EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0002R(05)

Rectificare la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007)

ST/5151/2019/INIT

OJ L 57, 26.2.2019, p. 29–42 (RO)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/corrigendum/2019-02-26/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

26.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 57/29


Rectificare la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 108 din 25 aprilie 2007 )

Directiva 2007/2/CE se citește după cum urmează:

DIRECTIVA 2007/2/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 14 martie 2007

de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, în lumina proiectului comun aprobat de Comitetul de conciliere la 17 ianuarie 2007 (2),

întrucât:

(1)

Politica comunitară în domeniul mediului trebuie să vizeze un nivel ridicat de protecție, care să țină seama de diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Comunității. În plus, sunt necesare informații, inclusiv informații spațiale, pentru formularea și punerea în aplicare a acestei politici și a altor politici comunitare, care trebuie să integreze cerințele privind protecția mediului, în conformitate cu articolul 6 din tratat. În vederea asigurării unei astfel de integrări, este necesar să se stabilească o anumită coordonare între utilizatorii și furnizorii de informații, astfel încât informațiile și cunoștințele din diferite sectoare să poată fi combinate.

(2)

Al șaselea program de acțiune pentru mediu, adoptat prin Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 (3), prevede că ar trebui să se urmărească foarte atent ca elaborarea politicii Comunității în domeniul mediului să se facă în mod integrat, ținând seama de diferențele regionale și locale. Există o serie de probleme privind disponibilitatea, calitatea, organizarea, accesibilitatea și partajarea informațiilor spațiale necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite în programul menționat.

(3)

Problemele privind disponibilitatea, calitatea, organizarea, accesibilitatea și partajarea informațiilor spațiale sunt comune unui număr mare de teme de politici și informații, fiind întâlnite la diferitele nivele ale autorității publice. Soluționarea acestor probleme necesită adoptarea unor măsuri privind schimbul, partajarea, accesarea și utilizarea datelor spațiale și a serviciilor de date spațiale interoperabile la diferitele niveluri ale autorității publice și în diferite sectoare. Prin urmare, este necesară instituirea unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitate.

(4)

Infrastructura pentru informații spațiale din Comunitatea Europeană (Inspire) ar trebui să faciliteze procesul decizional cu privire la politicile și activitățile care ar putea avea un impact direct sau indirect asupra mediului.

(5)

Inspire ar trebui să se bazeze pe infrastructurile pentru informații spațiale create de statele membre și devenite compatibile cu normele de aplicare comune și completate cu măsuri la nivel comunitar. Aceste măsuri ar trebui să asigure compatibilitatea infrastructurilor pentru informații spațiale create de statele membre, precum și posibilitatea ca acestea să fie utilizate într-un context comunitar și transfrontalier.

(6)

Infrastructurile pentru informații spațiale din statele membre ar trebui să fie concepute în așa fel încât să se asigure că datele spațiale sunt stocate, disponibile și păstrate la nivelul cel mai adecvat, că datele spațiale obținute din diferite surse din întreaga Comunitate pot fi combinate într-o manieră unitară și partajate între mai mulți utilizatori și mai multe aplicații, că datele spațiale colectate la un anumit nivel al autorității publice pot fi partajate între alte autorități publice, că datele spațiale sunt disponibile în condiții care să nu împiedice, fără motiv, utilizarea lor extensivă și că se poate face cu ușurință căutarea datelor spațiale disponibile, evaluarea conformității lor cu un anumit scop și aflarea condițiilor de utilizare a acestora.

(7)

Există o anumită suprapunere între informațiile spațiale reglementate de prezenta directivă și informațiile reglementate de Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu (4). Prezenta directivă ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Directivei 2003/4/CE.

(8)

Prezenta directivă ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Directivei 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (5), ale cărei obiective le completează pe cele ale prezentei directive.

(9)

Prezenta directivă nu ar trebui să afecteze existența unor drepturi de proprietate intelectuală sau deținerea acestora de către autoritățile publice.

(10)

Instituirea infrastructurii Inspire va însemna un plus de valoare semnificativ pentru celelalte inițiative comunitare, de care aceasta va beneficia la rândul ei, precum Regulamentul (CE) nr. 876/2002 al Consiliului din 21 mai 2002 de constituire a întreprinderii comune Galileo (6) și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată «Monitorizare Globală pentru Mediu și Securitate (GMES): crearea unei capacități GMES până în 2008 – (Planul de acțiune 2004-2008)». Statele membre ar trebui să ia în considerare utilizarea datelor și serviciilor furnizate de Galileo și GMES, de îndată ce acestea vor fi disponibile, în special a referințelor temporale și spațiale furnizate de Galileo.

(11)

La nivel național și comunitar, se lansează multe inițiative ce urmăresc colectarea, armonizarea sau organizarea difuzării ori a utilizării informațiilor spațiale. Aceste inițiative pot fi instituite prin legislația comunitară, precum Decizia 2000/479/CE a Comisiei din 17 iulie 2000 privind crearea unui Registru european al emisiilor de poluanți (EPER) în conformitate cu dispozițiile articolului 15 din Directiva 96/61/CE a Consiliului privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC) (7) și Regulamentul (CE) nr. 2152/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind supravegherea pădurilor și interacțiunile ecologice în cadrul Comunității (Forest Focus) (8), se pot număra printre programele cu finanțare comunitară (cum ar fi CORINE Land Cover sau Sistemul european de informații privind politica în domeniul transporturilor) sau pot proveni din inițiative lansate la nivel național sau regional. Prezenta directivă nu numai că va completa aceste inițiative, oferind un cadru care le va permite să devină interoperabile, dar, pe lângă aceasta, se va baza pe experiența și inițiativele existente, fără să dubleze acțiunile care au fost deja realizate.

(12)

Prezenta directivă ar trebui să se aplice datelor spațiale deținute de autoritățile publice sau în numele acestora, precum și utilizării datelor spațiale de către autoritățile publice în cadrul executării sarcinilor publice ale acestora. Cu toate acestea, sub rezerva anumitor condiții, aceasta ar trebui să se aplice și în cazul datelor spațiale deținute de persoane fizice sau juridice, altele decât autoritățile publice, în cazul în care persoanele fizice sau juridice respective solicită acest lucru.

