EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1975

Regulamentul (CE) nr. 1975/2006 al Comisiei din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a eco-condiționalității în ceea ce privește măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală

OJ L 368, 23.12.2006, p. 74–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 455–465 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 192 - 202
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 192 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrogat prin 32011R0065 . Latest consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1975/oj

03/Volumul 80

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

192


32006R1975


L 368/74

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1975/2006 AL COMISIEI

din 7 decembrie 2006

privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a eco-condiționalității în ceea ce privește măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (1), în special articolul 51 alineatul (4), articolul 74 alineatul (4) și articolul 91,

întrucât:

(1)

Experiența demonstrează că sistemul integrat de gestionare și control (denumit în continuare „SIGC”), prevăzut la titlul II capitolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 (2), s-a dovedit un mijloc real și eficient de punere în aplicare a schemelor de plăți directe. În ceea ce privește măsurile referitoare la suprafețe sau animale în conformitate cu titlul IV capitolul I secțiunea 2 axa 2 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, normele de gestionare și control și dispozițiile privind reducerile sau excluderile în caz de declarație falsă legate de măsurile menționate anterior trebuie, prin urmare, să respecte principiile prevăzute de SIGC și în special de Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiționării, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (3).

(2)

Cu toate acestea, normele de gestionare și control trebuie adaptate, în cazul anumitor scheme de sprijin prevăzute în axa 2 și al sprijinului echivalent de la axa 4, prevăzut la titlul IV capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, în funcție de caracteristicile acestora. Același lucru se aplică și în cazul schemelor de sprijin menționate în axele 1 și 3, respectiv în secțiunile 1 și 3 din regulamentul menționat anterior, precum și în cazul sprijinului echivalent menționat la axa 4. Prin urmare, este necesar să se adopte dispoziții specifice pentru aceste scheme de sprijin.

(3)

Pentru ca administrațiile naționale să poată organiza un control integrat eficient al tuturor zonelor pentru care se solicită plăți, pe de o parte în temeiul axei 2, pe de altă parte în temeiul schemelor de ajutor „pe suprafață” prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 796/2004, cererile de plată pentru măsurile „pe suprafață” trebuie să respecte aceleași termene ca cererea unică prevăzută la partea II titlul II capitolul I din regulamentul menționat anterior. Cu toate acestea, pentru a permite adoptarea normelor administrative necesare, ar trebui să se acorde o perioadă de tranziție.

(4)

În scopul asigurării efectului preventiv al controalelor, ca regulă generală, nu se pot efectua plățile înainte de finalizarea controalelor asupra cererilor de ajutor. Cu toate acestea, este necesar să se autorizeze plățile până la un anumit plafon după încheierea controalelor administrative. Pentru stabilirea acestui plafon, este necesar să se țină seama de riscul plăților excesive.

(5)

Normele prevăzute de prezentul regulament în materie de control trebuie să țină seama de caracteristicile măsurilor prevăzute la axa 2 în cauză. Prin urmare, ar trebui stabilite norme specifice.

(6)

În conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, plățile efectuate în temeiul anumitor măsuri prevăzute de regulamentul menționat anterior sunt condiționate de respectarea eco-condiționalității, astfel cum se prevede la titlul II capitolul I din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Prin urmare, normele privind eco-condiționalitatea ar trebui aliniate la normele prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 1782/2003 și (CE) nr. 796/2004.

(7)

Este necesar să se procedeze la controale ex post ale investițiilor pentru a se verifica respectarea dispozițiilor articolului 72 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și pentru a se asigura efectuarea corectă a investițiilor și faptul că aceeași investiție nu a fost finanțată în mod necorespunzător din diferite surse naționale sau comunitare. Este necesar să se precizeze baza și conținutul acestor controale.

(8)

Sunt necesare norme specifice în scopul definirii responsabilităților privind controlul grupurilor de acțiune locală prevăzute la articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și aprobate de statele membre.

(9)

Pentru a-i permite Comisiei să-și îndeplinească obligațiile privind gestionarea măsurilor, statele membre trebuie să o informeze cu privire la numărul de controale realizate și la rezultatele acestora.

(10)

Este necesar ca toate criteriile de eligibilitate prevăzute de legislația comunitară sau națională sau stabilite de programele de dezvoltare rurală să poată fi controlate prin intermediul unui set de indicatori verificabili.

(11)

Statele membre pot utiliza elementele de probă transmise de alte servicii sau organizații pentru a verifica respectarea criteriilor de eligibilitate. Cu toate acestea, ele trebuie să se asigure că serviciile sau organizațiile respective operează la standarde corespunzătoare pentru a verifica respectarea criteriilor de eligibilitate.

(12)

Este necesar să se stabilească anumite principii generale în materie de control, în special în ceea ce privește dreptul Comisiei de a efectua controale.

(13)

Statele membre trebuie să se asigure că agențiile de plată prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (4) dispun de suficiente informații privind controalele efectuate de alte servicii sau organisme pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în conformitate cu regulamentul menționat anterior.

