EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1320

Regulamentul (CE) nr. 1320/2006 al Comisiei din 5 septembrie 2006 de stabilire a normelor tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului

OJ L 243, 6.9.2006, p. 6–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 119–132 (MT)
Special edition in Bulgarian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Romanian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 110 - 123
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 45 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1320/oj

03/Volumul 75

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

110


32006R1320


L 243/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1320/2006 AL COMISIEI

din 5 septembrie 2006

de stabilire a normelor tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei,

având în vedere Actul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, în special articolul 32 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADER) (1), în special articolul 92 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 se aplică de la 1 ianuarie 2007. Cu toate acestea, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) (2), abrogat de la 1 ianuarie 2007 prin articolul 93 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, continuă să se aplice acțiunilor aprobate de Comisie înainte de 1 ianuarie 2007 în temeiul dispozițiilor menționate.

(2)

În vederea facilitării tranziției de la schema de sprijin existentă în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 la schema de sprijin pentru dezvoltare rurală prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care cuprinde perioada de programare care începe la 1 ianuarie 2007 (denumită în continuare „noua perioadă de programare”), este necesar să se adopte norme tranzitorii pentru evitarea oricăror întârzieri sau dificultăți la punerea în aplicare a sprijinului pentru dezvoltare rurală în cursul perioadei de tranziție.

(3)

Sprijinul pentru dezvoltare rurală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 reglementează noua perioadă de programare, în timp ce sprijinul pentru dezvoltare rurală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 reglementează perioada de programare care se încheie la 31 decembrie 2006 (denumită în continuare „perioada actuală de programare”). Conform sursei de finanțare în cauză și conform normelor de gestionare financiară care se aplică în cadrul perioadei actuale de programare, în conformitate cu articolele 35 și 36 și cu articolul 47b alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, este necesar să se efectueze o distincție între, pe de o parte, sprijinul acordat de FEOGA, secțiunea „Garantare”, bazat pe alocări nediferențiate și pe exercițiul financiar care se încheie la 15 octombrie 2006 în statele membre ale Comunității în componența sa de la 30 aprilie 2004 și, pe de altă parte, orice alt ajutor acordat de FEOGA, secțiunea „Orientare” sau „Garantare”, tuturor statelor membre, în conformitate cu articolele de la 29 la 32 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondurile structurale (3). În acest din urmă caz, data limită de admisibilitate a cheltuielilor se stabilește prin deciziile privind aprobarea sprijinului comunitar.

(4)

În ceea ce privește sprijinul pentru dezvoltare rurală finanțat de FEOGA, secțiunea „Garantare”, privind programarea din statele membre ale Comunității în componența sa din 30 aprilie 2004, este necesar să se stabilească dispoziții tranzitorii pentru plățile care urmează să se efectueze între 16 octombrie și 31 decembrie 2006, precum și pentru angajamentele în favoarea beneficiarilor din perioada actuală de programare, dar ale căror plăți s-ar putea efectua după 31 decembrie 2006, respectiv în cursul noii perioade de programare.

(5)

Pentru orice alt sprijin acordat de FEOGA, secțiunea „Orientare” sau „Garantare”, în toate statele membre în cauză, în conformitate cu articolele de la 29 la 32 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, dată fiind suprapunerea între perioada actuală de programare și noua perioadă de programare, de la 1 ianuarie 2007 până la data limită de admisibilitate a cheltuielilor stabilită în deciziile privind aprobarea sprijinului comunitar, este necesar să se adopte un anumit număr de dispoziții tranzitorii în ceea ce privește principiile generale și anumite măsuri de dezvoltare rurală, inclusiv acelea care prevăd angajamente multianuale. Dat fiind că este vorba despre zone defavorizate și de acțiune de agromediu, articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (4) prevede aplicarea de bune practici agricole în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1257/1999. În ceea ce privește, în special, acțiunea de agromediu, articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 817/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului privind sprijinul acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare agricolă (5) autorizează statele membre să extindă angajamentele de agromediu în cadrul perioadei actuale de programare.

(6)

Este necesar să se asigure tranziția între cele două perioade de programare în ceea ce privește derogarea privind respectarea normelor comunitare prevăzută la articolul 33m alineatele (2a) și (2b) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 în Republica Cehă, în Estonia, în Cipru, în Letonia, în Lituania, în Ungaria, în Malta, în Polonia, în Slovenia și în Slovacia (denumite în continuare „noile state membre”).

