EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0306

Regulamentul (CE) nr. 306/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă privind certificarea personalului care recuperează anumiți solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră din echipamente (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 92, 3.4.2008, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 162 - 165

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/306/oj

3.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 92/21


REGULAMENTUL (CE) NR. 306/2008 AL COMISIEI

din 2 aprilie 2008

de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă privind certificarea personalului care recuperează anumiți solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră din echipamente

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Pentru a respecta cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 842/2006, este necesar să se prevadă norme privind calificarea personalului care desfășoară, asupra unor echipamente care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, activități care pot provoca scurgeri.

(2)

Personalul care nu a fost încă certificat, dar care s-a înscris la un curs de formare profesională în vederea obținerii unui certificat ar trebui autorizat, pentru o perioadă limitată, să desfășoare activități pentru care este necesară o astfel de certificare, în scopul de a dobândi experiența practică necesară pentru examinare, cu condiția să fie supravegheat de personal certificat.

(3)

Mai multe state membre nu dispun în prezent de sisteme de atestare sau de certificare. Prin urmare, personalului ar trebui să i se acorde un termen-limită pentru obținerea unui certificat.

(4)

Pentru a se evita costurile administrative nejustificate, ar trebui autorizată crearea unui sistem de certificare pe baza schemelor existente de atestare, cu condiția ca toate competențele și cunoștințele acoperite, precum și sistemul de atestare aferent să îndeplinească standardele minime prevăzute de prezentul regulament.

(5)

Entitățile care produc sau exploatează echipamente care conțin solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră ar putea fi desemnate drept organisme de evaluare și/sau de certificare, cu condiția să respecte cerințele relevante.

(6)

Pentru a se evita costurile administrative nejustificate, un stat membru în care nu se utilizează în prezent niciun solvent pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră ar trebui să aibă dreptul de a nu institui integral sistemul de certificare, cu condiția ca statul membru în cauză să ia măsurile necesare pentru a garanta eliberarea fără întârziere a certificatelor, în cazul în care acestea vor fi solicitate în viitor, pentru a nu crea bariere ilegale la intrarea pe piață.

(7)

Examinarea reprezintă o metodă eficace de testare a capacității unui candidat de a executa corect acțiunile care ar putea provoca scurgeri atât în mod direct, cât și indirect.

(8)

Organismele de evaluare și de certificare desemnate în mod oficial ar trebui să asigure respectarea cerințelor minime prevăzute de prezentul regulament, contribuind astfel la o recunoaștere reciprocă efectivă și eficientă a certificatelor în întreaga Comunitate.

(9)

Informațiile privind sistemul de certificare prin care se eliberează certificatele care fac obiectul recunoașterii reciproce ar trebui comunicate Comisiei conform modelului prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 308/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a formularului de notificare a programelor de formare și certificare ale statelor membre (2).

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și sfera de aplicare

Prezentul regulament stabilește cerințele minime pentru certificarea personalului care recuperează anumiți solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră din echipamente, precum și condițiile de recunoaștere reciprocă a certificatelor eliberate în conformitate cu cerințele în cauză.

Articolul 2

Certificarea personalului

(1)   Personalul care desfășoară activitatea menționată la articolul 1 este titularul unuia dintre certificatele prevăzute la articolul 4.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică, pentru o perioadă maximă de 1 an, personalului înscris la un curs de formare profesională în vederea obținerii unui certificat, cu condiția ca acesta să își desfășoare activitatea sub supravegherea unei persoane titulare a unui certificat.

(3)   Statele membre pot decide ca alineatul (1) să nu se aplice, pentru o perioadă care să nu depășească data prevăzută la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006, personalului care desfășoară activitatea menționată la articolul 1 din prezentul regulament înainte de data prevăzută la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 842/2006.

Pentru perioada menționată la primul paragraf se consideră că personalul în cauză este certificat pentru a desfășura această activitate în sensul cerințelor Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

Articolul 3

Eliberarea certificatelor pentru personal

(1)   Un organism de certificare, în sensul articolului 4, eliberează un certificat personalului care a trecut un examen teoretic și practic organizat de un organism de evaluare, în sensul articolului 5, referitor la competențele și cunoștințele minime stabilite în anexă.

(2)   Certificatul cuprinde cel puțin următoarele indicații:

(a)

denumirea organismului de certificare, numele și prenumele titularului, numărul certificatului și, dacă este cazul, data expirării;

(b)

activitatea pe care este autorizat să o desfășoare titularul certificatului;

(c)

data eliberării și semnătura organismului emitent.

(3)   În cazul în care un sistem existent de certificare, bazat pe examinarea candidaților, acoperă competențele și cunoștințele minime prevăzute în anexă și îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 4 și 5, dar atestarea aferentă nu cuprinde elementele menționate la alineatul (2) din prezentul articol, un organism de certificare în sensul articolului 4 poate elibera titularului respectivei atestări un certificat, fără a mai fi necesară repetarea examenului.

(4)   În cazul în care un sistem existent de certificare, bazat pe examinarea candidaților, îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 4 și 5 și acoperă parțial competențele și cunoștințele minime prevăzute în anexă, organismele de certificare pot elibera un certificat, cu condiția ca solicitantul să treacă un examen suplimentar de verificare a competențelor și cunoștințelor care nu sunt acoperite de certificarea existentă, organizat de un organism de evaluare în sensul articolului 5.

