EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0219

Regulamentul (CE) nr. 219/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, a unor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a doua

JO L 87, 31.3.2009, p. 109–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/219/oj

31.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/109


REGULAMENTUL (CE) NR. 219/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 martie 2009

de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, a unor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control

Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a doua

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37, articolul 44 alineatul (1), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolul 95, articolul 152 alineatul (4) litera (b), articolul 175 alineatul (1) și articolele 179 și 285,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4) a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (5), care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor având un domeniu general de aplicare, care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază, adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(2)

În conformitate cu Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (6) privind Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să fie aplicabilă actelor deja în vigoare adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, acestea trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(3)

Din moment ce modificările aduse, în acest scop, actelor în cauză sunt numai de natură tehnică și privesc numai procedura comitetului, în cazul directivelor nu este necesară transpunerea de către statele membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Actele enumerate în anexă se adaptează, în conformitate cu respectiva anexă, la Decizia 1999/468/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE.

Articolul 2

Trimiterile la dispozițiile actelor prevăzute în anexă se interpretează ca trimiteri la dispozițiile respective, astfel cum sunt adaptate de prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 martie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

A. VONDRA


(1)  JO C 224, 30.8.2008, p. 35.

(2)  JO C 117, 14.5.2008, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 23 septembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 16 februarie 2009.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200, 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


ANEXĂ

1.   AJUTOR UMANITAR

Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar  (1)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1257/96, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri de executare a respectivului regulament. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1257/96, prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1257/96 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 13, paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

„Deciziile de a continua acțiunile întreprinse în conformitate cu procedura de urgență se adoptă de către Comisie, acționând în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 17 alineatul (2) și în limitele stabilite la articolul 15 alineatul (2) liniuța a doua.”

2.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

(1)   Comisia adoptă măsuri de executare a prezentului regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (4).

(2)   Comisia, acționând în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 17 alineatul (3):

decide finanțarea comunitară a acțiunilor de ocrotire din cadrul ajutorului umanitar menționate la articolul 2 litera (c);

decide să întreprindă acțiuni directe sau să finanțeze intervențiile agențiilor specializate ale statelor membre.

(3)   Comisia, acționând în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 17 alineatul (2):

aprobă planurile globale destinate acțiunilor dintr-o anumită țară sau regiune unde amploarea și complexitatea crizei umanitare sunt de așa natură încât pare probabilă continuarea acesteia, precum și bugetele pentru planurile respective. În acest context, Comisia și statele membre examinează prioritățile care trebuie stabilite în cadrul punerii în aplicare a acestor planuri globale;

decide cu privire la proiectele care depășesc valoarea de 2 milioane de ECU, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 13.”

3.

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

2.   ÎNTREPRINDERI

2.1.   Directiva 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli  (2)

În ceea ce privește Directiva 75/324/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte adaptările tehnice necesare ale respectivei directive și modificările necesare pentru a adapta anexa la progresul tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 75/324/CEE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 75/324/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Comisia adoptă amendamentele necesare pentru a adapta la progresul tehnic anexa la prezenta directivă. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (2).”

2.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

3.

La articolul 10, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia poate adopta adaptările tehnice necesare ale prezentei directive. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (2).

În acest caz, statul membru care a adoptat măsuri de salvgardare le poate menține până la intrarea în vigoare a adaptărilor.”

2.2.   Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind armonizarea dispozițiilor referitoare la introducerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil  (3)

În ceea ce privește Directiva 93/15/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze directiva pentru a ține seama de orice modificări viitoare aduse recomandărilor Organizației Națiunilor Unite și să determine condițiile de aplicare a articolului 14 paragraful al doilea. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 93/15/CEE prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 93/15/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Comitetul examinează orice chestiune referitoare la aplicarea prezentei directive.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(5)   În conformitate cu procedura de gestionare menționată la alineatul (3), Comisia adoptă măsuri de executare, în special pentru a ține seama de orice modificări viitoare aduse recomandărilor Organizației Națiunilor Unite.”

2.

La articolul 14, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre verifică dacă aceste întreprinderi dispun de un sistem de urmărire a deținerii de explozivi care să permită identificarea în orice moment a celor care dețin explozivi. Comisia poate adopta măsuri de stabilire a condițiilor în care se aplică prezentul paragraf. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (4).”

2.3.   Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior  (4)

În ceea ce privește Directiva 2000/14/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri de executare în vederea adaptării anexei III la progresul tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2000/14/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2000/14/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 18a

Comisia adoptă măsuri de executare pentru adaptarea anexei III la progresul tehnic, cu condiția ca acestea să nu aibă niciun impact direct asupra nivelului de putere acustică măsurat al echipamentelor enumerate la articolul 12, în special prin includerea de trimiteri la standardele europene relevante.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2).”

3.

La articolul 19, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

asistă Comisia în ceea ce privește adaptarea anexei III la progresul tehnic;”.

2.4.   Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele  (5)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 2003/2003, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic anexele la acesta, să adapteze metodele de măsurare, de prelevare de probe și de analiză, să adopte norme privind măsurile de control și să includă noi tipuri de îngrășăminte CE. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 2003/2003, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 29, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia adaptează și modernizează metodele de măsurare, de prelevare de probe și de analiză și utilizează, ori de câte ori este posibil, standarde europene. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 32 alineatul (3). Aceeași procedură se aplică și la adoptarea normelor de punere în aplicare necesare pentru a specifica măsurile de control prevăzute la prezentul articol și la articolele 8, 26 și 27. Astfel de norme se referă în special la frecvența cu care trebuie repetate testele, precum și la măsurile destinate să garanteze faptul că îngrășământul introdus pe piață este identic cu îngrășământul testat.”

2.

Articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia adaptează anexa I pentru a include noi tipuri de îngrășăminte.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia adaptează anexele pentru a ține seama de progresul tehnic.”;

(c)

se adaugă un alineat cu următorul text:

„(4)   Măsurile menționate la alineatele (1) și (3), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 32 alineatul (3).”

3.

Articolul 32 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 32

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

2.5.   Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind inspecția și verificarea bunei practici de laborator (BPL) (versiune codificată)  (6)

În ceea ce privește Directiva 2004/9/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic anexa I și să modifice formularea din articolul 2 alineatul (2). Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/9/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2004/9/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care, pentru soluționarea aspectelor menționate la alineatul (1), Comisia consideră că este necesară modificarea prezentei directive, adoptă respectivele modificări.

Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3).”

2.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 29 alineatul (1) din Directiva 67/548/CEE a Consiliului (7), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

3.

La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia adoptă măsuri de punere în aplicare pentru:

(a)

adaptarea formulării menționate la articolul 2 alineatul (2);

(b)

adaptarea anexei I pentru a ține seama de progresul tehnic.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3).”

2.6.   Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice (versiunea codificată)  (8)

În ceea ce privește Directiva 2004/10/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexa I la progresul tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/10/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2004/10/CE se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce un articol cu următorul text:

„Articolul 3a

Comisia poate adapta anexa I la progresul tehnic, ținând seama de principiile BPL.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 4 alineatul (2).”

2.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 29 alineatul (1) din Directiva 67/548/CEE a Consiliului (9).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

3.

La articolul 5 alineatul (2), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare pentru a introduce adaptările tehnice necesare ale prezentei directive.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 4 alineatul (2).

În cazul menționat la paragraful al treilea, statul membru care a adoptat măsuri de salvgardare le poate menține până la intrarea în vigoare a adaptărilor respective.”

2.7.   Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor  (10)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 273/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte măsuri de executare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 273/2004, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 273/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când este necesar, Comisia adoptă măsuri de executare cu privire la:”;

(b)

se adaugă următoarele paragrafe:

„Măsurile menționate la primul paragraf literele (a)-(e), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (3).

Măsurile menționate la primul paragraf litera (f) se adoptă în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 15 alineatul (2).”

2.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului (11).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

2.8.   Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții  (12)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 648/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele la acesta și să adopte orice modificări sau completări necesare pentru a aplica normele prevăzute de regulamentul menționat anterior la detergenții pe bază de solvenți, atunci când este necesar. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 648/2004, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 648/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Considerentul 27 se elimină.

2.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Adaptarea anexelor

(1)   Comisia adoptă orice modificări necesare pentru a adapta anexele și utilizează, ori de câte ori este posibil, standarde europene.

(2)   Comisia adoptă orice modificări sau completări necesare pentru a aplica normele prezentului regulament la detergenții pe bază de solvenți.

(3)   Măsurile menționate la alineatele (1) și (2), destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

4.

La anexa VII punctul A, paragraful al șaselea se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care, ulterior, SCCNFP stabilește pentru parfumurile alergene limite ale concentrațiilor individuale în funcție de risc, Comisia propune adoptarea acestor limite pentru a înlocui limita de 0,01 % menționată anterior. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

2.9.   Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente  (13)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 726/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anumite dispoziții și anexe, să adopte noi dispoziții și să determine condițiile specifice de aplicare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 726/2004, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 726/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   După consultarea comitetului competent al agenției, Comisia poate adapta anexa la progresul tehnic și științific și poate adopta orice modificări necesare, fără a extinde domeniul de aplicare a procedurii centralizate.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 87 alineatul (2a).”

2.

La articolul 14 alineatul (7), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia adoptă un regulament care instituie dispoziții privind acordarea unei astfel de autorizații. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 87 alineatul (2a).”

3.