(7)

Pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a măsurilor privind acțiunea de agromediu și bunăstarea animală în cursul noii perioade de programare, este necesar ca statele membre să poată autoriza transformarea de angajamente privind acțiunea de agromediu sau de bunăstare a animalelor, introduse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 în noi angajamente cu o durată de cinci până la șapte ani, în general, în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu condiția ca aceste noi angajamente să fie benefice pentru mediu sau pentru bunăstarea animalelor.

(8)

Trebuie să se stabilească norme tranzitorii specifice în ceea ce privește cheltuielile privind asistența tehnică, inclusiv evaluările ex ante și ex post pentru toate tipurile de programare.

(9)

Trebuie să se asigure tranziția spre noua perioadă de programare în ceea ce privește măsurile care introduc angajamente multianuale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1268/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 privind asistența comunitară destinată măsurilor de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în țările candidate din Europa Centrală și de Est, în perioada de preaderare (6), în noile state membre.

(10)

Este necesar ca statele membre să se asigure că măsurile tranzitorii sunt identificate în mod clar în sistemele lor de gestionare și de control. Aceasta este deosebit de important în cazul unor tipuri de sprijin acordate în toate statele membre, în vederea asigurării unei bune gestionări financiare și a evitării oricărui risc de finanțare dublă cauzat de suprapunerea perioadelor de programare între 1 ianuarie 2007 și data limită de admisibilitate a cheltuielilor stabilită în deciziile privind aprobarea sprijinului comunitar.

(11)

În scopul identificării în mod clar a măsurilor de dezvoltare rurală care se suprapun peste cele două perioade de programare, este necesar să se furnizeze un tabel de stabilire a corespondențelor între măsurile care intră sub incidența perioadei actuale de programare și cele care intră sub incidența noii perioade de programare.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește normele specifice pentru facilitarea tranziției de la programarea dezvoltării rurale din cadrul Regulamentelor (CE) nr. 1257/1999 și (CE) nr. 1268/1999 la cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:

(a)

„măsuri cofinanțate de FEOGA, secțiunea «Garantare»”: măsurile de dezvoltare rurală prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cofinanțate de Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA), secțiunea „Garantare”, și aplicabile în statele membre ale Comunității în componența sa din 30 aprilie 2004;

(b)

„măsuri cofinanțate de FEOGA, secțiunea «Orientare»” sau „Garantare”:

(i)

măsurile de dezvoltare rurală prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cofinanțate de FEOGA, secțiunea „Orientare”, aplicabile în toate statele membre și cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 1260/1999;

(ii)

măsurile din cadrul inițiativei comunitare Leader, prevăzute la articolul 20 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999;

(iii)

măsurile de dezvoltare rurală prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cofinanțate de FEOGA, secțiunea „Garantare”, aplicabile în noile state membre și cărora li se aplică articolele de la 29 la 32 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999;

(c)

„noile state membre”: Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia;

(d)

„perioadă actuală de programare”: perioada de programare prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, al cărei final este stabilit la 31 decembrie 2006;

(e)

„noua perioadă de programare”: perioada de programare prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, al cărei început este stabilit la 1 ianuarie 2007;

(f)

„angajamente”: angajamentele juridice luate de statele membre față de beneficiarii măsurilor de dezvoltare rurală;

(g)

„plăți”: plățile efectuate de statele membre în profitul beneficiarilor măsurilor de dezvoltare rurală;

(h)

„angajamente multianuale”: angajamentele privind:

(i)

măsurile privind pensionarea anticipată a fermierilor și a lucrătorilor agricoli, acțiunea de agromediu și bunăstarea animalelor, sprijinul prevăzut să asiste agricultorii în respectarea normelor, sprijinul destinat fermierilor în materie de calitate alimentară, împădurirea terenurilor agricole, ajutorul pentru exploatații agricole de semi-subzistență și ajutorul acordat constituirii grupelor de producători;

(ii)

ajutoarele sub formă de subvenții la dobândă și la leasing, precum și ajutoarele pentru instalarea tinerilor fermieri, în cazul în care prima unică prevăzută la articolul 8 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 este fracționată în mai multe tranșe plătibile pe o perioadă mai mare de douăsprezece luni de la data plății primei tranșe.

