EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0198

2007/198/Euratom: Decizia Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe

OJ L 90, 30.3.2007, p. 58–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 77 - 91

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/03/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/198/oj

30.3.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/58


DECIZIA CONSILIULUI

din 27 martie 2007

de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe

(2007/198/Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 47 al treilea și al patrulea paragraf și articolul 48,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Datorită sprijinului comunitar susținut, continuu și coordonat, asigurat prin intermediul programelor de cercetare și instruire ale Comunității Europene a Energiei Atomice („Euratom”), precum și dezvoltării cunoștințelor și a resurselor umane în laboratoarele naționale de cercetare privind fuziunea, Comunitatea a creat, desfășurând activități comune în special în cadrul Acordului european privind dezvoltarea fuziunii termonucleare (EFDA), un program de cercetare unic și complet integrat în domeniul fuziunii, care și-a asumat un rol principal la nivel internațional în ceea ce privește dezvoltarea fuziunii ca sursă de energie potențial nelimitată, sigură, durabilă, caracterizată de simț de răspundere față de mediu și competitivă din punct de vedere economic.

(2)

Lansarea proiectului de cercetare privind fuziunea, „Joint European Torus” (JET), în 1978 (1), care și-a îndeplinit sau depășit toate obiectivele de proiectare, inclusiv acela de a demonstra eliberarea unor cantități semnificative de energie de fuziune într-un mod controlat, cu obținerea unor recorduri mondiale, în ceea ce privește atât puterea, cât și energia de fuziune, a demonstrat care este valoarea adăugată a asocierii resurselor și a competențelor la nivel comunitar sub forma unei întreprinderi comune.

(3)

Comunitatea a jucat un rol-cheie în elaborarea unui proiect internațional, ITER, reprezentând următoarea etapă în domeniul fuziunii, care s-a lansat în 1988 cu activități de definire a conceptelor (2), continuând în 1992 cu activități de proiectare tehnică (3), activități care s-au extins pentru trei ani în 1998 (4), ulterior printr-un al doilea acord încheiat în 1994 (5), care a dus la elaborarea în 2001 a unui proiect tehnic detaliat, complet și pe deplin integrat pentru un centru de cercetare menit să demonstreze fezabilitatea fuziunii ca sursă de energie, din care Comunitatea putea obține avantaje semnificative, mai ales în contextul asigurării securității și diversității surselor sale de energie pe termen lung.

(4)

Cele șapte părți care au luat parte la negocierile ITER (Euratom, Republica Populară Chineză, India, Japonia, Republica Coreea, Rusia și Statele Unite), reprezentând peste jumătate din populația globului, au încheiat Acordul cu privire la înființarea Organizației Internaționale a Energiei de Fuziune, ITER, pentru aplicarea în comun a proiectului ITER (6) („acordul ITER”), care înființează Organizația Internațională a Energiei de Fuziune ITER („Organizația ITER”) cu sediul central în Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône, Franța). Organizației ITER îi revine întreaga răspundere pentru construirea, operarea, exploatarea și dezafectarea instalațiilor ITER.

(5)

Conform acordului ITER, toate părțile trebuie să aducă, prin intermediul entităților juridice corespunzătoare, denumite „agenții interne”, contribuții la Organizația ITER. Pentru a permite începerea construcției ITER fără întârziere, și având în vedere că Euratom, ca parte-gazdă, va avea responsabilități deosebite ca membru al Organizației ITER, inclusiv prin faptul că îi incumbă cea mai mare cotă în totalul contribuțiilor și răspunderea pentru pregătirea amplasamentului, trebuie înființată cât mai curând Agenția internă a Euratom.

(6)

Euratom și Japonia au încheiat un acord bilateral privind punerea în aplicare comună a activităților care fac obiectul abordării extinse („Acordul privind abordarea extinsă cu Japonia”), care prevede activități complementare de cercetare comună în domeniul fuziunii, în cadrul „abordării extinse”, în vederea producerii rapide a energiei de fuziune, astfel cum s-a convenit în timpul negocierilor cu privire la acordul ITER. Acordul privind abordarea extinsă cu Japonia prevede ca aceste activități din cadrul abordării extinse să fie desfășurate de Euratom prin intermediul Agenției interne a Euratom, ca agenție executivă.

(7)

Pentru a se ajunge la un nivel maxim de sinergie și la economii de scară, în contextul abordării tip „cale rapidă” asupra fuziunii, examinate de un grup de experți independenți la cererea miniștrilor cercetării, formulată în timpul președinției belgiene, Agenția internă a Euratom trebuie de asemenea să pună în aplicare un program de activități pe termen lung, cu scopul de a pregăti construcția reactoarelor de fuziune experimentale și a instalațiilor conexe, pentru a spori competitivitatea industrială europeană în această privință.

(8)

În concluziile sale din 26-27 noiembrie 2003, Consiliul European, prin decizie unanimă, a autorizat Comisia să propună ca Franța să devină țara-gazdă ITER, iar amplasamentul ITER să fie în Cadarache și a hotărât ca Agenția internă a Euratom să aibă sediul în Spania.

(9)

Având în vedere importanța fundamentală a proiectului ITER și a activităților care fac obiectul abordării extinse privind exploatarea fuziunii ca sursă de energie potențial nelimitată, sigură, durabilă, caracterizată de simț de răspundere față de mediu și competitivă din punct de vedere economic, este necesară constituirea Agenției interne a Euratom sub forma unei întreprinderi comune, conform dispozițiilor capitolului 5 din Tratatul Euratom.

(10)

Întreprinderea comună, căreia ar trebui să-i revină răspunderea pentru activitățile publice de cercetare de interes european și internațional, precum și pentru îndeplinirea angajamentelor care decurg din acordurile internaționale, ar trebui considerată ca fiind un organism internațional în sensul articolului 151 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată (7), precum și ca o organizație internațională în sensul articolului 23 alineatul (1) a doua liniuță din Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor și privind deținerea, circulația și controlul acestor produse (8), al articolului 22 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (9), precum și în sensul articolului 15 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, produse și servicii publice (10).

(11)

Prezenta decizie stabilește o valoare de referință financiară pentru perioada prevăzută de funcționare a întreprinderii comune, care ilustrează voința autorității legislative și care nu va afecta competențele autorității bugetare, astfel cum sunt definite în tratat.

