EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0034

Directiva 2009/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 106, 28.4.2009, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 82 - 99

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/34/oj

28.4.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/7


DIRECTIVA 2009/34/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 23 aprilie 2009

privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic

(reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 71/316/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic (3) a fost modificată de mai multe ori (4) și în mod substanțial. Dat fiind că urmează să fie aduse noi modificări, ar trebui, din motive de claritate să se procedeze la reformarea directivei menționate.

(2)

În fiecare stat membru, caracteristicile tehnice ale mijloacelor de măsurare, precum și metodele de control metrologic sunt determinate prin dispoziții imperative. Aceste cerințe diferă de la un stat membru la altul. Diferențele dintre acestea împiedică schimburile comerciale și pot crea condiții inegale de concurență în interiorul Comunității.

(3)

Controalele existente în fiecare stat membru au, între altele, scopul de a asigura clienții că prețul plătit corespunde cu cantitățile livrate. Prin urmare, scopul prezentei directive nu ar trebui să fie de a elimina controalele respective, ci de a elimina deosebirile în reglementare în măsura în care acestea constituie o barieră în calea comerțului.

(4)

Aceste bariere în calea funcționării pieței interne pot fi reduse și eliminate dacă se aplică aceleași cerințe în statele membre, inițial în completarea dispozițiilor interne în vigoare și ulterior, când condițiile necesare vor fi întrunite, înlocuind aceste dispoziții interne.

(5)

Chiar în timpul perioadei când coexistă cu dispozițiile interne, cerințele comunitare oferă întreprinderilor posibilitatea de a fabrica produse care au caracteristici tehnice uniforme și care pot fi, prin urmare, comercializate și utilizate în interiorul Comunității după ce au fost supuse controalelor CE.

(6)

Cerințele tehnice comunitare de construcție și funcționare trebuie să asigure ca mijloacele să furnizeze continuu măsurători suficient de exacte, în conformitate cu scopul pentru care au fost realizate.

(7)

Conformitatea cu cerințele tehnice este, de obicei, confirmată de către statele membre înainte ca mijloacele de măsurare să fie introduse pe piață sau să fie utilizate pentru prima dată și, dacă este cazul, în timpul utilizării lor, mai ales prin intermediul procedurilor de aprobare de model și de verificare. Pentru a realiza libera circulație a acestor mijloace de măsurare în interiorul Comunității este, de asemenea, necesar să se prevadă recunoașterea reciprocă a operațiunilor de control între statele membre și să se instituie în acest sens proceduri adecvate de aprobare CE de model și de verificare inițială CE, precum și metode de control metrologic CE, în conformitate cu prezenta directivă și cu directivele speciale.

(8)

Prezența, pe un mijloc de măsurare sau pe un produs, a semnelor sau marcajelor care demonstrează că acesta a fost supus unor controale adecvate indică faptul că acest mijloc de măsurare sau produs se conformează cerințelor tehnice comunitare corespunzătoare și în consecință, atunci când mijlocul de măsurare sau produsul este importat sau pus în funcțiune, nu mai este necesar să se repete controalele care au fost deja efectuate.

(9)

Reglementările metrologice de drept intern au ca obiect numeroase categorii de mijloace de măsurare și produse. Prezenta directivă stabilește dispozițiile generale privind, în special, procedurile de aprobare CE de model și verificare inițială CE, precum și metodele de control metrologic CE. Directivele de punere în aplicare, specifice fiecărei categorii de mijloace de măsurare și de produse, vor stabili cerințele tehnice referitoare la construcție, funcționare și exactitate, modalitățile de control, precum și, dacă este cazul, condițiile în care cerințele tehnice comunitare urmează să înlocuiască dispozițiile naționale în vigoare.

(10)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(11)

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să modifice anexele I și II la prezenta directivă și anexele la directivele speciale. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(12)

Noile elemente introduse în prezenta directivă se referă numai la procedurile comitetelor. Prin urmare, acestea nu trebuie să fie transpuse de către statele membre.

(13)

Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa III partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

PRINCIPII DE BAZĂ

Articolul 1

(1)   Prezenta directivă se aplică:

(a)

instrumentelor, astfel cum sunt definite la alineatul (2);

(b)

unităților de măsură, armonizării metodelor de măsurare și de control metrologic și, dacă este cazul, mijloacelor necesare aplicării acestor metode;

(c)

montării, metodelor de măsurare, controlului metrologic, precum și marcării cantităților de produse preambalate.

(2)   În sensul prezentei directive, prin „instrumente” se înțelege mijloacele de măsurare, componentele mijloacelor de măsurare, dispozitivele auxiliare, precum și instalațiile de măsurare.

