EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0114

2008/114/CE,Euratom: Decizia Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom

OJ L 41, 15.2.2008, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 115 - 120

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/114(1)/oj

15.2.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 41/15


DECIZIA CONSILIULUI

din 12 februarie 2008

de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom

(2008/114/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 54 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Titlul II capitolul 6 din tratat prevede crearea Agenției de aprovizionare a Euratom (denumită în continuare „agenția”) și stabilește atribuțiile și obligațiile acesteia de a asigura aprovizionarea regulată și echitabilă cu materiale nucleare a utilizatorilor din Uniunea Europeană. Statutul agenției a fost adoptat la 6 noiembrie 1958 (2). Având în vedere creșterea numărului statelor membre, nevoia aplicării unor dispoziții financiare moderne în ceea ce privește agenția, precum și necesitatea de a stabili sediul acesteia, statutul respectiv ar trebui abrogat și înlocuit.

(2)

Noul statut ar trebui să cuprindă dispoziții financiare conforme cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (3). În același timp, noul regulament financiar aplicabil agenției ar trebui adoptat în conformitate cu articolul 183 din tratat. Capitalul agenției și posibilitatea, prevăzută în tratat, de a aplica o redevență asupra tranzacțiilor ar trebui menținute.

(3)

Noul statut al agenției ar trebui adaptat la situația Uniunii Europene extinse. În special, compunerea comitetului consultativ al agenției ar trebui modificată în scopul îmbunătățirii funcționării și a eficienței acestuia,

DECIDE:

Articolul 1

Se adoptă Statutul Agenției de aprovizionare a Euratom, astfel cum este stabilit în anexă.

Articolul 2

Statutul Agenției de aprovizionare a Euratom din 6 noiembrie 1958 se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie produce efecte din a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 februarie 2008.

Pentru Consiliu

Președintele

A. BAJUK


(1)  Avizul din 13 noiembrie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO 27, 6.12.1958, p. 534/58.

(3)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).


ANEXĂ

STATUTUL AGENȚIEI DE APROVIZIONARE A EURATOM

CAPITOLUL 1

STRUCTURA INTERNĂ ȘI MODUL DE FUNCȚIONARE

Articolul 1

Obiective și atribuții

(1)   Obiectivul Agenției de aprovizionare a Euratom (denumită în continuare „agenția”) este de a aduce la îndeplinire atribuțiile care i-au fost încredințate prin titlul II capitolul 6 din tratat, în conformitate cu obiectivele din tratat.

În acest scop, printre altele, agenția:

pune la dispoziția Comunității cunoștințe, informații și consultanță cu privire la orice aspecte legate de funcționarea pieței de materiale și servicii nucleare;

are un rol de monitorizare a pieței, prin monitorizarea și identificarea tendințelor pieței care ar putea afecta securitatea aprovizionării Uniunii Europene cu materiale și servicii nucleare;

solicită consultanță comitetului consultativ instituit în conformitate cu articolul 11 (denumit în continuare „comitetul”), este sprijinită și acționează în strânsă cooperare cu acesta.

(2)   De asemenea, agenția poate constitui stocuri de materiale nucleare, în conformitate cu articolele 62 și 72 din tratat.

Articolul 2

Statut juridic și sediu

(1)   Agenția are personalitate juridică în conformitate cu articolul 54 din tratat. Agenția își desfășoară activitățile exclusiv în interesul general. Aceasta nu are scopuri lucrative.

(2)   Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică agenției, directorului general și personalului acesteia.

(3)   Sediul agenției se află la Luxemburg.

(4)   Agenția poate lua, din proprie inițiativă, orice măsuri suplimentare privind organizarea sa internă, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale atât pe teritoriul Comunității, cât și în afara acestuia.

(5)   În fiecare dintre statele membre, agenția dispune de cea mai extinsă capacitate juridică acordată unei persoane juridice în temeiul legislației interne. Aceasta poate, în special, să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în cadrul procedurilor judiciare.

Articolul 3

Sarcini și competențe ale directorului general

(1)   Directorul general este numit de către Comisie.

(2)   Directorul general reprezintă agenția. Acesta poate delega competențele sale altor persoane. Normele de delegare a competențelor sunt stabilite prin acte interne ale agenției.