(14)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

PARTEA 1

Domeniu de aplicare și dispoziții generale

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește normele de aplicare a procedurilor de control și a eco-condiționalității în ceea ce privește măsurile cofinanțate de sprijin pentru dezvoltarea rurală stabilite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

Articolul 2

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 796/2004

Fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale prezentului regulament, articolele 5, 22, 23, 69 și 73 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică mutatis mutandis.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament,

(a)

„cerere de ajutor” înseamnă cererea de a fi admis pentru acordarea unui sprijin sau de includere într-o schemă de sprijin;

(b)

„cerere de plată” înseamnă cererea prezentată de un beneficiar pentru efectuarea unei plăți de către autoritățile naționale.

Articolul 4

Cererile de ajutor și cererile de plată

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale prezentului regulament, statele membre prevăd proceduri adecvate pentru depunerea cererilor de ajutor.

(2)   Pentru măsurile care presupun angajamente pe mai mulți ani, beneficiarul depune o cerere de plată anuală.

Cu toate acestea, statele membre pot renunța la cererile de plată anuale, cu condiția instituirii de proceduri alternative eficiente pentru efectuarea controalelor administrative prevăzute, după caz, la articolul 11 sau la articolul 26.

(3)   Cererile de ajutor și cererile de plată pot fi adaptate în orice moment după depunerea acestora în caz de erori evidente recunoscute de autoritatea competentă.

Articolul 5

Principii generale de control

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale prezentului regulament, statele membre se asigură că toate criteriile de eligibilitate prevăzute de legislația comunitară sau națională sau de programele de dezvoltare rurală pot fi controlate prin intermediul unui set de indicatori verificabili care urmează să fie stabiliți de către statele membre.

(2)   În măsura în care acest lucru este posibil, controalele la fața locului prevăzute la articolele 12, 20 și 27, precum și alte controale prevăzute de reglementările comunitare privind subvențiile agricole se efectuează simultan.

(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor speciale, nu se efectuează nicio plată către persoane în cazul cărora s-a stabilit că au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de aceste de plăți și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor schemei de sprijin.

PARTEA II

Norme de gestionare și control

TITLUL I

Sprijin pentru dezvoltare rurală în ceea ce privește anumite măsuri care intră sub incidența axei 2 și a axei 4

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 6

Domeniu de aplicare și definiții

(1)   Cu excepția dispozițiilor contrare prevăzute de prezentul regulament, prezentul titlu se aplică:

(a)

ajutoarelor acordate în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;

(b)

ajutoarelor acordate în conformitate cu articolul 63 litera (a) din regulamentul menționat anterior, în ceea ce privește operațiunile care corespund măsurilor definite în axa 2.

Cu toate acestea, prezentul titlu nu se aplică măsurilor menționate la articolul 36 litera (a) punctul (vi) și litera (b) punctele (vi) și (vii) și la articolul 39 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, nici măsurilor prevăzute la articolul 36 litera (b) punctele (i) și (iii) din regulamentul menționat anterior, cu privire la costurile de instalare.

(2)   În sensul prezentului titlu, se înțelege prin:

(a)

„măsură pe suprafață”: măsură sau submăsură pentru care ajutorul se bazează pe dimensiunea suprafeței declarate;

(b)

„măsură pe număr de animale” înseamnă măsură sau submăsură pentru care ajutorul se bazează pe numărul de animale declarate.

Articolul 7

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 796/2004

Articolul 2 alineatele (10), (22) și (23), precum și articolele 9, 18, 21 și articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică mutatis mutandis în sensul prezentului titlu.

Articolul 6 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică, de asemenea, mutatis mutandis. Cu toate acestea, în ceea ce privește măsurile menționate la articolul 36 litera (b) punctele (iii), (iv) și (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre pot institui sisteme alternative adecvate pentru a permite identificarea unică a terenurilor care urmează să beneficieze de ajutor.

Articolul 8

Cererile de plată

(1)   Pentru orice contract care intră în vigoare după 1 ianuarie 2007, cererile de plată în temeiul măsurilor pe suprafață se depun în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004. Cu toate acestea, statele membre pot decide să aplice această dispoziție numai începând cu anul 2008.

(2)   În cazul în care un stat membru pune în aplicare dispozițiile articolului 4 alineatul (2) al doilea paragraf, se consideră că cererea de plată este depusă în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

(3)   Articolul 11 alineatul (3) și articolele 12 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică mutatis mutandis cererilor de plată care intră sub incidența prezentului titlu. În afara informațiilor menționate la articolul 12 alineatul (1) litera (d) din regulamentul menționat anterior, cererea de plată mai include informațiile conținute de dispoziția respectivă cu privire la terenurile neagricole care fac obiectul unei cereri de ajutor.