(3)   Statele membre nu pot refuza, interzice sau limita, din motive privind prezenta directivă și directivele speciale referitoare la aceasta, introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune a unui instrument sau a unui produs menționat la alineatul (1) care poartă marcaje CE și/sau semne CE în condițiile prevăzute în prezenta directivă și în directivele speciale referitoare la instrumentul sau produsul respectiv.

(4)   Statele membre acordă aceeași valoare aprobării CE de model și verificării inițiale CE ca și măsurilor similare de drept intern.

(5)   Directivele speciale referitoare la subiectele menționate la alineatul (1) precizează:

în special procedurile de măsurare, caracteristicile și cerințele tehnice de realizare și funcționare în ceea ce privește instrumentele menționate la alineatul (1) litera (a);

cerințele cu privire la alineatul (1) literele (b) și (c).

(6)   Directivele speciale pot stabili data la care dispozițiile comunitare înlocuiesc dispozițiile de drept intern existente.

CAPITOLUL II

APROBARE CE DE MODEL

Articolul 2

(1)   Statele membre acordă aprobarea CE de model în conformitate cu dispozițiile prezentei directive și ale directivelor speciale relevante.

(2)   Aprobarea CE de model pentru instrumente constituie admiterea acestora pentru verificarea inițială CE și, dacă aceasta din urmă nu este necesară, pentru autorizarea introducerii pe piață și/sau a dării în folosință a acestora. Dacă directiva (directivele) specială (speciale) aplicabilă (aplicabile) unei categorii de instrumente exceptează acea categorie de la aprobarea CE de model, instrumentele din acea categorie trebuie să fie admise direct la verificarea inițială CE.

(3)   În cazul în care echipamentul de control de care dispun o permite, statele membre acordă aprobarea CE de model oricărui instrument care îndeplinește cerințele din prezenta directivă și din directivele speciale referitoare la instrumentul respectiv.

(4)   Cererea de aprobare CE de model poate fi înaintată numai de fabricant sau de reprezentantul acestuia stabilit în Comunitate. Pentru același instrument, cererea poate fi depusă numai într-un stat membru.

(5)   Statul membru care a acordat aprobarea CE de model trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că este informat cu privire la orice modificare sau completare a modelului aprobat. Acesta informează celelalte state membre despre aceste modificări.

Modificările sau completările unui model aprobat trebuie să primească aprobare CE de model suplimentară de la statul membru care a acordat aprobarea CE de model, dacă astfel de schimbări influențează sau ar putea influența rezultatele măsurărilor sau condițiile prevăzute pentru utilizarea instrumentului.

Cu toate acestea, pentru un model modificat, se acordă o nouă aprobare CE de model, în locul unei completări a certificatului inițial de aprobare CE de model, dacă modelul este modificat după modificarea sau adaptarea dispozițiilor prezentei directive sau ale directivei speciale relevante, astfel încât modelului modificat să nu i se poată acorda aprobarea decât în urma aplicării noilor dispoziții.

Articolul 3

Atunci când aprobarea CE de model este acordată pentru dispozitive auxiliare, aprobarea trebuie să precizeze:

(a)

modelele de instrumente cărora li se pot atașa sau în care pot fi integrate aceste dispozitive;

(b)

condițiile generale pentru funcționarea de ansamblu a instrumentelor pentru care sunt admise.

Articolul 4

Atunci când un instrument promovează cu succes examinarea de aprobare CE de model prevăzută în prezenta directivă și în directivele speciale referitoare la instrumentul respectiv, statul membru care a efectuat această examinare întocmește un certificat de aprobare CE de model.

Statul membru transmite certificatul solicitantului.

În cazurile prevăzute la articolul 11 din prezenta directivă sau într-o directivă specială, solicitantul trebuie și în celelalte cazuri poate să aplice pe fiecare instrument care este conform modelului aprobat semnul de aprobare CE menționat în acest certificat.

Articolul 5

(1)   Aprobarea CE de model este valabilă 10 ani. Aceasta poate fi extinsă pentru perioade succesive de 10 ani. Numărul instrumentelor care pot fi fabricate în conformitate cu modelul aprobat nu este limitat.

Aprobările CE de model acordate conform cerințelor din prezenta directivă și dintr-o directivă specială nu pot fi prelungite după data intrării în vigoare a oricărei modificări sau adaptări ale acestor cerințe comunitare, în cazul în care aceste aprobări CE de model nu ar fi putut fi acordate în conformitate cu noile cerințe.

Atunci când aprobarea CE de model nu se prelungește, această aprobare continuă cu toate acestea să se aplice pentru instrumentele care se află deja în utilizare.

(2)   Atunci când se utilizează tehnici noi, care nu sunt prevăzute într-o directivă specială, se poate acorda o aprobare CE de model cu efect limitat, după consultarea în prealabil a celorlalte state membre.