La articolul 16, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   După consultarea agenției, Comisia adoptă dispoziții adecvate pentru examinarea modificărilor aduse autorizațiilor de introducere pe piață, sub forma unui regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 87 alineatul (2a).”

4.

Articolul 24 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Titularul autorizației de introducere pe piață a unui medicament de uz uman se asigură că toate reacțiile adverse grave neașteptate suspectate și orice transmitere suspectată a oricărui agent infecțios prin intermediul unui medicament, înregistrată pe teritoriul unei țări terțe, sunt raportate cu promptitudine statelor membre și agenției, în cel mult 15 zile de la data primirii informației. Comisia adoptă dispoziții privind raportarea reacțiilor adverse neașteptate suspectate care nu sunt grave, indiferent dacă se înregistrează în Comunitate sau într-o țară terță. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 87 alineatul (2a).”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia poate stabili dispoziții de modificare a alineatului (3) pentru a ține seama de experiența dobândită din punerea sa în aplicare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 87 alineatul (2a).”

5.

Articolul 29 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 29

Comisia poate adopta orice modificare care poate fi necesară în vederea actualizării dispozițiilor prezentului capitol pentru a ține seama de progresul științific și tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 87 alineatul (2a).”

6.

La articolul 41, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   După consultarea agenției, Comisia adoptă dispoziții adecvate pentru examinarea modificărilor aduse autorizațiilor de introducere pe piață, sub forma unui regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 87 alineatul (2a).”

7.

Articolul 49 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Titularul autorizației de introducere pe piață a unui medicament de uz veterinar se asigură că toate reacțiile adverse grave neașteptate suspectate și orice transmitere suspectată a oricărui agent infecțios prin intermediul unui medicament, înregistrate pe teritoriul unei țări terțe, sunt raportate cu promptitudine statelor membre și agenției, în cel mult 15 zile de la data primirii informației. Comisia adoptă dispoziții privind raportarea reacțiilor adverse neașteptate suspectate care nu sunt grave, indiferent dacă se înregistrează în Comunitate sau într-o țară terță. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 87 alineatul (2a).”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia poate adopta dispoziții de modificare a alineatului (3) pentru a ține seama de experiența dobândită din punerea sa în aplicare. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 87 alineatul (2a).”

8.

Articolul 54 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 54

Comisia poate adopta orice modificare care poate fi necesară în vederea actualizării dispozițiilor prezentului capitol pentru a ține seama de progresul științific și tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 87 alineatul (2a).”

9.

La articolul 70, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cu toate acestea, Comisia adoptă dispoziții de stabilire a condițiilor în care întreprinderile mici și mijlocii pot plăti taxe reduse, pot amâna plata taxei sau pot primi asistență administrativă. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 87 alineatul (2a).”

10.

La articolul 84 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„La cererea agenției, Comisia poate impune sancțiuni financiare titularilor autorizațiilor de introducere pe piață acordate în temeiul prezentului regulament în cazul în care aceștia nu respectă anumite obligații prevăzute în legătură cu autorizațiile. Sumele maxime, precum și condițiile și metodele de colectare a acestor sancțiuni sunt stabilite de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 87 alineatul (2a).”

11.

Articolul 87 se modifică după cum urmează:

(a)

se introduce un alineat cu următorul text:

„(2a)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (4) se elimină.

3.   MEDIU

3.1.   Directiva 82/883/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1982 privind modalitățile de supraveghere și control al zonelor în care există emisii provenind din industria dioxidului de titan  (14)

În ceea ce privește Directiva 82/883/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele la progresul științific și tehnic în ceea ce privește parametrii enumerați în coloana „Determinare facultativă” și metodele de referință pentru măsurare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 82/883/CEE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 82/883/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Comisia adoptă modificările necesare pentru a adapta la progresul științific și tehnic conținutul anexelor în ceea ce privește parametrii enumerați în coloana «Determinare facultativă» și metodele de referință pentru măsurare.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (2).”

2.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

(1)   Comisia este asistată de comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.2.   Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură  (15)

În ceea ce privește Directiva 86/278/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul tehnic și științific dispozițiile anexelor la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 86/278/CEE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 86/278/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Comisia adaptează la progresul tehnic și științific dispozițiile anexelor la prezenta directivă, cu excepția parametrilor și valorilor enumerate în anexele I A, I B și I C, a oricăror factori care pot afecta evaluarea valorilor și a parametrilor pentru analiză menționați în anexele II A și II B.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (2).”

2.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

(1)   Comisia este asistată de comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.3.   Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje  (16)

În ceea ce privește Directiva 94/62/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să examineze și, atunci când este necesar, să revizuiască exemplele cu caracter ilustrativ pentru definiția ambalajului și să stabilească în ce condiții nivelurile concentrației de metale grele prezente în ambalaje sau în componentele ambalajelor nu se vor aplica la anumite materiale și circuite de produse, tipurile de ambalaje scutite de obligația privind nivelurile concentrației și măsurile tehnice necesare pentru a face față oricăror dificultăți întâmpinate în aplicarea dispozițiilor prezentei directive. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 94/62/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 94/62/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 alineatul (1), paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care este necesar, Comisia examinează și, după caz, revizuiește exemplele cu caracter ilustrativ pentru definiția ambalajelor din anexa I. Următoarele articole sunt abordate cu prioritate: carcasele de compact discuri și de casete video, ghivecele de flori, tuburile și cilindrii în jurul cărora sunt înfășurate materiale flexibile, suporturile de etichete autoadezive și hârtia de împachetat. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 21 alineatul (3).”

2.

La articolul 11, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia stabilește condițiile în care nivelurile concentrației menționate la alineatul (1) nu se vor aplica materialelor reciclate și circuitelor de produse aflate într-un lanț închis și controlat, precum și tipurile de ambalaje scutite de obligația menționată la alineatul (1) liniuța a treia.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 21 alineatul (3).”

3.

La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În vederea armonizării caracteristicilor și prezentării datelor produse și pentru ca datele statelor membre să fie compatibile, statele membre furnizează Comisiei datele pe care le au la dispoziție în formatele adoptate pe baza anexei III în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 21 alineatul (2).”

4.

Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 19

Adaptarea la progresul științific și tehnic

(1)   Modificările necesare pentru adaptarea la progresul științific și tehnic a sistemului de identificare [menționat la articolul 8 alineatul (2) și la articolul 10 paragraful al doilea ultima liniuță] și formatele referitoare la sistemul de baze de date [menționat la articolul 12 alineatul (3) și în anexa III] se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 21 alineatul (2).

(2)   Comisia adoptă modificările necesare pentru adaptarea la progresul științific și tehnic a exemplelor cu caracter ilustrativ pentru definiția ambalajelor (menționată în anexa I). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 21 alineatul (3).”

5.

La articolul 20, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia stabilește măsurile tehnice necesare pentru a face față oricăror dificultăți întâmpinate în aplicarea dispozițiilor prezentei directive, în special cu privire la materialele de ambalare inerte introduse pe piață în Comunitate în cantități foarte mici (și anume aproximativ 0,1 % din greutate), ambalajele primare ale echipamentelor medicale și ale produselor farmaceutice, ambalajele de mici dimensiuni și ambalajele de lux. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 21 alineatul (3).”

6.

La articolul 21, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.4.   Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi  (17)

În ceea ce privește Directiva 1999/32/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească criteriile pentru utilizarea tehnologiilor de reducere a emisiilor de către nave, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, în porturi și estuare închise în Comunitate și să adopte modificările necesare pentru a efectua adaptări tehnice ale anumitor dispoziții în lumina progresului științific și tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 1999/32/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 1999/32/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4c, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia stabilește criterii pentru utilizarea tehnologiilor de reducere a emisiilor de către nave, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, în porturi și estuare închise în Comunitate. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (2). Comisia comunică OMI aceste criterii.”

2.

La articolul 7, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Orice modificări necesare pentru a aduce adaptări de natură tehnică articolului 2 punctele 1, 2, 3, 3a, 3b și 4 sau articolului 6 alineatul (2), pentru a ține seama de progresul științific și tehnic, se adoptă de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (2). Astfel de adaptări nu pot avea drept rezultat efectuarea vreunei modificări directe a domeniului de aplicare al prezentei directive și nici a limitelor sulfului din combustibil specificate de prezenta directivă.”

3.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.5.   Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici  (18)

În ceea ce privește Directiva 2001/81/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să actualizeze metodologiile care urmează a fi utilizate în conformitate cu anexa III. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale respectivei directive, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2001/81/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Orice actualizare a metodologiilor care urmează a fi utilizate în conformitate cu anexa III se adoptă de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).”

2.

La articolul 13, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.6.   Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității  (19)

În ceea ce privește Directiva 2003/87/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte dispozițiile necesare pentru punerea în aplicare a articolului 11b alineatul (5), să adopte ghiduri pentru monitorizarea și raportarea emisiilor, să adopte un regulament privind un sistem standardizat și securizat de registre, inclusiv dispoziții privind utilizarea și identificarea URE și REC în sistemul comunitar și monitorizarea nivelului unei astfel de utilizări, să modifice anexa III după cum prevede articolul 22, să aprobe includerea unor activități și gaze cu efect de seră care nu sunt enumerate în anexa I, să elaboreze orice dispoziții necesare privind recunoașterea reciprocă a cotelor în temeiul acordurilor cu țările terțe și să adopte metode standardizate sau acceptate pentru monitorizarea emisiilor altor gaze cu efect de seră. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2003/87/CE printre altele prin completarea sa cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2003/87/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 11b, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Dispozițiile privind punerea în aplicare a alineatelor (3) și (4), în special în ceea ce privește evitarea dublei contabilizări, sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 23 alineatul (2). Comisia adoptă dispoziții pentru punerea în aplicare a alineatului (5) al prezentului articol atunci când partea gazdă îndeplinește toate cerințele de eligibilitate pentru activitățile bazate pe proiecte AC. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (3).”