Articolul 9

Plățile

(1)   Nu se efectuează nicio plată legată de vreo măsură sau de vreun ansamblu de operațiuni care intră în sfera de aplicare a prezentului titlu înainte de finalizarea controalelor asupra măsurii sau ansamblului de operațiuni în cauză cu privire la criteriile de eligibilitate prevăzute la capitolul II secțiunea I.

Cu toate acestea, ținând seama de riscul unei plăți excesive, statele membre pot decide să plătească un procent de până la 70 % din ajutor la finalizarea controalelor administrative prevăzute la articolul 11. Acest procent din ajutor este identic pentru toți beneficiarii unei măsuri sau ai unui ansamblu de operațiuni.

(2)   În cazul în care controalele privind eco-condiționalitatea prevăzute la capitolul II secțiunea II nu pot fi încheiate înainte de efectuarea plății, orice plată necorespunzătoare se recuperează în conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

CAPITOLUL II

Controale, reduceri și excluderi

Articolul 10

Principii generale

(1)   Cererile de ajutor și cererile de plată se verifică astfel încât să se asigure verificarea eficientă a respectării condițiilor de acordare a ajutorului.

(2)   Statele membre stabilesc metodele și mijloace adecvate de verificare a condițiilor de acordare a ajutorului, pentru fiecare măsură de ajutor.

(3)   Statele membre utilizează sistemul integrat de gestionare și control (denumit în continuare „SIGC”) prevăzut la titlul II capitolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(4)   Criteriile de eligibilitate se verifică prin controale administrative și prin controale la fața locului.

(5)   Respectarea eco-condiționalității se verifică prin controale la fața locului și, după caz, prin controale administrative.

(6)   În cursul perioadei de îndeplinire a unui angajament, parcelele pentru care se acordă ajutorul nu pot fi schimbate decât în cazurile anume prevăzute în programul de dezvoltare rurală.

SECȚIUNEA I

Respectarea criteriilor de eligibilitate

SUBSECȚIUNEA I

Controale

Articolul 11

Controale administrative

(1)   Controalele administrative se efectuează pentru toate cererile de ajutor și pentru toate cererile de plată și cuprind toate elementele al căror control prin mijloace administrative este posibil și necesar. Procedurile asigură înregistrarea activităților de control, a rezultatelor verificărilor și a măsurilor luate privind neconcordanțele constatate.

(2)   Controalele administrative includ controale încrucișate, printre altele, cu datele SIGC, ori de câte ori acest lucru este oportun. Controalele respective se referă cel puțin la parcelele și la animalele care fac obiectul unei măsuri de ajutor, pentru a se preveni orice plată necorespunzătoare a ajutorului.

(3)   Respectarea angajamentelor pe termen lung face obiectul unui control.

(4)   Comunicarea neregulilor constatate prin controalele încrucișate este urmată de orice altă procedură administrativă adecvată și, după caz, de un control la fața locului.

(5)   După caz, controalele administrative privind eligibilitatea țin seama de rezultatele verificărilor efectuate de alte servicii, organisme sau organizații care efectuează controale ale subvențiilor agricole.

Articolul 12

Controale la fața locului

(1)   Numărul total al controalelor la fața locului efectuate anual acoperă cel puțin 5 % din totalul beneficiarilor supuși unui angajament în cadrul uneia sau mai multor măsuri care intră în sfera de aplicare a prezentului titlu.

Solicitanții considerați neeligibili pentru primirea ajutoarelor în urma controalelor administrative nu se includ în numărul total de beneficiari menționați la primul paragraf.

(2)   Dispozițiile articolului 26 alineatul (3) și ale articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică controalelor la fața locului prevăzute la prezentul articol.

(3)   Eșantionul de control menționat la alineatul (1) primul paragraf se selecționează în conformitate cu criteriile menționate la articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

(4)   Pentru orice măsură multianuală care presupune plăți pe o durată care depășește cinci ani, statele membre pot decide să reducă la jumătate numărul controalelor prevăzut la alineatul (1) după al cincilea an de plată către beneficiar.

În cazul în care un stat membru recurge la posibilitatea prevăzută la primul paragraf de la prezentul alineat, beneficiarii în cauză nu se includ în calculul numărului total de beneficiari prevăzut la alineatul (1) primul paragraf.

Articolul 13

Raportul de control

Controalele la fața locului efectuate în conformitate cu dispozițiile prezentei subsecțiuni fac obiectul unui raport de control care trebuie întocmit în conformitate cu articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

Articolul 14

Principii generale privind controalele la fața locului

(1)   Controalele la fața locului se repartizează pe an în funcție de o analiză a riscurilor prezentate de diferitele angajamente asumate în temeiul fiecărei măsuri de dezvoltare rurală.

(2)   Controalele vizează totalitatea angajamentelor și obligațiilor unui beneficiar care pot fi controlate în momentul vizitei.

Articolul 15

Elemente ale controalelor la fața locului și determinarea suprafețelor

(1)   Statele membre stabilesc criterii și metode efective care să permită controlarea diferitelor angajamente și obligații ale beneficiarului, în vederea îndeplinirii cerințelor prevăzute la articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei (5).

