EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1083

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999

OJ L 210, 31.7.2006, p. 25–78 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 64 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 64 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 120 - 173

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013R1303 . Latest consolidated version: 21/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1083/oj

14/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

64


32006R1083


L 210/25

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006 AL CONSILIULUI

din 11 iulie 2006

de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 161,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

având în vedere avizul Curții de Conturi (4),

întrucât:

(1)

Articolul 158 din tratat prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice și sociale, Comunitatea urmărește reducerea diferențelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și întârzierile în dezvoltarea regiunilor și insulelor cel mai puțin favorizate, inclusiv zonele rurale. Articolul 159 din tratat prevede că această acțiune este susținută prin fonduri structurale, prin Banca Europeană de Investiții (BEI) și prin celelalte instrumente financiare existente.

(2)

Politica de coeziune ar trebui să consolideze creșterea, concurența și ocuparea forței de muncă prin integrarea priorităților Comunității în favoarea dezvoltării durabile definite în timpul Consiliului European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000, pe de o parte, și în timpul Consiliului European de la Göteborg din 15 și 16 iunie 2001, pe de altă parte.

(3)

Dat fiind că disparitățile economice, sociale și teritoriale la nivel regional și național au crescut în Uniunea Europeană extinsă, ar trebui consolidate măsurile în favoarea convergenței, a concurenței și a ocupării forței de muncă în întreaga Comunitate.

(4)

Creșterea numărului de frontiere terestre și maritime în Comunitate, precum și extinderea teritoriului său, necesită consolidarea valorii adăugate a cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale.

(5)

În scopul unei coerențe sporite la nivelul intervenției diferitelor fonduri, ar trebui să se integreze Fondul de coeziune în programarea intervențiilor structurale.

(6)

Ar trebui să se precizeze rolul instrumentelor de susținere a dezvoltării rurale, și anume Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADER) (5) și pentru sectorul pescuitului, și anume Fondul European pentru Pescuit (FEP). Aceste instrumente ar trebui să fie integrate în cele care intră sub incidența politicii agricole comune și a politicii comune pentru pescuit și să fie coordonate cu instrumentele politicii de coeziune.

(7)

Fondurile folosite în temeiul politicii de coeziune se limitează, prin urmare, la Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul Social European (FSE) și Fondul de coeziune. Normele aplicabile fiecăruia dintre aceste fonduri sunt precizate în regulamentele de aplicare adoptate în temeiul articolelor 148, 161 și 162 din tratat.

(8)

În temeiul articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale privind fondurile structurale (6), Consiliul trebuie să reexamineze regulamentul respectiv la propunerea Comisiei până la 31 decembrie 2006. Pentru a aplica reforma fondurilor propusă în prezentul regulament, ar trebui abrogat Regulamentul (CE) nr. 1260/1999.

(9)

Pentru a consolida valoarea adăugată a politicii de coeziune în Comunitate, ar trebui să se concentreze și să se simplifice măsurile fondurilor structurale și Fondului de coeziune și, din acel moment, să se redefinească obiectivele enunțate în Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, precum cel referitor la convergența statelor membre și a regiunilor, concurența regională și ocuparea forței de muncă și cooperarea teritorială europeană.

(10)

În cadrul acestor trei obiective, ar trebui să se țină seama în mod adecvat de elementele economice, sociale și teritoriale specifice.

(11)

Regiunile ultraperiferice ar trebui să beneficieze de măsuri specifice și de o finanțare suplimentară pentru a se compensa handicapurile provocate de factorii menționați la articolul 299 alineatul (2) din tratat.

(12)

Problemele de accesibilitate și de depărtare față de marile piețe cu care se confruntă zonele cu o densitate a populației foarte scăzută, menționate în protocolul nr. 6 privind dispozițiile speciale privind obiectivul nr. 6 din cadrul fondului structural în Finlanda, Norvegia și Suedia anexat la Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, necesită un tratament financiar adecvat pentru a reduce efectele acestor handicapuri.

(13)

Având în vedere importanța dezvoltării urbane durabile și a contribuției orașelor, în special a celor de mărime medie, la dezvoltarea regională, ar trebui să se țină seama mai mult de acestea din urmă pentru valorizarea rolului acestora în programare în vederea favorizării regenerării urbane.

(14)

Diversificarea economică a zonelor rurale și a zonelor dependente de pescuit ar trebui să facă obiectul unei acțiuni speciale și complementare fondurilor, independent de cea a FEADER și FEP.

(15)

Acțiunea în favoarea zonelor dezavantajate din punct de vedere natural, respectiv anumite insule, zone de munte și zone cu densitate slabă a populației, precum și anumite zone frontaliere ale Comunității în urma extinderii acesteia, ar trebui consolidate pentru a răspunde dificultăților speciale de dezvoltare ale acestora.

(16)

Ar trebui stabilite criterii obiective de definire a regiunilor și zonelor eligibile. În acest scop, ar trebui să se fondeze identificarea regiunilor și a zonelor prioritare la nivel comunitar pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (7).

(17)

Obiectivul de convergență are în vedere statele membre și regiunile cu întârzieri de dezvoltare. Regiunile în cauză sunt cele al căror produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor măsurat ca paritate a puterii de cumpărare este mai mic de 75 % din media comunitară. Regiunile afectate de efectul statistic care decurge din diminuarea mediei comunitare în urma extinderii Uniunii Europene ar trebui să beneficieze de un ajutor tranzitoriu substanțial care să le permită realizarea procesului de convergență. Acest ajutor trebuie să se încheie în 2013 și nu trebuie urmat de nici o altă perioadă de tranziție. Statele membre în cauză al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media comunitară trebuie să beneficieze de Fondul de coeziune.

(18)

Obiectivul de concurență regională și ocuparea forței de muncă are în vedere teritoriul Comunității care nu este inclus în obiectivul de convergență. Regiunile eligibile sunt cele care intră sub incidența obiectivului nr. 1 în cadrul perioadei de programare 2005-2006 care nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate regională ale obiectivului de convergență și care beneficiază, prin urmare, de o susținere tranzitorie, precum și toate celelalte regiuni ale Comunității.

(19)

Obiectivul de cooperare teritorială europeană are în vedere regiunile frontaliere terestre și maritime, zonele de cooperare transnațională fiind definite în conformitate cu măsurile care favorizează dezvoltarea teritorială integrată, precum și susținerea cooperării interregionale și schimbul de experiență.

(20)

Ameliorarea și simplificarea cooperării la frontierele externe ale Comunității se bazează pe utilizarea instrumentelor de ajutor extern ale Comunității, în special instrumentul privind politica europeană de vecinătate și de parteneriat și instrumentul privind ajutorul pentru preaderare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului (8).

(21)

Contribuția FEDER la cooperarea la frontierele externe ale Comunității permite corectarea principalelor dezechilibre regionale în Comunitate și, prin urmare, consolidarea coeziunii sale economice și sociale.

(22)

Ar trebui ca activitățile fondurilor și operațiunile la finanțarea cărora contribuie să fie coerente cu celelalte politici comunitare și conforme cu legislația comunitară.

(23)

Acțiunea Comunității ar trebui să fie complementară cu cea a statelor membre sau să contribuie la aceasta. Ar trebui consolidat parteneriatul prin stabilirea unor modalități de participare ale diferitelor tipuri de parteneri, în special autoritățile regionale și locale, cu respectarea deplină a structurii instituționale a statelor membre.

(24)

Programarea multianuală ar trebui să urmărească realizarea obiectivelor fondurilor prin asigurarea resurselor financiare necesare coerenței și continuității acțiunii comune a Comunității și a statelor membre.

(25)

Dat fiind că obiectivele de convergență, concurență și ocupare a forței de muncă și de cooperare teritorială europeană nu pot fi realizate suficient de statele membre, ținând seama de amploarea disparităților și de mijloacele financiare limitate de care dispun statele membre și regiunile eligibile în temeiul obiectivului de convergență și pot fi realizate în condiții mai bune prin garanția multianuală a finanțărilor comunitare care permit concentrarea politicii de coeziune asupra priorităților Comunității, Comunitatea poate să ia măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității consacrat prin articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității menționat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește măsurile necesare pentru realizarea acestor obiective.

(26)

Ar trebui să se stabilească obiective măsurabile pentru statele membre ale Uniunii Europene, în alcătuirea sa dinainte de 1 mai 2004, prin intermediul cheltuielilor în temeiul obiectivului de convergență și concurență regională și ocuparea forței de muncă în vederea promovării concurenței și a creării de locuri de muncă. Ar trebui definite mijloace adecvate pentru măsurarea realizării acestor obiective care să fie folosite în legătură cu acestea.

(27)

Ar trebui consolidat caracterul subsidiar și proporțional al intervenției fondurilor structurale și al Fondului de coeziune.

(28)

În temeiul articolului 274 din tratat și în cadrul gestionării comune, ar trebui să se stabilească condiții care să permită Comisiei să își asume competențele de executare a bugetului general al Uniunii Europene și să se precizeze responsabilitățile legate de cooperarea cu statele membre. Aplicarea acestor condiții ar putea să permită Comisiei să se asigure că fondurile sunt utilizate de către statele membre în mod legal și constant și în conformitate cu principiul bunei gestionări financiare, în sensul regulamentului financiar.

(29)

Pentru a se asigura un impact economic real, contribuția fondurilor structurale nu ar trebui să se substituie cheltuielilor publice ale statelor membre în temeiul prezentului regulament. Verificarea, în parteneriat, a principiului adiționalității ar trebui să cuprindă în special regiunile incluse în obiectivul de convergență, deoarece mijloacele financiare atribuite acestora sunt ample, iar verificarea poate să conducă la corectarea financiară în cazul în care nu s-a respectat principiul adiționalității.

(30)

În cadrul măsurilor în favoarea coeziunii economice și sociale, Comunitatea urmărește eliminarea inegalităților și promovarea egalității între bărbați și femei în conformitate cu articolele 2 și 3 din tratat, precum și combaterea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau etnie, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în toate etapele aplicării fondurilor.

(31)

Comisia ar trebui să stabilească împărțirea anuală indicativă a creditelor de angajare disponibile în conformitate cu o metodă obiectivă și transparentă, ținând seama de propunerea Comisiei, de concluziile Consiliului European din 15 și 16 decembrie 2005 și acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestionare financiară (9), în vederea realizării unei concentrări semnificative în favoarea regiunilor cu întârzieri de dezvoltare, inclusiv cele pentru care este importantă o susținere tranzitorie din cauza efectului statistic.

(32)

Ar trebui să se consolideze concentrarea financiară asupra obiectivului de convergență din cauza existenței disparităților considerabile din Uniunea Europeană extinsă, să se mențină eforturile în favoarea obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă pentru îmbunătățirea concurenței și a ocupării forței de muncă în restul Comunității și a se spori resursele pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, ținând seama de valoarea adăugată specială.

(33)

Creditele anuale alocate unui stat membru în temeiul fondurilor ar trebui limitate la un plafon stabilit în funcție de capacitatea de absorbție.

(34)

Se poate stabili o sumă care să corespundă la 3 % din creditele fondurilor structurale alocate statelor membre în cadrul obiectivelor de convergență și concurență regională și ocuparea forței de muncă și care se poate folosi ca rezervă națională de performanță.

(35)

Creditele disponibile ale fondurilor ar trebui să fie indexate forfetar în vederea programării lor.

(36)

Pentru a se consolida conținutul strategic și a se favoriza astfel transparența politicii de coeziune prin integrarea priorităților Comunității, Consiliul ar trebui să adopte orientări strategice la propunerea Comisiei. Consiliul ar trebui să examineze aplicarea respectivelor orientări de către statele membre pe baza unui raport strategic al Comisiei.

(37)

Pe baza orientărilor strategice adoptate de Consiliu, fiecare stat membru ar trebui să elaboreze, împreună cu Comisia, un document de referință națională privind strategia sa de dezvoltare, care să servească drept cadru pentru elaborarea programelor operaționale. Pe baza strategiei naționale, Comisia ar trebui să ia în considerare cadrul de referință strategică național și să ia o decizie în ceea ce privește anumite elemente din acest document.