(13)

Prezenta directivă nu ar trebui să stabilească cerințe privind colectarea de noi date sau raportarea acestor informații Comisiei, întrucât aceste chestiuni sunt reglementate de alte texte legislative privind mediul.

(14)

Infrastructurile naționale ar trebui puse în aplicare progresiv și, în consecință, este necesar să se acorde diferite niveluri de prioritate temelor de date spațiale reglementate de prezenta directivă. În cadrul punerii lor în aplicare, ar trebui să se țină seama de măsura în care sunt necesare date spațiale într-o gamă largă de aplicații din diferite domenii ale politicii, de prioritatea acțiunilor prevăzute de politicile comunitare care necesită date spațiale armonizate și de progresul înregistrat deja în eforturile de armonizare depuse în statele membre.

(15)

Timpul și resursele care se pierd căutând date spațiale existente sau încercând să se stabilească utilitatea acestora într-un scop anume reprezintă un obstacol cheie în exploatarea integrală a datelor disponibile. De aceea, statele membre ar trebui să asigure descrieri ale seturilor și serviciilor de date spațiale disponibile, sub formă de metadate.

(16)

Având în vedere faptul că marea diversitate de formate și structuri utilizate pentru organizarea datelor spațiale și accesul la acestea în Comunitate împiedică formularea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea în mod eficient a legislației comunitare care influențează mediul în mod direct sau indirect, ar trebui adoptate norme de aplicare care să faciliteze utilizarea datelor spațiale obținute din diferite surse din statele membre. Aceste norme ar trebui concepute astfel încât seturile de date spațiale să fie interoperabile, iar statele membre ar trebui să asigure faptul că orice date sau informații necesare interoperabilității sunt disponibile în condiții care să nu restricționeze utilizarea lor în acest scop. Normele de aplicare ar trebui să aibă la bază, în măsura posibilului, standarde internaționale și nu ar trebui să genereze costuri excesive pentru statele membre.

(17)

Serviciile de rețea sunt necesare pentru partajarea datelor spațiale între diferitele niveluri ale autorității publice din Comunitate. Aceste servicii de rețea ar trebui să permită căutarea, transformarea, vizualizarea și descărcarea datelor spațiale și utilizarea serviciilor de date spațiale și de comerț electronic. Serviciile rețelei ar trebui să funcționeze în conformitate cu specificațiile și criteriile de performanță minime stabilite de comun acord, pentru a se asigura interoperabilitatea infrastructurilor instituite de statele membre. Rețeaua de servicii ar trebui, de asemenea, să le asigure autorităților publice posibilitatea tehnică de a-și pune la dispoziție seturile și serviciile lor de date spațiale.

(18)

Anumite seturi și servicii de date spațiale cu relevanță pentru politicile comunitare care afectează mediul în mod direct sau indirect sunt deținute și exploatate de către terți. În consecință, statele membre ar trebui să le ofere terților posibilitatea de a contribui la infrastructurile naționale, cu condiția ca, prin aceasta, să nu fie afectate coeziunea și ușurința utilizării datelor spațiale și a serviciilor de date spațiale vizate de infrastructurile respective.

(19)

Experiența din statele membre a demonstrat că, pentru reușita punerii în aplicare a unei infrastructuri pentru informații spațiale, este important ca publicului să i se pună la dispoziție un număr minim de servicii gratuite. Prin urmare, statele membre ar trebui să permită utilizarea gratuită cel puțin a serviciilor de căutare și, în anumite condiții specifice, de vizualizare a seturilor de date spațiale.

(20)

Pentru a facilita integrarea structurilor naționale în Inspire, statele membre ar trebui să asigure accesul la infrastructurile lor prin intermediul unui geo-portal comunitar exploatat de Comisie, precum și prin orice puncte de acces pe care decid să le exploateze ele însele.

(21)

Pentru a face disponibile informații de la diferite niveluri ale autorității publice, statele membre ar trebui să îndepărteze obstacolele practice întâlnite în această privință de autoritățile publice de la nivel național, regional și local în îndeplinirea sarcinilor lor publice care ar putea avea un impact direct sau indirect asupra mediului.

(22)

Autoritățile publice trebuie să poată accesa ușor seturile și serviciile de date spațiale necesare îndeplinirii sarcinilor lor publice. Acest acces poate fi îngreunat dacă depinde de negocieri individuale ad-hoc între autorități publice, de fiecare dată când acesta este solicitat. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare de prevenire a apariției acestor obstacole practice în calea partajării datelor, recurgând, de exemplu, la acorduri încheiate în prealabil între autoritățile publice.

(23)

În cazul în care o autoritate publică furnizează unei alte autorități publice din același stat membru seturi și servicii de date spațiale, necesare în îndeplinirea obligațiilor de informare în conformitate cu legislația comunitară privind mediul, statul membru în cauză ar trebui să fie liber să decidă ca aceste seturi și servicii de date să nu fie supuse nici unei taxări. Mecanismele de partajare a seturilor și serviciilor de date spațiale între guvern și alte administrații publice și persoane fizice sau juridice, care îndeplinesc funcții administrative publice în conformitate cu legislația internă, ar trebui să ia în considerare nevoia de a proteja viabilitatea financiară a autorităților publice, în special a acelora care au obligația de a strânge venituri. În orice caz, orice taxe percepute nu ar trebui să depășească costul de colectare, producere, reproducere și difuzare, la care se adaugă un profit rezonabil.

(24)

Furnizarea serviciilor de rețea ar trebui executată și aplicată cu deplina respectare a principiilor privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (9).

(25)

Cadrele de partajare a datelor spațiale între autoritățile publice cărora directiva le impune o obligație de partajare ar trebui să fie neutre, nu numai față de autoritățile publice respective dintr-un stat membru, ci și față de autoritățile publice de acest fel din alte state membre, precum și din instituțiile comunitare. Întrucât instituțiile și organele comunitare trebuie, deseori, să integreze și să evalueze informații spațiale provenind din toate statele membre, acestea ar trebui să poată accesa și utiliza datele spațiale și serviciile aferente acestora în condiții armonizate.