(12)

Sub rezerva consultării prealabile cu Comisia, întreprinderea comună ar trebui să aibă propriul regulament financiar, bazat pe principiile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar-cadru pentru entitățile menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (11) („regulamentul financiar-cadru”), ținând seama de nevoile sale specifice care decurg, în special, din obligațiile internaționale ale acesteia.

(13)

Pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniul cercetării, întreprinderea comună ar trebui să fie deschisă participării țărilor care au încheiat acorduri de cooperare cu Euratom în domeniul fuziunii nucleare și care asociază programele lor respective cu programele Euratom.

(14)

Propunerea pentru decizia Consiliului cu privire la al șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) privind activitățile de cercetare și instruire în domeniul nuclear (2007-2011), precum și programul specific de punere în aplicare a respectivului program-cadru („PC 7”) plasează ITER în centrul strategiei europene în domeniul fuziunii și introduce dispoziții cu privire la contribuția Euratom la organizația ITER, prin intermediul întreprinderii comune, al activităților din cadrul abordării extinse și al altor activități conexe destinate să pregătească utilizarea reactoarelor de fuziune experimentale.

(15)

Având în vedere nevoia de a asigura condiții de muncă stabile și egalitatea de tratament în rândul personalului, având în vedere experiența dobândită din întreprinderea comună JET, pentru a atrage personal specializat în domeniile științific și tehnic de cel mai înalt nivel este necesară punerea în aplicare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a condițiilor de angajare a altor agenți ai Comunităților Europene, prevăzut prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 (12) („Statutul”) în raport cu întregul personal recrutat de întreprinderea comună.

(16)

Având în vedere că întreprinderea comună nu este concepută pentru a atinge un obiectiv economic și că este responsabilă de gestionarea participării Euratom la un proiect internațional de cercetare de interes public, pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin este necesar ca Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene din 8 aprilie 1965 (13) să se aplice întreprinderii comune, directorului și personalului acesteia.

(17)

Luând în considerare natura deosebită a activităților întreprinderii comune și importanța acesteia pentru dezvoltarea cercetării în domeniul fuziunii și pentru a promova o gestionare economică solidă a fondurilor publice care vor fi alocate întreprinderii comune, întreprinderea comună ar trebui să beneficieze de toate avantajele prevăzute în anexa III la tratat.

(18)

Ca organism cu personalitate juridică, întreprinderea comună ar trebui să fie răspunzătoare pentru acțiunile sale. În ceea ce privește soluționarea litigiilor în materie contractuală, ar trebui să fie posibil să se prevadă în contractele încheiate de întreprinderea comună competența Curții de Justiție.

(19)

Luând în considerare drepturile și obligațiile care revin Comunității în temeiul titlului II capitolul 2 din tratatul cu privire la difuzarea informațiilor, întreprinderea comună ar trebui să stabilească, împreună cu Comisia, aranjamentele adecvate în acest sens.

(20)

Ar trebui să fie încheiat un acord de găzduire între întreprinderea comună și Spania, cu privire la spațiile pentru birouri, privilegiile și imunitățile și alte modalități de susținere acordate întreprinderii comune de către Spania.

(21)

Prezenta decizie ia în considerare rezultatul cercetările efectuate de Comisie și în special avizul favorabil asupra propunerilor, exprimat de comitetul consultativ pentru programul specific de cercetare și instruire în domeniul energiei nucleare (de fuziune) al Euratom,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Înființarea unei întreprinderi comune

(1)   Se înființează, prin prezenta, o întreprindere comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (Fusion for Energy) („întreprinderea comună”) cu o durată de 35 de ani de la data de 19 aprilie 2007.

(2)   Sarcinile care revin întreprinderii comune sunt următoarele:

(a)

să contribuie, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice („Euratom”), la Organizația Internațională a Energiei de Fuziune ITER;

(b)

să contribuie, în numele Euratom, la activitățile din cadrul abordării extinse desfășurate împreună cu Japonia, în vederea producerii rapide a energiei de fuziune;

(c)

să pregătească și să coordoneze un program de activități în vederea pregătirilor pentru construirea unui reactor de fuziune experimental și a instalațiilor conexe, inclusiv a Centrului internațional de iradiere a materialelor de fuziune (IFMIF).

(3)   Sediul întreprinderii comune este situat la Barcelona în Spania.

(4)   Întreprinderea comună este considerată un organism internațional în sensul articolului 151 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului, precum și o organizație internațională în sensul articolului 23 alineatul (1) a doua liniuță din Directiva 92/12/CEE și în sensul articolului 22 litera (c) din Directiva 2004/17/CE și al articolului 15 litera (c) din Directiva 2004/18/CE.

Articolul 2

Membri

Membrii întreprinderii comune sunt:

(a)

Euratom, reprezentat de către Comisie;

(b)

statele membre ale Euratom;

(c)

țări terțe care au încheiat, în domeniul fuziunii nucleare controlate, un acord de cooperare cu Euratom, care asociază respectivele lor programe de cercetare programelor Euratom și care și-au exprimat dorința de a deveni membre ale întreprinderii comune.

Articolul 3

Statutul

Se adoptă, prin prezenta, statutul întreprinderii comune, astfel cum este prevăzut în anexă.

Articolul 4

Finanțare

(1)   Resursele necesare pentru ca întreprinderea comună să-și îndeplinească sarcinile se determină după cum urmează:

(a)

în ceea ce privește sarcinile menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a), în conformitate cu acordul ITER;

(b)

în ceea ce privește sarcinile menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b), în conformitate cu acordul privind abordarea extinsă cu Japonia;

(c)

în ceea ce privește sarcinile menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c), în conformitate cu programele de cercetare și instruire adoptate în temeiul articolului 7 din tratat.

(2)   Resursele întreprinderii comune sunt constituite prin contribuția Euratom, contribuții din partea țării-gazdă ITER, cotizațiile anuale ale membrilor și contribuțiile voluntare ale membrilor întreprinderii comune, alții decât Euratom, precum și prin resurse suplimentare.