Aceasta poate face obiectul următoarelor restricții:

(a)

limitarea numărului de instrumente care beneficiază de aprobare;

(b)

obligația de a notifica autorităților competente locurile de instalare;

(c)

limitarea utilizării;

(d)

cerințe speciale cu caracter restrictiv referitoare la tehnica utilizată.

Cu toate acestea, aprobarea CE de model limitată nu poate fi acordată decât în cazul în care:

(a)

directiva specială pentru categoria de instrumente relevantă a intrat în vigoare;

(b)

nu s-au făcut derogări de la erorile maxime tolerate stabilite în directivele speciale.

Valabilitatea unei astfel de aprobări este de maximum doi ani. Aceasta poate fi prelungită cu cel mult trei ani.

(3)   Statul membru care a acordat aprobarea CE de model limitată menționată la alineatul (2) face o cerere de adaptare la progresul tehnic a anexelor I și II la prezenta directivă, dacă este cazul, și a directivelor speciale, în conformitate cu procedura menționată la articolul 17 alineatul (2) de îndată ce consideră că o nouă tehnică s-a dovedit a fi satisfăcătoare.

Articolul 6

Atunci când, pentru o categorie de instrumente care îndeplinește cerințele unei directive speciale, aprobarea CE de model nu este cerută, producătorul poate aplica pe instrumentele din această categorie, pe propria răspundere, semnul special descris la punctul 3.3 din anexa I.

Articolul 7

(1)   Statul membru care a acordat aprobarea CE de model poate să o retragă în condițiile în care:

(a)

instrumentele al căror model a făcut obiectul aprobării nu sunt conforme cu modelul aprobat sau cu dispozițiile directivei speciale relevante;

(b)

cerințele metrologice menționate în certificatul de aprobare sau dispozițiile articolului 5 alineatul (2) nu sunt respectate;

(c)

în cazul în care constată că aprobarea a fost acordată neîntemeiat.

(2)   Statul membru care a acordat o aprobare CE de model trebuie să o retragă dacă instrumentele al căror model a făcut obiectul aprobării prezintă la utilizare un defect de ordin general care le face improprii scopului pentru care au fost realizate.

(3)   Dacă statul membru care a acordat o aprobare CE de model este informat de către alt stat membru despre existența unuia dintre cazurile prevăzute la alineatele (1) și (2), el ia, de asemenea, măsurile prevăzute la alineatele menționate, după consultarea acestui stat membru.

(4)   Statul membru care a constatat existența cazului prevăzut la alineatul (2) poate suspenda introducerea pe piață și punerea în funcțiune a instrumentelor respective.

El informează de îndată celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta, precizând motivele deciziei sale.

Aceeași procedură se aplică în cazurile prevăzute la alineatul (1) pentru instrumentele exceptate de la verificarea inițială CE, dacă producătorul, după avertizare, nu le aduce în conformitate cu modelul aprobat sau cu cerințele directivei speciale relevante.

(5)   Dacă statul membru care a acordat aprobarea CE de model contestă existența cazului prevăzut la alineatul (2) despre care a fost informat sau contestă că măsurile luate conform dispozițiilor alineatului (4) sunt întemeiate, statele membre interesate trebuie să depună eforturi pentru soluționarea litigiului.

Comisia trebuie să fie informată. Dacă este necesar, Comisia procedează la consultări corespunzătoare pentru a ajunge la o soluție.

CAPITOLUL III

VERIFICAREA INIȚIALĂ CE

Articolul 8

(1)   Verificarea inițială CE reprezintă examinarea și confirmarea conformității unui instrument nou sau recondiționat cu modelul aprobat și/sau cu dispozițiile prezentei directive și ale directivelor speciale referitoare la instrumentul respectiv. Aceasta este certificată prin marcajul verificării inițiale CE.

(2)   Verificarea inițială CE a instrumentelor poate fi realizată printr-o altă metodă decât verificarea unității de produs în cazurile prevăzute în directivele speciale și în conformitate cu procedurile adoptate.

(3)   Dacă echipamentele lor le permit, statele membre efectuează verificarea inițială CE a instrumentelor prezentate ca având caracteristicile metrologice și îndeplinind cerințele tehnice de construcție și de funcționare prevăzute în directive speciale referitoare la această categorie de instrumente.

(4)   În cazul instrumentelor care poartă marcajul de verificare inițială CE, obligația statelor membre prevăzută la articolul 1 alineatul (3) este valabilă până la sfârșitul anului care urmează celui în cursul căruia s-a aplicat marcajul de verificare inițială CE, cu excepția cazului în care directivele speciale prevăd o perioadă mai mare.

