EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0473

Regulamentul (CE) nr. 473/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune

OJ L 144, 9.6.2009, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 174 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogare implicită prin 32013R1305 şi 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/473/oj

9.6.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 144/3


REGULAMENTUL (CE) NR. 473/2009 AL CONSILIULUI

din 25 mai 2009

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 36 și 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Consiliul European a aprobat, în cadrul reuniunii din 11 și 12 decembrie 2008, un Plan european de redresare economică (PERE), care prevede lansarea unei acțiuni prioritare destinate să permită adaptarea mai rapidă a economiilor statelor membre la provocările actuale. PERE are la bază un efort echivalent unei valori totale de aproximativ 1,5 % din PIB-ul Uniunii Europene, însumând aproximativ 200 miliarde EUR.

(2)

Din suma menționată anterior, 1 020 milioane EUR ar trebui puse la dispoziția tuturor statelor membre prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în vederea extinderii internetului în bandă largă în zonele rurale și a consolidării operațiunilor legate de prioritățile stabilite la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 (2) (denumite în continuare „noile provocări”).

(3)

Pentru a institui cadrul juridic care să permită statelor membre să utilizeze suma de 1 020 milioane EUR, sunt necesare mai multe modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, ca o continuare a modificărilor introduse prin Regulamentul (CE) nr. 74/2009 (3), care permite statelor membre să utilizeze sumele rezultate din majorări ale modulării obligatorii și fondurile neutilizate generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (4) pentru operațiuni legate de noile provocări.

(4)

Având în vedere importanța deosebită în cadrul bugetului general al Comunităților Europene a resurselor menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (5), este adecvat să se prevadă în continuare, în mod excepțional, adoptarea de către Consiliu, cu majoritate calificată, pe baza unei propuneri a Comisiei, a deciziei necesare privind valoarea sprijinului comunitar pentru dezvoltare rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, defalcarea anuală și suma minimă care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul „convergență”.

(5)

Ținând seama de resursele suplimentare care urmează să fie puse la dispoziție ca sprijin comunitar pentru dezvoltare rurală în cadrul PERE, este necesar ca statele membre să își revizuiască planul strategic național (PSN). Întrucât toate statele membre vor primi fonduri suplimentare începând cu 2009, toate statele membre ar trebui să aibă obligația de a-și revizui PSN până la 15 iulie 2009.

(6)

Concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2008 iau notă de sprijinul acordat de Consiliul European pentru PERE, în special pentru extinderea internetului în bandă largă, inclusiv în zonele slab deservite. Întrucât zonele rurale suferă deseori din cauza accesului insuficient la Internet, sprijinul pentru extinderea infrastructurilor de Internet în bandă largă în zonele rurale ar trebui consolidat cu sprijinul FEADR. Dată fiind importanța acestei priorități, ar trebui ca statele membre să prevadă în programele lor, în funcție de necesitățile proprii, operațiuni legate de această prioritate până la sfârșitul anului 2009. Ar trebui elaborată o listă a tipurilor de operațiuni legate de infrastructurile de bandă largă, pentru a permite statelor membre să identifice operațiunile relevante în contextul cadrului juridic pentru dezvoltare rurală.

(7)

Deoarece fondurile suplimentare în cadrul PERE vor fi puse la dispoziția tuturor statelor membre în 2009 și în 2010, ar trebui ca toate statele membre să prevadă, încă din 2009, în programele lor de dezvoltare rurală, tipurile de operațiuni legate de noile provocări.

(8)

Prin urmare, obligația de a depune programe revizuite de dezvoltare rurală până la 15 iulie 2009 ar trebui să se aplice tuturor statelor membre.

(9)

Dată fiind utilizarea suplimentară, specifică și obligatorie a resurselor financiare care rezultă în urma aplicării modulării obligatorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009 a sumelor generate în temeiul articolului 136 din regulamentul menționat și a sumelor care urmează să fie puse la dispoziție ca ajutor comunitar pentru dezvoltare rurală în cadrul PERE, echilibrul stabilit între obiectivele ajutorului pentru dezvoltare rurală nu ar trebui să fie afectat de respectivele resurse financiare.