(3)   Valoarea indicativă globală a resurselor considerate a fi necesare pentru întreprinderea comună, în conformitate cu alineatul (1), este de 9 653 milioane de euro (14). Aceasta este repartizată după cum urmează:

(în milioane de euro)

2007-2016

2017-2041

2007-2041

 

din care 2007-2011

 

Valori constante

Total

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

(4)   Contribuția indicativă totală a Euratom la resursele menționate la alineatul (3) este de 7 649 milioane de euro, din care maxim 15 % reprezintă cheltuieli administrative. Aceasta este repartizată după cum urmează:

(în milioane de euro)

2007-2016

2017-2041

2007-2041

 

din care pentru PC 7 (2007-2011)

 

Valori constante

Total

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

Articolul 5

Regulamentul financiar

(1)   Întreprinderea comună are propriul regulament financiar, întocmit pe baza principiilor regulamentului financiar-cadru. În cazul în care este necesar, având în vedere nevoile specifice de funcționare ale întreprinderii comune, regulamentul financiar al întreprinderii comune („regulamentul financiar”) se poate îndepărta de regulamentul financiar-cadru, sub rezerva consultării prealabile cu Comisia.

(2)   Întreprinderea comună își constituie propriul serviciu de audit intern.

(3)   Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, dă descărcare cu privire la execuția bugetului întreprinderii comune.

Articolul 6

Personalul

Statutul, precum și normele adoptate în comun de instituțiile Comunității Europene în scopul aplicării acestui statut, se aplică și personalului întreprinderii comune.

Articolul 7

Privilegii și imunități

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică întreprinderii comune, directorului și personalului acesteia.

Articolul 8

Avantaje

Statele membre conferă întreprinderii comune, în cadrul domeniului de aplicare al activităților sale oficiale, toate avantajele prevăzute în anexa III la Tratatul privind întreprinderea comună, pe întreaga perioadă de existență a întreprinderii comune.

Articolul 9

Răspundere și competența Curții de Justiție

(1)   Răspunderea contractuală a întreprinderii comune este reglementată de dispozițiile contractuale pertinente și de legislația aplicabilă contractului în cauză.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene este competentă să pronunțe hotărâri în temeiul oricărei clauze compromisorii cuprinsă în contractele încheiate de întreprinderea comună.

(2)   În cazul răspunderii delictuale, întreprinderea comună, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, trebuie să repare orice prejudiciu cauzat de prepușii săi în exercitarea sarcinilor lor.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene este competentă să se pronunțe în litigiile referitoare la despăgubirile acordate pentru asemenea prejudicii.

(3)   Curtea de Justiție este competentă să se pronunțe în acțiunile formulate împotriva întreprinderii comune, inclusiv împotriva deciziilor Consiliului de administrație, în condițiile prevăzute la articolele 146 și 148 din tratat.

(4)   Orice plată efectuată de către întreprinderea comună în cadrul răspunderii menționate la alineatele (1) și (2), precum și costurile și cheltuielile aferente, se consideră cheltuieli ale întreprinderii comune și se acoperă din resursele întreprinderii comune.

Articolul 10

Difuzarea informațiilor

Întreprinderea comună convine cu Comisia asupra dispozițiilor corespunzătoare, care îi vor permite comunității să-și exercite drepturile și să-și îndeplinească obligațiile în temeiul titlului II capitolul 2 din tratat.

Articolul 11

Acordul de găzduire

Se încheie un acord de găzduire între întreprinderea comună și Spania în termen de trei luni de la data înființării întreprinderii comune.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie se aplică din a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 martie 2007.

Pentru Consiliu,

Președintele

P. STEINBRÜCK


(1)  Decizia 78/471/Euratom a Consiliului din 30 mai 1978 privind înființarea „întreprinderii comune Joint European Torus (JET)” (JO L 151, 7.6.1978, p. 10). Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 98/585/Euratom (JO L 282, 20.10.1998, p. 65).

(2)  Decizia 88/229/Euratom a Comisiei (JO L 102, 21.4.1988, p. 31).

(3)  Decizia 92/439/Euratom a Comisiei (JO L 244, 26.8.1992, p. 13).

(4)  Decizia 98/704/Euratom a Consiliului (JO L 335, 10.12.1998, p. 61).

(5)  Decizia 94/267/Euratom a Comisiei (JO L 114, 5.5.1994, p. 25).

(6)  JO L 358, 16.12.2006, p. 62.

(7)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/138/CE (JO L 384, 29.12.2006, p. 92).

(8)  JO L 76, 23.3.1992, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/106/CE (JO L 359, 4.12.2004, p. 30).

(9)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/97/CE (JO L 363, 20.12.2006, p. 107).

(10)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/97/CE.

(11)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1895/2006 (JO L 397, 30.12.2006, p. 6).

(13)  JO 152, 13.7.1967, p. 13. Protocol, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam și Tratatul de la Nisa.

(14)  Toate cifrele indicate exprimă valorile curente, cu excepția cazurilor în care se precizează altfel și sub rezerva adoptării bugetelor corespunzătoare pentru programele comunitare de cercetare și instruire, în temeiul articolului 7 din tratat.


ANEXĂ

STATUTUL ÎNTREPRINDERII COMUNE EUROPENE PENTRU ITER ȘI PENTRU DEZVOLTAREA ENERGIEI DE FUZIUNE

(FUSION FOR ENERGY)

Articolul 1

Denumire, sediu, membri

(1)   Denumirea întreprinderii comune este „întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (Fusion for Energy)” („întreprinderea comună”).

(2)   Sediul întreprinderii comune este la Barcelona în Spania.

(3)   Membrii întreprinderii comune sunt:

(a)

Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom”) reprezentată de către Comisie;

(b)

statele membre ale Euratom;

(c)

țări terțe care au încheiat, în domeniul fuziunii nucleare controlate, un acord de cooperare cu Euratom, care asociază respectivele programe de cercetare programelor Euratom și care și-au exprimat dorința de a deveni membre ale întreprinderii comune.