(38)

Programarea și gestionarea fondurilor structurale ar trebui simplificate, ținând seama de particularitățile acestora, având în vedere că programele operaționale vor fi finanțate fie de FEDER, fie de FSE, fiecare dintre acestea putând să finanțeze în mod complementar și limitat măsuri care intră în domeniul de intervenție al celuilalt fond.

(39)

Pentru a se consolida complementaritatea și a se simplifica executarea, intervențiile Fondului de coeziune și FEDER ar trebui să facă obiectul unei programări comune în cadrul programelor operaționale în materie de transport și de mediu și să aibă o aplicare geografică națională.

(40)

Programarea ar trebui să asigure coordonarea fondurilor între acestea și a acestora cu celelalte instrumente financiare existente, BEI și Fondul European de Investiții (FEI). Această coordonare ar trebui să includă, de asemenea, elaborarea unor planuri financiare complexe și a unor parteneriate public - privat.

(41)

Accesul la finanțare și la inovații în materie de inginerie financiară în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, precum și investițiile în parteneriate public - privat și în alte programe care fac obiectul unui program integrat în favoarea dezvoltării urbane durabile ar trebui îmbunătățite. Statele membre pot decide să aleagă un fond cu participare prin intermediul atribuirii de contracte publice în conformitate cu legislația în materie de achiziții publice, inclusiv orice derogare prevăzută de legislația internă compatibilă cu legislația comunitară. În alte situații, în cazul în care statele membre au certitudinea că legislația în materie de achiziții publice nu este aplicabilă, definiția mandatelor respective ale FEI și BEI justifică acordarea de către statele membre a unei subvenții, cu alte cuvinte o contribuție financiară directă la programele operaționale prin donație. În aceleași condiții, legislația internă poate să prevadă posibilitatea de a acorda o subvenție altor instituții financiare fără a fi necesare propuneri.

(42)

În cazul în care se evaluează proiecte majore de investiții productive, Comisia ar trebui să dispună de toate informațiile necesare pentru a i se permite să determine dacă contribuția financiară a fondurilor nu determină o pierdere substanțială de locuri de muncă din locațiile existente în Uniunea Europeană pentru a garanta că finanțarea comunitară nu favorizează delocalizarea în Uniunea Europeană.

(43)

Pentru a se menține simplificarea sistemului de programare definit prin Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, perioada de programare trebuie să aibă o durată unică de șapte ani.

(44)

Statele membre și autoritățile de gestionare pot organiza modalitățile de cooperare interregională în cadrul programelor operaționale finanțate de FEDER și să țină seama de particularitățile zonelor dezavantajate din punct de vedere natural.

(45)

Pentru a îndeplini cerința de simplificare și de descentralizare, programarea și gestiunea financiară ar trebui efectuate numai la nivelul programelor operaționale și al axelor prioritare. Cadrul comunitar de sprijin și programul complementar prevăzute prin Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 ar trebui eliminate.

(46)

Statele membre, regiunile și autoritățile de gestionare pot să organizeze, în cadrul programelor operaționale finanțate de FEDER în temeiul obiectivelor de convergență și de concurență regională și ocuparea forței de muncă, delegarea către autoritățile urbane a priorităților cu privire la revitalizarea orașelor.

(47)

Alocația suplimentară destinată să compenseze costurile suplimentare suportate de regiunile ultraperiferice ar trebui integrată în programele operaționale finanțate de FEDER pentru regiunile respective.

(48)

Ar trebui să se prevadă modalități distincte pentru punerea în aplicare a obiectivului de cooperare teritorială europeană finanțată de FEDER.

(49)

Comisia ar trebui să poată aproba proiectele majore incluse în programele operaționale, după caz în consultare cu BEI, pentru a le evalua scopurile și impactul, precum și modalitățile de utilizare preconizate ale resurselor comunitare.

(50)

Este util să se precizeze tipul de măsuri pe care fondurile ar trebui să le susțină sub formă de asistență tehnică.

(51)

Ar trebui să se asigure că se consacră suficiente resurse asistării statelor membre în cadrul elaborării și evaluării proiectelor. BEI are un rol important în furnizarea acestui ajutor, iar Comisia poate să îi acorde o subvenție în acest sens.

(52)

De asemenea, ar trebui să se prevadă ca FEI să primească o subvenție din partea Comisiei pentru realizarea unei evaluări a nevoilor de acțiuni inovatoare care intră sub incidența ingineriei financiare efectuate în beneficiul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici și mijlocii.

(53)

Din motive identice cu cele menționate anterior, BEI și FEI ar trebui să primească o subvenție din partea Comisiei pentru a desfășura acțiuni de asistență tehnică în domeniul dezvoltării urbane durabile sau pentru susținerea măsurilor de restructurare în vederea unei activități economice durabile în regiunile afectate în mod semnificativ de criza economică.

(54)

Eficiența intervenției fondurilor depinde, de asemenea, de integrarea unei evaluări fiabile în cadrul programării și a măsurilor care urmează acesteia. Ar trebui precizate responsabilitățile statelor membre și ale Comisiei în acest sens.

(55)

Statele membre pot să prevadă, în cadrul pachetului lor național pentru obiectivul de convergență și obiectivul de concurență regională și ocuparea forței de muncă, o rezervă redusă destinată să le permită să facă față rapid crizelor sectoriale sau locale care survin în mod inopinat, în urma unei restructurări socio-economice datorate acordurilor comerciale.

(56)

Ar trebui să fie definite cheltuielile care, într-un stat membru, pot fi asimilate unor cheltuieli publice în sensul calculării participării publice naționale totale la un program operațional; în acest scop, ar trebui menționată participarea „organismelor de drept public”, în conformitate cu definiția din directivele comunitare în materie de achiziții publice, deoarece printre acestea se numără mai multe tipuri de organisme publice sau private create în scopul specific de a îndeplini aceste nevoi de interes general, care nu au caracter industrial sau comercial și sunt controlate de stat sau de autoritățile regionale sau locale.

(57)

Ar trebui să se determine elementele care permit modularea contribuției din fonduri la programele operaționale, în special pentru a se consolida efectul de pârghie al resurselor comunitare. De asemenea, ar trebui stabilite plafoanele pe care contribuția din fonduri nu trebuie să le depășească pe baza tipului de fond și a obiectivului acestuia.

(58)

Ar trebui, de asemenea, să se definească noțiunea de proiect generator de venituri și să se identifice principiile și normele comunitare pentru calcularea contribuției din fonduri. Pentru anumite investiții nu este posibil, din punct de vedere obiectiv, să se estimeze veniturile în prealabil și, prin urmare, este necesar să se definească o metodologie care să garanteze excluderea veniturilor respective din finanțarea publică.

(59)

Ar trebui să se specifice datele inițiale și finale de eligibilitate a cheltuielilor, astfel încât să existe o normă uniformă și echitabilă aplicabilă folosirii fondurilor în întreaga Comunitate; pentru a se facilita execuția programelor operaționale, ar trebui să se stabilească faptul că data începând cu care cheltuielile devin eligibile poate fi o dată anterioară datei de 1 ianuarie 2007, în cazul în care statul membru în cauză prezintă un program operațional înaintea acestei date.

(60)

În conformitate cu principiul subsidiarității și sub rezerva excepțiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională (10), de Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European (11) și de Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a Fondului de coeziune (12), ar trebui să se stabilească norme de drept intern cu privire la eligibilitatea cheltuielilor.

(61)

Pentru a garanta eficiența, echitatea și efectul durabil al intervențiilor din fonduri, ar trebui să se prevadă dispoziții care să garanteze perenitatea investițiilor în întreprinderi și să evite folosirea fondurilor pentru obținerea unor avantaje necuvenite. Ar trebui, așadar, ca investițiile care fac obiectul unei intervenții din fonduri să se poată amortiza pe o perioadă de timp suficient de îndelungată.

(62)

Statele membre ar trebui să ia măsurile adecvate pentru a garanta buna funcționare a sistemelor lor de gestiune și de control. În acest scop, ar trebui stabilite principiile generale și funcțiile indispensabile pe care sistemele de control ale tuturor programelor operaționale trebuie să le îndeplinească în temeiul ansamblului legislației comunitare în vigoare în perioada de programare 2000-2006.

(63)

Prin urmare, este necesar să se desemneze o autoritate de gestionare unică pentru fiecare program operațional și să se precizeze responsabilitățile și funcțiile autorității de audit. Ar trebui, de asemenea, să se garanteze o calitate uniformă în materie de certificare a cheltuielilor și a cererilor de plată înainte de transmiterea lor către Comisie. Este necesar să se precizeze natura și calitatea informațiilor pe baza cărora se întocmesc aceste cereri și, în acest scop, ar trebui definite funcțiile autorității de certificare.

(64)

Supravegherea programelor operaționale este necesară pentru a garanta calitatea punerii lor în aplicare. În acest scop, ar trebui instituite comitete de supraveghere și ar trebui definite responsabilitățile acestora, precum și informațiile care trebuie transmise Comisiei și cadrul care permite examinarea acestora. Pentru a îmbunătăți schimbul de informații legate de aplicarea programelor operaționale, ar trebui să se stabilească principiul schimbului electronic de date.

(65)

În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, aplicarea și controlul intervențiilor ar trebui să revină în principal statelor membre.

(66)

Ar trebui să se specifice obligațiile statelor membre în ceea ce privește sistemele de gestionare și de control, de certificare a cheltuielilor și de prevenire, detectare și corectare a neregularităților și a încălcărilor dreptului comunitar, pentru a se garanta punerea în aplicare eficientă și regulată a programelor operaționale. În materie de gestiune și de control, în special, este necesar să se definească procedurile pe baza cărora statele membre se asigură că sistemele sunt aplicate și funcționează adecvat.

(67)

Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în materie de control financiar, ar trebui să se consolideze cooperarea între statele membre și Comisie în acest domeniu și să se definească criteriile care permit Comisiei să determine, în cadrul strategiei sale de control al sistemelor naționale, gradul de fiabilitate pe care îl poate obține de la organismele de audit național.

(68)

Extinderea și intensitatea controalelor comunitare ar trebui să fie proporționale cu contribuția comunitară. În cazul în care un stat membru este principalul donator la finanțarea unui program, acesta ar trebui să aibă posibilitatea de a organiza, în conformitate cu normele interne, anumite dispoziții în materie de control. În aceleași circumstanțe, ar trebui să se stabilească faptul că mijloacele prin care statele membre ar trebui să îndeplinească funcțiile de certificare a cheltuielilor și de verificare a sistemelor de gestionare și de control și să determine condițiile în conformitate cu care Comisia are dreptul să limiteze auditurile proprii și să se bazeze pe asigurările furnizate de organismele naționale sunt diferențiate de către Comisie.

(69)

Plata unui avans la începutul programelor operaționale garantează un flux de trezorerie regulat care facilitează plățile către beneficiari la punerea în aplicare a programului operațional. În acest scop, ar trebui adoptate dispoziții în vederea plății de avansuri pentru fondurile structurale: 5 % (pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană, astfel cum era compusă înainte de 1 mai 2004) și 7 % (pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior) și pentru Fondul de coeziune: 7,5 % (pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană, astfel cum era compusă înainte de 1 mai 2004) și 10,5 % (pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior) pentru a contribui la accelerarea aplicării programelor operaționale.

(70)

În afara suspendării plăților în caz de deficiență gravă constatată a sistemelor de gestionare și de control, ar trebui prevăzute măsuri care să permită ordonatorului delegat să întrerupă plățile în cazul în care există elemente doveditoare care sugerează o deficiență importantă care afectează buna funcționare a sistemelor respective.

(71)

Norma dezangajării din oficiu va accelera punerea în aplicare a programelor. În acest scop, ar trebui definite modalitățile de aplicare ale acesteia și părțile angajamentului bugetar care pot fi excluse, în special în cazul în care întârzierile de aplicare rezultă din circumstanțe independente de cel care le invocă, anormale sau imprevizibile și ale căror consecințe nu se pot evita în ciuda diligenței dovedite.