TITLUL II

NORME TRANZITORII PRIVIND REGULAMENTUL (CE) NR. 1257/1999

CAPITOLUL 1

Măsuri cofinanțate de FEOGA, secțiunea „Garantare”

Articolul 3

(1)   Plățile efectuate între 16 octombrie și 31 decembrie 2006 în cadrul perioadei actuale de programare sunt eligibile în cadrul Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADER), în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului (7), numai în cazul în care se efectuează după încheierea plăților autorizate în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) litera (a) a doua teză din regulamentul menționat anterior.

Plățile eligibile prevăzute la primul paragraf sunt declarate Comisiei până la 31 ianuarie 2007, fie că programul de dezvoltare rurală în cauză a fost sau nu aprobat de Comisie. Cu toate acestea, Comisia efectuează plata numai în cazul în care programul este aprobat.

(2)   Cheltuielile privind angajamentele luate în cursul perioadei actuale de programare și a căror plăți urmează să fie efectuate după 31 decembrie 2006 sunt eligibile în cadrul FEADER în cursul noii perioade de programare.

Cu toate acestea, plățile privind angajamentele care nu sunt multianuale luate până la 31 decembrie 2006 trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate ale noii perioade de programare în cazul în care acestea se prelungesc după 31 decembrie 2008.

Cheltuielile prevăzute la primul paragraf trebuie prevăzute în cadrul programelor de dezvoltare rurală care intră sub incidența noii perioade de programare.

CAPITOLUL 2

Măsuri cofinanțate de FEOGA, secțiunea „Orientare” sau „Garantare”

Secțiunea 1

Norme comune

Articolul 4

(1)   Fără a aduce atingere articolelor 5 și 6, statele membre pot continua, în cadrul perioadei actuale de programare, să ia angajamente și să efectueze plăți de la 1 ianuarie 2007 până la data limită de admisibilitate a cheltuielilor stabilită în deciziile de aprobare a sprijinului comunitar în favoarea programelor operaționale sau a documentelor de programare privind dezvoltarea rurală.

Cu toate acestea, pentru tipurile specifice de măsuri sau de submăsuri enumerate în anexa I, statele membre încep să ia angajamente în sensul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 de la data din care nu s-a luat nici un angajament la nivelul programelor din cadrul perioadei actuale de programare, în conformitate cu primul paragraf din prezentul alineat.

Al doilea paragraf din prezentul alineat poate să nu se aplice în cadrul trecerii de la inițiativa comunitară Leader la axa Leader din noua perioadă de programare, în cazul în care strategiile locale de dezvoltare integrate care urmează să fie puse în aplicare de grupurile de acțiune locală prevăzute la articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 care sunt selecționate pentru noua perioadă de programare sunt noi sau în cazul în care teritoriul rural în cauză nu a beneficiat de inițiativa comunitară Leader.

(2)   Cheltuielile privind angajamentele luate în cadrul perioadei actuale de programare și a căror plăți se efectuează după data limită de admisibilitate a cheltuielilor pentru această perioadă de programare sunt eligibile în cadrul FEADER în cursul noii perioade de programare, în condițiile stabilite la articolele 7 și 8.

Articolul 5

(1)   În ceea ce privește măsurile de agromediu și măsurile privind bunăstarea animalelor din noile state membre, numai cheltuielile legate de angajamentele luate înainte de 31 decembrie 2006 în cadrul perioadei actuale de programare și pentru care se efectuează plăți după această dată sunt eligibile în cadrul FEADER în cursul noii perioade de programare.

(2)   Cheltuielile menționate la alineatul (1) sunt eligibile în cadrul FEADER în cursul noii perioade de programare:

(a)

de la data limită de admisibilitate a cheltuielilor pentru perioada actuală de programare, în cazul în care plățile continuă după această dată sau

(b)

de la data anterioară celei prevăzute la litera (a), dar ulterioară datei de 1 ianuarie 2007, în cazul în care pachetul financiar alocat programului sau măsurii a fost deja epuizat.

Cheltuielile menționate la primul paragraf trebuie prevăzute în cadrul programelor de dezvoltare rurală care intră sub incidența noii perioade de programare.

Articolul 6

(1)   Cheltuielile care decurg din angajamentele privind indemnizațiile compensatorii în regiunile defavorizate din noile state membre privind cel mult anul 2006 pot fi declarate până la data limită de admisibilitate a cheltuielilor pentru perioada actuală de programare.

Cu toate acestea, în cazul în care suma alocată programului sau măsurii se epuizează înaintea datei limită prevăzută la primul paragraf, dar după 1 ianuarie 2007, cheltuielile restante care urmează să se efectueze în cadrul angajamentelor privind cel mult anul 2006 sunt eligibile în cadrul FEADER în cursul noii perioade de programare, de îndată ce acestea sunt prevăzute în programul de dezvoltare rurală care intră sub incidența noii perioade de programare.