Articolul 2

Obiective

Obiectivele întreprinderii comune sunt:

1.

să contribuie, în numele Euratom, la Organizația Internațională a Energiei de Fuziune ITER („organizația ITER”), în conformitate cu acordul privind înființarea Organizației Internaționale a Energiei de Fuziune ITER pentru aplicarea în comun a proiectului ITER („acordul ITER”);

2.

să contribuie, în numele Euratom, la activitățile din cadrul abordării extinse desfășurate împreună cu Japonia, în vederea producerii rapide a energiei de fuziune („activități din cadrul abordării extinse”), în conformitate cu acordul bilateral privind punerea în aplicare comună a activităților care fac obiectul abordării extinse („acordul privind abordarea extinsă cu Japonia”);

3.

să pregătească și să coordoneze un program de activități în vederea pregătirilor pentru construirea unui reactor de fuziune experimental și a instalațiilor conexe, inclusiv a Centrului internațional de iradiere a materialelor de fuziune (IFMIF).

Articolul 3

Activități

(1)   Ca agenție internă a Euratom pentru ITER, întreprinderea comună îndeplinește obligațiile pe care le are Euratom față de organizația ITER, astfel cum au fost definite în și pe durata acordului ITER. În special, acesteia îi revine:

(a)

să supravegheze pregătirea amplasamentului pentru proiectul ITER;

(b)

să furnizeze componente, echipamente, materiale și alte resurse organizației ITER;

(c)

să gestioneze activitățile cu privire la achizițiile publice împreună cu organizația ITER, în special procedurile asociate privind asigurarea calității;

(d)

să pregătească și să coordoneze participarea Euratom la exploatarea științifică și tehnică a proiectului ITER;

(e)

să coordoneze activitățile de cercetare și dezvoltare științifică și tehnologică, în sprijinul contribuției Euratom la organizația ITER;

(f)

să furnizeze contribuția financiară a Euratom la organizația ITER;

(g)

să organizeze cele necesare pentru a pune resurse umane la dispoziția organizației ITER;

(h)

să asigure interfața cu organizația ITER și să desfășoare orice alte activități în sprijinul acordului ITER.

(2)   Ca agenție executivă în contextul acordului privind abordarea extinsă cu Japonia, întreprinderea comună îndeplinește obligațiile Euratom referitoare la punerea în aplicare a activităților care fac obiectul abordării extinse. În special, acesteia îi revine:

(a)

să furnizeze componente, echipamente, materiale și alte resurse pentru activitățile care fac obiectul abordării extinse;

(b)

să pregătească și să coordoneze participarea Euratom la punerea în aplicare a activităților care fac obiectul abordării extinse;

(c)

să coordoneze activitățile de cercetare științifică și tehnologică, precum și activitățile de dezvoltare;

(d)

să furnizeze contribuția financiară a Euratom la activitățile din cadrul abordării extinse;

(e)

să organizeze cele necesare pentru a pune la dispoziție resurse umane pentru activitățile din cadrul abordării extinse;

(f)

să desfășoare orice alte activități necesare, pentru a îndeplini obligațiile Euratom în contextul acordului privind abordarea extinsă cu Japonia.

(3)   Pentru a pregăti construirea unui reactor de fuziune experimental și a instalațiilor conexe, inclusiv a Centrului internațional de iradiere a materialelor de fuziune (IFMIF), întreprinderea comună pregătește și coordonează un program de activități de cercetare, dezvoltare și proiectare, altele decât activitățile ITER și cele din cadrul abordării extinse.

(4)   Întreprinderea comună desfășoară orice alte activități în vederea îndeplinirii obiectivelor generale enunțate la articolul 2, inclusiv activități de sensibilizare a opiniei publice cu privire la întreprinderea comună și misiunea acesteia.

Articolul 4

Personalitate juridică

Întreprinderea comună are personalitate juridică. Pe teritoriul fiecărui stat membru, aceasta beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice prin legislația respectivelor state. În special, întreprinderea comună poate încheia contracte, obține licențe, dobândi sau înstrăina bunuri mobile și imobile, contracta împrumuturi și poate introduce acțiuni în justiție.

Articolul 5

Organisme

(1)   Organismele întreprinderii comune sunt Consiliul de administrație și directorul.

(2)   Consiliul de administrație este asistat de Comitetul executiv în conformitate cu articolul 7.

(3)   Consiliul de administrație și directorul consultă consiliul/consiliile de program științific în conformitate cu articolul 9.

Articolul 6

Consiliul de administrație

(1)   Consiliul de administrație este responsabil pentru supravegherea întreprinderii comune în scopul îndeplinirii obiectivelor enunțate la articolul 2 și asigură o colaborare strânsă între întreprinderea comună și membrii săi în procesul de punere în practică a activităților acesteia.

(2)   Fiecare membru al întreprinderii comune este reprezentat în Consiliul de administrație de doi membri, dintre care unul are competențe științifice și/sau tehnice în domeniile care corespund activităților întreprinderii comune.

(3)   Consiliul de administrație face recomandări și ia decizii cu privire la orice nelămuriri, chestiuni sau probleme care aparțin domeniului de aplicare al prezentului statut și sunt conforme cu dispozițiile acestuia. În special, Consiliului de administrație îi revine:

(a)

să aprobe propuneri de modificare a prezentului statut, în conformitate cu articolul 21;

(b)

să decidă în toate chestiunile pe care i le înaintează Comitetul executiv;

(c)

să numească președintele și membrii Comitetului executiv;

(d)

să adopte planul de proiect, programele de lucru, planul de estimare a resurselor, planul de personal și planul privind politica de personal;

(e)

să adopte bugetul anual, să aprobe conturile anuale, inclusiv părțile specifice referitoare la costurile administrative și de personal, și să acorde descărcare directorului privind execuția bugetară, în conformitate cu regulamentul financiar;

(f)

să exercite atribuțiile menționate la articolul 10 alineatul (3) cu privire la director;

(g)

să aprobe structura organizatorică de bază a întreprinderii comune;

(h)

să adopte regulamentul financiar și normele de aplicare ale acestuia, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1);

(i)

să adopte dispozițiile de punere în aplicare menționate la articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf și la articolul 10 alineatul (4) cu privire la personal;

(j)

să adopte normele de aplicare pentru asigurarea necesarului de resurse umane organizației ITER și activităților din cadrul abordării extinse;

(k)

să adopte și să aplice măsuri și orientări pentru a combate frauda și neregulile și pentru a gestiona posibilele conflicte de interese;

(l)

să aprobe acordul de găzduire între întreprinderea comună și Spania („țara gazdă”) prevăzut la articolul 18;