(26)

În vederea stimulării dezvoltării serviciilor cu valoare adăugată de către terți, în beneficiul atât al autorităților publice, cât și al publicului, este necesar să se faciliteze accesul la datele spațiale care depășesc granițele administrative sau naționale.

(27)

Punerea în aplicare eficientă a infrastructurilor pentru informații spațiale presupune o coordonare din partea tuturor celor interesați în instituirea unor astfel de infrastructuri, indiferent dacă aceștia sunt contribuabili sau utilizatori. Prin urmare, ar trebui create structuri de coordonare corespunzătoare, care să existe și la diferite nivele ale administrației și care să ia în considerare repartizarea puterilor și a responsabilităților în statele membre.

(28)

Pentru a beneficia de nivelul actual al tehnicii și de experiența concretă în materie de infrastructuri de informații, măsurile necesare aplicării prezentei directive ar trebui să se bazeze pe standarde internaționale și pe standarde adoptate de organismele europene de standardizare, în conformitate cu procedura prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și a normelor privind serviciile societății informaționale (10).

(29)

Întrucât Agenția Europeană de Mediu, instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului din 7 mai 1990 privind crearea Agenției Europene de Mediu și a Rețelei europene de informare și observare pentru mediu (11), are misiunea de a furniza Comunității informații obiective, fiabile și comparabile la nivel comunitar și urmărește, printre altele, să îmbunătățească fluxul informațiilor despre mediu, utile la elaborarea politicilor, dintre statele membre și instituțiile comunitare, aceasta ar trebui să contribuie activ la punerea în aplicare a prezentei directive.

(30)

În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare (12), statele membre sunt încurajate să întocmească, pentru ele însele și în interesul Comunității, propriile tabele, care să ilustreze, pe cât posibil, corelația dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice.

(31)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (13).

(32)

În special, o competență de adaptare a descrierii temelor de date existente, menționate în anexele I, II și III, ar trebui conferită Comisiei. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(33)

Comisia ar trebui, de asemenea, să fie împuternicită să adopte norme de aplicare prin care se stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și a serviciilor de date spațiale, a normelor privind condițiile de accesare a seturilor și serviciilor de date, precum și a normelor privind specificațiile tehnice și obligațiile serviciilor de rețea. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice prezenta directivă și să o completeze cu noi elemente neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control, prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(34)

Lucrările pregătitoare pentru deciziile privind punerea în aplicare a prezentei directive și pentru evoluția viitoare a infrastructurii Inspire necesită o supraveghere continuă a punerii în aplicare a prezentei directive, precum și o raportare regulată.

(35)

Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume instituirea infrastructurii Inspire, nu poate fi realizat într-un mod satisfăcător de către statele membre, din cauza aspectelor transnaționale și a nevoii generale de coordonare a condițiilor de accesare, schimb și partajare a informațiilor spațiale din Comunitate, și, în consecință, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este enunțat în articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

(1)   Scopul prezentei directive este de a stabili norme generale destinate instituirii infrastructurii pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (denumită în continuare «Inspire»), în sensul politicilor comunitare din domeniul mediului și al politicilor sau activităților care ar putea avea un impact asupra mediului.

(2)   Inspire se bazează pe infrastructurile pentru informații spațiale instituite și exploatate de către statele membre.

Articolul 2

(1)   Prezenta directivă nu aduce atingere Directivelor 2003/4/CE și 2003/98/CE.

(2)   Prezenta directivă nu afectează existența unor drepturi de proprietate intelectuală sau deținerea acestora de către autoritățile publice.

Articolul 3

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.

«infrastructură pentru informații spațiale» înseamnă metadate, seturi de date spațiale și servicii de date spațiale, servicii și tehnologii de rețea, acorduri de partajare, accesare și utilizare, precum și mecanisme, procese și proceduri de coordonare și monitorizare stabilite, exploatate sau puse la dispoziție în conformitate cu prezenta directivă;

2.

«date spațiale» înseamnă orice date cu referire directă sau indirectă la o locație sau zonă geografică specifică;

3.

«set de date spațiale» înseamnă o colecție identificabilă de date spațiale;

4.

«servicii de date spațiale» înseamnă operațiunile care pot fi executate, prin utilizarea unei aplicații informatice, asupra datelor spațiale incluse în seturile de date spațiale sau asupra metadatelor corespunzătoare;

5.

«obiect spațial» înseamnă o reprezentare abstractă a unui fenomen real, care corespunde unei locații sau zone geografice specifice;

6.

«metadate» înseamnă informații care descriu seturi și servicii de date spațiale și care permit căutarea, inventarierea și utilizarea acestora;

7.

«interoperabilitate» înseamnă posibilitatea de combinare a seturilor de date spațiale și de interacționare a serviciilor, fără intervenție manuală repetitivă, astfel încât rezultatul să fie coerent, iar valoarea adăugată a seturilor și serviciilor de date spațiale să crească;

8.

«geo-portal Inspire» înseamnă un site Internet sau un echivalent, care permite accesul la serviciile menționate la articolul 11 alineatul (1);

9.

«autoritate publică» înseamnă:

(a)

orice guvern sau altă administrație publică, inclusiv organismele publice consultative, de la nivel național, regional sau local;

(b)

orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește funcții administrative publice prevăzute de legislația internă, inclusiv sarcini, activități sau servicii specifice legate de mediu; și

(c)

orice persoană fizică sau juridică care deține responsabilități sau funcții publice sau care prestează servicii publice legate de mediu sub controlul unui organism sau a unei persoane prevăzute la litera (a) sau (b).

Statele membre pot dispune ca, atunci când organismele sau instituțiile exercită o competență judiciară sau legislativă, acestea să nu fie considerate ca o autoritate publică în sensul prezentei directive;

10.

«terț» înseamnă orice persoană fizică sau juridică, alta decât o autoritate publică.

Articolul 4

(1)   Prezenta directivă se aplică seturilor de date spațiale care îndeplinesc următoarele condiții:

(a)

se referă la o zonă în care un stat membru deține și/sau își exercită competența;

(b)

sunt în format electronic;

(c)

sunt deținute de sau în numele uneia dintre entitățile următoare:

(i)

o autoritate publică, după ce au fost produse sau primite de o autoritate publică sau care sunt administrate sau actualizate de autoritatea respectivă și se încadrează în sfera atribuțiilor sale publice;

(ii)

un terț la dispoziția căruia a fost pusă rețeaua, în conformitate cu articolul 12;

(d)

se referă la una sau mai multe din temele enumerate în anexa I, II sau III.