Articolul 9

(1)   Atunci când un instrument este prezentat pentru verificarea inițială CE, statul membru care efectuează examinarea stabilește:

(a)

dacă instrumentul face parte dintr-o categorie exceptată de la aprobarea CE de model și, în acest caz, dacă acesta îndeplinește cerințele tehnice de construcție și de funcționare prevăzute în directivele speciale referitoare la acest instrument;

(b)

dacă instrumentul a primit o aprobare CE de model și, în caz afirmativ, dacă este conform modelului aprobat și directivelor speciale referitoare la instrumentul respectiv, în vigoare la data acordării aprobării CE de model respective.

(2)   Examinarea realizată la verificarea inițială CE se referă în primul rând, în conformitate cu directivele speciale, la:

(a)

caracteristicile metrologice;

(b)

erorile maxime tolerate;

(c)

construcție, în măsura în care aceasta garantează că însușirile metrologice nu riscă să se deterioreze, într-o măsură importantă, în condiții normale de utilizare;

(d)

prezența inscripțiilor prescrise și a plăcuțelor pentru marcare sau o amplasare care să permită aplicarea marcajelor de verificare inițială CE.

Articolul 10

Atunci când un instrument a promovat cu succes verificarea inițială CE, în conformitate cu cerințele prezentei directive și ale directivelor speciale, pe acest instrument se aplică marcajele de verificare parțială sau finală CE descrise în anexa II punctul 3, responsabilitatea revenindu-i statului membru în cauză, în conformitate cu normele prevăzute la punctul menționat.

Articolul 11

Atunci când, pentru o categorie de instrumente care îndeplinesc cerințele unei directive speciale, nu se solicită verificarea inițială CE, producătorul aplică pe instrumentele din această categorie, pe propria răspundere, simbolul special descris la punctul 3.4 din anexa I.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII COMUNE PENTRU APROBAREA CE DE MODEL ȘI VERIFICAREA INIȚIALĂ CE

Articolul 12

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a împiedica utilizarea, pe instrumente, a marcajelor sau inscripționărilor care pot fi confundate cu semnele sau marcajele CE.

Articolul 13

Fiecare stat membru notifică celorlalte state membre și Comisiei serviciile, organismele și instituțiile autorizate corespunzător să realizeze examinările prevăzute de prezenta directivă și de directivele speciale, să elibereze certificatele de aprobare CE de model, precum și să aplice marcajele de verificare inițială CE.

Articolul 14

Statele membre pot cere ca inscripționările prescrise să fie redactate în limba sau în limbile lor oficiale.

CAPITOLUL V

CONTROLUL INSTRUMENTELOR AFLATE ÎN UTILIZARE

Articolul 15

Directivele speciale precizează cerințele privind controalele instrumentelor aflate în utilizare care poartă semne sau marcaje CE și în primul rând erorile maxime tolerate în utilizare. Dacă dispozițiile naționale privind instrumentele care nu poartă marcaje și semne CE prevăd mai puține cerințe, acestea din urmă pot să servească drept criterii pentru controale.

CAPITOLUL VI

ADAPTAREA DIRECTIVELOR LA PROGRESUL TEHNIC

Articolul 16

Modificările necesare pentru adaptarea la progresul tehnic a anexelor I și II la prezenta directivă și a anexelor la directivele speciale menționate la articolul 1 sunt adoptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive și ale directivelor speciale, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 17 alineatul (2).

Cu toate acestea, procedura menționată nu se aplică nici capitolului referitor la sistemul anglo-saxon de unități de măsură din anexa la directiva privind unitățile de măsură și nici anexelor, referitoare la gama cantităților de produse preambalate, la directivele privind produsele preambalate.

Articolul 17

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor menționate la articolul 16.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a, alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 18

Orice decizie privind refuzul aprobării CE de model, refuzul prelungirii sau revocarea aprobării CE de model, refuzul procedurii de verificare inițială CE sau interzicerea introducerii pe piață sau a dării în folosință, luată în temeiul dispozițiilor adoptate în aplicarea prezentei directive și a directivelor speciale referitoare la instrumentele în cauză, trebuie motivată cu exactitate. Decizia este notificată părții interesate indicându-se căile de atac prevăzute de legislația în vigoare în statele membre și termenele pentru introducerea acestor căi de atac.

Articolul 19

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 20

Directiva 71/316/CEE, astfel cum a fost modificată prin actele menționate în anexa III partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa III partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 21

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 22

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 23 aprilie 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

P. NEČAS


(1)  Avizul din 22 octombrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul Parlamentului European din 4 decembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 23 martie 2009.

(3)  JO L 202, 6.9.1971, p. 1.

(4)  A se vedea anexa III partea A.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.


