EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0046

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 263, 9.10.2007, p. 1–160 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 103 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; abrogat prin 32018R0858 . Latest consolidated version: 01/09/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/46/oj

9.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 263/1


DIRECTIVA 2007/46/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 5 septembrie 2007

de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective

(Directivă-cadru)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (3) a fost modificată substanțial în repetate rânduri. Deoarece i se vor mai aduce și alte modificări, se recomandă reformarea sa din motive de claritate.

(2)

În vederea constituirii și funcționării pieței interne a Comunității, se impune înlocuirea sistemelor de omologare ale statelor membre cu o procedură de omologare comunitară bazată pe principiul armonizării complete.

(3)

Ar trebui realizată armonizarea și precizarea prin acte de reglementare a cerințelor tehnice aplicabile sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate și vehiculelor. Actele de reglementare respective ar trebui să aibă drept obiectiv principal asigurarea unui nivel ridicat de siguranță rutieră, de protecție a sănătății, a mediului, de eficiență energetică și de protecție împotriva utilizării neautorizate.

(4)

Directiva 92/53/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de modificare a Directivei 70/156/CEE privind aproprierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (4) limitează aplicarea procedurii de omologare comunitară de tip a vehiculelor complete la vehiculele din categoria M1. Cu toate acestea, pentru realizarea pieței interne și pentru a asigura funcționarea adecvată a acesteia, domeniul de aplicare a prezentei directive trebuie să acopere toate categoriile de vehicule, permițând producătorilor să beneficieze de avantajele pieței interne prin intermediul omologării comunitare de tip.

(5)

Pentru a permite producătorilor să se adapteze la noua procedură armonizată, ar trebui acordat un interval de timp suficient înainte ca omologarea comunitară de tip pentru vehicule să devină obligatorie pentru vehiculele aparținând unor categorii diferite de M1, fabricate într-o singură etapă. Pentru vehiculele aparținând unor categorii diferite de M1 și care necesită omologarea în mai multe etape, este necesar un interval de timp mai lung, deoarece procedura respectivă afectează producătorii de caroserii, care vor trebui să acumuleze suficientă experiență în domeniu, astfel încât procedurile necesare să poată fi aplicate în mod adecvat. Cu toate acestea, datorită importanței siguranței pentru vehiculele din categoriile M2 și M3, este necesar ca, în perioada de tranziție în care omologarea națională de tip este încă valabilă, pentru a permite producătorilor să dobândească experiență în ceea ce privește omologarea CE de tip pentru vehicule, aceste vehicule să respecte cerințele tehnice prevăzute în directivele armonizate.

(6)

Până în prezent, producătorii care fabrică vehicule în serii mici au fost într-o anumită măsură privați de beneficiile pieței interne. Experiența arată că siguranța rutieră și protecția mediului ar putea fi îmbunătățite semnificativ în cazul în care vehiculele produse în serii mici ar fi complet integrate sistemului de omologare comunitară de tip pentru vehicule, începând cu categoria M1.

(7)

Pentru a preveni abuzul, orice procedură simplificată pentru vehiculele produse în serii mici ar trebui să fie limitată la cazuri de producție foarte restrânsă; în consecință, este necesară definirea mai precisă a conceptului de serii mici, prin raportare la numărul vehiculelor fabricate.

(8)

Este important să fie instituite măsuri care să permită omologarea individuală a vehiculelor, pentru a oferi suficientă flexibilitate sistemului de omologare în mai multe etape; cu toate acestea, până la instituirea unor dispoziții comunitare armonizate și specifice, statele membre trebuie să aibă în continuare dreptul de a acorda omologări individuale în conformitate cu normele proprii de drept intern.

(9)

Până la aplicarea procedurilor de omologare comunitară de tip pentru vehicule în cazul unor categorii de vehicule diferite de M1, statelor membre ar trebui să li se permită să acorde în continuare omologări de tip pentru vehicule la nivel național, iar în acest sens se recomandă instituirea unor dispoziții tranzitorii.

(10)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(11)

Prin adoptarea Deciziei 97/836/CE a Consiliului (6), Comunitatea a devenit parte la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehiculele cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul revizuit din 1958”).

În consecință, regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) la care Comunitatea devine parte în temeiul deciziei respective, precum și modificările la regulamentele CEE-ONU la care Comunitatea a aderat deja ar trebui încorporate în procedura de omologare comunitară de tip, fie sub formă de cerințe pentru omologarea CE de tip a vehiculelor, fie ca alternative la legislația comunitară existentă. În special în cazurile în care Comunitatea decide, printr-o decizie a Consiliului, că un anumit regulament CEE-ONU devine parte integrantă a procedurii de omologare CE de tip pentru vehicule și înlocuiește legislația comunitară existentă, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adapteze prezenta directivă. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive sau să completeze prezenta directivă prin adăugarea de noi elemente neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(12)

În scopul unei mai bune legiferări și al simplificării, precum și pentru a evita nevoia de actualizare permanentă a legislației comunitare în vigoare privind specificațiile tehnice, ar trebui să fie posibil ca prezenta directivă sau directivele și regulamentele individuale să facă trimiteri la standardele și reglementările internaționale în vigoare, fără a le reproduce în cadrul juridic comunitar.

(13)

Pentru a se asigura că procedura de monitorizare a conformității producției, care reprezintă un element-cheie al sistemului de omologare comunitară de tip, a fost corect pusă în aplicare și funcționează corespunzător, producătorii ar trebui să fie controlați periodic de autoritatea competentă sau de un serviciu tehnic calificat, desemnat în acest scop.

(14)

Obiectivul principal al legislației privind omologarea vehiculelor este să garanteze faptul că vehiculele, componentele și unitățile tehnice separate noi introduse pe piață asigură un nivel ridicat de siguranță și protecție a mediului. Acest obiectiv nu ar trebui să fie subminat prin montarea unor anumite piese sau echipamente după introducerea pe piață sau după punerea în exploatare a vehiculelor. În consecință, se impune adoptarea unor măsuri adecvate care să garanteze că acele piese sau echipamente care pot fi montate pe vehicule și care pot afecta în mod semnificativ funcționarea sistemelor cu un rol esențial în siguranță și protecția mediului fac obiectul unui control preliminar efectuat de către o autoritate de omologare, înainte de a fi oferite spre vânzare. Astfel de măsuri ar trebui să se concretizeze prin dispoziții tehnice privind cerințele care trebuie respectate de piesele sau echipamentele respective.

(15)

Astfel de măsuri ar trebui aplicate numai pentru un număr restrâns de piese sau echipamente. Lista acestor piese sau echipamente și a cerințelor ulterioare trebuie stabilită după consultarea părților interesate. Pentru elaborarea acestei liste, Comisia ar trebui să consulte părțile interesate pe baza unui raport și să depună eforturi pentru realizarea unui echilibru echitabil între cerințele de îmbunătățire a siguranței rutiere și cele de protecție a mediului și interesele consumatorilor, ale producătorilor și ale distribuitorilor, menținând concurența de pe piața pieselor de schimb.

(16)

Lista pieselor și echipamentelor, a sistemelor esențiale afectate precum și a măsurilor de încercare și punere în aplicare ar trebui determinată în conformitate cu Decizia 1999/468/CE. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive sau să completeze prezenta directivă prin adăugarea de elemente noi neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 5a din decizia respectivă.

(17)

Prezenta directivă cuprinde un set de cerințe specifice privind siguranța în înțelesul articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (7), de stabilire a unor cerințe specifice privind protecția sănătății și a siguranței consumatorilor. În consecință, este necesară stabilirea unor dispoziții care să garanteze faptul că, în cazul în care un vehicul prezintă un risc serios pentru consumatori, care decurge din aplicarea prezentei directive sau din actele de reglementare enumerate în anexa IV, producătorul său a luat măsuri de protecție eficiente, inclusiv rechemarea vehiculelor. În consecință, autoritățile de omologare ar trebui să poată evalua dacă măsurile propuse sunt suficiente sau nu.

(18)

Este important ca producătorii să furnizeze informații relevante proprietarilor de vehicule, pentru a evita folosirea defectuoasă a dispozitivelor de siguranță. Includerea în prezenta directivă a unor dispoziții în acest sens este oportună.

(19)

De asemenea, este important pentru producătorii de echipamente să aibă acces la anumite informații care pot fi puse la dispoziție numai de producătorul de vehicule, de tipul informațiilor tehnice, inclusiv schițe, care sunt necesare pentru fabricația unor piese pentru piața pieselor de schimb.

(20)

Este la fel de important ca, în cel mai scurt timp posibil, producătorii să furnizeze informații operatorilor independenți, pentru a asigura că repararea și întreținerea vehiculelor se realizează pe o piață pe deplin competitivă. Aceste cerințe de informare au fost, până în prezent, încorporate în legislația comunitară, în special în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (8), în condițiile în care Comisia va prezenta un raport, în termen de 4 ani de la data intrării în vigoare a regulamentului respectiv, cu privire la modul de funcționare a sistemului de acces la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor și va analiza posibilitatea de a consolida toate dispozițiile care reglementează accesul la aceste informații prin intermediul unei directive-cadru revizuite referitoare la omologarea de tip.

(21)

Pentru a simplifica și accelera procedura, măsurile de punere în aplicare a directivelor sau a regulamentelor individuale, precum și cele destinate adaptării anexelor la prezenta directivă și a directivelor și regulamentelor individuale, în special privind dezvoltarea cunoștințelor științifice și tehnice, ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive sau ale altor directive sau regulamente individuale sau să le completeze prin adăugarea de noi elemente neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din decizia respectivă. Aceeași procedură ar trebui aplicată adaptărilor necesare pentru omologările de tip ale autovehiculelor destinate persoanelor cu handicap.

(22)

Experiența arată că trebuie luate fără întârziere măsuri adecvate pentru a asigura o mai bună protecție a utilizatorilor rutieri, în cazul identificării unor lacune în legislația existentă. Pentru astfel de cazuri urgente, modificările necesare la directivele sau regulamentele individuale ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale directivelor și ale regulamentelor individuale sau să le completeze prin adăugarea de noi elemente neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din decizia respectivă.

(23)

Întrucât obiectivul prezentei directive, respectiv realizarea pieței interne prin introducerea unui sistem obligatoriu de omologare comunitară de tip pentru toate categoriile de vehicule, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(24)

Obligația de a transpune prezenta directivă în legislația națională ar trebui să se limiteze la acele dispoziții care reprezintă o modificare substanțială în comparație cu directivele anterioare. Obligația de a transpune dispozițiile nemodificate rezultă din directivele anterioare.

(25)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o legiferare mai bună (9), statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile tabele care să ilustreze cât mai mult posibil corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere, precum și să le facă publice.

(26)

Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele pentru transpunerea în dispoziții de drept intern și aplicarea directivelor conținute în partea B a anexei XX.

(27)

Cerințele din prezenta directivă sunt conforme principiilor prevăzute în Planul de acțiune intitulat „Simplificarea mediului de reglementare”.

(28)

Este deosebit de important ca măsurile viitoare, propuse pe baza prezentei directive, sau procedurile necesare pentru punerea în aplicare a acesteia să fie conforme cu aceste principii, care au fost reafirmate de Comisie în Comunicarea sa intitulată Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele pentru secolul XXI,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă instituie un cadru armonizat, care cuprinde dispozițiile administrative și cerințele tehnice generale pentru omologarea tuturor vehiculelor noi care fac parte din domeniul său de aplicare, precum și a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, cu scopul de a facilita înmatricularea, vânzarea și punerea în exploatare a acestora în interiorul Comunității.

De asemenea, prezenta directivă instituie dispoziții privind vânzarea și punerea în exploatare a pieselor și a echipamentelor destinate vehiculelor omologate în conformitate cu prezenta directivă.

Pentru a asigura aplicarea prezentei directive, cerințele tehnice specifice privind fabricația și funcționarea vehiculelor sunt prevăzute în acte de reglementare, a căror listă exhaustivă figurează în anexa IV la prezenta directivă.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezenta directivă se aplică omologării de tip a vehiculelor concepute și construite într-una sau mai multe etape în scopul utilizării rutiere, precum și a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate concepute și construite pentru astfel de vehicule.

De asemenea, directiva se aplică omologării individuale a vehiculelor respective.

Prezenta directivă se aplică, de asemenea, pieselor și echipamentelor destinate vehiculelor care fac obiectul prezentei directive.

(2)   Prezenta directivă nu se aplică omologării de tip sau individuală a următoarelor vehicule:

(a)

tractoare agricole sau forestiere, astfel cum sunt definite în Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora și a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele și unitățile lor tehnice separate (10), și remorci concepute și construite special pentru a fi tractate de acestea;

(b)

cvadricicluri, astfel cum sunt definite în Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roți (11);

(c)

vehicule pe șenile.

(3)   Omologarea de tip sau individuală în sensul prezentei directive este opțională pentru următoarele vehicule:

(a)

vehicule concepute și construite pentru a fi folosite în principal pe șantiere sau în cariere, instalații portuare sau din aeroporturi;

(b)

vehicule concepute și construite pentru a fi folosite de către serviciile armate, serviciile de protecție civilă, serviciile de luptă împotriva incendiilor și forțele de menținere a ordinii publice; și

(c)

utilaje mobile,

în măsura în care aceste vehicule respectă cerințele prevăzute în prezenta directivă. Astfel de omologări opționale nu aduc atingere aplicării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice (12).

(4)   Omologarea individuală în sensul prezentei directive este opțională pentru următoarele vehicule:

(a)

vehicule destinate exclusiv curselor automobilistice;

(b)

prototipuri de vehicule folosite în circulația rutieră, pe răspunderea unui producător, pentru a efectua un program de încercări specific, cu condiția să fi fost special concepute și construite în acest scop.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive și al actelor de reglementare enumerate în anexa IV, dacă nu se specifică altfel în cuprinsul lor:

1.

„act de reglementare” înseamnă o directivă individuală sau un regulament individual, sau un regulament CEE-ONU anexat la Acordul revizuit din 1958;

2.

„directivă individuală sau regulament individual” înseamnă o directivă sau un regulament enumerate în partea I a anexei IV. Acest termen include și actele de punere în aplicare ale acestora;

3.

„omologare de tip” înseamnă procedura prin care un stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile;

4.

„omologare națională de tip” înseamnă o procedură de omologare de tip prevăzută de legislația internă a unui stat membru, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului membru respectiv;

5.

„omologare CE de tip” înseamnă procedura prin care un stat membru certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă sau în actele de reglementare enumerate la anexa IV sau XI;

6.

„omologare individuală” înseamnă procedura prin care un stat membru certifică faptul că un anumit vehicul, unic sau nu, respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile;

7.

„omologare de tip în mai multe etape” înseamnă procedura prin care unul sau mai multe state membre certifică faptul că, în funcție de stadiul de finalizare, un tip de vehicul incomplet sau completat respectă dispozițiile administrative și cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă;

8.

„omologare de tip treptată” înseamnă o procedură de omologare a vehiculelor constând în colectarea treptată a întregului set de certificate de omologare CE de tip pentru sistemele, componentele și unitățile tehnice separate aparținând vehiculului și care duce, în ultima etapă, la omologarea vehiculului complet;

9.

„omologare de tip într-o singură etapă” înseamnă o procedură constând în omologarea unui vehicul privit ca un tot unitar, printr-o singură operație;

10.

„omologare de tip mixtă” înseamnă o procedură de omologare de tip treptată în cazul căreia se realizează una sau mai multe omologări de sisteme în ultimul stadiu al omologării vehiculului complet, fără a fi necesară eliberarea unor certificate de omologare CE de tip pentru sistemele respective;

11.

„autovehicul” înseamnă orice vehicul cu motor, complet, completat sau incomplet, care se deplasează prin propriile sale mijloace, având cel puțin patru roți, cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h;

12.

„remorcă” înseamnă orice vehicul cu roți fără autopropulsie, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

13.

„vehicul” înseamnă orice autovehicul sau remorca acestuia, în sensul definiției de la punctele 11 și 12;

14.

„autovehicul hibrid” înseamnă un vehicul cu cel puțin două convertoare de energie diferite și două sisteme diferite de stocare a energiei (montate pe vehicul) pentru a-i asigura propulsia;

15.

„vehicul electric hibrid” înseamnă un vehicul hibrid care, pentru a-și asigura propulsia mecanică, preia energie din două surse de energie stocată, montate pe vehicul:

un combustibil consumabil;

un dispozitiv de stocare a energiei electrice (de exemplu, baterie, condensator, volant/generator etc.);

16.

„utilaj mobil” înseamnă orice vehicul autopropulsat special conceput și construit pentru efectuarea de lucrări și care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor. Utilajele montate pe șasiul unui autovehicul nu sunt considerate utilaje mobile;

17.

„tip de vehicul” înseamnă vehiculele aparținând unei anumite categorii și care nu diferă, cel puțin din punctul de vedere al caracteristicilor esențiale specificate în secțiunea B a anexei II. Un tip de vehicul poate cuprinde variante și versiuni, astfel cum sunt definite în secțiunea B a anexei II;

18.

„vehicul de bază” înseamnă orice vehicul utilizat în etapa inițială a unui proces de omologare de tip în mai multe etape;

19.

„vehicul incomplet” înseamnă orice vehicul a cărui finalizare necesită cel puțin încă o etapă de fabricație pentru a îndeplini toate cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă;

20.

„vehicul completat” înseamnă orice vehicul rezultat în urma procesului de omologare de tip în mai multe etape care îndeplinește toate cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă;

21.

„vehicul complet” înseamnă orice vehicul care nu trebuie să fie completat pentru a îndeplini cerințele tehnice aplicabile cuprinse în prezenta directivă;

22.

„vehicul sfârșit de serie” înseamnă orice vehicul care face parte dintr-un stoc și care nu poate fi înmatriculat sau vândut, sau pus în exploatare, datorită intrării în vigoare a unor noi cerințe tehnice în conformitate cu care nu a fost omologat;

23.

„sistem” înseamnă un ansamblu de dispozitive combinate pentru a permite efectuarea uneia sau a mai multor funcții specifice într-un vehicul și care face obiectul cerințelor din oricare act de reglementare;

24.

„componentă” înseamnă un dispozitiv care trebuie să corespundă cerințelor cuprinse într-un act de reglementare și care este destinat să constituie un element al unui vehicul, și care poate fi omologat independent de vehicul, atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziții exprese în acest sens;

25.

„unitate tehnică separată” înseamnă un dispozitiv care trebuie să corespundă cerințelor cuprinse într-un act de reglementare și care este destinat să constituie un element al unui vehicul, și care poate fi omologat independent, dar numai în raport cu unul sau mai multe tipuri de vehicule specificate, atunci când actul de reglementare cuprinde dispoziții exprese în acest sens;

26.

„piese sau echipament de origine” înseamnă piese sau echipamente fabricate în conformitate cu specificațiile și standardele de producție prevăzute de producătorul vehiculului pentru producția unor piese sau echipamente pentru asamblarea vehiculului în cauză. Aceasta cuprinde piesele sau echipamentele fabricate pe aceeași linie de producție cu piesele sau echipamentele în cauză. Se consideră, dacă nu se dovedește contrariul, că piesele sunt de origine, în cazul în care producătorul lor certifică faptul că piesele corespund nivelului calitativ al componentelor utilizate pentru asamblarea vehiculului în cauză și au fost fabricate în conformitate cu specificațiile și standardele de producție ale producătorului vehiculului;

27.

„producător” înseamnă persoana sau organismul responsabil în fața autorităților de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare de tip sau de autorizare și pentru garantarea conformității producției. Această persoană sau acest organism nu trebuie neapărat să ia parte la toate etapele producției vehiculului, a sistemului, a componentei sau a unității tehnice separate care face obiectul procesului de omologare;

28.

„reprezentantul producătorului” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate, desemnată în mod corespunzător de producător pentru a-l reprezenta în fața autorității de omologare și pentru a acționa în numele acestuia în domeniile reglementate de prezenta directivă, iar în cazul în care se face referire la termenul „producător”, acesta este înțeles ca indicând fie producătorul, fie reprezentantul său;

29.

„autoritate de omologare” înseamnă autoritatea competentă a unui stat membru care este responsabilă pentru toate aspectele omologării de tip a unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată sau pentru omologarea individuală a unui vehicul; pentru procesul de autorizare, pentru eliberarea și, după caz, retragerea certificatelor de omologare; pentru a servi ca punct de contact cu autoritățile de omologare ale celorlalte state membre; pentru desemnarea serviciilor tehnice și garantarea respectării de către producător a obligațiilor sale privind conformitatea producției;

30.

„autoritatea competentă” de la articolul 42 înseamnă fie autoritatea de omologare sau o autoritate desemnată, fie un organism de acreditare care acționează în numele lor;

31.

„serviciu tehnic” înseamnă organizația sau organismul desemnat de autoritatea de omologare a unui stat membru drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformității, în vederea efectuării evaluării inițiale și a altor încercări sau inspecții, în numele autorității de omologare, care poate îndeplini ea însăși aceste funcții;

32.

„metodă de încercare virtuală” înseamnă simulări pe computer, inclusiv calcule care demonstrează dacă un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată îndeplinește condițiile tehnice cuprinse într-un act de reglementare. Pentru efectuarea încercării, o metodă virtuală nu necesită folosirea unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, fizice;

33.

„certificat de omologare de tip” înseamnă documentul prin care autoritatea de omologare certifică în mod oficial faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată este omologat;

34.

„certificat de omologare CE de tip” înseamnă certificatul menționat în anexa VI sau în anexa corespunzătoare la o directivă individuală sau regulament individual, fișa de comunicare indicată în anexa relevantă la unul dintre regulamentele CEE-ONU enumerate în partea I sau partea II a anexei IV la prezenta directivă fiind considerată echivalentul său;

35.

„certificat de omologare individuală” înseamnă documentul prin care autoritatea de omologare certifică în mod oficial faptul că un anumit vehicul este omologat;

36.

„certificat de conformitate” înseamnă documentul prezentat în anexa IX, eliberat de producător și care certifică faptul că, în momentul fabricării, un vehicul aparținând seriei tipului omologat în conformitate cu prezenta directivă a respectat toate actele de reglementare;

37.

„document informativ” înseamnă documentul prezentat în anexa I sau anexa III, sau în anexa corespunzătoare la o directivă individuală sau regulament individual, în care sunt indicate informațiile pe care trebuie să le prezinte solicitantul, documentul informativ putând fi transmis și în format electronic;

38.

„dosar informativ” înseamnă dosarul complet, cuprinzând documentul informativ, fișierul, datele, schițele, fotografiile etc., furnizat de solicitant, dosarul informativ putând fi transmis și în format electronic;

39.

„dosar de omologare” înseamnă dosarul informativ însoțit de rapoartele de încercări și de toate celelalte documente adăugate de serviciul tehnic sau de autoritatea de omologare la dosarul informativ în cursul exercitării atribuțiilor lor, dosarul de omologare putând fi transmis și în format electronic;

40.

„opisul dosarului de omologare” înseamnă documentul care cuprinde într-o listă conținutul dosarului de omologare, numerotat sau marcat în mod corespunzător, astfel încât să identifice precis toate paginile, formatul documentului respectiv prezentând o evidență a etapelor succesive din gestionarea omologării CE de tip, în special a datelor reviziilor și ale actualizărilor.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚII GENERALE

Articolul 4

Obligațiile statelor membre

(1)   Statele membre se asigură că producătorii care solicită omologarea își respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive.

(2)   Statele membre omologhează numai acele vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate care respectă cerințele prezentei directive.

(3)   Statele membre înmatriculează sau permit vânzarea sau punerea în exploatare numai a acelor vehicule, componente și unități tehnice separate care respectă cerințele prezentei directive.

Statele membre nu interzic, limitează sau împiedică înmatricularea, vânzarea, punerea în exploatare sau circulația pe drumuri a vehiculelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate din motive legate de aspecte privind construcția sau funcționarea lor reglementate de prezenta directivă, dacă acestea respectă cerințele prezentei directive.

(4)   Statele membre instituie sau desemnează autoritățile competente în domenii legate de omologare și notifică instituirea sau desemnarea acestora Comisiei în conformitate cu articolul 43.

Documentul de notificare elaborat de autoritatea de omologare cuprinde numele, adresa, inclusiv adresa electronică și domeniul de competență ale autorităților respective.

Articolul 5

Obligațiile producătorilor

(1)   Producătorul răspunde în fața autorității de omologare pentru toate aspectele procesului de omologare și pentru asigurarea conformității producției, indiferent dacă este sau nu implicat direct în toate etapele fabricării unui vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată.

(2)   În cazul omologării de tip în mai multe etape, fiecare producător este responsabil pentru omologarea și conformitatea producției sistemelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate adăugate în cadrul etapei de completare a vehiculului de care se ocupă.

Producătorul care modifică componentele sau sistemele deja omologate în etapele anterioare este responsabil pentru omologarea și conformitatea producției componentelor și a sistemelor respective.

(3)   În sensul prezentei directive, un producător stabilit în afara Comunității desemnează un reprezentant stabilit în Comunitate pentru a-l reprezenta în fața autorității de omologare.

CAPITOLUL III

PROCEDURI DE OMOLOGARE CE DE TIP

Articolul 6

Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a vehiculelor

(1)   Producătorul poate alege una dintre următoarele proceduri:

(a)

omologarea de tip treptată;

(b)

omologarea de tip într-o singură etapă;

(c)

omologarea de tip mixtă.

(2)   O cerere de omologare de tip treptată cuprinde dosarul informativ cu informațiile necesare în temeiul anexei III și este însoțită de setul complet de certificate de omologare de tip necesare, în temeiul fiecăruia dintre actele de reglementare aplicabile enumerate în anexele IV sau XI. În cazul omologării de tip a unui sistem sau a unei unități tehnice separate, în temeiul actelor de reglementare aplicabile, autoritatea de omologare are acces la dosarul de omologare corespunzător până în momentul acordării sau refuzării omologării.

(3)   O cerere de omologare de tip într-o singură etapă cuprinde dosarul informativ cu informațiile relevante necesare în temeiul anexei I, în conformitate cu actele de reglementare specificate în anexa IV sau XI și, după caz, în anexa III partea II.

(4)   În cazul unei proceduri de omologare de tip mixtă, autoritatea de omologare poate excepta un producător de la obligația de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip, cu condiția ca dosarul informativ să fie completat cu datele specificate în anexa I, necesare pentru omologarea sistemelor respective în faza de omologare a vehiculului, caz în care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip pentru care este valabilă exceptarea este înlocuit cu un raport de încercare.

(5)   Fără a aduce atingere alineatelor (2), (3) și (4), pentru omologarea de tip în mai multe etape se furnizează următoarele informații:

(a)

în prima etapă, acele părți ale dosarului informativ și ale certificatelor de omologare CE de tip necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricație a vehiculului de bază;

(b)

în cea de-a doua etapă și în cele ulterioare, acele părți ale dosarului informativ și ale certificatelor de omologare CE de tip care sunt relevante pentru stadiul de fabricație curent, precum și o copie a certificatului de omologare CE de tip a vehiculului eliberat în stadiul de producție anterior; de asemenea, producătorul pune la dispoziție detalii complete privind orice modificare sau adăugire pe care a adus-o vehiculului.

Informațiile de la literele (a) și (b) pot fi furnizate în conformitate cu procedura de omologare de tip mixt, stabilită la alineatul (4).

(6)   Producătorul înaintează cererea autorității de omologare. Cu privire la un anumit tip de vehicul poate fi depusă o singură cerere, într-un singur stat membru.

Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată.

(7)   Printr-o cerere argumentată, autoritatea de omologare poate solicita producătorului să furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective.

(8)   Producătorul pune la dispoziția autorității de omologare atâtea vehicule, câte sunt necesare pentru a permite desfășurarea în condiții satisfăcătoare a procedurii de omologare de tip.

Articolul 7

Proceduri care se aplică în cazul omologării CE de tip a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate

(1)   Producătorul înaintează autorității de omologare cererea. Pentru un anumit tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată poate fi depusă o singură cerere, într-un singur stat membru. Pentru fiecare tip care urmează a fi omologat se depune o cerere separată.

(2)   Cererea este însoțită de dosarul informativ, al cărui conținut este specificat de directivele sau regulamentele individuale.

(3)   Printr-o cerere argumentată, autoritatea de omologare poate solicita producătorului să furnizeze orice informații suplimentare necesare pentru a permite luarea unei decizii privind încercările necesare sau pentru facilitarea executării încercărilor respective.

(4)   Producătorul pune la dispoziția autorității de omologare atâtea vehicule, componente sau unități tehnice separate, câte sunt necesare în temeiul directivelor sau al regulamentelor individuale aplicabile pentru a permite efectuarea încercărilor necesare.

CAPITOLUL IV

DESFĂȘURAREA PROCEDURILOR DE OMOLOGARE CE DE TIP

Articolul 8

Dispoziții generale

(1)   Statele membre nu pot acorda nicio omologare CE de tip înainte de a se asigura că procedurile menționate la articolul 12 au fost aplicate în mod corespunzător și satisfăcător.

(2)   Statele membre acordă omologări CE de tip în conformitate cu articolele 9 și 10.

(3)   Un stat membru poate refuza să acorde omologarea CE de tip în cazul în care constată că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, deși se conformează dispozițiilor necesare, prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător sau sănătății publice. În acest caz, statul membru în cauză trimite celorlalte state membre și Comisiei un dosar detaliat în care explică motivele deciziei sale și prezintă dovezi în sprijinul constatărilor sale.

(4)   Certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu metoda stabilită în anexa VII.

(5)   În termen de 20 de zile lucrătoare, autoritatea de omologare trimite autorităților de omologare ale celorlalte state membre o copie a certificatului de omologare CE de tip a vehiculului, însoțită de anexe, pentru fiecare tip de vehicul căruia i-a acordat omologarea. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fișier în format electronic.

(6)   Autoritatea de omologare informează fără întârziere autoritățile de omologare ale celorlalte state membre asupra refuzului sau retragerii omologării oricărui vehicul, precizând motivele deciziei sale.

(7)   La intervale de câte trei luni, autoritatea de omologare trimite autorităților de omologare ale celorlalte state membre o listă a omologărilor CE de tip pentru sisteme, componente sau unități tehnice separate pe care le-a acordat, modificat, refuzat sau retras în intervalul precedent. Lista conține datele menționate în anexa XIV.

(8)   La cererea unui alt stat membru, statul membru care a acordat o omologare CE de tip trimite, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea cererii respective, o copie a certificatului de omologare CE de tip în cauză, însoțită de anexe. Documentele tipărite pot fi înlocuite cu un fișier în format electronic.

Articolul 9

Dispoziții speciale privind vehiculele

(1)   Statele membre acordă o omologare CE de tip pentru:

(a)

un tip de vehicul care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa IV;

(b)

un tip de vehicul cu destinație specială care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa XI.

Se aplică procedurile stabilite în anexa V.

(2)   Statele membre acordă o omologare de tip în mai multe etape pentru un tip de vehicul incomplet sau completat care respectă datele din dosarul informativ și cerințele tehnice specificate în actele de reglementare aplicabile enumerate în anexa IV sau anexa XI, ținând seama de stadiul de fabricație al vehiculului.

Omologarea de tip în mai multe etape se aplică, de asemenea, vehiculelor complete transformate sau modificate de un alt producător.

Se aplică procedurile stabilite în anexa XVII.