(2)   În cazul în care sunt deținute mai multe copii identice ale aceluiași set de date spațiale de către sau în numele unor diferite autorități publice, prezenta directivă se aplică numai versiunii de referință din care provin diferitele copii.

(3)   Prezenta directivă se aplică și serviciilor de date spațiale, asociate datelor incluse în seturile de date spațiale menționate la alineatul (1).

(4)   Prezenta directivă nu impune colectarea de noi date spațiale.

(5)   În cazul datelor spațiale care respectă condiția stabilită la alineatul (1) litera (c), dar față de care un terț deține drepturi de proprietate intelectuală, autoritatea publică poate acționa în temeiul prezentei directive numai cu consimțământul terțului respectiv.

(6)   Prin derogare de la alineatul (1), prezenta directivă se aplică seturilor de date spațiale deținute de sau în numele unei autorități publice care se situează la nivelul cel mai mic al administrației dintr-un stat membru, numai în cazul în care în statul membru există acte cu putere de lege și acte administrative care impun colectarea sau difuzarea acestora.

(7)   Descrierea temelor de date existente, menționate în anexele I, II și III poate fi adaptată în conformitate cu procedura de reglementare cu control, menționată la articolul 22 alineatul (3), pentru a se ține seama de evoluția nevoilor de date spațiale destinate susținerii politicilor comunitare care au un impact asupra mediului.

CAPITOLUL II

METADATE

Articolul 5

(1)   Statele membre se asigură că metadatele sunt create pentru seturile și serviciile de date spațiale care corespund temelor enumerate în anexele I, II și III și că aceste metadate sunt actualizate.

(2)   Metadatele includ informații cu privire la următoarele aspecte:

(a)

conformitatea seturilor de date spațiale cu normele de aplicare prevăzute la articolul 7 alineatul (1);

(b)

condițiile aplicabile accesării și utilizării seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și tarifele corespunzătoare, după caz;

(c)

calitatea și validitatea seturilor de date spațiale;

(d)

autoritățile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, întreținerea și distribuirea seturilor și serviciilor de date spațiale;

(e)

limitarea accesului publicului și motivele acestor limitări, în conformitate cu articolul 13.

(3)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura faptul că metadatele sunt complete și de o calitate suficientă pentru a îndeplini scopul stabilit la articolul 3 alineatul (6).

(4)   Normele de aplicare a prezentului articol se adoptă până la 15 mai 2008 în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 22 alineatul (2). Aceste norme iau în considerare standardele internaționale aplicabile existente și cerințele utilizatorilor, în special în ceea ce privește metadatele privind validarea.

Articolul 6

Statele membre creează metadatele menționate la articolul 5 în conformitate cu următorul calendar:

(a)

în termen de doi ani de la data adoptării normelor de aplicare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4), în cazul seturilor de date spațiale care corespund temelor enumerate în anexele I și II;

(b)

în termen de cinci ani de la data adoptării normelor de aplicare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4), în cazul seturilor de date spațiale care corespund temelor enumerate în anexa III.

CAPITOLUL III

INTEROPERABILITATEA SETURILOR ȘI SERVICIILOR DE DATE SPAȚIALE

Articolul 7

(1)   Normele de aplicare, care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și, în măsura posibilului, de armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă și să o completeze, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control, menționată la articolul 22 alineatul (3). La elaborarea normelor de aplicare se ține seama de cerințele utilizatorilor din domeniu, de inițiativele existente și de standardele internaționale privind armonizarea seturilor de date spațiale, precum și de considerentele legate de fezabilitate și de analiza costuri-beneficii. În cazul în care organizațiile de drept internațional au adoptat standarde adecvate pentru a asigura interoperabilitatea sau armonizarea seturilor și serviciilor de date spațiale, aceste standarde sunt integrate, iar mijloacele tehnice existente sunt prevăzute, după caz, de normele de aplicare menționate la prezentul alineat.

(2)   Ca bază pentru elaborarea normelor de aplicare prevăzute la alineatul (1), Comisia efectuează analize pentru a se asigura că normele respective sunt fezabile și proporționale, în ceea ce privește eventualele costuri și beneficii pe care acestea le-ar genera, și pune rezultatele analizelor la dispoziția comitetului menționat la articolul 22 alineatul (1). Statele membre furnizează Comisiei, la cerere, informațiile necesare care să îi permită să efectueze astfel de analize.

(3)   Statele membre se asigură, în măsura posibilului, că toate seturile de date spațiale nou colectate și restructurate masiv, precum și serviciile de date spațiale corespunzătoare acestora sunt disponibile în conformitate cu normele de aplicare menționate la alineatul (1), în termen de doi ani de la adoptarea acestora, iar celelalte seturi și servicii de date spațiale, aflate încă în uz, sunt disponibile în conformitate cu normele de aplicare în termen de șapte ani de la adoptarea acestora. Seturile de date se furnizează în conformitate cu normele de aplicare, fie prin adaptarea seturilor de date spațiale existente, fie prin transformarea serviciilor menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (d).

(4)   Normele de aplicare menționate la alineatul (1) includ definiția și clasificarea obiectelor spațiale cu relevanță pentru seturile de date spațiale care corespund temelor enumerate în anexa I, II sau III, precum și modalitățile de geo-referențiere a acestor date spațiale

(5)   Reprezentanții statelor membre la nivel național, regional și local, precum și alte persoane fizice sau juridice pentru care datele spațiale respective prezintă interes datorită rolului acestora în infrastructura pentru informații spațiale, inclusiv utilizatorii, producătorii, furnizorii de servicii cu valoare adăugată sau orice organism de coordonare, au posibilitatea de a participa la discuțiile pregătitoare privind conținutul normelor de aplicare menționate la alineatul (1), înainte ca acestea să fie examinate de comitetul menționat la articolul 22 alineatul (1).

Articolul 8

(1)   În cazul seturilor de date spațiale care corespund uneia sau mai multor teme enumerate în anexa I sau II, normele de aplicare menționate la articolul 7 alineatul (1) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol.

