EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1103

Regulamentul (CE) nr. 1103/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a treia

OJ L 304, 14.11.2008, p. 80–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 210 - 214

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1103/oj

14.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 304/80


REGULAMENTUL (CE) NR. 1103/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 22 octombrie 2008

de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control

Adaptare la procedura de reglementare cu control

Partea a treia

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (c), articolul 63 primul paragraf punctul 1 litera (a) și articolul 67,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4) a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE a Consiliului (5), care a introdus procedura de reglementare cu control pentru adoptarea măsurilor care au un domeniu general de aplicare și care sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului cu noi elemente neesențiale.

(2)

În conformitate cu Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei (6) privind Decizia 2006/512/CE, pentru ca procedura de reglementare cu control să fie aplicabilă actelor adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat care sunt deja în vigoare, respectivele acte trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

(3)

Regatul Unit și Irlanda, care au participat la adoptarea și aplicarea actelor modificate prin prezentul regulament, în conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, participă la adoptarea și la aplicarea prezentului regulament.

(4)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, care, prin urmare, nu prevede obligații pentru aceasta și nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În prezentul regulament, prin „stat membru” se înțelege toate statele membre, cu excepția Danemarcei.

Articolul 2

Actele enumerate în anexă se adaptează, în conformitate cu respectiva anexă, la Decizia 1999/468/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE.

Articolul 3

Trimiterile la dispozițiile actelor enumerate în anexă se interpretează ca trimiteri la dispozițiile respective, astfel cum sunt adaptate prin prezentul regulament.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Adoptat la Strasbourg, 22 octombrie 2008.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 224, 30.8.2008, p. 35.

(2)  JO C 117, 14.5.2008, p. 1.

(3)  Avizul Parlamentului European din 18 iunie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 25 septembrie 2008.

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200, 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255, 21.10.2006, p. 1.


ANEXĂ

1.   Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială  (1)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 44/2001, Comisia ar trebui să fie împuternicită să actualizeze formularele prevăzute în anexele la regulamentul menționat sau să le aducă adaptări de natură tehnică. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 44/2001, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

În consecință, Regulamentul (CE) nr. 44/2001 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 74 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Actualizarea formularelor, ale căror specimene sunt prevăzute în anexele V și VI, sau adaptările de natură tehnică aduse acestora se adoptă de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 75 alineatul (2).”

2.

Articolul 75 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 75

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

2.   Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială  (2)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1206/2001, Comisia ar trebui să fie împuternicită să actualizeze formularele-tip prevăzute în anexa la regulamentul menționat sau să le aducă modificări de natură tehnică. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1206/2001, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 19 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Actualizarea formularelor-tip prevăzute în anexă sau efectuarea modificărilor de natură tehnică aduse acestora se realizează de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (2).”

2.

Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

3.   Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe  (3)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 343/2003, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte condițiile și procedurile pentru punerea în aplicare a clauzei umanitare și să adopte criteriile necesare pentru efectuarea de transferuri. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 343/2003 prin completarea acestuia cu noi elemente neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 343/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 15 alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Condițiile și procedurile pentru punerea în aplicare a prezentului articol, inclusiv, după caz, mecanismele de conciliere pentru soluționarea divergențelor între statele membre cu privire la nevoia de a reuni persoanele în cauză sau cu privire la locul în care să se realizeze acest lucru, sunt adoptate de către Comisie. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (3).”

2.

Articolul 19 alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Comisia poate adopta norme suplimentare privind efectuarea de transferuri. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (3).”

3.

Articolul 20 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Comisia poate adopta norme suplimentare privind efectuarea de transferuri. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (3).”

4.

Articolul 27 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”

4.   Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate  (4)

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 805/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice formularele-tip prevăzute în anexele la regulamentul menționat. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 805/2004, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, articolele 31 și 32 din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 31

Modificări la anexe

Comisia modifică formularele-tip prevăzute în anexe. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 32 alineatul (2).

Articolul 32

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de comitetul menționat la articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.”


(1)  JO L 12, 16.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 174, 27.6.2001, p. 1.

(3)  JO L 50, 25.2.2003, p. 1.

(4)  JO L 143, 30.4.2004, p. 15.


Top