2.

La articolul 14 alineatul (1), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia adoptă ghiduri pentru monitorizarea și raportarea emisiilor care rezultă din activitățile enumerate în anexa I specificate în legătură cu activitățile în cauză. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (3).”

3.

La articolul 19, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pentru punerea în executare a prezentei directive, Comisia adoptă un regulament privind un sistem standardizat și securizat de registre sub formă de baze de date electronice standardizate care conțin elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deținerii, transferului și anulării cotelor, pentru a asigura accesul publicului și confidențialitatea în mod corespunzător și pentru a garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligațiile care decurg din Protocolul de la Kyoto. Regulamentul respectiv include, de asemenea, dispoziții privind utilizarea și identificarea URE și REC în sistemul comunitar și monitorizarea nivelului unei astfel de utilizări. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (3).”

4.

Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22

Modificări la anexa III

Comisia poate modifica anexa III, cu excepția criteriilor 1, 5 și 7, în perioada 2008-2012, ținând seama de rapoartele prevăzute la articolul 21 și de experiența dobândită în urma aplicării prezentei directive. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (3).”

5.

La articolul 23, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

6.

Articolul 24 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Ținând seama de toate criteriile relevante, în special de efectele asupra pieței interne, denaturările potențiale ale concurenței, integritatea ecologică a sistemului și fiabilitatea sistemului de monitorizare și raportare planificat, începând cu anul 2008, statele membre pot pune în aplicare comercializarea cotelor de emisie în conformitate cu prezenta directivă pentru:

(a)

instalațiile care nu sunt enumerate în anexa I, cu condiția ca includerea unor astfel de instalații să fie aprobată de Comisie în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 23 alineatul (2); și

(b)

activitățile și gazele cu efect de seră care nu sunt enumerate în anexa I, cu condiția ca includerea unor astfel de activități și gaze cu efect de seră să fie aprobată de Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (3).

Începând cu anul 2005, statele membre pot aplica, în aceleași condiții, comercializarea cotelor de emisie pentru instalațiile care desfășoară activitățile enumerate în anexa I sub limitele de capacitate menționate în anexa respectivă.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia poate adopta, din proprie inițiativă sau la cererea unui stat membru, ghiduri privind monitorizarea și raportarea pentru emisiile rezultate din activități și instalații, precum și pentru gazele cu efect de seră care nu sunt enumerate în anexa I, în cazul în care monitorizarea și raportarea acestor emisii pot fi realizate cu suficientă acuratețe.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (3).”

7.

La articolul 25, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când a fost încheiat un acord menționat la alineatul (1), Comisia adoptă orice dispoziții necesare privind recunoașterea reciprocă a cotelor în temeiul acordului menționat anterior. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (3).”

8.

În anexa IV, paragraful de la rubrica „Monitorizarea emisiilor de alte gaze cu efect de seră” se înlocuiește cu următorul text:

„Se folosesc metode standardizate sau acceptate, elaborate de Comisie în colaborare cu toate părțile interesate relevante. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 23 alineatul (3).”

3.7.   Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți  (20)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 850/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească unele limite ale concentrațiilor în anexe, să modifice anexele ori de câte ori o substanță este adăugată pe listele din convenție sau din protocol, să modifice intrările existente și să adapteze anexele la progresul științific și tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 850/2004, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 850/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 4, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

deșeurile care conțin sau sunt contaminate cu oricare dintre substanțele enumerate în anexa IV pot fi eliminate sau recuperate în alt mod în conformitate cu legislația comunitară relevantă, cu condiția ca nivelul de substanțe enumerate prezent în deșeuri să fie sub limitele concentrațiilor care urmează să fie stabilite în anexa IV. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (3). Până la precizarea limitelor concentrațiilor stabilite în conformitate cu procedura menționată anterior, autoritatea competentă a fiecărui stat membru poate adopta sau aplica limite ale concentrațiilor sau cerințe tehnice specifice cu privire la eliminarea sau recuperarea deșeurilor care intră sub incidența prezentei litere;”;

(b)

la alineatul (5), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În sensul alineatului (4) litera (b) din prezentul articol, limitele concentrațiilor din anexa V partea 2 sunt precizate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (3).”

2.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Modificarea anexelor

(1)   Ori de câte ori se adaugă o substanță pe listele din convenție sau din protocol, Comisia modifică în mod corespunzător anexele I, II și III, după caz.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (3).

(2)   Ori de câte ori se adaugă o substanță pe listele din convenție sau din protocol, Comisia modifică în mod corespunzător anexa IV, după caz.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (3).

(3)   Comisia adoptă modificări ale intrărilor existente din anexele I, II și III, inclusiv adaptarea acestora la progresul științific și tehnic.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (3).

(4)   Comisia adoptă modificări ale intrărilor existente din anexa IV și modificări ale anexei V, inclusiv adaptarea acestora la progresul științific și tehnic.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (3).”

3.

La articolul 16, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.

La articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.8.   Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător  (21)

În ceea ce privește Directiva 2004/107/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze la progresul științific și tehnic anumite dispoziții și anexe la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/107/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2004/107/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (9) se înlocuiește cu următorul text:

„(9)   Indiferent de nivelurile concentrațiilor, un punct de prelevare de fond este instalat la fiecare 100 000 km2 pentru a asigura o măsurătoare indicativă, în aerul înconjurător, a arsenicului, a cadmiului, a nichelului, a mercurului gazos total, a benzo(a)pirenului și a altor hidrocarburi aromatice policiclice menționate la alineatul (8) și a depunerii totale de arsenic, de cadmiu, de mercur, de nichel, de benzo(a)piren și de alte hidrocarburi aromatice policiclice menționate la alineatul (8). Fiecare stat membru montează cel puțin o stație de măsurare. Cu toate acestea, statele membre pot monta, prin acord și în conformitate cu ghidurile care urmează să fie stabilite în temeiul procedurii de reglementare menționate la articolul 6 alineatul (2), una sau mai multe stații de măsurare comune care să acopere zone adiacente ale statelor membre învecinate pentru a obține rezoluția spațială necesară. Se recomandă de asemenea măsurarea mercurului bivalent sub formă gazoasă și sub formă de pulberi. După caz, supravegherea este coordonată cu strategia de monitorizare și Programul de măsurare european pentru supravegherea și evaluarea poluanților (EMEP). Punctele de prelevare pentru acești poluanți sunt alese astfel încât variațiile geografice și tendințele pe termen lung să poată fi identificate. Se aplică secțiunile I, II și III din anexa III.”;

(b)

alineatul (15) se înlocuiește cu următorul text:

„(15)   Orice modificări necesare pentru adaptarea la progresul științific și tehnic a dispozițiilor prezentului articol, a anexei II secțiunea II și a anexelor III, IV și V sunt adoptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (3). Acestea nu pot avea drept rezultat nicio modificare directă sau indirectă a valorilor-țintă.”

2.

La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 6 alineatul (2), orice dispoziții detaliate privind transmiterea informațiilor care trebuie furnizate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol.”

3.

La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.

În anexa V, punctul V se înlocuiește cu următorul text:

„V.   Tehnici de referință pentru modelarea calității aerului

În prezent, nu pot fi specificate tehnici de referință pentru modelarea calității aerului. Comisia poate adopta modificări pentru a adapta prezentul punct la progresul științific și tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 6 alineatul (3).”

3.9.   Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri  (22)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice anexele, astfel cum se prevede la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006, și să adopte anumite măsuri suplimentare, astfel cum se prevede la articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1013/2006, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 11 alineatul (3), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care nu se găsește o soluție satisfăcătoare, oricare dintre statele membre poate înainta problema respectivă Comisiei. Se ia, apoi, o decizie cu privire la problema respectivă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 59a alineatul (2).”

2.

Articolul 58 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 58

Modificarea anexelor

(1)   Comisia poate modifica anexele pentru a ține seama de progresul științific și tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 59a alineatul (3). În afară de aceasta:

(a)

anexele I, II, III, IIIA, IV și V se modifică pentru a ține seama de modificările convenite în temeiul Convenției de la Basel și al Deciziei OCDE;

(b)

deșeurile neclasificate pot fi adăugate în anexa IIIB, IV sau V cu titlu provizoriu până la adoptarea unei decizii cu privire la includerea acestora în anexele relevante la Convenția de la Basel și la Decizia OCDE;

(c)

în urma prezentării unei solicitări de către un stat membru, se poate avea în vedere, în cazurile menționate la articolul 3 alineatul (2), includerea cu titlu provizoriu în anexa IIIA a amestecurilor de două sau mai multe deșeuri enumerate în anexa III până la luarea unei decizii privind includerea acestora în anexele relevante la Convenția de la Basel sau la Decizia OCDE. Anexa IIIA poate prevedea că una sau mai multe dintre intrările respective nu se aplică exporturilor către țări cărora nu li se aplică Decizia OCDE;

(d)

se determină cazurile excepționale menționate la articolul 3 alineatul (3) și, atunci când este necesar, se adaugă deșeurile respective în anexele IVA și V și se elimină din anexa III;

(e)

anexa V se modifică pentru a reflecta modificările convenite la lista deșeurilor periculoase adoptate în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE;

(f)

anexa VIII se modifică pentru a reflecta convențiile și acordurile internaționale relevante.