(3)   Pentru fiecare tip de vehicul, autoritatea de omologare efectuează următoarele operații:

(a)

completează toate secțiunile relevante ale certificatului de omologare CE de tip, inclusiv fișa anexată cu rezultatele încercărilor, în conformitate cu modelul din anexa VIII;

(b)

redactează sau verifică opisul dosarului de omologare;

(c)

eliberează solicitantului fără întârziere nejustificată certificatul completat, însoțit de anexele sale.

(4)   Dacă pentru o anumită omologare CE de tip au fost impuse restricții de valabilitate sau s-au acordat derogări de la anumite dispoziții ale actelor de reglementare în conformitate cu articolul 20 sau 22 sau cu anexa XI, certificatul de omologare CE de tip menționează restricțiile sau derogările respective.

(5)   În cazul în care datele din dosarul informativ prevăd dispoziții pentru vehiculele cu destinație specială, în conformitate cu anexa XI, certificatul de omologare CE de tip menționează dispozițiile respective.

(6)   În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare de tip mixtă, autoritatea de omologare completează, în partea III a documentului informativ, al cărui model este prezentat în anexa III, referințele pentru rapoartele de încercare, instituite prin actele de reglementare, pentru care nu există niciun certificat de omologare CE de tip.

(7)   În cazul în care producătorul optează pentru procedura de omologare de tip într-o singură etapă, autoritatea de omologare elaborează lista actelor de reglementare aplicabile, al cărei format este prezentat în apendicele la anexa VI, și anexează respectiva listă la certificatul de omologare CE de tip.

Articolul 10

Dispoziții speciale privind sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate

(1)   Statele membre acordă o omologare CE de tip pentru un sistem care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice prevăzute în directiva individuală sau regulamentul individual aplicabil, după cum se specifică în anexa IV sau anexa XI.

(2)   Statele membre acordă o omologare CE de tip pentru o componentă sau unitate tehnică separată care respectă datele din dosarul informativ și respectă cerințele tehnice prevăzute în directiva individuală sau regulamentul individual aplicabil, după cum se specifică în anexa IV.

(3)   În cazul în care componentele sau unitățile tehnice separate, indiferent dacă sunt sau nu destinate pentru reparații, service sau întreținere, fac la rândul lor obiectul unei omologări de tip de sistem pentru un vehicul, nu este necesară omologarea suplimentară a componentelor sau a unităților tehnice separate, dacă nu se specifică altfel în actul de reglementare aplicabil.

(4)   În cazul în care o componentă sau unitate tehnică separată își îndeplinește funcția sau prezintă o caracteristică specifică numai împreună cu alte părți ale vehiculului, iar din acest motiv respectarea uneia sau a mai multor cerințe poate fi verificată numai când componenta sau unitatea tehnică separată respectivă funcționează împreună cu alte părți ale vehiculului, domeniul de aplicare al omologării de tip a componentei sau a unității tehnice separate este limitat în consecință. În astfel de cazuri, certificatul de omologare CE de tip specifică orice restricție de utilizare și indică condițiile speciale de montaj. În cazul în care o astfel de componentă sau unitate tehnică separată este montată de producătorul vehiculului, în momentul omologării vehiculului se verifică respectarea tuturor restricțiilor de utilizare aplicabile sau a condițiilor de montaj aplicabile.

Articolul 11

Încercările necesare pentru omologarea CE de tip

(1)   Respectarea cerințelor tehnice prevăzute de prezenta directivă și de actele de reglementare enumerate în anexa IV este demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de serviciile tehnice desemnate.

Fiecare dintre actele de reglementare descrie procedurile de încercare, echipamentul și instrumentele specifice necesare efectuării încercărilor respective.

(2)   Încercările necesare sunt efectuate asupra vehiculelor, a componentelor și a unităților tehnice separate reprezentative pentru tipul care urmează a fi omologat.

Cu toate acestea, producătorul poate selecta, de comun acord cu autoritatea de reglementare, un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată care, deși nu este reprezentativă pentru tipul care urmează a fi omologat, întrunește mai multe dintre cele mai nefavorabile caracteristici din punctul de vedere al nivelului de performanță prevăzut. Pot fi folosite metode de încercare virtuale pentru a facilita luarea deciziilor în timpul procesului de selecție.

(3)   Ca alternative la procedurile de încercare menționate la alineatul (1) și cu acordul autorității de omologare, pot fi folosite metode de încercare virtuale la cererea producătorului, în conformitate cu actele de reglementare enumerate în anexa XVI.

(4)   Condițiile generale care trebuie îndeplinite de metodele de încercare virtuală sunt stabilite în apendicele 1 la anexa XVI.

Pentru fiecare dintre actele de reglementare enumerate la anexa XVI, condițiile de încercare specifice și dispozițiile administrative conexe sunt specificate în apendicele 2 la anexa respectivă.

(5)   Comisia stabilește lista actelor de reglementare pentru care sunt permise metode de încercare virtuale, precum și condițiile și dispozițiile administrative conexe. Aceste măsuri, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, inter alia, prin completarea ei, sunt elaborate și actualizate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

Articolul 12

Măsurile privind conformitatea producției

(1)   Statul membru care acordă o omologare CE de tip adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu anexa X pentru a verifica, dacă este necesar, în cooperare cu autoritățile de omologare ale celorlalte state membre, dacă au fost luate măsurile necesare pentru a garanta conformitatea producției vehiculelor, a sistemelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate, după caz, cu tipul omologat.

(2)   Statul membru care a acordat o omologare CE de tip ia toate măsurile necesare cu privire la omologarea respectivă, în conformitate cu anexa X, pentru a verifica, dacă este necesar, în cooperare cu autoritățile de omologare ale celorlalte state membre, dacă măsurile prevăzute la alineatul (1) continuă să fie adecvate și dacă producția vehiculelor, a sistemelor, a componentelor sau a unităților tehnice separate, după caz, continuă să fie conformă cu tipul omologat.

Verificarea în vederea garantării conformității produselor cu tipul omologat se limitează la procedurile stabilite în anexa X și în actele de reglementare care cuprind cerințe specifice. În acest scop, autoritatea de omologare a acelui stat membru care a acordat omologarea CE de tip poate efectua oricare dintre verificările sau încercările menționate în oricare dintre actele de reglementare enumerate la anexa IV sau anexa XI asupra unor eșantioane prelevate de la sediul producătorului, inclusiv de la instalațiile de producție.

(3)   În cazul în care un stat membru care a acordat o omologare CE de tip constată că măsurile menționate la alineatul (1) nu se aplică, se abat semnificativ de la măsurile sau planurile de control convenite sau au încetat să mai fie aplicate, deși producția nu a fost întreruptă, statul membru respectiv ia măsurile necesare, inclusiv retragerea omologării de tip, pentru a se asigura că procedura de asigurare a conformității producției este urmată corect.

CAPITOLUL V

MODIFICĂRILE OMOLOGĂRILOR CE DE TIP

Articolul 13

Dispoziții generale

(1)   Producătorul informează fără întârziere staul membru care a acordat omologarea CE de tip asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare. Statul membru poate decide, în conformitate cu reglementările din prezentul capitol, asupra procedurii care trebuie urmată. În cazul în care este necesar, statul membru decide, în urma consultării cu producătorul, că o nouă omologare CE de tip trebuie să fie acordată.

(2)   O cerere de modificare a unei omologări CE de tip este înaintată numai statului membru care a acordat omologarea CE de tip inițială.

(3)   În cazul în care constată că pentru efectuarea unei modificări sunt necesare inspecții sau încercări noi, statul membru informează producătorul în consecință. Procedurile menționate la articolele 14 și 15 se aplică numai după încheierea cu succes a noilor inspecții sau încercări necesare.

Articolul 14

Dispoziții speciale privind vehiculele

(1)   În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată „revizuire”.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare emite pagina revizuită în consecință din dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării și data noii eliberări. De asemenea, această cerință se consideră îndeplinită și de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului de omologare, însoțită de o descriere detaliată a modificării.

(2)   O revizuire este considerată „extindere” în cazul în care, pe lângă dispozițiile din alineatul (1):

(a)

sunt necesare noi inspecții sau încercări;

(b)

s-a modificat orice informație din certificatul de omologare CE de tip, cu excepția anexelor;

(c)

intră în vigoare noi cerințe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare eliberează un certificat de omologare CE de tip revizuit, însoțit de un număr de extindere, care crește în funcție de numărul de extinderi succesive deja acordate.

Certificatul de omologare specifică în mod clar motivul extinderii și data noii eliberări.

(3)   Ori de câte ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidată și actualizată, opisul dosarului de omologare care se anexează la certificatul de omologare se modifică în consecință, astfel încât să indice data celei mai recente extinderi sau revizuiri sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate.

(4)   Nu este necesară nicio modificare a omologării unui anumit tip de vehicul în cazul în care noile cerințe prevăzute la alineatul (2) litera (c) sunt, din punct de vedere tehnic, irelevante pentru tipul de vehicul respectiv sau se referă la alte categorii de vehicule decât cea din care face parte tipul în cauză.

Articolul 15

Dispoziții speciale privind sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate

(1)   În cazul modificării datelor din dosarul de omologare, modificarea este considerată „revizuire”.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare emite paginile revizuite în consecință din dosarul de omologare, marcând fiecare pagină revizuită pentru a indica în mod clar natura modificării și data noii eliberări. De asemenea, această cerință se consideră îndeplinită și de o versiune consolidată, actualizată, a dosarului de omologare, însoțită de o descriere detaliată a modificării.

(2)   O revizuire este considerată „extindere” în cazul în care, pe lângă dispozițiile din alineatul (1):

(a)

sunt necesare noi inspecții sau încercări;

(b)

s-a modificat orice informație din certificatul de omologare CE de tip, cu excepția anexelor;

(c)

intră în vigoare noi cerințe pe baza oricărui act de reglementare aplicabil tipului de sistem, componentă sau unitate tehnică separată omologate.

În astfel de cazuri, autoritatea de omologare emite un certificat de omologare CE de tip revizuit, însoțit de un număr de extindere, care crește în funcție de numărul de extinderi succesive deja acordate. În cazul în care modificarea se impune în urma aplicării alineatului (2) litera (c), se actualizează cea de-a treia secțiune a numărului de omologare.

Certificatul de omologare specifică în mod clar motivul extinderii și data noii emiteri.

(3)   Ori de câte ori sunt emise pagini modificate sau o versiune consolidată și actualizată, opisul dosarului de omologare care se anexează la certificatul de omologare se modifică în consecință, astfel încât să indice data celei mai recente extinderi sau revizuiri sau data celei mai recente consolidări a versiunii actualizate.

Articolul 16

Emiterea și notificarea modificărilor

(1)   În cazul unei extinderi, autoritatea de omologare actualizează toate secțiunile relevante din certificatul de omologare CE de tip, anexele sale și opisul dosarului de omologare. Certificatul actualizat și anexele sale sunt puse la dispoziția solicitantului fără întârzieri nejustificate.

(2)   În cazul unei revizuiri, documentele revizuite sau, după caz, versiunea consolidată sau actualizată, după caz, inclusiv opisul revizuit al dosarului de omologare, sunt puse la dispoziția solicitantului de către autoritatea de omologare fără întârzieri nejustificate.

(3)   Autoritatea de omologare notifică autorităților de omologare ale celorlalte state membre orice modificare adusă omologărilor CE de tip, în conformitate cu procedurile menționate la articolul 8.

CAPITOLUL VI

VALABILITATEA UNEI OMOLOGĂRI CE DE TIP PENTRU VEHICULE

Articolul 17

Încetarea valabilității

(1)   O omologare CE de tip pentru un vehicul își încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare:

(a)

noi cerințe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, vânzarea sau punerea în exploatare a noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecință;

(b)

producția vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar;

(c)

valabilitatea omologării expiră datorită unei restricții speciale.

(2)   În cazul în care o singură variantă a unui tip sau o singură versiune a unei variante își încetează valabilitatea, omologarea CE de tip a vehiculului respectiv își pierde valabilitatea doar în cazul variantei sau al versiunii respective.

(3)   Atunci când producția unui anumit tip de vehicul este întreruptă definitiv, producătorul notifică acest fapt autorității de omologare care a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculul respectiv. La primirea notificării în acest sens, autoritatea respectivă informează autoritățile de omologare ale celorlalte state membre asupra acestui fapt în termen de 20 de zile lucrătoare.

Articolul 27 se aplică numai în cazul întreruperii efectuate în condițiile menționate la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol.

(4)   Fără a aduce atingere alineatului (3), în cazurile în care o omologare CE de tip pentru un vehicul este pe cale să își înceteze valabilitatea, producătorul notifică acest fapt autorității de omologare care a acordat omologarea CE de tip.

Autoritatea de omologare comunică fără întârziere nejustificată toate informațiile relevante autorităților de omologare ale celorlalte state membre pentru a permite aplicarea, după caz, a articolului 27. Comunicarea specifică în special data producției și numărul de identificare al ultimului vehicul produs.

CAPITOLUL VII

CERTIFICATUL DE CONFORMITATE ȘI MARCAREA

Articolul 18

Certificatul de conformitate

(1)   În calitate de deținător al unei omologări CE de tip pentru un vehicul, producătorul eliberează un certificat de conformitate care însoțește fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care a fost produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat.

În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul completează doar acele elemente de pe pagina 2 a certificatului de conformitate care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării și, după caz, anexează la certificatul de omologare toate certificatele de conformitate emise în etapele anterioare.

(2)   Certificatul de conformitate este redactat într-una dintre limbile oficiale ale Comunității. Orice stat membru poate solicita traducerea certificatului de conformitate în limba sau limbile sale.

(3)   Certificatul de conformitate se întocmește astfel încât să excludă orice posibilitate de falsificare. În acest scop, hârtia folosită este protejată fie prin elemente grafice colorate, fie printr-un filigran cu marca de identificare a producătorului.

(4)   Certificatul de conformitate trebuie să fie completat integral și să nu conțină restricții de utilizare a vehiculului diferite de cele prevăzute de un act de reglementare.

(5)   Certificatul de conformitate stabilit în partea I a anexei IX pentru vehiculele omologate în conformitate cu dispozițiile articolului 20 alineatul (2) trebuie să conțină în titlu expresia „Pentru vehicule complete/completate, omologate de tip în conformitate cu articolul 20 (omologare provizorie)”.

(6)   Certificatul de conformitate, astfel cum este descris în partea I a anexei IX pentru vehiculele omologate de tip în conformitate cu articolul 22, trebuie să conțină în titlu expresia „Pentru vehicule complete/completate omologate de tip în serii mici”, iar în imediata sa apropiere trebuie să fie indicat anul de producție, urmat de un număr secvențial cuprins între 1 și limita indicată în tabelul din anexa XII, specificând, pentru fiecare an de producție, poziția vehiculului în cadrul producției alocate pentru anul respectiv.

(7)   Fără să aducă atingere dispozițiilor alineatului (1), producătorul poate transmite în format electronic autorității de înmatriculare a statului membru date sau informații cuprinse în certificatul de conformitate.

(8)   Un duplicat al certificatului de conformitate poate fi eliberat numai de producător. Cuvântul „duplicat” trebuie să fie perfect vizibil pe fața oricărui duplicat al certificatului.

Articolul 19

Marca de omologare CE de tip

(1)   Producătorul unei componente sau unități tehnice separate care face sau nu parte dintr-un sistem aplică fiecărei componente sau unități produse în conformitate cu tipul omologat marca de omologare CE de tip impusă de directiva individuală sau de regulamentul individual relevant.

(2)   În cazul în care nu este prevăzută aplicarea mărcii de omologare CE de tip, producătorul aplică cel puțin denumirea sa comercială sau marca producătorului, numărul tipului și/sau un număr de identificare.

(3)   Marca de omologare CE de tip este conformă cu apendicele la anexa VII.

CAPITOLUL VIII

TEHNOLOGII SAU CONCEPTE NOI INCOMPATIBILE CU DIRECTIVELE INDIVIDUALE

Articolul 20

Derogările pentru tehnologiile și conceptele noi

(1)   La solicitarea producătorului, statele membre pot acorda o omologare CE de tip pentru un tip de sistem, componentă sau unitate tehnică separată care încorporează tehnologii sau concepte incompatibile cu unul sau mai multe dintre actele de reglementare menționate în partea I a anexei IV, sub rezerva acordării unei autorizații din partea Comisiei în conformitate cu procedura menționată la articolul 40 alineatul (3).

(2)   În așteptarea deciziei privind acordarea sau neacordarea autorizației, statul membru poate acorda o omologare provizorie, valabilă doar pe teritoriul propriu, pentru un tip de vehicul care face obiectul derogării cerute, cu condiția ca statul membru să informeze fără întârziere Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta, prin intermediul unui dosar conținând următoarele elemente:

(a)

motivele pentru care tehnologiile sau conceptele în cauză determină incompatibilitatea dintre sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată și cerințele impuse;

(b)

o descriere a aspectelor relevante privind siguranța și mediul, precum și a măsurilor luate;

(c)

o descriere a încercărilor, inclusiv a rezultatelor acestora, care să demonstreze că, în comparație cu cerințele pentru care este solicitată derogarea, este asigurat un nivel cel puțin echivalent de siguranță și protecție a mediului.

(3)   Alte state membre pot decide la rândul lor să accepte pe teritoriul lor omologarea provizorie menționată la alineatul (2).

(4)   În conformitate cu procedura menționată la articolul 40 alineatul (3), Comisia decide dacă autorizează sau nu statul membru să acorde o omologare CE de tip pentru tipul de vehicul respectiv.

După caz, decizia precizează, de asemenea, dacă valabilitatea sa este condiționată de vreo restricție, precum un termen de valabilitate limitat. În toate cazurile, valabilitatea omologării nu este mai scurtă de 36 de luni.

În cazul în care Comisia decide să refuze acordarea autorizației, statul membru informează de îndată pe deținătorul omologării de tip provizorii menționate la alineatul (2) al prezentului articol că omologarea provizorie va fi revocată în termen de șase luni de la data deciziei Comisiei. Cu toate acestea, vehiculele produse în conformitate cu omologarea provizorie înainte de revocarea acesteia pot fi înmatriculate, vândute sau puse în exploatare în oricare dintre statele membre care a acceptat omologarea provizorie.

(5)   Acest articol nu se aplică în cazul în care un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată respectă dispozițiile unui regulament CEE-ONU la care a aderat Comunitatea.

Articolul 21

Acțiunile necesare

(1)   În cazul în care Comisia consideră că există motive suficiente pentru acordarea unei derogări în temeiul articolului 20, aceasta ia imediat măsurile necesare pentru adaptarea la progresul tehnologic a directivelor sau a regulamentelor individuale relevante. Aceste măsuri, fiind destinate să modifice elemente neesențiale ale directivelor sau regulamentelor separate enumerate în partea I din anexa IV, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

În cazul în care derogarea acordată în temeiul articolului 20 se referă la un regulament CEE-ONU, Comisia propune o modificare la regulamentul CEE-ONU în cauză, în conformitate cu procedura aplicabilă în temeiul Acordului revizuit din 1958.

(2)   De îndată ce actele de reglementare vizate au fost modificate, orice restricție legată de derogare este ridicată imediat.

Dacă măsurile necesare adaptării actelor de reglementare nu au fost luate, valabilitate unei derogări poate fi prelungită la cererea statului membru care a acordat omologarea, printr-o altă decizie adoptată în conformitate cu procedura menționată la articolul 40 alineatul (3).

CAPITOLUL IX

VEHICULELE PRODUSE ÎN SERII MICI

Articolul 22

Omologarea CE de tip pentru seriile mici

(1)   La solicitarea producătorului și în limitele cantitative stabilite în secțiunea 1 a părții A a anexei XII, statele membre acordă, în conformitate cu procedura menționată la articolul 6 alineatul (4), o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul care respectă cel puțin cerințele enumerate în cadrul apendicelui la partea I a anexei IV.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică vehiculelor cu destinație specială.

(3)   Certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII.

Articolul 23

Omologarea națională de tip pentru seriile mici

(1)   În cazul vehiculelor produse în limitele cantitative stabilite în secțiunea 2 a părții A a anexei XII, statele membre pot renunța la una sau mai multe dispoziții ale unuia sau mai multor acte de reglementare enumerate la anexa IV sau anexa XI, cu condiția să instituie cerințe alternative relevante.

„Cerințe alternative” înseamnă dispozițiile administrative și cerințele tehnice care vizează asigurarea unui nivel de siguranță rutieră și protecție a mediului echivalente în cea mai mare măsură posibilă cu nivelul stabilit de dispozițiile anexei IV sau XI, după caz.

(2)   În cazul vehiculelor menționate la alineatul (1), statele membre pot acorda derogări pentru una sau mai multe dintre dispozițiile prezentei directive.

(3)   Se acordă derogare în privința aplicării dispozițiilor menționate la alineatele (1) și (2) doar în cazul în care un stat membru are motive întemeiate de a acționa în acest fel.

(4)   Pentru omologarea de tip a vehiculelor în temeiul prezentului articol, statele membre acceptă sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate care sunt omologate de tip în conformitate cu actele de reglementare enumerate la anexa IV.

(5)   Certificatul de omologare de tip precizează natura derogărilor acordate în temeiul alineatelor (1) și (2).

Certificatul de omologare de tip, al cărui model este stabilit la anexa VI, nu poartă titlul „Certificat de omologare CE de tip a vehiculelor”. Cu toate acestea, certificatele de omologare CE de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII.

(6)   Valabilitatea omologării de tip este limitată la teritoriul statului membru care a acordat omologarea. Cu toate acestea, la solicitarea producătorului, autoritatea de omologare trimite, prin scrisoare recomandată sau prin poștă electronică, o copie a certificatului de omologare de tip și a anexelor acestuia autorităților de omologare ale statelor membre desemnate de producător.

În termen de 60 de zile de la primire, statele membre vizate decid dacă acceptă sau nu omologarea de tip. Acestea informează oficial autoritatea de omologare la care se face referire în primul paragraf cu privire la decizia luată.

Un stat membru nu poate refuza omologarea de tip decât dacă are motive justificate de a crede că dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispozițiile sale.

(7)   La cererea unui solicitant care dorește să vândă, să înmatriculeze sau să pună în exploatare un vehicul în alt stat membru, statul membru care a acordat omologarea îi furnizează solicitantului o copie a certificatului de omologare de tip, inclusiv a dosarului de omologare.

Un stat membru nu permite vânzarea, înmatricularea sau punerea în exploatare a unui astfel de vehicul decât dacă are motive justificate de a crede că dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispozițiile sale.

CAPITOLUL X

OMOLOGĂRILE INDIVIDUALE

Articolul 24

Omologările individuale

(1)   Statele membre pot acorda o derogare pentru un anumit vehicul, unic sau nu, de la respectarea uneia sau a mai multor dispoziții ale prezentei directive sau a unuia sau a mai multor acte de reglementare enumerate în anexa IV sau anexa XI, cu condiția să impună cerințe alternative.

Se acordă derogare în privința aplicării dispozițiilor menționate la alineatul (1) doar în cazul în care un stat membru are motive întemeiate de a acționa în acest fel.

„Cerințe alternative” înseamnă dispozițiile administrative și cerințele tehnice care vizează asigurarea unui nivel de siguranță rutieră și protecție a mediului echivalent în cea mai mare măsură posibilă cu nivelul stabilit în dispozițiile anexei IV sau XI, după caz.

(2)   Statele membre nu efectuează încercări distructive. Statele membre folosesc orice informație relevantă care stabilește conformitatea cu cerințele alternative, furnizată de către solicitant.

(3)   Statele membre acceptă, în locul cerințelor alternative, orice omologare CE de tip pentru sisteme, componente sau unități tehnice separate.

(4)   Cererea de omologare individuală este înaintată de către producător sau de către proprietarul vehiculului, sau de către o persoană care acționează în numele lor, cu condiția ca aceasta din urmă să fie stabilită pe teritoriul Comunității.

(5)   Statele membre acordă o omologare individuală, dacă vehiculul corespunde descrierii anexate solicitării și dacă respectă cerințele tehnice aplicabile, și eliberează fără întârziere nejustificată un certificat de omologare individuală.

Formatul certificatului de omologare individuală este stabilit după modelul certificatului de omologare CE de tip stabilit la anexa VI și conține cel puțin informațiile necesare completării cererii de înmatriculare prevăzute în Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (13). Certificatele de omologare individuală nu poartă titlul „Omologare CE a vehiculului.”

Un certificat de omologare individuală poartă numărul de identificare al vehiculului în cauză.

(6)   Valabilitatea unei omologării individuale este limitată la teritoriul statului membru care a acordat omologarea.

În cazul în care un solicitant dorește să vândă, să înmatriculeze sau să pună în exploatare într-un alt stat membru un vehicul căruia i s-a acordat o omologare individuală, statul membru care a acordat omologarea îi furnizează solicitantului, la cerere, o declarație privind dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat.

În ceea ce privește vehiculul căruia i-a fost acordată o omologare individuală de către un stat membru în conformitate cu dispozițiile prezentului articol, celelalte state membre permit vânzarea, înmatricularea sau punerea în exploatare a vehiculului, cu excepția cazului în care există motive întemeiate de a considera că dispozițiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu propriile lor dispoziții.

(7)   La solicitarea producătorului sau a proprietarului vehiculului, statele membre acordă o omologare individuală vehiculelor care sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive si cu actele de reglementare enumerate în anexa IV sau anexa XI, după caz.

Într-un astfel de caz, statele membre acceptă omologarea individuală și autorizează vânzarea, înmatricularea și punerea în exploatare a vehiculului.

(8)   Dispozițiile prezentului articol pot fi aplicate vehiculelor care au primit omologarea de tip în conformitate cu prezenta directivă și care au fost modificate înainte de prima înmatriculare sau de punerea lor în exploatare.

Articolul 25

Dispoziții speciale

(1)   Procedura stabilită la articolul 24 se poate aplica în cazul unui anumit vehicul, în timpul etapelor succesive ale fabricării sale, în conformitate cu o procedură de omologare de tip în mai multe etape.

(2)   Procedura stabilită la articolul 24 nu poate înlocui o etapă intermediară în derularea normală a unei proceduri de omologare de tip în mai multe etape și nu se poate aplica pentru obținerea omologării etapei inițiale a unui vehicul.

CAPITOLUL XI

ÎNMATRICULAREA, VÂNZAREA ȘI PUNEREA ÎN EXPLOATARE

Articolul 26

Înmatricularea, vânzarea și punerea în exploatare a vehiculelor

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 29 și 30, statele membre înmatriculează și permit vânzarea sau punerea în exploatare a vehiculelor numai dacă acestea sunt însoțite de un certificat de conformitate valabil emis în conformitate cu articolul 18.

În cazul vehiculelor incomplete, statele membre permit vânzarea acestor vehicule, însă pot refuza înmatricularea lor permanentă și punerea în exploatare atât timp cât aceste vehicule rămân incomplete.

(2)   Vehiculele pentru care s-a acordat o derogare de la cerința privind certificatul de conformitate pot fi înmatriculate, vândute sau puse în exploatare dacă respectă cerințele tehnice aplicabile ale prezentei directive.

(3)   În ceea ce privește vehiculele produse în serii mici, numărul vehiculelor înmatriculate, vândute sau puse în exploatare în cursul unui singur an nu depășește numărul de unități menționate în partea A a anexei XII.

Articolul 27

Înmatricularea, vânzarea și punerea în exploatare a vehiculelor de sfârșit de serie

(1)   Sub rezerva limitelor fixate în secțiunea B a anexei XII și doar pentru o perioadă limitată de timp, statele membre pot înmatricula vehiculele conforme unui tip de vehicul a cărui omologare CE de tip nu mai este valabilă și pot autoriza vânzarea și punerea în exploatare a acestora.

Primul paragraf se aplică numai acelor vehicule aflate pe teritoriul Comunității cărora li s-a acordat o omologare CE de tip valabilă în momentul fabricării, dar care nu au fost înmatriculate sau puse în exploatare înainte de expirarea valabilității omologării CE de tip.

(2)   Opțiunea prevăzută la alineatul (1) este valabilă, în cazul vehiculelor complete, pentru o perioadă de 12 luni de la data expirării valabilității omologării CE de tip și, în cazul vehiculelor completate, pentru o perioadă de 18 luni de la data respectivă.

(3)   Producătorul care dorește să beneficieze de prevederile alineatului (1) înaintează o cerere autorității competente din fiecare stat membru afectat de punerea în exploatare a vehiculului vizat. Cererea trebuie să specifice orice motive tehnice sau economice care împiedică vehiculele respective să fie conforme noilor cerințe tehnice.

Statele membre în cauză decid în termen de trei luni de la primirea unei astfel de cereri dacă permit înmatricularea vehiculelor pe teritoriul lor și în ce cantitate.

(4)   Alineatele (1), (2) și (3) se aplică mutatis mutandis vehiculelor cărora le-a fost acordată o omologare de tip națională, dar care nu au fost înmatriculate sau puse în exploatare înainte de expirarea valabilității omologării vizate, în temeiul articolului 45, din cauza punerii în aplicare obligatorii a procedurii de omologare CE de tip.

(5)   Statele membre aplică măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că numărul de vehicule ce trebuie înmatriculate sau puse în exploatare în cadrul procedurii stabilite de prezentul articol este controlat eficient.

Articolul 28

Vânzarea și punerea în exploatare a componentelor și a unităților tehnice separate

(1)   Statele membre permit vânzarea și punerea în exploatare a componentelor sau unităților tehnice separate dacă și numai dacă acestea sunt conforme cerințelor actelor de reglementare aplicabile și sunt marcate corespunzător, în conformitate cu articolul 19.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazul componentelor sau al unităților tehnice separate, special fabricate sau concepute pentru vehiculele noi care nu sunt reglementate de prezenta directivă.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot permite vânzarea și punerea în exploatare a componentelor sau a unităților tehnice separate care au fost exceptate de la aplicarea uneia sau a mai multor dispoziții ale unui act de reglementare în temeiul articolului 20 sau care sunt destinate instalării pe vehiculele care beneficiază de omologările acordate în conformitate cu articolele 22, 23 sau 24 privind componenta sau unitatea tehnică vizată.

(4)   Prin derogare de la alineatul (1) și dacă nu se prevede altfel în vreun act de reglementare, statele membre pot permite vânzarea și punerea în exploatare a componentelor sau a unităților tehnice separate care sunt destinate instalării pe vehicule cărora, la data punerii în exploatare, nu li s-a solicitat, în temeiul prezentei directive sau al Directivei 70/156/CEE, să dețină omologarea CE de tip.

CAPITOLUL XII

CLAUZELE DE SALVGARDARE

Articolul 29

Vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate conforme prezentei directive

(1)   Dacă un stat membru consideră că anumite vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate noi prezintă un risc serios pentru siguranța rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător sau sănătății publice, deși sunt conforme cerințelor aplicabile sau sunt marcate corespunzător, statele membre pot refuza, pentru o perioadă de maximum șase luni, să înmatriculeze astfel de vehicule sau să permită vânzarea sau punerea în exploatare pe teritoriul lor a unor astfel de vehicule, componente sau unități tehnice separate.

În astfel de cazuri, statul membru în cauză informează de îndată producătorul, celelalte state membre și Comisia, specificând motivele care au condus la decizia sa și, în particular, dacă aceasta este rezultatul:

lacunelor din actele de reglementare relevante; sau

aplicării incorecte a cerințelor relevante.