(m)

să decidă cu privire la orice achiziție, vânzare și ipotecare a terenurilor și a altor drepturi asupra bunurilor imobile, precum și la constituirea oricăror cauțiuni sau garanții, la preluarea de acțiuni în alte întreprinderi sau instituții și la acordarea sau contractarea de împrumuturi;

(n)

să aprobe încheierea unor acorduri sau înțelegeri privind cooperarea cu țări terțe și cu instituții, întreprinderi sau persoane din țări terțe, sau cu organizații internaționale;

(o)

să aprobe rapoartele anuale de activitate cu privire la evoluția întreprinderii comune, în ceea ce privește programele de lucru și resursele acesteia;

(p)

să adopte, de comun acord cu Comisia, norme cu privire la politica industrială, drepturile de proprietate intelectuală și difuzarea informației;

(q)

să înființeze consiliul/consiliile pentru programul științific și să numească membrii acestuia/acestora;

(r)

să exercite orice alte competențe și să îndeplinească orice altă funcție, inclusiv înființarea unor filiale, dacă acest lucru se dovedește a fi necesar în scopul exercitării atribuțiilor sale, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite.

(4)   Membrii întreprinderii comune au drept de vot conform dispozițiilor din anexa I. Voturile fiecărui membru sunt indivizibile.

(5)   Deciziile Consiliului de administrație se adoptă, în temeiul alineatului (3) litera (a), în unanimitate.

Deciziile Consiliului de administrație se adoptă, în temeiul alineatului (3) literele (b)-(m), cu o majoritate de două treimi din totalul voturilor.

Cu excepția cazurilor în care există alte dispoziții exprese, toate deciziile Consiliului de administrație se adoptă cu o majoritate simplă din totalul voturilor.

(6)   Euratom are dreptul de a-și exprima rezerva cu privire la deciziile luate de Consiliul de administrație, în cazul în care aceasta consideră că respectiva decizie poate să contravină dreptului comunitar, inclusiv angajamentelor internaționale care decurg din acordul internațional ITER în mod special. Euratom furnizează argumentele juridice cuvenite pentru o astfel de rezervă.

În acest caz, decizia se suspendă și se înaintează Comisiei în vederea examinării legalității sale, alături de opinia Consiliului de administrație.

Comisia se poate pronunța cu privire la legalitatea deciziei Consiliului de administrație în termen de o lună de la data la care chestiunea i-a fost supusă atenției, iar în lipsa unui răspuns din partea Comisiei, se consideră că decizia Consiliului de administrație a fost susținută.

În lumina poziției exprimate de Comisie, Consiliul de administrație reexaminează decizia luată și ia o hotărâre finală.

(7)   Consiliul de administrație alege președintele dintre membrii săi la propunerea Euratom, cu o majoritate de două treimi din totalul voturilor. Mandatul acestuia are durata de doi ani și este posibil să fie reales o dată.

(8)   Consiliul de administrație se întrunește la convocarea președintelui, de cel puțin două ori pe an. Consiliul de administrație poate fi convocat la cererea majorității simple a membrilor săi, sau la solicitarea directorului ori a Euratom. În mod obișnuit, reuniunile au loc la sediul întreprinderii comune.

(9)   Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în situații speciale, directorul întreprinderii comune și președintele Comitetului executiv participă la reuniunile Consiliului de administrație.

(10)   Consiliul de administrație își adoptă regulamentul de procedură și aprobă regulamentul de procedură al Comitetului executiv cu o majoritate de două treimi din totalul voturilor.

Articolul 7

Comitetul executiv

(1)   Comitetul executiv asistă Consiliul de administrație la pregătirea deciziilor sale și execută orice alte atribuții care îi sunt delegate de către Consiliul de administrație.

(2)   Comitetul executiv este format din treisprezece membri numiți de Consiliul de administrație, dintre persoanele cu un statut și o experiență profesională recunoscute în domeniile științific, tehnic și financiar care au relevanță pentru atribuțiile menționate în prezentul articol. Euratom este unul dintre membrii Comitetului executiv.

(3)   În special Comitetului executiv îi revine:

(a)

să aprobe acordarea unor contracte în conformitate cu regulamentul financiar;

(b)

să formuleze observații și recomandări înaintate Consiliului de administrație, cu privire la propunerea privind planul de proiect, programele de lucru, planul de estimare a resurselor, bugetul și situațiile financiare anuale întocmite de director;

(c)

să înainteze Consiliului de administrație, la cererea Euratom sau a majorității membrilor, deciziile cu privire la atribuirea contractelor sau orice alte decizii pe care a fost mandatat să le adopte.

(4)   Fiecare membru al Comitetului executiv are dreptul la un vot.

(5)   În absența unor dispoziții contrare, deciziile Comitetului executiv se adoptă cu o majoritate de nouă voturi favorabile.

(6)   Mandatul membrilor Comitetului executiv are o durată de doi ani, reînnoibil o dată. La fiecare doi ani sunt înlocuiți cel puțin jumătate din numărul membrilor.

(7)   La expirarea mandatului, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până la înlocuirea lor. Dacă un membru demisionează, acesta rămâne în funcție până când este înlocuit.

(8)   Președintele Comitetului executiv este numit de către Consiliul de administrație pentru un mandat cu durata de doi ani, care poate fi reînnoit o dată.

(9)   Comitetul executiv se întrunește la convocarea președintelui, de cel puțin șase ori pe an. Comitetul executiv se poate întruni și la convocarea a cel puțin trei dintre membrii săi, sau la cererea directorului ori a Euratom. Reuniunile au loc în mod obișnuit la sediul întreprinderii comune.

(10)   Cu excepția cazurilor în care Consiliul de administrație hotărăște contrariul, președintele Comitetului executiv participă la reuniunile Consiliului de administrație.

(11)   Sub rezerva aprobării prealabile din partea Consiliului de administrație, Comitetul executiv își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 8

Directorul

(1)   Directorului este agentul executiv principal care răspunde pentru gestionarea curentă a întreprinderii comune și este reprezentantul legal al acesteia.

(2)   Directorul este numit de Consiliul de administrație pe o perioadă de cinci ani, pe baza unei liste de candidaturi propuse de Comisie ca urmare a unei solicitări de depunere a scrisorilor de intenție publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în alte publicații periodice sau pe site-urile internet. După o evaluare a activității directorului pe durata mandatului, de către Euratom, la propunerea acesteia, Consiliul de administrație poate prelungi durata mandatului cu cel mult cinci ani.