(2)   Atunci când modifică anexa IX, comitetul instituit prin Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu (23) participă la deliberări cu drepturi depline.

3.

Articolul 59 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 59

Măsuri suplimentare

(1)   Comisia poate adopta, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 59a alineatul (2), următoarele măsuri suplimentare privind punerea în aplicare a prezentului regulament:

(a)

ghiduri pentru aplicarea articolului 12 alineatul (1) litera (g);

(b)

ghiduri privind aplicarea articolului 15 în ceea ce privește identificarea și monitorizarea deșeurilor care fac obiectul unor modificări semnificative pe durata operațiunii de recuperare sau de eliminare intermediare;

(c)

ghiduri pentru cooperarea autorităților competente în ceea ce privește transferurile ilegale menționate la articolul 24;

(d)

cerințe tehnice și organizatorice pentru punerea în practică a schimbului electronic de date pentru înaintarea documentelor și furnizarea informațiilor, în conformitate cu articolul 26 alineatul (4);

(e)

ghiduri suplimentare privind utilizarea limbilor menționate la articolul 27;

(f)

precizări suplimentare privind cerințele de procedură din titlul II privind aplicarea acestora exporturilor, importurilor și tranzitului de deșeuri din, către și prin Comunitate;

(g)

recomandări suplimentare privind noțiunile juridice nedefinite.

(2)   Comisia poate adopta măsuri de punere în aplicare pentru:

(a)

o metodă de calcul al garanției financiare sau al asigurării echivalente prevăzute la articolul 6;

(b)

condiții și cerințe suplimentare în legătură cu instalații de recuperare care beneficiază de un acord prealabil, menționate la articolul 14.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 59a alineatul (3).”

4.

Se introduce un articol cu următorul text:

„Articolul 59a

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Directiva 2006/12/CE.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.

Articolul 63 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Cu excepția deșeurilor de sticlă, a deșeurilor de hârtie și a deșeurilor de anvelope uzate, acest termen poate fi prelungit până cel târziu la 31 decembrie 2012, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 59a alineatul (2).”;

(b)

la alineatul (4), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Acest termen poate fi prelungit până cel târziu la 31 decembrie 2012, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 59a alineatul (2).”;

(c)

alineatul (5) se modifică după cum urmează:

(i)

paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Acest termen poate fi prelungit până cel târziu la 31 decembrie 2015, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 59a alineatul (2).”;

(ii)

paragraful al cincilea se înlocuiește cu următorul text:

„Acest termen poate fi prelungit până cel târziu la 31 decembrie 2015, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 59a alineatul (2).”

4.   EUROSTAT

4.1.   Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale  (24)

În ceea ce privește Regulamentul (CEE) nr. 3924/91, Comisia ar trebui să fie împuternicită să actualizeze lista produselor care fac obiectul regulamentului menționat anterior. Comisia ar trebui împuternicită, de asemenea, să adopte norme privind reprezentativitatea și periodicitatea anumitor produse și să stabilească norme privind conținutul anchetelor și măsurile de punere în aplicare, inclusiv măsurile pentru adaptarea la progresul tehnic în ceea ce privește colectarea datelor și procesarea rezultatelor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CEE) nr. 3924/91, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Lista Prodcom și informațiile efectiv colectate pentru fiecare rubrică sunt actualizate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).”

2.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (2), cuvintele „în conformitate cu procedura menționată la articolul 10” se înlocuiesc cu cuvintele „în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 10 alineatul (2)”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Normele de aplicare a alineatului (3), inclusiv măsurile de adaptare la progresul tehnic, se adoptă, în funcție de necesități, de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).”

3.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Perioadele acoperite de anchete

Ancheta acoperă o perioadă anuală de un an calendaristic.

Cu toate acestea, pentru anumite rubrici din lista Prodcom, Comisia poate decide efectuarea unor anchete care să acopere perioade de o lună sau de un trimestru. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).”

4.

La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Informațiile necesare sunt colectate de statele membre prin intermediul chestionarelor de anchetă al căror conținut trebuie să respecte normele definite de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).”

5.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Prelucrarea rezultatelor

Statele membre procesează chestionarele completate, menționate la articolul 5 alineatul (1), sau informațiile provenind din alte surse amintite la articolul 5 alineatul (3), în conformitate cu normele adoptate potrivit normelor detaliate adoptate de Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (3).”

6.

La articolul 7 alineatul (2), cuvintele „în conformitate cu procedura menționată la articolul 10” se înlocuiesc cu cuvintele „în conformitate cu procedura de gestionare menționată la articolul 10 alineatul (2)”.

7.

Articolul 9 se elimină.

8.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (25).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

4.2.   Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate  (26)

În ceea ce privește Directiva 96/16/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte definițiile privind exploatațiile agricole la nivelul cărora statele membre efectuează anchete privind producția de lapte și utilizarea acesteia, să adopte lista produselor lactate care fac obiectul anchetelor și să redacteze definițiile uniforme care se aplică pentru comunicarea rezultatelor către Comisie. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 96/16/CE prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 96/16/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.   efectuează anual, la nivelul exploatațiilor agricole definite de către Comisie, anchete privind producția de lapte și utilizarea acesteia. Măsurile privind definiția exploatațiilor agricole, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3).”

2.

La articolul 3, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Lista produselor lactate care fac obiectul anchetelor este adoptată de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3).

(3)   Definițiile uniforme care se aplică pentru comunicarea rezultatelor sunt redactate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3).”

3.

La articolul 5 alineatul (2) și la articolul 6 alineatul (1), cuvintele „în conformitate cu procedura menționată la articolul 7” se înlocuiesc cu cuvintele „în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 7 alineatul (2)”.

4.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistică agricolă, instituit prin Decizia 72/279/CEE.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.3.   Directiva 2001/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 2001 privind anchetele statistice care trebuie efectuate de statele membre pentru a determina potențialul de producție al plantațiilor anumitor specii de pomi fructiferi  (27)

În ceea ce privește Directiva 2001/109/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice lista speciilor de pomi fructiferi, precum și tabelul cu speciile care fac obiectul anchetelor în diferitele state membre, să adopte modalitățile de aplicare a anumitor articole și să stabilească limitele zonelor de producție care trebuie prevăzute pentru statele membre. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2001/109/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2001/109/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 alineatul (2), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

„Lista speciilor în cauză, precum și tabelul menționat anterior pot fi modificate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (2).”

2.

La articolul 2, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Normele detaliate de organizare a anchetelor care oferă rezultate pertinente sunt adoptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (2).”

3.

La articolul 3, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Normele detaliate de efectuare a eșantionării aleatorii sunt adoptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (2).”

4.

La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Rezultatele menționate la alineatul (1) sunt furnizate pe zone de producție. Limitele zonelor de producție care trebuie prevăzute pentru statele membre sunt stabilite de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (2).”

5.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistică agricolă, instituit prin Decizia 72/279/CEE a Consiliului (28).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (a) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

4.4.   Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar  (29)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 91/2003, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze definițiile, precum și să adopte dispoziții suplimentare, să adapteze conținutul anexelor și precizeze informațiile care se furnizează pentru rapoartele privind calitatea și comparabilitatea rezultatelor. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 91/2003, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 91/2003 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Definițiile menționate la alineatul (1) pot fi adaptate și pot fi adoptate de către Comisie definiții suplimentare, necesare pentru a asigura armonizarea. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).”

2.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Anexele B și D definesc proceduri de raportare simplificată, care pot fi utilizate de statele membre ca alternative la cerințele obișnuite de raportare detaliată stabilite în anexele A și C, pentru întreprinderile care asigură un volum total de transport de mărfuri sau călători mai mic de 500 de milioane de tone pe kilometru sau, respectiv, 200 de milioane de călători pe kilometru. Aceste praguri pot fi adaptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Conținutul anexelor poate fi adaptat de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).”

3.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Măsurile de executare

(1)   Modalitățile de transmitere a datelor către Eurostat sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 11 alineatul (2).

(2)   Comisia adoptă următoarele măsuri de executare:

(a)

adaptarea pragurilor pentru raportările simplificate (articolul 4);

(b)

adaptarea definițiilor și adoptarea de definiții suplimentare [articolul 3 alineatul (2)];

(c)

adaptarea conținutului anexelor (articolul 4);

(d)

specificarea informațiilor de furnizat pentru rapoartele privind calitatea și comparabilitatea rezultatelor [articolul 8 alineatul (2)].

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).”

4.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (a) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.

În anexa H punctul 5 cuvintele „în conformitate cu procedura de la articolul 11 alineatul (2)” se înlocuiesc cu cuvintele „în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3)”.

4.5.   Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă  (30)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 437/2003, Comisia ar trebui să fie împuternicită să stabilească standarde de precizie, să precizeze fișierele de date și să adopte anumite măsuri de executare. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 437/2003, printre altele prin completarea cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 437/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Precizia statisticilor

Colectarea datelor se bazează pe date exhaustive, exceptând cazul în care au fost stabilite alte norme privind precizia de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).”

2.

La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Rezultatele se transmit conform fișierelor de date din anexa I. Fișierele de date se stabilesc de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).

