EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1637

Regulamentul (CE) nr. 1637/2006 al Băncii Centrale Europene din 2 noiembrie 2006 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii monedei euro în Slovenia (BCE/2006/15)

JO L 306, 7.11.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 314M, 1.12.2007, p. 327–328 (MT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1637/oj

10/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

286


32006R1637


L 306/15

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1637/2006 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 2 noiembrie 2006

privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii monedei euro în Slovenia

(BCE/2006/15)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 19 alineatul (1) și articolul 47 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 al Băncii Centrale Europene (BCE/2003/9) din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2532/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind competența Băncii Centrale Europene de a impune sancțiuni (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 cu privire la colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (4), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 al Băncii Centrale Europene (BCE/2001/13) din 22 noiembrie 2001 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare (5),

întrucât:

(1)

Ca urmare a introducerii monedei euro în Slovenia de la 1 ianuarie 2007 instituțiile de credit situate în Slovenia și sucursalele instituțiilor de credit situate în Slovenia sunt supuse regimului rezervelor minime obligatorii începând cu aceeași dată.

(2)

Integrarea acestor entități în regimul rezervelor minime obligatorii al BCE necesită adoptarea unor dispoziții tranzitorii pentru a asigura o integrare armonioasă fără crearea unor sarcini disproporționate pentru instituțiile de credit din statele membre participante, inclusiv Slovenia.

(3)

Articolul 5 din statut coroborat cu articolul 10 din Tratatul de instituire a Comunității Europene impune statelor membre obligația implictă de a elabora și de a pune în aplicare, la nivel național, toate măsurile adecvate pentru colectarea informațiilor statistice necesare îndeplinirii cerințelor BCE de raportare statistică și pentru realizarea, în timp util, a pregătirilor în domeniul statistic în vederea adoptării monedei euro,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, termenii „instituție”, „obligație de constituire a rezervelor minime obligatorii”, „perioadă de aplicare”, „bază de calcul a rezervelor minime obligatorii” și „stat membru participant” vor avea același înțeles ca în Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolul 2

Dispoziții tranzitorii pentru instituțiile situate în Slovenia

(1)   Prin derogare de la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9), se stabilește o perioadă de aplicare tranzitorie de la 1 ianuarie la 16 ianuarie 2007 pentru instituțiile situate în Slovenia.

(2)   Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii ale fiecărei instituții situate în Slovenia corespunzătoare perioadei de aplicare tranzitorii se definește pe baza elementelor din bilanț la 31 octombrie 2006. Instituțiile situate în Slovenia raportează baza de calcul a rezervelor minime obligatorii către Banka Slovenije, în conformitate cu mecanismul BCE de raportare a statisticilor monetare și bancare, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13). Instituțiile situate în Slovenia care beneficiază de derogarea prevăzută la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 2423/2001 (BCE/2001/13) determină baza de calcul a rezervelor minime obligatorii corespunzătoare perioadei de aplicare tranzitorii pe baza bilanțului la 30 septembrie 2006.

(3)   Cu privire la perioada de aplicare tranzitorie, rezervele minime obligatorii ale fiecărei instituții situate în Slovenia sunt calculate de către aceasta sau de către Banka Slovenije. Partea care calculează rezervele minime obligatorii transmite aceste calcule celeilalte părți, acordându-i o perioadă de timp suficientă pentru a verifica și a transmite revizuirile până la 11 decembrie 2006. Rezervele minime obligatorii calculate, inclusiv revizuirile acestora, dacă este cazul, sunt confirmate de cele două părți până la 12 decembrie 2006. Dacă partea care a primit notificarea nu confirmă valoarea rezervelor minime obligatorii până la 12 decembrie 2006, se consideră că aceasta a acceptat ca valoarea calculată să se aplice pentru perioada de aplicare tranzitorie.

Articolul 3

Dispoziții tranzitorii pentru instituțiile de credit situate în alte state membre participante

(1)   Existența unei perioade de aplicare tranzitorii pentru instituțiile situate în Slovenia nu aduce atingere perioadei de aplicare pentru instituțiile situate în alte state membre participante în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) .

(2)   Instituțiile situate în alte state membre participante pot decide să deducă din baza de calcul a rezervelor minime obligatorii corespunzătoare perioadelor de aplicare de la 13 decembrie 2006 la 16 ianuarie 2007 și de la 17 ianuarie la 13 februarie 2007, orice elemente de pasiv datorate instituțiilor situate în Slovenia, chiar dacă în momentul în care sunt calculate rezervele minime obligatorii aceste instituții nu figurează pe lista instituțiilor care sunt supuse obligației de constituire a rezervelor prevăzute la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9).

(3)   Instituțiile situate în alte state membre participante care doresc să deducă elementele de pasiv datorate instituțiilor situate în Slovenia calculează rezervele minime obligatorii corespunzătoare perioadelor de aplicare de la 13 decembrie 2006 la 16 ianuarie 2007 și de la 17 ianuarie la 13 februarie 2007, pe baza bilanțului la 31 octombrie 2006 și, respectiv, la 30 noiembrie 2006 și raportează un tabel, în conformitate cu tabelul 1 nota de subsol 5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13), considerând instituțiile situate în Slovenia ca fiind deja supuse regimului rezervelor minime obligatorii al BCE.

Aceasta nu aduce atingere obligației de raportare a informațiilor statistice pentru perioadele respective, în conformitate cu tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13), considerând în continuare instituțiile situate în Slovenia ca bănci situate în „Restul lumii”.

Tabelele se raportează în conformitate cu procedurile și termenele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13).

(4)   Pentru perioadele de aplicare care încep în decembrie 2006, ianuarie și februarie 2007, instituțiile situate în alte state membre participante care beneficiază de derogare în temeiul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) și care doresc să deducă elementele de pasiv datorate instituțiilor situate în Slovenia calculează rezervele minime obligatorii pe baza bilanțului la 30 septembrie 2006 și raportează un tabel, în conformitate cu tabelul 1 nota de subsol 5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13), considerând instituțiile situate în Slovenia ca fiind deja supuse regimului rezervelor minime obligatorii al BCE.

Aceasta nu aduce atingere obligației de raportare a informațiilor statistice pentru perioadele respective, în conformitate cu tabelul 1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13), considerând în continuare instituțiile situate în Slovenia ca bănci situate în „Restul lumii”.

Tabelele se raportează în conformitate cu procedurile și termenele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Articolul 4

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

(2)   În absența unor dispoziții specifice în prezentul regulament, se aplică dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 (BCE/2003/9) și ale Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Adoptat la Frankfurt pe Main, 2 noiembrie 2006.

Pentru Consiliului guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 134/2002 (JO L 24, 26.1.2002, p. 1).

(2)  JO L 250, 2.10.2003, p. 10.

(3)  JO L 318, 27.11.1998, p. 4.

(4)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(5)  JO L 333, 17.12.2001. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2181 (BCE/2004/21) (JO L 371, 18.12.2004, p. 42).


Top