(72)

Ar trebui să se prevadă o simplificare a procedurilor de încheiere oferindu-se statelor membre, după caz și conform calendarului ales de acestea, posibilitatea de a închide parțial un program operațional în ceea ce privește operațiunile efectuate. Ar trebui să se definească cadrul adecvat în acest scop.

(73)

Ar trebui să se adopte măsurile necesare pentru aplicarea prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (13). Comisia trebuie să adopte normele de aplicare a prezentului regulament pentru a garanta transparența și a preciza dispozițiile aplicabile gestionării de programe operaționale în ceea ce privește stabilirea categoriilor de cheltuieli, ingineria financiară, gestionarea și controlul, schimbul electronic de date și publicitatea, după avizul Comitetului de coordonare a fondurilor care are rolul de comitet de gestionare. Comisia ar trebui să publice lista zonelor eligibile pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană în conformitate cu criteriile definite de prezentul regulament, orientările cu titlu indicativ privind analiza costuri-beneficii necesară pentru elaborarea și prezentarea proiectelor majore, iar pentru proiectele generatoare de venituri, orientările cu titlu indicativ privind evaluarea și lista de măsuri eligibile în temeiul asistenței tehnice la inițiativa Comisiei, după consultarea Comitetului de coordonare a fondurilor care are rolul de comitet de gestionare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CUPRINS

TITLUL I

OBIECTIVE ȘI NORME GENERALE DE INTERVENȚIE

CAPITOLUL I

DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect

Articolul 2

Definiții

CAPITOLUL II

OBIECTIVE ȘI MISIUNI

Articolul 3

Obiective

Articolul 4

Instrumente și misiuni

CAPITOLUL III

ELIGIBILITATE GEOGRAFICĂ

Articolul 5

Convergență

Articolul 6

Concurență regională și ocuparea forței de muncă

Articolul 7

Cooperare teritorială europeană

Articolul 8

Susținere tranzitorie

CAPITOLUL IV

PRINCIPII DE INTERVENȚIE

Articolul 9

Complementaritate, coerență, coordonare și conformitate

Articolul 10

Programare

Articolul 11

Parteneriat

Articolul 12

Nivelul teritorial al punerii în aplicare

Articolul 13

Intervenția proporțională

Articolul 14

Gestionarea partajată

Articolul 15

Adiționalitate

Articolul 16

Egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea

Articolul 17

Dezvoltarea durabilă

CAPITOLUL V

CADRUL FINANCIAR

Articolul 18

Resurse globale

Articolul 19

Resurse pentru obiectivul de convergență

Articolul 20

Resurse pentru obiectivul de concurență regională și ocuparea forței de muncă

Articolul 21

Resurse pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

Articolul 22

Netransferabilitatea resurselor

Articolul 23

Resurse pentru rezerva de performanță

Articolul 24

Resurse pentru asistența tehnică

TITLUL II

ABORDARE STRATEGICĂ PENTRU COEZIUNE

CAPITOLUL I

ORIENTĂRI STRATEGICE ALE COMUNITĂȚII PENTRU COEZIUNE

Articolul 25

Conținut

Articolul 26

Adoptare și revizuire

CAPITOLUL II

CADRUL DE REFERINȚĂ STRATEGIC NAȚIONAL

Articolul 27

Conținut

Articolul 28

Elaborare și adoptare

CAPITOLUL III

SUPRAVEGHERE STRATEGICĂ

Articolul 29

Rapoarte strategice ale statelor membre

Articolul 30

Rapoarte strategice ale Comisiei și dezbaterea privind politica de coeziune

Articolul 31

Raport privind coeziunea

TITLUL III

PROGRAMARE

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE ȘI FONDUL DE COEZIUNE

Articolul 32

Elaborarea și aprobarea programelor operaționale

Articolul 33

Revizuirea programelor operaționale

Articolul 34

Specificitatea fondurilor

Articolul 35

Domeniu geografic

Articolul 36

Participarea Băncii Europene de Investiții și a Fondului European de Investiții

CAPITOLUL II

CONȚINUTUL PROGRAMĂRII

SECȚIUNEA 1

PROGRAME OPERAȚIONALE

Articolul 37

Programe operaționale privind obiectivele de convergență și concurență regională, precum și ocuparea forței de muncă

Articolul 38

Programe operaționale privind obiectivul de cooperare teritorială europeană

SECȚIUNEA 2

PROIECTE MAJORE

Articolul 39

Conținut

Articolul 40

Informații prezentate Comisiei

Articolul 41

Decizia Comisiei

SECȚIUNEA 3

SUBVENȚIE GLOBALĂ

Articolul 42

Dispoziții generale

Articolul 43

Norme de aplicare

SECȚIUNEA 4

INGINERIE FINANCIARĂ

Articolul 44

Instrumente care intră sub incidența ingineriei financiare

SECȚIUNEA 5

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Articolul 45

Asistență tehnică la inițiativa Comisiei

Articolul 46

Asistența tehnică a statelor membre

TITLUL IV

EFICIENȚĂ

CAPITOLUL I

EVALUARE

Articolul 47

Dispoziții generale

Articolul 48

Responsabilitățile statelor membre

Articolul 49

Responsabilitățile Comisiei

CAPITOLUL II

REZERVE

Articolul 50

Rezerva națională de performanță

Articolul 51

Rezerva națională de urgență

TITLUL V

CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ DIN FONDURI

CAPITOLUL I

CONTRIBUȚIA DIN FONDURI

Articolul 52

Modularea ratelor de contribuție

Articolul 53

Contribuția din fonduri

Articolul 54

Alte dispoziții

CAPITOLUL II

PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI

Articolul 55

Proiecte generatoare de venituri

CAPITOLUL III

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Articolul 56

Eligibilitatea cheltuielilor

CAPITOLUL IV

PERENITATEA OPERAȚIUNILOR

Articolul 57

Perenitatea operațiunilor

TITLUL VI

GESTIONARE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROALE

CAPITOLUL I

SISTEME DE GESTIONARE ȘI DE CONTROL

Articolul 58

Principii generale ale sistemului de gestionare și de control

Articolul 59

Desemnarea autorităților

Articolul 60

Funcțiile autorității de gestionare

Articolul 61

Funcțiile autorității de certificare

Articolul 62

Funcțiile autorității de audit

CAPITOLUL II

SUPRAVEGHERE

Articolul 63

Comitetul de supraveghere

Articolul 64

Structură

Articolul 65

Misiuni

Articolul 66

Modalități de supraveghere

Articolul 67

Raport anual și raport final de punere în aplicare

Articolul 68

Examinarea anuală a programelor

CAPITOLUL III

INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Articolul 69

Informare și publicitate

CAPITOLUL IV

RESPONSABILITĂȚILE STATELOR MEMBRE ȘI ALE COMISIEI

SECȚIUNEA 1

RESPONSABILITĂȚILE STATELOR MEMBRE

Articolul 70

Gestionare și control

Articolul 71

Punerea în aplicare a sistemelor de gestionare și de control

SECȚIUNEA 2

RESPONSABILITĂȚILE COMISIEI

Articolul 72

Responsabilitățile Comisiei

Articolul 73

Cooperarea cu autoritățile de audit ale statelor membre

SECȚIUNEA 3

PROPORȚIONALITATEA ÎN MATERIE DE CONTROL AL PROGRAMELOR OPERAȚIONALE

Articolul 74

Dispoziții proporționale în materie de control

TITLUL VII

GESTIUNE FINANCIARĂ

CAPITOLUL I

GESTIUNE FINANCIARĂ

SECȚIUNEA 1

ANGAJAMENTE BUGETARE

Articolul 75

Angajamente bugetare

SECȚIUNEA 2

NORME COMUNE ÎN MATERIE DE PLĂȚI

Articolul 76

Norme comune în materie de plăți

Articolul 77

Norme comune în materie de calculare a plăților intermediare și a solduluifinal

Articolul 78

Declarația de cheltuieli

Articolul 79

Cumulul prefinanțării și al plăților intermediare

Articolul 80

Integralitatea plăților către beneficiari

Articolul 81

Utilizarea monedei euro

SECȚIUNEA 3

PREFINANȚARE

Articolul 82

Plată

Articolul 83

Dobânzi

Articolul 84

Anulare

SECȚIUNEA 4

PLĂȚI INTERMEDIARE

Articolul 85

Plăți intermediare

Articolul 86

Acceptabilitatea cererilor de plată

Articolul 87

Data de prezentare a cererilor de plată și termenele de plată

SECȚIUNEA 5

ÎNCHEIEREA PROGRAMULUI ȘI PLATA SOLDULUI FINAL

Articolul 88

Încheiere parțială

Articolul 89

Condiții de plată a soldului final

Articolul 90

Disponibilitatea documentelor

SECȚIUNEA 6

ÎNTRERUPEREA TERMENULUI DE PLATĂ ȘI SUSPENDAREA PLĂȚILOR

Articolul 91

Întreruperea termenului de plată

Articolul 92

Suspendarea plăților

SECȚIUNEA 7

DEZANGAJAREA DIN OFICIU

Articolul 93

Principii

Articolul 94

Perioada de întrerupere pentru proiectele majore și regimurile de asistență

Articolul 95

Perioada de întrerupere pentru procedurile legale și căile de atac administrative

Articolul 96

Excepții la dezangajarea din oficiu

Articolul 97

Procedură

CAPITOLUL II

CORECȚII FINANCIARE

SECȚIUNEA 1

CORECȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE

Articolul 98

Corecții financiare ale statelor membre

SECȚIUNEA 2

CORECȚII FINANCIARE ALE COMISIEI

Articolul 99

Criterii aplicabile corecțiilor

Articolul 100

Procedură

Articolul 101

Obligațiile statelor membre

Articolul 102

Rambursare

TITLUL VIII

COMITETE

CAPITOLUL I

COMITETUL DE COORDONARE A FONDURILOR

Articolul 103

Comitet

CAPITOLUL II

COMITETUL PREVĂZUT LA ARTICOLUL 147 DIN TRATAT

Articolul 104

Comitetul prevăzut la articolul 147 din tratat

TITLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 105

ispoziții tranzitorii

Articolul 106

Clauza de reexaminare

Articolul 107

Abrogare

Articolul 108

Intrare în vigoare

ANEXA I

Distribuire anuală a creditelor de angajament pentru perioada 2007-2013

ANEXA II

Cadru financiar

ANEXA III

Plafoane aplicabile ratelor de cofinanțare

ANEXA IV

Categorii de cheltuieli

TITLUL I

OBIECTIVE ȘI NORME GENERALE DE INTERVENȚIE

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește normele generale de reglementare a Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDER), a Fondului Social European (FSE) (denumite în continuare „fonduri structurale”), precum și a Fondului de coeziune, fără a aduce atingere dispozițiilor specifice ale Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 și ale Regulamentului (CE) nr. 1084/2006.

Prezentul regulament definește obiectivele la care fondurile structurale și Fondul de coeziune (denumite în continuare „fonduri”) trebuie să contribuie, criteriile de eligibilitate ale statelor membre și ale regiunilor la aceste fonduri, resursele financiare disponibile și criteriile pe baza cărora se face repartizarea lor.

Prezentul regulament definește cadrul în care se înscrie politica de coeziune, inclusiv metoda de stabilire a orientărilor strategice ale Comunității pentru coeziune, a cadrului strategic național și a procesului de examinare la nivelul Comunității.

În acest scop, prezentul regulament stabilește principiile, normele de parteneriat, de programare, de evaluare, de gestionare, inclusiv financiară, de supraveghere și de control pe baza unei repartizări a responsabilităților între statele membre și Comisie.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, următoarele noțiuni au înțelesul acordat prin prezentul:

1.

„program operațional” înseamnă un document prezentat de un stat membru și adoptat de Comisie care definește o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorități, pentru a cărui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergență, la Fondul de coeziune și la FEDER;

2.

„axă prioritară” înseamnă una dintre prioritățile strategiei dintr-un program operațional constând într-un grup de operațiuni corelate și care au obiective specifice măsurabile;

3.