(2)   În ceea ce privește controalele măsurilor pe suprafață, controalele la fața locului se efectuează în conformitate cu articolele 29, 30 și 32 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

Cu toate acestea, pentru măsurile menționate la articolul 36 litera (b) punctele (iii), (iv) și (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre pot să stabilească toleranțe adecvate, care nu pot depăși în niciun caz dublul celor prevăzute la articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

(3)   În ceea ce privește controalele asupra măsurilor pe număr de animale, controalele la fața locului se efectuează în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

SUBSECȚIUNEA II

Reduceri și excluderi

Articolul 16

Măsuri pe suprafață

(1)   Baza de calcul al ajutoarelor în ceea ce privește măsurile pe suprafață se stabilește în conformitate cu articolul 50 alineatele (1), (3) și (7) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004. În sensul prezentului articol, se consideră că suprafețele declarate de un beneficiar pentru care se acordă același cuantum de ajutor constituie o grupă de culturi.

(2)   În cazul în care suprafața declarată pentru plată în temeiul unei măsuri pe suprafață depășește suprafața determinată în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, ajutorul se calculează pe baza suprafeței determinate, din care se scade dublul diferenței constatate, în cazul în care această diferență depășește 3 % sau două hectare, dar nu depășește 20 % din suprafața determinată.

În cazul în care diferența depășește 20 % din suprafața determinată, nu se acordă niciun ajutor pentru respectiva măsură pe suprafață.

(3)   În cazul în care suprafața declarată depășește cu mai mult de 30 % suprafața determinată în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, beneficiarul este exclus de la ajutorul care i s-ar fi cuvenit, în conformitate cu articolul menționat anterior, pe anul calendaristic respectiv, în cadrul măsurilor în cauză.

În cazul în care diferența depășește 50 %, beneficiarul este exclus, în plus, de la ajutor până la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenței dintre suprafața declarată și suprafața determinată în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

(4)   Prin derogare de la alineatul (2) și de la alineatul (3) primul paragraf, pentru beneficiarii statelor membre care aplică sistemul unic de plată în conformitate cu articolul 143b din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, reducerile și excluderile aplicabile se calculează în conformitate cu articolul 138 alineatul (1) primul și al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 al Comisiei (6).

(5)   În cazul în care diferențele dintre suprafața declarată și cea determinată în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) decurg din nereguli comise intenționat, beneficiarul este exclus de la ajutorul care i s-ar fi cuvenit în conformitate cu articolul 50 alineatul (3), pentru anul FEADR respectiv, în cadrul măsurii pe suprafață în cauză.

(6)   Suma rezultată din excluderile prevăzute la alineatul (3) paragraful al doilea și la alineatul (5) se reține din plățile care urmează să fie efectuate în cadrul oricărei măsuri de ajutor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 sau cu Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și la care beneficiarul în cauză are dreptul pe baza cererilor de ajutor depuse pe parcursul celor trei ani calendaristici posteriori anului constatării. În cazul în care suma nu poate fi reținută în întregime din aceste plăți, soldul rămas se anulează.

Articolul 17

Măsuri privind animalele

(1)   Baza de calcul pentru ajutoarele din cadrul măsurilor pe număr de animale se stabilește în conformitate cu articolul 57 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

(2)   Toate reducerile sau excluderile aplicabile în cazul supradeclarării bovinelor sau, respectiv, a ovinelor sau caprinelor se calculează în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

Măsurile de ajutor privind bovinele și cele privind ovinele sau caprinele se tratează separat.

(3)   Prin derogare de la articolul 59 alineatul (2) paragraful al doilea și de la articolul 59 alineatul (4) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, suma care rezultă din excludere se reține din plățile care urmează să fie efectuate în cadrul oricărei măsuri de ajutor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 și la care beneficiarul în cauză are dreptul pe baza cererilor de ajutor depuse pe parcursul celor trei ani calendaristici posteriori anului constatării. În cazul în care suma respectivă nu se poate reține integral din plățile respective, soldul restant se anulează.

(4)   În ceea ce privește supradeclarările de animale, altele decât cele menționate la alineatul (2), statul membru stabilește un sistem adecvat de reduceri și excluderi.

Articolul 18

Reduceri și excluderi în cazul nerespectării criteriilor de eligibilitate

(1)   În cazul nerespectării oricărui angajament legat de acordarea de ajutor, cu excepția angajamentelor privind mărimea suprafeței sau numărul de animale declarate, ajutorul solicitat se reduce sau se refuză.

(2)   Statul membru stabilește cuantumul reducerii ajutorului, în special în funcție de gravitatea, de amploarea și de persistența neregulii constatate.

Gravitatea nerespectării depinde în special de importanța consecințelor pe care aceasta le antrenează având în vedere obiectivele urmărite prin criteriile care nu au fost respectate.

Amploarea nerespectării depinde în special de efectul nerespectării asupra ansamblului operațiunii.