(10)

În zonele rurale există deseori un deficit de infrastructuri de bandă largă, atât la scară mică, cât și la scară mare. Infrastructura la scară mare poate fi esențială pentru deservirea zonelor rurale mai puțin accesibile. Pentru a asigura utilizarea cea mai eficace a resurselor disponibile și pentru a permite extinderea considerabilă a internetului în bandă largă în zonele rurale, operațiunile pertinente ar trebui considerate ca fiind eligibile fără a limita dimensiunea infrastructurilor aferente. Prin urmare, limitarea actuală a dimensiunii infrastructurilor în serviciile de bază pentru economie și pentru populația rurală nu ar trebui să se aplice operațiunilor legate de infrastructurile de bandă largă.

(11)

Pentru a atinge obiectivele specifice ale politicii de consolidare a operațiunilor legate de noile provocări și de extinderea infrastructurilor de Internet în bandă largă, este necesar să se prevadă obligația ca resursele financiare care urmează să fie puse la dispoziție ca sprijin comunitar pentru dezvoltare rurală în cadrul PERE să fie utilizate pentru anumite obiective specifice, iar această obligație să fie combinată cu obligația existentă pentru sumele care rezultă din modularea obligatorie și pentru sumele generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

(12)

Dată fiind importanța operațiunilor în materie de bandă largă la nivel comunitar, majorarea contribuției FEADR prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 74/2009 ar trebui să se aplice și acestor tipuri de operațiuni, pentru a facilita punerea în aplicare a acestora.

(13)

Pentru a ajuta statele membre care sunt afectate în mod deosebit de criza economică și care întâmpină dificultăți în asigurarea resurselor financiare naționale să utilizeze fondurile FEADR disponibile, în 2009 ar trebui autorizate, cu titlu excepțional, rate de cofinanțare mai mari.

(14)

Ținând seama de faptul că măsurile prevăzute prin modificările propuse nu aduc atingere așteptărilor legitime ale operatorilor economici și ar trebui să acopere anul 2009, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2009.

(15)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 ar trebui modificat în consecință.

(16)

Pentru a se asigura că se ține seama de PERE pentru disciplina bugetară, este necesar să se adapteze prevederile privind plafonul bugetar de cheltuieli finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), menționat la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 (6), luându-se în considerare, de asemenea, sumele stabilite la rubrica 2 pentru dezvoltare rurală din cadrul pachetului de redresare, în conformitate cu Decizia 2009/434/CE a Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Deciziei 2006/493/CE de stabilire a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, a defalcării anuale a acestuia, precum și a sumei minime care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul „convergență” (7), și suma alocată proiectelor din domeniul energiei care pot fi stabilite conform procedurilor din Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind finanțarea proiectelor în domeniul energiei și al internetului în bandă largă, precum și bilanțul de sănătate al PAC în cadrul Planului european de redresare economică (8). Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 12a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12a

Revizuirea

(1)   Statele membre își reexaminează, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12 alineatul (1), planul de strategie națională, după reexaminarea orientărilor strategice comunitare prevăzute la articolul 10.

(2)   Planul de strategie națională revizuit, menționat la alineatul (1), se transmite Comisei până la 15 iulie 2009.”

2.

Articolul 16a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16a

Operațiuni specifice referitoare la anumite priorități

(1)   Până la 31 decembrie 2009, statele membre includ în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, în funcție de nevoile lor specifice, tipuri de operațiuni având următoarele priorități descrise în orientările strategice comunitare și menționate și în planurile strategice naționale:

(a)

schimbările climatice;

(b)

energiile regenerabile;

(c)

gestionarea apelor;

(d)

biodiversitatea;

(e)

măsurile care însoțesc restructurarea sectorului produselor lactate;

(f)

inovarea legată de prioritățile menționate la literele (a)-(d);

(g)

infrastructura de Internet în bandă largă în zonele rurale.

Tipurile de operațiuni care urmează să fie raportate la prioritățile menționate la literele (a)-(f) de la primul paragraf urmăresc să producă efecte precum efectele potențiale menționate în anexa II. O listă orientativă a unor astfel de tipuri de operațiuni și a efectelor lor posibile figurează în anexa II. O listă a tipurilor de operațiuni legate de prioritatea menționată la primul paragraf litera (g) figurează în anexa III.