Suportul utilizat pentru transmitere se stabilește de către Comisie în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 11 alineatul (2).”

3.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Măsuri de executare

(1)   În conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 11 alineatul (2) se adoptă următoarele măsuri de executare:

lista aeroporturilor comunitare care intră sub incidența articolului 3 alineatul (2);

descrierea codurilor de date și a suportului utilizat pentru transmiterea rezultatelor Comisiei (articolul 7);

difuzarea rezultatelor statistice (articolul 8).

(2)   Comisia adoptă următoarele măsuri de executare:

adaptarea specificațiilor din anexele la prezentul regulament;

adaptarea caracteristicilor colectării datelor (articolul 3);

precizia statisticilor (articolul 5);

descrierea fișierelor de date (articolul 7).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).”

4.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (a) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.6.   Regulamentul (CE) nr. 48/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind elaborarea statisticilor comunitare anuale privind industria siderurgică în anii de referință 2003-2009  (31)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 48/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să actualizeze lista caracteristicilor care fac obiectul regulamentului menționat anterior. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 48/2004, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 48/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Măsuri de executare

(1)   Măsurile de executare a prezentului regulament în ceea ce privește formatele pentru transmitere și prima perioadă de transmitere se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 8 alineatul (2).

(2)   Măsurile de executare a prezentului regulament în ceea ce privește actualizarea listei caracteristicilor, cu condiția de a nu impune o povară suplimentară semnificativă statelor membre, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 8 alineatul (3).”

2.

La articolul 8, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.   PIAȚA INTERNĂ

Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare  (32)

În ceea ce privește Directiva 2004/25/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte norme pentru aplicarea articolului 6 alineatul (3) privind conținutul ofertei. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/25/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Directiva 2004/25/CE a prevăzut o limitare în timp a competențelor de executare conferite Comisiei. În declarația privind Decizia 2006/512/CE de modificare a Deciziei 1999/468/CE, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au afirmat că Decizia 2006/512/CE oferă o soluție orizontală satisfăcătoare dorinței exprimate de Parlamentul European de a analiza punerea în aplicare a instrumentelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie și că, prin urmare, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare care să nu fie limitate în timp. Ca urmare a introducerii procedurii de reglementare cu control, ar trebui eliminată dispoziția privind limitarea în timp prevăzută de Directiva 2004/25/CE.

Prin urmare, Directiva 2004/25/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 6, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia poate adopta norme privind modificarea listei de la alineatul (3). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2).”

2.

Articolul 18 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

alineatul (3) se elimină.

6.   SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

6.1.   Directiva 79/373/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind circulația furajelor combinate  (33)

În ceea ce privește Directiva 79/373/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte derogări de la indicațiile de pe ambalajul alimentelor și să modifice anexa la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 79/373/CEE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 79/373/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia adoptă derogările de la principiul prevăzut la alineatul (1) care trebuie admise la nivel comunitar. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului act, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3), cu condiția să se asigure identificarea și calitatea furajelor combinate.”

2.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Ținând seama de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice, Comisia:

(a)

stabilește categorii care regrupează o serie de materii prime pentru furaje;

(b)

adoptă metode de calcul al valorii energetice a furajelor combinate;

(c)

adoptă modificările la anexă.

Toate măsurile de mai sus, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).”

3.

Articolul 13 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

6.2.   Directiva 82/471/CEE a Consiliului din 30 iunie 1982 privind anumite produse folosite în hrana animalelor  (34)

În ceea ce privește Directiva 82/471/CEE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte modificări și să definească criteriile necesare pentru caracterizarea produselor menționate în directiva respectivă. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 82/471/CEE prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Din motive de urgență, este necesar să se utilizeze procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea modificărilor la directiva menționată anterior.

Prin urmare, Directiva 82/471/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Modificările care urmează a fi aduse anexei ca urmare a evoluției științifice sau tehnice sunt adoptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3). În acest sens și în ceea ce privește produsele menționate la punctele 1.1 și 1.2 din anexă, Comisia consultă Comitetul științific pentru hrana animalelor și Comitetul științific pentru alimente.

Cu toate acestea, în ceea ce privește produsele obținute din drojdii din soiul «Candida» și cultivate pe n-alcani, menționate la articolul 4 alineatul (1), Comisia hotărăște în termen de doi ani de la notificarea prezentei directive și după consultarea Comitetului științific pentru hrana animalelor și a Comitetului științific pentru alimente.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Criteriile care permit caracterizarea produselor menționate în prezenta directivă, în special criteriile referitoare la compoziție și puritate, precum și proprietățile fizico-chimice și biologice, pot fi stabilite de către Comisie, ținând seama de cunoștințele științifice sau tehnice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3)”.

2.

La articolul 7 alineatul (2) paragraful al doilea, cuvintele „procedura menționată la articolul 13” se înlocuiesc cu cuvintele „procedura de reglementare menționată la articolul 13 alineatul (2)”.

3.

Articolul 8 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care estimează că sunt necesare modificări la prezenta directiva pentru a atenua dificultățile menționate la alineatul (1) și pentru a asigura protecția sănătății umane sau animale, Comisia adoptă măsurile în cauză. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 13 alineatul (4). În acest caz, statul membru care a adoptat măsuri de salvgardare le poate menține până la intrarea în vigoare a modificărilor menționate anterior.”

4.

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

se adaugă un alineat cu textul următor:

„(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

5.

Articolul 14 se elimină.

6.3.   Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind circulația și utilizarea materiilor prime pentru furaje  (35)

În ceea ce privește Directiva 96/25/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să elaboreze și să modifice lista substanțelor a căror circulație sau utilizare în scopul alimentației animalelor este interzisă sau limitată și să modifice anexa pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 96/25/CE printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să aplice procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru modificarea listei substanțelor a căror circulație sau utilizare în scopul hranei animalelor este limitată sau interzisă.

Din motive de eficiență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control trebuie să fie reduse pentru adoptarea de modificări la anexă pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

Prin urmare, Directiva 96/25/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5 alineatul (1) litera (g), liniuța a doua se înlocuiește cu următorul text:

„—

măsurilor comunitare prevăzute într-o listă care urmează să fie întocmită de către Comisie. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3);”.

2.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

(1)   Poate fi adoptat, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 13 alineatul (2), un sistem de codificare numerică a materiilor prime pentru furajele enumerate, bazat pe glosare care indică originea, partea din produs/subprodus utilizată, prelucrarea și vechimea/calitatea materiilor prime, care permite identificarea furajelor la scară internațională – în special cu ajutorul denumirii și descrierii.

(2)   Lista substanțelor a căror circulație sau utilizare în scopul hranei animalelor este limitată sau interzisă pentru a garanta faptul că acestea respectă dispozițiile articolului 3 este stabilită de către Comisie. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3).

(3)   Lista menționată la alineatul (2) se modifică de către Comisie, ținând seama de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență menționată la articolul 13 alineatul (5), în vederea adoptării măsurilor menționate anterior.

(4)   Modificările care urmează a fi aduse anexei pentru a se ține seama de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice se adoptă de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 13 alineatul (4).”

3.

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

se adaugă următoarele alineate:

„(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) și alineatul (4) literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la două luni, respectiv o lună și două luni.

(5)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

6.4.   Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje  (36)

În ceea ce privește Directiva 2002/32/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice anexele I și II, să le adapteze pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice și să definească criteriile suplimentare pentru procedurile de detoxifiere. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2002/32/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să aplice procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE în vederea adaptării anexelor I și II pentru a se ține seama de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice.

Prin urmare, Directiva 2002/32/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Se decide de îndată dacă anexele I și II trebuie modificate. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 11 alineatul (4).”

2.

La articolul 8, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Comisia adaptează anexele I și II pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor științifice și tehnice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3). Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență menționată la articolul 11 alineatul (4), în vederea adoptării modificărilor menționate anterior.

(2)   În afară de aceasta, Comisia:

adoptă periodic, în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 11 alineatul (2), versiuni consolidate ale anexelor I și II, care încorporează adaptările efectuate conform alineatului (1);

poate defini criterii de acceptabilitate pentru procedeele de detoxifiere, care se adaugă criteriilor prevăzute pentru produsele destinate furajelor care au fost supuse acestor procedee; măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (3).”

3.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru hrana animalelor, instituit prin articolul 1 din Decizia 70/372/CEE a Consiliului (37).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

4.

Articolul 12 se elimină.

6.5.   Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie  (38)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 998/2003, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice lista speciilor de animale prevăzută în anexa I partea C și listele țărilor și teritoriilor prevăzute în anexa II părțile B și C, să elaboreze cerințe specifice în privința altor boli decât rabia, în privința statelor membre și teritoriilor enumerate în anexa II partea B secțiunea 2, să adopte condițiile aplicabile circulației animalelor din speciile enumerate în anexa I partea C provenind din țări terțe și să adopte cerințe de natură tehnică în privința circulației animalelor din speciile enumerate în anexa I părțile A și B. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale respectivului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Din motive de eficiență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control ar trebui să fie reduse pentru adoptarea listei anumitor țări terțe.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 998/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 7

Circulația animalelor aparținând speciilor din anexa I partea C între statele membre sau dintr-un teritoriu menționat în lista din anexa II partea B secțiunea 2 nu este condiționată de nici o cerință cu privire la rabie. Dacă este necesar, Comisia elaborează cerințe specifice, inclusiv o posibilă limitare a numărului de animale, cu privire la alte boli. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (4). Se poate emite un model de certificat de însoțire a acestor animale în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (2).”