Caracterul persistent al unui caz de neconformitate depinde în special de durata în care se fac simțite efectele acestuia sau de posibilitățile de anulare a efectelor respective prin mobilizarea unor mijloace rezonabile.

(3)   În cazul în care nerespectarea are caracter intenționat, beneficiarul este exclus de la măsura respectivă pe durata anului FEADR respectiv și a anului următor.

(4)   Reducerile și excluderile prevăzute la prezentul articol se aplică fără a aduce atingere sancțiunilor suplimentare prevăzute la nivel național.

SECȚIUNEA II

Respectarea eco-condiționalității

SUBSECȚIUNEA I

Controale

Articolul 19

Principii generale

(1)   Fără a aduce atingere articolului 51 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, prin „eco-condiționalitate” se înțeleg cerințele obligatorii menționate la articolul 51 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul menționat anterior, precum și cerințele minime privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor fitosanitare menționate la al doilea paragraf de la articolul respectiv.

(2)   Dispozițiile articolului 3 alineatul (2) și ale articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, ale articolului 2 alineatele (2), (2a) și (31)-(36), precum și ale articolelor 9, 41, 42, 43, 46, 47 și 48 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică controalelor privind respectarea eco-condiționalității.

Articolul 20

Controale la fața locului

(1)   Autoritatea de control competentă, ținând seama de cerințele sau de standardele care sunt de competența sa, efectuează controale la fața locului asupra a cel puțin 1 % din totalul beneficiarilor care depun cereri de plată în conformitate cu articolul 36 litera (a) punctele (i)-(v) și litera (b) punctele (i), (iv) și (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

(2)   Se aplică dispozițiile articolului 44 alineatul (1) paragraful al doilea și ale articolului 44 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

Articolul 21

Selectarea eșantionului de control

(1)   La selectarea eșantionului de control prevăzut la articolul 20 din prezentul regulament se aplică dispozițiile articolului 45 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

(2)   Autoritatea de control competentă, ținând seama de standardele și de cerințele care sunt de competența sa, selectează beneficiarii care urmează să fie controlați în conformitate cu articolul 20; aceștia se aleg din eșantionul de beneficiari deja selectați în conformitate cu articolul 12 și cărora li se aplică cerințele sau normele relevante.

(3)   Prin derogare de la alineatul (2), autoritatea de control competentă, ținând seama de cerințele sau de standardele care intră în responsabilitatea sa, poate selecta un eșantion de control reprezentând 1 % din totalul beneficiarilor care depun cereri de plată în conformitate cu articolul 36 litera (a) punctele (i)-(v) și litera (b) punctele (i), (iv) și (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și care au obligația de a respecta cel puțin unul dintre standardele sau cerințele menționate anterior.

SUBSECȚIUNEA II

Reduceri și excluderi

Articolul 22

Dispoziții generale

(1)   Dispozițiile articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și ale articolului 2 alineatele (2), (2a) și (31)-(36), ale articolului 41, precum și ale articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică reducerilor sau excluderilor care se aplică în cazul în care se constată cazuri de neconformitate.

(2)   În cazul în care mai multe agenții de plată sunt responsabile cu gestionarea diferitelor măsuri de ajutor în conformitate cu articolul 36 litera (a) punctele (i)-(v) și litera (b) punctele (i), (iv) și (v) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei subsecțiuni și în special pentru a se aplica o rată de reducere unică tuturor plăților pentru care beneficiarul a depus cerere.

Articolul 23

Calcularea reducerilor și a excluderilor

Fără a aduce atingere articolului 51 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, atunci când se constată un caz de neconformitate, se aplică o reducere sumei totale a ajutorului acordat sau care trebuie acordat beneficiarului în cauză în conformitate cu articolul 36 litera (a) punctele (i)-(v) și litera (b) punctele (iv) și (v) din regulamentul menționat anterior, ca urmare a cererilor de plată depuse sau care trebuie depuse de beneficiar în decursul anului calendaristic al constatării.

În cazul în care neconformitatea este cauzată de neglijența beneficiarului, reducerea se calculează în conformitate cu regulile stabilite la articolul 66 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

În cazul în care neconformitatea are caracter intenționat, reducerea se calculează în conformitate cu articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

Articolul 24

Acumularea reducerilor

În cazul în care se acumulează mai multe reduceri, acestea se aplică mai întâi pentru depunerea cu întârziere în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, apoi în conformitate cu articolele 16 și 17 din respectivul regulament, apoi în conformitate cu articolul 18 și în cele din urmă în conformitate cu articolele 22 și 23.

TITLUL II

Ajutor pentru dezvoltare rurală în temeiul axelor 1 și 3 și pentru anumite măsuri în temeiul axelor 2 și 4

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 25

Domeniu de aplicare

Prezentul titlu se aplică:

(a)

măsurilor de ajutor menționate la articolele 20 și 52 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;

(b)

măsurilor de ajutor menționate la articolul 36 litera (a) punctul (vi) și litera (b) punctul (vii), articolul 39 alineatul (5) și, în ceea ce privește costurile de instalare, la articolul 36 litera (b) punctele (i) și (iii) din regulamentul menționat anterior;

(c)

ajutoarelor acordate în conformitate cu articolul 63 literele (a) și (b) din regulamentul menționat anterior în ceea ce privește operațiunile care corespund măsurilor prevăzute la literele (a) și (b) din articolul respectiv.