Programele revizuite de dezvoltare rurală legate de operațiunile menționate în prezentul alineat se prezintă Comisiei până la 15 iulie 2009 cel târziu.

(2)   De la 1 ianuarie 2009, pentru tipurile de operațiuni menționate la alineatul (1) literele (a)-(f) din prezentul articol, rata intensității ajutoarelor stabilită în anexa I poate fi majorată cu 10 puncte procentuale.

(3)   Până la 31 decembrie 2009, fiecare program de dezvoltare rurală include, de asemenea:

(a)

lista tipurilor de operațiuni și informațiile prevăzute la articolul 16 litera (c) privind tipurile specifice de operațiuni menționate la alineatul (1) din prezentul articol;

(b)

un tabel în care sunt stabilite, pentru perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2013, defalcată pe măsuri, contribuția comunitară totală pentru tipurile de operațiuni prevăzute la alineatul (1) literele (a)-(f) și, defalcată pe măsuri, contribuția comunitară pentru tipurile de operațiuni prevăzute la alineatul (1) litera (g).”;

3.

La articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Sumele egale cu cele care rezultă din aplicarea modulării obligatorii în temeiul articolului 69 alineatul (5a) și, începând cu anul 2011, sumele generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori (9) și sumele menționate la articolul 69 alineatul (2a) din prezentul regulament nu sunt luate în considerare în contribuția totală a FEADR pe baza căreia se calculează contribuția financiară comunitară minimă per axă, în conformitate cu alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

4.

La articolul 56 se adaugă următoarea teză:

„Limitarea dimensiunii infrastructurii nu se aplică operațiunilor prevăzute la articolul 16a alineatul (1) litera (g).”

5.

Articolul 69 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce următorul alineat:

„(2a)   Partea din suma menționată la alineatul (1) care rezultă din creșterea angajamentelor globale prevăzute de Decizia 2006/493/CE a Consiliului din 19 iunie 2006 de stabilire a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, a defalcării anuale a acestuia, precum și a sumei minime care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul «convergență» (10), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2009/434/CE (11), este alocată tipurilor de operațiuni legate de prioritățile stabilite la articolul 16a alineatul (1) din prezentul regulament.

(b)

alineatele (5a) și (5b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(5a)   O sumă egală cu sumele rezultate în urma aplicării modulării obligatorii în temeiul articolului 9 alineatul (4) și al articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, alături de, începând cu 2011, sumele generate în temeiul articolului 136 din regulamentul menționat, este utilizată de statele membre în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2015 exclusiv ca ajutor comunitar în cadrul programelor de dezvoltare rurală actuale pentru activitățile de tipul celor menționate la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) din prezentul regulament.

Pentru noile state membre, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, perioada menționată la primul paragraf din prezentul articol este 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2015.

Primele două paragrafe nu se aplică Bulgariei și României.

Partea statelor membre din suma menționată la alineatul (2a) este cheltuită de statele membre, în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2015, exclusiv ca sprijin comunitar în cadrul programelor actuale de dezvoltare rurală pentru operațiunile de tipul celor menționate la articolul 16a alineatul (1) din prezentul regulament.

(5b)   În cazul în care, la încheierea programului, valoarea contribuției comunitare cheltuite efectiv pentru operațiunile menționate la articolul 16a alineatul (1) este mai mică decât totalul sumelor prevăzute la alineatul (5a) din prezentul articol, statul membru rambursează diferența la bugetul general al Comunităților Europene, până la suma cu care s-a depășit totalul alocărilor disponibile pentru alte operațiuni decât cele menționate la articolul 16a alineatul (1).

În plus, în cazul în care, la încheierea programului, valoarea contribuției comunitare cheltuite efectiv pentru operațiunile prevăzute la articolul 16a alineatul (1) literele (a)-(f) este mai mică decât suma prevăzută la alineatul (5a) primul paragraf din prezentul articol, statul membru rambursează diferența la bugetul general al Comunităților Europene, până la suma cu care contribuția comunitară cheltuită pentru operațiunile menționate la articolul 16a alineatul (1) litera (g) a depășit alocările disponibile în temeiul alineatului (5a) al patrulea paragraf din prezentul articol. Cu toate acestea, în cazul în care valoarea contribuției comunitare cheltuite efectiv pentru alte operațiuni decât cele prevăzute la articolul 16a alineatul (1) este mai mică decât alocările disponibile pentru respectivele tipuri de operațiuni, din suma care trebuie rambursată se scade respectiva diferență.”