ANEXA I

APROBARE CE DE MODEL

1.   Cerere de aprobare CE

1.1.

Cererea și corespondența privind cererea se întocmesc într-una dintre limbile oficiale, în conformitate cu legislația statului membru în care se prezintă cererea. Statul membru în cauză are dreptul să ceară ca documentele anexate să fie, de asemenea, întocmite în această limbă oficială.

Solicitantul trebuie să trimită simultan tuturor statelor membre un exemplar al cererii sale.

1.2.

Cererea trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

numele și adresa producătorului, a firmei sau a reprezentantului autorizat al firmei sau al solicitantului;

(b)

categoria de instrumente;

(c)

utilizarea prevăzută;

(d)

caracteristicile metrologice;

(e)

denumirea comercială, dacă este cazul, sau tipul.

1.3.

Cererea trebuie să fie însoțită de două exemplare ale documentelor necesare evaluării sale, mai ales:

1.3.1.

o descriere privind în special:

(a)

construcția și funcționarea instrumentului;

(b)

facilitățile de protecție care asigură buna funcționare;

(c)

dispozitivele de reglare și ajustare;

(d)

locul de amplasare a:

marcajelor de verificare;

sigiliilor (dacă este cazul);

1.3.2.

desenele generale de montaj și, dacă este necesar, desenele detaliate ale componentelor importante;

1.3.3.

un desen schematic privind principiile de funcționare și, dacă este necesar, o fotografie.

1.4.

Cererea este însoțită, dacă este cazul, de documente referitoare la aprobările naționale deja obținute.

2.   Examinarea pentru aprobare CE

2.1.

Examinarea cuprinde:

2.1.1.

studiul documentelor și o examinare a caracteristicilor metrologice ale modelului în laboratoarele serviciului de metrologie, în laboratoare agreate sau la locul de fabricație, de livrare sau de instalare;

2.1.2.

în cazul în care caracteristicile metrologice ale modelului sunt cunoscute în detaliu, numai o examinare a documentației prezentate.

2.2.

Examinarea acoperă în totalitate performanțele mijlocului de măsurare în condiții obișnuite de utilizare. În astfel de condiții, acest mijloc de măsurare trebuie să își mențină caracteristicile metrologice cerute.

2.3.

Natura și întinderea examinării menționate la punctul 2.1 pot fi menționate în directive speciale.

2.4.

Serviciul de metrologie poate cere solicitantului să-i pună la dispoziție etaloanele, precum și mijloacele materiale adecvate și personalul auxiliar necesare efectuării încercărilor pentru aprobare.

3.   Certificatul și semnul de aprobare CE

3.1.

Certificatul reproduce concluziile examinării modelului și stabilește celelalte cerințe care trebuie respectate. Certificatul este însoțit de descrieri, desene și diagrame necesare pentru identificarea modelului și pentru explicarea funcționării acestuia. Semnul de aprobare prevăzut la articolul 4 trebuie să fie litera stilizată ε, conținând:

în partea superioară, litera (literele) majusculă (majuscule) distinctivă (distinctive) a(le) statului membru care a acordat aprobarea (B pentru Belgia, BG pentru Bulgaria, CZ pentru Republica Cehă, DK pentru Danemarca, D pentru Germania, EST pentru Estonia, IRL pentru Irlanda, EL pentru Grecia, E pentru Spania, F pentru Franța, I pentru Italia, CY pentru Cipru, LV pentru Letonia, LT pentru Lituania, L pentru Luxemburg, H pentru Ungaria, M pentru Malta, NL pentru Țările de Jos, A pentru Austria, PL pentru Polonia, P pentru Portugalia, RO pentru România, SI pentru Slovenia, SK pentru Slovacia, FI pentru Finlanda, S pentru Suedia, UK pentru Regatul Unit) și ultimele două cifre ale anului acordării aprobării;

în partea inferioară, un număr care să fie determinat de serviciul de metrologie care a acordat aprobarea (un număr de identificare).

Un model al semnului de aprobare este prevăzut la punctul 6.1.

3.2.

În cazul unei aprobări CE cu efect limitat, semnul este completat de litera P, având aceleași dimensiuni ca și litera stilizată ε și plasată înaintea acestei litere.

Un model al semnului de aprobare cu efect limitat este prevăzut la punctul 6.2.

3.3.

Semnul menționat la articolul 6 este identic cu semnul de aprobare CE, litera stilizată ε fiind inversată în mod simetric față de axa verticală, și nu poartă nici o altă indicație, cu excepția cazului în care directivele speciale stipulează altfel.

Un exemplu al acestui semn figurează la punctul 6.3.

3.4.

Semnul menționat la articolul 11 este identic cu semnul de aprobare CE, amplasat într-un hexagon.