2.

Articolul 9 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 9

Condițiile care se aplică circulației animalelor aparținând speciilor enumerate în anexa I partea C dinspre țări terțe se adoptă de Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (4). Modelul de certificat care însoțește circulația acestor animale este întocmit în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (2).”

3.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Lista țărilor terțe prevăzută în anexa II partea C se întocmește de către Comisie. Pentru a fi inclusă pe lista respectivă, o țară terță trebuie, mai întâi, să își demonstreze statutul cu privire la rabie, precum și faptul că:”;

(b)

se adaugă un paragraf cu următorul text:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (5).”

4.

La articolul 17, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru animalele aparținând speciilor enumerate în anexa I părțile A și B, cerințele de natură tehnică, altele decât cele stabilite de prezentul regulament, pot fi adoptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (4).”

5.

Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 19

Anexa I partea C și anexa II părțile B și C pot fi modificate de către Comisie pentru a se ține seama de evoluția situației în Comunitate sau în țările terțe în ceea ce privește bolile care afectează speciile de animale care fac obiectul prezentului regulament, în special rabia, și, dacă este necesar, pentru a se limita, în sensul prezentului regulament, numărul de animale care pot face obiectul circulației. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (4).”

6.

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Comisia poate adopta orice dispoziții tranzitorii pentru a face posibilă trecerea de la regimul actual la regimul stabilit de prezentul regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 24 alineatul (4).”

7.

Articolul 24 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

se adaugă un alineat cu textul următor:

„(5)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4), articolul 5 litera (b) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) și la articolul 4 literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE se stabilesc la două luni, respectiv o lună și două luni.”

6.6.   Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici  (39)

În ceea ce privește Directiva 2003/99/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să instituie programe de monitorizare coordonate privind zoonoza și agenții zoonotici. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2003/99/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Din motive de urgență, este necesar să se aplice procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE pentru adoptarea modificărilor la anexa I la Directiva 2003/99/CE pentru a adăuga sau elimina zoonoze și agenți zoonotici de pe listele prevăzute în directiva menționată anterior.

Prin urmare, Directiva 2003/99/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (4) se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Anexa I poate fi modificată de către Comisie pentru a adăuga sau elimina zoonoze și agenți zoonotici de pe listele din anexa menționată anterior, ținând seama, în special, de criteriile următoare:”;

(b)

se adaugă un paragraf cu textul următor:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de urgență menționată la articolul 12 alineatul (4).”

2.

La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care datele colectate în cadrul monitorizării de rutină în conformitate cu articolul 4 nu sunt suficiente, Comisia poate institui programe de monitorizare coordonate pentru una sau mai multe zoonoze și/sau unul sau mai mulți agenți zoonotici, în special atunci când se identifică necesități specifice, pentru a evalua riscurile sau pentru a stabili valori de referință pentru zoonoze sau agenții zoonotici la nivel de state membre sau la nivel comunitar. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

3.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Modificarea anexelor și măsuri tranzitorii sau de executare

Anexele II, III și IV pot fi modificate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

Măsurile tranzitorii cu caracter general, concepute pentru modificarea unor elemente neesențiale ale prezentei directive, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, în special specificații suplimentare privind cerințele prevăzute de prezenta directivă, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

Alte măsuri tranzitorii sau de executare pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2).”

4.

Articolul 12 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”;

(b)

se adaugă un alineat cu următorul text:

„(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

6.7.   Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare  (40)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 852/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte dispoziții privind măsuri de igienă specifice și autorizarea unităților, precum și să acorde, în anumite condiții, derogări de la anexele I și II. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 852/2004, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 852/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Criteriile, cerințele și obiectivele menționate la alineatul (3), precum și metodele conexe de prelevare de probe și de analiză se stabilesc de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

2.

La articolul 6 alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

Printr-o decizie adoptată de către Comisie; măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

3.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Măsurile tranzitorii având un domeniu general de aplicare, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, în special specificații suplimentare privind cerințele prevăzute de prezentul regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).

Alte măsuri tranzitorii sau de executare pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 14 alineatul (2).”

4.

Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Anexele I și II pot fi adaptate sau actualizate de către Comisie, ținând seama de:”;

(ii)

se adaugă următorul paragraf:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Se pot acorda derogări de la anexele I și II de către Comisie, în special pentru a facilita punerea în aplicare a articolului 5 în cazul întreprinderilor mici, ținând seama de factorii de risc relevanți și cu condiția ca aceste derogări să nu compromită realizarea obiectivelor stabilite de prezentul regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (3).”

5.

La articolul 14, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

6.8.   Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală  (41)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 853/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte dispoziții privind obligațiile generale ale întreprinderilor din sectorul alimentar și garanțiile speciale pentru comercializarea produselor alimentare în Suedia și Finlanda, precum și să acorde, în anumite condiții, derogări de la anexe. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004, printre altele prin completarea acestuia cu elemente noi neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 alineatul (2), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Întreprinderile din sectorul alimentar nu utilizează nicio substanță cu excepția apei potabile sau a apei curate, în cazul în care Regulamentul (CE) nr. 852/2004 sau prezentul regulament permit acest lucru, pentru a elimina contaminarea suprafeței produselor de origine animală, cu excepția cazului în care utilizarea substanței respective a fost aprobată de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

2.

Articolul 8 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)

(a)

Cerințele formulate la alineatele (1) și (2) pot fi actualizate de către Comisie în funcție, în special, de modificările aduse programelor de control de către statele membre sau de adoptarea de criterii microbiologice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

(b)

În conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2), normele stabilite la alineatul (2) din prezentul articol privind produsele alimentare menționate la alineatul (1) din prezentul articol pot fi extinse parțial sau total la orice stat membru sau la orice regiune dintr-un stat membru care dispune de un program de control recunoscut ca fiind echivalent cu cel aprobat pentru Suedia și Finlanda în ceea ce privește produsele alimentare de origine animală în cauză.”

3.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Măsurile tranzitorii cu un domeniu general de aplicare, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, în special specificații suplimentare privind cerințele prevăzute de prezentul regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).

Alte măsuri tranzitorii sau de executare pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2).”

4.

Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(i)

cuvintele introductive se înlocuiesc cu următorul text:

„Anexele II și III pot fi adaptate sau actualizate de către Comisie, ținând seama de:”;

(ii)

se adaugă un paragraf cu următorul text:

„Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia poate acorda derogări de la prevederile anexelor II și III, cu condiția ca derogările respective să nu afecteze realizarea obiectivelor stabilite de prezentul regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3).”

5.

La articolul 11, cuvintele introductive se înlocuiesc cu următorul text:

„Fără a aduce atingere aplicării cu caracter general a articolului 9 și a articolului 10 alineatul (1), pot fi adoptate măsuri de executare, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 12 alineatul (2), precum și modificări la anexele II și III, ca măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 12 alineatul (3) pentru:”

6.

La articolul 12, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

6.9.   Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman  (42)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 854/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice sau să adapteze anexele la acesta și să adopte măsuri de tranziție, în special specificații suplimentare privind cerințele prevăzute de respectivul regulament. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 854/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Măsurile tranzitorii cu un domeniu general de aplicare, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, în special specificații suplimentare privind cerințele prevăzute de prezentul regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (3).

Alte măsuri tranzitorii sau de executare pot fi adoptate în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 19 alineatul (2).”

2.

La articolul 17, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Anexele I, II, III, IV, V și VI pot fi modificate sau completate de către Comisie pentru a ține seama de progresele științifice și tehnice. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (3).

(2)   Comisia poate adopta derogări de la anexele I, II, III, IV, V și VI, cu condiția ca derogările în cauză să nu afecteze realizarea obiectivelor stabilite de prezentul regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (3).”

3.

La articolul 18, cuvintele introductive se înlocuiesc cu următorul text:

„Fără a aduce atingere aplicării cu caracter general a articolului 16 și a articolului 17 alineatul (1), pot fi adoptate măsuri de executare, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 19 alineatul (2), precum și modificări la anexele I, II, III, IV, V sau VI, ca măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 19 alineatul (3), pentru a preciza:”.

4.

La articolul 19, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

6.10.   Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor  (43)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 183/2005, Comisia ar trebui să fie împuternicită să definească criteriile microbiologice și obiectivele specifice pe care trebuie să le respecte întreprinderile din sectorul furajelor, să adopte măsuri privind autorizarea unităților, să modifice anexele I, II și III și să acorde derogări de la anexele menționate. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 183/2005, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 183/2005 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5 alineatul (3), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Criteriile și obiectivele menționate la literele (a) și (b) sunt definite de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 31 alineatul (3).”

2.

La articolul 10, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.   Autorizarea este cerută în temeiul unui regulament adoptat de către Comisie. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 31 alineatul (3).”

3.

Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

Modificări ale anexelor I, II și III

Anexele I, II și III pot fi modificate pentru a se ține seama de:

(a)

elaborarea de coduri de bună practică;

(b)

experiența dobândită în cadrul aplicării unor sisteme bazate pe HACCP în conformitate cu articolul 6;

(c)

evoluțiile tehnologice;

(d)

opinii științifice, în special noile analize de risc;

(e)

definiția obiectivelor în domeniul siguranței furajelor;

și

(f)

dezvoltarea cerințelor referitoare la operațiuni specifice.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 31 alineatul (3).”