„operațiune” înseamnă un proiect sau un grup de proiecte selecționat de către autoritatea de gestionare a programului operațional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia din urmă în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de supraveghere și aplicată de unul sau mai mulți beneficiari în vederea realizării obiectivelor axei prioritare de care aparține;

4.

„beneficiar” înseamnă un operator, un organism sau o întreprindere, din domeniul public sau privat, cu responsabilitatea de a lansa sau de a lansa și aplica operațiuni. În cadrul regimurilor de ajutor în temeiul articolului 87 din tratat, beneficiarii sunt întreprinderile publice sau private care realizează un proiect individual și primesc ajutor public;

5.

„cheltuială publică” înseamnă orice participare publică la finanțarea unor operațiuni, provenită din bugetul statului, al autorităților regionale sau locale, din bugetul general al Comunităților Europene privind fondurile structurale și Fondul de coeziune și orice altă cheltuială similară. Orice participare la finanțarea unor operațiuni, provenind din bugetul organismelor de drept public sau al asociațiilor formate de una sau mai multe autorități regionale sau locale sau de organisme de drept public care acționează în conformitate cu Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (14) este considerată cheltuială similară;

6.

„organism intermediar” înseamnă orice organism sau serviciu public sau privat care acționează sub supravegherea unei autorități de gestionare sau de certificare și care îndeplinește atribuții pentru acestea față de beneficiarii care aplică operațiunile;

7.

„neregularitate” înseamnă orice încălcare a unei dispoziții a dreptului comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea unei cheltuieli necorespunzătoare bugetului general.

CAPITOLUL II

Obiective și misiuni

Articolul 3

Obiective

(1)   Măsura luată de Comunitate în temeiul articolului 158 din tratat urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale a Uniunii Europene extinse în scopul promovării unei dezvoltări armonioase, echilibrate și durabile a Comunității. Această măsură se aplică cu ajutorul fondurilor, al Băncii Europene de Investiții (BEI) și al altor instrumente financiare existente. Măsura urmărește reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale care s-au creat în special în țările și regiunile cu întârzieri de dezvoltare și în legătură cu restructurarea economică și socială și îmbătrânirea populației.

Măsura în temeiul fondurilor integrează, la nivel național și regional, prioritățile Comunității în favoarea dezvoltării durabile prin consolidarea creșterii economice, a concurenței, a ocupării forței de muncă și a asimilării sociale, precum și prin protecția și ameliorarea calității mediului.

(2)   În această perspectivă, FEDER, FSE, Fondul de coeziune, BEI și celelalte instrumente financiare existente ale Comunității contribuie, fiecare în mod adecvat, la realizarea următoarelor trei obiective:

(a)

obiectivul de convergență, care urmărește accelerarea convergenței statelor membre și a regiunilor celor mai puțin dezvoltate prin îmbunătățirea condițiilor de creștere economică și de ocupare a forței de muncă prin sporirea și îmbunătățirea calității investițiilor în capitalul fizic și uman, dezvoltarea inovației și a societății cunoașterii, adaptabilitatea la schimbările economice și sociale, protecția și ameliorarea calității mediului, precum și a eficienței administrative. Acest obiectiv constituie prioritatea fondurilor;

(b)

obiectivul de concurență regională și ocuparea forței de muncă, care urmărește, în afara regiunilor celor mai puțin dezvoltate, consolidarea concurenței și a atractivității regiunilor, precum și a ocupării forței de muncă, anticipând schimbările economice și sociale, inclusiv a celor legate de deschiderea comercială, prin sporirea și îmbunătățirea calității investițiilor în capitalul uman, inovația și promovarea societății cunoașterii, spiritul întreprinzător, protecția și ameliorarea mediului, îmbunătățirea accesibilității, adaptabilitatea lucrătorilor și a întreprinderilor, precum și dezvoltarea piețelor de muncă inclusive;

(c)

obiectivul de cooperare teritorială europeană, care urmărește consolidarea cooperării la nivel transfrontalier prin inițiative comune locale și regionale, consolidarea cooperării transnaționale prin măsuri favorabile dezvoltării teritoriale integrate legate de prioritățile Comunității și consolidarea cooperării interregionale și a schimbului de experiență la nivelul teritorial adecvat.

(3)   În temeiul celor trei obiective menționate la alineatul (2), intervenția din fonduri, în funcție de natura acestora, ține seama, pe de o parte, de particularitățile economice și sociale și, pe de altă parte, de particularitățile teritoriale. Aceasta susține, în mod adecvat, dezvoltarea urbană durabilă, în special în cadrul dezvoltării regionale și al revitalizării zonelor rurale și a zonelor dependente de pescuit prin intermediul diversificării economice. Aceasta susține, de asemenea, zonele afectate de probleme geografice sau naturale care agravează problemele de dezvoltare, mai ales în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 299 alineatul (2) din tratat, zonele septentrionale cu densitate foarte scăzută a populației, anumite insule și anumite state membre insulare și zonele de munte.

Articolul 4

Instrumente și misiuni

(1)   Fondurile contribuie, fiecare în conformitate cu dispozițiile specifice care le reglementează, la realizarea celor trei obiective menționate la articolul 3 alineatul (2), după cum urmează:

(a)

obiectivul de convergență: FEDER, FSE și Fondul de coeziune;

(b)

obiectivul de competitivitate regională și ocuparea forței de muncă: FEDER și FSE și

(c)

obiectivul de cooperare teritorială europeană: FEDER.

(2)   Fondul de coeziune intervine, de asemenea, în regiunile care nu sunt eligibile pentru ajutor în temeiul obiectivului de convergență în funcție de criteriile definite la articolul 5 alineatul (1), care sunt situate:

(a)

într-un stat membru eligibil pentru susținerea din Fondul de coeziune în funcție de criteriile definite la articolul 5 alineatul (2) și

(b)

într-un stat membru eligibil pentru susținerea din Fondul de coeziune în funcție de criteriile definite la articolul 8 alineatul (3).

(3)   Fondurile contribuie la finanțarea asistenței tehnice la inițiativa statelor membre și a Comisiei.

CAPITOLUL III

Eligibilitate geografică

Articolul 5

Convergență

(1)   Regiunile eligibile pentru finanțarea din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență sunt regiunile care corespund nivelului 2 din nomenclatura comună a unităților teritoriale de statistică (denumită în continuare „NUTS 2”) în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003, al căror produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor, măsurat în paritate a puterii de cumpărare și calculat pe baza datelor comunitare pentru perioada 2000-2002, este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu din Uniunea Europeană cu 25 de membri pentru aceeași perioadă de referință.

(2)   Statele membre eligibile pentru finanțarea din Fondul de coeziune sunt cele al căror venit intern brut (VIB), măsurat în paritate a puterii de cumpărare și calculat pe baza datelor comunitare pentru perioada 2001-2003, este mai mic de 90 % din VIB-ul mediu din Uniunea Europeană cu 25 de membri și care au pus în aplicare un program care urmărește să îndeplinească condițiile de convergență economică menționate la articolul 104 din tratat.

(3)   Imediat după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia adoptă lista regiunilor care îndeplinesc criteriile menționate la alineatul (1) și a statelor membre care îndeplinesc criteriile menționate la alineatul (2). Lista respectivă este valabilă de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013.

Eligibilitatea statelor membre pentru Fondul de coeziune se reexaminează în 2010 pe baza cifrelor comunitare ale VIB-ului pentru Uniunea Europeană cu 25 de membri.

Articolul 6

Concurență regională și ocuparea forței de muncă

Regiunile eligibile pentru finanțarea din fondurile structurale în temeiul obiectivului concurență regională și ocuparea forței de muncă sunt cele care nu sunt incluse la articolul 5 alineatul (1) și nici la articolul 8 alineatele (1) și (2).

În cazul în care prezintă cadrul de referință strategică națională menționat la articolul 27, fiecare stat membru în cauză indică regiunile de nivelul NUTS 1 sau NUTS 2 pentru care prezintă un program de finanțare din FEDER.

Articolul 7

Cooperare teritorială europeană

(1)   În sensul cooperării transfrontaliere, regiunile de nivel NUTS 3 ale Comunității situate de-a lungul tuturor frontierelor terestre interne și al anumitor frontiere terestre externe, precum și toate regiunile de nivel NUTS 3 situate de-a lungul frontierelor maritime separate, ca normă generală, de maximum 150 km, sunt eligibile pentru finanțare, ținând seama de ajustările posibile necesare pentru asigurarea coerenței și a continuității măsurii de cooperare.

Imediat după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia adoptă lista de regiuni eligibile în conformitate cu procedura de la articolul 103 alineatul (2). Lista respectivă este valabilă de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013.

(2)   În sensul cooperării transnaționale, Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de la articolul 103 alineatul (2), lista zonelor transnaționale eligibile împărțite după program. Lista respectivă este valabilă de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013.

(3)   În sensul cooperării interregionale, al rețelelor de cooperare și al schimburilor de experiență, este eligibil întregul teritoriu al Comunității.

Articolul 8

Susținere tranzitorie

(1)   Regiunile de nivel NUTS 2 care ar fi fost eligibile în temeiul obiectivului de convergență în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), în cazul în care pragul de eligibilitate ar fi rămas la 75 % din PIB-ul mediu pentru Uniunea Europeană cu 15 membri, dar care își pierd eligibilitatea pentru că nivelul PIB-ului lor nominal pe cap de locuitor va depăși 75 % din PIB-ul mediu pentru Uniunea Europeană cu 25 membri, măsurat și calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), sunt eligibile, pe o bază tranzitorie și specifică, pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență.

(2)   Regiunile de nivel NUTS 2 incluse în totalitate în obiectivul nr. 1 în 2006 în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al căror PIB nominal pe cap de locuitor, măsurat și calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), depășește PIB-ul mediu pentru Uniunea Europeană cu 15 membri, sunt eligibile, pe o bază tranzitorie și specifică, pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă.

Dat fiind că, pe baza cifrelor revizuite pentru perioada 1997-1999, Ciprul ar fi trebuit să fie eligibil pentru obiectivul nr. 1 pe perioada 2004-2006, acesta va beneficia de finanțarea tranzitorie aplicabilă regiunilor menționate la primul paragraf pe perioada 2007-2013.

(3)   Statele membre eligibile pentru o finanțare din Fondul de coeziune în 2006 și care ar fi fost eligibile în cazul în care pragul de eligibilitate ar fi rămas la 90 % din VIB-ul mediu pentru Uniunea Europeană cu 15 de membri, dar care nu mai sunt eligibile deoarece nivelul VIB-ului nominal pe cap de locuitor depășește 90 % din VIB-ul mediu pentru Uniunea Europeană cu 25 de membri, măsurat și calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), sunt eligibile, pe o bază tranzitorie și specifică, pentru o finanțare din Fondul de coeziune în temeiul obiectivului de convergență.

(4)   Imediat după intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia adoptă lista de regiuni care îndeplinesc criteriile menționate la alineatele (1) și (2) și a statelor membre care îndeplinesc criteriile menționate la alineatul (3). Lista respectivă este valabilă de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013.

CAPITOLUL IV

Principii de intervenție

Articolul 9

Complementaritate, coerență, coordonare și conformitate

(1)   Fondurile intervin împreună cu măsurile naționale, inclusiv măsurile la nivel regional și local, integrând prioritățile Comunității.

(2)   Comisia și statele membre asigură coerența intervențiilor fondurilor împreună cu măsurile, politicile și prioritățile Comunității și complementaritatea cu celelalte instrumente financiare comunitare. Coerența și complementaritatea respective reies în special din orientările strategice ale Comunității pentru coeziune, în cadrul strategic național de referință și în programele operaționale.