(2)   Comisia consultă părțile implicate în cel mai scurt timp posibil și, în special, autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip cu scopul de a pregăti decizia.

(3)   În cazul în care măsurile menționate la alineatul (1) sunt atribuite unor lacune în actele de reglementare aplicabile, sunt luate măsurile corespunzătoare, după cum urmează:

în cazul în care sunt vizate directive sau regulamente individuale dintre cele enumerate în partea I din anexa IV, Comisia le modifică în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2);

în cazul în care sunt vizate regulamente CEE-ONU, Comisia propune proiectele de modificări necesare ale regulamentelor CEE-ONU în conformitate cu procedura aplicabilă în temeiul Acordului revizuit din 1958.

(4)   În cazul în care măsurile menționate la alineatul (1) sunt atribuite aplicării incorecte a cerințelor relevante, Comisia adoptă măsurile corespunzătoare pentru a asigura respectarea acestor cerințe.

Articolul 30

Vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate neconforme cu tipul omologat

(1)   Dacă statul membru care a acordat omologarea CE de tip constată că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate noi însoțite de un certificat de conformitate sau purtând o marcă de omologare nu sunt conforme cu tipul care a fost omologat, acesta ia măsurile necesare, inclusiv, după caz, retragerea omologării de tip, pentru a se asigura că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate produse, după caz, sunt aduse în conformitate cu tipul omologat. Autoritatea de omologare a statului membru notifică măsurile luate autorităților de omologare din celelalte state membre.

(2)   În sensul alineatului (1), abaterile de la datele cuprinse în certificatul de omologare CE de tip sau în dosarul de omologare sunt considerate ca neconforme cu tipul omologat.

Nu trebuie considerat că un vehicul nu este conform cu tipul omologat atunci când sunt permise anumite toleranțe prin actele de reglementare relevante și când aceste toleranțe sunt respectate.

(3)   Dacă un stat membru demonstrează că vehiculele, componentele sau unitățile tehnice separate noi însoțite de un certificat de conformitate sau purtând o marcă de omologare nu se conformează tipului omologat, acesta poate solicita statului membru care a acordat omologarea de tip să verifice dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate în curs de fabricație se conformează în continuare tipului omologat. La primirea unei solicitări în acest sens, statul membru în cauză ia măsurile care se impun în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen de șase luni de la data solicitării.

(4)   Autoritatea de omologare cere statului membru care a acordat omologarea de tip sistemului, componentei, unității tehnice separate sau vehiculului incomplet să ia măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculele în curs de fabricație sunt din nou conforme cu tipul omologat în cazurile următoare:

(a)

în raport cu o omologare CE de tip pentru vehicule, în cazul în care neconformitatea unui vehicul este atribuibilă exclusiv neconformității unui sistem, componente sau unități tehnice separate;

(b)

în raport cu o omologare de tip în mai multe etape, în cazul în care neconformitatea unui vehicul completat este atribuibilă exclusiv neconformității unui sistem, componente sau unități tehnice care face parte din vehiculul incomplet sau neconformității vehiculului incomplet.

La primirea unei solicitări în acest sens, statul membru în cauză ia măsurile care se impun, în cooperare cu statul membru solicitant, după caz, în cel mai scurt timp posibil și, în orice caz, în termen șase luni de la data solicitării. În cazul în care se constată o lipsă de conformitate, autoritatea de omologare a statului membru care a acordat omologarea CE de tip sistemului, componentei sau unității tehnice separate sau omologarea vehiculului incomplet ia măsurile menționate la alineatul (1).

(5)   Autoritățile de omologare se informează reciproc în termen de 20 de zile lucrătoare privind orice retragere a omologării CE de tip și motivele care au determinat-o.

(6)   Dacă statul membru care a acordat omologarea CE de tip contestă neconformitatea care i-a fost notificată, statele membre în cauză depun eforturi pentru soluționarea diferendului. Comisia este informată și organizează, atunci când este necesar, consultări adecvate în vederea ajungerii la o înțelegere.

Articolul 31

Vânzarea și punerea în exploatare a pieselor sau a echipamentelor care pot prezenta un risc important pentru buna funcționare a sistemelor esențiale

(1)   Statele membre permit vânzarea, oferirea spre vânzare sau punerea în exploatare a pieselor sau a echipamentelor care pot prezenta un risc important pentru buna funcționare a sistemelor care sunt esențiale pentru siguranța vehiculului sau pentru performanțele sale în materie de protecție a mediului, numai dacă aceste piese sau echipamente au fost autorizate de către o autoritate de omologare în conformitate cu alineatele (5)-(10).

(2)   Piesele sau echipamentele care fac obiectul autorizării în conformitate cu alineatul (1) sunt incluse în lista stabilită în anexa XIII. Această decizie este precedată de o evaluare care stă la baza unui raport și încearcă să asigure un echilibru echitabil între următoarele elemente:

(a)

existența unui risc grav pentru securitatea sau performanțele în materie de protecție a mediului ale vehiculelor echipate cu piesele sau echipamentele în cauză; și

(b)

efectul asupra consumatorilor și producătorilor pe piața pieselor de schimb al impunerii, prin prezentul articol, a unei posibile cerințe de autorizare pentru piesele sau echipamentele în cauză.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică pieselor sau echipamentelor de origine care sunt acoperite de o omologare de tip de sistem privind un vehicul și pieselor sau echipamentelor care au fost omologate de tip în conformitate cu prevederile unuia dintre actele de reglementare enumerate la anexa IV, cu excepția cazului în care omologările privesc alte aspecte decât cele reglementate prin alineatul (1). Alineatul (1) nu se aplică pieselor sau echipamentelor produse în mod exclusiv ca parte componentă a vehiculelor de curse, care nu sunt destinate utilizării în circulația rutieră. În cazul în care piesele sau echipamentele incluse în anexa XIII au dublă utilizare, pentru curse și pentru circulația rutieră, acestea nu pot fi vândute sau oferite spre vânzare publicului larg pentru utilizarea lor în vehiculele folosite în circulația rutieră decât în cazul în care respectă cerințele prevăzute în prezentul articol.

Atunci când este cazul, Comisia adoptă prevederi care vizează identificarea pieselor sau a echipamentelor menționate în acest paragraf.

(4)   După consultarea părților interesate, Comisia stabilește procedura și cerințele procesului de autorizare la care se face referire în alineatul (1) și adoptă prevederi pentru actualizarea ulterioară a listei stabilite în anexa XIII. Aceste cerințe includ dispoziții privind siguranța, protecția mediului și, dacă este cazul, normele de încercare. Ele se pot baza pe actele de reglementare enumerate în anexa IV, pot fi elaborate în conformitate cu tehnologiile pertinente în materie de siguranță, protecția mediului sau încercare sau, dacă aceasta reprezintă o modalitate adecvată de atingere a gradului de siguranță necesar sau a obiectivelor de mediu, pot consta într-o comparație a piesei sau a echipamentului cu performanțele în materie de mediu sau de siguranță ale vehiculului original sau ale oricăreia dintre piesele sale, după caz.

(5)   În sensul alineatului (1), producătorul de piese sau echipamente prezintă autorității de omologare un raport de încercare redactat de un serviciu tehnic desemnat, care certifică faptul că piesele sau echipamentele pentru care este solicitată autorizația sunt conforme cu cerințele menționate la alineatul (4). Producătorul poate înainta doar o singură cerere pe tip și pe piesă unei singure autorități de omologare.

Cererea include detaliile privind producătorul pieselor sau al echipamentelor, tipul, numărul de identificare și numărul de piese sau de echipamente pentru care este solicitată autorizația, precum și numele producătorului vehiculului, tipul de vehicul și, după caz, anul de fabricație sau orice altă informație care permite identificarea vehiculului căruia îi sunt destinate piesele sau echipamentele respective.

Atunci când autoritatea de omologare constată, luând în considerare raportul de încercare și alte probe, că piesele sau echipamentele vizate sunt conforme cu cerințele menționate la alineatul (4), aceasta eliberează producătorului, fără întârziere nejustificată, un certificat. Acest certificat permite ca piesele sau echipamentele să fie vândute, oferite spre vânzare sau instalate pe vehiculele din interiorul Comunității sub rezerva dispoziției menționate la alineatul (9) al doilea paragraf.

(6)   Fiecare piesă sau echipament, autorizate în conformitate cu prezentul articol, trebuie să fie marcate corespunzător.

Comisia stabilește cerințele de marcare și ambalare, precum și modelul și sistemul de numerotare al certificatului menționat la alineatul (5).

(7)   Măsurile menționate la alineatele (2)-(6) sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2), deoarece acestea sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, inter alia, prin completarea ei.

(8)   Producătorul informează fără întârziere autoritatea de omologare care a eliberat certificatul cu privire la orice schimbare care afectează condițiile în care a fost eliberat certificatul respectiv. Autoritatea de omologare decide dacă certificatul trebuie revizuit sau dacă trebuie eliberat un alt certificat și dacă sunt necesare noi încercări.

Responsabilitatea producătorului este să se asigure că piesele și echipamentele sunt produse și continuă să fie produse potrivit condițiilor în care a fost eliberat certificatul.

(9)   Înainte de eliberarea unei autorizații, autoritatea de omologare se asigură de existența unor modalități și proceduri corespunzătoare de asigurare a unui control efectiv al conformității producției.

În cazul în care autoritatea de omologare consideră că nu mai sunt îndeplinite condițiile de eliberare a autorizației, aceasta îi solicită producătorului să ia măsurile necesare pentru a asigura că piesele sau echipamentele sunt din nou conforme. Dacă este necesar, autoritatea de omologare retrage autorizația.

(10)   Orice dezacord dintre statele membre privitor la certificatele menționate la alineatul (5) este semnalat Comisiei. Aceasta din urmă ia măsurile necesare, inclusiv, dacă este necesar, retragerea autorizației, după consultarea statelor membre.

(11)   Prezentul articol nu este aplicabil unei piese sau unui echipament înainte ca acestea să fie incluse în anexa XIII. Pentru fiecare element sau grup de elemente din anexa XIII este fixată o perioadă rezonabilă de tranziție, pentru a permite producătorului piesei sau al echipamentului să poată solicita și obține o autorizație. În același timp, se poate fixa o dată, după caz, până la care piesele și echipamentele concepute pentru vehiculele care au primit omologarea de tip înaintea datei respective sunt excluse din domeniul de aplicare a prezentului articol.

(12)   Atât timp cât nu a fost luată o decizie privind includerea unei piese sau a unui echipament în lista menționată la alineatul (1), statele membre pot menține dispoziții de drept intern referitoare la piesele sau echipamentele care pot reprezenta un risc considerabil pentru buna funcționare a sistemelor esențiale pentru siguranța vehiculului sau a performanțelor sale în materie de protecție a mediului.

De îndată ce o astfel de decizie a fost luată în această privință, valabilitatea dispozițiilor de drept intern referitoare la piesele sau echipamentele în cauză încetează.

(13)   De la 29 octombrie 2007, statele membre nu adoptă noi dispoziții privind piesele sau echipamentele care pot afecta buna funcționare a sistemelor esențiale pentru siguranța vehiculului sau pentru performanțele sale în materie de protecție a mediului.

Articolul 32

Rechemarea vehiculelor

(1)   În cazul în care un producător care a primit o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul este obligat, în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor unui act de reglementare sau a Directivei 2001/95/CE, să recheme o serie de vehiculelor deja vândute, înmatriculate sau puse în exploatare, deoarece unul sau mai multe sisteme, componente sau unități tehnice separate instalate pe vehicul, fie că au fost aprobate corespunzător sau nu în conformitate cu prezenta directivă, prezintă un risc important pentru siguranța rutieră, sănătatea publică sau protecția mediului înconjurător, acesta informează imediat autoritatea de omologare care a acordat omologarea vehiculului.

(2)   Producătorul propune autorității de omologare un ansamblu de soluții adecvate pentru a neutraliza riscul menționat la alineatul (1). Autoritatea de omologare comunică fără întârziere autorităților celorlalte state membre măsurile propuse.

Autoritățile competente se asigură că măsurile sunt puse în practică eficient pe propriul teritoriu.

(3)   Dacă autoritățile competente consideră că măsurile sunt insuficiente sau că nu au fost puse în aplicare suficient de repede, acestea informează fără întârziere autoritatea de omologare care a acordat omologarea CE de tip pentru vehiculele vizate.

Autoritatea de omologare îl informează apoi pe producător. Dacă autoritatea de omologare care a acordat omologarea CE de tip nu este satisfăcută de măsurile luate de producător, va lua toate măsurile de protecție necesare, inclusiv retragerea omologării CE de tip a vehiculelor, în cazul în care producătorul nu propune și pune în practică măsuri corective eficiente. În cazul retragerii omologării CE de tip a vehiculelor, autoritatea de omologare în cauză informează asupra acestui fapt prin scrisoare recomandată sau mijloace electronice echivalente producătorul, autoritățile de omologare ale celorlalte state membre și Comisia, în termen de 20 de zile lucrătoare.

(4)   Prezentul articol se aplică, de asemenea, pieselor care nu fac obiectul niciunei cerințe în temeiul vreunui act de reglementare.

Articolul 33

Notificarea deciziilor și a căilor de atac disponibile

Toate deciziile luate în temeiul dispozițiilor adoptate în scopul punerii în aplicare a prezentei directive, precum și toate deciziile privind refuzul acordării unei omologări CE de tip, retragerea acesteia sau refuzul înmatriculării, sau interdicția vânzării expun în detaliu motivele pe care se întemeiază.

Aceste decizii sunt transmise părții interesate, cu precizarea căilor de atac de care aceasta dispune în conformitate cu legislația în vigoare în statul membru respectiv, precum și a termenelor în care acestea pot fi exercitate.

CAPITOLUL XIII

REGLEMENTĂRILE INTERNAȚIONALE

Articolul 34

Regulamentele CEE-ONU necesare pentru omologarea CE de tip

(1)   Regulamentele CEE-ONU la care a aderat Comunitatea și care sunt enumerate în partea I a anexei IV și în anexa XI fac parte din omologarea CE de tip a vehiculelor în aceleași condiții ca directivele sau regulamentele individuale. Acestea se aplică categoriilor de vehicule enumerate în coloanele corespondente din tabelul din partea I a anexei IV și în anexa XI.

(2)   În cazul în care Comunitatea a decis să aplice în mod obligatoriu un regulament CEE-ONU în scopul omologării CE de tip a vehiculelor, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Decizia 97/836/CE, anexele prezentei directive sunt modificate în mod corespunzător, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2) din prezenta directivă. Actul de modificare a anexelor la prezenta directivă specifică, de asemenea, datele punerii în practică obligatorii a regulamentului CEE-ONU sau a modificărilor acestuia. Statele membre abrogă sau adaptează orice dispoziție legislativă națională care este incompatibilă cu regulamentul CEE-ONU în cauză.

În cazul în care un astfel de regulament CEE-ONU înlocuiește o directivă individuală sau un regulament individual existent, mențiunea relevantă din partea I a anexei IV și din anexa XI este înlocuită cu numărul regulamentului CEE-ONU, iar mențiunea corespondentă din partea II a anexei IV este eliminată în conformitate cu aceeași procedură.

(3)   În cazurile menționate în al doilea paragraf al alineatului (2), directiva individuală sau regulamentul individual înlocuit cu regulamentul CEE-ONU se abrogă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

În cazul în care se abrogă o directivă individuală, statele membre abrogă orice dispoziție legislativă națională adoptată pentru transpunerea directivei respective.

(4)   Se pot face trimiteri directe, în prezenta directivă ori în directive sau regulamente individuale, la standarde și reglementări internaționale, fără a le reproduce în cadrul juridic comunitar.

Articolul 35

Echivalența regulamentelor CEE-ONU cu directivele sau regulamentele

(1)   Regulamentele CEE-ONU enumerate în anexa IV partea II sunt recunoscute ca fiind echivalente cu directivele sau regulamente individuale corespondente, în măsura în care au același domeniu de aplicare și același obiect.

Autoritățile de omologare ale statelor membre acceptă omologările acordate în conformitate cu reglementările CEE-ONU și, după caz, mărcile de omologare corespunzătoare, în locul omologărilor și mărcilor de omologare echivalente acordate în conformitate cu directiva individuală sau regulamentul individual echivalente.

(2)   În cazul în care Comunitatea a decis să aplice, în sensul alineatului (1), un regulament CEE-ONU nou sau modificat, partea II a anexei IV se modifică în mod corespunzător. Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

Articolul 36

Echivalența cu alte reglementări

Hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, Consiliul poate recunoaște echivalența dintre condițiile sau dispozițiile privind omologarea CE de tip a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate stabilite în prezenta directivă și procedurile stabilite prin reglementări internaționale sau prin reglementări ale țărilor terțe, în cadrul acordurilor multilaterale sau bilaterale dintre Comunitate și țările terțe.

CAPITOLUL XIV

COMUNICAREA INFORMAȚIILOR TEHNICE

Articolul 37

Informațiile destinate utilizatorilor

(1)   Producătorul nu poate comunica informații tehnice legate de datele prevăzute de prezenta directivă sau de actele de reglementare enumerate în anexa IV care să contravină datelor omologate de autoritatea de omologare.

(2)   În cazul în care un act de reglementare conține astfel de dispoziții, producătorul pune la dispoziția utilizatorilor toate informațiile relevante, precum și instrucțiunile necesare care descriu orice condiții speciale sau restricții privind utilizarea vehiculului, a unei componente sau unități tehnice separate.

Aceste informații sunt comunicate în limbile oficiale ale Comunității. Acestea sunt furnizate, de comun acord cu autoritatea de omologare, sub forma unui document justificativ adecvat, precum manualul utilizatorului sau manualul de întreținere.

Articolul 38

Informații destinate producătorilor de componente sau de unități tehnice separate

(1)   Producătorul vehiculului pune la dispoziția producătorilor de componente sau de unități tehnice separate toate datele, inclusiv, după caz, schițele care figurează în anexa sau apendicele la un act de reglementare și care sunt necesare pentru omologarea CE de tip a componentelor sau a unităților tehnice separate sau pentru obținerea unei autorizații în temeiul articolului 31.

Producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor de componente sau unități tehnice separate pentru a proteja confidențialitatea oricăror informații care nu fac parte din domeniul public, inclusiv cele legate de drepturile de proprietate intelectuală.

(2)   Producătorul componentelor sau al unităților tehnice separate, în calitatea sa de deținător al unui certificat de omologare CE de tip care, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4), include restricții de utilizare, condiții speciale de montaj sau ambele, furnizează producătorului vehiculului toate informațiile detaliate relevante.

În cazul în care un act de reglementare conține astfel de prevederi, producătorul componentelor sau al unităților tehnice separate furnizează, odată cu componentele sau unitățile tehnice separate produse, instrucțiuni privind restricțiile de utilizare sau condițiile speciale de montare, sau ambele.

CAPITOLUL XV

MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI MODIFICĂRI

Articolul 39

Măsuri de punere în aplicare și modificări la prezenta directivă și la directivele și regulamentele individuale

(1)   Comisia adoptă măsurile necesare pentru aplicarea fiecărei directive individuale sau a fiecărui regulament individual, în conformitate cu normele prevăzute în fiecare directivă sau regulament vizat.

(2)   Comisia adoptă modificări la anexa la prezenta directivă sau la dispozițiile directivelor sau ale regulamentelor individuale enumerate în partea I a anexei IV, cu scopul de a le adapta la evoluția cunoștințelor științifice și tehnice sau la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap.

(3)   Comisia adoptă modificări la prezenta directivă pentru a stabili cerințele tehnice pentru vehiculele în serii mici, vehiculele omologate în cadrul procedurii de omologare individuale și vehiculele cu destinații speciale.

(4)   În cazul în care Comisia este informată asupra unor riscuri grave pentru utilizatorii rutieri sau pentru mediul înconjurător, care impun măsuri urgente, poate modifica dispozițiile directivelor sau ale regulamentelor individuale enumerate în partea I a anexei IV.

(5)   Comisia adoptă modificările care sunt necesare în interesul unei bune administrații și, în special, cele impuse de asigurarea coerenței directivelor sau a regulamentelor individuale enumerate în partea I a anexei IV, fie între acestea, fie cu alte acte de drept comunitar.

(6)   În cazul în care, în aplicarea Deciziei 97/836/CE, sunt adoptate noi regulamente CEE-ONU sau modificări la regulamentele CEE-ONU existente la care a aderat Comunitatea, Comisia modifică anexele la prezenta directivă în mod corespunzător.

(7)   Fiecare directivă individuală nouă sau regulament individual nou introduce modificările necesare în anexele la prezenta directivă.

(8)   Anexele la prezenta directivă pot fi modificate prin regulamente.

(9)   Măsurile menționate în prezentul articol sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2), deoarece acestea sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive sau ale directivelor și ale regulamentelor individuale, inter alia, prin completarea acestora.

Articolul 40

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet denumit „Comitetul tehnic – autovehicule” (CTAV).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

CAPITOLUL XVI

DESEMNAREA ȘI NOTIFICAREA SERVICIILOR TEHNICE

Articolul 41

Desemnarea serviciilor tehnice

(1)   În cazul în care un stat membru desemnează un serviciu tehnic, acesta din urmă se conformează dispozițiilor prezentei directive.

(2)   Serviciile tehnice efectuează propriile încercări sau supraveghează încercările necesare omologării sau inspecțiile specificate în prezenta directivă sau într-un act de reglementare enumerat la anexa IV, cu excepția cazului în sunt permise în mod expres proceduri alternative. Serviciile tehnice nu pot efectua încercări sau inspecții pentru care nu au fost desemnate în mod corespunzător.

(3)   Serviciile tehnice fac parte dintr-una sau mai multe dintre următoarele categorii de activități, în funcție de domeniul lor de competență:

(a)

categoria A, serviciile tehnice care efectuează în cadrul propriilor lor unități încercările la care se face referire în prezenta directivă și în actele de reglementare enumerate la anexa IV;

(b)

categoria B, serviciile tehnice care supraveghează încercările la care se face referire în prezenta directivă și în actele de reglementare menționate în anexa IV și care au loc în cadrul unităților producătorului sau ale unei părți terțe;

(c)

categoria C, serviciile tehnice care evaluează și monitorizează cu regularitate procedurile producătorului de control al conformității producției;

(d)

categoria D, serviciile tehnice care supraveghează sau efectuează încercări sau inspecții în cadrul supravegherii conformității producției.

(4)   Serviciile tehnice fac dovada faptului că posedă competențele necesare, cunoștințele tehnice specifice și experiența dovedită în domeniile specifice reglementate de prezenta directivă și de actele de reglementare enumerate în anexa IV.

De asemenea, serviciile tehnice se conformează acelor standarde menționate în apendicele 1 la anexa V care sunt relevante pentru activitățile pe care le efectuează. Cu toate acestea, această cerință nu se aplică ultimei etape a unei proceduri de omologare de tip în mai multe etape, astfel cum este menționată la articolul 25 alineatul (1).

(5)   O autoritate de omologare poate acționa în calitate de serviciu tehnic pentru una sau mai multe dintre activitățile menționate la alineatul (3).

(6)   Un producător sau o parte subcontractantă care acționează în numele acestuia poate fi desemnată drept serviciu tehnic pentru activitățile din categoria A în ceea ce privește actele de reglementare enumerate în anexa XV.

Comisia modifică lista acestor acte de reglementare, atunci când este cazul, în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 40 alineatul (2).

(7)   Entitățile menționate la alineatele (5) și (6) se conformează dispozițiilor din prezentul articol.

(8)   Serviciile tehnice diferite de cele desemnate în conformitate cu alineatul (6) și aparținând unei țări terțe pot fi notificate în înțelesul articolului 43 numai în cadrul unui acord bilateral între Comunitate și țara terță în cauză.

Articolul 42

Evaluarea competențelor serviciilor tehnice

(1)   Competențele menționate la articolul 41 sunt demonstrate printr-un raport de evaluare redactat de o autoritate competentă. Acesta poate include un certificat de acreditare eliberat de un organism de acreditare.

(2)   Evaluarea pe care se bazează raportul menționat la alineatul (1) este realizată în conformitate cu prevederile apendicelui 2 la anexa V.

Raportul de evaluare este revizuit după o perioadă de maximum 3 ani.

(3)   Raportul de evaluare este comunicat Comisiei, la cerere.

(4)   Autoritatea de omologare care acționează în calitate de serviciu tehnic își demonstrează conformitatea prin documente justificative.

Acestea includ o evaluare realizată de auditori independenți de activitatea supusă evaluării. Auditorii pot aparține aceleiași organizații, cu condiția de a fi administrați în mod autonom față de personalul implicat în activitatea evaluată.

(5)   Producătorul sau partea subcontractantă care acționează în numele acestuia, desemnată ca serviciu tehnic, respectă dispozițiile relevante ale prezentului articol.

Articolul 43

Procedurile de notificare

(1)   Comisia este notificată de statele membre cu privire la numele, adresa, inclusiv adresa electronică, persoanele responsabile și categoria de activități ale fiecărui serviciu tehnic desemnat. Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificare ulterioară adusă acestora.

Actul de notificare menționează actele de reglementare relativ la care au fost desemnate serviciile tehnice.

(2)   Un serviciu tehnic își poate exercita activitățile descrise la articolul 41 privind omologarea de tip numai dacă a fost notificat în prealabil Comisiei.

(3)   Același serviciu tehnic poate fi desemnat și notificat de mai multe state membre, indiferent de categoria de activități pe care acesta le exercită.

(4)   În cazul în care, în aplicarea unui act de reglementare, trebuie desemnată o organizație specifică sau un organism competent a cărui activitate nu este inclusă în activitățile menționate la articolul 41, notificarea se face în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.

(5)   Comisia publică o listă și detaliile privind autoritățile de omologare și serviciile tehnice pe propria sa pagină de Internet.

CAPITOLUL XVII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 44

Dispoziții tranzitorii

(1)   În așteptarea modificărilor necesare la prezenta directivă, cu scopul de a include vehiculele care nu sunt încă reglementate sau de a completa dispozițiile administrative și tehnice privind omologarea de tip a vehiculelor, altele decât cele din categoria M1, produse în serii mici, și de a stabili dispoziții administrative și tehnice armonizate privind procedura de omologare individuală, și în așteptarea expirării perioadelor tranzitorii prevăzute la articolul 45, statele membre continuă să acorde acestor vehicule omologări naționale, cu condiția ca aceste omologări să se bazeze pe cerințele tehnice armonizate prevăzute în prezenta directivă.

(2)   La solicitarea producătorului sau, în cazul omologării individuale, a proprietarului vehiculului și pe baza prezentării informațiilor solicitate, statul membru vizat completează și eliberează certificatul de omologare de tip sau, după caz, certificatul de omologare individuală. Certificatul se eliberează solicitantului.

În ceea ce privește vehiculele de același tip, celelalte state membre acceptă o copie conformă cu originalul ca dovadă că încercările necesare au fost efectuate.

(3)   În cazul în care un anumit vehicul care face obiectul unei omologări individuale trebuie înmatriculat într-un alt stat membru, acest stat membru poate solicita autorității de omologare care a acordat omologarea individuală orice informații suplimentare detaliate privind natura cerințelor tehnice îndeplinite de vehiculul în cauză.

(4)   În așteptarea armonizării sistemelor de înmatriculare și de impozitare ale statelor membre pentru vehiculele reglementate de prezenta directivă, statele membre pot utiliza codurile naționale pentru a facilita înmatricularea și impozitarea pe teritoriul lor. În acest scop, statele membre pot subdiviza versiunile prezentate în anexa III partea II, cu condiția ca datele utilizate pentru această subdivizare să fie indicate expres în dosarul de omologare sau să poată fi deduse din acesta printr-un simplu calcul.

Articolul 45

Datele de aplicare pentru omologarea CE de tip

(1)   În ceea ce privește omologarea CE de tip, statele membre acordă omologarea CE noilor tipuri de vehicule începând cu datele specificate în anexa XIX.

(2)   La solicitarea producătorului, statele membre pot acorda o omologare CE noilor tipuri de vehicule începând cu 29 aprilie 2009.

(3)   Până la datele menționate în a patra coloană a tabelului de la anexa XIX, articolul 26 alineatul (1) nu se aplică noilor vehicule pentru care a fost acordată o omologare națională înaintea datelor specificate în a treia coloană a tabelului sau vehiculelor pentru care nu a existat omologare.

(4)   La cererea producătorului și până la datele specificate în tabelul din anexa XIX, coloana 3, rândurile 6 și 9, statele membre continuă să acorde omologări naționale de tip, ca o alternativă la omologarea CE de tip, pentru vehiculele din categoria M2 sau M3, cu condiția ca respectivele vehicule, sistemele lor, componentele și unitățile tehnice separate să fi fost omologate de tip în conformitate cu actele de reglementare enumerate în partea I din anexa IV la prezenta directivă.

(5)   Prezenta directivă nu anulează nicio omologare CE de tip acordată vehiculelor din categoria M1 înainte de 29 aprilie 2009 și nici nu împiedică extinderea omologărilor respective.

(6)   În ceea ce privește omologarea CE a noilor tipuri de sisteme, componente sau unități tehnice separate, statele membre aplică prezenta directivă de la 29 aprilie 2009.

Prezenta directivă nu anulează nicio omologare CE de tip acordată sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate înainte de 29 aprilie 2009 și nici nu împiedică extinderea omologărilor respective.

Articolul 46

Sancțiunile

Statele membre determină sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea dispozițiilor prezentei directive, în special a restricțiilor cuprinse sau care rezultă din articolul 31, și a actelor de reglementare enumerate în partea I a anexei IV și iau toate măsurile necesare pentru punerea în practică a acestora. Sancțiunile stabilite trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare. Comisiei îi sunt notificate de către statele membre aceste dispoziții până la 29 aprilie 2009, precum și orice modificări ulterioare aduse acestora, cât mai curând posibil.

Articolul 47

Evaluarea

(1)   Cel târziu la 29 aprilie 2011, statele membre informează Comisia cu privire la punerea în aplicare a procedurilor de omologare de tip prevăzute de prezenta directivă și, în special, a procedurii de omologare în mai multe etape. După caz, Comisia propune modificările pe care le consideră necesare pentru a îmbunătăți procesul de omologare de tip.

(2)   Pe baza informațiilor comunicate în temeiul alineatului (1), Comisia prezintă în fața Parlamentului European și a Consiliului stadiul aplicării prezentei directive până la 29 octombrie 2011. După caz, Comisia poate propune amânarea datelor de punere în aplicare menționate la articolul 45.

Articolul 48

Transpunerea

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive înainte de 29 aprilie 2009. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre pun în aplicare aceste acte începând cu 29 aprilie 2009.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Actele includ, de asemenea, o mențiune potrivit căreia trimiterile din cadrul actelor cu putere de lege și al actelor administrative în vigoare la directiva abrogată prin prezenta directivă trebuie interpretate ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre decid cum se fac astfel de trimiteri și cum este formulată mențiunea.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 49

Abrogarea

Directiva 70/156/CEE se abrogă de la 29 aprilie 2009, fără să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele pentru transpunerea în dispoziții de drept intern și aplicarea directivelor conținute în partea B a anexei XX.

Referirile la directiva abrogată se interpretează ca referiri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XXI.

Articolul 50

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 51

Destinatarii

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 septembrie 2007.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 108, 30.4.2004, p. 29.