SECȚIUNEA I

Controale

Articolul 26

Controale administrative

(1)   Se efectuează controale administrative pentru toate cererile de ajutor sau de plată, care acoperă toate elementele al căror control prin mijloace administrative este posibil și oportun. Procedurile impun înregistrarea activităților de control, a rezultatelor verificărilor și a măsurilor luate cu privire la neconcordanțele constatate.

(2)   Controalele administrative ale cererilor de ajutor vizează în special următoarele elemente:

(a)

admisibilitatea operațiunii pentru care se solicită ajutorul;

(b)

respectarea criteriilor de selecție stabilite în programul de dezvoltare rurală;

(c)

conformitatea operațiunii pentru care se solicită ajutorul cu normele naționale și regulile comunitare în vigoare, privind în special, după caz, achizițiile publice, ajutorul de stat și celelalte standarde obligatorii adecvate prevăzute de legislația națională sau de programul de dezvoltare rurală;

(d)

caracterul rezonabil al costurilor propuse, care se evaluează printr-un sistem de evaluare adecvat, cum ar fi costurile de referință, compararea diferitelor oferte sau un comitet de evaluare;

(e)

caracterul responsabil al solicitantului, astfel cum reiese din orice operațiune întreprinsă anterior, după 2000.

(3)   Controalele administrative ale cererilor de plată includ, în special și în măsura în care acest lucru este adecvat pentru cererea în cauză, verificarea următoarelor elemente:

(a)

furnizarea produselor și serviciilor care fac obiectul cofinanțării;

(b)

realitatea cheltuielilor declarate;

(c)

operațiunea realizată, prin compararea acesteia cu operațiunea pentru care a fost solicitat și acordat ajutorul.

(4)   Controalele administrative privind investițiile includ cel puțin o vizită la locul de desfășurare a operațiunii subvenționate sau la locul investiției, pentru a verifica realitatea investiției.

Cu toate acestea, statele membre pot decide să nu efectueze vizitele respective în cazul investițiilor mai puțin importante sau în cazul în care consideră că este puțin probabilă neîndeplinirea condițiilor necesare acordării ajutorului sau nerealizarea investiției. Decizia respectivă, precum și justificarea acesteia se înregistrează.

(5)   Plățile efectuate de către beneficiari se atestă prin facturi și dovezi de plată. În cazul în care acest lucru nu este posibil, plățile se însoțesc de documente doveditoare cu valoare echivalentă.

(6)   Controalele administrative includ proceduri care permit evitarea unei duble finanțări nereglementare prin alte scheme comunitare sau naționale și alte perioade de programare. În cazul în care există finanțări din alte surse, controalele respective asigură faptul că ajutorul total primit nu depășește plafonul maxim autorizat.

(7)   Pentru ajutoarele privind sistemele de calitate alimentară recunoscute de statele membre, în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, agențiile de plată pot, după caz, să utilizeze dovezile primite de la alte servicii, organisme sau organizații pentru a verifica respectarea criteriilor de eligibilitate. Cu toate acestea, ele trebuie să aibă asigurarea că serviciile, organismele sau organizațiile respective funcționează la standarde care să permită controlarea conformității cu criteriile de eligibilitate.

Articolul 27

Controale la fața locului

(1)   Statele membre organizează controale la fața locului ale operațiunilor aprobate, pe baza unui eșantion adecvat. În măsura în care acest lucru este posibil, controalele respective se efectuează înainte de efectuarea ultimei plăți pentru un anumit proiect.

(2)   Cheltuielile supuse controlului reprezintă cel puțin 4 % din cheltuielile publice declarate Comisiei în fiecare an și cel puțin 5 % din cheltuielile publice declarate Comisiei pe parcursul întregii perioade de programare.

(3)   În ceea ce privește eșantionul operațiunilor aprobate care trebuie să facă obiectul unui control în conformitate cu alineatul (1), se ține seama în special de următoarele aspecte:

(a)

necesitatea de a controla operațiuni de tipuri și dimensiuni suficient de variate;

(b)

factorii de risc evidențiați de controalele naționale sau comunitare;

(c)

necesitatea de a menține un echilibru între axe și măsuri.

(4)   Rezultatele controalelor la fața locului se evaluează pentru a se stabili dacă problemele constatate au un caracter sistemic, implicând un risc asemănător pentru alte operațiuni, alți beneficiari și alte organisme. De asemenea, acestea trebuie să identifice cauzele unor asemenea situații, orice altă analiză necesară, precum și acțiunea necesară pentru corectarea și prevenirea situațiilor respective.