(3)   Intervenția cofinanțată de către fonduri este axată pe prioritățile Uniunii Europene în materie de promovare a concurenței și de creare de locuri de muncă, inclusiv în vederea realizării obiectivelor orientărilor integrate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă 2005-2008 definite prin Decizia 2005/600/CE a Consiliului (15). În acest scop, Comisia și statele membre, respectând competențele lor respective, se asigură că 60 % din cheltuielile pentru obiectivul de convergență și 75 % din cheltuielile pentru obiectivul de concurență regională și ocuparea forței de muncă din toate statele membre ale Uniunii Europene, astfel cum era compusă înainte de 1 mai 2004, sunt stabilite în conformitate cu prioritățile menționate anterior. Obiectivele respective, pe baza categoriilor de cheltuieli menționate în anexa IV, se aplică ca o medie pe întreaga perioadă de programare.

Pentru a se ține seama de particularitățile naționale, inclusiv de prioritățile menționate în programul național de reformă al fiecărui stat membru în cauză, Comisia și fiecare stat membru în cauză pot să decidă completarea listei de categorii din anexa IV în mod adecvat.

Fiecare stat membru în cauză contribuie la obiectivele menționate anterior.

Din proprie inițiativă, statele membre care au aderat la Uniune la 1 mai 2004 sau ulterior pot decide aplicarea prezentelor dispoziții.

(4)   Respectând competențele lor, Comisia și statele membre asigură coordonarea dintre intervențiile din fonduri, FEADER, FEP, intervenția BEI și celelalte instrumente financiare existente.

(5)   Operațiunile finanțate din fonduri sunt în conformitate cu dispozițiile tratatului și din actele adoptate în temeiul acestuia.

Articolul 10

Programare

Obiectivele fondurilor sunt urmate în cadrul unei programări multianuale efectuate în mai multe etape, care include identificarea priorităților, finanțarea și sistemul de gestionare și control.

Articolul 11

Parteneriat

(1)   Obiectivele fondurilor sunt urmate în cadrul unei cooperări strânse (denumite în continuare „parteneriat”) între Comisie și fiecare stat membru. Fiecare stat membru organizează, după caz și în conformitate cu normele și practicile naționale în vigoare, un parteneriat cu autoritățile și organismele cum sunt:

(a)

autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice competente;

(b)

partenerii economici și sociali;

(c)

orice alt organism adecvat care reprezintă societatea civilă, partenerii de mediu, organizațiile neguvernamentale și organismele însărcinate cu promovarea egalității între bărbați și femei.

Statul membru desemnează partenerii cei mai reprezentativi la nivel național, regional, local și în domeniile economic, social, de mediu sau altul (denumiți în continuare „parteneri”), în conformitate cu normele și practicile naționale, ținând seama de necesitatea promovării egalității între bărbați și femei, precum și a dezvoltării durabile prin integrarea cerințelor în materie de protecție și ameliorare a mediului.

(2)   Parteneriatul se încheie cu respectarea deplină a competențelor instituționale, juridice și respectiv financiare ale fiecărei categorii de parteneri menționate la alineatul (1).

Parteneriatul include elaborarea, punerea în aplicare, supravegherea și evaluarea programelor operaționale. Statele membre asociază, după caz, pe fiecare din partenerii în cauză și în special regiunile, în diferitele etape ale programării în conformitate cu termenele stabilite pentru fiecare dintre ele.

(3)   În fiecare an, Comisia consultă organizațiile care reprezintă partenerii economici și sociali la nivel european privind intervențiile din fonduri.

Articolul 12

Nivelul teritorial al punerii în aplicare

Punerea în aplicare a programelor operaționale menționate la articolul 32 este responsabilitatea statelor membre la nivelul teritorial adecvat, în conformitate cu sistemul instituțional propriu fiecărui stat membru. Această responsabilitate se exercită în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 13

Intervenția proporțională

(1)   Resursele financiare și administrative utilizate de Comisie și statele membre pentru aplicarea fondurilor în ceea ce privește:

(a)

alegerea indicatorilor prevăzuți la articolul 37 alineatul (1) litera (c);

(b)

evaluarea menționată la articolele 47 și 48;

(c)

principiile generale ale sistemelor de gestiune și de control menționate la articolul 58 literele (e) și (f);

(d)

întocmirea de rapoarte menționată la articolul 67,

sunt proporționale cu suma totală a cheltuielilor aferente unui program operațional.

(2)   În afară de aceasta, dispozițiile specifice privind proporționalitatea pentru controale sunt menționate la articolul 74 din prezentul regulament.

Articolul 14

Gestionare partajată

(1)   Bugetul Uniunii Europene alocat fondurilor este executat în cadrul gestionării partajate între statele membre și Comisie, în sensul articolului 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (16), cu excepția asistenței tehnice menționate la articolul 45 din prezentul regulament.

Principiul bunei gestiuni financiare se aplică în conformitate cu articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(2)   Comisia își asumă responsabilitățile de execuție a bugetului general al Uniunii Europene în conformitate cu următoarele dispoziții:

(a)

se asigură de existența și buna funcționare a sistemelor de gestionare și control în statele membre în conformitate cu procedurile descrise la articolele 71, 72 și 73;

(b)

întrerupe sau suspendă total sau parțial plățile în conformitate cu articolele 91 și 92 în cazul unor nereguli în cadrul sistemelor naționale de gestionare și control și aplică orice altă corecție financiară cerută, în conformitate cu procedurile descrise la articolele 100 și 101;

(c)

se asigură cu privire la rambursarea aconturilor și procedează la degajarea din oficiu a angajamentelor bugetare în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 82 alineatul (2) și la articolele 93-97.

Articolul 15

Adiționalitate

(1)   Contribuția fondurilor structurale nu se substituie cheltuielilor structurale publice sau asimilabile dintr-un stat membru.

(2)   Pentru regiunile incluse în obiectivul de convergență, Comisia și statul membru stabilesc nivelul cheltuielilor publice sau asimilabile pe care statul membru le efectuează în toate regiunile în cauză pe parcursul perioadei de programare.

Nivelul cheltuielilor efectuate de statul membru este unul dintre elementele incluse în decizia Comisiei privind cadrul de referință strategic național menționat la articolul 28 alineatul (3). Documentul metodologic al Comisiei adoptat în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (3) furnizează orientările.

(3)   Ca normă generală, nivelul cheltuielilor menționate la alineatul (2) este cel puțin egal cu suma cheltuielilor medii anuale în termene reale atinsă pe parcursul perioadei precedente de programare.

În afară de aceasta, nivelul cheltuielilor se determină în funcție de condițiile macroeconomice generale în care se efectuează finanțarea și ținând seama de anumite situații economice specifice sau excepționale, cum este privatizarea sau un nivel extraordinar de cheltuieli structurale publice sau asimilabile ale statului membru pe parcursul perioadei precedente de programare.

(4)   Pentru obiectivul de convergență, Comisia procedează, în cooperare cu fiecare stat membru, la o verificare cu privire la adiționalitate la jumătatea perioadei în 2011. În cadrul acestei verificări la mijlocul perioadei, Comisia poate, în consultare cu statul membru, să decidă modificarea nivelului de cheltuieli structurale necesar în cazul în care situația economică în statul membru în cauză s-a schimbat în mod semnificativ față de cea care a existat la momentul stabilirii nivelului de cheltuieli structurale publice sau asimilabile menționate la alineatul (2). Această corecție permite modificarea deciziei Comisiei menționate la articolul 28 alineatul (3).

Pentru obiectivul de convergență, Comisia procedează, în cooperare cu fiecare stat membru, la o verificare ex post a adiționalității la data de 31 decembrie 2016.

Statul membru transmite Comisiei informațiile cerute pentru a permite verificarea respectării nivelului prestabilit de cheltuieli structurale publice sau asimilabile. După caz, se utilizează metodele de estimare statistică.

Comisia publică rezultatele obținute de statul membru la verificarea adiționalității, indicând metodologia și sursele informațiilor utilizate, la finalul fiecăreia dintre cele trei etape de verificare.

Articolul 16

Egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea

Statele membre și Comisia asigură promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea principiului de egalitate de șanse în domeniul respectiv în fiecare dintre diferitele etape ale aplicării fondurilor.

Statele membre și Comisia iau măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în timpul diferitelor etape ale aplicării fondurilor și în special în ceea ce privește accesul la fonduri. În special, accesibilitatea persoanelor cu handicap este unul dintre criteriile care trebuie respectate la definirea operațiunilor cofinanțate din fonduri și de care trebuie să se țină seama în fiecare dintre diferitele etape ale aplicării.

Articolul 17

Dezvoltarea durabilă

Obiectivele fondurilor sunt urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării, de către Comunitate, a obiectivului de protecție și ameliorare a mediului în conformitate cu articolul 6 din tratat.

CAPITOLUL V

Cadrul financiar

Articolul 18

Resurse globale

(1)   Resursele disponibile în vederea angajării de fonduri, exprimate în prețurile de la nivelul anului 2004, se ridică la 308 041 000 000 EUR pentru perioada 2007-2013, în conformitate cu distribuirea anuală prezentată în anexa I.

În vederea programării și înscrierii lor ulterioare în bugetul general al Uniunii Europene, sumele menționate la primul paragraf sunt indexate cu 2 % pe an.

Distribuirea resurselor bugetare în funcție de obiectivele definite la articolul 3 alineatul (2) se efectuează astfel încât să se realizeze o concentrație semnificativă în favoarea regiunilor care intră sub incidența obiectivului de convergență.

(2)   Comisia procedează la distribuiri indicative anuale pe stat membru, în conformitate cu metodologia și criteriile definite în anexa II, fără a aduce atingere dispozițiilor articolelor 23 și 24.

(3)   Sumele menționate la punctele 12-30 din anexa II sunt incluse în sumele menționate la articolele 19, 20 și 21 și trebuie identificate clar în documentele de programare.

Articolul 19

Resurse pentru obiectivul de convergență

Resursele globale pentru obiectivul de convergență se ridică la 81,54 % din resursele menționate la articolul 18 alineatul (1) (și anume un total de 251 163 134 221 EUR) și sunt repartizate între diferitele componente, după cum urmează:

(a)

70,51 % (și anume un total de 177 083 601 004 EUR) pentru finanțarea menționată la articolul 5 alineatul (1), utilizându-se populația eligibilă, prosperitatea națională și nivelul de șomaj ca și criterii de calculare a distribuirilor indicative pe stat membru;

(b)

4,99 % (și anume un total de 12 521 289 405 EUR) pentru susținerea tranzitorie și specifică menționată la articolul 8 alineatul (1), utilizându-se populația eligibilă, prosperitatea națională și nivelul de șomaj ca și criterii de calculare a distribuirilor indicative pe stat membru;

(c)

23,22 % (și anume un total de 58 308 243 811 EUR) pentru finanțarea menționată la articolul 5 alineatul (2), utilizându-se populația eligibilă, prosperitatea națională și nivelul de șomaj ca și criterii de calculare a distribuirilor indicative pe stat membru și

(d)

1,29 % (și anume un total de 3 250 000 000 EUR) pentru susținerea tranzitorie și specifică menționată la articolul 8 alineatul (3).

Articolul 20

Resurse pentru obiectivul de concurență regională și ocuparea forței de muncă

Resursele globale pentru obiectivul de concurență regională și ocuparea forței de muncă se ridică la 15,95 % din resursele menționate la articolul 18 alineatul (1) (și anume un total de 49 127 784 318 EUR) și sunt repartizate între diferitele componente, după cum urmează:

(a)

78,86 % (și anume un total de 38 742 477 688 EUR) pentru finanțarea menționată la articolul 6, utilizându-se populația eligibilă, prosperitatea națională și nivelul de șomaj ca și criterii de calculare a distribuirilor indicative pe stat membru și

(b)

21,14 % (și anume un total de 10 385 306 630 EUR) pentru susținerea tranzitorie și specifică menționată la articolul 8 alineatul (2), utilizându-se populația eligibilă, prosperitatea regională, prosperitatea națională și rata de șomaj drept criterii de calculare a distribuirilor indicative pe stat membru.