4.

Articolul 28 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 28

Derogări de la anexele I, II și III

Comisia poate adopta derogări de la anexele I, II, și III din motive speciale, cu condiția ca derogările în cauză să nu afecteze realizarea obiectivelor stabilite de prezentul regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 31 alineatul (3).”

5.

Articolul 31 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

7.   ENERGIE ȘI TRANSPORTURI

7.1.   Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier  (44)

În ceea ce privește Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, Comisia ar trebui să fie împuternicită să efectueze modificările necesare pentru a adapta anexele la progresul tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CEE) nr. 3821/85, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Securitatea sistemului trebuie să respecte cerințele tehnice prevăzute în anexa I B. Comisia se asigură că anexa menționată anterior prevede că omologarea CE de tip a componentelor nu poate fi acordată aparatului de înregistrare decât atunci când întregul sistem (aparatul de înregistrare în sine, cardul de memorie și conexiunile electrice la cutia de viteze) și-a demonstrat capacitatea de a rezista la tentativele de falsificare sau modificare a datelor privind orele de conducere. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2). Testările necesare în acest sens se efectuează de către experți familiarizați cu tehnicile cele mai recente în materie de falsificare.”

2.

La articolul 17, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Modificările necesare pentru adaptarea anexelor la progresul tehnic, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2).”

3.

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

7.2.   Directiva 97/70/CE a Consiliului din 11 decembrie 1997 de instituire a unui regim armonizat de siguranță pentru navele de pescuit cu lungimea de 24 metri sau mai mare  (45)

În ceea ce privește Directiva 97/70/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte dispoziții privind, pe de o parte, interpretarea armonizată a anumitor dispoziții din anexa la Protocolul de la Torremolinos și, pe de altă parte, privind punerea în aplicare a directivei. Comisia ar trebui să fie împuternicită, de asemenea, să modifice anumite dispoziții ale directivei, precum și anexele la aceasta, pentru a aplica, în sensul directivei, modificările aduse Protocolului de la Torremolinos intrate în vigoare după adoptarea directivei. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 97/70/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 97/70/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (4) litera (b), cuvintele „în conformitate cu procedura menționată la articolul 9” se înlocuiesc cu cuvintele „în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 9 alineatul (2)”.

2.

La articolul 8, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Adaptările următoare, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (3):

(a)

pot fi adoptate și introduse dispoziții privind:

interpretarea armonizată a acelor dispoziții din anexa la Protocolul de la Torremolinos care au fost lăsate la latitudinea administrațiilor părților contractante, în măsura necesară pentru a se asigura punerea lor coerentă în aplicare în Comunitate;

punerea în aplicare a directivei, fără a extinde domeniul de aplicare al acesteia;

(b)

articolele 2, 3, 4, 6 și 7 din prezenta directivă pot fi adaptate, iar anexele la aceasta pot fi modificate pentru a aplica, în sensul prezentei directive, modificările aduse Protocolului de la Torremolinos intrate în vigoare după adoptarea prezentei directive.”

3.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (46).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (47), având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

7.3.   Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate de feriboturi cu punte ruliu și ambarcațiuni rapide de pasageri  (48)

În ceea ce privește Directiva 1999/35/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele, definițiile, precum și trimiterile la instrumente comunitare și ale Organizației Maritime Internaționale (OMI), pentru a le alinia la măsurile comunitare sau ale OMI intrate în vigoare ulterior. Comisia ar trebui împuternicită, de asemenea, să modifice anexele pentru a ameliora regimul instituit de directivă. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 1999/35/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 1999/35/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4 alineatul (1) litera (d) ultima teză, la articolul 11 alineatele (6) și (8) și la articolul 13 alineatul (3) tezele a doua și ultima, cuvintele „procedura stabilită la articolul 16” se înlocuiesc cu cuvintele „procedura de reglementare menționată la articolul 16 alineatul (2)”.

2.

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (49).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

3.

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Procedura de modificare

Anexele la prezenta directivă, definițiile, trimiterile la instrumente comunitare și trimiterile la instrumente ale OMI pot fi adaptate în măsura necesară pentru a le alinia la măsurile comunitare sau ale OMI intrate în vigoare, dar fără a extinde domeniul de aplicare al prezentei directive.

Anexele la prezenta directivă pot fi de asemenea adaptate, după caz, pentru a ameliora regimul instituit de prezenta directivă, dar fără a extinde domeniul acesteia de aplicare.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (3).

Modificările aduse instrumentelor internaționale menționate la articolul 2 pot fi excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, în aplicarea articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002.”

7.4.   Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 februarie 2002 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă  (50)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 417/2002, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice anumite trimiteri la Regulamentele pertinente ale MARPOL 73/78 și la Rezoluțiile 111(50) și 94(46) ale MEPC, pentru a alinia trimiterile la modificările aduse acestor regulamente și rezoluții adoptate de Organizația Maritimă Internațională (OMI), în măsura în care modificările respective nu extind domeniul de aplicare a respectivului regulament. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 417/2002, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 417/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (51).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

2.

La articolul 11, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia poate modifica trimiterile din articolele din prezentul regulament la Regulamentele din anexa I la MARPOL 73/78, precum și la Rezoluțiile 111(50) și 94(46) ale MEPC, modificate prin Rezoluțiile 99(48) și 112(50) ale MEPC, pentru a le alinia la modificările aduse acestor regulamente și rezoluții adoptate de OMI, în măsura în care modificările respective nu extind domeniul de aplicare a prezentului regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 10 alineatul (2).”

7.5.   Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 aprilie 2003 privind interzicerea compușilor organostanici pe nave  (52)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 782/2003, Comisia ar trebui să fie împuternicită să instituie un regim armonizat de expertizare și avizare pentru anumite nave, să adopte anumite măsuri privind navele care arborează pavilionul unui stat terț, să instituie proceduri pentru controalele efectuate de către statul de port, precum și să modifice anumite trimiteri și anexe pentru a ține seama de evoluția situației la nivel internațional, în special în cadrul OMI, sau pentru a consolida eficacitatea respectivului regulament din perspectiva experienței dobândite. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 782/2003, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 782/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) litera (b), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care este necesar, Comisia poate institui un regim armonizat de expertizare și avizare pentru navele menționate anterior. Măsura respectivă, destinată să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (2).”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care Convenția AFS nu a intrat în vigoare până la 1 ianuarie 2007, Comisia adoptă măsuri adecvate pentru a permite navelor care arborează pavilionul unui stat terț să dovedească faptul că respectă dispozițiile articolului 5. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (2).”

2.

La articolul 7, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care Convenția AFS nu a intrat în vigoare până la 1 ianuarie 2007, Comisia instituie proceduri adecvate pentru aceste controale. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (2).”

3.

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Comisia poate modifica trimiterile la Convenția AFS, la certificatul AFS, la declarația AFS și la declarația de conformitate AFS și anexele la prezentul regulament, inclusiv orientările corespunzătoare elaborate de Organizația Maritimă Internațională (OMI) privind articolul 11 din Convenția AFS, pentru a ține seama de evoluția situației pe plan internațional, în special în cadrul OMI, sau să consolideze eficacitatea prezentului regulament, în lumina experienței dobândite. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 9 alineatul (2).”

4.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (53).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

7.6.   Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piața internă a energiei  (54)

În ceea ce privește Directiva 2004/8/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să analizeze valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producerea separată a energiei electrice și termice, să adapteze la progresul tehnic valorile-limită prevăzute la articolul 13 și să instituie și să adapteze la progresul tehnic ghidurile pentru punerea în aplicare și aplicarea anexei II la respectiva directivă, inclusiv stabilirea raportului dintre energia electrică și energia termică. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/8/CE, printre altele prin completarea acesteia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2004/8/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia analizează valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată a energiei electrice și termice menționate la alineatul (1) pentru prima dată la 21 februarie 2011 și apoi din patru în patru ani, pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice și de schimbările intervenite în distribuția surselor de energie. Orice măsuri rezultate din analiza menționată, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (2).”

2.

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Adaptarea la progresul tehnic

(1)   Comisia adaptează la progresul tehnic valorile-limită utilizate la calcularea energiei electrice produse prin cogenerare menționate în anexa II litera (a). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (2).

(2)   Comisia adaptează la progresul tehnic valorile-limită utilizate la calcularea randamentului producției prin cogenerare și a economiilor de energie primară menționate în anexa III litera (a). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (2).

(3)   Comisia adaptează la progresul tehnic orientările pentru determinarea raportului dintre energia electrică și energia termică menționat în anexa II litera (d). Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (2).”

3.

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.

În anexa II, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

Comisia stabilește ghiduri detaliate pentru punerea în aplicare și aplicarea anexei II, inclusiv determinarea raportului dintre energia electrică și energia termică. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul (2).”

7.7.   Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunității  (55)

În ceea ce privește Directiva 2004/52/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexa, să adopte decizii privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică. Comisia ar trebui împuternicită, de asemenea, să adopte decizii tehnice privind realizarea serviciului european de taxare rutieră electronică. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2004/52/CE, printre altele prin completarea acesteia cu elemente noi neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2004/52/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Anexa poate fi adaptată din motive tehnice dacă aceasta se impune. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 5 alineatul (2).”;

(b)

alineatele (4), (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(4)   Comisia adoptă decizii privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 5 alineatul (2). Deciziile respective se adoptă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile, evaluate pe baza unor studii adecvate, care să permită funcționarea interoperabilității din toate punctele de vedere, inclusiv condițiile tehnice, juridice și comerciale.