(2)   Cheltuielile care decurg din angajamente privind indemnizațiile compensatorii în regiunile defavorizate din noile state membre pentru anii 2007 și 2008 se impută fondului FEADER și trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

Articolul 7

(1)   Cheltuielile privind alte angajamente multianuale decât cele privind acțiunile de agromediu și bunăstarea animalelor, și ale căror plăți se efectuează după data limită de admisibilitate a cheltuielilor pentru perioada actuală de programare, sunt eligibile în cadrul FEADER în cursul noii perioade de programare.

(2)   Cheltuielile menționate la alineatul (1) sunt eligibile în cadrul FEADER în cursul noii perioade de programare:

(a)

de la data limită de admisibilitate a cheltuielilor pentru perioada actuală de programare, în cazul în care plățile continuă după această dată sau

(b)

de la data anterioară celei prevăzute la litera (a), dar ulterioară datei de 1 ianuarie 2007, în cazul în care pachetul financiar alocat programului sau măsurii a fost deja epuizat.

Cheltuielile prevăzute la primul paragraf trebuie prevăzute în cadrul programelor de dezvoltare rurală care intră sub incidența noii perioade de programare.

Articolul 8

(1)   În ceea ce privește măsurile legate de angajamente care nu sunt multianuale pentru care s-au luat angajamente față de beneficiari înaintea datei de admisibilitate a cheltuielilor pentru perioada actuală de programare, orice cheltuială privind plățile restante care urmează să fie efectuate după această dată este eligibilă în cadrul FEADER de la această dată, în cursul noii perioade de programare, cu condiția ca:

(a)

autoritatea competentă a statului membru să descompună măsurile în două faze distincte, clar identificabile, atât în ceea ce privește aspectele financiare, cât și aspectele materiale sau etapele de dezvoltare, corespunzătoare celor două perioade de programare;

(b)

condițiile de cofinanțare și de eligibilitate a măsurilor din cadrul noii perioade de programare să fie respectate.

(2)   În cazul în care fondurile prevăzute pentru perioada actuală de programare se epuizează la o dată anterioară datei limită menționată la alineatul (1), cheltuielile privind plățile restante care urmează să fie efectuate după această dată anterioară sunt eligibile în cadrul FEADER în cursul noii perioade de programare, atâta timp cât condițiile formulate la alineatul (1) sunt respectate.

(3)   Statele membre sunt obligate să indice în programele lor de dezvoltare rurală din cadrul noii perioade de programare dacă folosesc, pentru măsurile în cauză, posibilitățile menționate la alineatele (1) și (2).

Secțiunea 2

Norme specifice aplicabile noilor state membre

Articolul 9

În ceea ce privește respectarea normelor comunitare în conformitate cu articolul 33m alineatele (2a) și (2b) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, cheltuielile privind plățile restante care urmează să se efectueze în cadrul angajamentelor luate față de beneficiari până la data limită de admisibilitate a cheltuielilor pentru perioada actuală de programare sunt eligibile în cadrul FEADER în cursul noii perioade de programare, de îndată ce acestea au fost prevăzute în programul de dezvoltare rurală care intră sub incidența noii perioade de programare.

Articolul 10

Nici o plată privind următoarele măsuri nu este eligibilă în cadrul FEADER în cursul noii perioade de programare:

(a)

servicii de consiliere pentru exploatații și de popularizare agricolă menționate la articolul 33g din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999;

(b)

suplimentări la plățile directe menționate la articolul 33h din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999;

(c)

suplimentări la ajutoarele de stat pentru Malta menționate la articolul 33j din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999;

(d)

ajutor pentru fermierii cu activitate permanentă din Malta menționat la articolul 33k din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

CAPITOLUL 3

Dispoziție specifică aplicabilă măsurilor de agromediu și măsurilor privind bunăstarea animalelor

Articolul 11

Înainte de sfârșitul perioadei de execuție a unui angajament contractat în temeiul capitolului VI din regulamentul (CE) nr. 1257/1999, statele membre pot autoriza transformarea acestui angajament în unul nou cu o durată de cinci până la șapte ani, în general, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, cu condiția ca:

(a)

transformarea menționată anterior să fie incontestabil benefică pentru mediu sau pentru bunăstarea animalelor și

(b)

angajamentul existent să fie consolidat în mod semnificativ.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli în cadrul asistenței tehnice

Secțiunea 1

Cheltuieli privind măsurile cofinanțate de FEOGA, secțiunea „Garantare”

Articolul 12

(1)   Cheltuielile privind evaluarea ex ante a noii perioade de programare menționată la articolul 85 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 se pot imputa fondului FEOGA, secțiunea „Garantare”, în cadrul perioadei actuale de programare și în termenele stabilite la articolul 39 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, cu condiția ca plafonul de 1 % menționat la articolul 59 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 817/2004 să fie respectat.