Un model al acestui semn este prevăzut la punctul 6.4.

3.5.

Semnele menționate la punctele 3.1 și 3.4 și aplicate de producător în conformitate cu dispozițiile prezentei directivei trebuie să fie vizibile, lizibile și de neșters pe fiecare mijloc de măsurare și pe fiecare dispozitiv auxiliar supus verificării. Dacă aplicarea prezintă dificultăți de ordin tehnic, se pot prevedea excepții în directivele speciale sau pot fi admise după ce s-a ajuns la un acord între serviciile de metrologie ale statelor membre.

4.   Păstrarea unui model

În cazurile prevăzute de directivele speciale, serviciul care a acordat aprobarea poate solicita, în cazul în care consideră necesar, păstrarea unui model al mijlocului de măsurare pentru care s-a acordat aprobarea. În locul acestui model martor, serviciul va putea autoriza păstrarea de componente ale mijlocului de măsurare, de machete sau desene și va menționa aceasta pe certificatul de aprobare CE.

5.   Publicitatea aprobării

5.1.

În momentul notificării către părțile interesate, copiile certificatelor de aprobare CE sunt trimise Comisiei și celorlalte state membre, care pot, de asemenea, să obțină la cerere copii ale rapoartelor de examinare metrologică.

5.2.

Retragerea unei aprobări CE de model și alte comunicări care privesc întinderea și valabilitatea aprobării CE de model fac, de asemenea, obiectul procedurii de publicitate menționate la punctul 5.1.

5.3.

Statul membru care refuză acordarea unei aprobări CE de model informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta.

6.   Semnele privind aprobarea CE de model

6.1.

Semnul de aprobare CE de model

Exemplu:

Image

Aprobarea CE de model acordată de Serviciul de metrologie al Germaniei în 1971 (a se vedea punctul 3.1 prima liniuță).

Numărul de identificare al aprobării CE de model (a se vedea punctul 3.1 a doua liniuță).

6.2.

Semnul aprobării CE de model cu efect limitat (a se vedea punctul 3.2)

Exemplu:

Image

Aprobarea CE de model cu efect limitat acordată de Serviciul de metrologie al Germaniei în 1971.

Numărul de identificare al aprobării CE de model cu efect limitat.

6.3.

Semnul de exceptare de la aprobarea CE de model (a se vedea punctul 3.3)

Exemplu:

Image

6.4.

Semnul aprobării CE de model pentru instrumentele exceptate de la verificarea inițială CE

(a se vedea punctul 3.4)

Exemplu:

Image

Aprobarea CE de model acordată de Serviciul de metrologie al Germaniei în 1971.

Numărul de identificare al aprobării CE de model.


ANEXA II

VERIFICAREA INIȚIALĂ CE

1.   Dispoziții generale

1.1.

Verificarea inițială CE poate fi efectuată într-una sau mai multe etape (în general două).

1.2.

Sub rezerva dispozițiilor directivelor speciale:

1.2.1.

verificarea inițială CE se efectuează într-o etapă, în cazul instrumentelor care constituie un întreg la livrarea din fabrică, adică instrumentele care teoretic pot fi transferate la locul lor de instalare fără să fie necesară demontarea lor prealabilă;

1.2.2.

verificarea inițială CE se efectuează în două sau mai multe etape pentru instrumentele a căror funcționare corectă depinde de condițiile în care acestea sunt instalate sau utilizate;

1.2.3.

prima etapă de verificare trebuie să permită asigurarea în special a conformității instrumentelor cu modelul aprobat sau, în cazul instrumentelor exceptate de la aprobarea CE de model, a conformității cu cerințele care li se aplică.

2.   Locul verificării inițiale CE

2.1.

Dacă directivele speciale nu menționează locul de efectuare a verificării, instrumentele care trebuie verificate într-o singură etapă sunt verificate în locul ales de către serviciul de metrologie în cauză.

2.2.

Mijloacele de măsurare care trebuie verificate în două sau mai multe etape sunt verificate prin grija serviciului de metrologie competent în teritoriul respectiv.

2.2.1.

Ultima etapă de verificare se efectuează obligatoriu la locul de instalare.

2.2.2.

Celelalte etape de verificare se efectuează în conformitate cu ceea ce se prevede la punctul 2.1.

2.3.

În special când verificarea are loc în afara biroului de verificare, serviciul de metrologie care efectuează verificarea poate cere solicitantului:

să-i pună la dispoziție etaloanele, precum și mijloacele materiale adecvate și personalul auxiliar necesare verificării;

să furnizeze o copie a certificatului de model CE.

3.   Marcajele de verificare inițială CE

3.1.   Descrierea marcajelor de verificare inițială CE

3.1.1.