(2)   Normele de aplicare vizează următoarele aspecte ale datelor spațiale:

(a)

un cadru comun pentru identificarea unică a obiectelor spațiale cu care mijloacele de identificare naționale existente pot fi puse în corespondență pentru a asigura interoperabilitatea lor;

(b)

legătura dintre obiectele spațiale;

(c)

principalele atribute și lexicoanele multilingve corespunzătoare necesare, în general, pentru politicile care pot avea un impact asupra mediului;

(d)

informații privind dimensiunea temporală a datelor;

(e)

actualizările datelor.

(3)   Normele de aplicare sunt astfel concepute încât să asigure coerența între diferitele informații care se referă la aceeași locație, sau între informațiile care se referă la același obiect reprezentat la scări diferite.

(4)   Normele de aplicare sunt astfel concepute încât informațiile obținute plecând de la diferitele seturi de date spațiale să fie comparabile în ceea ce privește aspectele menționate la articolul 7 alineatul (4) și la alineatul (2) din prezentul articol.

Articolul 9

Normele de aplicare prevăzute la articolul 7 alineatul (1) se adoptă în conformitate cu următorul calendar:

(a)

până la 15 mai 2009, în cazul seturilor de date spațiale care corespund temelor enumerate în anexa I;

(b)

până la 15 mai 2012, în cazul seturilor de date spațiale care corespund temelor enumerate în anexa II sau III;

Articolul 10

(1)   Statele membre se asigură că se pun la dispoziția autorităților publice sau a terților orice informații, inclusiv date, coduri și clasificări tehnice, necesare pentru respectarea normelor de aplicare menționate la articolul 7 alineatul (1), în conformitate cu condiții care să nu restricționeze utilizarea lor în acest scop.

(2)   Pentru a asigura unitatea datelor spațiale aferente unui element geografic a cărui locație depășește granița dintre două sau mai multe state membre, statele membre decid de comun acord, după caz, cu privire la descrierea și poziția acestor elemente comune.

CAPITOLUL IV

SERVICII DE REȚEA

Articolul 11

(1)   Statele membre instituie și exploatează o rețea de servicii, prezentate în continuare, privind seturile și serviciile de date spațiale, pentru care au fost create metadate în conformitate cu prezenta directivă:

(a)

servicii de căutare, care permit identificarea seturilor și serviciilor de date spațiale pe baza conținutului metadatelor corespunzătoare și afișarea conținutului metadatelor;

(b)

servicii de vizualizare, care permit cel puțin afișarea, navigarea, mărirea/micșorarea, rotirea panoramică, suprapunerea vizuală a seturilor de date spațiale, precum și afișarea informațiilor explicative și a oricărui conținut pertinent al metadatelor;

(c)

servicii de descărcare, care permit descărcarea de copii ale seturilor de date spațiale sau ale unor părți ale acestora, precum și accesarea directă a acestora, atunci când este posibil;

(d)

servicii de prelucrare, care permit prelucrarea seturilor de date spațiale în vederea realizării interoperabilității;

(e)

servicii care permit apelarea la serviciile de date spațiale.

Aceste servicii țin seama de cerințele utilizatorilor din domeniu și sunt ușor de utilizat, disponibile publicului și pot fi accesate prin intermediul Internetului sau prin orice alt mijloc de telecomunicație adecvat.

(2)   În sensul serviciilor menționate la alineatul (1) litera (a), se aplică cel puțin următoarea combinație de criterii de căutare:

(a)

cuvinte-cheie;

(b)

clasificarea seturilor și serviciilor de date spațiale;

(c)

calitatea și validitatea seturilor de date spațiale;

(d)

gradul de conformitate cu normele de aplicare prevăzute la articolul 7 alineatul (1);

(e)

localizarea geografică;

(f)

condițiile de accesare și de utilizare a seturilor și serviciilor de date spațiale;

(g)

autoritățile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, întreținerea și distribuirea seturilor și serviciilor de date spațiale.

(3)   Serviciile de transformare menționate la alineatul (1) litera (d) sunt combinate cu celelalte servicii menționate la alineatul respectiv în așa fel încât să se permită exploatarea tuturor acestor servicii în conformitate cu normele de aplicare prevăzute la articolul 7 alineatul (1).

Articolul 12

Statele membre se asigură că autorităților publice li se oferă posibilitatea tehnică de a conecta seturile și serviciile lor de date spațiale la rețeaua menționată la articolul 11 alineatul (1). Acest serviciu este, de asemenea, pus la dispoziția terților care solicită acest lucru și ale căror seturi și servicii de date spațiale respectă normele de aplicare care stabilesc obligațiile privind, în special, metadatele, serviciile de rețea și interoperabilitatea.

Articolul 13

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1), statele membre pot limita accesul public la seturile și serviciile de date spațiale prin intermediul serviciilor menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (a), în cazul în care accesul respectiv ar afecta în mod negativ relațiile internaționale, siguranța publică sau apărarea națională.

Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1), statele membre pot limita accesul public la seturile și serviciile de date spațiale prin intermediul serviciilor menționate la articolul 11 alineatul (1) literele (b)-(e) sau la serviciile de comerț electronic menționate la articolul 14 alineatul (3), în cazul în care accesul respectiv ar afecta în mod negativ:

(a)

confidențialitatea lucrărilor autorităților publice, în cazul în care legislația prevede o astfel de confidențialitate;

(b)

relațiile internaționale, siguranța publică sau apărarea națională;

(c)

desfășurarea procedurilor judiciare, posibilitatea oricărei persoane de a avea parte de un proces echitabil sau capacitatea unei autorități publice de a efectua o anchetă de natură penală sau disciplinară;

(d)

confidențialitatea informațiilor comerciale sau industriale, în cazul în care legislația internă sau comunitară prevede o astfel de confidențialitate în vederea protejării intereselor economice legitime, inclusiv a interesului public privind păstrarea confidențialității informațiilor statistice și a secretului fiscal;

(e)

drepturile de proprietate intelectuală;

(f)

confidențialitatea datelor cu caracter personal și/sau a fișierelor privind o persoană fizică, în cazul în care persoana respectivă nu a consimțit la dezvăluirea publică a informațiilor, în cazul în care legislația internă sau comunitară prevede o astfel de confidențialitate;

(g)

interesele sau protecția oricărei persoane care a furnizat informațiile solicitate în mod voluntar, fără a avea sau fără a i se putea impune o obligație legală în acest sens, cu excepția cazului în care persoana respectivă a consimțit la dezvăluirea informațiilor în cauză;

(h)

protecția mediului la care se referă aceste informații, cum ar fi localizarea unor specii rare.