(3)   În absența unor dispoziții contrare în prezentul statut, directorul se supune Statutului funcționarilor Comunităților Europene și regimului de angajare aplicabil altor agenți ai Comunităților Europene, stabilit prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 („statutul”), precum și normelor adoptate în comun de către instituțiile Comunității Europene în vederea aplicării respectivului statut.

(4)   Directorul pune în aplicare programele de lucru și coordonează derularea activităților prevăzute la articolul 3. Directorul furnizează Consiliului de administrație, Comitetului executiv, consiliilor de program științific și tuturor celorlalte organisme afiliate toate informațiile care le sunt necesare acestora pentru a-și exercita atribuțiile.

În special directorului îi revine:

(a)

să organizeze, să coordoneze și să supravegheze personalul, și să exercite, referitor la personal, competențele conferite autorității învestite cu atribuții de numire;

(b)

să definească structura organizatorică de bază a întreprinderii comune și să o înainteze Consiliului de administrație spre aprobare;

(c)

să adopte și să actualizeze regulat planul de proiect, programele de lucru și planul privind politica de personal ale întreprinderii comune;

(d)

să adopte, în conformitate cu acordul ITER și cu acordul privind abordarea extinsă cu Japonia, norme de punere în aplicare, astfel încât să asigure necesarul de resurse umane organizației ITER și activităților din cadrul abordării extinse;

(e)

să întocmească, în conformitate cu regulamentul financiar, planul de estimare a resurselor și proiectul de buget anual, inclusiv planul de personal al întreprinderii comune;

(f)

să execute bugetul, să țină inventarul și să întocmească situațiile financiare anuale, conform regulamentului financiar;

(g)

să asigure aplicarea managementului financiar sănătos și a controalelor interne;

(h)

să stabilească norme privind drepturile de proprietate intelectuală și politica industrială, precum și pe cele privind difuzarea informațiilor;

(i)

să întocmească raportul anual de activitate cu privire la evoluția desfășurării activităților întreprinderii comune stabilite în programele de lucru și în planul de estimare a resurselor;

(j)

să redacteze orice alt raport care îi este solicitat de către Consiliul de administrație sau Comitetul executiv;

(k)

să asiste Consiliul de administrație, Comitetul executiv și orice organisme afiliate prin asigurarea serviciilor de secretariat;

(l)

să participe la reuniunile Consiliului de administrație, cu excepția cazurilor în care Consiliul de administrație hotărăște contrariul, precum și la reuniunile Comitetului executiv.

(m)

să se asigure că expertiza tehnică și științifică este pusă la dispoziția întreprinderii comune, în vederea desfășurării activităților acesteia.

(n)

să desfășoare alte activități și, în măsura în care acest lucru este necesar, să facă alte propuneri Consiliului de administrație, în vederea îndeplinirii obiectivelor întreprinderii comune.

Articolul 9

Consiliul/Consiliile pentru programul științific

(1)   Consiliul de administrație numește membrii consiliului/consiliilor pentru programul științific. Președintele consiliului/consiliilor pentru programul științific este ales dintre membrii acestuia/acestora.

(2)   Atunci când este necesar, consiliul/consiliile pentru programul științific oferă consiliere Consiliului de administrație și directorului cu privire la adoptarea și punerea în aplicare a planului de proiect și a programelor de lucru.

Articolul 10

Personalul

(1)   Personalul întreprinderii comune asistă directorul în îndeplinirea atribuțiilor sale și este, în mod obișnuit, format din resortisanți ai statelor membre ale întreprinderii comune.

(2)   Statutul funcționarilor și normele adoptate în comun de către instituțiile Comunității Europene în vederea aplicării respectivului statut se aplică personalului întreprinderii comune.

Consiliul de administrație, în acord cu Comisia, adoptă normele de punere în aplicare necesare, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 110 din statut.

(3)   Întreprinderea comună exercită, în raport cu personalul său, competențele care îi sunt conferite autorității învestite cu atribuții de numire.

(4)   Consiliul de administrație poate adopta dispoziții care să permită detașarea la întreprinderea comună a experților naționali ai membrilor întreprinderii comune.

Articolul 11

Programe de lucru și planul de estimare a resurselor

Directorul pregătește anual prezentarea planului de proiect către Consiliul de administrație, planul de estimare a resurselor precum și bugetul și programele de lucru anuale detaliate spre a fi înaintate Consiliului de administrație. Pentru fiecare dintre grupele de activități ale întreprinderii comune se întocmește câte un program de lucru prevăzut la articolul 3.

Articolul 12

Resurse

(1)   Resursele întreprinderii comune se constituie din contribuția Euratom, cotizațiile anuale ale membrilor și contribuțiile voluntare din partea celorlalți membri decât Euratom, contribuțiile din partea țării gazdă ITER precum și din resurse suplimentare:

(a)

contribuția Euratom este pusă la dispoziție prin intermediul programelor de cercetare și instruire comunitare adoptate în conformitate cu articolul 7 din tratat;

(b)

cotizațiile anuale de membru îmbracă forma unor contribuții financiare și sunt puse la dispoziție în conformitate cu anexa II;

(c)

contribuțiile voluntare se pot realiza în numerar sau în natură și nu sunt considerate a fi cotizații anuale de membru;

(d)

contribuții din partea țării gazdă ITER;

(e)

se pot primi resurse suplimentare în condițiile aprobate de Consiliul de administrație.

(2)   Resursele întreprinderii comune sunt folosite numai în vederea îndeplinirii obiectivelor sale, astfel cum sunt definite la articolul 2. Valoarea contribuțiilor în natură este stabilită de întreprinderea comună. Fără a aduce atingere articolului 19, nicio plată nu se efectuează în favoarea membrilor întreprinderii comune prin repartizarea unui eventual excedent de resurse în raport cu cheltuielile.

Articolul 13

Regulamentul financiar

(1)   Consiliul de administrație adoptă regulamentul financiar și normele de punere în aplicare ale acestuia.

(2)   Regulamentul financiar stabilește regulile de constituire și de punere în aplicare ale bugetului întreprinderii comune.

(3)   Regulamentul financiar este conform cu principiile generale stabilite în anexa III.

