EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0246

Regulamentul (CE) nr. 246/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții) (versiune codificată)

OJ L 79, 25.3.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 246 - 249

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/246/oj

25.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 79/1


REGULAMENTUL (CE) NR. 246/2009 AL CONSILIULUI

din 26 februarie 2009

privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții)

(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 83,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 479/92 al Consiliului din 25 februarie 1992 privind aplicarea articolului 85 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții) (2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial (3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2)

În conformitate cu articolul 81 alineatul (3) din tratat, articolul 81 alineatul (1) din tratat poate fi declarat inaplicabil categoriilor de acorduri, decizii și practici concertate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 81 alineatul (3) din tratat.

(3)

Conform articolului 83 din tratat, dispozițiile pentru aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat ar trebui să fie adoptate prin regulament sau prin directivă. În conformitate cu articolul 83 alineatul (2) litera (b) din tratat, dispozițiile menționate ar trebui să stabilească norme de aplicare a articolului 81 alineatul (3) din tratat, ținând seama de necesitatea de a asigura o supraveghere eficientă, pe de o parte, și, pe de alta, de a realiza simplificarea controlului administrativ cât mai mult posibil. În conformitate cu articolul 83 alineatul (2) litera (d) din tratat, dispozițiile menționate ar trebui să definească atribuțiile specifice ale Comisiei și ale Curții de Justiție.

(4)

Marina comercială de linie reprezintă un sector consumator de capital. Containerizarea a sporit necesitatea cooperării și a raționalizării. Marina comercială a Comunității ar trebui să atingă economiile de scară necesare pentru a putea concura cu succes pe piața mondială a transportului maritim de linie.

(5)

Acordurile de servicii în comun între companiile maritime de linie, cu scopul raționalizării acțiunilor lor prin măsuri tehnice, operaționale și/sau comerciale (numite „consorții” în cercurile industriei maritime) pot ajuta la furnizarea mijloacelor necesare pentru îmbunătățirea productivității serviciilor de transport maritim de linie și la promovarea progresului tehnic și economic.

(6)

Transportul maritim este important pentru dezvoltarea comerțului Comunității, iar acordurile de consorții pot îndeplini un rol în acest sens, ținând cont de trăsăturile specifice transportului maritim internațional de linie. Legalizarea acestor acorduri constituie o măsură ce poate contribui în sens pozitiv la îmbunătățirea competitivității sectorului maritim al Comunității.

(7)

Utilizatorii serviciilor de transport maritim oferite de consorții pot obține o parte a beneficiilor rezultate din îmbunătățirea productivității și a serviciului, datorită, inter alia, caracterului regulat, reducerilor de costuri datorate unui grad mai înalt de utilizare a capacității și unei mai bune calități a serviciilor, rezultată din îmbunătățirea navelor și a echipamentelor.

(8)

Comisiei ar trebui să i se dea posibilitatea să declare prin regulament că dispozițiile articolului 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate între consorții, pentru a putea facilita cooperarea dintre întreprinderi prin modalități oportune în plan economic și fără efecte adverse din punct de vedere al politicii de concurență. Comisia, în strânsă și constantă legătură cu autoritățile competente ale statelor membre, ar trebui să poată defini cu precizie domeniul de aplicare al acestor exceptări și condițiile ce le însoțesc.

(9)

Consorțiile din transportul maritim de linie sunt un tip complex și specializat de societate în comun. Există o mare diversitate de acorduri de constituire a consorțiilor, care operează în condiții diferite. Părțile acordurilor de constituire a unui consorțiu se schimbă adesea, iar domeniul de aplicare, activitățile sau clauzele acestor acorduri sunt frecvent modificate. Comisiei ar trebui să i se acorde răspunderea de a stabili periodic consorțiile cărora să li se aplice exceptările pe categorii.