(2)  Avizul Parlamentului European din 11 februarie 2004 (JO C 97 E, 22.4.2004, p. 370), Poziția Comună a Consiliului din 11 decembrie 2006 (JO C 64 E, 20.3.2007, p. 1), Poziția Parlamentului European din 10 mai 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 23 iulie 2007.

(3)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și a Consiliului (JO L 171, 29.6.2007, p. 1).

(4)  JO L 225, 10.8.1992, p. 1.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(6)  JO L 346, 17.12.1997, p. 78.

(7)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(8)  JO L 171, 29.6.2007, p. 1.

(9)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO L 171, 9.7.2003, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/96/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 81).

(11)  JO L 124, 9.5.2002, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/96 a Consiliului.

(12)  JO L 157, 9.6.2006, p. 24.

(13)  JO L 138, 1.6.1999, p. 57. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/103/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 344).


LISTA ANEXELOR

Anexa I

Lista completă de informații pentru omologarea CE de tip a vehiculelor

Anexa II

Definirea categoriilor și a tipurilor de vehicule

Anexa III

Document informativ pentru omologarea CE de tip a vehiculelor

Anexa IV

Lista cerințelor pentru omologarea CE de tip a vehiculelor

Apendice:

Lista cerințelor pentru omologarea CE de tip a vehiculelor din categoria M1, fabricate în serii mici

Anexa V

Proceduri care se aplică în procesul omologării CE de tip a vehiculelor

Apendicele 1:

Standarde pe care entitățile la care se face referire la articolul 41 au obligația să le respecte

Apendicele 2:

Procedură pentru evaluarea serviciilor tehnice

Anexa VI

Certificat de omologare CE de tip

Apendice:

Lista actelor de reglementare pe care tipul de vehicul trebuie să le respecte

Anexa VII

Sistemul de numerotare a certificatelor de omologare CE de tip

Apendice:

Marca de omologare CE de tip a componentelor și a unităților tehnice separate

Anexa VIII

Rezultatele încercărilor

Anexa IX

Certificatul de conformitate CE

Anexa X

Proceduri de conformitate a producției

Anexa XI

Natura vehiculelor cu destinație specială și dispoziții aferente

Apendicele 1:

Autorulote, ambulanțe și autovehicule funerare

Apendicele 2:

Vehicule blindate

Apendicele 3:

Vehicule accesibile scaunelor rulante

Apendicele 4:

Alte vehicule cu destinație specială (inclusiv rulote)

Apendicele 5:

Automacarale mobile

Anexa XII

Limite pentru serii mici și sfârșit de serie

Anexa XIII

Lista pieselor sau echipamentelor care pot prezenta un risc important pentru funcționarea corectă a sistemelor cu rol esențial n siguranța vehiculului sau performanțele sale de protecție a mediului, cerințele legate de funcționarea acestora, procedurile de încercare adecvate, dispoziții de marcare și ambalare

Anexa XIV

Lista omologărilor CE de tip acordate în conformitate cu actele de reglementare

Anexa XV

Lista actelor de reglementare în baza cărora un producător poate fi desemnat ca serviciu tehnic

Anexa XVI

Lista actelor de reglementare în baza cărora se pot folosi metode de încercare virtuală de către un producător sau un serviciu tehnic

Apendicele 1:

Condiții generale impuse metodelor de încercare virtuală

Apendicele 2:

Condiții specifice privind metodele de încercare virtuală

Anexa XVII

Proceduri care se aplică în procesul omologării CE de tip în mai multe etape

Apendice:

Modelul de plăcuță suplimentară a producătorului

Anexa XVIII

Certificatul de origine al vehiculului – Declarația producătorului vehiculului de bază/incomplet care nu beneficiază de un certificat de conformitate

Anexa XIX

Calendarul punerii în aplicare a prezentei directive în ceea ce privește omologarea de tip

Anexa XX

Termene pentru transpunerea directivelor abrogate în dispoziții de drept intern

Anexa XXI

Tabel de corespondență

ANEXA I

Lista completă de informații pentru omologarea CE de tip a vehiculelor

Toate documentele informative din prezenta directivă și din alte directive sau regulamente individuale trebuie să cuprindă numai extrase din lista completă și să adopte sistemul de numerotare folosit în aceasta.

Următoarele informații, după caz, trebuie furnizate în trei exemplare și să includă un cuprins. Orice desen trebuie să fie furnizat la scala adecvată și cu suficiente detalii, în format A4 sau împăturit în format A4. Fotografiile, dacă acestea există, trebuie să prezinte suficiente detalii.

În cazul în care sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate au dispozitive electronice de control, trebuie furnizate informații cu privire la performanțele acestora.

(Pentru note explicative, a se vedea ultima pagină a prezentei anexe)

0.   GENERALITĂȚI

0.1.   Marca (denumirea comercială a producătorului):

Tipul:

0.2.0.1.   Șasiu:

0.2.0.2.   Caroserie/vehicul complet:

0.2.1.   Denumire (denumiri) comercială (comerciale) (după caz):

Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt prezente pe vehicul/componentă/unitate tehnică separată (b) (1):

0.3.0.1.   Șasiu:

0.3.0.2.   Caroserie/vehicul complet:

Amplasarea marcajului:

0.3.1.1.   Șasiu:

0.3.1.2.   Caroserie/vehicul complet:

Categoria vehiculului (c):

0.4.1.   Clasificare (clasificări) în funcție de mărfurile periculoase pe care vehiculul este destinat să le transporte:

0.5.   Numele și adresa producătorului:

Amplasarea și metoda de aplicare a plăcuțelor prevăzute de lege și amplasarea numărului de identificare a vehiculului

0.6.1.   Pe șasiu:

0.6.2.   Pe caroserie:

0.7.   În cazul componentelor și al unităților tehnice separate, amplasarea și metoda de aplicare a mărcilor de omologare CE:

0.8.   Numele și adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare:

0.9.   Numele și adresa reprezentantului fabricantului (dacă există):

1.   CARACTERISTICI GENERALE CONSTRUCTIVE ALE AUTOVEHICULULUI

1.1.   Fotografii și/sau desene ale unui vehicul reprezentativ:

1.2.   Schița dimensională de ansamblu a vehiculului:

Numărul de axe și de roți:

1.3.1.   Numărul și amplasarea axelor cu roți duble:

1.3.2.   Numărul și amplasarea axelor directoare:

1.3.3.   Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

1.4.   Șasiul (dacă există) (desen de ansamblu):

1.5.   Materialul utilizat pentru lonjeroane (d):

1.6.   Poziția și amplasarea motorului:

1.7.   Postul de conducere (avansat sau acoperit) (z):

Poziția volanului: stânga/dreapta (1)

1.8.1.   Vehiculul este echipat pentru a fi condus în trafic pe partea dreaptă/stângă (1) a drumului.

1.9.   Specificați dacă autovehiculul este conceput pentru semiremorci sau alte remorci și, dacă remorca este o semiremorcă, o remorcă cu proțap sau o remorcă cu axă centrală, specificați că vehiculele sunt concepute special pentru transportul de mărfuri în condiții de temperatură controlată:

2.   MASE ȘI DIMENSIUNI (e) (în kg și mm) (a se vedea desenul, după caz)

Ampatamentul (ampatamentele) (la încărcătură maximă) (f):

În cazul semiremorcilor

2.1.1.1.   Distanța dintre axul pivotului de cuplare și extremitatea posterioară a semiremorcii:

2.1.1.2.   Distanța maximă dintre axul pivotului de cuplare și orice punct al părții anterioare a semiremorcii:

2.1.1.3.   Ampatament special pentru semiremorcă (după cum este definit în Secțiunea 7.6.1.2. din anexa I la Directiva 97/27/CE):

În cazul vehiculelor cu semiremorcă

2.2.1.   Avansul dispozitivului de cuplare tip șa (maxim și minim); se indică valorile admisibile în cazul unui vehicul incomplet (g):

2.2.2.   Înălțimea maximă a dispozitivului de cuplare tip șa (standardizată) (h):

Ecartamentul și lățimea axei/axelor

2.3.1.   Ecartamentul fiecărei axe directoare (i):

2.3.2.   Ecartamentul celorlalte axe directoare (i):

2.3.3.   Lățimea celei mai late axe spate:

2.3.4.   Lățimea celei mai avansate axe (măsurată la extremitatea anvelopelor, cu excepția proeminenței din zona de contact cu solul):

Gama dimensiunilor vehiculului (în ansamblu)

Pentru șasiu fără caroserie

Lungime (j):

2.4.1.1.1.   Lungimea maximă admisă:

2.4.1.1.2.   Lungimea minimă admisă:

Lățime (k):

2.4.1.2.1.   Lățimea maximă admisă:

2.4.1.2.2.   Lățimea minimă admisă:

2.4.1.3.   Înălțimea (în ordine de mers) (l) (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de rulare):

Consolă față (m):

2.4.1.4.1.   Unghi de atac (na): … grade

Consolă spate (n):

2.4.1.5.1.   Unghi de degajare (nb): … grade

2.4.1.5.2.   Dimensiunile minime și maxime admise pentru consolă și punctul de cuplare (nd):

Garda la sol (așa cum este definită la punctul 4.5 din anexa II secțiunea A)

2.4.1.6.1.   Între axe:

2.4.1.6.2.   Sub axa/axele față:

2.4.1.6.3.   Sub axa/axele spate:

2.4.1.7.   Unghiul de rampă (nc): … grade.

2.4.1.8.   Pozițiile extreme admise ale centrului de greutate al caroseriei și/sau al dotărilor interioare și/sau al echipamentului și/sau al sarcinii utile:

Pentru șasiu cu caroserie

Lungime (j):

2.4.2.1.1.   Lungimea zonei de încărcare:

Lățime (k):

2.4.2.2.1.   Grosimea pereților (în cazul vehiculelor proiectate pentru transportul de mărfuri în condiții de temperatură controlată):

2.4.2.3.   Înălțimea (în ordine de mers) (l) (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de rulare):

Consolă față (m):

2.4.2.4.1.   Unghi de atac (na): … grade

Consolă spate (n):

2.4.2.5.1.   Unghi de degajare (nb): … grade

2.4.2.5.2.   Dimensiunile minime și maxime admise pentru consolă și punctul de cuplare (nd):

Garda la sol (așa cum este definită la punctul 4.5 din anexa II secțiunea A)

2.4.2.6.1.   Între axe:

2.4.2.6.2.   Sub axa/axele față:

2.4.2.6.3.   Sub axa/axele spate:

2.4.2.7.   Unghiul de rampă (nc): … grade.

2.4.2.8.   Pozițiile extreme admise ale centrului de greutate al sarcinii utile (în cazul unei sarcini neuniforme):

2.4.2.9.   Poziția centrului de greutate al vehiculului (M2 și M3) la masa maximă tehnic admisibilă în direcțiile longitudinală, transversală și verticală:

Pentru caroseriile omologate fără șasiu (vehiculele M2 și M3)

2.4.3.1.   Lungime (j):

2.4.3.2.   Lățime (k):

2.4.3.3.   Înălțimea nominală (în ordine de mers) (l) pe tipurile de șasiu respective (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de rulare):

Masa proprie a șasiului (fără cabină, lichid de răcire, uleiuri, combustibil, roată de rezervă, scule și conducător auto):

2.5.1.   Distribuția acestei mase pe axe:

Masa vehiculului carosat, în ordine de mers și, în cazul unui vehicul tractor din altă categorie în afară de M1, cu dispozitiv de remorcare, dacă este montat de către producător, sau masa șasiului sau a șasiului cu cabină, fără caroserie și/sau dispozitivul de remorcare, dacă producătorul nu montează caroseria și/sau dispozitivul de remorcare (inclusiv lichide, scule, roată de rezervă, dacă este cazul, conducătorul auto, iar pentru autobuze și autocare, însoțitorul, dacă vehiculul este prevăzut cu scaun pentru acesta) (o) (masă maximă și minimă pentru fiecare variantă):

2.6.1.   Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare (valoare maximă și minimă pentru fiecare variantă):

Masa minimă a vehiculului completat, indicată de producător, în cazul unui vehicul incomplet:

2.7.1.   Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare:

Masa maximă tehnic admisibilă indicată de producător (y) (*):

2.8.1.   Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare (*):

2.9.   Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă:

2.10.   Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe:

Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă a autovehiculului în cazurile următoare:

2.11.1.   Remorcă cu proțap:

2.11.2.   Semiremorcă:

Remorcă cu axă centrală:

2.11.3.1.   Raportul maxim dintre lungimea consolei punctului de cuplare (p) și ampatament:

2.11.3.2.   Valoarea maximă a factorului V: … kN

2.11.4.   Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului (*):

2.11.5.   Vehiculul este/nu este (1) adecvat pentru remorcare de încărcături (punctul 1.2 din anexa II la Directiva 77/389/CEE).

2.11.6.   Masa maximă a remorcii fără sistem de frânare:

Sarcina/masa verticală statică maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al vehiculului

2.12.1.   a autovehiculului:

2.12.2.   a semiremorcii sau a remorcii cu axă centrală:

2.12.3.   Masa maximă admisă a dispozitivului de cuplare (dacă acesta nu a fost montat de către producător):

2.13.   Condiții de înscriere în viraj:

Raportul dintre puterea motorului și masa maximă: … kW/kg

2.14.1.   Raportul dintre puterea motorului și masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului (așa cum este definită în secțiunea 7.10 din anexa I la Directiva 97/27/CE): … kW/kg

2.15.   Capacitatea de pornire în rampă (vehicul simplu) (+++): … %

Masele maxime admisibile de înmatriculare/exploatare prevăzute (opțional: în cazul în care aceste valori sunt furnizate, trebuie verificate în conformitate cu cerințele anexei IV la Directiva 97/27/CE):

2.16.1.   Masa maximă admisibilă de înmatriculare/exploatare prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

2.16.2.   Masa maximă admisibilă de înmatriculare/de exploatare prevăzută pe fiecare axă, iar, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare, indicată de producător, dacă este mai mică decât masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

2.16.3.   Masa maximă admisă de înmatriculare/exploatare prevăzută pentru fiecare grup de axe [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

2.16.4.   Masa remorcabilă maximă admisă de înmatriculare/exploatare prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

2.16.5.   Masa maximă admisă de înmatriculare/exploatare a ansamblului prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

3.   MOTORUL (q) [În cazul unui vehicul care poate funcționa fie cu benzină, fie cu motorină etc., precum și în combinație cu alt combustibil, aceste rubrici se completează de câte ori este necesar (+)]

Producător:

3.1.1.   Codul de motor al producătorului, așa cum apare marcat pe motor:

Motor cu ardere internă

Informații specifice despre motor

3.2.1.1.   Principiul de funcționare: aprindere prin scânteie/aprindere prin comprimare, patru timpi/doi timpi (1)

Numărul și dispunerea cilindrilor:

3.2.1.2.1.   Alezaj (r): … mm

3.2.1.2.2.   Cursa (r): … mm

3.2.1.2.3.   Ordinea de aprindere:

3.2.1.3.   Cilindree (s): … cm3

3.2.1.4.   Raportul de comprimare volumetrică (2):

3.2.1.5.   Desenele camerei de ardere, ale capului de piston și, în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie, ale segmenților de piston:

Turația normală de mers în gol a motorului (2): … min–1

3.2.1.6.1.   Turația ridicată de mers în gol încet a motorului (2): … min–1

3.2.1.7.   Procentul volumetric de monoxid de carbon din gazele de evacuare atunci când motorul merge la mers în gol încet (2): …% conform declarației producătorului (numai în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie)

3.2.1.8.   Putere netă maximă (t): … kW la … min–1 (valoarea declarată de producător)

3.2.1.9.   Turația maximă admisă declarată de producător: … min–1

3.2.1.10.   Moment net maxim (t): … Nm la … min–1 (valoarea declarată de producător)

Combustibil: Motorină/benzină/GPL/GN/etanol … (1)

3.2.2.1.   COR cu plumb:

3.2.2.2.   COR, fără plumb:

3.2.2.3.   Gură de umplere rezervor de combustibil: orificiu limitat/etichetă (1)

Rezervor/rezervoare de combustibil

Rezervor/rezervoare de combustibil de serviciu

3.2.3.1.1.   Număr, capacitate, material:

3.2.3.1.2.   Desen și descriere tehnică a rezervorului/rezervoarelor cu toate racordurile și toate conductele sistemului de admisie de aer și de ventilare, încuietori, supape, dispozitive de fixare:

3.2.3.1.3.   Schiță care indică în mod clar poziția rezervorului/rezervoarelor în vehicul:

Rezervor/rezervoare de combustibil auxiliar/auxiliare

3.2.3.2.1.   Număr, capacitate, material:

3.2.3.2.2.   Desen și descriere tehnică a rezervorului/rezervoarelor cu toate racordurile și toate conductele sistemului de admisie de aer și de ventilare, încuietori, supape, dispozitive de fixare:

3.2.3.2.3.   Desen care indică în mod clar poziția rezervorului/rezervoarelor pe vehicul:

Alimentarea cu combustibil

Prin carburator (carburatoare): da/nu (1)

3.2.4.1.1.   Marcă/mărci:

3.2.4.1.2.   Tip(uri):

3.2.4.1.3.   Numărul montat pe vehicul:

Elemente de reglaj (2)

3.2.4.1.4.1.

Jicloare: …

Sau curba de debit de combustibil în funcție de debitul de aer și de reglajele necesare pentru menținerea curbei

3.2.4.1.4.2.

Difuzoare de aer: …

3.2.4.1.4.3.

Nivelul din camera flotorului: …

3.2.4.1.4.4.

Masa flotorului: …

3.2.4.1.4.5.

Poantou de plutitor: …

Sistem de pornire la rece: manual/automat (1)

3.2.4.1.5.1.   Principiu/principii de funcționare:

3.2.4.1.5.2.   Limite de funcționare/reglaje (1) (2)

Prin injecție cu combustibil (numai în cazul aprinderii prin comprimare): da/nu (1)

3.2.4.2.1.   Descrierea sistemului:

3.2.4.2.2.   Principiul de funcționare: injecție directă/anticameră/cameră de vârtej (1)

Pompă de injecție

3.2.4.2.3.1.   Marcă/mărci:

3.2.4.2.3.2.   Tip(uri):

3.2.4.2.3.3.   Debitul maxim de combustibil (1) (2): … mm3/cursă sau pe ciclu la o turație a pompei de: … min–1 sau, după caz, o schemă caracteristică:

3.2.4.2.3.4.   Fazele injecției (2):

3.2.4.2.3.5.   Curbă de avans a injecției (2):

3.2.4.2.3.6.   Procedura de calibrare: banc de probă/motor (1)

Regulator

3.2.4.2.4.1.   Tip:

Punct de întrerupere a alimentării

3.2.4.2.4.2.1.   Punct de întrerupere a alimentării în sarcină:… min–1

3.2.4.2.4.2.2.   Punct de întrerupere a alimentării fără sarcină: … min–1

Circuitul de injecție

3.2.4.2.5.1.   Lungime: … mm

3.2.4.2.5.2.   Diametru interior: … mm

Injector/injectoare

3.2.4.2.6.1.   Marcă/mărci:

3.2.4.2.6.2.   Tip(uri):

3.2.4.2.6.3.   Presiunea de deschidere (2): … kPa sau schema caracteristică (2):

Sistem de pornire la rece

3.2.4.2.7.1.   Marcă/mărci:

3.2.4.2.7.2.   Tip(uri):

3.2.4.2.7.3.   Descriere:

Dispozitiv auxiliar de pornire

3.2.4.2.8.1.   Marcă/mărci:

3.2.4.2.8.2.   Tip(uri):

3.2.4.2.8.3.   Descrierea sistemului:

Unitatea de comandă electronică

3.2.4.2.9.1.   Marcă/mărci:

3.2.4.2.9.2.   Descrierea sistemului:

Prin injecție cu combustibil (numai în cazul aprinderii prin scânteie): da/nu (1)

3.2.4.3.1.   Principiul de funcționare: injecție [simplă/multipunct (1)] în galeria de admisie/injecție directă/alta (a se preciza) (1)

3.2.4.3.2.   Marcă/mărci:

3.2.4.3.3.   Tip(uri):

Descrierea sistemului

3.2.4.3.4.1.

Tipul sau numărul unității de comandă: …

În cazul altor sisteme decât cele cu injecție continuă, menționați detaliile echivalente.

3.2.4.3.4.2.

Tipul regulatorului de combustibil: …

3.2.4.3.4.3.

Tipul debitmetrului de aer: …

3.2.4.3.4.4.

Tipul distribuitorului de combustibil: …

3.2.4.3.4.5.

Tipul regulatorului de presiune: …

3.2.4.3.4.6.

Tipul de microîntrerupător: …

3.2.4.3.4.7.

Tipul șurubului de reglare a mersului în gol încet: …

3.2.4.3.4.8.

Typ des Klappenstutzens: …

3.2.4.3.4.9.

Tipul de senzor de temperatură a apei: …

3.2.4.3.4.10.   Tipul de senzor de temperatură a aerului: …

3.2.4.3.4.11.   Tipul de întrerupător al dispozitivului de reglaj al temperaturii aerului: …

3.2.4.3.5.   Injectoare: presiunea de deschidere (2): … kPa sau schema caracteristică:

3.2.4.3.6.   Fazele injecției:

Sistem de pornire la rece

3.2.4.3.7.1.   Principiu/principii de funcționare:

3.2.4.3.7.2.   Limite de funcționare/reglaje (1) (2):

Pompa de alimentare

3.2.4.4.1.   Presiunea (2): … kPa sau schema caracteristică (2):

Sistemul electric

3.2.5.1.   Tensiunea nominală: … voltaj, legare la masă pozitivă sau negativă (1)

Alternator

3.2.5.2.1.   Tip:

3.2.5.2.2.   Putere nominală: … VA

Aprindere

3.2.6.1.   Marcă/mărci:

3.2.6.2.   Tip(uri):

3.2.6.3.   Principiul de funcționare:

3.2.6.4.   Curba avansului la aprindere (2):

3.2.6.5.   Avansul static al aprinderii (2): … grade înainte de punctul mort superior

3.2.6.6.   Distanța dintre contacte (2): … mm

3.2.6.7.   Unghiul de închidere (2): … grade

Sistemul de răcire: cu lichid/cu aer (1)

3.2.7.1.   Reglajul nominal al mecanismului de control al temperaturii motorului

Lichid

3.2.7.2.1.   Natura lichidului:

3.2.7.2.2.   Pompă/pompe de reciclare: da/nu (1)

Caracteristici: sau

3.2.7.2.3.1.   Marcă/mărci:

3.2.7.2.3.2.   Tip(uri):

3.2.7.2.4.   Raportul/raporturile de transmisie:

3.2.7.2.5.   Descrierea ventilatorului și a mecanismului său de acționare:

Aer

3.2.7.3.1.   Suflantă: da/nu (1)

Caracteristici: sau

3.2.7.3.2.1.   Marcă/mărci:

3.2.7.3.2.2.   Tip(uri):

3.2.7.3.3.   Raportul/raporturile de transmisie:

Sistemul de admisie

Supraalimentare: da/nu (1)

3.2.8.1.1.   Marcă/mărci:

3.2.8.1.2.   Tip(uri):

3.2.8.1.3.   Descrierea sistemului (de exemplu, presiunea maximă de alimentare: … kPa; supapa de descărcare, dacă există):

3.2.8.2.   Răcitor intermediar: da/nu (1)

3.2.8.3.   Depresiunea la admisie în regim de turație nominală și încărcare 100 % valoare

minimă admisă: … kPa

valoare maximă admisă: … kPa

Descriere și schițe ale conductelor de alimentare și ale accesoriilor acestora (colectoare de aer, dispozitive de încălzire, prize de aer suplimentare etc.):

3.2.8.4.1.   Descrierea galeriei de admisie (atașați schițe și/sau fotografii):

Filtru de aer, schițe: sau

3.2.8.4.2.1.   Marcă/mărci:

3.2.8.4.2.2.   Tip(uri):

Amortizor de admisie, schițe: sau

3.2.8.4.3.1.   Marcă/mărci:

3.2.8.4.3.2.   Tip(uri):

Sistemul de evacuare

3.2.9.1.   Descrierea și/sau schița galeriei de evacuare:

3.2.9.2.   Descrierea și/sau schița sistemului de evacuare:

3.2.9.3.   Contrapresiune maximă admisă în regim de turație nominală a motorului și încărcare 100 %: … kPa

3.2.9.4.   Amortizor de zgomot de evacuare: Pentru amortizor anterior, central, posterior: construcție, tip, marcă; Pentru zgomotul exterior, după caz: sisteme de reducere a zgomotului în compartimentul motor și pe motor:

3.2.9.5.   Amplasarea segmentului de ieșire al sistemului de evacuare:

3.2.9.6.   Amortizor de zgomot ce conține materiale fibroase:

3.2.10.   Secțiunile minime ale prizei de admisie, respectiv ale gurii de evacuare:

Fazele distribuției sau date echivalente

3.2.11.1.   Cursele de ridicare maxime ale supapelor, unghiurile de deschidere și închidere în raport cu punctele moarte sau detalii despre sisteme de distribuție alternative:

3.2.11.2.   Gamele de referință și/sau de reglaj (1):

Măsurile de prevenire a poluării aerului

3.2.12.1.   Dispozitiv de reciclare a gazelor din carter (descriere și schițe):

Dispozitive antipoluare suplimentare (dacă există și nu se încadrează la alt capitol)

Convertizor catalitic: da/nu (1)

3.2.12.2.1.1.   Numărul convertizoarelor catalitice și al elementelor:

3.2.12.2.1.2.   Dimensiunile, forma și volumul convertizorului (convertizoarelor) catalitic(e):

3.2.12.2.1.3.   Tipul de acțiune catalitică:

3.2.12.2.1.4.   Cantitatea totală de materiale prețioase:

3.2.12.2.1.5.   Concentrație relativă:

3.2.12.2.1.6.   Substrat (structură și material):

3.2.12.2.1.7.   Densitatea celulară:

3.2.12.2.1.8.   Tipul de carcasă pentru convertorul (convertoarele) catalitic(e):

3.2.12.2.1.9.   Amplasarea convertorului/convertoarelor catalitic(e) (locul și distanța de referință în traseul de evacuare):

3.2.12.2.1.10.   Scut termic: da/nu (1)

Senzor de oxigen: da/nu (1)

3.2.12.2.2.1.   Tip:

3.2.12.2.2.2.   Amplasare:

3.2.12.2.2.3.   Plaja de control:

Injecție de aer: da/nu (1)

3.2.12.2.3.1.   Tipul (sistem cu impulsuri de aer, pompă de aer etc.):

Recircularea gazelor de evacuare: da/nu (1)

3.2.12.2.4.1.   Caracteristici (debit etc.):

Sistem de control al emisiilor evaporative: da/nu (1)

3.2.12.2.5.1.   Descrierea detaliată a dispozitivelor și a reglajelor acestora:

3.2.12.2.5.2.   Schița sistemului de control al emisiilor evaporative:

3.2.12.2.5.3.   Schița canistrei de carbon:

3.2.12.2.5.4.   Masa carbonului uscat: … grame

3.2.12.2.5.5.   Schiță sumară a rezervorului de combustibil, cu precizarea capacității și a materialului:

3.2.12.2.5.6.   Schița scutului termic dintre rezervor și sistemul de evacuare:

Filtru de particule: da/nu (1)

3.2.12.2.6.1.   Dimensiunile, forma și capacitatea filtrului de particule:

3.2.12.2.6.2.   Tipul și concepția filtrului de particule:

3.2.12.2.6.3.   Amplasarea (distanța de referință pe traseul de evacuare):

3.2.12.2.6.4.   Metoda sau sistemul de regenerare, descrierea și sau schița acestuia:

Sistem de diagnostic la bord (OBD): da/nu (1)

3.2.12.2.7.1.   Descrierea scrisă și/sau schița indicatorului de defecțiune:

3.2.12.2.7.2.   Lista și funcțiunile tuturor componentelor monitorizate de sistemul OBD:

Descrierea scrisă (principiile generale de funcționare) pentru

Motoarele cu aprindere prin scânteie (1)

3.2.12.2.7.3.1.1.   Monitorizarea catalizatorului (1):

3.2.12.2.7.3.1.2.   Detectarea rateurilor la aprindere (1):

3.2.12.2.7.3.1.3.   Monitorizarea senzorului de oxigen (1):

3.2.12.2.7.3.1.4.   Alte componente monitorizate de sistemul OBD (1):

Motoarele cu aprindere prin comprimare (1):

3.2.12.2.7.3.2.1.   Monitorizarea catalizatorului (1):

3.2.12.2.7.3.2.2.   Monitorizarea filtrului de particule (1):

3.2.12.2.7.3.2.3.   Monitorizarea sistemului electronic de alimentare (1):

3.2.12.2.7.3.2.4.   Alte componente monitorizate de sistemul OBD (1):

3.2.12.2.7.4.   Criterii de activare a indicatorului de defecțiune (număr fix de cicluri de rulare sau metodă statistică):

3.2.12.2.7.5.   Lista codurilor de ieșire OBD și a formatelor folosite pentru rezultatele furnizate de sistemul OBD (cu explicații pentru fiecare):

3.2.12.2.8.   Alte sisteme (descriere și funcționare):

3.2.13.   Amplasarea simbolului coeficientului de absorbție (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare):

3.2.14.   Detalii despre orice dispozitive concepute pentru a influența economia de combustibil (dacă nu sunt incluse la alte subpuncte):

Sistem de alimentare cu GPL: da/nu (1)

3.2.15.1.   Numărul de omologare de tip CE în conformitate cu Directiva 70/221/CEE (atunci când directiva va fi modificată pentru a se aplica și pentru rezervoarele de combustibili gazoși):

Unitatea de control electronică de gestionare a motorului pentru alimentarea cu GPL

3.2.15.2.1.   Marcă/mărci:

3.2.15.2.2.   Tip(uri):

3.2.15.2.3.   Posibilități de reglare în funcție de emisii

Alte documentații

3.2.15.3.1.   Descrierea sistemului de protecție a catalizatorului la trecerea de la benzină la GPL și înapoi:

3.2.15.3.2.   Structura sistemului (conexiuni electrice, prize de depresiune, furtunuri de compensare etc.):

3.2.15.3.3.   Desenul simbolului:

Sistem de alimentare cu GN (gaz natural): da/nu (1)

3.2.16.1.   Numărul de omologare de tip CE în conformitate cu Directiva 70/221/CEE (atunci când directiva va fi modificată pentru a se aplica și pentru rezervoarele de combustibili gazoși):

Unitatea de control electronică de gestionare a motorului pentru alimentarea cu GN

3.2.16.2.1.   Marcă/mărci:

3.2.16.2.2.   Tip(uri):

3.2.16.2.3.   Posibilități de reglare în funcție de emisii

Alte documentații

3.2.16.3.1.   Descrierea sistemului de protecție a catalizatorului la trecerea de la benzină la GN și înapoi:

3.2.16.3.2.   Structura sistemului (conexiuni electrice, prize de vid, furtunuri de compensare etc.):

3.2.16.3.3.   Desenul simbolului:

Motoarele electrice:

Tip (bobinaj, excitație):