6.

Articolul 70 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere plafoanelor stabilite la alineatul (3), contribuția FEADR poate fi majorată la 90 % pentru regiunile de convergență și până la 75 % pentru alte regiuni pentru operațiunile de tipul celor menționate la articolul 16a alineatul (1), până la suma rezultată în urma aplicării modulării obligatorii în temeiul articolului 9 alineatul (4) și al articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, până la suma prevăzută la articolul 69 alineatul (2a) din prezentul regulament și, începând cu anul 2011, până la sumele generate în temeiul articolului 136 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(4b)   Prin derogare de la plafoanele stabilite la alineatele (3) și (4), rata contribuției FEADR poate fi majorată cu maximum 10 puncte procentuale suplimentare în ceea ce privește cheltuielile care trebuie plătite de statele membre în cursul anului 2009. Cu toate acestea, plafoanele stabilite la alineatele (3) și (4) pentru cheltuielile publice totale efectuate în decursul perioadei de programare sunt respectate.”

7.

În anexa II, titlul se înlocuiește cu următorul text:

8.

Se adaugă o anexă, al cărei text figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 se modifică după cum urmează:

La articolul 12, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Plafonul anual pentru cheltuielile prin FEGA se constituie din sumele maxime stabilite pentru acestea în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituțional, mai puțin sumele menționate la alineatul (2) și:

(a)

mai puțin suma adăugată pentru sprijinul pentru dezvoltare rurală prin Decizia 2009/434/CE a Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Deciziei 2006/493/CE de stabilire a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013, a defalcării anuale a acestuia, precum și a sumei minime care trebuie alocată regiunilor care pot beneficia de obiectivul «convergență» (12), care nu este acoperită de marja de la rubrica 2 din cadrul financiar prevăzut de acordul interinstituțional existent în afara subplafonului pentru cheltuielile prin FEGA;

(b)

mai puțin orice posibilă reducere a plafonului de la rubrica 2 privind finanțarea proiectelor în domeniul energiei, care ar putea fi stabilită în conformitate cu procedura prevăzută în Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisei privind finanțarea proiectelor în domeniul energiei și al internetului în bandă largă, precum și bilanțul de sănătate al PAC în cadrul Planului european de redresare economică (13).

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ŠEBESTA


(1)  Avizul din 6.5.2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 30, 31.1.2009, p. 100.

(4)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.

(5)  JO L 163, 23.6.2007, p. 17.

(6)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(7)  A se vedea pagina 25 din prezentul Jurnal Oficial.

(8)  JO C 108, 12.5.2009, p. 1.

(9)  JO L 30, 31.1.2009, p. 16.”

(10)  JO L 195, 15.7.2006, p. 22.

(11)  JO L 144, 9.6.2009, p. 25.”;

(12)  JO L 144, 9.6.2009, p. 25.

(13)  JO C 108, 12.5.2009, p. 1.”


ANEXĂ

„ANEXA III

Lista tipurilor de operațiuni legate de prioritatea menționată la articolul 16a alineatul (1) litera (g)

Prioritate: Infrastructura de bandă largă în zonele rurale

Tipuri de operațiuni

Articole și măsuri

Crearea și facilitarea accesului la o infrastructură de bandă largă, inclusiv la instalații de interconectare și la echipamente la sol (de exemplu tehnologii de transmisie fixe, terestre radio, prin satelit sau o combinație de tehnologii)

Articolul 56: servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală

Modernizarea infrastructurii de bandă largă existente

Articolul 56: servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală

Construirea unei infrastructuri pasive de bandă largă (de exemplu lucrări genistice civile, cum ar fi traseele de cabluri și alte elemente de rețea, printre care fibrele negre etc.), de asemenea, în sinergie cu alte infrastructuri (energie, transport, apă, canalizare etc.).

Articolul 56: servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală”


Top