(2)   Motivele care justifică limitarea accesului, astfel cum sunt prevăzute la alineatul (1), se interpretează în mod restrictiv, ținându-se seama, în fiecare caz, de interesul pe care accesul la aceste informații l-ar putea prezenta pentru public. În fiecare caz, trebuie comparat interesul pe care l-ar putea prezenta pentru public dezvăluirea cu cel pe care l-ar prezenta accesul limitat sau condiționat. Statele membre nu pot limita, în temeiul alineatului (1) literele (a), (d), (f), (g) și (h), accesul la informațiile privind emisiile în mediu.

(3)   În acest cadru și în sensul aplicării alineatului (1) litera (f), statele membre asigură respectarea cerințelor Directivei 95/46/CE.

Articolul 14

(1)   Statele membre se asigură că serviciile menționate la articolul 11 alineatul (1) literele (a) și (b) sunt disponibile publicului cu titlu gratuit.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot permite unei autorități publice ce asigură unul din serviciile menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b) să perceapă taxe, în cazul în care acestea asigură întreținerea seturilor de date spațiale și a serviciilor de date corespunzătoare, în special în situații în care sunt implicate volume mari de date actualizate frecvent.

(3)   Datele pot fi puse la dispoziție prin intermediul serviciilor de vizualizare menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b), sub o formă care să împiedice reutilizarea acestora în scopuri comerciale.

(4)   În cazul în care autoritățile percep taxe pentru serviciile menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b), (c) sau (e), statul membru asigură disponibilitatea serviciilor de comerț electronic. Aceste servicii pot fi supuse unor clauze de exonerare de răspundere, licențe de Internet sau, după caz, licențe obișnuite.

Articolul 15

(1)   Comisia instituie și exploatează un geo-portal Inspire la nivel comunitar.

(2)   Statele membre asigură accesul la serviciile menționate la articolul 11 alineatul (1) prin intermediul geo-portalului Inspire, menționat la alineatul (1). De asemenea, statele membre pot asigura accesul la aceste servicii prin intermediul propriilor puncte de acces.

Articolul 16

Normele de aplicare destinate să modifice elemente neesențiale din prezentul capitol și să îl completeze, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control, menționată la articolul 22 alineatul (3) și, în special, stabilesc următoarele:

(a)

specificațiile tehnice și criteriile minime de performanță privind serviciile menționate la articolele 11 și 12, ținându-se seama de obligațiile existente de raportare, precum și de recomandările adoptate în cadrul legislației comunitare din domeniul mediului, de serviciile de comerț electronic și de progresul tehnologic;

(b)

obligațiile menționate la articolul 12.

CAPITOLUL V

PARTAJAREA DATELOR

Articolul 17

(1)   Fiecare stat membru adoptă măsurile necesare partajării seturilor și serviciilor de date spațiale între autoritățile publice menționate la articolul 3 alineatul (9) literele (a) și (b). Măsurile respective permit autorităților publice în cauză să obțină accesul la seturile și serviciile de date spațiale, să facă schimb și să utilizeze seturile și serviciile respective, în scopul îndeplinirii sarcinilor publice care pot avea un impact asupra mediului.

(2)   Măsurile prevăzute la alineatul (1) exclud orice restricție susceptibilă de a crea, în momentul utilizării, obstacole practice în partajarea seturilor și serviciilor de date spațiale.

(3)   Statele membre pot permite autorităților publice care furnizează seturi și servicii de date spațiale să acorde licențe și/sau să solicite plăți de la autoritățile publice sau instituțiile și organismele comunitare care folosesc seturi și servicii de date spațiale. Orice taxe și licențe de acest fel trebuie să fie pe deplin compatibile cu obiectivul general, care vizează facilitarea partajării seturilor de date și servicii spațiale între autoritățile publice. În cazurile în care se percep taxe, acestea se mențin la un nivel minim necesar pentru asigurarea calității și furnizării adecvate de seturi de date și servicii spațiale, precum și a unui profit rezonabil, respectând, în același timp, după caz, cerințele de autofinanțare ale autorităților publice care furnizează seturi de date și servicii spațiale. Seturile de date și serviciile spațiale, furnizate de statele membre instituțiilor și organismelor comunitare, în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare pe care acestea le au în conformitate cu legislația comunitară privind mediul, nu sunt supuse nici unei taxări.

(4)   Acordurile privind partajarea seturilor și serviciilor de date spațiale prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) sunt deschise autorităților publice la care se face referire la articolul 3 alineatul (9) literele (a) și (b) din alte state membre, precum și instituțiilor și organismelor comunitare, în sensul îndeplinirii sarcinilor publice care pot avea un impact asupra mediului.

(5)   Acordurile privind partajarea seturilor și serviciilor de date spațiale prevăzute la alineatele (1), (2) și (3) sunt deschise, conform principiului reciprocității și al egalității de tratament, organismelor instituite prin acorduri internaționale la care Comunitatea și statele membre sunt parte, în sensul îndeplinirii sarcinilor care pot avea un impact asupra mediului.

(6)   În cazul în care acordurile privind partajarea seturilor și serviciilor de date spațiale, prevăzute la alineatele (1), (2) și (3), sunt puse la dispoziție în conformitate cu alineatele (4) și (5), acestea pot fi însoțite de cerințele prevăzute de dreptul intern, care condiționează utilizarea lor.

(7)   Prin derogare de la acest articol, statele membre pot limita partajarea, în cazul în care acest lucru ar compromite desfășurarea procedurilor judiciare, siguranța publică, apărarea națională sau relațiile internaționale.