3.3.1.1.   Putere orară maximă: … kW

3.3.1.2.   Tensiune de lucru: … V

Baterie

3.3.2.1.   Numărul de celule:

3.3.2.2.   Masa: … kg

3.3.2.3.   Capacitate: … Ah (amperi pe oră)

3.3.2.4.   Poziție:

3.4.   Alte tipuri de motoare (date privind componentele unor asemenea motoare):

Emisiile de CO2/consumul de combustibil (u) (valoarea declarată de producător)

Emisii masice CO2

3.5.1.1.   Emisii masice CO2 (urban): … g/km

3.5.1.2.   Emisii masice CO2 (extraurban): … g/km

3.5.1.3.   Emisii masice CO2 (combinat): … g/km

Consumul de combustibil

3.5.2.1.   Consumul de combustibil (urban): … l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.2.   Consumul de combustibil (extraurban): … l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.3.   Consumul de combustibil (combinat): … l/100 km/m3/100 km (1)

Temperaturile admise de către producător

Sistemul de răcire

3.6.1.1.   Răcire cu lichid

Temperatura maximă la ieșire: … K

Răcire cu aer

3.6.1.2.1.   Punctul de referință:

3.6.1.2.2.   Temperatura maximă la punctul de referință: … K

3.6.2.   Temperatura maximă la ieșirea din răcitorul intermediar de admisie: … K

3.6.3.   Temperatura maximă a gazelor de evacuare în punctul aflat pe țeava de evacuare adiacent flanșei exterioare a galeriei de evacuare: … K

3.6.4.   Temperatura combustibilului

minimă: … K

maximă … K

3.6.5.   Temperatura lubrifiantului

minimă: … K

maximă …K

Echipamente acționate de motor

Puterea maximă admisă absorbită de echipamentele acționate de motor, după cum se prevede în Directiva 80/1269/CEE, anexa I punctul 5.1.1, și în condițiile de funcționare de la același punct, la fiecare turație a motorului, după cum se specifică la punctul 4.1 din anexa III la Directiva 88/77/CEE

3.7.1.   Mers în gol încet: … kW

3.7.2.   Intermediar: … kW

3.7.3.   Nominal: … kW

Sistemul de lubrifiere

Descrierea sistemului

3.8.1.1.   Poziția rezervorului de lubrifiant:

3.8.1.2.   Sistemul de alimentare (cu pompă/injecție la admisie/amestec cu combustibil etc.) (1)

Pompă de lubrifiant

3.8.2.1.   Marcă/mărci:

3.8.2.2.   Tip(uri):

Amestecul cu combustibil

3.8.3.1.   Procentaj

Răcitor ulei: da/nu (1)

Schiță/schițe:

sau

3.8.4.1.1.   Marcă/mărci:

3.8.4.1.2.   Tip(uri):

3.9.   MOTOARE CU ALIMENTARE CU GAZ (în cazul sistemelor cu o structură diferită, furnizați informațiile echivalente)

3.9.1.   Combustibil: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL (1)

Regulator/regulatoare de presiune sau vaporizator/regulator/regulatoare de presiune (1)

3.9.2.1.   Marcă/mărci:

3.9.2.2.   Tip(uri):

3.9.2.3.   Numărul etapelor de reducere a presiunii:

3.9.2.4.   Presiunea în etapa finală

minimă: … kPa

maximă: … kPa

3.9.2.5.   Numărul de puncte principale de reglare:

3.9.2.6.   Numărul de puncte de reglare a ralantiului:

3.9.2.7.   Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …/…/CE:

Sistemul de alimentare: cameră de amestec/injecție de gaz/injecție de lichid/injecție directă (1)

3.9.3.1.   Reglarea raportului de amestec:

3.9.3.2.   Descrierea sistemului și/sau schița sau desenul:

3.9.3.3.   Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …/…/CE:

Unitatea de amestec

3.9.4.1.   Număr:

3.9.4.2.   Marcă/mărci:

3.9.4.3.   Tip(uri):

3.9.4.4.   Amplasare:

3.9.4.5.   Posibilități de reglare:

3.9.4.6.   Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …/…/CE:

Injecție în galeria de admisie

3.9.5.1.   Injecție: simplă/multipunct (1)

3.9.5.2.   Injecție: continuă/simultană/secvențială (1)

Echipament de injecție

3.9.5.3.1.   Marcă/mărci:

3.9.5.3.2.   Tip(uri):

3.9.5.3.3.   Posibilități de reglare:

3.9.5.3.4.   Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …/…/CE:

Pompă de alimentare (după caz)

3.9.5.4.1.   Marcă/mărci:

3.9.5.4.2.   Tip(uri):

3.9.5.4.3.   Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …/…/CE:

Injector/injectoare

3.9.5.5.1.   Marcă/mărci:

3.9.5.5.2.   Tip(uri):

3.9.5.5.3.   Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …/…/CE:

Injecție directă

Pompă de injecție/regulator de presiune (1)

3.9.6.1.1.   Marcă/mărci:

3.9.6.1.2.   Tip(uri):

3.9.6.1.3.   Reglarea injecției:

3.9.6.1.4.   Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …/…/CE:

Injector/injectoare

3.9.6.2.1.   Marcă/mărci:

3.9.6.2.2.   Tip(uri):

3.9.6.2.3.   Presiunea de deschidere sau schema caracteristică (2):

3.9.6.2.4.   Numărul omologării de tip CE în conformitate cu …/…/CE:

Unitatea de comandă electronică (UCE)

3.9.7.1.   Marcă/mărci:

3.9.7.2.   Tip(uri):

3.9.7.3.   Posibilități de reglare:

Echipamente specifice pentru alimentarea cu GN

Varianta 1 (numai în cazul omologării motoarelor pentru mai multe compoziții specifice de combustibil)

3.9.8.1.1.   Compoziția combustibilului:

metan (CH4): bază: …% mol min…% mol max…% mol

etan (C2H6): bază: …% mol min…% mol max…% mol

propan (C3H8): bază: …% mol min…% mol max…% mol

butan (C4H10): bază: …% mol min…% mol max…% mol

C5/C5 +: bază: …% mol min…% mol max…% mol

oxigen (O2): bază: …% mol min…% mol max…% mol

inert (N2, He etc.): bază: …% mol min…% mol max…% mol

Injector/injectoare

3.9.8.1.2.1.   Marcă/mărci:

3.9.8.1.2.2.   Tip(uri):

3.9.8.1.3.   Altele (după caz): …

3.9.8.1.4.   Temperatura combustibilului

minimă: … K

maximă: … K

în treapta finală a regulatorului de presiune la motoarele cu alimentare cu gaz

3.9.8.1.5.   Presiunea combustibilului

minimă: … kPa

maximă: … kPa

în treapta finală a regulatorului de presiune la motoarele cu alimentare cu GN

3.9.8.2.   Varianta 2 (numai în cazul omologării pentru mai multe compoziții specifice de combustibil)

4.   TRANSMISIA (v)

4.1.   Desenul sistemului de transmisie:

Tipul (mecanică, hidraulică, electrică etc.):

4.2.1.   O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (dacă există):

Momentul de inerție al volantului motorului:

4.3.1.   Momentul de inerție suplimentar când schimbătorul este în punctul mort:

Ambreiaj (tip):

4.4.1.   Conversia de moment maximă:

Cutia de viteze

4.5.1.   Tipul (manuală/automată/cu variație continuă) (1)

4.5.2.   Amplasarea față de motor:

4.5.3.   Metoda de comandă:

4.6.   Raporturile de demultiplicare a vitezelor

Treapta de viteză

Raporturile cutiei de viteze (raporturile între turația motorului și viteza de rotație a arborelui de ieșire)

Raporturile finale (raportul între viteza de rotație a arborelui de ieșire și viteza de rotație a roților motoare)

Demultiplicare totală

Maximum pentru variator

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimum pentru variator

 

 

 

Mers înapoi

 

 

 

4.7.   Viteza maximă a vehiculului (în km/h) (w):

Vitezometru (în cazul unui tahograf, se indică numai marca de omologare)

4.8.1.   Modul de funcționare și descrierea mecanismului de antrenare:

4.8.2.   Constanta instrumentului:

4.8.3.   Toleranța mecanismului de măsurare (în conformitate cu punctul 2.1.3 din anexa II la Directiva 75/443/CEE):

4.8.4.   Raportul total de transmisie (în conformitate cu punctul 2.1.2 din anexa II la Directiva 75/443/CEE):

4.8.5.   Schema indicațiilor vitezometrului sau a altor forme de afișaj:

4.9.   Mecanism de blocare al diferențialului: da/nu/opțional (1)

5.   AXELE

5.1.   Descrierea fiecărei axe:

5.2.   Marca:

5.3.   Tipul: …

5.4.   Poziția axei (axelor) retractabile:

5.5.   Poziția axei (axelor) încărcabile:

6.   SUSPENSIA

6.1.   Desenul structurii suspensiei:

Tipul și construcția suspensiilor pentru fiecare axă sau grup de axe sau pentru fiecare roată:

6.2.1.   Reglarea nivelului: da/nu/opțional (1)

6.2.2.   O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (dacă există):

Suspensie pneumatică pentru axa (axele) motoare: da/nu (1)

6.2.3.1.   Suspensia axei (axelor) motoare echivalentă unei suspensii pneumatice: da/nu (1)

6.2.3.2.   Frecvența și amortizarea oscilațiilor masei suspendate:

6.3.   Caracteristicile elementelor elastice ale suspensiei (model, caracteristici ale materialelor și dimensiuni):

6.4.   Bare stabilizatoare: da/nu/opțional (1)

6.5.   Amortizoare: da/nu/opțional (1)

Anvelope și roți

Combinație (combinații) pneu/roată [pentru pneuri, se indică specificațiile dimensiunilor, indicele capacității minime de încărcare, simbolul categoriei de viteză minimă; pentru pneurile din categoria Z destinate vehiculelor cu viteză mai mare de 300 km/h se indică informații echivalente; pentru roți, se indică dimensiunea (dimensiunile) și deportul jantei]

Axe

6.6.1.1.1.   Axa 1:

6.6.1.1.2.   Axa 2:

etc.

6.6.1.2.   Roata de rezervă, după caz:

Limitele inferioare și superioare ale razelor de rulare

6.6.2.1.   Axa 1:

6.6.2.2.   Axa 2:

etc.

6.6.3.   Presiunea în roți recomandată de producătorul vehiculului: … kPa

6.6.4.   Combinația de șenile/anvelope/roți pe axele față și spate adecvată tipului de vehicul, conform recomandării producătorului:

6.6.5.   Scurtă descriere a unității de rezervă temporare (dacă există):

7.   DIRECȚIA

7.1.   Desen schematic al axei (axelor) directoare cu reprezentarea geometriei direcției:

Mecanismul și comanda sistemului de direcție

7.2.1.   Tipul timoneriei direcției (a se specifica pentru față și spate, după caz):

Transmisia la roți (inclusiv alte mijloace în afara celor mecanice; a se specifica pentru față și spate, după caz):

7.2.2.1.   O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice (dacă există):

Metoda de asistare (dacă există):

7.2.3.1.   Modul și schema de funcționare, marca/mărcile și tipul/tipurile:

7.2.4.   Schema ansamblului mecanismului de direcție, în care se indică poziția în vehicul a diferitelor dispozitive care influențează comportamentul direcției:

7.2.5.   Desenul (desenele) schematic(e) al (ale) comenzii (comenzilor) de direcție:

7.2.6.   Plaja și modul de reglare a comenzilor direcției (dacă există):

Unghiul maxim de bracare al roților

7.3.1.   Către dreapta: … grade; numărul de rotații ale volanului (sau date echivalente):

7.3.2.   Către stânga: … grade; numărul de rotații ale volanului (sau date echivalente):

8.   FRÂNE

Trebuie să se furnizeze următoarele date, inclusiv modul de identificare, după caz:

8.1.   Tipul și caracteristicile frânelor (așa cum sunt definite la punctul 1.6 din anexa I la Directiva 71/320/CEE) cu un desen [de exemplu tambur sau disc, frânare față sau spate, legăturile cu roțile cu frâne, marca și tipul de saboți sau plăcuțe de frână și/sau de garnituri, suprafețele de frânare efective, razele ale tamburelor, ale plăcuțelor sau discurilor, masa tamburelor, dispozitive de reglaj, părțile relevante ale axei (axelor) și suspensia]:

Schema de funcționare, descrierea și/sau desenul următoarelor sisteme de frânare (așa cum sunt definite la punctul 1.2 din anexa I la Directiva 71/320/CEE) cu, de exemplu, transmisia și comanda (construcție, reglaj, raportul pârghiilor, accesul la dispozitivele de comandă și poziția lor, dispozitivul de comandă cu clichet în cazul unei transmisii mecanice, caracteristicile părților principale ale sistemului de transmisie, cilindrii și pistoanele de comandă, cilindrii de frână sau componentele echivalente în cazul sistemelor de frânare electrică)

8.2.1.   Sistem de frânare de serviciu:

8.2.2.   Sistem de frânare de securitate:

8.2.3.   Sistem de frânare pentru staționare:

8.2.4.   Alte sisteme de frânare suplimentare:

8.2.5.   Sistem de frânare în cazul desprinderii remorcii:

8.3.   Comanda și transmisia sistemelor de frânare ale remorcii la vehiculele destinate să tracteze remorci:

8.4.   Vehiculul este echipat pentru tractarea unei remorci cu sistem de frânare electric/pneumatic/hidraulic (1): da/nu (1)

Sistem de frânare antiblocare: da/nu/opțional (1)

8.5.1.   Pentru vehicule cu sisteme antiblocare, descrierea funcționării sistemului (inclusiv orice component electronic), schema electrică, schema circuitului hidraulic sau pneumatic:

8.6.   Calculele și curbele în conformitate cu punctul 1.1.4.2 din apendicele anexei II la Directiva 71/320/CEE (sau apendicele la anexa XI, după caz):

Descrierea și schița sistemului de alimentare cu curent (a se specifica, de asemenea, pentru sistemele de servofrână):

8.7.1.   În cazul sistemelor de frânare cu aer comprimat, presiunea de serviciu p2 în rezervorul (rezervoarele) sub presiune:

8.7.2.   În cazul sistemelor de frânare cu vacuum, nivelul inițial de energie în rezervor (rezervoare):

8.8.   Calcularea sistemului de frânare: Determinarea raportului dintre suma forțelor de frânare la circumferința roților și forța aplicată dispozitivului de acționare al frânei:

8.9.   Descriere succintă a sistemelor de frânare (în conformitate cu punctul 1.6 din addendumul la apendicele 1 al anexei IX la Directiva 71/320/CEE):

8.10.   În cazul solicitării de derogări de la încercările de tip I și/sau de tip II sau III, specificați numărul raportului în conformitate cu apendicele 2 al anexei VII la Directiva 71/320/CEE:

8.11.   Detalii ale tipului (tipurilor) de sistem(e) de frânare de anduranță:

9.   CAROSERIA

9.1.   Tipul caroseriei:

9.2.   Materialele utilizate și metoda de construcție:

Uși pentru pasageri, încuietori și balamale

Configurația și numărul ușilor:

9.3.1.1.   Dimensiunile, direcția și unghiul de deschidere:

9.3.2.   Schița încuietorilor și a balamalelor și poziția acestora pe portiere:

9.3.3.   Descrierea tehnică a închizătorilor și a balamalelor:

9.3.4.   Detalii (inclusiv dimensiunile) despre intrări, trepte și mânere necesare, după caz:

Câmpul de vizibilitate (Directiva 77/649/CEE)

9.4.1.   Detalii privind reperele primare suficient de detaliate pentru a le face rapid identificabile și pentru a verifica poziția fiecăreia în raport cu celelalte, precum și cu punctul R:

9.4.2.   Desenul/desenele sau fotografia (fotografiile) amplasării diverselor elemente în câmpul de vizibilitate de 180° spre înainte:

Parbriz și alte geamuri

Parbriz

9.5.1.1.   Materiale utilizate:

9.5.1.2.   Sistemul de montare:

9.5.1.3.   Unghiul de înclinare:

9.5.1.4.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip:

9.5.1.5.   Accesoriile pentru parbriz și poziția în care sunt montate, însoțite de o scurtă descriere a tuturor componentelor electrice/electronice eventuale:

Alte geamuri

9.5.2.1.   Materiale utilizate:

9.5.2.2.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip:

9.5.2.3.   O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice ale mecanismului macaralei (dacă există):

Trapă cu geam

9.5.3.1.   Materiale utilizate:

9.5.3.2.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip:

Alte panouri de sticlă

9.5.4.1.   Materiale utilizate:

9.5.4.2.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip:

Ștergătoare de parbriz

9.6.1.   Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schițe):

Spălător parbriz

9.7.1.   Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schițe) sau, dacă este omologată ca unitate tehnică separată, numărul de omologare de tip CE:

Sistemele de dezghețare și dezaburire

9.8.1.   Descriere tehnică detaliată (inclusiv fotografii sau schițe):

9.8.2.   Consum electric maxim: … kW

Dispozitive de vedere indirectă

Oglinzi (specificați pentru fiecare oglindă):

9.9.1.1.   Marca:

9.9.1.2.   Marca de omologare CE de tip:

9.9.1.3.   Varianta:

9.9.1.4.   Desene pentru identificarea oglinzii, prezentând amplasarea acesteia față de structura vehiculului:

9.9.1.5.   Detalii privind metoda de fixare, inclusiv partea din cadrul structurii vehiculului de care se fixează:

9.9.1.6.   Echipamente opționale care pot afecta câmpul de vizibilitate spre înapoi:

9.9.1.7.   O scurtă descriere a componentelor electronice (dacă există) ale sistemului de reglare: …

Dispozitive de vedere indirectă, altele decât oglinzile:

Tipul și caracteristici (cum ar fi o descriere completă a dispozitivului):

9.9.2.1.1.   În cazul unui dispozitiv format din cameră de luat vederi și monitor, distanța de detectare (mm), contrast, gama de luminanță, corecția reflexiei, performanțele dispozitivului de afișare (alb-negru/color) frecvența de repetare a imaginii, raza de luminanță a monitorului:

9.9.2.1.2.   Schițe îndeajuns de detaliate pentru a identifica complet dispozitivul, inclusiv instrucțiunile de instalare; poziția mărcii de omologare CE de tip trebuie indicată pe schițe.

Amenajări interioare

Protecția interioară a ocupanților (Directiva 74/60/CEE)

9.10.1.1.   Desene sau fotografii indicând poziția proeminențelor:

9.10.1.2.   Fotografie sau desen indicând linia de referință, inclusiv zona limitată (punctul 2.3.1 din anexa I la Directiva 74/60/CEE):

9.10.1.3.   Fotografii, desene și/sau o vedere (pe bucăți) a amenajărilor interioare, care să cuprindă componentele din habitaclu și materialele utilizate (cu excepția oglinzilor retrovizoare interioare), dispunerea comenzilor, pavilionul și pavilionul rabatabil, spătarul, scaunele și partea posterioară a scaunelor (punctul 3.2 din anexa I la Directiva 74/60/CEE):

Dispunerea și identificarea comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor

9.10.2.1.   Fotografii și/sau desene ale dispunerii simbolurilor și comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor:

9.10.2.2.   Fotografii și/sau desene de identificare a comenzilor, a martorilor și a indicatoarelor și piesele vehiculului menționate în Directiva 78/316/CEE, dacă este necesar:

9.10.2.3.   Cuprins

Vehiculul este echipat cu următoarele comenzi, indicatoare și martori în conformitate cu anexele II și III la Directiva 78/316/CEE:

Comenzi, martori și indicatoare pentru care este necesară identificarea și simbolurile utilizate pentru identificare

Nr. simbol

Dispozitiv

Comandă/indicator disponibil (1)

Identificat prin simbolul (1)

Amplasament (2)

Martor disponibil

Identificat prin simbolul (1)

Amplasament (2)

1

Întrerupător general

OK (10)

 

 

 

 

 

2

Faza de întâlnire

 

 

 

 

 

 

3

Faza de drum

 

 

 

 

 

 

4

Lămpi de poziție (laterale)

 

 

 

 

 

 

5

Faruri de ceață față

 

 

 

 

 

 

6

Lampă de ceață spate

 

 

 

 

 

 

7

Dispozitiv reglare înălțime fascicul faruri

 

 

 

 

 

 

8

Lămpi de staționare

 

 

 

 

 

 

9

Lămpi indicatoare de direcție

 

 

 

 

 

 

10

Lampa de avarie

 

 

 

 

 

 

11

Ștergător parbriz

 

 

 

 

 

 

12

Spălător parbriz

 

 

 

 

 

 

13

Ștergător și spălător parbriz

 

 

 

 

 

 

14

Dispozitiv de curățare a farurilor

 

 

 

 

 

 

15

Dispozitiv de dezghețare și dezaburire parbriz

 

 

 

 

 

 

16

Dispozitiv de dezghețare și dezaburire lunetă

 

 

 

 

 

 

17

Ventilator

 

 

 

 

 

 

18

Dispozitiv preîncălzire Diesel

 

 

 

 

 

 

19

Șoc

 

 

 

 

 

 

20

Avarie sistem de frânare

 

 

 

 

 

 

21

Nivel combustibil

 

 

 

 

 

 

22

Nivel de încărcare baterie

 

 

 

 

 

 

23

Temperatură lichid de răcire

 

 

 

 

 

 


Comenzi, martori și indicatoare pentru care identificarea este opțională și simbolurile utilizate pentru identificare

Nr. simbol

Dispozitiv

Comandă/indicator disponibil (3)

Identificat prin simbolul (3)

Amplasament (4)

Avertizor disponibil

Identificat prin simbolul (3)

Amplasament (4)

1

Frână de staționare

 

 

 

 

 

 

2

Ștergător lunetă

 

 

 

 

 

 

3

Spălător lunetă

 

 

 

 

 

 

4

Ștergător și spălător lunetă

 

 

 

 

 

 

5

Ștergător intermitent parbriz

 

 

 

 

 

 

6

Dispozitiv de avertizare sonoră

 

 

 

 

 

 

7

Capotă față

 

 

 

 

 

 

8

Capac portbagaj

 

 

 

 

 

 

9

Centură de siguranță

 

 

 

 

 

 

10

Presiune ulei motor

 

 

 

 

 

 

11

Benzină fără plumb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scaune

9.10.3.1.   Număr:

Poziție și amplasare:

9.10.3.2.1.   Numărul de locuri așezate:

9.10.3.2.2.   Scaun(e) destinate utilizării numai când vehiculul este în staționare:

9.10.3.3.   Masa:

Caracteristici: pentru scaunele care nu au primit omologarea CE de tip pentru categoria componente, o descriere și schițe pentru

9.10.3.4.1.   scaune și sistemele lor de ancorare:

9.10.3.4.2.   sistemul de reglare:

9.10.3.4.3.   sistemele de deplasare și blocare:

9.10.3.4.4.   sistemele de ancorare pentru centurile de siguranță (dacă sunt încorporate în scheletul scaunului):

9.10.3.4.5.   părțile vehiculului folosite ca puncte de ancorare:

Coordonatele sau schema punctului R (x)

9.10.3.5.1.   Scaun conducător auto:

9.10.3.5.2.   Toate celelalte locuri în poziția așezat:

Unghiul constructiv de înclinare al spătarului

9.10.3.6.1.   Scaun conducător auto:

9.10.3.6.2.   Toate celelalte locuri în poziția așezat:

Gama de reglare a scaunului

9.10.3.7.1.   Scaun conducător auto:

9.10.3.7.2.   Toate celelalte locuri în poziția așezat:

Tetiere

9.10.4.1.   Tipul (tipurile) tetierelor: integrate/detașabile/separate (1)

9.10.4.2.   Numărul (numerele) de omologare de tip, dacă sunt disponibile:

Pentru tetiere neomologate încă

9.10.4.3.1.   O descriere detaliată a tetierei, cu specificarea, în special, a naturii materialului sau a materialelor din care se fabrică și, după caz, poziția și specificațiile întăriturilor și ale elementelor de ancorare pentru tipul de scaun pentru care se solicită omologarea:

În cazul unei tetiere „separate”

9.10.4.3.2.1.   O descriere detaliată a zonei structurale pe care trebuie să se fixeze tetiera:

9.10.4.3.2.2.   Schema dimensiunilor părților caracteristice ale structurii și tetierei:

Sisteme de încălzire pentru habitaclu

9.10.5.1.   O scurtă descriere a tipului de vehicul din punctul de vedere al sistemului de încălzire, dacă sistemul de încălzire folosește căldura lichidului de răcire:

O descriere detaliată a tipului de vehicul din punctul de vedere al sistemului de încălzire, dacă aerul de răcire sau gazele de eșapament sunt folosite ca sursă de căldură, inclusiv:

9.10.5.2.1.   Schița sistemului de încălzire în care se indică poziția acestuia în vehicul:

9.10.5.2.2.   Schiță a schimbătorului de căldură pentru sistemele de încălzire care folosesc gazele de evacuare sau a componentelor în care are loc schimbul de căldură (pentru sistemele de încălzire care folosesc aerul din sistemul de răcire):

9.10.5.2.3.   Schiță în secțiune a schimbătorului de căldură sau a componentelor în care are loc schimbul de căldură, în care se indică grosimea peretelui, materialele utilizate și caracteristicile suprafeței:

9.10.5.2.4.   Trebuie să se furnizeze specificațiile altor componente importante ale sistemului de încălzire, cum ar fi, de exemplu, ventilatorul, legate de modul lor de construire și datele tehnice:

O scurtă descriere a tipului de vehicul din punctul de vedere al sistemului de încălzire cu combustie și al controlului automat:

9.10.5.3.1.   Schiță a sistemului de încălzire cu combustie, a sistemului de admisie a aerului, a sistemului de evacuare, a rezervorului de combustibil, a sistemului de alimentare cu combustibil (inclusiv supapele) și a conectoarelor electrice care indică poziția lor în vehicul.

9.10.5.4.   Consum electric maxim: … kW

Componentele care influențează comportamentul mecanismului de direcție în cazul unui impact (Directiva 74/297/CEE)

9.10.6.1.   O descriere detaliată, cu fotografii și schițe, a tipului de vehicul din punctul de vedere al structurii, al dimensiunilor, al conductelor și al materialelor din care este făcută acea parte a vehiculului care se află în fața comenzii de direcție, inclusiv acele componente concepute pentru a contribui la absorbirea energiei în cazul unui impact cu comanda de direcție:

9.10.6.2.   Fotografii și/sau schițe ale componentelor vehiculului, altele decât cele descrise la 9.10.6.1, așa cum sunt identificate de către producător în acord cu serviciul tehnic, care pot influența comportamentul mecanismului de direcție în caz de impact:

Comportamentul materialelor utilizate la construcția interioară a anumitor categorii de autovehicule atunci când sunt expuse la foc (Directiva 95/28/CE)

Materialul (materialele) utilizat(e) pentru căptușirea plafonului

9.10.7.1.1.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile:

Pentru materialele neomologate

9.10.7.1.2.1.   Material (materiale) de bază/desemnare: …/…

9.10.7.1.2.2.   Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1):

9.10.7.1.2.3.   Tipul de înveliș (1):

9.10.7.1.2.4.   Grosimea maximă/minimă: …/… mm

Material(e) utilizat(e) pentru pereții posteriori și laterali

9.10.7.2.1.   Numărul (numerele) omologării de tip a componentei (componentelor), dacă este (sunt) cunoscut(e)

Pentru materialele neomologate

9.10.7.2.2.1.   Material (materiale) de bază/desemnare: …/…

9.10.7.2.2.2.   Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1):

9.10.7.2.2.3.   Tipul de înveliș (1):

9.10.7.2.2.4.   Grosimea maximă/minimă: …/… mm

Material (materiale) utilizat(e) pentru planșeu

9.10.7.3.1.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile:

Pentru materialele neomologate

9.10.7.3.2.1.   Material(e) de bază/desemnare: …/…

9.10.7.3.2.2.   Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1):

9.10.7.3.2.3.   Tipul de înveliș (1):

9.10.7.3.2.4.   Grosimea maximă/minimă: …/… mm

Material(e) utilizat(e) pentru capitonarea scaunelor

9.10.7.4.1.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile:

Pentru materialele neomologate

9.10.7.4.2.1.   Material(e) de bază/desemnare: …/…

9.10.7.4.2.2.   Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1):

9.10.7.4.2.3.   Tipul de înveliș (1):

9.10.7.4.2.4.   Grosimea maximă/minimă: …/… mm

Materialul (materialele) utilizate pentru încălzirea țevilor circuitului de ventilație

9.10.7.5.1.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile:

Pentru materialele neomologate

9.10.7.5.2.1.   Material(e) de bază/desemnare: …/…

9.10.7.5.2.2.   Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1):

9.10.7.5.2.3.   Tipul de înveliș (1):

9.10.7.5.2.4.   Grosimea maximă/minimă: …/…mm

Material(e) utilizat(e) pentru rafturile de bagaje

9.10.7.6.1.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile:

Pentru materialele neomologate

9.10.7.6.2.1.   Material(e) de bază/desemnare: …/…

9.10.7.6.2.2.   Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1):

9.10.7.6.2.3.   Tipul de înveliș (1):

9.10.7.6.2.4.   Grosimea maximă/minimă: …/… mm

Material(e) utilizat(e) în alte scopuri

9.10.7.7.1.   Utilizări prevăzute:

9.10.7.7.2.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile:

Pentru materialele neomologate

9.10.7.7.3.1.   Material (materiale) de bază/desemnare: …/…

9.10.7.7.3.2.   Material compozit/simplu (1), numărul de straturi (1):

9.10.7.7.3.3.   Tipul de înveliș (1):

9.10.7.7.3.4.   Grosimea maximă/minimă: …/… mm

Componente aprobate ca dispozitive complete (scaune, pereți despărțitori, rafturi pentru bagaje etc.)

