EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1084

Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94

OJ L 210, 31.7.2006, p. 79–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 174 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013R1300

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1084/oj

14/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

118


32006R1084


L 210/79

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1084/2006 AL CONSILIULUI

din 11 iulie 2006

de creare a Fondului de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 161 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziții generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, la Fondul Social European și la Fondul de coeziune (4) instituie un nou cadru în care se înscrie acțiunea fondurilor cu finalitate structurală și a Fondului de coeziune, stabilind, în special, obiectivele, principiile și normele de parteneriat, de programare, de evaluare și de gestiune. În consecință, este oportun să se precizeze misiunea Fondului de coeziune în raport cu noul cadru de acțiune și cu misiunea care îi este consacrată prin tratat și să se abroge, din motive de claritate, Regulamentul (CE) nr. 1164/94 al Consiliului din 16 mai 1994 de creare a Fondului de coeziune (5).

(2)

Proiectele finanțate prin Fondul de coeziune în domeniul rețelelor de transport transeuropene trebuie să fie în conformitate cu orientările privind aceste rețele care au fost adoptate de Consiliul și Parlamentul European. În scopul concentrării eforturilor, ar trebui să se acorde prioritate proiectelor de interes comun, astfel cum au fost definite în Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (6).

(3)

Comunitatea poate contribui, prin intermediul Fondului de coeziune, la acțiunile care au ca scop continuarea obiectivelor Comunității în domeniul mediului prevăzute la articolele 6 și 174 din tratat.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că normele privind eligibilitatea cheltuielilor trebuie stabilite la nivel național, cu anumite excepții pentru care este necesară stabilirea unor norme specifice. În consecință, este necesar să se precizeze normele specifice privind excepțiile care au legătură cu Fondul de coeziune.

(5)

Normele de condiționare privind acordarea unui sprijin financiar ar trebui să se aplice în continuare în legătură cu respectarea normelor de convergență economică prevăzute la articolul 99 din tratat și ținând seama de necesitatea de a dispune de finanțe publice sănătoase. În această privință, statele membre care au adoptat Euro trebuie să pună în aplicare programe de stabilitate, în timp ce statele membre care nu au adoptat această monedă trebuie să pună în aplicare programe de convergență, astfel cum au fost definite în Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 întărirea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice, astfel încât să se evite deficitele publice excesive, în conformitate cu articolul 104 din tratat (7). Normele de condiționare nu ar trebui să se aplice angajamentelor care au fost deja asumate în momentul suspendării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Instituirea și obiectivul Fondului de coeziune

(1)   Se instituie un Fond de coeziune (denumit în continuare „Fondul”) în scopul intensificării coeziunii economice și sociale în cadrul Comunității, în perspectiva promovării unei dezvoltări durabile.

(2)   Fondul este reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și prin prezentul regulament.

Articolul 2

Domeniul de intervenție

(1)   Fondul intervine pentru acțiuni din domeniile enumerate în continuare, respectând un echilibru corect și ținând seama de necesitățile de investiție și de infrastructură specifice fiecărui stat membru beneficiar:

(a)

rețelele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes comun enumerate în Decizia nr. 1692/96/CE;

(b)

mediul, în prioritățile politicii comunitare de protecție a mediului, astfel cum au fost definite în programul de politică și de acțiune din domeniul mediului. În acest context, Fondul poate să intervină, de asemenea, în domenii legate de dezvoltarea durabilă care prezintă avantaje clare pentru mediu, precum eficacitatea energetică și energiile regenerabile, iar în ceea ce privește transportul care nu are legătură cu rețelele transeuropene, transportul feroviar, transportul pe căile navigabile interne, transportul maritim, sistemele de transport intermodal și interoperabilitatea lor, gestiunea traficului rutier, maritim și aerian, transporturile urbane specifice și transporturile publice.

(2)   Echilibrul corect al asistenței se definește prin parteneriat între statele membre și Comisie.

Articolul 3

Eligibilitatea cheltuielilor

Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru o intervenție din cadrul Fondului:

(a)

dobânzile debitoare;

(b)

achiziționarea unor terenuri la o sumă mai mare cu 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru acțiunea în cauză;

(c)

locuința;

(d)

dezafectarea centralelor nucleare și

(e)

taxa pe valoarea adăugată recuperabilă.

Articolul 4

Condiții de acces la asistența Fondului

(1)   Asistența Fondului este condiționată de următoarele norme:

(a)

în cazul în care Consiliul a hotărât, în conformitate cu dispozițiile articolului 104 alineatul (6) din tratat, că există un deficit public excesiv într-un stat membru beneficiar și

(b)

a constatat, în conformitate cu dispozițiile articolului 104 alineatul (8) din tratat, că statul membru în cauză nu a întreprins nici o acțiune urmată de consecințe ca răspuns la o recomandare a Consiliului formulată în temeiul articolului 104 alineatul (7) din tratat,

se poate hotărî suspendarea totală sau parțială a angajamentelor Fondului de care beneficiază statul membru în cauză, cu efect de la 1 ianuarie a anului următor celui în care se adoptă decizia de suspendare.

(2)   În cazul în care Consiliul constată că statul membru în cauză adoptă măsurile corective necesare, acesta hotărăște, de îndată, să anuleze suspendarea angajamentelor în cauză. Consiliul hotărăște de îndată, la propunerea Comisiei, reînscrierea în buget a angajamentelor care au făcut obiectul unei suspendări, în conformitate cu procedura stabilită în Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (8).

(3)   La propunerea Comisiei, Consiliul adoptă deciziile prevăzute la alineatele (1) și (2) cu majoritate calificată.

Articolul 5

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv anularea totală sau parțială, a proiectelor sau a altor forme de intervenție aprobate de Comisie pe baza Regulamentului (CE) nr. 1164/94 care se aplică de la această dată, acestei intervenții sau acestor proiecte până la finalizarea lor.

(2)   Solicitările privind proiectele de proporții, în sensul articolelor 39, 40 și 41 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, prezentate Comisiei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1164/94, rămân valabile cu condiția completării lor, după caz, pentru a deveni conforme cu cerințele prezentului regulament și cu articolele menționate anterior din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, în termen de maxim două luni începând cu 1 ianuarie 2007.

Articolul 6

Abrogarea

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 105 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 și ale articolului 5 din prezentul regulament, Regulamentul (CE) nr. 1164/94 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2007.

(2)   Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 7

Reexaminarea

Consiliul reexaminează prezentul regulament până la 31 decembrie 2013, în conformitate cu articolul 161 din Tratatul CE.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

E. HEINÄLUOMA


(1)  Aviz adoptat la 4 iulie 2006 (nepublicat în Jurnalul Oficial până la această dată).

(2)  JO C 255, 14.10.2005, p. 88.

(3)  JO C 231, 20.9.2005, p. 35.

(4)  JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

(5)  JO L 130, 25.5.1994, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(6)  JO L 228, 9.9.1996, p. 1. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia nr. 884/2004/CE (JO L 167, 30.4.2004, p. 1).

(7)  JO L 209, 2.8.1997, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1055/2005 (JO L 174, 7.7.2005, p. 1).

(8)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


Top