Articolul 4

Organismul de certificare

(1)   Se instituie, printr-un act legislativ național, sau se desemnează de către autoritatea competentă a unui stat membru sau de către alte entități care dețin competențe în acest sens un organism de certificare abilitat să elibereze certificate pentru personalul care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile menționate la articolul 1.

Organismul de certificare acționează în mod imparțial în îndeplinirea sarcinilor sale.

(2)   Organismul de certificare stabilește și aplică procedurile de eliberare, suspendare și retragere a certificatelor.

(3)   Organismul de certificare ține evidențe care permit verificarea statutului persoanelor certificate. Evidențele reprezintă dovada faptului că procesul de certificare s-a încheiat în mod efectiv. Evidențele se păstrează pe o perioadă de minimum 5 ani.

Articolul 5

Organismul de evaluare

(1)   Un organism de evaluare, desemnat de autoritatea competentă a unui stat membru sau de alte entități cu competențe în acest sens, organizează examene pentru personalul menționat la articolul 1. Un organism de certificare în sensul articolului 4 poate îndeplini, de asemenea, rolul de organism de evaluare.

Organismul de evaluare acționează în mod imparțial în îndeplinirea sarcinilor sale.

(2)   Examenele sunt planificate și structurate astfel încât să asigure acoperirea competențelor și cunoștințelor minime stabilite în anexă.

(3)   Organismul de evaluare adoptă proceduri de notificare și ține evidențe care să permită documentarea rezultatelor individuale și generale ale evaluării.

(4)   Organismul de evaluare se asigură că examinatorii desemnați să participe la o probă dețin cunoștințele necesare în ceea ce privește metodele de examinare și documentele aferente examinării, precum și competențele corespunzătoare în domeniul care face obiectul examinării. De asemenea, acesta asigură disponibilitatea echipamentelor, a instrumentelor și a materialelor necesare pentru proba practică.

Articolul 6

Notificarea

(1)   Până la 4 ianuarie 2009, Comisia este notificată de statele membre, care utilizează formatul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 308/2008, cu privire la denumirile și datele de contact ale organismelor de certificare a personalului în sensul articolului 4, precum și cu privire la titlurile certificatelor acordate personalului care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 3.

(2)   În cazul în care într-un stat membru nu se utilizează solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră, respectivul stat membru poate decide să nu desemneze organismul de certificare sau de evaluare în sensul articolelor 4 și/sau 5 înainte de apariția necesității unei asemenea certificări în viitor. În acest caz, statul membru în cauză ia măsurile necesare în temeiul legislației naționale pentru a se asigura că aceste certificate sunt eliberate fără întârziere, în cazul în care asemenea certificate vor fi solicitate pe viitor.

Până la 4 ianuarie 2009, Comisia este notificată de statul membru cu privire la intenția acestuia de a aplica dispozițiile prezentului alineat și măsurile întreprinse pentru a le respecta. În acest caz, alineatul (1) nu se aplică.

(3)   Statele membre actualizează informațiile transmise în temeiul alineatului (1) cu noi informații pertinente, pe care le transmit fără întârziere Comisiei.

Articolul 7

Condiții pentru recunoașterea reciprocă

(1)   Recunoașterea reciprocă a certificatelor eliberate în alte state membre se aplică certificatelor eliberate în conformitate cu articolul 3.

(2)   Statele membre pot solicita titularilor de certificate eliberate în alt stat membru să furnizeze o traducere a certificatului într-o altă limbă oficială a Comunității.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 aprilie 2008.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 161, 14.6.2006, p. 1.

(2)  A se vedea pagina 28 din prezentul Jurnal Oficial.

(3)  JO L 244, 29.9.2000, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Decizia 2007/540/CE a Comisiei (JO L 198, 31.7.2007, p. 35).


ANEXĂ

Cerințe minime privind competențele și cunoștințele care trebuie verificate de organismele de evaluare

Examenul prevăzut la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (2) cuprinde următoarele:

(a)

o probă teoretică, indicată cu litera (T) în coloana intitulată „Tipul probei”, formată din una sau mai multe întrebări destinate să evalueze competențele și cunoștințele respective;

(b)

o probă practică, indicată cu litera (P) în coloana intitulată „Tipul probei”, în cadrul căreia candidatul trebuie să execute sarcina corespunzătoare cu ajutorul materialelor, al instrumentelor și al echipamentelor relevante.


Nr.

Cunoștințe și competențe minime

Tipul probei

1.

Cunoștințe de bază privind aspecte de mediu relevante (schimbările climatice, Protocolul de la Kyoto, potențialul de încălzire globală), dispozițiile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 842/2006 și normele de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006

T

2.

Caracteristici fizice, chimice și de mediu ale gazelor fluorurate cu efect de seră utilizate ca solvenți

T

3.

Utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră ca solvenți

T

4.

Recuperarea solvenților pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră

P

5.

Depozitarea și transportul solvenților pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră

T

6.

Utilizarea de dispozitive de recuperare în ceea ce privește echipamentele care conțin solvenți pe bază de gaze fluorurate cu efect de seră

P


Top