(3)   Directorul general este responsabil de:

asigurarea îndeplinirii atribuțiilor agenției menționate în articolul 1;

exercitarea dreptului exclusiv al agenției de a încheia contracte de furnizare de materiale nucleare și a dreptului de opțiune al acesteia;

administrarea și gestionarea curentă a tuturor resurselor agenției;

informarea periodică a comitetului și consultarea acestuia cu privire la orice chestiune aflată în sfera sa de competență, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3);

pregătirea proiectului de raport estimativ al veniturilor și cheltuielilor agenției, precum și de execuția bugetului acesteia;

realizarea oricărui studiu și de elaborarea oricărui raport considerat necesar în conformitate cu articolul 1 alineatul (1), în strânsă cooperare cu comitetul, și de transmiterea studiilor și a rapoartelor respective Parlamentului European, Consiliului, și Comisiei.

(4)   În fiecare an, directorul general prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind activitățile agenției din anul precedent și un program de lucru pentru anul care urmează, după obținerea avizului comitetului.

Articolul 4

Directorul general și personalul

(1)   Directorul general și personalul agenției sunt sau devin funcționari ai Comunităților Europene cărora li se aplică Statutul funcționarilor Comunităților Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene, stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (1), precum și normele adoptate împreună de instituțiile Comunităților Europene în scopul aplicării respectivului statut. Funcționarii sunt numiți de către Comisie, salariile acestora fiind plătite, de asemenea, de către Comisie.

(2)   Directorul general și personalul agenției dețin autorizații de securitate, în conformitate cu articolul 194 din tratat, cu privire la orice fapte, informații, cunoștințe, documente sau obiecte supuse unui sistem cu niveluri diferite de confidențialitate, care intră în posesia acestora sau le sunt comunicate.

Articolul 5

Supravegherea exercitată de Comisie

(1)   Agenția se află sub supravegherea Comisiei, care poate emite directive cu privire la aceasta și are drept de veto asupra deciziilor acesteia.

(2)   Dreptul de veto expiră în termen de zece zile lucrătoare de la luarea unei decizii de către agenție, cu excepția cazului în care, pe parcursul perioadei respective, Comisia sau reprezentantul acesteia formulează obiecții cu privire la respectiva decizie. Comisia sau reprezentantul acesteia pot renunța la dreptul de a formula obiecții înainte de expirarea termenului respectiv.

(3)   În cazul în care Comisia sau reprezentantul acesteia formulează obiecții în termenul prevăzut la alineatul (2), Comisia adoptă o poziție definitivă în termen de maximum zece zile lucrătoare de la data formulării obiecției.

(4)   Dispozițiile prezentului articol nu împiedică în niciun fel aplicarea articolului 53 din tratat.

(5)   Comisia este informată cu privire la orice acțiune sau inacțiune a agenției, menționate la articolul 53 din tratat, de către partea în cauză, în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la primirea notificării sau, în lipsa acesteia, în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la publicare. În lipsa notificării și a publicării, termenul respectiv începe să curgă din ziua în care partea în cauză ia cunoștință de existența actului.

CAPITOLUL 2

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 6

Organizarea financiară

(1)   Agenția beneficiază de autonomie financiară. Aceasta acționează în domeniul său de competență în conformitate cu principiile comerciale.

(2)   În orice moment, agenția are dreptul de a converti într-o altă monedă sumele pe care le deține în euro, pentru a efectua operațiuni financiare sau comerciale care corespund obiectivelor sale, astfel cum sunt definite în tratat, precum și prezentului statut.

În măsura în care este posibil, agenția evită să efectueze astfel de conversiuni în cazul în care deține sume disponibile sau lichide în moneda care îi este necesară.

Agenția poate efectua operațiuni financiare legate de îndeplinirea obiectivelor sale utilizând fonduri de care nu are imediat nevoie pentru a-și respecta obligațiile.

(3)   Agenția este împuternicită să contracteze, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice și în limitele stabilite de Consiliu, împrumuturi ale căror sume sunt alocate pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

(4)   Obligațiile asumate de către agenție în temeiul prezentului statut sunt garantate de către Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

Articolul 7

Venituri și cheltuieli

(1)   Estimările tuturor veniturilor și cheltuielilor agenției se întocmesc pentru fiecare exercițiu financiar și se regăsesc în bugetul agenției. Exercițiul financiar corespunde anului calendaristic.

(2)   Veniturile și cheltuielile din fiecare buget trebuie să fie echilibrate.

(3)   Veniturile agenției constau într-o contribuție a Comunității, în dobânzi bancare, în venituri din capitalul și investițiile sale bancare, precum și, în cazul în care este necesar, într-o redevență prevăzută la articolul 54 din tratat și în împrumuturi.