9.10.7.8.1.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip al (ale) componentei (componentelor):

9.10.7.8.2.   Pentru dispozitivul complet: scaun, perete despărțitor, rafturi pentru bagaje etc. (1)

Proiecții exterioare (Directiva 74/483/CEE și Directiva 92/114/CEE)

9.11.1.   Dispunerea generală (schițe sau fotografii) care indică poziția proeminențelor exterioare:

9.11.2.   Desen și/sau fotografii, de exemplu, și dacă este relevant, ale stâlpilor portierei și ale geamului, ale grilelor prizelor de aer, ale grilajului radiatorului, ale ștergătoarelor de parbriz, ale canalelor de scurgere a apei de ploaie, ale mânerelor, ale glisierelor, ale voleturilor, ale balamalelor și încuietorilor portierelor, ale cârligelor, ale inelelor, ale ornamentelor, ale insignelor, ale emblemelor și ale adânciturilor și ale oricăror proeminențe exterioare și părți ale suprafeței exterioare care pot fi considerate de mare importanță (de exemplu echipamentul de iluminare). Dacă piesele enumerate în fraza anterioară nu sunt esențiale, acestea pot fi înlocuite, în scopuri de documentare, cu fotografii, însoțite atunci când este nevoie de detalii referitoare la dimensiuni și/sau de text:

9.11.3.   Desene ale părților de pe suprafața externă în conformitate cu punctul 6.9.1 din anexa I la Directiva 74/483/CEE:

9.11.4.   Desenul barelor de protecție:

9.11.5.   Desenul liniei planșeului:

Centuri de siguranță și alte sisteme de reținere

9.12.1.   Numărul și poziția centurilor de siguranță și a sistemelor de reținere, precum și a scaunelor pe care pot fi folosite:

(S = partea stângă, D = partea dreaptă, C = centru)

 

Marca de omologare CE de tip completă

Variantă, după caz

Dispozitiv de reglare în înălțime a centurii de siguranță (se indică da/nu/opțional)

Primul rând de scaune

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Al doilea rând de scaune (5)

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

9.12.2.   Natura și amplasarea sistemelor suplimentare de reținere (se indică da/nu/opțional):

(S = partea stângă, D = partea dreaptă, C = centru)

 

Airbag frontal

Airbag lateral

Dispozitivul de pretensionare a centurii

Primul rând de scaune

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Al doilea rând de scaune (6)

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

9.12.3.   Numărul și poziția ancorelor centurilor de siguranță și dovada respectării Directivei 76/115/CEE (de exemplu, numărul omologării CE de tip sau raportul de încercare):

9.12.4.   O scurtă descriere a componentelor electronice (dacă există):

Puncte de ancorare a centurilor de siguranță

9.13.1.   Fotografii și/sau desene ale caroseriei care indică poziția și dimensiunile punctelor de ancorare, inclusiv pe cea a punctelor R:

9.13.2.   Desene ale punctelor de ancorare a centurii și părți ale structurii vehiculului pe care le putem atașa (cu indicarea naturii materialelor utilizate):

9.13.3.   Desemnarea tipurilor (**) de centuri de siguranță autorizate pentru montarea în punctele de ancorare cu care este echipat vehiculul:

 

Amplasare punct de ancorare

Structură vehicul

Structură scaun

Primul rând de scaune

 

 

Scaun dreapta

Puncte de ancorare inferioare

exterior

interior

Puncte de ancorare superioare

 

Scaun central

Puncte de ancorare inferioare

dreapta

 

 

stânga

Puncte de ancorare superioare

 

Scaun stânga

Puncte de ancorare inferioare

exterior

 

 

interior

Puncte de ancorare superioare

 

Al doilea rând de scaune (7)

 

 

Scaun dreapta

Puncte de ancorare inferioare

exterior

interior

Puncte de ancorare superioare

 

Scaun central

Puncte de ancorare inferioare

dreapta

 

 

stânga

Puncte de ancorare superioare

 

Scaun stânga

Puncte de ancorare inferioare

exterior

 

 

interior

Puncte de ancorare superioare

 

9.13.4.   Descrierea unui tip special de centură de siguranță atunci când un punct de ancorare este amplasat în spătarul scaunului sau când are încorporat un dispozitiv de disipare a energiei:

Spațiu pentru montarea plăcuțelor de înmatriculare spate (specificați plaja de dimensiuni, după caz; se pot utiliza schițe, după caz)

9.14.1.   Înălțimea de la suprafața drumului, extremitatea superioară:

9.14.2.   Înălțimea de la suprafața drumului, extremitatea inferioară:

9.14.3.   Distanța de la centrul plăcii la planul longitudinal median al vehiculului:

9.14.4.   Distanța de la extremitatea stângă a vehiculului:

9.14.5.   Dimensiunile (lungimea × lățimea):

9.14.6.   Unghiul planului plăcii față de planul vertical:

9.14.7.   Unghiul de vizibilitate în plan orizontal:

Protecție posterioară antiîmpănare (Directiva 70/221/CEE)

9.15.0.   Prezență: da/nu/incompletă (1)

9.15.1.   Desenul pieselor vehiculului care joacă un rol în sistemul de protecție posterior antiîmpănare, de exemplu, schița vehiculului și/sau a șasiului cu poziția și sistemul de montare a celei mai late axe posterioare, schița sistemului de montare și/sau fixare a protecției posterioare antiîmpănare. Dacă protecția antiîmpănare nu este un dispozitiv special, desenul trebuie să indice clar că dimensiunile impuse sunt respectate:

9.15.2.   În cazul unui dispozitiv special, descrierea completă și/sau desenul protecției posterioare antiîmpănare (inclusiv a sistemelor de montare și fixare) sau, dacă este aprobată ca o unitate tehnică separată, numărul omologării CE de tip:

Apărători roți (Directiva 78/549/CEE)

9.16.1.   Descriere succintă a vehiculului din punctul de vedere al apărătorilor:

9.16.2.   Desene detaliate ale apărătorilor de roți care cuprind poziția lor în vehicul, în care se indică dimensiunile specificate în figura 1 din anexa I la Directiva 78/549/CEE, luându-se în considerare combinațiile anvelope/roți extreme:

Plăcuțe și inscripții regulamentare de identificare (Directiva 76/114/CEE)

9.17.1.   Fotografii și/sau desene ale amplasării plăcuțelor și inscripțiilor de identificare regulamentare și ale numărului de identificare al vehiculului:

9.17.2.   Fotografii și desene ale părții oficiale a plăcuțelor și a inscripțiilor (de exemplu, cu specificarea dimensiunilor):

9.17.3.   Fotografii și/sau desene ale numărului de identificare al vehiculului (de exemplu, cu specificarea dimensiunilor):

Declarația de conformitate a producătorului cu privire la cerințele punctului 1.1.1 din anexa II la Directiva 76/114/CEE

9.17.4.1.   Se explică semnificația caracterelor din a doua secțiune și, după caz, din a treia secțiune, folosite pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.3 din standardul ISO 3779-1983:

9.17.4.2.   În cazul în care caracterele din a doua secțiune sunt folosite pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.4 din standardul ISO 3779-1983, se indică aceste caractere:

Eliminarea interferenței radio

9.18.1.   Descrierea și schițe/fotografii ale formelor și materialelor constitutive ale părții de caroserie care formează compartimentul motor și partea din habitaclu cea mai apropiată de acesta:

9.18.2.   Desene sau fotografii ale poziției componentelor metalice din compartimentul motor (de exemplu, instalația de încălzire, roata de rezervă, filtrul de aer, mecanismul de direcție etc.):

9.18.3.   Tabelul și desenul echipamentelor de control al interferenței radio:

9.18.4.   Detalii privind valoarea nominală a rezistențelor de curent continuu și, în cazul cablurilor de aprindere rezistive, detalii privind rezistența lor nominală pe metru:

Protecție laterală (Directiva 89/297/CEE)

9.19.0.   Prezență: da/nu/incompletă (1)

9.19.1.   Desenul pieselor vehiculului care joacă un rol în sistemul de protecție laterală, adică desenul vehiculului și/sau al șasiului cu poziția și sistemul de montare a axei (axelor), desenul sistemului de montare și/sau fixare a dispozitivului (dispozitivelor) de protecție laterală. Dacă protecția laterală este obținută fără un dispozitiv de protecție laterală, desenul trebuie să indice clar că dimensiunile impuse sunt respectate:

9.19.2.   În cazul dispozitivelor de protecție laterală, descrierea completă și/sau desenul acestor dispozitive (inclusiv sistemele de montare și fixare) sau numărul (numerele) de omologare CE de tip al(e) componentei (componentelor):

Sistem antiîmproșcare (Directiva 91/226/CEE)

9.20.0.   Prezență: da/nu/incompletă (1)

9.20.1.   Descriere succintă a vehiculului din punctul de vedere al sistemului antiîmproșcare și al componentelor acestuia:

9.20.2.   Desene detaliate ale sistemului antiîmproșcare care cuprind poziția acestuia în vehicul, în care se indică dimensiunile specificate în anexa III la Directiva 91/226/CEE, luându-se în considerare combinațiile anvelope/roți extreme:

9.20.3.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip al(e) dispozitivului (dispozitivelor) antiîmproșcare, dacă sunt disponibile:

Rezistența la impact lateral (Directiva 96/27/CE)

9.21.1.   Va fi furnizată o descriere detaliată a vehiculului, cu fotografii și/sau schițe, din punctul de vedere al structurii, dimensiunilor, liniilor și materialelor pereților laterali ai habitaclului (exterior și interior), inclusiv detalii specifice referitoare la sistemul de protecție, după caz:

Protecție anterioară antiîmpănare

9.22.1.   Desenul pieselor vehiculului care joacă un rol în sistemul de protecție anterior antiîmpănare, adică schița vehiculului și/sau a șasiului cu schița sistemului de montare și/sau fixare a protecției anterioare antiîmpănare. Dacă protecția antiîmpănare nu este asigurată cu ajutorul unui dispozitiv special, desenul trebuie să indice clar că dimensiunile impuse sunt respectate:

9.22.2.   În cazul unui dispozitiv special, descrierea completă și/sau desenul protecției anterioare antiîmpănare (inclusiv a sistemelor de montare și fixare), sau, dacă este aprobată ca o unitate tehnică separată, numărul omologării CE de tip:

Protecția pietonilor

9.23.1.   Va fi furnizată o descriere detaliată, inclusiv fotografii și/sau desene, a vehiculului în ceea ce privește structura, dimensiunile, liniile relevante de referință, precum și materialele din care este construită partea frontală a vehiculului (la interior și la exterior). Această descriere trebuie să conțină detaliile oricărui sistem de protecție activă instalat.

10.   DISPOZITIVE DE ILUMINARE ȘI SEMNALIZARE LUMINOASĂ

10.1.   Tabelul tuturor dispozitivelor: număr, marcă, model, marcă de omologare CE de tip, intensitatea maximă a fazei de drum, culoare, avertizor:

10.2.   Schița poziției dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă:

Pentru fiecare lampă și catadioptru menționat în Directiva 76/756/CEE, furnizați următoarele informații (în scris și/sau sub formă de schemă)

10.3.1.   Desene care ilustrează aria suprafeței iluminate:

10.3.2.   Metoda utilizată pentru definirea suprafeței aparente (punctul 2.10 din documentația la care se face referire în anexa II la Directiva 76/756/CEE, punctul 1):

10.3.3.   Axa de referință și centrul de referință:

10.3.4.   Modul de funcționare a lămpilor escamotabile:

10.3.5.   Toate datele referitoare la sistemul de montare și cablaj:

Faruri de întâlnire: orientarea normală în conformitate cu punctul 6.2.6.1 din documentația la care se face referire în anexa II la Directiva 76/756/CEE, punctul 1.

10.4.1.   Valoarea reglajului inițial:

10.4.2.   Amplasarea marcajului:

10.4.3.

Descriere/schiță (1) și tipul de dispozitiv de reglare a înălțimii fascicolului farurilor (de exemplu, automat, manual cu trepte de reglare, manual cu reglare continuă): …

Valabil numai pentru vehiculele cu dispozitiv de reglare a înălțimii fascicolului farurilor

10.4.4.

Dispozitiv de comandă: …

10.4.5.

Repere: …

10.4.6.

Marcaje care indică stadiile de încărcare ale vehiculului: …

10.5.   O scurtă descriere a componentelor electrice/electronice, altele decât lămpile (dacă există):

11.   LEGĂTURILE DINTRE VEHICULELE TRACTOARE ȘI REMORCI SAU SEMIREMORCI

11.1.   Clasa și tipul dispozitivului (dispozitivelor) de cuplare existente sau care urmează a fi montate:

11.2.   Caracteristici D, U, S și V ale dispozitivului (dispozitivelor) de cuplare montate și caracteristicile minime D, U, S și V ale dispozitivului (dispozitivelor) care urmează să fie montate: … daN

11.3.   Instrucțiuni pentru montarea pe vehicul a tipului de dispozitiv de cuplare și fotografii sau desene ale punctelor de fixare de vehicul, stabilite de producător; informații suplimentare, dacă folosirea tipului de dispozitiv de cuplare este restricționată la anumite variante sau versiuni ale tipului de vehicul:

11.4.   Informații privind echiparea cu suporți de tractare și plăci de montaj:

11.5.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip:

12.   DIVERSE

Dispozitiv (dispozitive) de avertizare sonoră

12.1.1.   Amplasarea, metoda de fixare, montarea și orientarea dispozitivului (dispozitivelor), cu specificarea dimensiunilor:

12.1.2.   Numărul dispozitivului (dispozitivelor):

12.1.3.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip:

12.1.4.   Schema circuitului electric/pneumatic (1):

12.1.5.   Tensiunea sau presiunea nominală:

12.1.6.   Schița dispozitivului de montare:

Dispozitive care împiedică utilizarea neautorizată a vehiculului

Dispozitiv de protecție

12.2.1.1.   O descriere detaliată a tipului de vehicul din punctul de vedere al dispunerii și al construcției comenzii sau unității pe care acționează dispozitivul de protecție:

12.2.1.2.   Schițe ale dispozitivului de protecție și ale sistemului de montare al acestuia:

12.2.1.3.   O descriere tehnică a dispozitivului:

12.2.1.4.   Precizări referitoare la combinațiile de blocare utilizate:

Dispozitiv de imobilizare a vehiculului

12.2.1.5.1.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile:

Pentru dispozitive de imobilizare care nu au fost încă omologate

12.2.1.5.2.1.   O descriere tehnică detaliată a dispozitivului de imobilizare și a măsurilor luate pentru a preveni activarea nedorită a acestuia:

12.2.1.5.2.2.   Sistemul (sistemele) asupra căruia (cărora) acționează dispozitivul de imobilizare:

12.2.1.5.2.3.   Numărul codurilor interschimbabile efective, după caz:

Sistemul de alarmă (dacă există)

12.2.2.1.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile:

Pentru sistemele de alarmă care nu au fost încă omologate

12.2.2.2.1.   O descriere detaliată a sistemului de alarmă și a pieselor vehiculului care țin de sistemul de alarmă montat:

12.2.2.2.2.   O listă a principalelor componente ale sistemului de alarmă:

12.2.3.   O scurtă descriere a componentelor electronice (dacă există):

Dispozitiv (dispozitive) de remorcare

12.3.1.   Față: Cârlig/ochet/altul (1)

12.3.2.   Spate: Cârlig/ochet/altul/niciunul (1)

12.3.3.   Desenul sau fotografia șasiului/zonei caroseriei, care să ilustreze poziția, construcția și sistemul de montare a dispozitivului (dispozitivelor) de remorcare:

12.4.   Detalii despre orice dispozitive care nu țin de motor și care sunt concepute pentru a influența consumul de combustibil (dacă nu sunt incluse la alte subpuncte):

12.5.   Detalii despre orice dispozitive care nu țin de motor și care sunt concepute pentru reducerea zgomotului (dacă nu sunt incluse la alte subpuncte):

Limitatoare de viteză (Directiva 92/24/CEE)

12.6.1.   Producător(i):

12.6.2.   Tip(uri):

12.6.3.   Numărul (numerele) de omologare de tip, dacă sunt disponibile:

12.6.4.   Viteza sau plaja de viteză la care trebuie să fie reglat limitatorul de viteză: … km/h

Tabel referitor la montarea și utilizarea transmițătoarelor de frecvențe radio în vehicule, după caz:

Benzile de frecvențe (Hz)

puterea maximă la ieșire (W)

poziția antenei pentru vehicule, condiții specifice de montare și/sau utilizare

Solicitantul omologării de tip trebuie să furnizeze de asemenea, după caz:

Apendicele 1

O listă [cu marca (mărcile) și tipul (tipurile) tuturor componentelor electrice și electronice vizate de prezenta directivă (a se vedea punctele 2.1.9 și 2.1.10 din Directiva 2004/104/CE] care nu au fost enumerate anterior.

Apendicele 2

Schema sau schița dispunerii generale a componentelor electrice și/sau electronice (vizate de Directiva 2004/104/CE) și dispunerea generală a cablajului.

Apendicele 3

Descrierea vehiculului selectat să reprezinte tipul

Stilul caroseriei:

Cu volanul pe dreapta sau pe stânga:

Ampatament:

Apendicele 4

Rapoartele de încercare relevante, furnizate de către producător sau de laboratoare aprobate/recunoscute în scopul obținerii certificatului de omologare de tip.

12.7.1.   Vehicul echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz: da/nu (se taie mențiunea inutilă).

12.7.2.   Vehicul echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 79 GHz: da/nu (se taie mențiunea inutilă)

13.   DISPOZIȚII SPECIALE APLICABILE VEHICULELOR UTILIZATE PENTRU TRANSPORTUL DE PASAGERI, CU MAI MULT DE OPT LOCURI PE SCAUNE ÎN AFARĂ DE SCAUNUL CONDUCĂTORULUI AUTO

Clasa vehiculului (clasa I, clasa II, clasa III, clasa A, clasa B):

13.1.1.   Numărul de omologare CE de tip a caroseriei omologată ca unitate tehnică separată: …

13.1.2.   Tipuri de șasiu pe care se pot instala caroserii omologate CE [producător(i) și tipuri de vehicul(e) incomplet(e)]:

Zona pentru pasageri (m2)

13.2.1.   Total (S0):

13.2.2.   Puntea superioară (S0a) (1):

13.2.3.   Puntea inferioară (S0b) (1):

13.2.4.   Pentru pasageri în picioare (S1):

Număr de locuri (pe scaune și în picioare)

13.3.1.   Total (N):

13.3.2.   Puntea superioară (Na) (1):

13.3.3.   Puntea inferioară (Nb) (1):

Număr de locuri pe scaune

13.4.1.   Total (A):

13.4.2.   Puntea superioară (Aa) (1):

13.4.3.   Puntea inferioară (Ab) (1):

13.5.   Numărul de uși de serviciu:

Numărul de ieșiri de urgență (uși, geamuri, trape de evacuare, scări interioare și scări parțiale):

13.6.1.   Total:

13.6.2.   Puntea superioară (1):

13.6.3.   Puntea inferioară (1):

13.7.   Volumul compartimentului pentru bagaje (m3):

13.8.   Zona de pe pavilion destinată transportului de bagaje (m2):

13.9.   Dispozitive tehnice care facilitează accesul la vehicule (de exemplu, rampa, platforma elevatoare, sistemul de coborâre a suspensiei), dacă există:

Rezistența suprastructurii

13.10.1.   Numărul (numerele) de omologare CE de tip, dacă sunt disponibile:

Pentru suprastructuri care nu au fost încă omologate

13.10.2.1.   O descriere detaliată a suprastructurii tipului de vehicul, inclusiv dimensiunile sale, configurația și materialele din care este făcută și sistemul de fixare pe orice cadru de șasiu:

13.10.2.2.   Desene ale vehiculului și piesele interioare care influențează rezistența suprastructurii sau spațiul de supraviețuire:

13.10.2.3.   Poziția centrului de greutate al vehiculului, în sensul de mers, în plan longitudinal, transversal și vertical:

13.10.2.4.   Distanța maximă dintre liniile mediane ale scaunelor exterioare ale pasagerilor:

13.11.   Punctele din Directiva […/…/CE] care trebuie să fie respectate și demonstrate pentru această unitate tehnică:

14.   DISPOZIȚII SPECIALE PENTRU VEHICULELE DESTINATE TRANSPORTULUI DE MATERIALE PERICULOASE (Directiva 98/91/CE)

Echipamente electrice în conformitate cu Directiva 94/55/CE

14.1.1.   Protecție împotriva supraîncălzirii conductoarelor:

14.1.2.   Tipul de disjunctor:

14.1.3.   Tipul și funcționarea întrerupătorului principal al bateriei:

14.1.4.   Descrierea și amplasarea barierei de siguranță pentru tahograf:

14.1.5.   Descrierea instalațiilor aflate în permanență sub tensiune: se indică norma europeană aplicabilă:

14.1.6.   Construcția și protecția instalației electrice situate în partea din spate a cabinei conducătorului auto:

Prevenirea riscurilor de incendiu

14.2.1.   Tipul de material greu inflamabil din cabina conducătorului auto:

14.2.2.   Tipul de scut termic din spatele cabinei conducătorului auto (după caz):

14.2.3.   Poziția motorului și sistemul său de protecție termică:

14.2.4.   Poziția sistemului de evacuare și protecția sa termică:

14.2.5.   Tipul și concepția sistemului de protecție termică al sistemului de frânare de durată:

14.2.6.   Tipul, concepția și poziția sistemului de încălzire prin combustie:

Cerințe speciale pentru caroserie, dacă există, în conformitate cu Directiva 94/55/CE

14.3.1.   Descrierea măsurilor luate pentru respectarea cerințelor care se aplică vehiculelor de tipul EX/II și EX/III:

14.3.2.   În cazul vehiculelor de tipul EX/III, rezistența la căldura venită din exterior:

Note explicative

(*)

Se completează aici valorile superioare și inferioare pentru fiecare variantă.

(**)

Pentru simbolurile și mărcile care urmează să fie folosite, a se vedea anexa III, punctele 1.1.3 și 1.1.4 din Directiva 77/541/CEE. În cazul centurilor de tip S, specificați natura tipului (tipurilor).

(***)

Informațiile referitoare la componente nu sunt necesare aici, dacă sunt incluse în certificatul de omologare al instalației.

(+)

Vehiculele care pot fi alimentate atât cu benzină, cât și cu combustibil gazos, care însă sunt dotate cu sistem pe benzină numai pentru situații de urgență sau pentru demarare, și al căror rezervor de benzină nu are capacitatea mai mare de 15 litri, pentru încercare sunt considerate vehicule care funcționează doar cu combustibil gazos.

(+++)

Numai în scopul definirii vehiculelor de teren.

(#)

Astfel încât valoarea efectivă să fie clară pentru fiecare configurație tehnică a tipului de vehicul.

(1)

Se șterge ce nu este valabil (există cazuri în care nu trebuie să se șteargă nimic, atunci când există mai multe variante posibile).

(2)

Specificați toleranța.

(a)

Pentru fiecare componentă omologată, descrierea poate fi înlocuită cu o referire la acea omologare. În același mod, o componentă nu trebuie descrisă dacă construcția sa reiese în mod clar din diagramele sau schițele anexate formularului. Pentru fiecare dispozitiv pentru care trebuie anexate desene sau fotografii, este necesar să se prezinte numere documentelor anexate corespunzătoare

(b)

Dacă mijloacele de identificare conțin caractere care nu sunt relevante pentru descrierea vehiculului, a tipurilor de componente sau a unităților tehnice separate care fac obiectul acestui document informativ, aceste caractere sunt reprezentate în documentație prin simbolul „?” (de exemplu, ABC??123??).

(c)

Clasificat în conformitate cu definițiile din anexa II secțiunea A.

(d)

Dacă este posibil, desemnare în conformitate cu norma europeană. Dacă nu, furnizați următoarele informații:

descrierea materialului;

punctul de cedare;

rezistența la rupere;

alungirea (în procente);

duritatea Brinell.

(e)

În cazul unui model cu o cabină normală și în cazul altuia cu o cabină cu cușetă, trebuie declarate ambele greutăți și ambele dimensiuni.

(f)

Standardul ISO 612-1978, punctul 6.4.

(g)

Standardul ISO 612-1978, punctul 6.19.2.

(h)

Standardul ISO 612-1978, punctul 6.20.

(i)

Standardul ISO 612-1978, punctul 6.5.

(j)

Standardul ISO 612-1978, punctul 6.1, și, pentru vehiculele altele decât cele din categoria M1: Directiva 97/27/CE, anexa I secțiunea 2.4.1.

(k)

Standardul ISO 612-1978, punctul 6.2, și, pentru vehiculele altele decât cele din categoria M1: Directiva 97/27/CE, anexa I secțiunea 2.4.2.

(l)

Standardul ISO 612-1978, punctul 6.3, și, pentru vehiculele altele decât cele din categoria M1: Directiva 97/27/CE, anexa I secțiunea 2.4.3.

(m)

Standardul ISO 612-1978, punctul 6.6.

(n)

Standardul ISO 612-1978, punctul 6.7.

(na)

Standardul ISO 612-1978, punctul 6.10.

(nb)

Standardul ISO 612-1978, punctul 6.11.

(nc)

Standardul ISO 612-1978, punctul 6.9.

(nd)

Standardul ISO 612-1978, punctul 6.18.1.

(o)

Masa conducătorului auto și, după caz, masa membrului echipajului este evaluată la 75 kg (divizată în 68 kg masa personală și 7 kg masa bagajului, în conformitate cu Standardul ISO 2416-1992), rezervorul de combustibil este plin în proporție de 90 %, și celelalte sisteme care conțin lichide (cu excepția celor pentru apa reziduală), în proporție de 100 % față de capacitatea indicată de producător.

(p)

„Consola spate” este distanța orizontală dintre punctul de cuplaj al remorcii cu axă centrală și axa de simetrie a axei (axelor) spate.

(q)

În cazul motoarelor și sistemelor neconvenționale, producătorul trebuie să furnizeze informații echivalente.

(r)

Această cifră se rotunjește la zecime de milimetru.

(s)

Această valoare trebuie să fie calculată (π = 3,1416) și rotunjită la cm3.

(t)

Determinată în conformitate cu cerințele din Directiva 80/1269/CEE.

(u)

Determinată în conformitate cu cerințele din Directiva 80/1268/CEE.

(v)

Detaliile specificate trebuie prezentate pentru oricare variantă propusă.

(w)

Este permisă o toleranță de 5 %.

(x)

„Punctul R” sau „punctul de referință pentru locurile așezat” este un punct definit de producătorul vehiculului pentru fiecare scaun și stabilit în raport cu sistemul de referință tridimensional, așa cum este menționat în anexa III la Directiva 77/649/CEE.

(y)

Pentru remorci sau semiremorci și pentru vehiculele cu remorcă sau semiremorcă ce exercită o presiune verticală semnificativă asupra dispozitivului de atelaj sau asupra atelajului, această valoare, divizată de intensitatea normală a greutății, este adăugată la masa maximă tehnic admisă.

(z)

„Comanda avansată” este o configurație în care mai mult de jumătate din lungimea motorului este în spatele celui mai avansat punct al bazei parbrizului și în spatele butucului volanului în sfertul anterior al vehiculului.


(1)  

x

=

da

=

nu sau nu este disponibil separat

o

=

opțional.

(2)  

d

=

direct pe comandă, indicator sau martor

c

=

în imediata apropiere

(3)  

x

=

da

=

nu sau nu este disponibil separat

o

=

opțional.

(4)  

d

=

direct pe comandă, indicator sau avertizor

c

=

în imediata apropiere

(5)  Tabelul poate fi extins, dacă este nevoie, în cazul vehiculelor cu mai mult de două rânduri de scaune sau dacă există mai mult de trei scaune pe lățimea vehiculului.

(6)  Tabelul poate fi extins, dacă este nevoie, în cazul vehiculelor cu mai mult de două rânduri de scaune sau dacă există mai mult de trei scaune pe lățimea vehiculului.

(7)  Tabelul poate fi extins, dacă este nevoie, în cazul vehiculelor cu mai mult de două rânduri de scaune sau dacă există mai mult de trei scaune pe lățimea vehiculului.

ANEXA II

Definirea categoriilor și a tipurilor de vehicule

A.   DEFINIREA CATEGORIILOR DE VEHICULE

Categoriile de vehicule se definesc conform următoarei clasificări: (Atunci când se face referire la „masa maximă” în definițiile următoare, aceasta înseamnă „masa maximă tehnic admisibilă”, conform punctului 2.8 din anexa I.)

Categoria M:

Autovehicule cu cel puțin patru roți, proiectate și construite pentru transportul pasagerilor.

Categoria M1:

Vehicule proiectate și construite pentru transportul pasagerilor, care au cel mult opt locuri pe scaune, în afara scaunului conducătorului auto.

Categoria M2:

Vehicule proiectate și construite pentru transportul pasagerilor, cu mai mult de opt locuri pe scaune în afara scaunului conducătorului auto și cu o masă maximă mai mică sau egală cu 5 tone.

Categoria M3:

Vehicule proiectate și construite pentru transportul pasagerilor, cu mai mult de opt locuri pe scaune în afara scaunului conducătorului auto și cu o masă maximă mai mare de 5 tone.

Tipurile de caroserie și codificările corespunzătoare pentru vehiculele din categoria M sunt definite în partea C a prezentei anexe, la punctul 1 (vehicule din categoria M1) și la punctul 2 (vehicule din categoriile M2 și M3), pentru a fi folosite în scopul specificat în acea parte.

Categoria N:

Autovehicule cu cel puțin patru roți, proiectate și construite pentru transportul mărfurilor.

Categoria N1:

Vehicule proiectate și construite pentru transportul mărfurilor, având o masă maximă mai mică sau egală cu 3,5 tone.

Categoria N2:

Vehicule proiectate și construite pentru transportul mărfurilor, având o masă maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai mică sau egală cu 12 tone.

Categoria N3:

Vehicule proiectate și construite pentru transportul mărfurilor, având o masă maximă mai mare de 12 tone.

În cazul unui vehicul tractor proiectat să tracteze o semiremorcă sau o remorcă cu axă centrală, masa ce se ia în considerare pentru clasificarea vehiculului este masa proprie a vehiculului tractor, la care se adaugă masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxime transferată vehiculului tractor de semiremorcă sau de remorca cu axă centrală și, după caz, masa maximă a încărcăturii proprii a vehiculului tractor.

Tipurile de caroserie și codificările corespunzătoare pentru vehiculele din categoria N sunt definite în partea C a prezentei anexe, la punctul 3, pentru a fi folosite în scopul specificat în acea parte.

Categoria O:

Remorci (inclusiv semiremorci).

Categoria O1:

Remorci cu masă maximă mai mică sau egală cu 0,75 tone.

Categoria O2:

Remorci cu masă maximă mai mare de 0,75 tone, dar mai mică sau egală cu 3,5 tone.

Categoria O3:

Remorci cu masă maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai mică sau egală cu 10 tone.

Categoria O4:

Remorci cu masă maximă mai mare de 10 tone.

În cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, masa ce se ia în considerare pentru clasificarea remorcii corespunde sarcinii verticale statice maxime transmisă la sol de către axa sau axele semiremorcii sau remorcii cu axă centrală când este cuplată la vehiculul tractor și încărcată cu sarcina sa maximă.

Tipurile de caroserie și codificările corespunzătoare pentru vehiculele din categoria O sunt definite în partea C a prezentei anexe, la punctul 4, pentru a fi folosite în scopul specificat în acea parte.

Vehicule de teren (simbol G)

4.1.   Vehiculele din categoria N1, cu masa maximă mai mică sau egală cu două tone, și vehiculele din categoria M1 sunt considerate vehicule de teren, dacă au:

cel puțin o axă față și cel puțin o axă spate concepute să fie acționate simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei axe poate fi decuplată;

cel puțin un mecanism de blocare a diferențialului sau cel puțin un mecanism cu efect similar și dacă pot urca o rampă de 30 %, calculată pentru vehiculul „solo”.

Suplimentar, aceste vehicule trebuie să îndeplinească cel puțin cinci dintre următoarele șase condiții:

unghiul de atac să fie de cel puțin 25 de grade;

unghiul de degajare să fie de cel puțin 20 de grade;

unghiul de rampă să fie de cel puțin 20 de grade;

garda la sol sub axa față să fie de cel puțin 180 mm;

garda la sol sub axa spate să fie de cel puțin 180 mm;

garda la sol sub axa spate să fie de cel puțin 200 mm.

4.2.   Vehiculele din categoria N1 cu masa maximă mai mare de două tone sau din categoria N2, M2 sau M3 cu masa maximă mai mică sau egală cu 12 tone sunt considerate vehicule de teren fie dacă toate roțile sunt proiectate să fie acționate simultan, inclusiv vehiculele la care acționarea unei axe poate fi decuplată, fie dacă sunt îndeplinite următoarele trei condiții:

cel puțin o axă față și cel puțin o axă spate sunt proiectate să fie acționate simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei axe poate fi decuplată;

există cel puțin un mecanism de blocare a diferențialului sau cel puțin un mecanism cu efect similar;

pot urca o rampă de 25 %, calculată pentru vehiculul „solo”.