(2)   Cheltuielile privind evaluarea ex post a perioadei actuale de programare, menționată la articolul 64 din Regulamentul (CE) nr. 817/2004, sunt eligibile în cadrul componentei „asistență tehnică” din programul de dezvoltare rurală, din cadrul noii perioade de programare, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu articolul 66 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și ca o dispoziție în acest sens să fie prevăzută în program.

Secțiunea 2

Cheltuieli privind măsurile cofinanțate de FEOGA, secțiunea „Orientare” sau „Garantare”

Articolul 13

(1)   Cheltuielile din cadrul perioadei actuale de programare efectuate după data limită de admisibilitate a cheltuielilor pentru această perioadă de programare și privind măsurile menționate de regula 11 punctele 2 și 3 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1685/2000 al Comisiei (8), cu excepția evaluărilor ex post, auditurilor și pregătirilor de rapoarte finale, nu sunt imputabile FEADER în cadrul noii perioade de programare.

(2)   Cheltuielile din cadrul perioadei actuale de programare efectuate până la data limită de admisibilitate a cheltuielilor pentru această perioadă de programare și privind măsurile prevăzute la punctul 2.1 prima liniuță și la punctul 3 din norma nr. 11 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1685/2000, inclusiv evaluările ex ante menționate la articolul 85 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, în ceea ce privește pregătirea programelor de dezvoltare rurală din cadrul noii perioade de programare, sunt eligibile, sub rezerva condițiilor stabilite la punctele de la 2.2 la 2.7 și la punctul 3 din norma menționată anterior, în cadrul componentei „asistență tehnică” din programele operaționale actuale sau din documentele de programare pentru dezvoltarea rurală.

(3)   Cheltuielile privind evaluările ex post din perioada actuală de programare prevăzute la articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 pot fi eligibile în cadrul FEADER, în cadrul componentei „asistență tehnică” a programelor, în noua perioadă de programare, cu condiția ca acestea să fie în conformitate cu articolul 66 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, iar o dispoziție în acest sens să fie prevăzută în program.

TITLUL III

NORME TRANZITORII PRIVIND REGULAMENTUL (CE) NR. 1268/1999

Articolul 14

În ceea ce privește măsurile menționate la articolul 2 a patra, a șaptea și a patrusprezecea liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1268/1999, cheltuielile privind plățile care urmează să fie efectuate după 31 decembrie 2006 sunt eligibile în cadrul FEADER în cursul noii perioade de programare, cu condiția să fie îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și să fie prevăzută o dispoziție în acest sens în programul noii perioade de programare.

TITLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 15

Statele membre se asigură că măsurile tranzitorii care intră sub incidența domeniului de aplicare a prezentului regulament sunt clar identificate în sistemele lor de gestionare și de control.

Articolul 16

Tabelul de stabilire a corespondențelor între măsurile care intră sub incidența perioadei actuale de programare și cele privind noua perioadă de programare este prevăzut în anexa II.

Articolul 17

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 septembrie 2006.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 160, 26.6.1999, p. 80. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2223/2004 (JO L 379, 24.12.2004, p. 1).

(3)  JO L 161, 26.6.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 173/2005 (JO L 29, 2.2.2005, p. 3).

(4)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1156/2006 al Comisiei (JO L 208, 29.7.2006, p. 3).

(5)  JO L 153, 30.4.2004, p. 30; rectificat în JO L 231, 30.6.2004, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1360/2005 (JO L 214, 19.8.2005, p. 55).

(6)  JO L 161, 26.6.1999, p. 87. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2112/2005 (JO L 344, 27.12.2005, p. 23).

(7)  JO L 209, 11.8.2005, p. 1.

(8)  JO L 193, 29.7.2000, p. 39.