(4)   Cheltuielile agenției constau în cheltuieli administrative cu personalul și comitetul consultativ, precum și cheltuieli rezultate din contractele încheiate cu terți.

(5)   În fiecare an, directorul general realizează o estimare a veniturilor și a cheltuielilor agenției pentru următorul exercițiu financiar. Această estimare, care include un proiect al schemei de personal, este înaintată Comisiei până la 31 martie, după obținerea avizului comitetului consultativ.

(6)   Pe baza acestei estimări, Comisia introduce în proiectul preliminar al bugetului general al Uniunii Europene acele estimări considerate necesare pentru schema de personal și valoarea subvenției acoperită din bugetul general.

(7)   În cadrul procedurii bugetare, autoritatea bugetară autorizează creditele pentru subvențiile acordate agenției și adoptă schema de personal a agenției, care figurează separat în schema de personal a Comisiei.

(8)   Bugetul este adoptat de către Comisie. Acesta devine definitiv în urma adoptării finale a bugetului general al Uniunii Europene. După caz, bugetul agenției este modificat în consecință. Bugetul agenției este publicat pe site-ul internet al acesteia.

(9)   Orice modificare a schemei de personal și a bugetului agenției face obiectul unui buget rectificativ, adoptat conform aceleiași proceduri ca și în cazul bugetului inițial. Modificările aduse schemei de personal sunt prezentate autorității bugetare. Bugetele rectificative se comunică Parlamentului European și Consiliului spre informare.

Articolul 8

Execuție bugetară, control financiar și norme financiare

(1)   Directorul general execută bugetul agenției.

(2)   La sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, contabilul agenției prezintă conturile provizorii ale agenției:

(a)

până la 1 martie contabilului Comisiei, pentru consolidare; și

(b)

până la 31 martie, după încheierea fiecărui exercițiu financiar, Curții de Conturi.

(3)   La primirea observațiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale agenției, directorul general stabilește, pe proprie răspundere, conturile finale ale agenției și le prezintă comitetului consultativ în vederea obținerii unui aviz.

(4)   Comitetul emite un aviz cu privire la conturile finale ale agenției.

(5)   Până la data de 1 iulie, după încheierea fiecărui exercițiu financiar, directorul general prezintă conturile finale, însoțite de avizul comitetului consultativ, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

(6)   Conturile finale sunt publicate pe site-ul internet al agenției.

(7)   Până la 30 septembrie, directorul general transmite Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia.

(8)   Directorul general prezintă Parlamentului European, la cererea acestuia, orice informații necesare în vederea bunei derulări a procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar în cauză.

(9)   Până la data de 30 aprilie a anului N + 2 și la recomandarea Consiliului hotărând cu majoritate calificată, Parlamentul European acordă directorului general descărcarea de gestiune pentru execuția bugetară pentru anul N.

(10)   Atunci când este necesar, se adoptă, în conformitate cu articolul 183 din tratat, un regulament financiar specific aplicabil agenției.

Articolul 9

Capital

(1)   Capitalul agenției este de 5 824 000 EUR.

(2)   Capitalul se repartizează după cum urmează:

Belgia

EUR

192 000

Bulgaria

EUR

96 000

Republica Cehă

EUR

192 000

Danemarca

EUR

96 000

Germania

EUR

672 000

Estonia

EUR

32 000

Irlanda

EUR

32 000

Grecia

EUR

192 000

Spania

EUR

416 000

Franța

EUR

672 000

Italia

EUR

672 000

Cipru

EUR

32 000

Letonia

EUR

32 000

Lituania

EUR

32 000

Luxemburg

EUR

Ungaria

EUR

192 000

Malta

EUR

Țările de Jos

EUR

192 000

Austria

EUR

96 000

Polonia

EUR

416 000

Portugalia

EUR

192 000

România

EUR

288 000

Slovenia

EUR

32 000

Slovacia

EUR

96 000

Finlanda

EUR

96 000

Suedia

EUR

192 000

Regatul Unit

EUR

672 000

(3)   O tranșă de 10 % din capital se plătește în momentul aderării unui stat la Comunitate. Ulterior, plata celorlalte tranșe din capital poate fi solicitată printr-o decizie a Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei. Valoarea tranșei solicitate se plătește agenției în termen de treizeci de zile de la adoptarea deciziei respective.