4.3.   Vehiculele din categoria M3, cu masa maximă mai mare de 12 tone sau din categoria N3 sunt considerate vehicule de teren fie dacă toate roțile sunt proiectate să fie acționate simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei axe poate fi decuplată, fie dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

cel puțin jumătate dintre roți sunt roți motoare;

există cel puțin un mecanism de blocare a diferențialului sau cel puțin un mecanism cu efect similar;

pot urca o rampă de 25 %, calculată pentru vehiculul „solo”;

îndeplinesc cel puțin patru dintre următoarele șase condiții:

unghiul de atac să fie de cel puțin 25 de grade,

unghiul de degajare să fie de cel puțin 25 de grade;

unghiul de rampă să fie de cel puțin 25 de grade;

garda la sol sub axa față să fie de cel puțin 250 mm;

garda la sol sub axa spate să fie de cel puțin 300 mm;

garda la sol sub axa spate să fie de cel puțin 250 mm.

Condiții de încărcare și verificare.

4.4.1.   Vehiculele din categoria N1 cu o masă maximă mai mică sau egală cu două tone și vehiculele din categoria M1 trebuie să fie în stare de exploatare, respectiv cu lichid de răcire, lubrifianți, combustibil, scule, roată de rezervă și conducător auto [a se vedea nota de subsol (o) din anexa I].

4.4.2.   Autovehiculele, altele decât cele la care se face referire în 4.4.1, trebuie să fie încărcate până la masa maximă tehnic admisibilă declarată de producător.

4.4.3.   Capacitatea de a urca rampele impuse (25 % și 30 %) este verificată printr-un calcul simplu. Totuși, în cazuri excepționale, serviciile tehnice pot solicita ca un vehicul de tipul respectiv să le fie prezentat pentru a fi supus unei încercări efective.

4.4.4.   La măsurarea unghiurilor de atac, de degajare și de rampă nu se iau în considerare dispozitivele de protecție antiîmpănare.

Definiții și schițe ale gărzii la sol. [Pentru definiții ale unghiului de atac, ale unghiului de degajare, ale unghiului de rampă, a se vedea anexa I, notele de subsol (na), (nb) și (nc)].

4.5.1.   „Garda la sol între axe” înseamnă distanța cea mai mică dintre planul solului și punctul fix cel mai coborât al vehiculului. Axele multiple sunt considerate ca o singură axă.

Image

4.5.2.   „Garda la sol sub o axă” înseamnă distanța dintre cel mai înalt punct al arcului de cerc care trece prin centrul petei de contact a roților unei axe (roțile interioare, în cazul pneurilor jumelate) și care atinge punctul fix cel mai coborât al vehiculului între roți.

Nicio parte rigidă a vehiculului nu se poate afla în zona hașurată din diagramă. După caz, garda la sol a mai multor axe se indică în conformitate cu dispunerea lor, de exemplu, 280/250/250.

Image

4.6.   Simbolizare

Simbolul „G” trebuie să fie combinat cu simbolul „M” sau „N”. De exemplu, un vehicul de categoria N1 adecvat pentru utilizarea de teren este simbolizat N1G.

„Vehicul cu destinație specială” înseamnă un vehicul destinat îndeplinirii unei funcții care necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale. Această categorie include vehiculele accesibile scaunelor rulante.

5.1.   „Autorulotă” înseamnă un vehicul special din categoria M care include, din construcție, facilități de locuit și care conține cel puțin următoarele echipamente:

scaune și masă;

paturi obținute eventual prin transformarea scaunelor;

spațiu pentru bucătărie și

spații de depozitare.

Aceste echipamente trebuie să fie bine fixate; totuși, masa poate fi astfel proiectată, încât să se poată rabata ușor.

5.2.   „Vehicule blindate” înseamnă vehicule destinate protecției pasagerilor și/sau mărfurilor transportate și care respectă cerințele aplicabile blindajelor antiglonț.

5.3.   „Ambulanțe” înseamnă autovehicule din categoria M destinate transportului persoanelor bolnave sau rănite și dotate cu echipamente speciale în acest scop.

5.4.   „Autovehicule funerare” înseamnă autovehicule din categoria M destinate transportului persoanelor decedate și dotate cu echipamente speciale în acest scop.

5.5.   „Vehicul accesibil scaunelor rulante” înseamnă un vehicul din categoria M1, construit sau transformat astfel încât în el să încapă una sau mai multe persoane așezate în scaunele lor rulante atunci când vehiculul se află în mișcare pe șosea.

5.6.   „Rulote” – a se vedea Standardul ISO 3833-77, punctul 3.2.1.3

5.7.   „Automacarale mobile” înseamnă un vehicul special din categoria N3, care nu este echipat pentru transportul de mărfuri și care este dotat cu o macara al cărei moment de ridicare este mai mare sau egal cu 400 kNm.

5.8.   „Alte vehicule cu destinație specială” înseamnă vehicule definite ca la punctul 5, cu excepția celor menționate la punctele 5.1-5.6.

Codificările corespunzătoare categoriei „vehicule cu destinație specială” sunt definite în partea C a prezentei anexe, la punctul 5, pentru a fi utilizate în scopul specificat în acea parte.

B.   DEFINIREA TIPURILOR DE VEHICULE

1.   Pentru scopul categoriei M1:

Un „tip” constă în vehicule care nu diferă între ele cel puțin din următoarele puncte de vedere esențiale:

producătorul;

denumirea de tip dată de producător;

caracteristici esențiale de construcție și proiectare:

șasiu/podea (diferențe evidente și fundamentale),

motor (ardere internă/electric/hibrid).

„Variantă” a unui tip înseamnă vehicule în cadrul unui tip care nu diferă între ele cel puțin din punct de vedere al următoarelor aspecte esențiale:

tipul caroseriei (de exemplu, berlină, berlină cu hayon, cupeu, cabriolet, break, vehicul cu utilizare multiplă):

motor:

principiul de funcționare (ca la punctul 3.2.1.1 din anexa III);

numărul și dispunerea cilindrilor;

diferențe de putere de peste 30 % (cea mai mare este de peste 1,3 ori mai mare decât cea mai mică);

diferențe de cilindree de peste 20 % (cea mai mare este de peste 1,2 ori mai mare decât cea mai mică);

axe motoare (număr, amplasare, interconectare);

axe directoare (număr, amplasare).

„Versiune” a unei variante înseamnă vehicule care constau într-o combinație de elemente prezentate în dosarul de omologare depus conform cerințelor din anexa VIII.

Specificațiile multiple ale următorilor parametri nu pot fi combinate în cadrul unei singure versiuni:

masa maximă tehnic admisibilă;

cilindreea;

puterea netă maximă;

tipul de cutie de viteze și numărul de trepte;

numărul maxim de locuri șezând, conform definiției din anexa II C.

2.   Pentru scopurile categoriilor M2 și M3:

Un „tip” constă în vehicule care nu diferă cel puțin din următoarele puncte de vedere esențiale:

producătorul;

denumirea de tip dată de producător;

categoria;

caracteristici esențiale de construcție și proiectare:

șasiu/caroserie cu structură autoportantă, fără/cu etaj, nearticulat/articulat (diferențe evidente și fundamentale),

număr de axe;

motor (ardere internă/electric/hibrid).

„Variantă” a unui tip înseamnă vehicule în cadrul unui tip care nu diferă între ele cel puțin din punct de vedere al următoarelor aspecte esențiale:

clasă, conform definiției din Directiva 2001/85/CE a Parlamentului European și Consiliului din 20 noiembrie 2001 privind dispozițiile speciale aplicabile vehiculelor destinate transportului de pasageri care au mai mult de opt locuri pe scaune în plus față de locul conducătorului auto (1) (numai pentru vehicule complete);

stadiul fabricației (de exemplu, complet/incomplet);

motor:

principiul de funcționare (ca la punctul 3.2.1.1 din anexa III);

numărul și dispunerea cilindrilor;

diferențe de putere de peste 50 % (cea mai mare este de peste 1,5 ori mai mare decât cea mai mică);

diferențe de capacitate de peste 50 % (cea mai mare este de peste 1,5 ori mai mare decât cea mai mică);

amplasare (față, centru, spate);

diferențe de masă maximă tehnic admisibilă de peste 20 % (cea mai mare este de peste 1,2 ori mai mare decât cea mai mică);

axe motoare (număr, poziție, interconectare);

axe directoare (număr, poziție).

„Versiune” a unei variante înseamnă vehicule care constau într-o combinație de elemente prezentate în dosarul de omologare depus conform cerințelor din anexa VIII.

3.   Pentru scopurile categoriilor N1, N2 și N3:

Un „tip” constă în vehicule care nu diferă cel puțin din următoarele puncte de vedere esențiale:

producătorul;

denumirea de tip dată de producător;

categoria;

criterii esențiale de construcție și proiectare:

șasiu/podea (diferențe evidente și fundamentale);

număr de axe;

motor (ardere internă/electric/hibrid).

„Variantă” a unui tip înseamnă vehicule în cadrul unui tip care nu diferă între ele cel puțin din punct de vedere al următoarelor aspecte esențiale:

concept structural al caroseriei (de exemplu, cu platformă/basculantă/cisternă/vehicul tractor pentru semiremorcă) (numai pentru vehicule complete);

stadiul fabricației (de exemplu, complet/incomplet);

motor:

principiul de funcționare (ca la punctul 3.2.1.1 din anexa III);

numărul și dispunerea cilindrilor;

diferențe de putere de peste 50 % (cea mai mare este de peste 1,5 ori mai mare decât cea mai mică);

diferențe de capacitate de peste 50 % (cea mai mare este de peste 1,5 ori mai mare decât cea mai mică);

diferențe de masă maximă tehnic admisibilă de peste 20 % (cea mai mare este de peste 1,2 ori mai mare decât cea mai mică);

axe motoare (număr, poziție, interconectare);

axe directoare (număr și poziție).

„Versiune” a unei variante înseamnă vehicule care constau într-o combinație de elemente prezentate în dosarul de omologare depus conform cerințelor din anexa VIII.

4.   Pentru scopurile categoriilor O1, O2, O3 și O4:

Un „tip” constă în vehicule care nu diferă cel puțin din următoarele puncte de vedere esențiale:

producătorul;

denumirea de tip dată de producător;

categoria;

aspecte esențiale de construcție și proiectare:

șasiu/podea (diferențe evidente și fundamentale);

număr de axe;

remorcă cu proțap/semiremorcă/remorcă cu axă centrală;

tipul sistemului de frânare (de exemplu, fără frâne/inerțial/servofrână).

„Variantă” a unui tip înseamnă vehicule în cadrul unui tip care nu diferă între ele cel puțin din punct de vedere al următoarelor aspecte esențiale:

stadiul fabricației (de exemplu, complet/incomplet);

stilul caroseriei (de exemplu, caravană/platformă/cisternă) (numai pentru vehicule complete/completate);

diferențe de masă maximă tehnic admisibilă de peste 20 % (cea mai mare este de peste 1,2 ori mai mare decât cea mai mică);

axe directoare (număr, poziție).

„Versiune” a unei variante înseamnă vehicule care constau într-o combinație de elemente prezentate în dosarul de omologare.

5.   Pentru toate categoriile:

Identificarea completă a vehiculului numai pe baza denumirilor de tip, variantă și versiune trebuie să corespundă unei singure definiri unice a tuturor caracteristicilor tehnice necesare pentru ca vehiculul să fie pus în exploatare.

C.   DEFINIREA TIPULUI DE CAROSERIE (numai pentru vehiculele complete/completate)

Tipul de caroserie din anexa I, anexa III partea 1 punctul 9.1 și anexa IX punctul 37 se indică prin următoarea codificare:

1.   Autoturisme (M1)

AA berlină

Standard ISO 3833-1977, termen nr. 3.1.1.1, dar incluzând și vehicule cu mai mult de patru geamuri laterale.

AB autoturism cu ușă spate rabatabilă (hayon)

Berlină (AA) cu hayon în partea din spate a vehiculului.

AC Break

Standard ISO 3833-1977, punctul 3.1.1.4 (combi)

AD Cupeu

Standardul ISO 3833-1977, punctul 3.1.1.5

AE Cabriolet

Standardul ISO 3833-1977, punctul 3.1.1.6

AF Vehicul cu utilizare multiplă

Autovehicul, altul decât cele menționate la AA până la AE, destinat transportului pasagerilor și bagajelor sau bunurilor acestora, într-un singur compartiment. Totuși, dacă un astfel de vehicul întrunește ambele condiții următoare:

(i)

numărul de locuri șezând, exclusiv conducătorul auto, nu este mai mare de șase;

„un loc șezând” se consideră că există atunci când vehiculul este prevăzut cu ancoraje „accesibile”;

„accesibil” înseamnă acele ancoraje care pot fi utilizate. Pentru a împiedica „accesibilitatea” ancorajelor, producătorul trebuie să împiedice fizic utilizarea lor, de exemplu, prin sudarea unor plăci deasupra acestora sau prin montarea unor dispozitive care nu pot fi înlăturate cu ajutorul unor scule disponibile în mod normal; și

(ii)

P – (M + N × 68) > N × 68

unde:

P

=

masa maximă tehnic admisibilă, în kg

M

=

masa proprie, în kg

N

=

numărul de locuri șezând, exclusiv cel al conducătorului auto,

vehiculul respectiv nu este considerat un vehicul din categoria M1.

2.   Autovehicule din categoria M2 sau M3

Vehicule din clasa I (a se vedea Directiva 2001/85/CE)

CA

Fără etaj

CB

Cu etaj

CC

Articulate, fără etaj

CD

Articulate, cu etaj

CE

Cu podea coborâtă, fără etaj

CF

Cu podea coborâtă, cu etaj

CG

Articulate, cu podea coborâtă, fără etaj

CH

Articulate, cu podea coborâtă, cu etaj

Vehicule din clasa II (a se vedea Directiva 2001/85/CE)

CI

Fără etaj

CJ

Cu etaj

CK

Articulate, fără etaj

CL

Articulate, cu etaj

CM

Cu podea coborâtă, fără etaj

CN

Cu podea coborâtă, cu etaj

CO

Articulate, cu podea coborâtă, fără etaj

CP

Articulate, cu podea coborâtă, cu etaj

Vehicule din clasa III (a se vedea Directiva 2001/85/CE)

CQ

Fără etaj

CR

Cu etaj

CS

Articulate, fără etaj

CT

Articulate, fără etaj

Vehicule de clasa A (a se vedea Directiva 2001/85/CE)

CU

Fără etaj

CV

Cu podea coborâtă, fără etaj

Vehicule din clasa B (a se vedea Directiva 2001/85/CE)

CW

Fără etaj

3.   Autovehicule din categoria N

BA

Camion

A se vedea Directiva 97/27/CE a Parlamentului European și Consiliului din 22 iulie 1997 privind masele și dimensiunile anumitor categorii de autovehicule și ale remorcilor acestora (2), anexa I punctul 2.1.1

BB

Camionetă

Camion a cărui cabină este integrată în caroserie

BC

Vehicul tractor pentru semiremorcă

A se vedea Directiva 97/27/CE, anexa I punctul 2.1.1

BD

Vehicul tractor pentru remorcă (autoremorcher)

A se vedea Directiva 97/27/CE, anexa I punctul 2.1.1

Cu toate acestea, dacă un vehicul definit ca BB, cu o masă maximă tehnic admisibilă mai mică sau egală cu 3 500 kg:

are mai mult de șase locuri șezând, exclusiv cel al conducătorului auto

sau

întrunește ambele condiții următoare:

(i)

numărul locurilor șezând, exclusiv cel al conducătorului auto, este mai mic sau egal cu șase și

(ii)

P – (M + N × 68) ≤ N × 68,

vehiculul respectiv nu este considerat ca fiind un vehicul din categoria N.

Cu toate acestea, dacă un vehicul definit ca BA, BB cu o masă maximă tehnic admisibilă mai mare de 3 500 kg, BC sau BD îndeplinește cel puțin una dintre condițiile următoare:

(i)

numărul locurilor șezând, exclusiv cel al conducătorul auto, este mai mare de opt sau

(ii)

P – (M + N × 68) ≤ N × 68,

vehiculul respectiv nu este considerat ca fiind un vehicul din categoria N.

A se vedea partea C din prezenta anexă punctul 1 pentru definiția expresiei „locuri șezând” și a termenilor P, M și N.

4.   Vehicule din categoria O

DA

Semiremorcă

A se vedea Directiva 97/27/CE, anexa I punctul 2.2.2

DB

Remorcă cu proțap articulat

A se vedea Directiva 97/27/CE, anexa I punctul 2.2.3

DC

Remorcă cu axă centrală

A se vedea Directiva 97/27/CE, anexa I punctul 2.2.4

5.   Vehicule speciale

SA

Autorulote (a se vedea anexa II A punctul 5.1)

SB

Vehicule blindate (a se vedea anexa II A punctul 5.2)

SC

Ambulanțe (a se vedea anexa II A punctul 5.3)

SD

Autovehicule funerare (a se vedea anexa II A punctul 5.4)

SE

Rulote (a se vedea anexa II A punctul 5.6)

SF

Automacarale mobile (a se vedea anexa II A punctul 5.7)

SG

Alte vehicule speciale (a se vedea anexa II A punctul 5.8)

SH

Vehicul accesibil scaunelor rulante (a se vedea anexa II A punctul 5.5)


(1)  JO L 42, 13.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 233, 25.8.1997, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/19/CE (JO L 79, 26.3.2003, p. 6).

ANEXA III

Document informativ pentru omologarea CE de tip a vehiculelor

(Pentru note explicative, a se vedea ultima pagină a anexei I)

PARTEA I

Următoarele informații, după caz, trebuie furnizate în trei exemplare și să includă un cuprins. Orice desen trebuie să fie furnizat la scala adecvată și cu suficiente detalii, în format A4 sau împăturite în format A4. Fotografiile, dacă acestea există, trebuie să prezinte suficiente detalii.

În cazul în care sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate au dispozitive electronice de control, trebuie furnizate informații cu privire la performanțele acestora.

A:   Pentru categoriile M și N

0.   GENERALITĂȚI

0.1.   Marcă (denumirea comercială a producătorului):

Tipul: …

0.2.1.   Denumire (denumiri) comercială(e) (după caz):

Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt prezente pe vehicul (b): …

0.3.1.   Amplasarea marcajului: …

Categoria vehiculului (c):

0.4.1.   Clasificare (clasificări) în funcție de mărfurile periculoase pe care vehiculul este destinat să le transporte:

0.5.   Denumirea și adresa producătorului:

0.8.   Adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare:

0.9.   Numele și adresa reprezentantului fabricantului (dacă există):

1.   CARACTERISTICI GENERALE CONSTRUCTIVE ALE AUTOVEHICULULUI

1.1.   Fotografii și/sau desene ale unui vehicul reprezentativ:

Numărul de axe și de roți:

1.3.2.   Numărul și amplasarea axelor directoare:

1.3.3.   Axe motoare (număr, poziție, interconectare):

1.4.   Șasiul (dacă există) (desen de ansamblu):

1.6.   Poziția și amplasarea motorului:

Poziția volanului: stânga/dreapta (1)

1.8.1.   Vehiculul este echipat pentru a fi condus în trafic pe partea dreaptă/stângă (1) a drumului

2.   MASE ȘI DIMENSIUNI (e) (în kg și mm)

(Se fac trimiteri la desen, după caz)

2.1.   Ampatamentul (ampatamentele) (la încărcătură maximă) (f):

2.3.1.   Ecartamentul fiecărei axe directoare (i):

2.3.2.   Ecartamentul celorlalte axe directoare (i):

Gama dimensiunilor vehiculului (în ansamblu)

Pentru șasiu cu caroserie

Lungime (j):

2.4.2.1.1.   Lungimea zonei de încărcare:

Lățime (k):

2.4.2.2.1.   Grosimea pereților (în cazul vehiculelor proiectate pentru transportul de mărfuri în condiții de temperatură controlată):

2.4.2.3.   Înălțimea (în ordine de mers) (l) (pentru suspensii reglabile pe înălțime, se indică poziția normală de funcționare):

Masa vehiculului carosat, în ordine de mers, și, în cazul unui vehicul tractor din altă categorie în afară de M1, cu dispozitiv de remorcare, dacă este montat de către producător, sau masa șasiului sau a șasiului cu cabină, fără caroserie și/sau dispozitivul de remorcare, dacă producătorul nu montează caroseria și/sau dispozitivul de remorcare (inclusiv lichide, scule, roată de rezervă, dacă este furnizată, conducătorul auto, iar pentru autobuze și autocare, însoțitorul, dacă vehiculul este prevăzut cu scaun pentru acesta) (o) (masă maximă și minimă pentru fiecare variantă):

2.6.1.   Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare (valoare maximă și minimă pentru fiecare variantă):

2.7.   Masa minimă a vehiculului completat, indicată de producător, în cazul unui vehicul incomplet:

Masa maximă tehnic admisibilă indicată de producător (y) (*):

2.8.1.   Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare (*):

2.9.   Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă:

2.10.   Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe:

Masa remorcabilă maximă tehnic admisibilă a autovehiculului în cazurile următoare:

2.11.1.   Remorcă cu proțap:

2.11.2.   Semiremorcă:

2.11.3.   Remorcă cu axă centrală:

2.11.4.   Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului:

2.11.5.   Vehiculul este/nu este (l) adecvat pentru remorcare de încărcături (punctul 1.2 din anexa II la Directiva 77/389/CEE)

2.11.6.   Masa maximă a remorcii fără sistem de frânare:

Sarcina/masa verticală statică maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al vehiculului

2.12.1.   A autovehiculului:

Masele maxime admisibile de înregistrare/exploatare ce urmează a fi folosite (opțional: în cazul în care aceste valori sunt furnizate, trebuie verificate în conformitate cu cerințele anexei IV la Directiva 97/27/CE):

2.16.1.   Masa maximă admisibilă de înmatriculare/exploatare prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

2.16.2.   Masa maximă admisibilă de înmatriculare/de exploatare prevăzută pe fiecare axă, iar, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare, indicată de producător, dacă este mai mică decât masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

2.16.3.   Masa maximă admisibilă de înmatriculare/exploatare prevăzută pentru fiecare grup de axe [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

2.16.4.   Masa remorcabilă maximă admisibilă de înmatriculare/exploatare prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

2.16.5.   Masa de încărcare maximă admisibilă de înmatriculare/exploatare a ansamblului prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

3.   MOTORUL (q) [În cazul unui vehicul care poate funcționa fie cu benzină, fie cu motorină etc., precum și în combinație cu alt combustibil, aceste rubrici se completează de câte ori este necesar (+)].

Producător:

3.1.1.   Codul de motor al producătorului, așa cum apare marcat pe motor:

Motor cu ardere internă

3.2.1.1.   Principiul de funcționare: aprindere prin scânteie/aprindere prin comprimare, patru timpi/doi timpi (1)

3.2.1.2.   Numărul și dispunerea cilindrilor:

3.2.1.3.   Cilindree (s): … cm3

3.2.1.6.   Turația normală de mers în gol a motorului (2): … min–1

3.2.1.8.   Putere netă maximă (t): … kW la … min–1 (valoarea declarată de producător)

3.2.1.9.   Turația maximă admisă declarată de producător: … min–1

Combustibil: Motorină/benzină/GPL/GN/etanol (1)

3.2.2.1.   COR, cu plumb:

3.2.2.2.   COR, fără plumb:

Alimentarea cu combustibil

3.2.4.1.   Prin carburator (carburatoare): da/nu (1)

Prin injecție cu combustibil (numai în cazul aprinderii prin comprimare): da/nu (1)

3.2.4.2.2.   Principiul de funcționare: injecție directă/anticameră/cameră de vârtej (1)

3.2.4.3.   Prin injecție cu combustibil (numai în cazul aprinderii prin scânteie): da/nu (1)

3.2.7.   Sistemul de răcire: cu lichid/cu aer (1)

Sistemul de admisie

3.2.8.1.   Supraalimentare: da/nu (1)

Măsurile de prevenire a poluării aerului

Dispozitive antipoluare suplimentare (dacă există și nu se încadrează la alt capitol)

3.2.12.2.1.   Convertizor catalitic: da/nu (1)

3.2.12.2.2.   Senzor de oxigen: da/nu (1)

3.2.12.2.3.   Injecție de aer: da/nu (1)

3.2.12.2.4.   Recircularea gazului de evacuare: da/nu (1)

3.2.12.2.5.   Sistem de control al emisiilor evaporative: da/nu (1)

3.2.12.2.6.   Filtru de particule: da/nu (1)

3.2.12.2.7.   Sistem de diagnostic la bord (OBD): da/nu (1)

3.2.12.2.8.   Alte sisteme (descriere și funcționare):

3.2.13.   Amplasarea simbolului coeficientului de absorbție (numai pentru motoarele cu aprindere prin comprimare):

3.2.15.   Sistem de alimentare cu GPL: da/nu (1)

3.2.16.   Sistem de alimentare cu GN (gaz natural): da/nu (1)

Motoarele electrice

Tip (bobinaj, excitație): …

3.3.1.1.   Putere orară maximă: … kW

3.3.1.2.   Tensiune de lucru: … V

Baterie

3.3.2.4.   Poziție:

3.6.5.   Temperatura lubrifiantului

minimă: … K

maximă … K

4.   TRANSMISIA (v)

4.2.   Tipul (mecanică, hidraulică, electrică etc.)

Cutia de viteze

4.5.1.   Tipul (manuală/automată/cu variație continuă) (1)

4.6.   Raporturile de demultiplicare a vitezelor

Treapta de viteză

Raporturile cutiei de viteze (raporturile între turația motorului și viteza de rotație a arborelui de ieșire)

Raporturile finale (raportul între viteza de rotație a arborelui de ieșire și viteza de rotație a roților motoare)

Demultiplicare totală

Maximum pentru variator

1

2

3

Minimum pentru variator

 

 

 

Mers înapoi

 

 

 

4.7.   Viteza maximă a vehiculului (în km/h) (w):

5.   AXELE

5.1.   Descrierea fiecărei axe:

5.2.   Marca:

5.3.   Tip: …

5.4.   Poziția axei (axelor) retractabile:

5.5.   Poziția axei (axelor) încărcabile:

6.   SUSPENSIA

Tipul și construcția suspensiilor pentru fiecare axă sau grup de axe sau pentru fiecare roată:

6.2.1.   Reglarea nivelului: da/nu/opțional (1)

Suspensie pneumatică pentru axa (axele) motoare: da/nu (1)

6.2.3.1.   Suspensia axei (axelor) motoare echivalentă unei suspensii pneumatice: da/nu (1)

6.2.3.2.   Frecvența și amortizarea oscilațiilor masei suspendate:

Combinație (combinații) pneu/roată [pentru pneuri, se indică specificațiile dimensiunilor, indicele capacității minime de încărcare, simbolul categoriei de viteză minimă; pentru roți, se indică dimensiunea (dimensiunile) și deportul jantei]

Axe

6.6.1.1.1.   Axa 1:

6.6.1.1.2.   Axa 2:

etc.

6.6.1.2.   Roata de rezervă, după caz:

Limitele inferioare și superioare ale razelor de rulare

6.6.2.1.   Axa 1:

6.6.2.2.   Axa 2:

etc.

7.   DIRECȚIA

Mecanismul și comanda sistemului de direcție

7.2.1.   Tipul transmisiei echipamentului de direcție (a se specifica pentru față și spate, după caz):

7.2.2.   Transmisia la roți (inclusiv alte mijloace în afara celor mecanice; a se specifica pentru față și spate, după caz):

7.2.3.   Metoda de asistare, dacă există:

8.   FRÂNE

8.5.   Sistem de frânare antiblocare: da/nu/opțional (1)

8.9.   Descriere succintă a sistemelor de frânare (în conformitate cu punctul 1.6 din addendumul la apendicele 1 al anexei IX la Directiva 71/320/CEE):

8.11.   Detalii ale tipului (tipurilor) de sistem(e) de frânare de anduranță:

9.   CAROSERIA

9.1.   Tipul caroseriei:

Uși pentru pasageri, încuietori și balamale

9.3.1.   Configurația și numărul ușilor:

Dispozitive de vedere indirectă

Oglinzi (specificații pentru fiecare oglindă):

9.9.1.1.   Marca:

9.9.1.2.   Marca de omologare CE de tip:

9.9.1.3.   Varianta:

9.9.1.4.   Desene pentru identificarea oglinzii, prezentând amplasarea acesteia față de structura vehiculului:

9.9.1.5.   Detalii privind metoda de fixare, inclusiv partea din cadrul structurii vehiculului de care se fixează:

9.9.1.6.   Echipamente opționale care pot afecta câmpul de vizibilitate spre înapoi:

9.9.1.7.   O scurtă descriere a componentelor electronice (dacă există) ale sistemului de reglare:

Dispozitive de vedere indirectă, altele decât oglinzile:

Tipul și caracteristici (cum ar fi o descriere completă a dispozitivului):

9.9.2.1.1.   În cazul unui dispozitiv format din cameră de luat vederi și monitor, distanța de detectare (mm), contrast, gama de luminanță, corecția reflexiei, performanțele dispozitivului de afișare (alb-negru/color), frecvența de repetare a imaginii, raza de luminanță a monitorului:

9.9.2.1.2.   Schițe îndeajuns de detaliate pentru a identifica complet dispozitivul, inclusiv instrucțiunile de instalare; poziția mărcii de omologare CE de tip trebuie indicată pe schițe.

Amenajări interioare

Scaune

9.10.3.1.   Număr:

Poziție și amplasare:

9.10.3.2.1.   Numărul de locuri așezate:

9.10.3.2.2.   Scaun(e) destinate utilizării numai când vehiculul este în staționare:

9.10.4.1.   Tipul (tipurile) tetierelor: integrate/detașabile/separate (1)

9.10.4.2.   Numărul (numerele) de omologare de tip, după caz:

9.12.2.   Natura și amplasarea sistemelor suplimentare de reținere (se indică da/nu/opțional):

(S = partea stângă, D = partea dreaptă, C = centru)

 

Airbag frontal

Airbag lateral

Dispozitivul de pretensionare a centurii

Primul rând de scaune

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Al doilea rând de scaune (1)

S

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Plăcuțe și inscripții regulamentare de identificare (Directiva 76/114/CEE)

9.17.1.   Fotografii și/sau desene ale amplasării plăcuțelor și inscripțiilor regulamentare de identificare și ale numărului de identificare al vehiculului:

Declarația de conformitate a producătorului cu privire la cerințele punctului 1.1.1 din anexa II la Directiva 76/114/CEE

9.17.4.1.   Se explică semnificația caracterelor din a doua secțiune și, după caz, din a treia secțiune, folosite pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.3 din standardul ISO 3779-1983:

9.17.4.2.   În cazul în care caracterele din a doua secțiune sunt folosite pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.4 din standardul ISO 3779-1983, se indică aceste caractere:

Protecția pietonilor

9.23.1.   Va fi furnizată o descriere detaliată, inclusiv fotografii și/sau desene, a vehiculului în ceea ce privește structura, dimensiunile, liniile relevante de referință, precum și materialele din care este construită partea frontală a vehiculului (la interior și la exterior). Această descriere trebuie să conțină detaliile oricărui sistem de protecție activă instalat.