Articolul 14

Raportul anual de activitate

Raportul anual de activitate consemnează punerea în aplicare a programelor de lucru de către întreprinderea comună. În special, descrie activitățile derulate de întreprinderea comună și evaluează rezultatele în raport cu obiectivele și calendarul stabilit, riscurile aferente activităților desfășurate, folosirea resurselor și funcționarea generală a întreprinderii comune. Raportul anual de activitate este întocmit de către director, aprobat de Consiliul de administrație și trimis membrilor, Comisiei, Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 15

Situații financiare anuale și supraveghere

(1)   În termen de două luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar, situațiile financiare provizorii ale întreprinderii comune se depun la Comisie și la Curtea de Conturi a Comunităților Europene („Curtea de Conturi”).

Până la data de 15 iunie după încheierea fiecărui exercițiu financiar, Curtea de Conturi prezintă observații cu privire la situațiile financiare provizorii ale întreprinderii comune.

În termen de șase luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar, directorul depune situațiile financiare definitive ale întreprinderii comune la Comisie, Consiliu, Parlamentul European și Curtea de Conturi.

Până la data de 30 aprilie a anului n+2, Parlamentul European, la recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, dă descărcare directorului în legătură cu execuția bugetului întreprinderii comune pentru anul n.

(2)   Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) înființat prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom (1) a Comisiei se bucură de aceleași competențe în ceea ce privește întreprinderea comună și personalul acesteia de care se bucură și în ceea ce privește serviciile Comisiei. De îndată ce se înființează întreprinderea comună, aceasta aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 încheiat între Parlamentul European, Consiliu și Comisie cu privire la investigațiile interne efectuate de OLAF (2). Consiliul de administrație aprobă această aderare și adoptă măsurile necesare pentru facilitarea investigațiilor interne efectuate de OLAF.

(3)   Toate deciziile adoptate și toate contractele încheiate de către întreprinderea comună prevăd în mod explicit că OLAF și Curtea de Conturi pot desfășura inspecții la fața locului ale documentelor tuturor contractanților și subcontractanților care primesc fonduri comunitare, inclusiv la sediile beneficiarilor finali.

Articolul 16

Aderarea

(1)   De la data aderării la Euratom, orice nou stat membru al Uniunii Europene devine membru al întreprinderii comune.

(2)   Orice țară terță care încheie un acord de cooperare cu Euratom în domeniul fuziunii nucleare controlate prin care își asociază programele de cercetare respective programelor Euratom și își exprimă intenția de a deveni membru al întreprinderii comune devine membru al acesteia.

Articolul 17

Durata

Întreprinderea comună se înființează cu o durată de 35 de ani ani de la data de 19 aprilie 2007.

Articolul 18

Susținere din partea țării gazdă

Întreprinderea comună și țara gazdă încheie un acord de găzduire, în special cu privire la amplasament și la susținerea care va fi acordată.

Articolul 19

Lichidare

(1)   Întreprinderea comună se lichidează la încetarea duratei prevăzute la articolul 17 sau ca urmare a unei decizii a Consiliului.

(2)   În scopul derulării procedurilor de lichidare a întreprinderii comune, Consiliul de administrație numește unul sau mai mulți lichidatori care acționează în conformitate cu instrucțiunile emise de Consiliul de administrație.

(3)   La lichidarea sa, întreprinderea comună returnează țării gazdă toate elementele de sprijin material puse la dispoziție de țara gazdă în conformitate cu acordul de găzduire prevăzut la articolul 18.

(4)   Atunci când un element de sprijin material este returnat în conformitate cu alineatul (3), orice alte active sunt folosite pentru a acoperi obligațiile întreprinderii comune și costurile aferente lichidării sale. Orice surplus sau deficit este distribuit sau acoperit de către membrii existenți la momentul lichidării, proporțional cu totalul contribuțiilor efective ale acestora la întreprinderea comună.

Articolul 20

Proprietate și cesiunea drepturilor

(1)   Întreprinderea comună deține proprietatea asupra tuturor resurselor, activelor corporale și necorporale și activelor financiare create sau dobândite de aceasta, cu excepția cazului în care Comisia și întreprinderea comună au convenit contrariul.

(2)   Membrii și organizațiile lor naționale în domeniul fuziunii oferă gratuit întreprinderii comune orice titlu de proprietate, drepturi și obligații care decurg din contractele încheiate și din comenzile plasate de către sau cu sprijinul Euratom în legătură cu activitățile întreprinderii comune înainte de înființarea sa.

(3)   Întreprinderea comună poate prelua orice contract și orice comandă menționată la alineatul (2).

Articolul 21

Modificări

(1)   Orice membru al întreprinderii comune poate prezenta Consiliului de administrație propuneri de modificare a prezentului statut.

Cu toate acestea, propunerile pentru modificarea sistemului și a drepturilor de vot și de stabilire a drepturilor de vot ale noilor membri sunt făcute de către Euratom.

(2)   Propunerea se înaintează Comisiei după ce a obținut aprobarea Consiliului de administrație.

(3)   Comisia va înainta o propunere Consiliului în vederea aprobării respectivelor modificări în conformitate cu articolul 50 din tratat.

Articolul 22

Soluționarea litigiilor

(1)   Fără a aduce atingere articolului 154 din tratat, orice litigiu între membrii întreprinderii comune sau între unul sau mai mulți membri și întreprinderea comună referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului statut, care nu este rezolvat prin bunele oficii ale Consiliului de administrație, poate fi înaintat unei instanțe de arbitraj, la cererea oricăreia dintre părțile aflate în litigiu.

(2)   Instanța de arbitraj se constituie în fiecare caz în parte. Instanța este formată din trei membri desemnați în comun de către părțile în litigiu. Membrii instanței de arbitraj își aleg președintele din rândurile lor.

(3)   Dacă părțile în litigiu nu reușesc să desemneze membrii instanței de arbitraj în decurs de două luni de la cererea de trimitere a unui litigiu în fața unei instanțe de arbitraj, sau dacă în termen de o lună de la numirea membrilor aceștia nu aleg un președinte, respectivul membru sau membri sau președintele sunt numiți de către președintele Curții de Justiție a Comunităților Europene, la cererea oricăreia dintre părțile în litigiu.