Articolul 21

Resurse pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

(1)   Resursele globale pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană se ridică la 2,52 % din resursele menționate la articolul 18 alineatul (1) (și anume un total de 7 750 081 461 EUR) și sunt repartizate între diferitele componente după cum urmează:

(a)

73,86 % (și anume 5 576 358 149 EUR) pentru finanțarea cooperării transfrontaliere menționate la articolul 7 alineatul (1), utilizându-se populația eligibilă drept criteriu de calculare a distribuirilor indicative pe stat membru;

(b)

20,95 % (și anume 1 581 720 322 EUR) pentru finanțarea cooperării transnaționale menționate la articolul 7 alineatul (2), utilizându-se populația eligibilă drept criteriu de calculare a distribuirilor indicative pe stat membru;

(c)

5,19 % (și anume 392 002 991 EUR) pentru finanțarea cooperării interregionale, a rețelelor de cooperare și a schimbului de experiență menționate la articolul 7 alineatul (3).

(2)   Contribuția din FEDER la programele transfrontaliere și de bazin maritim în temeiul instrumentului privind politica europeană de vecinătate și parteneriatul și programele transfrontaliere în temeiul instrumentului privind ajutorul de preaderare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului se ridică la 813 966 000 EUR, în urma indicațiilor fiecăruia dintre statele membre în cauză, din care se deduc alocațiile acestora în temeiul alineatului (1) litera (a). Contribuția din FEDER nu face obiectul unei redistribuiri între statele membre în cauză.

(3)   Contribuția din FEDER la fiecare program transfrontalier și de bazin maritim în temeiul instrumentelor menționate la alineatul (2) se acordă numai dacă contribuția dintr-un astfel de instrument este cel puțin egală cu contribuția din FEDER. Cu toate acestea, echivalența respectivă include o sumă maximă de 465 690 000 EUR în temeiul instrumentului privind politica europeană de vecinătate și parteneriatul și 243 782 000 EUR în temeiul instrumentului privind ajutorul de preaderare.

(4)   Creditele anuale care corespund contribuției din FEDER menționate la alineatul (2) se înscriu în liniile bugetare corespunzătoare ale componentelor transfrontaliere ale instrumentelor menționate la alineatul (2) pentru exercițiul bugetar 2007.

(5)   În 2008 și în 2009, contribuția anuală din FEDER menționată la alineatul (2) pentru care nu s-a prezentat Comisiei nici un program operațional până la data de 30 iunie în temeiul componentelor transfrontaliere și de bazin maritim ale instrumentelor menționate la alineatul (2) se pune la dispoziția statului membru în cauză pentru finanțarea cooperării transfrontaliere menționate la alineatul (1) litera (a), inclusiv cooperarea la frontierele externe.

În cazul în care la 30 iunie 2010 anumite programe operaționale în temeiul componentelor transfrontaliere și de bazin maritim ale instrumentelor menționate la alineatul (2) nu au fost prezentate Comisiei, toată contribuția din FEDER menționată la alineatul (2) pentru restul anilor până în 2013 se pune la dispoziția statului membru în cauză pentru finanțarea cooperării transfrontaliere menționate la alineatul (1) litera (a), inclusiv cooperarea la frontierele externe.

(6)   În cazul în care, în urma adoptării de către Comisie, programele transfrontaliere și de bazin maritim menționate la alineatul (2) trebuie întrerupte, deoarece:

(a)

țara parteneră nu semnează acordul de finanțare înaintea anului care urmează adoptării programului sau

(b)

programul nu se poate aplica din cauza dificultăților survenite în relațiile dintre țările participante,

contribuția din FEDER menționată la alineatul (2) care corespunde tranșelor anuale neangajate se pune încă la dispoziția statului membru în cauză, la cererea statului respectiv, pentru finanțarea cooperării transfrontaliere menționate la alineatul (1) litera (a), inclusiv cooperarea la frontierele externe.

Articolul 22

Netransferabilitatea resurselor

Pachetele financiare alocate de statul membru în temeiul fiecăruia dintre obiectivele fondurilor și al componentelor acestora nu se pot transfera între ele.

Prin derogare de la primul paragraf, fiecare stat membru, în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, poate să transfere până la 15 % din alocația financiară a uneia dintre componentele menționate la articolul 21 alineatul (1) literele (a) și (b) către alta dintre componentele respective.

Articolul 23

Resurse pentru rezerva de performanță

3 % din resursele menționate la articolul 19 literele (a) și (b) și la articolul 20 se pot aloca în conformitate cu articolul 50.

Articolul 24

Resurse pentru asistența tehnică

0,25 % din resursele menționate la articolul 18 alineatul (1) se alocă asistenței tehnice pentru Comisie în conformitate cu articolul 45.

TITLUL II

ABORDARE STRATEGICĂ PENTRU COEZIUNE

CAPITOLUL I

Orientări strategice ale Comunității pentru coeziune

Articolul 25

Conținut

Consiliul stabilește la nivelul Comunității orientări strategice concise pentru coeziunea economică, socială și teritorială, definind un cadru indicativ pentru intervenția din fonduri, ținând seama de celelalte politici comunitare pertinente.

Pentru fiecare obiectiv al fondurilor, orientările respective transpun în special prioritățile Comunității, pentru a promova dezvoltarea sa armonioasă, echilibrată și durabilă, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).

Orientările respective se întocmesc ținând seama de orientările integrate care conțin orientările generale ale politicilor economice și de orientările pentru ocuparea forței de muncă, adoptate de Consiliu în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 99 și 128 din tratat.

Articolul 26

Adoptare și revizuire

Comisia propune, în urma unei cooperări strânse cu statele membre, orientările strategice ale Comunității pentru coeziune menționate la articolul 25 din prezentul regulament. Orientările strategice respective se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 161 din tratat până la 1 februarie 2007. Orientările strategice ale Comunității pentru coeziune se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Orientările strategice ale Comunității pentru coeziune pot să facă obiectul, în urma unei cooperări strânse cu statele membre, unei revizuiri la jumătatea perioadei în conformitate cu procedura prevăzută la primul paragraf, în cazul în care este necesar pentru a ține seama de orice schimbare importantă în ceea ce privește prioritățile Comunității.

Revizuirea la jumătatea perioadei a orientărilor strategice ale Comunității pentru coeziune nu determină nici o obligație din partea statelor membre de a revizui programele operaționale sau cadrul de referință strategic național.

CAPITOLUL II

Cadrul de referință strategic național

Articolul 27

Conținut

(1)   Statul membru prezintă un cadru de referință strategic național care asigură coerența intervențiilor din fonduri cu orientările strategice ale Comunității pentru coeziune și identifică legătura dintre prioritățile Comunității, pe de o parte, și programul național de reformă, pe de altă parte.

(2)   Fiecare cadru de referință strategic național constituie un instrument de referință pentru pregătirea programării fondurilor.

(3)   Cadrul de referință strategic național se aplică obiectivului de convergență și obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă. De asemenea, în cazul în care un stat membru decide astfel, cadrul se poate aplica obiectivului de cooperare teritorială europeană, fără a aduce atingere alegerilor ulterioare efectuate de celelalte state membre în cauză.

(4)   Cadrul de referință strategic național conține următoarele elemente:

(a)

o analiză a disparităților, întârzierilor și a potențialului de dezvoltare, ținând seama de tendințele economiei europene și mondiale;

(b)

strategia reținută pe baza acestei analize, inclusiv prioritățile tematice și teritoriale. După caz, prioritățile includ măsuri privind dezvoltarea urbană durabilă, diversificarea economiilor rurale și a zonelor dependente de pescuit;

(c)

lista programelor operaționale pentru obiectivele de convergență și de concurență regională și ocuparea forței de muncă;

(d)

o descriere a modului în care cheltuielile în temeiul obiectivelor de convergență și de concurență regională și ocuparea forței de muncă contribuie la prioritățile Uniunii Europene în materie de promovare a concurenței și de creare de locuri de muncă, inclusiv în vederea realizării obiectivelor orientărilor integrate pentru creștere și ocuparea forței de muncă 2005-2008, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3);

(e)

alocația anuală indicativă din fiecare fond pe program;

(f)

pentru regiunile incluse numai în obiectivul de convergență:

(i)

măsura prevăzută pentru consolidarea eficienței administrative a statului membru;

(ii)

suma totală a pachetului financiar anual prevăzută în temeiul FEDER și FEP;

(iii)

informațiile necesare pentru verificarea ex ante a respectării principiului adiționalității menționat la articolul 15;

(g)

pentru statele membre eligibile pentru Fondul de coeziune în temeiul articolului 5 alineatul (2) și al articolului 8 alineatul (3), informațiile privind mecanismele care asigură coordonarea programelor operaționale între ele și coordonarea dintre acestea din urmă și FEDER, FEP și după caz, intervențiile BEI și din alte instrumente financiare existente.

(5)   În afară de acestea, cadrul strategic național de referință poate să conțină, de asemenea, după caz:

(a)

procedura de coordonare dintre politica de coeziune a comunității și politicile naționale, sectoriale și regionale pertinente ale statului membru în cauză;

(b)

pentru statele membre altele decât cele menționate la alineatul (4) litera (g), informații privind mecanismele care urmăresc asigurarea coordonării între acestea din urmă și FEADER, FEP, precum și intervențiile BEI și din alte instrumente financiare existente.

(6)   Informațiile conținute în cadrul de referință strategic național țin seama de particularitățile instituționale ale fiecărui stat membru.

Articolul 28

Elaborare și adoptare

(1)   Cadrul de referință strategic național este elaborat de statul membru în acord cu partenerii în cauză menționați la articolul 11, în conformitate cu procedura considerată cea mai adecvată și cu structura sa instituțională. Acesta include perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013.

Statul membru elaborează cadrul strategic național de referință împreună cu Comisia pentru a asigura o abordare comună.

(2)   Fiecare stat membru transmite cadrul de referință strategic național Comisiei în termen de cinci luni de la adoptarea orientărilor strategice ale Comunității pentru coeziune. Comisia ia notă de strategia națională și de temele prioritare reținute pentru intervenția din fonduri și face observațiile pe care le consideră adecvate în termen de trei luni de la data primirii cadrului.

Statul membru poate să prezinte simultan cadrul strategic național de referință și programele operaționale menționate la articolul 32.

(3)   Înainte de adoptarea programelor operaționale menționată la articolul 32 alineatul (5) sau la momentul adoptării lor, după consultare cu statul membru, Comisia ia o decizie în ceea ce privește:

(a)

lista de programe operaționale menționate la articolul 27 alineatul (4) litera (c);

(b)

alocația anuală indicativă a fiecărui fond pe program menționată la articolul 27 alineatul (4) litera (e) și

(c)

numai pentru obiectivul de convergență, nivelul cheltuielilor care garantează respectarea principiului adiționalității menționat la articolul 15 și măsura prevăzută pentru consolidarea eficienței administrative menționate la articolul 27 alineatul (4) litera (f) punctul (i).

CAPITOLUL III

Supraveghere strategică

Articolul 29

Rapoarte strategice ale statelor membre

(1)   Pentru prima dată în 2007, fiecare stat membru include în raportul său anual privind aplicarea programului național de reformă o secțiune concisă privind contribuția programelor operaționale cofinanțate din fonduri la aplicarea programului național de reformă.

(2)   Între sfârșitul anului 2009 și al anului 2012, statele membre comunică un raport concis care include informații privind contribuția programelor cofinanțate din fonduri:

(a)

la realizarea obiectivelor politicii de coeziune definite în tratat;

(b)

la executarea misiunilor fondurilor, în conformitate cu prezentul regulament;

(c)

la aplicarea priorităților detaliate în orientările strategice ale Comunității pentru coeziune menționate la articolul 25 și precizate de cadrul de referință strategic național menționat la articolul 27;

(d)

la realizarea obiectivului în materie de promovare a concurenței și de creare de locuri de muncă și de progrese în vederea realizării obiectivelor orientărilor integrate pentru creștere și ocuparea forței de muncă 2005-2008, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3).

(3)   Fiecare stat membru definește conținutul raportului menționat la alineatul (2), pentru a scoate în evidență:

(a)

situația și evoluția socio-economică;

(b)

realizările, problemele și perspectivele în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei convenite și

(c)

exemplele de bună practică.