Sub rezerva dispozițiilor directivelor speciale, marcajele de verificare inițială CE care sunt aplicate în conformitate cu punctul 3.3 sunt următoarele:

3.1.1.1.

marcajul de verificare finală CE este format din două ștampile:

(a)

prima ștampilă constă din litera minusculă „e” care cuprinde:

în jumătatea superioară, litera (literele) majusculă (majuscule) distinctivă (distinctive) a(le) statului membru unde are loc verificarea inițială (B pentru Belgia, BG pentru Bulgaria, CZ pentru Republica Cehă, DK pentru Danemarca, D pentru Germania, EST pentru Estonia, IRL pentru Irlanda, EL pentru Grecia, E pentru Spania, F pentru Franța, I pentru Italia, CY pentru Cipru, LV pentru Letonia, LT pentru Lituania, L pentru Luxemburg, H pentru Ungaria, M pentru Malta, NL pentru Țările de Jos, A pentru Austria, PL pentru Polonia, P pentru Portugalia, RO pentru România, SI pentru Slovenia, SK pentru Slovacia, FI pentru Finlanda, S pentru Suedia, UK pentru Regatul Unit) însoțite, dacă este nevoie, de una sau de două cifre care indică o subdiviziune teritorială sau administrativă;

în jumătatea inferioară, numărul distinctiv al agentului sau biroului de verificare;

(b)

a doua ștampilă constă din ultimele două cifre ale anului verificării amplasate într-un hexagon.

3.1.1.2.

Marcajul de verificare parțială CE constă doar din prima ștampilă. El servește, de asemenea, drept sigiliu.

3.2.   Forma și dimensiunile marcajelor

3.2.1.

În desenele alăturate sunt ilustrate forma, dimensiunile și conturul literelor și cifrelor pentru marcajele de verificare inițială CE prevăzute la punctul 3.1, primele două reprezentând elementele constitutive ale ștampilei, al treilea reprezentând un exemplu de ștampilă. Dimensiunile relative ale desenelor sunt exprimate în funcție de unitatea reprezentând diametrul cercului circumscris literei minuscule „e” și câmpului hexagonal.

Diametrele reale ale cercurilor circumscrise marcajelor sunt de 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm și 12,5 mm.

3.2.2.

Serviciile de metrologie ale statelor membre schimbă reciproc desenele originale ale marcajelor de verificare inițială CE executate în conformitate cu modelele din desenele anexate.

3.3.   Aplicarea marcajelor

3.3.1.

Marcajul de verificare finală CE se aplică în locul prevăzut în acest sens pe mijlocul de măsurare când acesta din urmă a fost complet verificat și a fost recunoscut ca fiind în conformitate cu cerințele CE.

3.3.2.

Marcajul de verificare parțială CE se aplică:

3.3.2.1.

în cazul verificării în mai multe etape, pe mijlocul de măsurare sau pe componentele mijlocului de măsurare care îndeplinesc condițiile prevăzute pentru alte operațiuni decât cele care se efectuează la locul de instalare, în dreptul șuruburilor de fixare a plăcuței pentru ștampilă sau în orice alt loc menționat în directiva specială;

3.3.2.2.

drept sigiliu, în locurile menționate în directivele speciale.

Image Image Image Image


ANEXA III

PARTEA A

Directiva abrogată și lista modificărilor ulterioare

(menționate la articolul 20)

Directiva 71/316/CEE a Consiliului

(JO L 202, 6.9.1971, p. 1).

 

Actul de aderare din 1972 anexa I punctul X.12

(JO L 73, 27.3.1972, p. 118)

 

Directiva 72/427/CEE a Consiliului

(JO L 291, 28.12.1972, p. 156)

 

Actul de aderare din 1979 anexa I punctul X.A

(JO L 291, 19.11.1979, p. 108)

 

Directiva 83/575/CEE a Consiliului

(JO L 332, 28.11.1983, p. 43)

 

Actul de aderare din 1985 anexa I punctul IX.A.7

(JO L 302, 15.11.1985, p. 212)

 

Directiva 87/354/CEE a Consiliului

(JO L 192, 11.7.1987, p. 43)

numai în ceea ce privește trimiterile la articolul 1 și anexa punctul 4 la Directiva 71/316/CEE

Directiva 87/355/CEE a Consiliului

(JO L 192, 11.7.1987, p. 46)

 

Directiva 88/665/CEE a Consiliului

(JO L 382, 31.12.1988, p. 42)

numai articolul 1 punctul 1

Actul de aderare din 1994 anexa I punctul XI.C.VII.1

(JO C 241, 29.8.1994, p. 211)

 

