: altele (de exemplu, pelerinaj, tratament medical)

(d)

Profesional/afaceri

Anuală

6.

[Numai pentru călătorii în scop personal] Tipul destinației, cu multiple posibilități de răspuns

(a)

Oraș

(b)

Litoral

(c)

Cadru natural (inclusiv malul lacurilor, râurilor etc.)

(d)

Vas de croazieră

(e)

Munte (ținuturi muntoase, dealuri etc.)

(f)

Altele

Trienală

7.

[Numai pentru călătorii în scop personal] Participarea copiilor la călătorie

(a)

Da

(b)

Nu

Trienală

8.

Mijloace de transport principale

(a)

Transport aerian (servicii de zbor, regulate sau pe bază de charter, sau alte servicii aeriene)

(b)

Cale maritimă (linii pentru pasageri și navete, nave de croazieră, nave de agrement, ambarcațiuni închiriate etc.)

(c)

Cale ferată

(d)

Autobuz, autocar (planificat sau neplanificat)

(e)

Autovehicul (privat sau închiriat)

(f)

Altele (de exemplu bicicletă)

Anuală

9.

Mijloace de cazare principale

(a)

Cazare închiriată: hoteluri sau unități de cazare similare

(b)

Cazare închiriată: terenuri de camping, caravane sau locuri pentru rulote (nerezidențial)

(c)

Cazare închiriată: altă cazare închiriată (unității medicale, pensiuni pentru tineret, porturi de agrement etc.)

(d)

Cazare neînchiriată: casă de vacanță proprie

(e)

Cazare neînchiriată: cazare oferită fără plată de către rude sau prieteni

(f)

Cazare neînchiriată: altă cazare neînchiriată

 

10.

Rezervarea călătoriei: utilizarea unui operator turistic sau a unei agenții de voiaj pentru rezervarea mijloacelor de transport principale

(a)

Da

(b)

Nu

(c)

Nu știu

Trienală

11.

Rezervarea călătoriei: utilizarea unui operator turistic sau a unei agenții de voiaj pentru rezervarea mijloacelor de cazare principale

(a)

Da

(b)

Nu

(c)

Nu știu

Trienală

12.

[Numai pentru călătoriile unde nu s-a utilizat niciun operator turistic și nicio agenție de voiaj pentru rezervarea mijloacelor de transport principale sau a mijloacelor de cazare principale] Rezervarea călătoriei (independent)

(a)

Serviciile au fost rezervate direct la furnizorul de servicii

(b)

Nicio rezervare nu a fost necesară

Trienală

13.

Rezervarea călătoriei: pachet de călătorie

(a)

Da

(b)

Nu

Trienală

14.

Rezervarea călătoriei: rezervarea pe internet a mijloacelor de transport principale

(a)

Da

(b)

Nu

(c)

Nu știu

Trienală

15.

Rezervarea călătoriei: rezervarea pe internet a mijloacelor de cazare principale

(a)

Da

(b)

Nu

(c)

Nu știu

Trienală

16.

Cheltuielile turistului individual în timpul călătoriei, legate de transport

 

Anuală

17.

Cheltuielile turistului individual în timpul călătoriei, legate de cazare

 

Anuală

18.

[opțional] Cheltuielile efectuate în timpul călătoriei de către turistul individual pentru alimente și băutură în cafenele și restaurante

 

Anuală

19.

Alte cheltuieli ale turistului individual în timpul călătoriei; (19a) de raportat separat: bunuri durabile și de valoare

 

Anuală

20.

Profilul vizitatorului: sex, utilizând următoarele categorii

(a)

Masculin

(b)

Feminin

Anuală

21.

Profilul vizitatorului: vârstă, în ani împliniți

 

Anuală

22.

Profilul vizitatorului: țara de reședință

 

Anuală

23.

[opțional] Profilul vizitatorului: nivel educațional

(a)

Inferior (ISCED 0, 1 sau 2)

(b)

Mediu (ISCED 3 sau 4)

(c)

Superior (ISCED 5 sau 6)

Anuală

24.

[opțional] Profilul vizitatorului: situația profesională

(a)

Salariat (angajat sau angajat independent)

(b)

Șomer

(c)

Student (sau elev)

(d)

Altul în afara câmpului muncii

Anuală

25.

[opțional] Profilul vizitatorului: venit pe gospodărie în quartile

 

Anuală

B.   Limitarea domeniului de aplicare

Domeniul luat în considerare este reprezentat de toate călătoriile turistice cu cel puțin o ședere peste noapte a populației rezidente în vârstă de 15 ani și mai mare în afara mediului obișnuit și care s-a încheiat în timpul perioadei de referință. Datele privind populația cu vârsta sub 15 ani pot fi transmise separat, cu titlu opțional.

C.   Periodicitate

1.

Primul an de referință pentru variabilele trienale și categoriile enumerate la titlurile A.3, A.6 și A.7 este 2013.

2.

Primul an de referință pentru variabilele trienale și categoriile enumerate la titlurile A.10-A.15 este 2014.

Secțiunea 3

VIZITELE DE O ZI

A.   Variabile și defalcări care trebuie transmise anual (vizite externe de o zi)

Variabile

[opțional]

Defalcări

[opțional]

Defalcări sociodemografice

1.

Numărul vizitelor externe de o zi efectuate în scop personal

2.

Numărul vizitelor externe de o zi efectuate din motive profesionale

(a)

după țara de destinație

1.

Sex

2.

Grup de vârstă

3.

Nivel de educație

4.

Situația profesională

5.

Venit pe gospodărie

3.

Cheltuielile aferente vizitelor externe de o zi efectuate în scop personal

4.

Cheltuielile aferente vizitelor externe de o zi efectuate din motive profesionale

(a)

după țara de destinație

(b)

după categoria cheltuielilor: transport, cumpărături, restaurante/cafenele, altele

B.   Variabile și defalcări care trebuie transmise trienal (vizite interne de o zi)

Variabile

[opțional]

Defalcări

[opțional]

Defalcări sociodemografice

1.

Numărul vizitelor interne de o zi efectuate în scop personal

2.

Numărul vizitelor interne de o zi efectuate din motive profesionale

 

1.

Sex

2.

Grup de vârstă

3.

Nivel de educație

4.

Situația profesională

5.

Venit pe gospodărie

3.

Cheltuielile aferente vizitelor interne de o zi efectuate în scop personal

4.

Cheltuielile aferente vizitelor interne de o zi efectuate din motive profesionale

(a)

după categoria cheltuielilor: transport, cumpărături, restaurante/cafenele, altele

C.   Clasificări care se aplică pentru defalcările sociodemografice

Clasificări aplicabile pentru defalcările sociodemografice sunt cele enumerate la titlul C din secțiunea 1 a prezentei anexe.

D.   Limitarea domeniului de aplicare

Domeniul de aplicare îl constituie toate vizitele de o zi efectuate în afara mediului obișnuit de către populația rezidentă în vârstă de 15 ani și mai mare. Datele referitoare la populația cu vârste de până la 15 ani pot fi transmise separat, cu titlu opțional.

E.   Periodicitate și primele perioade de referință

1.

Caracteristicile vizitelor de o zi enumerate la titlul A se transmit anual, raportându-se separat cele patru trimestre ale anului calendaristic anterior. Prima perioadă de referință începe la 1 ianuarie 2014.

2.

Caracteristicile vizitelor de o zi enumerate la titlul B se transmit din trei în trei ani, raportându-se separat cele patru trimestre ale anului calendaristic anterior. Prima perioadă de referință începe la 1 ianuarie 2015. Numai pentru prima perioadă de referință, transmiterea este opțională.


Top