(4)   Trimiterile efectuate în prezentul articol la programul național de reformă se referă la orientările integrate pentru creștere și ocuparea forței de muncă 2005-2008 și se aplică, de asemenea, orientărilor echivalente decise de Consiliul European.

Articolul 30

Rapoarte strategice ale Comisiei și dezbaterea privind politica de coeziune

(1)   Pentru prima dată în 2008 și ulterior în fiecare an, Comisia include în raportul său anual destinat Consiliului European de primăvară o secțiune care face rezumatul rapoartelor statelor membre menționate la articolul 29 alineatul (1), în special al progreselor obținute în realizarea priorităților Uniunii Europene în materie de promovare a concurenței și de creare de locuri de muncă, inclusiv în vederea realizării obiectivelor orientărilor integrate pentru creștere și ocuparea forței de muncă 2005-2008, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3).

(2)   Până la 1 aprilie 2010 și 2013, Comisia elaborează un raport strategic care face rezumatul rapoartelor statelor membre menționate la articolul 29 alineatul (2). După caz, acest raport se integrează raportului menționat la articolul 159 din tratat, fiind o secțiune distinctă a acestuia din urmă.

(3)   Consiliul examinează raportul strategic menționat la alineatul (2) în cel mai scurt timp după data publicării sale. Raportul respectiv se prezintă Parlamentului European, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor, care sunt invitate să organizeze o dezbatere pe această temă.

Articolul 31

Raport privind coeziunea

(1)   Raportul Comisiei menționat la articolul 159 din tratat cuprinde în special:

(a)

un bilanț al progreselor obținute în realizarea coeziunii economice și sociale, inclusiv situația și evoluția socio-economică a regiunilor și îndeplinirea priorităților Comunității;

(b)

un bilanț al rolului fondurilor, BEI și al altor instrumente financiare, precum și efectul celorlalte politici comunitare și naționale asupra progreselor înregistrate.

(2)   După caz, raportul conține, de asemenea:

(a)

propuneri privind măsurile și politicile comunitare care ar trebui adoptate pentru consolidarea coeziunii economice și sociale;

(b)

propuneri de adaptare a orientărilor strategice ale Comunității pentru coeziune în funcție de evoluția politicii comunitare.

TITLUL III

PROGRAMARE

CAPITOLUL I

Dispoziții generale privind fondurile structurale și Fondul de coeziune

Articolul 32

Elaborarea și aprobarea programelor operaționale

(1)   Măsurile fondurilor în statele membre iau forma unor programe operaționale înscrise în cadrul strategic național de referință. Fiecare program operațional include o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2013. Un program operațional nu cuprinde decât unul dintre cele trei obiective menționate la articolul 3, în absența deciziei contrare a Comisiei și a statului membru.

(2)   Fiecare program operațional este întocmit de statul membru sau de orice autoritate desemnată de acesta, în cooperare cu partenerii menționați la articolul 11.

(3)   Statul membru prezintă Comisiei o propunere de program operațional care conține toate elementele menționate la articolul 37 în termen de cel mult cinci luni de la adoptarea orientărilor strategice ale Comunității pentru coeziune menționate la articolul 26.

(4)   Comisia evaluează programul operațional propus pentru a stabili dacă acesta contribuie la obiectivele și prioritățile din cadrul de referință strategic național și din orientările strategice ale Comunității pentru coeziune. În cazul în care Comisia, în cele două luni care urmează primirii programului operațional, consideră că programul nu contribuie la realizarea obiectivelor stabilite în cadrul strategic național de referință și în orientările strategice ale Comunității pentru coeziune, aceasta poate să invite statul membru să furnizeze toate informațiile suplimentare necesare și, după caz, să revizuiască programul operațional în consecință.

(5)   Comisia adoptă fiecare program operațional în termen de cel mult patru luni de la prezentarea formală de către statul membru începând cu 1 ianuarie 2007.

Articolul 33

Revizuirea programelor operaționale

(1)   La inițiativa statului membru sau a Comisiei în acord cu statul membru în cauză, programele operaționale se pot reexamina și după caz, restul programului se poate revizui, în unul sau mai multe dintre următoarele cazuri:

(a)

în urma unor schimbări socio-economice importante;

(b)

pentru a consolida sau a adapta luarea în considerare a schimbărilor importante în prioritățile comunitare, naționale sau regionale;

(c)

în cadrul evaluării menționate la articolul 48 alineatul (3) sau

(d)

în urma unor dificultăți de punere în aplicare.

Programele operaționale sunt revizuite, după caz, după afectarea rezervelor menționate la articolele 50 și 51.

(2)   Comisia hotărăște cu privire la cererile de revizuire a programelor operaționale în termen de cel mult trei luni de la prezentarea lor formală de către statul membru.

(3)   Revizuirea programelor operaționale nu necesită revizuirea deciziei Comisiei menționate la articolul 28 alineatul (3).

Articolul 34

Specificitatea fondurilor

(1)   Programele operaționale beneficiază de finanțare dintr-un singur fond, în absența dispozițiilor contrare ale alineatului (3).

(2)   Fără a aduce atingere derogărilor prevăzute de regulamentele specifice ale fondurilor, FEDER și FSE pot să finanțeze, în mod complementar și în limita a 10 % din creditele alocate de Comunitate fiecărei axe prioritare a unui program operațional, măsuri care intră sub incidența domeniului de intervenție al altui fond în cazul în care acestea sunt necesare pentru buna desfășurare a operațiunii și au o legătură directă cu aceasta din urmă.

(3)   În statele membre beneficiare de Fondul de coeziune, FEDER și Fondul de coeziune intervin în comun în favoarea programelor operaționale în materie de infrastructură de transport și de mediu, inclusiv pentru proiecte majore.

Articolul 35

Domeniu geografic

(1)   Programele operaționale prezentate în temeiul obiectivului de convergență sunt întocmite la nivelul geografic adecvat, de nivel cel puțin NUTS 2.

Programele operaționale prezentate în temeiul obiectivului de convergență la care contribuie Fondul de coeziune sunt întocmite la nivel național.

(2)   Programele operaționale prezentate în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă sunt întocmite la nivelul NUTS 1 sau NUTS 2, în conformitate cu sistemul instituțional propriu statului membru, pentru regiunile care beneficiază de o finanțare din FEDER, în absența deciziei contrare a Comisiei și a statului membru. Acestea sunt întocmite de statele membre la nivelul adecvat în cazul în care sunt finanțate din FSE.

(3)   Programele operaționale prezentate în temeiul obiectivului de cooperare teritorială europeană pentru cooperarea transfrontalieră sunt întocmite, în general, pe frontieră sau pe grup de frontiere într-o grupare adecvată de nivel NUTS 3, inclusiv zonele de tip enclavă. Programele operaționale prezentate în temeiul obiectivului de cooperare teritorială europeană pentru cooperarea transnațională sunt întocmite la nivelul fiecărei zone de cooperare transnațională. Programele de cooperare interregională și de schimb de experiență includ întregul teritoriu al Comunității.

Articolul 36

Participarea Băncii Europene de Investiții și a Fondului European de Investiții

(1)   BEI și FEI pot să participe, în conformitate cu normele prevăzute în statutul lor, la programarea intervenției fondurilor.

(2)   BEI și FEI pot să participe, la cererea statelor membre, la pregătirea cadrelor strategice naționale de referință și a programelor operaționale, precum și la măsurile privind elaborarea proiectelor, în special a proiectelor majore, la stabilirea finanțelor și la parteneriatele între sectorul public și cel privat. Statul membru, în acord cu BEI și FEI, poate să concentreze împrumuturile acordate asupra uneia sau mai multor priorități ale unui program operațional, în special în domeniile inovației și al economiei cunoașterii, a capitalului uman, a mediului și a proiectelor de infrastructură de bază.

(3)   Comisia poate să consulte BEI și FEI înaintea adoptării deciziei menționate la articolul 28 alineatul (3) și a programelor operaționale. Această consultare se referă în special la programele operaționale care conțin o listă indicativă cu proiecte majore sau programe care, dată fiind natura priorităților lor, ar putea să beneficieze de împrumuturi sau de alte tipuri de finanțare care implică piața.

(4)   Comisia, în cazul în care consideră că este util pentru evaluarea proiectelor majore, poate să invite BEI să analizeze calitatea tehnică a proiectelor respective și viabilitatea lor economică și financiară, în special în ceea ce privește instrumentele care intră sub incidența ingineriei financiare pentru a fi aplicate sau dezvoltate.

(5)   La aplicarea dispozițiilor prezentului articol, Comisia poate să acorde o subvenție BEI sau FEI.

CAPITOLUL II

Conținutul programării

Secțiunea 1

Programe operaționale

Articolul 37

Programe operaționale privind obiectivele de convergență și concurență regională, precum și ocuparea forței de muncă

(1)   Programele operaționale privind obiectivele de convergență și concurență regională, precum și ocuparea forței de muncă conțin:

(a)

o analiză a situației din zona sau din sectorul eligibil, ca puncte forte și puncte slabe și strategia întocmită pentru aceasta;

(b)

o justificare a priorităților stabilite pentru orientările strategice ale Comunității pentru coeziune, pentru cadrul strategic național de referință și pentru rezultatele evaluării ex ante menționate la articolul 48;

(c)

informații privind axele prioritare și obiectivele specifice ale acestora; obiectivele respective se cuantifică cu ajutorul unui număr limitat de indicatori ai realizării și ai rezultatelor, ținând seama de principiul proporționalității. Indicatorii respectivi permit măsurarea progreselor în comparație cu situația inițială și realizarea obiectivelor care aplică axele prioritare;

(d)

numai cu titlu informativ, o distribuire indicativă, pe categorii, a utilizării programate a contribuției fondurilor la programul operațional în conformitate cu normele de aplicare ale prezentului regulament adoptate de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (3);

(e)

un plan de finanțare care cuprinde două tabele:

(i)

un tabel de distribuire pe ani, în conformitate cu articolele 52, 53 și 54, a sumelor pachetului financiar total prevăzut pentru contribuția din fiecare fond. Planul respectiv de finanțare indică separat, în totalul contribuției anuale din fondurile structurale, creditele prevăzute pentru regiunile care beneficiază de susținere tranzitorie. Totalul contribuției fondurilor prevăzut anual este compatibil cu pachetul financiar aplicabil, ținând seama de reducerea prevăzută în anexa II punctul 6;

(ii)

un tabel cu suma pachetului financiar total al participării comunitare și al contrapartidelor naționale și al ratei de contribuție din fonduri pentru toată perioada de programare, pentru programul operațional și pentru fiecare axă prioritară. În cazul în care, în conformitate cu articolul 53, contrapartida națională constă în cheltuieli publice și private, tabelul prezintă distribuirea indicativă între sectorul public și cel privat. În cazul în care, în conformitate cu articolul 53, contrapartida națională constă în cheltuieli publice, tabelul prezintă suma participării publice naționale. Acesta indică cu titlu informativ participarea BEI și a altor instrumente financiare existente;

(f)

informațiile privind complementaritatea cu măsurile finanțate din FEADER și cele finanțate din FEP, în cazul în care acest lucru este pertinent;

(g)

dispozițiile de punere în aplicare a programului operațional, inclusiv:

(i)

desemnarea de către statul membru a tuturor entităților menționate la articolul 59 sau, în cazul în care statul membru a recurs la opțiunea prevăzută la articolul 74, desemnarea celorlalte organisme și proceduri în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 74;

(ii)

descrierea sistemelor de supraveghere și evaluare;

(iii)

informații privind organismul competent pentru primirea plăților de la Comisie și organismul sau organismele responsabile pentru execuția plăților către beneficiari;

(iv)

definirea procedurilor de mobilizare și de circulație a fluxurilor financiare pentru asigurarea transparenței;

(v)

elementele care asigură publicitatea programului operațional și informații despre acesta, precum cele menționate la articolul 69;

(vi)

descrierea modalităților convenite între Comisie și statul membru pentru schimbul datelor computerizate care permit să se îndeplinească cerințele în materie de plată, de supraveghere și de evaluare prevăzute de prezentul regulament;

(h)

lista indicativă a proiectelor majore în sensul articolului 39, a cărei prezentare se efectuează în perioada de programare pentru a fi aprobată de Comisie.