(4)   Participarea la capital nu conferă dreptul la dividende sau dobândă. Participarea la capital conferă dreptul la rambursarea valorii nominale a tranșelor de capital vărsate numai în cazul în care agenția este lichidată.

(5)   Toate plățile se efectuează în euro.

Articolul 10

Redevențe

În conformitate cu articolul 54 din tratat, agenția poate percepe o redevență asupra tranzacțiilor la care participă prin exercitarea dreptului său de opțiune sau a dreptului său exclusiv de a încheia contracte de furnizare. Produsul unei astfel de redevențe este destinat exclusiv acoperirii cheltuielilor de funcționare ale agenției.

Dispozițiile privind redevența respectivă sunt prezentate detaliat într-o decizie de punere în aplicare. Nivelul redevenței și metodele de evaluare și colectare a acesteia sunt stabilite, după consultarea Consiliului, de către Comisie, acționând la propunerea directorului general, care obține în prealabil avizul comitetului consultativ.

CAPITOLUL 3

COMITETUL CONSULTATIV

Articolul 11

Componența comitetului

(1)   Comitetul este format din membri provenind din statele membre, astfel cum prevede tabelul prezentat în continuare. Cu toate acestea, un stat membru poate decide să nu facă parte din acest comitet. În cazul în care un membru demisionează sau se află în incapacitatea de a-și îndeplini obligațiile, acesta/aceasta este înlocuit(ă) pe perioada restantă a mandatului său.

Belgia

2 membri

Bulgaria

2 membri

Republica Cehă

2 membri

Danemarca

1 membru

Germania

4 membri

Estonia

1 membru

Irlanda

1 membru

Grecia

2 membri

Spania

3 membri

Franța

4 membri

Italia

4 membri

Cipru

1 membru

Letonia

1 membru

Lituania

2 membri

Luxemburg

Ungaria

2 membri

Malta

Țările de Jos

2 membri

Austria

2 membri

Polonia

3 membri

Portugalia

2 membri

România

3 membri

Slovenia

2 membri

Slovacia

2 membri

Finlanda

2 membri

Suedia

2 membri

Regatul Unit

4 membri.

(2)   Pe lângă faptul că ține seama de participarea statelor membre la capitalul agenției, alocarea locurilor în cadrul comitetului consultativ ar trebui să reflecte experiența, cunoștințele și/sau activitățile relevante ale statelor membre în domenii precum comerțul cu materiale și servicii nucleare din ciclul combustibilului nuclear sau al producției de energie nucleară.

(3)   Membrii comitetului sunt numiți de către propriul stat membru pe baza nivelului lor de cunoștințe și a experienței relevante în domeniul comerțului cu materiale și servicii nucleare din ciclul combustibilului nuclear sau al producției de energie nucleară sau în domeniul reglementării privind comerțul cu materiale și servicii nucleare. Durata mandatului este de trei ani. Mandatul poate fi reînnoit.

Articolul 12

Președinția comitetului

(1)   Comitetul numește, dintre membri săi, un președinte și doi vicepreședinți. Aceștia reprezintă experiența comitetului și diferitele părți interesate din cadrul industriei, atât producătorii, cât și utilizatorii. În cazul în care președintele se află în incapacitatea de a-și îndeplini atribuțiile, acesta este înlocuit de vicepreședintele cel mai vârstnic.

(2)   Durata mandatelor președintelui și vicepreședinților este de trei ani. Mandatul acestora poate fi reînnoit o dată, iar președinția ar trebui să fie deținută în mod alternativ de membrii comitetului, reprezentând experiențele diferite ale acestora în cadrul industriei și al administrației. Mandatul președintelui sau al oricărui vicepreședinte încetează automat în cazul în care mandatul acestora de membri ai comitetului expiră fără a fi reînnoit.

Articolul 13

Competențele comitetului

(1)   Comitetul asistă agenția în îndeplinirea sarcinilor acesteia prin emiterea unor avize și prin furnizarea de informații și analize. Sprijinul respectiv constă, de asemenea, în pregătirea unor rapoarte, anchete și analize a căror pregătire ar putea fi necesară în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) sub responsabilitatea directorului general, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (3). Comitetul reprezintă un punct de contact între agenție și producătorii și utilizatorii din domeniul industriei nucleare.

(2)   Comitetul poate fi consultat cu privire la orice chestiune care ține de competența agenției, oral, în cadrul reuniunilor, sau în scris, în intervalele dintre reuniunile respective. De asemenea, comitetul poate emite avize cu privire la astfel de chestiuni, la inițiativa a cel puțin o treime din membrii săi.