ANEXA I

Tipurile de măsuri sau de submăsuri de dezvoltare rurală menționate la articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf sunt următoarele:

formare profesională;

instalarea tinerilor fermieri;

pensionare anticipată (noile state membre);

utilizare de servicii de consiliere (noile state membre);

introducere de servicii de consiliere, de înlocuire de gestionare (toate statele membre)/introducere de servicii de consiliere și de popularizare (noile state membre);

investiții în exploatațiile agricole;

investiții în păduri;

prelucrarea și comercializarea produselor agricole și forestiere;

ameliorarea terenurilor, comasarea terenurilor, gestionarea resurselor de apă, infrastructuri agricole;

reconstruirea potențialului de producție agricolă deteriorată de catastrofe naturale și introducere de măsuri de prevenire corespunzătoare;

respectarea normelor comunitare/aplicarea normelor comunitare (noile state membre) – diverse norme în cauză;

sisteme de calitate alimentară (noile state membre) – diverse sisteme corespunzătoare;

promovarea produselor de calitate pe grupe de producători (noile state membre);

exploatații de semi-subzistență (noile state membre);

constituire de grupe de producători (noile state membre);

regiuni supuse unor limite ecologice/plăți în cadrul Natura 2000 (noile state membre);

măsuri de protecție a mediului în raport cu agricultura/pădurile;

împădurirea terenurilor agricole (noile state membre);

împădurirea terenurilor neagricole;

stabilitate ecologică a pădurilor;

măsuri de reconstituire și de prevenire în sectorul forestier/linii somiere;

diversificare în afara exploatației;

activități artizanale și turistice;

servicii de bază – diverse servicii corespunzătoare;

renovare/revitalizare și dezvoltare a satelor – diverse tipuri de acțiuni corespunzătoare;

patrimoniu rural – diverse tipuri de acțiuni corespunzătoare;

Leader – funcționarea grupurilor de acțiune locală și diverse tipuri de acțiuni din cadrul strategiilor locale de dezvoltare, precum și de cooperare (cu excepția măsurilor de dobândire de competențe și de animare).


ANEXA II

Tabel de corespondență între măsurile prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 1257/1999, (CE) nr. 1268/1999 și (CE) nr. 1698/2005

Măsuri prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

Coduri care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 817/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 141/2004 al Comisiei (1)

Categorii care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 438/2001 al Comisiei (2)

Axe și măsuri prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Coduri care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1698/2005

 

Axa 1

Formare profesională, articolul 9

(c)

113 și 128

Articolul 20 litera (a) punctul (i) și articolul 21: formare profesională și informare

111

Instalarea tinerilor fermieri, articolul 8

(b)

112

Articolul 20 litera (a) punctul (ii) și articolul 22: instalarea tinerilor fermieri

112

Pensionare anticipată, articolele 10, 11 și 12

(d)

/

Articolul 20 litera (a) punctul (iii) și articolul 23: pensionare anticipată

113

Utilizarea serviciilor de consiliere, articolul 21d

(y)

/

Articolul 20 litera (a) punctul (iv) și articolul 24: utilizarea serviciilor de consiliere

114

Introducerea serviciilor de consiliere, de gestionare și de înlocuire, articolul 33 a treia liniuță

Prestarea serviciilor de consiliere și de popularizare agricolă, articolul 33g

(l)

1303

Articolul 20 litera (a) punctul (v) și articolul 25: realizare de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere

115

Investiții în exploatațiile agricole, articolele de la 4 la 7

(a)

111

Articolul 20 litera (b) punctul (i) și articolul 26: modernizarea exploatațiilor agricole

121

Investiții în pădurile care vizează ameliorarea valorii lor economice, crearea de asociații de silvicultori, articolul 30 alineatul (1) a doua și a cincea liniuță

(i)

121

124

Articolul 20 litera (b) punctul (ii) și articolul 27: ameliorarea valorii economice a pădurilor

122

Prelucrarea și comercializarea produselor agricole și forestiere, articolele de la 25 la 28 și articolul 30 alineatul (1) a treia și a patra liniuță

(g)

114

Articolul 20 litera (b) punctul (iii) și articolul 28: creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere

123

(i)

122

Comercializarea produselor agricole de calitate și realizarea sistemelor de calitate, articolul 33 a patra liniuță

(m)

123

 

 

 

 

 

Articolul 20 litera (b) punctul (iv) și articolul 29: cooperare în vederea punerii la punct a noilor produse, procedee și tehnologii

124

Ameliorarea terenurilor, comasarea terenurilor, gestionarea resurselor de apă, infrastructuri agricole, articolul 33 prima, a doua, a opta și a noua liniuță