(4)   Instanța de arbitraj hotărăște cu majoritate de voturi. Hotărârea acesteia este obligatorie și definitivă.


(1)  JO L 136, 31.5.1999, p. 20.

(2)  JO L 136, 31.5.1999, p. 15.

ANEXA I LA STATUTUL ÎNTREPRINDERII COMUNE

DREPTURILE DE VOT ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Drepturile de vot ale membrilor Consiliului de administrație sunt distribuite după cum urmează:

Euratom

5

Austria

2

Belgia

2

Bulgaria

1

Cipru

1

Republica Cehă

2

Danemarca

2

Estonia

1

Finlanda

2

Franța

5

Grecia

2

Germania

5

Ungaria

2

Irlanda

2

Italia

5

Letonia

2

Lituania

2

Luxemburg

1

Malta

1

Polonia

3

Portugalia

2

România

2

Slovacia

2

Slovenia

2

Suedia

2

Elveția

2

Spania

3

Țările de Jos

2

Regatul Unit

5

ANEXA II LA STATUTUL ÎNTREPRINDERII COMUNE

COTIZAȚIILE ANUALE ALE MEMBRILOR

1.

Membrii, alții decât Euratom, contribuie cu o cotizație anuală la întreprinderea comună.

2.

Suma totală a cotizațiilor anuale pentru anul n se calculează pe baza resurselor anuale necesare pentru administrarea întreprinderii comune în anul respectiv, așa cum sunt adoptate de către Consiliul de administrație.

3.

Suma totală a cotizațiilor anuale nu depășește 10 % din resursele anuale necesare pentru administrarea întreprinderii comune, astfel cum este prevăzut la punctul 2.

4.

În absența unei hotărâri contrare a Consiliului de administrație, adoptată în unanimitate, cotizația anuală a fiecărui membru constă în:

(a)

o contribuție minimă de 0,1 % din suma totală a cotizațiilor anuale prevăzute la punctul 2;

(b)

o contribuție suplimentară calculată proporțional cu participarea financiară a Euratom (1) (exprimată în euro) la cheltuielile membrului respectiv în cadrul programului comunitar de cercetare în domeniul fuziunii în anul n-2 fără a include contribuția sa voluntară la obligațiile Euratom prevăzută în acordul cu Japonia privind abordarea extinsă.


(1)  Excluzând participarea financiară a Euratom pentru Operațiunea JET.

ANEXA III LA STATUTUL ÎNTREPRINDERII COMUNE

REGULAMENT FINANCIAR: PRINCIPII GENERALE

1.

Regulamentul financiar respectă principiile bugetare de:

(a)

unitate și acuratețe bugetară;

(b)

anualitate;

(c)

echilibru;

(d)

unitate de cont;

(e)

universalitate;

(f)

metodologie;

(g)

management financiar sănătos;

(h)

transparență.

2.

Întreprinderea comună stabilește standarde și mecanisme de control intern, precum și reguli pentru circuitele financiare și proceduri pentru operațiunile financiare.

3.

Întreprinderea comună își constituie propriul serviciu de audit intern.

4.

Fără a aduce atingere principiului echilibrului menționat la punctul 1 litera (c), întreprinderea comună are posibilitatea de a contracta împrumuturi în conformitate cu articolul 4 din prezentul statut, cu acordul Consiliului de administrație și în condițiile prevăzute prin regulamentul financiar.

5.

Regulamentul financiar stabilește, în special:

(a)

exercițiul financiar, care începe în prima zi a lunii ianuarie și se încheie în ultima zi a lunii decembrie;

(b)

reguli și proceduri pentru planul de proiect multi-anual și planul de estimare a resurselor, prezentarea și structura acestora, inclusiv dispozițiile și estimările bugetare pe o perioadă de cinci ani;

(c)

reguli și proceduri pentru programele anuale de lucru și planul de estimare a resurselor, prezentarea și structura acestora, inclusiv dispozițiile și estimările bugetare pe o perioadă de doi ani;

(d)

reguli și proceduri pentru întocmirea și adoptarea bugetului anual, precum și pentru execuția sa, inclusiv proceduri pentru angajamente și plăți;

(e)

principii pentru încasare sau recuperare și pentru dobânda generată de resursele aduse de membri;

(f)

reguli și proceduri pentru controlul financiar intern, inclusiv competențele delegate, în special în ceea ce privește plafoanele până la care directorul poate atribui contracte cu sau fără aprobarea Comitetului executiv;

(g)

reguli și proceduri pentru metoda de calcul și de transfer al plăților contribuțiilor membrilor întreprinderii comune;

(h)

reguli și proceduri pentru gestionarea resurselor, inclusiv proceduri de achiziție, vânzare și determinare a valorii activelor corporale și necorporale;

(i)

reguli și proceduri pentru înregistrarea în contabilitate și prezentarea conturilor și a registrelor de inventar, precum și pentru întocmirea și prezentarea bilanțului anual;

(j)

reguli și proceduri pentru gestiunea conflictelor de interese și raportarea suspiciunilor de nereguli și fraude.

6.

Întreprinderea comună ține o contabilitate pe bază de cheltuieli și venituri înregistrate, în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate și cu standardele internaționale de raportare financiară. Veniturile și cheltuielile sunt gestionate și contabilizate separat în situațiile financiare anuale, care includ execuția bugetară a angajamentelor și a plăților alături de cheltuielile administrative. Întreprinderea comună nu are conturi separate în funcție de originea membrilor, ci contabilizează cotizațiile anuale primite precum și activitățile desfășurate.

7.

Planul de înființare a întreprinderii comune este întocmit de comun acord cu Comisia și în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (1).

8.

Estimarea veniturilor și cheltuielilor, împreună cu situațiile financiare și bilanțurile întreprinderii comune pentru fiecare exercițiu financiar se înaintează Comisiei, Consiliului și Parlamentului European.

9.

Întreprinderea comună adoptă dispoziții și reguli care formează sistemul de achiziții, integrat și compatibil cu sistemul de achiziții al organizației ITER și care iau în considerare nevoile de exploatare specifice întreprinderii comune care derivă, printre altele, din angajamentele internaționale, permițând astfel întreprinderii comune să deruleze eficient și la timp activitățile de achiziții programate.


(1)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).


Top