Regulamentul (CE) nr. 807/2003 al Consiliului

(JO L 122, 16.5.2003, p. 36)

numai anexa III punctul 5

Actul de aderare din 2003 anexa II punctul I.D.1

(JO L 236, 23.9.2003, p. 64)

 

Directiva 2006/96/CE a Consiliului

(JO L 363, 20.12.2006, p. 81)

numai în ceea ce privește trimiterile la articolul 1 și anexa punctul B.1 la Directiva 71/316/CEE

Directiva 2007/13/CE a Comisiei

(JO L 73, 13.3.2007, p. 10)

 

PARTEA B

Termene de transpunere în dreptul intern

(menționate la articolul 20)

Directive

Termene de transpunere

71/316/CEE

30 ianuarie 1973

83/575/CEE

1 ianuarie 1985

87/354/CEE

31 decembrie 1987

87/355/CEE

31 decembrie 1987

2006/96/CE

1 ianuarie 2007

2007/13/CE

9 martie 2008


ANEXA IV

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 71/316/CEE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1) litera (a)

Articolul 1 alineatul (1) litera (a) și articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (1) litera (b)

Articolul 1 alineatul (1) litera (b)

Articolul 1 alineatul (1) litera (c)

Articolul 1 alineatul (1) litera (c)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 1 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 1 alineatul (5)

Articolul 1 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 1 alineatul (6)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 3 teza introductivă

Articolul 3 teza introductivă

Articolul 3 prima liniuță

Articolul 3 litera (a)

Articolul 3 a doua liniuță

Articolul 3 litera (b)

Articolul 4 prima teză

Articolul 4 primul și al doilea paragraf

Articolul 4 a doua teză

Articolul 4 al treilea paragraf

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf teză introductivă

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf teză introductivă

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuță

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf litera (a)

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf a doua liniuță

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf litera (b)

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf a treia liniuță

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf litera (c)

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf a patra liniuță

Articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf litera (d)

Articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf teza introductivă

Articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf teza introductivă

Articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf prima liniuță

Articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf litera (a)

Articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf a doua liniuță

Articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf litera (b)

Articolul 5 alineatul (2) al patrulea paragraf

Articolul 5 alineatul (2) al patrulea paragraf

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7 alineatele (1) (2) și (3)

Articolul 7 alineatele (1) (2) și (3)

Articolul 7 alineatul (4) prima teză

Articolul 7 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 7 alineatul (4) a doua teză

Articolul 7 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (4) a treia teză

Articolul 7 alineatul (4) al treilea paragraf

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1) litera (b)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 9 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 9 alineatul (2) prima liniuță

Articolul 9 alineatul (2) litera (a)

Articolul 9 alineatul (2) a doua liniuță

Articolul 9 alineatul (2) litera (b)

Articolul 9 alineatul (2) a treia liniuță

Articolul 9 alineatul (2) litera (c)

Articolul 9 alineatul (2) a patra liniuță

Articolul 9 alineatul (2) litera (d)

Articolele 10 și 11

Articolele 10 și 11

Articolele 12, 13 și 14

Articolele 12, 13 și 14

Articolul 15

Articolul 15

Articolul 16 prima teză

Articolul 16 primul paragraf

Articolul 16 a doua teză

Articolul 16 al doilea paragraf

Articolul 17

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 19

Articolul 18

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 20 alineatul (2)

Articolul 19

Articolele 20 și 21

Articolul 21

Articolul 22

Anexa I

Anexa I

Punctele 1 și 1.1

Punctele 1 și 1.1

Punctul 1.2 teza introductivă

Punctul 1.2 teza introductivă

Punctul 1.2 prima liniuță

Punctul 1.2 litera (a)

Punctul 1.2 a doua liniuță

Punctul 1.2 litera (b)

Punctul 1.2 a treia liniuță

Punctul 1.2 litera (c)

Punctul 1.2 a patra liniuță

Punctul 1.2 litera (d)

Punctul 1.2 a cincea liniuță

Punctul 1.2 litera (e)

Punctul 1.3

Punctul 1.3

Punctul 1.3.1 teză introductivă

Punctul 1.3.1 teză introductivă

Punctul 1.3.1 prima liniuță

Punctul 1.3.1 litera (a)

Punctul 1.3.1 a doua liniuță

Punctul 1.3.1 litera (b)

Punctul 1.3.1 a treia liniuță

Punctul 1.3.1 litera (c)

Punctul 1.3.1 a patra liniuță

Punctul 1.3.1 litera (d)

Punctele 1.3.2-5

Punctele 1.3.2-5

Punctul 5.2

Punctul 5.1

Punctul 5.3

Punctul 5.2

Punctul 5.4

Punctul 5.3

Punctele 6-6.4

Punctele 6-6.4

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa IV


Top