(j)

1301

Articolul 20 litera (b) punctul (v) și articolul 30: infrastructuri ale sectoarelor agricol și forestier

125

(k)

1302

(q)

1308

(r)

1309

Instrumente de reconstituire și de prevenire, articolul 33 a douăsprezecea liniuță

(u)

1313

Articolul 20 litera (b) punctul (vi): măsuri de reconstituire și de prevenire

126

Respectarea normelor, articolele 21b și 21c Aplicarea normelor articolul 33m alineatele (2a) și (2b)

(x)

/

Articolul 20 litera (c) punctul (i) și articolul 31: respectarea normelor

131

Sisteme de calitate alimentară, articolele 24b și 24c

(z)

/

Articolul 20 litera (c) punctul (ii) și articolul 32: sisteme de calitate alimentară

132

Sprijin pentru grupurile de producători pentru acțiuni de promovare a produselor de calitate, articolul 24d

(aa)

/

Articolul 20 litera (c) punctul (iii) și articolul 33: informare și promovare

133

Agricultură de semi-subzistență, articolul 33b

(ab)

/

Articolul 20 litera (d) punctul (i) și articolul 34: agricultură de semi-subzistență

141

Grupuri de producători, articolul 33d

(ac)

/

Articolul 20 litera (d) punctul (ii) și articolul 35: grupuri de producători

142

 

Axa 2

Plăți în favoarea zonelor defavorizate, zone montane, articolele 13, 14 și 15 și articolul 18

(e)

/

Articolul 36 litera (a) punctul (i) și articolul 37: plăți destinate compensării handicapurilor naturale din zonele montane

211

Plăți în favoarea zonelor defavorizate; alte zone defavorizate, articolele 13, 14 și 15 și articolele 18 și 19

(e)

/

Articolul 36 litera (a) punctul (ii) și articolul 37: plăți destinate compensării handicapurilor naturale din alte zone decât cele montane

212

Zone supuse unor constrângeri de mediu, articolul 16

(e)

/

Articolul 36 litera (a) punctul (iii) și articolul 38: plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3)

213

Agromediu, articolele 22, 23 și 24

(f)

/

Articolul 36 litera (a) punctul (iv) și articolul 39: plăți pentru agromediu

214

Bunăstarea animalelor

(f)

/

Articolul 36 litera (a) punctul (v) și articolul 40: plăți în favoarea bunăstării animalelor

215

Articolele 22, 23 și 24

Protecție a mediului în ceea ce privește bunăstarea animalelor, articolul 33 a unsprezecea liniuță

(t)

1312

Protecția mediului în ceea ce privește agricultura, articolul 33 a unsprezecea liniuță

(t)

1312

Articolul 36 litera (a) punctul (vi) și articolul 41: investiții neproductive

216

Împădurire de terenuri agricole, articolul 31

(h)

/

Articolul 36 litera (b) punctul (i) și articolul 43: prima împădurire de terenuri agricole

221

 

 

 

Articolul 36 litera (b) punctul (ii) și articolul 44: prima instalare de sisteme agroforestiere

222

Împădurire de terenuri neagricole, articolul 30 alineatul (1) prima liniuță

(i)

126

Articolul 36 litera (b) punctul (iii) și articolul 45: prima împădurire de terenuri neagricole

223

Stabilitatea ecologică a pădurilor, articolul 32 alineatul (1) prima liniuță

(i)

127

Articolul 36 litera (b) punctul (iv) și articolul 46: plăți Natura 2000

224

Stabilitatea ecologică a pădurilor, articolul 32 alineatul (1) prima liniuță

(i)

127

Articolul 36 litera (b) punctul (v) și articolul 47: plăți pentru silvo-mediu

225

Reconstituirea și prevenirea în sectorul forestier, articolul 30 alineatul (1) a șasea liniuță

Linii somiere, articolul 32 alineatul (1) a doua liniuță

(i)

125

Articolul 36 litera (b) punctul (vi) și articolul 48: reconstituire și prevenire în sectorul forestier

226

Investiții care vizează ameliorarea valorii ecologice și sociale a pădurilor, articolul 30 alineatul (1) a doua liniuță

(i)

121

Articolul 36 litera (b) punctul (vii) și articolul 49: investiții neproductive

227

Protecția mediului în ceea ce privește silvicultura, articolul 33 a unsprezecea liniuță

(t)

1312

 