(10)

Pentru a garanta că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la articolul 81 alineatul (3) din tratat, exceptările pe categorii ar trebui să fie însoțite de condiții pentru a se asigura, în special, că o cotă corectă a beneficiilor va fi transferată expeditorilor și că nu se va elimina concurența,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Comisia poate declara, prin regulament și în conformitate cu articolul 81 alineatul (3) din tratat, că dispozițiile articolului 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică anumitor categorii de acorduri între întreprinderi, decizii ale asociațiilor de întreprinderi și practici concertate care au drept scop promovarea sau stabilirea unei cooperări între companiile maritime de linie, pentru exploatarea în comun a serviciilor maritime de transport în scopul raționalizării operațiunilor acestor companii, prin măsuri tehnice, operaționale sau comerciale, cu excepția fixării prețurilor (consorții).

(2)   Regulamentul adoptat în aplicarea alineatului (1) din prezentul articol definește categoriile de acorduri, decizii și practici concertate cărora li se aplică și specifică condițiile în care acestea sunt exceptate de la aplicarea dispozițiilor articolului 81 alineatul (1) din tratat, în conformitate cu dispozițiile alineatului (3) al aceluiași articol.

Articolul 2

(1)   Regulamentul adoptat în aplicarea articolului 1 se aplică pe o perioadă de cinci ani, calculată de la data intrării în vigoare a acestuia.

(2)   Regulamentul adoptat în aplicarea articolului 1 poate fi abrogat sau modificat în cazul în care s-a modificat oricare dintre elementele esențiale care au justificat adoptarea sa.

Articolul 3

Regulamentul adoptat în aplicarea articolului 1 poate cuprinde o dispoziție care să prevadă aplicarea cu efect retroactiv a acestuia pentru acordurile, deciziile și practicile concertate existente la data intrării sale în vigoare, dacă acestea se conformează condițiilor stabilite în regulamentul respectiv.

Articolul 4

Regulamentul adoptat în temeiul articolului 1 poate prevedea că interdicția menționată în articolul 81 alineatul (1) din tratat nu se aplică, pe perioada stabilită de respectivul regulament, acordurilor, deciziilor și practicilor concertate deja existente la 1 ianuarie 1995, cărora li se aplică dispozițiile articolului 81 alineatul (1) ca urmare a aderării Austriei, Finlandei și Suediei și care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 81 alineatul (3). Cu toate acestea, prezentul articol nu se aplică acordurilor, deciziilor și practicilor concertate care, la 1 ianuarie 1995, intrau deja sub incidența articolului 53 alineatul (1) din Acordul SEE.

Articolul 5

Înaintea adoptării regulamentului prevăzut la articolul 1, Comisia publică proiectul acestuia pentru a permite tuturor persoanelor și organizațiilor interesate să îi comunice comentariile într-un termen rezonabil, stabilit de către Comisie, dar care nu poate fi mai scurt de o lună.

Articolul 6

Înainte de publicarea unui proiect de regulament și de adoptarea unui regulament în aplicarea articolului 1, Comisia consultă Comitetul consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante prevăzut la articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (4).

Articolul 7

Regulamentul (CEE) nr. 479/92, astfel cum a fost modificat prin actele menționate în anexa I, se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 februarie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

I. LANGER


(1)  Avizul Parlamentului European din 23 aprilie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 55, 29.2.1992, p. 3.

(3)  A se vedea anexa I.

(4)  JO L 1, 4.1.2003, p. 1.


ANEXA I

Regulament abrogat și lista modificărilor ulterioare

(prevăzute la articolul 7)

Regulamentul (CEE) nr. 479/92 al Consiliului

(JO L 55, 29.2.1992, p. 3)

 

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului

(JO L 1, 4.1.2003, p. 1)

Numai articolul 42

Actul de aderare din 1994 articolul 29 și anexa I punctul III.A.4

(JO C 241, 29.8.1994, p. 56)

 


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CEE) nr. 479/92

Prezentul regulament

Articolele 1, 2 și 3

Articolele 1, 2 și 3

Articolul 3a

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Anexa I

Anexa II


Top