11.   LEGĂTURILE DINTRE VEHICULELE TRACTOARE ȘI REMORCI SAU SEMIREMORCI

11.1.   Clasa și tipul dispozitivului (dispozitivelor) de cuplare existente sau care urmează a fi montate:

11.3.   Instrucțiuni pentru montarea pe vehicul a tipului de dispozitiv de cuplare și fotografii sau desene ale punctelor de fixare de vehicul, stabilite de producător; informații suplimentare, dacă folosirea tipului de dispozitiv de cuplare este restricționată la anumite variante sau versiuni ale tipului de vehicul:

11.4.   Informații privind echiparea cu suporți de tractare și plăci de montaj:

11.5.   Numărul/numerele de omologare CE de tip:

12.7.1.   Vehicul echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 24 GHz: da/nu (se taie mențiunea inutilă)

12.7.2.   Vehicul echipat cu sistem radar cu rază scurtă de acțiune în banda de frecvențe de 79 GHz: da/nu (se taie mențiunea inutilă)

13.   DISPOZIȚII SPECIALE APLICABILE VEHICULELOR UTILIZATE PENTRU TRANSPORTUL DE PASAGERI, CU MAI MULT DE OPT LOCURI PE SCAUNE ÎN AFARĂ DE SCAUNUL CONDUCĂTORULUI AUTO

Clasa vehiculului (clasa I, clasa II, clasa III, clasa A, clasa B):

13.1.1.   Tipuri de șasiu pe care se pot instala caroserii omologate CE [producător(i) și tipuri de vehicul(e)]:

Număr de locuri (pe scaune și în picioare)

13.3.1.   Total (N):

13.3.2.   Puntea superioară (Na) (1):

13.3.3.   Puntea inferioară (Nb) (1):

Număr de locuri (pe scaune)

13.4.1.   Total (A):

13.4.2.   Puntea superioară (Aa) (1):

13.4.3.   Puntea inferioară (Ab) (1):

B:   Pentru categoria O

0.   GENERALITĂȚI

0.1.   Marcă (denumirea comercială a producătorului):

Tipul:

0.2.1.   Denumire (denumiri) comercială (comerciale) (după caz):

Mijloace de identificare a tipului, dacă sunt prezente pe vehicul (b):

0.3.1.   Amplasarea marcajului:

Categoria vehiculului (c):

0.4.1.   Clasificare (clasificări) în funcție de mărfurile periculoase pe care vehiculul este destinat să le transporte:

0.5.   Numele și adresa producătorului:

0.8.   Adresa (adresele) uzinei (uzinelor) de asamblare:

0.9.   Numele și adresa reprezentantului fabricantului (dacă există): …

1.   CARACTERISTICI GENERALE CONSTRUCTIVE ALE AUTOVEHICULULUI

1.1.   Fotografii și/sau desene ale unui vehicul reprezentativ:

Numărul de axe și de roți:

1.3.2.   Numărul și amplasarea axelor directoare:

1.4.   Șasiul (dacă există) (desen de ansamblu):

2.   MASE ȘI DIMENSIUNI (e) (în kg și mm)

(Se fac trimiteri la schiță, după caz)

2.1.   Ampatamentul (ampatamentele) (la încărcătură maximă) (f):

2.3.1.   Ecartamentul fiecărei axe directoare (i):

2.3.2.   Ecartamentul celorlalte axe directoare (i):

Gama dimensiunilor vehiculului (în ansamblu)

Pentru șasiu cu caroserie

Lungime (j):

2.4.2.1.1.   Lungimea zonei de încărcare:

Lățime (k):

2.4.2.2.1.   Grosimea pereților (în cazul vehiculelor proiectate pentru transportul de mărfuri în condiții de temperatură controlată):

2.4.2.3.   Înălțimea (în ordine de mers) (l) (pentru suspensie reglabilă pe înălțime, se indică poziția normală de funcționare):

Masa vehiculului carosat, în ordine de mers și, în cazul unui vehicul tractor din altă categorie în afară de M1, cu dispozitiv de remorcare, dacă este montat de către producător, sau masa șasiului sau a șasiului cu cabină, fără caroserie și/sau dispozitiv de remorcare, dacă producătorul nu montează caroseria și/sau dispozitivul de remorcare (inclusiv lichide, scule, roată de rezervă, dacă este cazul, și conducătorul auto, iar pentru autobuze și autocare, însoțitorul, dacă vehiculul este prevăzut cu scaun pentru acesta) (o) (masă maximă și minimă pentru fiecare variantă):

2.6.1.   Distribuția acestei mase pe axe și, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare (valoare maximă și minimă pentru fiecare variantă):

2.7.   Masa minimă a vehiculului completat, indicată de producător, în cazul unui vehicul incomplet:

Masa maximă tehnic admisibilă indicată de producător (y) (*):

2.8.1.   Distribuția acestei mase pe axe, iar în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare (*):

2.9.   Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare axă:

2.10.   Masa maximă tehnic admisibilă pe fiecare grup de axe:

Sarcina/masa verticală statică maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al vehiculului

2.12.2.   A semiremorcii sau a remorcii cu axă centrală:

Masele maxime admisibile de înmatriculare/exploatare prevăzute (opțional: în cazul în care aceste valori sunt furnizate, trebuie verificate în conformitate cu cerințele anexei IV la Directiva 97/27/CE):

2.16.1.   Masa de încărcare maxime admisibilă de înmatriculare/exploatare prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

2.16.2.   Masa maximă admisibilă de înmatriculare/de exploatare prevăzută pe fiecare axă, iar, în cazul unei semiremorci sau al unei remorci cu axă centrală, sarcina pe punctul de cuplare, indicată de producător, dacă este mai mică decât masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

2.16.3.   Masa maximă admisă de înmatriculare/exploatare prevăzută pentru fiecare grup de axe [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

2.16.4.   Masa remorcabilă maximă admisă de înmatriculare/exploatare prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

2.16.5.   Masa maximă admisă de înmatriculare/exploatare a ansamblului prevăzută [pentru fiecare configurație tehnică sunt posibile mai multe înregistrări (#)]:

5.   AXELE

5.1.   Descrierea fiecărei axe:

5.2.   Marca:

5.3.   Tip: …

5.4.   Poziția axei (axelor) retractabile:

5.5.   Poziția axei (axelor) încărcabile:

6.   SUSPENSIA

Tipul și construcția suspensiilor pentru fiecare axă sau roată:

6.2.1.   Reglarea nivelului: da/nu/opțional (1)

Combinație (combinații) pneu/roată [pentru pneuri, se indică specificațiile dimensiunilor, indicele capacității minime de încărcare, simbolul categoriei de viteză minimă; pentru roți, se indică dimensiunea (dimensiunile) și deportul jantei]

Axe

6.6.1.1.1.   Axa 1:

6.6.1.1.2.   Axa 2:

etc.

6.6.1.2.   Roata de rezervă, după caz:

Limita inferioară și superioară a razelor de rulare

6.6.2.1.   Axa 1:

6.6.2.2.   Axa 2:

etc.

7.   DIRECȚIA

Mecanismul și comanda sistemului de direcție

7.2.1.   Tipul timoneriei direcției (a se specifica pentru față și spate, după caz):

7.2.2.   Transmisia la roți (inclusiv alte mijloace în afara celor mecanice; a se specifica pentru față și spate, după caz):

7.2.3.   Metoda de asistare, dacă există:

8.   FRÂNELE

8.5.   Sistem de frânare antiblocare: da/nu/opțional (1)

8.9.   Descriere succintă a dispozitivelor de frânare (în conformitate cu punctul 1.6 din addendumul la apendicele 1 al anexei IX la Directiva 71/320/CEE):

9.   CAROSERIA

9.1.   Tipul caroseriei:

Plăcuțe și inscripții regulamentare de identificare (Directiva 76/114/CEE)

9.17.1.   Fotografii și/sau desene ale amplasării plăcuțelor și inscripțiilor regulamentare de identificare și ale numărului de identificare al vehiculului:

Declarația de conformitate a producătorului cu privire la cerințele punctului 1.1.1 din anexa II la Directiva 76/114/CEE

9.17.4.1.   Se explică semnificația caracterelor din a doua secțiune și, după caz, din a treia secțiune, folosite pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.3 din standardul ISO 3779-1983:

9.17.4.2.   În cazul în care caracterele din a doua secțiune sunt folosite pentru respectarea cerințelor secțiunii 5.4 din standardul ISO 3779-1983, se indică aceste caractere:

11.   LEGĂTURILE DINTRE VEHICULELE TRACTOARE ȘI REMORCI SAU SEMIREMORCI

11.1.   Clasa și tipul dispozitivului (dispozitivelor) de cuplare existente sau care urmează a fi montate:

11.5.   Numărul/numerele de omologare CE de tip:

PARTEA II

Tabel care arată combinațiile autorizate în diferitele versiuni de vehicule ale acelor elemente din partea I pentru care există intrări multiple. Pentru aceste elemente, fiecare intrare este notată cu o literă care va fi folosită în tabelul de mai jos pentru a indica intrarea (intrările) corespunzătoare unui anumit element care se aplică unei anumite versiuni.

Pentru fiecare variantă din cadrul tipului se completează un tabel separat.

Intrările multiple pentru care nu există restricții privind combinarea în cadrul unei variante trebuie înscrise în coloana denumită „Toate”.

Nr. element

Toate

Versiunea 1

Versiunea 2

Etc.

Versiunea nr.

 

 

 

 

 

 

Aceste informații pot fi prezentate și în alt format sau sub altă formă, atât timp cât se îndeplinește scopul inițial.

Fiecare variantă și fiecare versiune trebuie să fie identificată printr-un cod numeric sau număr ce constă într-o combinație de litere și cifre, care trebuie să fie indicat și în certificatul de conformitate (anexa IX) al vehiculului în cauză.

În cazul unei (unor) variante ce se încadrează în dispozițiile anexei XI sau ale articolului 20, producătorul trebuie să atribuie un cod special.

PARTEA III

Numere de omologare de tip:

Furnizați informațiile cerute de tabelul de mai jos cu privire la elementele (***) aplicabile vehiculelor (anexa IV sau anexa XI). (Se includ toate omologările relevante pentru fiecare subiect)

Subiect

Numărul omologării de tip:

Statul membru sau partea contractantă (2) care emite omologarea CE de tip (3)

Data extinderii

Variantă (variante)/Versiune (versiuni)

 

 

 

 

 

Semnat:

Funcția în cadrul societății:

Data:


(1)  Tabelul poate fi extins, dacă este nevoie, în cazul vehiculelor cu mai mult de două rânduri de scaune sau dacă există mai mult de trei scaune pe lățimea vehiculului.

(2)  Părțile contractante la Acordul revizuit din 1958.

(3)  De specificat în cazul în care informația respectivă nu poate fi obținută pe baza numărului de omologare de tip.

ANEXA IV

Lista cerinţelor pentru omologarea CE de tip a vehiculelor

PARTEA I

Lista actelor de reglementare

[După caz, luând în considerare domeniul de aplicare și ultimele modificări ale fiecăruia dintre actele de reglementare enumerate mai jos. În ceea ce privește regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU), trimiterea la actul de reglementare arată seria de amendamente relevante la regulamentele CEE-ONU la care a aderat Comunitatea.]

Subiect

Referința actului de reglementare

Trimiterea la Jurnalul Oficial

Aplicabilitate

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Niveluri de zgomot

70/157/CEE

L 42, 23.2.1970, p. 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2.

Emisii

70/220/CEE

L 76, 6.4.1970, p. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3.

Rezervoare de combustibil/dispozitive protecție spate

70/221/CEE

L 76, 6.4.1970, p. 23

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X

X

X

X

4.

Amplasare placă de înmatriculare spate

70/222/CEE

L 76, 6.4.1970, p. 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Efortul de acționare a direcției

70/311/CEE

L 133, 18.6.1970, p. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Încuietori și balamale de ușă

70/387/CEE

L 176, 10.8.1970, p. 5

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7.

Avertizare sonoră

70/388/CEE

L 176, 10.8.1970, p. 12

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8.

Dispozitive de vizibilitate indirectă

2003/97/CE (8)

L 25, 29.1.2004, p. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9.

Frânare

71/320/CEE

L 202, 6.9.1971, p. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

Eliminarea interferenței radio

72/245/CEE

L 152, 6.7.1972, p. 15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

Emisii diesel

72/306/CEE

L 190, 20.8.1972, p. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12.

Amenajări interioare

74/60/CEE

L 38, 11.2.1974, p. 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Antifurt și dispozitive de imobilizare

74/61/CEE

L 38, 11.2.1974, p. 22

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14.

Comportarea dispozitivului de direcție în caz de impact

74/297/CEE

L 165, 20.6.1974, p. 16

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15.

Rezistența scaunelor

74/408/CEE

L 221, 12.8.1974, p. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

16.

Proeminențe exterioare

74/483/CEE

L 256, 2.10.1974, p. 4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Vitezometru și mers înapoi

75/443/CEE

L 196, 26.7.1975, p. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18.

Plăcuțe regulamentare de identificare

76/114/CEE

L 24, 30.1.1976, p. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Puncte de ancorare a centurilor de siguranță

76/115/CEE

L 24, 30.1.1976, p. 6

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20.

Instalarea dispozitivelor de iluminare și de semnalizare luminoasă

76/756/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21.

Catadioptri

76/757/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 32

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Lămpi de gabarit, de poziție față (laterale), de poziție spate (laterale), de frânare, de poziție laterale și diurne

76/758/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 54

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Lămpi indicatoare de direcție

76/759/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 71

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Lămpi pentru placa de înmatriculare spate

76/760/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Faruri (inclusiv becuri)

76/761/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 96

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.

Faruri de ceață față

76/762/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 122

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27.

Dispozitive de remorcare

77/389/CEE

L 145, 13.6.1977, p. 41

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28.

Lămpi de ceață spate

77/538/CEE

L 220, 29.8.1977, p. 60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Lămpi de mers înapoi

77/539/CEE

L 220, 29.8.1977, p. 72

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Lămpi de staționare

77/540/CEE

L 220, 29.8.1977, p. 83

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31.

Centuri de siguranță și dispozitive de reținere

77/541/CEE

L 220, 29.8.1977, p. 95

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32.

Câmp de vizibilitate spre înainte

77/649/CEE

L 267, 19.10.1977, p. 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Identificarea comenzilor

78/316/CEE

L 81, 28.3.1978, p. 3

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34.

Degivrare/dezaburire

78/317/CEE

L 81, 28.3.1978, p. 27

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

35.

Ștergătoare/spălătoare de parbriz

78/318/CEE

L 81, 28.3.1978, p. 49

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

36.

Sisteme de încălzire

2001/56/CE

L 292, 9.11.2001, p. 21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

Apărătoare roți

78/549/CEE

L 168, 26.6.1978, p. 45

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Tetiere

78/932/CEE

L 325, 20.11.1978, p. 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Emisiile de CO2/consumul de combustibil

80/1268/CEE

L 375, 31.12.1980, p. 36

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

40.

Putere motor

80/1269/CEE

L 375, 31.12.1980, p. 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41.

Emisii diesel

88/77/CEE

L 36, 9.2.1988, p. 33

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42.

Protecție laterală

89/297/CEE

L 124, 5.5.1989, p. 1

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43.

Dispozitive antistropire

91/226/CEE

L 103, 23.4.1991, p. 5

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44.

Mase și dimensiuni (autoturisme)

92/21/CEE

L 129, 14.5.1992, p. 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Geamuri de securitate

92/22/CEE

L 129, 14.5.1992, p. 11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.

Pneuri

92/23/CEE

L 129, 14.5.1992, p. 95

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47.

Limitatoare de viteză

92/24/CEE

L 129, 14.5.1992, p. 154

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48.

Mase și dimensiuni (alte vehicule decât cele de la punctul 44)

97/27/CE

L 233, 28.8.1997, p. 1

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Proeminențe exterioare ale cabinelor

92/114/CEE

L 409, 31.12.1992, p. 17

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50.

Dispozitive de cuplare

94/20/CE

L 195, 29.7.1994, p. 1

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

51.

Inflamabilitate

95/28/CE

L 281, 23.11.1995, p. 1

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52.

Autobuze și autocare

2001/85/CE

L 42, 13.2.2002, p. 1

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53.

Impact frontal

96/79/CE

L 18, 21.1.1997, p. 7

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Impact lateral

96/27/CE

L 169, 8.7.1996, p. 1

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Vehicule destinate transportului de mărfuri periculoase

98/91/CE

L 11, 16.1.1999, p. 25

 

 

 

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

57.

Dispozitive protecție antiîmpănare față

2000/40/CE

L 203, 10.8.2000, p. 9

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58.

Protecția pietonilor

2003/102/CE

L 321, 6.12.2003, p. 15

X (6)

 

 

X (6)  (7)

 

 

 

 

 

 

X

:

Act de reglementare aplicabil.

Apendice

Lista cerințelor pentru omologarea CE de tip a vehiculelor din categoria M1, fabricate în serii mici

(După caz, luând în considerare ultimele modificări ale fiecăreia dintre actele de reglementare enumerate mai jos)

Subiect

Referința actului de reglementare

Trimiterea la Jurnalul Oficial

M1

1

Niveluri de zgomot

70/157/CEE

L 42, 23.2.1970, p. 16

A

2

Emisii, cu excepția întregului set de cerințe privind sistemul de diagnosticare la bord (OBD)

70/220/CEE

L 76, 6.4.1970, p. 1

A

3

Rezervoare de combustibil/dispozitive protecție spate

70/221/CEE

L 76, 6.4.1970, p. 23

B

4

Amplasare placă de înmatriculare spate

70/222/CEE

L 76, 6.4.1970, p. 25

B

5

Efortul de acționare a direcției

70/311/CEE

L 133, 18.6.1970, p. 10

C

6

Încuietori și balamale de ușă

70/387/CEE

L 176, 10.8.1970, p. 5

C

7

Avertizare sonoră

70/388/CEE

L 176, 10.8.1970, p. 12

B

8

Dispozitive de vizibilitate indirectă

2003/97/CE (13)

L 25, 29.1.2004, p. 1

X (10)

B (12)

9

Frânare

71/320/CEE

L 202, 6.9.1971, p. 37

A

10

Eliminarea interferenței radio

72/245/CEE

L 152, 6.7.1972, p. 15

A (9)

C (11)

11

Emisii diesel

72/306/CEE

L 190, 20.8.1972, p. 1

A

12

Amenajări interioare

74/60/CEE

L 38, 11.2.1974, p. 2.

C

13

Antifurt și dispozitive de imobilizare

74/61/CEE

L 38, 11.2.1974, p. 22

A

14

Comportarea dispozitivului de direcție în caz de impact

74/297/CEE

L 165, 20.6.1974, p. 16

C

15

Rezistența scaunelor

74/408/CEE

L 221, 12.8.1974, p. 1

C

16

Proeminențe exterioare

74/483/CEE

L 266, 2.10.1974, p. 4

C

17

Vitezometru și mers înapoi

75/443/CEE

L 196, 26.7.1975, p. 1

B

18

Plăcuțe regulamentare de identificare

76/114/CEE

L 24, 30.1.1976, p. 1

B

19

Puncte de ancorare a centurilor de siguranță

76/115/CEE

L 24, 30.1.1976, p. 6

B

20

Instalarea dispozitivelor de iluminare și de semnalizare luminoasă

76/756/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 1

B

21

Catadioptri

76/757/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 32

X

22

Lămpi de gabarit, de poziție față (laterale), de poziție spate (laterale), de frânare, de poziție laterale și diurne

76/758/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 54

X

23

Luminile indicatoare de direcție

76/759/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 71

X

24

Lămpi pentru placa de înmatriculare spate

76/760/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 85

X

25

Faruri (inclusiv becuri)

76/761/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 96

X

26

Faruri de ceață față

76/762/CEE

L 262, 27.9.1976, p. 122

X

27

Dispozitive de remorcare

77/389/CEE

L 145, 13.6.1977, p. 41

B

28

Lămpi de ceață spate

77/538/CEE

L 220, 29.8.1977, p. 60

X

29

Lampa pentru mersul înapoi

77/539/CEE

L 220, 29.8.1977, p. 72

X

30

Lămpi de staționare

77/540/CEE

L 220, 29.8.1977, p. 83

X

31

Centuri de siguranță și dispozitive de reținere

77/541/CEE

L 220, 29.8.1977, p. 95

A (10)

B (12)

32

Câmp de vizibilitate spre înainte

77/649/CEE

L 267, 19.10.1977, p. 1

A

33

Identificarea comenzilor

78/316/CEE

L 81, 28.3.1978, p. 3

X

34

Degivrare/dezaburire

78/317/CEE

L 81, 28.3.1978, p. 27

C

35

Ștergătoare/spălătoare de parbriz

78/318/CEE

L 81, 28.3.1978, p. 49

C

36

Sisteme de încălzire

2001/56/CE

L 292, 9.11.2001, p. 21

C

37

Apărătoare roți

78/549/CEE

L 168, 26.6.1978, p. 45

B

39

Consumul de combustibil

80/1268/CEE

L 375, 31.12.1980, p. 36

A

40

Putere motor

80/1269/CEE

L 375, 31.12.1980, p. 46

C

41

Emisii diesel

88/77/CEE

L 36, 9.2.1988, p. 33

A

44

Mase și dimensiuni (autoturisme)

92/21/CEE

L 129, 14.5.1992, p. 1

C

45

Geamuri de securitate

92/22/CEE

L 129, 14.5.1992, p. 11

X (10)

B (12)

46

Pneuri

92/23/CEE

L 129, 14.5.1992, p. 95

X (10)

B (12)

50

Dispozitive de cuplare

94/20/CE

L 195, 29.7.1994, p. 1

X (10)

A (12)

53

Impact frontal

96/79/CE

L 18, 21.1.1997, p. 7

N/A

54

Impact lateral

96/27/CE

L 169, 8.7.1996, p. 1

N/A

58

Protecția pietonilor

2003/102/CE

L 321, 6.12.2003, p. 15

N/A

X

:

Este necesară respectarea integrală a actului de reglementare; trebuie eliberat un certificat de omologare CE de tip; trebuie asigurată conformitatea producției.

A

:

Nu sunt permise alte excepții în afara celor menționate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip și marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat.

B

:

Trebuie îndeplinite cerințele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie întreprinse în totalitate; sub rezerva acordului autorității de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip și nu este necesară o omologare de tip.

C

:

Producătorul trebuie să demonstreze, până când autoritatea de omologare se declară satisfăcută, că cerințele esențiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.

N/A

:

Nu se aplică acest act de reglementare (nu există niciun fel de cerințe).

PARTEA II

Atunci când se face trimitere la o directivă individuală sau un regulament individual, omologarea făcută în baza regulamentelor CEE-ONU următoare [luând în considerare domeniul de aplicare (14) și modificările fiecăruia dintre regulamentele CEE-ONU enumerate mai jos] este recunoscută ca o alternativă la omologarea CE de tip acordată în baza directivei individuale sau regulamentului individual corespunzător din tabelul din partea I.

Comunitatea a aderat la aceste regulamente CEE-ONU în calitate de parte la „Acordul de la Geneva din 1958 revizuit” al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, în temeiul Deciziei 97/836/CE a Consiliului sau al deciziilor ulterioare ale Consiliului, conform articolului 3 alineatul (3) din decizia menționată.

De asemenea, orice modificare ulterioară a regulamentelor CEE-ONU enumerate mai jos trebuie considerată echivalentă, conform deciziei Comunității prevăzute la articolul 4 aline atul (2) din Decizia 97/836/CE (15).

Subiect

Număr regulament CEE- ONU de bază

Seria de modificări

1.

Niveluri de zgomot

51

02

1.

Amortizor de zgomot de schimb

59

00

2.

Emisii

83

03

2.

Convertizoare catalitice de schimb

103

00

3.

Dispozitiv protecție spate

58

01

3.

Rezervoare combustibil

34

01

3.

Rezervoare combustibil

67

01

3.

Rezervoare combustibil

110

00

5.

Efortul de acționare a direcției

79

01

6.

Încuietori și balamale de ușă

11

02

7.

Avertizare sonoră

28

00

8.

Oglinzi retrovizoare

46

01

8A.

Dispozitive de vizibilitate indirectă

46

02

9.

Frânare

13

09

9.

Frânare

13H

00

9.

Garnituri de frânare de schimb

90

01

10.

Eliminarea interferenței radio

10

02

11.

Emisii diesel

24

03

12.

Amenajarea interioară

21

01

13.

Dispozitiv antifurt

18

02

13.

Dispozitiv de imobilizare

97

00

13.

Sisteme de alarmă

97

00

13.

Utilizare neautorizată

116

00

14.

Comportarea dispozitivului de direcție în caz de impact

12

03

15.

Rezistența scaunelor

17

06

15.

Rezistența scaunelor (autobuze și autocare)

80

01

16.

Proeminențe exterioare

26

02

17.

Vitezometrul

39

00

19.

Puncte de ancorare a centurilor de siguranță

14

04

20.

Instalarea dispozitivelor de iluminare și de semnalizare luminoasă

48

01

21.

Catadioptri

3

02

22.

Lămpi de gabarit/poziție față (laterale)/poziție spate (laterale)/frânare

7

02

22.

Lămpi diurne

87

00

22.

Lămpi de poziție laterale

91

00

23.

Lămpi indicatoare de direcție

6

01

24.

Lampă plăcuța de înmatriculare spate

4

00

25.

Faruri (R2 și HS1)

1

01

25.

Faruri (capsulate)

5

02

25.

Faruri (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 și/sau H8)

8

04

25.

Faruri (H4)

20

02

25.

Faruri (capsulate cu halogen)

31

02

25.

Becuri cu incandescență pentru blocuri optice omologate

37

03

25.

Faruri cu surse luminoase cu descărcare în gaz

98

00

25.

Surse luminoase cu descărcare în gaz pentru utilizare în blocuri optice cu descărcare în gaz omologate

99

00

26.

Faruri de ceață față

19

02

28.

Lămpi de ceață spate

38

00

29.

Lămpi pentru mersul înapoi

23

00

30.

Lămpi de staționare

77

00

31.

Centuri de siguranță

16

04

31.

Dispozitive de reținere pentru copii

44

03

38.

Tetiere (integrate în scaune)

17

06

38.

Tetiere

25

04

39.

Consumul de combustibil

101

00

40.

Putere motor

85

00

41.

Emisii diesel

49

02

42.

Protecție laterală

73

00

45.

Geamuri de securitate

43

00

46.

Pneuri pentru autovehicule și remorcile lor

30

02

46.

Pneuri pentru vehicule comerciale și remorcile lor

54

00

46.

Roți/pneuri de rezervă de uz temporar

64

00

46.

Zgomot de rulare

117

00

47.

Limitatoare de viteză

89

00

50.

Dispozitive de cuplare

55

01

51.

Inflamabilitate

118

00

52.

Rezistența suprastructurii (autobuze)

66

00

53.

Impact frontal

94

01

54.

Impact lateral

95

02

55.

Dispozitive protecție antiîmpănare față

93

00


(1)  Vehiculele din această categorie trebuie dotate cu dispozitive adecvate pentru degivrarea și dezaburirea parbrizului.

(2)  Vehiculele din această categorie trebuie dotate cu dispozitive adecvate pentru spălarea și ștergerea parbrizului.

(3)  Cerințele Directivei 94/20/CE se aplică numai vehiculelor dotate cu dispozitive de cuplare.

(4)  Cerințele Directivei 98/91/CE se aplică numai dacă producătorul solicită omologarea CE de tip a unui vehicul destinat transportului de mărfuri periculoase.

(5)  În cazul vehiculelor cu GPL și cu GNC, până la adoptarea modificărilor relevante la Directiva 70/221/CEE pentru includerea rezervoarelor de GPL și GNC, este necesară omologarea vehiculului în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU 67-01 sau 110

(6)  Care nu depășesc 2,5 tone masă maximă.

(7)  Care provin din vehiculele din categoria M1.

(8)  Până la datele menționate la articolul 2 din Directiva 2003/97/CE, omologările acordate în conformitate cu Directiva 71/127/CEE rămân valabile pentru omologările de tip ale întregului vehicul.

(9)  Subansamblu electronic

(10)  Componentă

(11)  Vehicul

(12)  Indicații de instalare

(13)  Până la 26 ianuarie 2006, omologările în conformitate cu Directiva 71/127/CEE pot fi acceptate ca alternativă.

Legendă

X

:

Este necesară respectarea integrală a actului de reglementare; trebuie eliberat un certificat de omologare CE de tip; trebuie asigurată conformitatea producției.

A

:

Nu sunt permise alte excepții în afara celor menționate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip și marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat.

B

:

Trebuie îndeplinite cerințele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie întreprinse în totalitate; sub rezerva acordului autorității de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip și nu este necesară o omologare de tip.

C

:

Producătorul trebuie să demonstreze, până când autoritatea de omologare se declară satisfăcută, că cerințele esențiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.

N/A

:

Nu se aplică acest act de reglementare (nu există niciun fel de cerințe).

(14)  În cazul în care directivele sau regulamentele individuale conțin cerințe privind montajul, acestea se aplică și componentelor și unităților tehnice separate omologate conform regulamentelor CEE-ONU.

(15)  Pentru modificările ulterioare, a se vedea ultima modificare a documentului CEE-ONU TRANS/WP.29/343.

ANEXA V

Proceduri care se aplică în procesul omologării CE de tip a vehiculelor

1.   În cazul unei cereri de omologare de tip pentru un vehicul întreg, autoritățile de omologare CE de tip trebuie:

(a)

să verifice dacă toate certificatele de omologare CE de tip emise în conformitate cu actele de reglementare aplicabile pentru omologarea de tip a vehiculelor se referă la tipul respectiv al vehiculului și corespund cerințelor specificate;

(b)

să se asigure, făcând trimitere la documentație, că specificația (specificațiile) vehiculului și datele conținute în partea I a documentului informativ al vehiculului se regăsesc în datele din dosarele de omologare și în certificatele de omologare CE de tip conform actelor de reglementare relevante; atunci când un număr de ordine din partea I a documentului informativ nu este inclus în dosarul de omologare CE al niciunui act de reglementare, să confirme că elementul sau caracteristica respectivă este conformă cu datele din dosarul informativ;

(c)

să efectueze sau să dispună efectuarea, pe un eșantion de vehicule din tipul supus omologării, de inspecții ale părților sau sistemelor vehiculelor, pentru a verifica dacă vehiculul (vehiculele) este (sunt) fabricat(e) în conformitate cu datele relevante din dosarul de omologare autentificat, corespunzător certificatelor de omologare CE de tip relevante;

(d)

să efectueze sau să dispună efectuarea, după caz, a verificărilor de montare necesare privind unitățile tehnice separate;

(e)

să efectueze sau să dispună efectuarea verificărilor necesare privind constatarea prezenței dispozitivelor prevăzute la notele de subsol (1) și (2) din partea I a anexei IV, în cazurile în care acestea sunt aplicabile.

2.   Numărul de vehicule ce trebuie inspectate conform cerințelor de la punctul 1 litera (c) trebuie să permită o verificare corespunzătoare a diverselor combinații supuse omologării, în conformitate cu criteriile următoare:

Categoria vehiculului

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Criterii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorul

X

X

X

X

X

X

Cutie de viteze

X

X

X

X

X

X

Număr de axe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Axe motoare (număr, poziție, interconectare)

X

X

X

X

X

X

Axe directoare (număr și poziție)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tipuri de caroserie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Număr de uși

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Partea pe care se află volanul

X

X

X

X

X

X