Axa 3

Diversificare, articolul 33 a șaptea liniuță

(p)

1307

Articolul 52 litera (a) punctul (i) și articolul 53: diversificare

311

Activități artizanale; inginerie financiară

(s)

1311

Articolul 52 litera (a) punctul (ii) și articolul 54: creare și dezvoltare de întreprinderi

312

Articolul 33 a zecea și a treisprezecea liniuță

(v)

1314

Activități turistice, articolul 33 a zecea liniuță

(s)

1310

Articolul 52 litera (a) punctul (iii) și articolul 55: activități turistice

313

Servicii esențiale, articolul 33 a cincea liniuță

(n)

1305

Articolul 52 litera (b) punctul (i) și articolul 56: servicii de bază

321

Renovarea și dezvoltarea satelor, articolul 33 a șasea liniuță

(o)

1306

Articolul 52 litera (b) punctul (ii): renovarea și dezvoltarea satelor

322

Protejarea și conservarea patrimoniului rural, articolul 33 a șasea liniuță

(o)

1306

Articolul 52 litera (b) punctul (iii) și articolul 57: conservarea și punerea în valoare a patrimoniului rural

323

 

 

 

Articolul 52 litera (c) și articolul 58: formare profesională și informare

331

Gestionare de strategii integrate de dezvoltare rurală de către parteneri locali, articolul 33 a patrusprezecea liniuță

(w)

1305-

1 1305-2

Articolul 52 litera (d) și articolul 59: dobândire de competențe, animare și punere în aplicare

341

 

Axa 4

ComunicareLeader + și măsuri de tip Leader+, articolul 33f

 

Articolul 63 litera (a): strategii locale de dezvoltare

41

Acțiunea 1: strategii locale

În ceea ce privește competitivitatea: toate codurile vechi din Regulamentele (CE) nr. 817/2004 și (CE) nr. 438/2001 corespunzătoare axei 1.

411 Competitivitate

În ceea ce privește gestionarea terenurilor și a mediului: toate codurile vechi din Regulamentele (CE) nr. 817/2004 și (CE) nr. 438/2001 corespunzătoare axei 2.

412 Mediu/gestionarea terenurilor

În ceea ce privește diversificarea și calitatea vieții: toate codurile vechi din Regulamentele (CE) nr. 817/2004 și (CE) nr. 438/2001 corespunzătoare axei 3, plus următoarele categorii din Regulamentul (CE) nr. 438/2001: de la 161 la 164 , 166 , 167 , 171 -174 , de la 22 la 25 , 322 , 323 , 332 , 333 , 341 , 343 , 345 , 351 , 353 , 354 și 36 .

413 Calitatea vieții/diversificare

Comunicare Leader + și măsuri de tip Leader+, articolul 33f

/

 

 

 

Acțiunea 2: Cooperare

 

1305-3

1305-4

Articolul 63 litera (b): cooperare

421

Comunicare Leader + și măsuri de tip Leader+, articolul 33f

/

 

 

 

Acțiunea 3: funcționarea grupurilor de acțiune locală

 

1305-1

1305-2

Articolul 63 litera (c): funcționarea grupurilor de acțiune locală, animare

431

Comunicare Leader + și măsuri de tip Leader+, articolul 33f

/

 

 

 

Acțiunea 3: rețele

/

1305-5

Articolul 66 alineatul (3) și articolul 68: rețea rurală națională

511

Asistență tehnică

 

 

Asistență tehnică

 

Asistență tehnică

 

de la 411 la 415

Articolul 66 alineatul (2): asistență tehnică

511

Articolul 49. Norma nr. 11 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1685/2000

(ad)

 

Articolul 66 alineatul (3): rețele naționale

511

Măsuri prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1268/1999

 

 

Măsuri prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

 

Metode de producție agricolă care vizează protejarea mediului și întreținerea spațiului natural, articolul 2 a patra liniuță

/

/

Articolul 36 litera (a) punctul (iv) și articolul 39: plăți pentru agromediu

214

Crearea de grupuri de producători, articolul 2 a șaptea liniuță

/

/

Articolul 20 litera (d) punctul (ii) și articolul 35: grupuri de producători

142

Silvicultură, articolul 2 a patrusprezecea liniuță

/

/

Articolul 36 litera (b) punctul (i) și articolul 43: prima împădurire de terenuri agricole

221


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 25

(2)  JO L 63, 3.3.2001, p. 21

(3)  JO L 327, 22.12.2000, p. 1


Top