(5)   Comisia adoptă deciziile tehnice privind realizarea serviciului european de taxare rutieră electronică. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 5 alineatul (2).”

2.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un Comitet pentru taxarea rutieră electronică.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

7.8.   Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare  (56)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 725/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să decidă dacă modificările la anexe care se referă la anumite măsuri speciale de consolidare a securității maritime a Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare și a Codului internațional pentru securitatea navelor și a instalațiilor portuare, care se aplică automat traficului internațional, ar trebui să se aplice și navelor care operează servicii naționale și instalațiilor portuare care le deservesc. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004, printre altele prin completarea cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Regulamentul (CE) nr. 725/2004 prevede cerințe și măsuri de securitate și are la bază instrumente internaționale care pot fi modificate. Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod obișnuit în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 725/2004 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 10, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia decide integrarea modificărilor aduse instrumentelor internaționale menționate la articolul 2 cu privire la navele care operează servicii naționale și la instalațiile portuare care le deservesc cărora li se aplică prezentul regulament, în măsura în care acestea constituie o actualizare de natură tehnică a dispozițiilor Convenției SOLAS și ale Codului ISPS. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (4); din motive imperative de urgență, Comisia poate să recurgă la procedura de urgență menționată la articolul 11 alineatul (5). Procedura de verificare a conformității instituită la alineatul (5) din prezentul articol nu se aplică în aceste cazuri.”

2.

La articolul 10, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia poate adopta dispoziții pentru definirea unor proceduri armonizate de aplicare a dispozițiilor obligatorii din Codul ISPS, fără a extinde domeniul de aplicare a prezentului regulament. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (4).

Din motive imperative de urgență, Comisia poate să recurgă la procedura de urgență menționată la articolul 11 alineatul (5).”

3.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 6 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 6 literele (b) și (c) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(5)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia menționată anterior.”

7.9.   Regulamentul (CE) nr. 789/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind transferul în alt registru al cargoboturilor și al navelor de pasageri în interiorul Comunității  (57)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 789/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice anumite definiții pentru a ține seama de evoluțiile la nivel internațional, în special în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI), și pentru ca regulamentul să fie mai eficace, având în vedere experiența dobândită și progresul tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 789/2004, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 789/2004 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS), instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (58).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

2.

La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pentru a ține seama de evoluțiile la nivel internațional, în special în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI), și pentru ca prezentul regulament să fie mai eficace, datorită experienței dobândite și progresului tehnic, Comisia poate modifica definițiile de la articolul 2, în măsura în care modificările respective nu extind domeniul de aplicare a regulamentului. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (3).”

7.10.   Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității  (59)

În ceea ce privește Directiva 2005/44/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele la progresul tehnic. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2005/44/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Directiva 2005/44/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Procedura de modificare

Anexele I și II pot fi modificate având în vedere experiența dobândită în urma aplicării prezentei directive și pot fi adaptate la progresul tehnic. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 11 alineatul (4).”

2.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 7 din Directiva 91/672/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea reciprocă a brevetelor naționale de conducători de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare (60).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(5)   Comisia consultă periodic reprezentanții sectorului.

7.11.   Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securității portuare  (61)

În ceea ce privește Directiva 2005/65/CE, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze anexele la aceasta. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Directivei 2005/65/CE, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Directiva 2005/65/CE prevede cerințe și măsuri de securitate și are la bază instrumente internaționale care pot fi modificate. Atunci când, din motive imperative de urgență, termenele care se aplică în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control nu pot fi respectate, Comisia ar trebui să poată aplica procedura de urgență prevăzută la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, articolele 14 și 15 din Directiva 2005/65/CE se înlocuiesc după cum urmează:

„Articolul 14

Adaptări

Comisia poate adapta anexele I-IV fără a extinde domeniul de aplicare a prezentei directive. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 15 alineatul (2).

Din motive imperative de urgență, Comisia poate recurge la procedura de urgență prevăzută la articolul 15 alineatul (3).

Articolul 15

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit de Regulamentul (CE) nr. 725/2004.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”


(1)  JO L 163, 2.7.1996, p. 1.

(2)  JO L 147, 9.6.1975, p. 40.

(3)  JO L 121, 15.5.1993, p. 20.

(4)  JO L 162, 3.7.2000, p. 1.

(5)  JO L 304, 21.11.2003, p. 1.

(6)  JO L 50, 20.2.2004, p. 28.

(7)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.”

(8)  JO L 50, 20.2.2004, p. 44.

(9)  JO 196, 16.8.1967, p. 1.”

(10)  JO L 47, 18.2.2004, p. 1.

(11)  JO L 22, 26.1.2005, p. 1.”

(12)  JO L 104, 8.4.2004, p. 1.

(13)  JO L 136, 30.4.2004, p. 1.

(14)  JO L 378, 31.12.1982, p. 1.

(15)  JO L 181, 4.7.1986, p. 6.

(16)  JO L 365, 31.12.1994, p. 10.

(17)  JO L 121, 11.5.1999, p. 13.

(18)  JO L 309, 27.11.2001, p. 22.

(19)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(20)  JO L 229, 29.6.2004, p. 5.

(21)  JO L 23, 26.1.2005, p. 3.

(22)  JO L 190, 12.7.2006, p. 1.

(23)  JO L 377, 31.12.1991, p. 48.”

(24)  JO L 374, 31.12.1991, p. 1.

(25)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.”

(26)  JO L 78, 28.3.1996, p. 27.

(27)  JO L 13, 16.1.2002, p. 21.

(28)  JO L 179, 7.8.1972, p. 1.”

(29)  JO L 14, 21.1.2003, p. 1.

(30)  JO L 66, 11.3.2003, p. 1.

(31)  JO L 7, 13.1.2004, p. 1.

(32)  JO L 142, 30.4.2004, p. 12.

(33)  JO L 86, 6.4.1979, p. 30.

(34)  JO L 213, 21.7.1982, p. 8.

(35)  JO L 125, 23.5.1996, p. 35.

(36)  JO L 140, 30.5.2002, p. 10.

(37)  JO L 170, 3.8.1970, p. 1.”

(38)  JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(39)  JO L 325, 12.12.2003, p. 31.

(40)  JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

(41)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55.

(42)  JO L 139, 30.4.2004, p. 206.

(43)  JO L 35, 8.2.2005, p. 1.

(44)  JO L 370, 31.12.1985, p. 8.

(45)  JO L 34, 9.2.1998, p. 1.

(46)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.

(47)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.”

(48)  JO L 138, 1.6.1999, p. 1.

(49)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.”

(50)  JO L 64, 7.3.2002, p. 1.

(51)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.”

(52)  JO L 115, 9.5.2003, p. 1.

(53)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.”

(54)  JO L 52, 21.2.2004, p. 50.

(55)  JO L 166, 30.4.2004, p. 124.

(56)  JO L 129, 29.4.2004, p. 6.

(57)  JO L 138, 30.4.2004, p. 19.

(58)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.”

(59)  JO L 255, 30.9.2005, p. 152.

(60)  JO L 373, 31.12.1991, p. 29.”

(61)  JO L 310, 25.11.2005, p. 28.


Index cronologic

1.

Directiva 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli

2.

Directiva 79/373/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind comercializarea furajelor combinate

3.

Directiva 82/471/CEE a Consiliului din 30 iunie 1982 privind anumite produse folosite în hrana animalelor

4.

Directiva 82/883/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1982 privind modalitățile de supraveghere și control al zonelor în care există emisii provenind din industria dioxidului de titan

5.

Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier

6.

Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

7.

Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale

8.

Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind armonizarea dispozițiilor referitoare la introducerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil

9.

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

10.

Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate

11.

Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind circulația materiilor prime pentru furaje

12.

Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar

13.

Directiva 97/70/CE a Consiliului din 11 decembrie 1997 de instituire a unui regim armonizat de siguranță pentru navele de pescuit cu lungimea de 24 metri sau mai mare

14.

Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi

15.

Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate de feriboturi cu punte ruliu și ambarcațiuni rapide de pasageri

16.

Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior

17.

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici

18.

Directiva 2001/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 decembrie 2001 privind anchetele statistice care trebuie efectuate de statele membre pentru a determina potențialul de producție al plantațiilor anumitor specii de pomi fructiferi

19.

Regulamentul (CE) nr. 417/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 februarie 2002 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă

20.

Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje

21.

Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar

22.

Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă

23.

Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 aprilie 2003 privind interzicerea compușilor organostanici pe nave

24.

Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie

25.

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele

26.

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității

27.

Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici

28.

Regulamentul (CE) nr. 48/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind elaborarea statisticilor comunitare anuale privind industria siderurgică în anii de referință 2003-2009

29.

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor

30.

Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind inspecția și verificarea bunei practici de laborator (BPL) (versiune codificată)

31.

Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piața internă a energiei

32.

Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind armonizarea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea principiilor bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora la testele efectuate asupra substanțelor chimice (versiunea codificată)

33.

Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții

34.

Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare

35.

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente

36.

Regulamentul (CE) nr. 789/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind transferul în alt registru al cargoboturilor și al navelor de pasageri în interiorul Comunității

37.

Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare

38.

Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți

39.

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare

40.

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală

41.

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman

42.

Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunității

43.

Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător

44.

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor

45.

Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității

46.

Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare

47.

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri


Top