(5)   Se pot notifica în prealabil controalele la fața locului, cu condiția ca acest lucru să nu compromită scopul controlului. În cazul în care notificarea prealabilă depășește 48 de ore, aceasta trebuie limitată la minimul necesar, în funcție de natura măsurii și a operațiunii cofinanțate.

Articolul 28

Conținutul controalelor la fața locului

(1)   Prin efectuarea controalelor la fața locului, statele membre se străduiesc să verifice:

(a)

dacă plățile efectuate către beneficiari pot fi justificate prin documentele contabile sau prin alte documente deținute de organismele sau întreprinderile care pun în aplicare operațiunile subvenționate;

(b)

în cazul unui număr adecvat de cheltuieli, dacă natura și data efectuării acestora respectă dispozițiile comunitare și caietul de sarcini aprobat pentru operațiunea în cauză și concordă cu lucrările executate efectiv sau cu serviciile prestate efectiv;

(c)

dacă destinația reală sau prevăzută a operațiunii corespunde obiectivelor descrise în cererea de sprijin comunitar;

(d)

dacă operațiunile care fac obiectul unei finanțări publice au fost puse în aplicare în conformitate cu regulile și politicile comunitare, în special cu regulile privind licitațiile deschise și cu standardele obligatorii relevante prevăzute de legislația națională sau de programul de dezvoltare rurală.

(2)   Controalele la fața locului vizează toate angajamentele și obligațiile beneficiarului care pot fi controlate la momentul vizitei.

(3)   Cu excepția circumstanțelor excepționale înregistrate și justificate în mod corespunzător de către autoritățile naționale, controalele la fața locului includ o vizită la locul de desfășurare sau, în cazul în care este vorba de o operațiune necorporală, la promotorul operațiunii.

(4)   Numai controalele care îndeplinesc toate cerințele prezentului articol pot fi luate în considerare pentru calcularea ratei de control stabilite la articolul 27 alineatul (2).

Articolul 29

Controlul măsurilor de pensionare anticipată și de agricultură de semisubzistență

(1)   Pentru cererile de ajutor în conformitate cu articolele 23 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, controalele administrative cuprind, de asemenea, controalele prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din prezentul regulament.

(2)   Pentru măsura prevăzută la articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre pot elimina controalele la fața locului după efectuarea primei plăți a ajutorului, atâta timp cât controalele administrative, care cuprind, printre altele, controale încrucișate adecvate, în special cu informații din baza de date electronică menționată la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, oferă garanții suficiente în ceea ce privește legalitatea și regularitatea plăților.

Articolul 30

Controale ex post

(1)   Se efectuează controale ex post pentru investițiile care sunt încă supuse angajamentelor în conformitate cu articolul 72 alineatul (1) sau prevăzute de programul de dezvoltate rurală.

(2)   Controalele ex post au următoarele obiective:

(a)

să asigure respectarea articolului 72 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;

(b)

să verifice realitatea și finalitatea plăților efectuate de către beneficiar, cu excepția cazului în care este vorba de contribuții în natură sau de sume forfetare;

(c)

să se asigure că nu s-a finanțat în mod nereglementar din diferite surse naționale sau comunitare aceeași investiție.

(3)   Controalele ex post vizează anual cel puțin 1 % din cheltuielile admisibile pentru operațiunile menționate la alineatul (1) și pentru care s-a efectuat plata finală. Aceste controale se efectuează în termen de douăsprezece luni de la încheierea anului FEADR în cauză.

(4)   Controalele ex post se bazează pe o analiză a riscurilor și a impactului financiar ale diferitelor operațiuni, grupuri de operațiuni sau măsuri.

Persoanele care procedează la controalele ex post trebuie să nu fi participat la controale anterioare privind plățile pentru aceeași investiție.

SECȚIUNEA II

Reduceri și excluderi

Articolul 31

Reduceri și excluderi

(1)   Plățile se calculează în funcție de ceea ce se consideră a fi eligibil. Statul membru examinează cererea de plată primită de la beneficiar și stabilește sumele eligibile pentru ajutor. Acesta stabilește:

(a)

suma plătibilă beneficiarului numai pe baza cererii de plată;

(b)

suma plătibilă beneficiarului după verificarea eligibilității cererii de plată.

În cazul în care suma stabilită în conformitate cu litera (a) depășește cu peste 3 % suma stabilită în conformitate cu litera (b), se aplică o reducere sumei stabilite în conformitate cu litera (b). Valoarea reducerii este dată de diferența dintre cele două sume.

Cu toate acestea, nu se aplică nicio reducere în cazul în care beneficiarul poate demonstra că nu se află în culpă pentru includerea sumei neeligibile. Reducerile se aplică mutatis mutandis cheltuielilor neeligibile identificate cu ocazia controalelor efectuate în conformitate cu articolele 28 și 30.