(8)   Statele membre asigură accesul instituțiilor și organismelor comunitare la seturile și serviciile de date spațiale în condiții armonizate. Normele de aplicare pentru aceste condiții, destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă și să o completeze, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control, menționată la articolul 22 alineatul (3). Aceste norme de aplicare respectă pe deplin principiile menționate la alineatele (1)-(3).

CAPITOLUL VI

COORDONARE ȘI MĂSURI COMPLEMENTARE

Articolul 18

Statele membre se asigură că structurile și mecanismele adecvate sunt desemnate pentru coordonarea, la diferitele nivele ale administrației, a contribuțiilor tuturor celor pentru care infrastructurile lor pentru informații spațiale prezintă un interes.

Aceste structuri coordonează contribuțiile, inter alia, ale utilizatorilor, producătorilor, furnizorilor de servicii cu valoare adăugată și ale organismelor de coordonare, în ceea ce privește identificarea seturilor de date corespunzătoare, nevoile utilizatorilor, furnizarea de informații privind practicile existente și întoarcerea informației privind punerea în aplicare a prezentei directive.

Articolul 19

(1)   Comisia asigură coordonarea infrastructurii Inspire la nivel comunitar și este asistată, în acest sens, de organizații specializate și, în special, de Agenția Europeană de Mediu.

(2)   Fiecare stat membru desemnează un punct de contact, de obicei o autoritate publică, care să răspundă de contactele cu Comisia în ceea ce privește prezenta directivă. Acest punct de contact va fi susținut de o structură de coordonare, ținându-se seama de repartizarea competențelor și a responsabilităților în statul membru respectiv.

Articolul 20

Normele de aplicare menționate de prezenta directivă țin seama, în mod corespunzător, de standardele adoptate de organismele europene de standardizare în conformitate cu procedura prevăzută de Directiva 98/34/CE, precum și de standardele internaționale.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 21

(1)   Statele membre asigură monitorizarea punerii în aplicare și a utilizării infrastructurilor lor pentru informații spațiale. Acestea comunică rezultatele acestei monitorizări Comisiei și publicului în mod permanent.

(2)   Până la 15 mai 2010, statele membre trimit Comisiei un raport care să descrie pe scurt:

(a)

modul în care se asigură coordonarea între furnizorii și utilizatorii de seturi și servicii de date spațiale și organismele intermediare, legătura cu terții, precum și organizarea asigurării calității;

(b)

contribuția adusă de autoritățile publice și de terți la funcționarea și coordonarea infrastructurii pentru informații spațiale;

(c)

informațiile privind utilizarea infrastructurii pentru informații spațiale;

(d)

acordurile dintre autoritățile publice privind partajarea datelor;

(e)

costurile și beneficiile punerii în aplicare a prezentei directive.

(3)   La intervale de trei ani, începând la 15 mai 2013, statele membre trimit Comisiei un raport care să conțină informații actualizate privind aspectele menționate la alineatul (2).

(4)   Normele detaliate de aplicare a prezentului articol se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 22 alineatul (2).

Articolul 22

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

Articolul 23

Până la 15 mai 2014 și, în continuare, la intervale de șase ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, bazat, printre altele, pe rapoartele prezentate de statele membre în conformitate cu articolul 21 alineatele (2) și (3).

În cazul în care este necesar, raportul este însoțit de propuneri de acțiune comunitară.

Articolul 24

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 15 mai 2009.

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 25

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 26

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 14 martie 2007.

Pentru Parlamentul European

Președintele

H.-G. PÖTTERING

Pentru Consiliu

Președintele

G. GLOSER

ANEXA I

TEMELE DE DATE SPAȚIALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 6 LITERA (a), LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (1) ȘI LA ARTICOLUL 9 LITERA (a)

1.   Sisteme de coordonate de referință

Sisteme de referință unică în spațiu a informațiilor spațiale, alcătuite dintr-un set de coordonate (x, y, z) și/sau latitudine și longitudine și altitudine, bazate pe un datum orizontal și pe unul vertical.

2.   Sisteme de caroiaj geografic

Caroiaj multirezoluție armonizat, având un punct de origine comun, precum și localizare și mărime standardizate ale celulelor.

3.   Denumiri geografice

Nume de zone, regiuni, localități, orașe mari, suburbii, orașe mici sau așezări, sau orice alt element geografic ori topografic de interes public sau istoric.

4.   Unități administrative

Unități de administrare, de delimitare a zonelor în care statele membre dețin și/sau își exercită competența, la nivel local, regional și național, separate prin limite administrative.

5.   Adrese

Localizare a proprietăților, bazată pe identificatori de adresă, de obicei numele străzii, numărul casei și codul poștal.

6.   Parcele cadastrale

Zone stabilite de registrele cadastrale sau echivalente.

7.   Rețele de transport

Rețele de transport rutier, feroviar, aerian și pe apă și infrastructura asociată. Cuprinde, de asemenea, legături între diferite rețele. Mai cuprinde și rețeaua transeuropeană de transport, astfel cum este definită în Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (14) și modificările ulterioare.

8.   Hidrografie

Elementele hidrografice, inclusiv zonele marine, precum și toate celelalte corpuri de apă și elementele legate de acestea, inclusiv bazinele și sub-bazinele hidrografice. După caz, în conformitate cu definițiile din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (15) și sub formă de rețele.

9.   Zone protejate

Zone desemnate sau administrate într-un cadru legislativ internațional, comunitar sau intern, în vederea îndeplinirii unor obiective specifice de conservare.

ANEXA II

TEMELE DE DATE SPAȚIALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 6 LITERA (a), LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (1) ȘI LA ARTICOLUL 9 LITERA (b)

1.   Elevație

Modele digitale de elevații ale suprafețelor terestre, de gheață sau oceanice. Include altimetria, batimetria și linia de coastă.

2.   Acoperire terestră

Acoperirea fizică și biologică a suprafeței terestre, inclusiv suprafețele artificiale, zonele agricole, pădurile, zonele (semi)naturale, zonele umede și corpurile de apă.

3.   Ortoimagini

Imagini georeferențiate ale suprafeței terestre, înregistrate cu senzori plasați pe sateliți sau aeropurtați.

4.   Geologie

Geologie caracterizată în funcție de compoziție și structură. Include roca de bază, straturile acvifere și geomorfologia.