(3)   Comitetul este consultat și convocat înaintea adoptării unei decizii de către directorul general cu privire la următoarele chestiuni:

(a)

normele care trebuie respectate în vederea echilibrării cererii și ofertei (articolul 60 al șaselea paragraf din tratat);

(b)

capitalul agenției; majorarea sau diminuarea acestuia, sau alte subscrieri suplimentare de capital (articolul 54 al patrulea paragraf din tratat);

(c)

împrumuturile menționate la articolul 6;

(d)

aplicarea unei redevențe asupra tranzacțiilor, destinată acoperirii cheltuielilor de funcționare ale agenției (articolul 54 al cincilea paragraf din tratat);

(e)

condițiile aplicabile constituirii și retragerii stocurilor comerciale de către agenție (articolul 72 primul paragraf din tratat);

(f)

aspectele financiare menționate la articolul 8, inclusiv regulamentul financiar al agenției și pregătirea contului special al agenției, astfel cum prevede articolul 171 alineatul (2) din tratat;

(g)

raportul anual, cuprinzând o analiză de piață și programul de lucru pentru anul următor;

(h)

criteriile de stabilire a practicilor interzise prin articolul 68 din tratat;

(i)

dizolvarea agenției.

(4)   În cazul în care este necesar, directorul general poate stabili un termen pentru prezentarea avizului de către comitet. Acest termen nu poate fi mai mic de o lună de la data la care comunicarea în acest sens este transmisă membrilor comitetului.

(5)   În cazul în care avizul comitetului nu poate fi obținut în termenul respectiv, directorul general poate adopta decizia.

(6)   Deciziile care țin de competența directorului general și sunt legate de aspectele menționate în prezentul articol nu pot fi luate înaintea expirării unui termen de zece zile lucrătoare de la emiterea avizului comitetului, în cazul în care deciziile respective sunt contrare avizului menționat.

(7)   Comitetul își adoptă regulamentul de procedură pentru toate aspectele care nu fac obiectul prezentului statut.

Articolul 14

Reuniunile comitetului

(1)   Convocarea comitetului are loc:

(a)

atunci când președinția o consideră necesară și, în mod obișnuit, de două ori pe an;

(b)

la cererea directorului general, în special ori de câte ori consultarea comitetului este obligatorie, în temeiul articolului 13 alineatul (3); și

(c)

la cererea formulată în scris a cel puțin o treime din membrii comitetului, precizându-se punctele care ar trebui înscrise pe ordinea de zi.

Agenția, în cooperare cu președintele, pregătește ordinea de zi în vederea aprobării acesteia de către comitet.

Agenția transmite documentele referitoare la ordinea de zi tuturor membrilor comitetului, cu cel puțin cincisprezece zile lucrătoare înainte de data reuniunii.

(2)   Reuniunile comitetului necesită un cvorum reprezentând majoritatea membrilor săi. Avizele pot fi emise în cazul în care sunt adoptate cu o majoritate a membrilor prezenți sau reprezentați.

(3)   Fiecare membru al comitetului are un vot. În cazul în care un membru nu poate lua parte la reuniune, acesta poate desemna în scris un alt membru pentru a vota în numele său.

(4)   Directorul general sau persoana desemnată ca reprezentant al acestuia/acesteia participă la reuniunile comitetului, dar nu are drept de vot. Alte persoane care nu fac parte din personalul agenției pot participa la reuniuni doar cu acordul tuturor membrilor prezenți și sub rezerva obligațiilor prevăzute la alineatul (5).

(5)   În conformitate cu articolul 194 din tratat, membrii comitetului sunt obligați să păstreze confidențialitatea tuturor elementelor de fapt, a informațiilor, a cunoștințelor sau a documentelor care fac obiectul unui sistem cu niveluri diferite de confidențialitate, care intră în posesia lor sau le sunt comunicate în calitatea lor de membri ai comitetului.

(6)   Directorul general pune la dispoziția comitetului un secretariat corespunzător, numirea acestuia făcând obiectul aprobării de către Comisie. Secretariatul întocmește procesele-verbale ale reuniunilor comitetului, ale tuturor subcomitetelor și ale președinției. Cheltuielile de funcționare ale comitetului sunt suportate de către agenție.

(7)   Cheltuielile de deplasare ale câte unui membru al comitetului din fiecare stat membru se rambursează de către agenție.


(1)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1558/2007 (JO L 340, 22.12.2007, p. 1).


Top