(2)   În cazul în care se stabilește că un beneficiar a făcut în mod deliberat o declarație falsă, operațiunea în cauză se exclude de la acordarea sprijinului FEADR, iar orice sumă deja plătită pentru operațiunea respectivă se recuperează. În afară de aceasta, beneficiarul este exclus de la acordarea ajutorului în conformitate cu aceeași măsură pe durata anului FEADR în cauză și a anului următor.

(3)   Sancțiunile prevăzute la alineatele (2) și (3) se aplică fără a aduce atingere sancțiunilor suplimentare prevăzute la nivel național.

CAPITOLUL II

Dispoziții speciale aplicabile axei 4 (Leader)

Articolul 32

Controale

În cazul unor cheltuieli realizate în conformitate cu articolul 63 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele membre organizează controale în conformitate cu prezentul titlu. Controalele respective se realizează de către persoane independente de grupul de acțiune locală în cauză.

Articolul 33

Responsabilități de control

(1)   În cazul unor cheltuieli realizate în conformitate cu articolul 63 literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, controalele administrative prevăzute la articolul 26 din prezentul regulament pot fi efectuate de către grupuri de acțiune locală, în cadrul unei delegații oficiale. Cu toate acestea, statele membre își păstrează responsabilitatea de a verifica dacă grupurile de acțiune locală dispun de capacitatea administrativă și de control necesară îndeplinirii acestei sarcini.

(2)   Statul membru pune în aplicare un sistem adecvat de supraveghere a grupurilor de acțiune locală. Acesta poate cuprinde controale periodice ale operațiunilor grupurilor de acțiune locală, în special controale contabile și repetarea controalelor administrative pe eșantion.

PARTEA III

Dispoziții finale

Articolul 34

Notificări

Statele membre transmit Comisiei, până la 15 iulie ale fiecărui an și prima dată până la 15 iulie 2008, un raport privind exercițiul bugetar FEADR precedent, în special cu privire la următoarele aspecte:

(a)

numărul cererilor de plată pentru fiecare măsură de dezvoltare rurală, numărul total de cereri controlate și, după caz, suprafața totală și numărul total de animale care au făcut obiectul controalelor la fața locului în conformitate cu articolele 12, 20 și 27;

(b)

pentru ajutoarele pe suprafață, suprafața totală defalcată pe fiecare schemă de ajutor;

(c)

pentru măsurile pe număr de animale, numărul total de animale defalcat pe fiecare schemă de ajutor;

(d)

rezultatele controalelor efectuate, cu precizarea reducerilor și a excluderilor aplicate în conformitate cu articolele 16, 17, 18, 22 și 23;

(e)

numărul controalelor ex post efectuate în conformitate cu articolul 30, suma cheltuielilor controlate și rezultatele controalelor, cu precizarea reducerilor și a excluderilor aplicate în conformitate cu articolul 31.

Articolul 35

Controale efectuate de către Comisie

Dispozițiile articolului 27 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se aplică ajutoarelor plătite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

Articolul 36

Raportarea către agenția de plată a controalelor efectuate

(1)   În cazul în care controalele nu se efectuează de către agenția de plată, statul membru se asigură că aceasta din urmă primește suficiente informații privind controalele menționate. Este de competența agenției de plată să își definească nevoile de informare în acest sens.

Se păstrează o pistă de audit suficientă. O descriere indicativă a cerințelor privind o pistă de audit suficientă este prevăzută în anexa la prezentul regulament.

(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) primul paragraf pot face obiectul unui raport privind fiecare control efectuat sau, după caz, al unui raport de sinteză.

(3)   Agenția de plată are dreptul de verificare a calității controalelor efectuate de către alte organisme și de a primi toate informațiile care îi sunt necesare pentru a-și exercita funcțiile.

Articolul 37

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică sprijinului comunitar pe perioada de programare care începe de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 decembrie 2006.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 (JO L 265, 26.9.2006, p. 1).

(3)  JO L 141, 30.4.2004, p. 18. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 659/2006 (JO L 116, 29.4.2006, p. 20).

(4)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 320/2006 (JO L 58, 28.2.2006, p. 42).

(5)  JO L 368, 23.12.2006, p. 15.

(6)  JO L 345, 20.11.2004, p. 1.


ANEXĂ

DESCRIERE INDICATIVĂ A CERINȚELOR PRIVIND INFORMAȚIILE PENTRU O PISTĂ DE AUDIT SUFICIENTĂ

O pistă de audit este considerată suficientă în sensul articolului 36 alineatul (1) în cazul în care, pentru o anumită intervenție:

(a)

permite reconcilierea sumelor globale declarate Comisiei cu facturile, documentele contabile și cu alte documente justificative deținute de agenția de plată sau de un alt serviciu, pentru toate operațiunile sprijinite de FEADR;

(b)

permite verificarea plății către beneficiar a cheltuielilor publice;

(c)

permite verificarea aplicării criteriilor de selecție la operațiunilor finanțate de FEADR;

(d)

conține, după caz, planul financiar, rapoartele de activitate, documentele privind acordarea ajutorului, documentele privind procedurile de licitație deschisă și rapoartele privind controalele efectuate.


Top