ANEXA III

TEMELE DE DATE SPAȚIALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 6 LITERA (b) ȘI LA ARTICOLUL 9 LITERA (b)

1.   Unități statistice

Unități de difuzare sau de utilizare a informațiilor statistice.

2.   Clădiri

Localizarea geografică a clădirilor.

3.   Soluri

Soluri și subsoluri, caracterizate în funcție de adâncime, textură, structură și conținut al particulelor și materialului organic, schelet, eroziune, înclinație medie și capacitate anticipată de stocare a apei, după caz.

4.   Utilizarea terenului

Teritoriu caracterizat în funcție de dimensiunea funcțională actuală sau viitoare planificată sau de scopul socio-economic (de exemplu rezidențial, industrial, comercial, agricol, forestier, de recreație).

5.   Sănătate și siguranță umană

Distribuția geografică a patologiilor dominante (alergii, tipuri de cancer, boli respiratorii etc.), precum și informațiile care indică efectul asupra sănătății (indicatorii biologici, scăderea fertilității, epidemiile) sau asupra bunăstării oamenilor (oboseala, stresul etc.), legat în mod direct (poluarea aerului, substanțele chimice, subțierea stratului de ozon, zgomotul etc.) sau indirect (mâncarea, organismele modificate genetic etc.) de calitatea mediului.

6.   Servicii de utilitate publică și servicii publice

Includ instalațiile de utilitate publică, precum sistemele de canalizare, de gestionare a deșeurilor, de aprovizionare cu energie electrică și apă, și serviciile administrative și sociale publice, precum adăposturile de protecție civilă, școlile și spitalele.

7.   Instalații de supraveghere a mediului

Amplasarea și exploatarea instalațiilor de supraveghere a mediului implică observarea și măsurarea emisiilor, a stării mediului înconjurător și a altor parametri ai ecosistemului (biodiversitate, condiții ecologice ale vegetației etc.) de către sau în numele autorităților publice.

8.   Instalații de producție și industriale

Parcuri de producție industrială, inclusiv instalațiile reglementate de Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (16), precum și instalațiile de captare a apei, de extracție minieră și locurile de depozitare.

9.   Instalații agricole și pentru acvacultură

Echipament și instalații de producție agricolă (inclusiv sisteme de irigație, sere și grajduri).

10.   Repartizarea populației – demografie

Repartizare geografică a populației, inclusiv caracteristicile populației și nivelurile de activitate, regrupate pe grilă, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analitică.

11.   Zone de administrare/restricție/reglementare și unități de raportare

Zone administrate, reglementate sau folosite pentru raportarea la nivel internațional, european, național, regional și local. Sunt incluse gropile de gunoi, zonele restricționate din apropierea surselor de apă potabilă, zonele vulnerabile la nitrați, șenalele navigabile reglementate de pe mare sau din apele interne importante, zonele destinate descărcării deșeurilor, zonele în care au fost introduse limite de zgomot, zonele care fac obiectul unui permis de prospectare și de exploatare minieră, districtele hidrografice, unitățile de raportare corespunzătoare și zonele de administrare a litoralului.

12.   Zone de risc natural

Zone vulnerabile caracterizate în funcție de riscurile naturale (orice fenomen atmosferic, hidrologic, seismic, vulcanic, precum și incendiile, care, din cauza locației, a gravității și a frecvenței, pot afecta grav societatea), precum inundațiile, alunecările și surpările de teren, avalanșele, incendiile forestiere, cutremurele de pământ și erupțiile vulcanice.

13.   Condiții atmosferice

Condițiile fizice din atmosferă. Sunt incluse datele spațiale bazate pe măsurători, pe modele sau pe o combinație între acestea, precum și locațiile de efectuare a măsurătorilor.

14.   Caracteristici geografice meteorologice

Condițiile meteorologice și măsurătorile acestora: precipitații, temperatură, evapotranspirație, viteza și direcția vântului.

15.   Caracteristici geografice oceanografice

Condiții fizice ale oceanelor (curenți, salinitate, înălțimea valurilor etc.).

16.   Regiuni maritime

Condiții fizice ale mărilor și corpurilor de apă sărată divizate în regiuni și subregiuni cu caracteristici comune.

17.   Regiuni biogeografice

Zone care prezintă condiții ecologice relativ omogene, având caracteristici comune.

18.   Habitate și biotopuri

Zone geografice caracterizate prin condiții ecologice specifice, procese, structură și funcții (de menținere a vieții pe pământ) care sprijină fizic organismele care trăiesc acolo. Sunt incluse zonele terestre și acvatice care se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice și biotice, indiferent că acestea sunt naturale sau seminaturale.

19.   Repartizarea speciilor

Repartizarea geografică a speciilor de animale și plante, regrupate pe grilă, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analitică.

20.   Resurse energetice

Resurse energetice precum hidrocarburi, energia hidraulică, bioenergia, energia solară, energia eoliană etc., însoțite de informații privind adâncimea/înălțimea la care se află resursa, după caz.

21.   Resurse minerale

Resurse minerale precum minereurile metalifere, minereurile industriale etc., însoțite de informații privind adâncimea/înălțimea la care se află resursa, după caz.


(1)  JO C 221, 8.9.2005, p. 33.

(2)  Avizul Parlamentului European din 7 iunie 2005 (JO C 124 E, 25.5.2006, p. 116), Poziția comună a Consiliului din 23 ianuarie 2006 (JO C 126 E, 30.5.2006, p. 16) și Poziția Parlamentului European din 13 iunie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 29 ianuarie 2007 și rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 februarie 2007 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

(5)  JO L 345, 31.12.2003, p. 90.

(6)  JO L 138, 28.5.2002, p. 1.

(7)  JO L 192, 28.7.2000, p. 36.

(8)  JO L 324, 11.12.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 788/2004 (JO L 138, 30.4.2004, p. 17).

(9)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(10)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(11)  JO L 120, 11.5.1990, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1641/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 245, 29.9.2003, p. 1).

(12)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(13)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

(14)  JO L 228, 9.9.1996, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 1791/2006/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(15)  JO L 327, 22.12.2000, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2455/2001/CE (JO L 331, 15.12.2001, p. 1).

(16)  JO L 257, 10.10.1996, p. 26. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).


Top