(2)   Programele operaționale finanțate din FEDER și din Fondul de coeziune pentru transporturi și mediu conțin o axă prioritară specifică pentru fiecare fond și un angajament specific al fondului.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, fiecare program operațional în cadrul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă conține justificarea concentrației tematice, geografice și financiare asupra priorităților, în conformitate cu articolul 5 din regulamentul menționat anterior și cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006.

(4)   Programele operaționale finanțate din FEDER conțin, în afară de aceasta, pentru obiectivele de convergență și de concurență regională și ocuparea forței de muncă:

(a)

informații privind abordarea aspectului dezvoltării urbane durabile, după caz;

(b)

axele prioritare specifice pentru măsurile finanțate în temeiul alocației suplimentare menționate la anexa II punctul 20, în programele operaționale de intervenție în regiunile ultraperiferice.

(5)   Programele operaționale incluse în una sau mai multe alocații specifice menționate de dispozițiile complementare din anexa II conțin informații cu privire la procedurile prevăzute pentru atribuirea acestor alocații specifice și garantarea supravegherii acesteia.

(6)   La inițiativa statului membru, programele operaționale finanțate din FEDER pot să conțină, de asemenea, pentru obiectivele de convergență și de concurență regională și ocuparea forței de muncă:

(a)

lista de orașe întocmită pentru abordarea aspectelor urbane și a procedurilor de subdelegare către autoritățile urbane, eventual prin intermediul unei subvenții globale;

(b)

măsurile pentru cooperarea interregională cu cel puțin o regiune sau cu autoritățile locale ale unui alt stat membru.

(7)   La inițiativa statului membru în cauză, programele operaționale finanțate din FSE pot să conțină, de asemenea, pentru obiectivele de convergență și de concurență regională și ocuparea forței de muncă, o abordare orizontală sau o axă prioritară specifică pentru măsurile interregionale și transnaționale care implică autoritățile naționale, regionale sau locale ale cel puțin unui alt stat membru.

Articolul 38

Programe operaționale privind obiectivul de cooperare teritorială europeană

Norme specifice pentru programele operaționale sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 în ceea ce privește programele operaționale în temeiul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

Secțiunea 2

Proiecte majore

Articolul 39

Conținut

FEDER și Fondul de coeziune pot să finanțeze, în cadrul unui program operațional, cheltuieli legate de o operațiune care include un ansamblu de lucrări, activități sau servicii destinată să îndeplinească prin ea însăși o funcție indivizibilă cu caracter economic sau tehnic precis, care urmărește obiective clar identificate și al cărei cost total depășește 25 de milioane EUR pentru mediu și 50 de milioane EUR pentru alte domenii (denumite în continuare „proiecte majore”).

Articolul 40

Informații prezentate Comisiei

Statul membru sau autoritatea de gestionare furnizează Comisiei următoarele informații privind proiectele majore:

(a)

informații privind organismul care va fi responsabil pentru punerea în aplicare;

(b)

informații privind natura investițiilor și descrierea lor, precum și pachetul financiar și localizarea sa;

(c)

rezultatele studiilor de fezabilitate;

(d)

un calendar de execuție și, în cazul în care perioada de aplicare a operațiunii în cauză ar trebui să fie mai mare decât perioada de programare, tranșele pentru care se cere o cofinanțare comunitară pe perioada de programare 2007-2013;

(e)

o analiză costuri-beneficii care conține o analiză a riscurilor, precum și impactul previzibil asupra sectorului în cauză și asupra situației socio-economice a statului membru și/sau a regiunii și, dacă este posibil, după caz, a altor regiuni din Comunitate;

(f)

o analiză a impactului asupra mediului;

(g)

justificarea participării publice;

(h)

planul de finanțare care conține suma totală a resurselor financiare prevăzute și suma prevăzută pentru contribuția din fonduri, a BEI, a FEI și din orice altă sursă de finanțare comunitară, inclusiv planul indicativ anual al contribuției financiare din FEDER sau din Fondul de coeziune pentru proiectul respectiv.

Comisia prevede orientări indicative privind metodologia care trebuie utilizată la punerea în aplicare a analizei costuri-beneficii prevăzute la litera (e), în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (2).

Articolul 41

Decizia Comisiei

(1)   Comisia evaluează proiectul major, consultându-se, după caz, cu experți externi, inclusiv cu BEI, pe baza informațiilor menționate la articolul 40, verificând coerența acestuia cu prioritățile programului operațional, contribuția la realizarea obiectivelor acestor priorități și coerența cu celelalte politici comunitare.

(2)   Comisia adoptă o decizie în termen de cel mult trei luni de la prezentarea unui proiect major de către statul membru sau autoritatea de gestionare, cu condiția ca prezentarea să fie în conformitate cu articolul 40. Decizia respectivă se referă la descrierea obiectului fizic, pe baza căruia se aplică rata de cofinanțare a axei prioritare, și la planul anual al contribuției financiare a FEDER sau a Fondului de coeziune.

(3)   În cazul în care Comisia refuză contribuția financiară a fondurilor la un proiect major, aceasta comunică motivele refuzului statului membru în termenele și cu condițiile stabilite la alineatul (2).

Secțiunea 3

Subvenție globală

Articolul 42

Dispoziții generale

(1)   Statul membru sau autoritatea de gestionare poate să încredințeze gestionarea și punerea în aplicare parțială a unui program operațional unuia sau mai multor organisme intermediare, desemnate de statul membru sau de autoritatea de gestionare, inclusiv de autoritățile locale, organismele de dezvoltare regională sau organizațiile neguvernamentale, în conformitate cu modalitățile prevăzute în convenția încheiată între statul membru sau autoritatea de gestionare și organismul respectiv.

Delegarea respectivă nu aduce atingere responsabilității financiare a autorității de gestionare și a statelor membre.

(2)   Organismul intermediar însărcinat cu gestionarea subvenției globale prezintă garanții de solvabilitate și de competență în domeniul în cauză, precum și în materie de gestionare administrativă și financiară. Ca normă generală, acesta își are sediul sau este reprezentat în regiunea sau regiunile incluse în programul operațional la momentul desemnării.

Articolul 43

Norme de aplicare

Convenția menționată la articolul 42 alineatul (1) precizează, în special:

(a)

tipurile de operațiuni care trebuie incluse în subvenția globală;

(b)

criteriile de reglementare a alegerii beneficiarilor;

(c)

ratele de intervenție din fonduri și modalitățile de efectuare a intervenției, inclusiv utilizarea dobânzii care poate să intervină;

(d)

modalitățile de asigurare a supravegherii, evaluării și controlului financiar al subvenției globale menționate la articolul 59 alineatul (1) în ceea ce privește autoritatea de gestionare, inclusiv modalitățile de recuperare a sumelor plătite necorespunzător și prezentarea conturilor;

(e)

după caz, recursul la o garanție financiară sau echivalentă, cu excepția cazului în care statul membru sau autoritatea de gestionare furnizează o astfel de garanție în conformitate cu structura instituțională a fiecărui stat membru.

Secțiunea 4

Inginerie financiară

Articolul 44

Instrumente care intră sub incidența ingineriei financiare

În cadrul unui program operațional, fondurile structurale pot să finanțeze cheltuielile pentru o operațiune care conține contribuții pentru susținerea instrumentelor care intră sub incidența ingineriei financiare în beneficiul întreprinderilor, în special al întreprinderilor mici și mijlocii, precum fondurile de capital de risc, de garanție și de împrumut, precum și fondurile de dezvoltare urbană durabilă, respectiv fondurile de investiții în parteneriate între sectorul public și cel privat și alte proiecte care fac parte dintr-un program integrat în favoarea dezvoltării urbane durabile.

În cazul în care astfel de operațiuni sunt organizate prin intermediul fondurilor de participare, respectiv prin fonduri instituite pentru a investi în mai multe fonduri de capital de risc, de garanție și de împrumut, precum și în fonduri de dezvoltare urbană durabilă, statul membru sau autoritatea de gestionare le pune în aplicare în una sau mai multe dintre formele următoare:

(a)

atribuirea unui contract public în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de achiziții publice;

(b)

în alte cazuri, în cazul în care acordul nu este un contract public de servicii în sensul legislației aplicabile în materie de achiziții publice, acordarea unei subvenții, definită în acest sens ca fiind o contribuție financiară directă sub formă de donație:

(i)

către BEI sau FEI sau

(ii)

către o instituție financiară fără cerere de oferte, în cazul în care acest lucru se realizează în conformitate cu un act cu putere de lege național compatibil cu tratatul.

Normele de aplicare ale prezentului regulament sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (3).

Secțiunea 5

Asistență tehnică

Articolul 45

Asistența tehnică la inițiativa Comisiei

(1)   La inițiativa și/sau pentru Comisie, fondurile pot să finanțeze, în limita a 0,25 % din alocația lor anuală respectivă, măsurile de pregătire, supraveghere, susținere administrativă și tehnică, evaluare, audit și control necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Aceste acțiuni conțin, în special:

(a)

o asistență pentru elaborarea și evaluarea proiectelor, inclusiv cu BEI prin intermediul unei subvenții sau al unei alte forme de cooperare, după caz;

(b)

studii legate de întocmirea orientărilor strategice ale Comunității pentru coeziune, a raportului Comisiei privind politica de coeziune și a raportului pe trei ani privind coeziunea;

(c)

evaluări, expertize, statistici și studii, în special cu caracter general privind funcționarea fondurilor, care pot să fie realizate, după caz, de către BEI sau FEI prin intermediul unei subvenții sau al altor forme de cooperare;

(d)

măsuri destinate partenerilor, beneficiarilor de intervenții din fonduri și publicului, inclusiv acțiuni de informare;

(e)

acțiuni de difuzare a informațiilor, de punere în rețea, de sensibilizare, de promovare a cooperării și de schimb de experiență pe întregul teritoriu al Comunității;

(f)

punerea în aplicare, exploatarea și interconectarea sistemelor informatice de gestiune, de supraveghere, de control și de evaluare;

(g)

îmbunătățirea metodelor de evaluare și schimbul de informații privind practicile în materie.

(2)   Comisia adoptă o decizie privind tipul de măsuri enumerate la alineatul (1) din prezentul articol, în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (2), în cazul în care se prevede o contribuție din FEDER sau din Fondul de coeziune.

(3)   Comisia adoptă o decizie privind tipul de acțiuni enumerate la alineatul (1) din prezentul articol, în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (2), după consultarea comitetului menționat la articolul 104, în cazul în care se prevede o contribuție din FSE.

Articolul 46

Asistența tehnică a statelor membre

(1)   La inițiativa statelor membre, fondurile pot să finanțeze măsurile de pregătire, gestionare, supraveghere, evaluare, informare și control al programelor operaționale, precum și măsurile care urmăresc consolidarea mijloacelor administrative necesare pentru punerea în aplicare a fondurilor în limitele următoarelor plafoane:

(a)

4 % din suma totală alocată în temeiul obiectivelor de convergență și de concurență regională și ocuparea forței de muncă;

(b)

6 % din suma totală alocată în temeiul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

(2)   Pentru fiecare din aceste trei obiective, măsurile de asistență tehnică se efectuează, în principiu, în limitele stabilite la alineatul (1), în cadrul fiecărui program operațional. Cu titlu complementar, astfel de măsuri pot să fie efectuate, parțial și sub rezerva limitelor generale în materie de asistență tehnică stabilite la alineatul (1), sub forma unui program operațional specific.

(3)   În cazul în care statul membru decide să desfășoare acțiuni de asistență tehnică în cadrul fiecărui program operațional, proporția din suma totală de cheltuieli aferente asistenței tehnice pentru fiecare program operațional nu depășește limitele stabilite la alineatul (1).

În acest caz, dacă acțiunile de asistență tehnică se pot desfășura, de asemenea, sub forma unui program operațional specific, suma totală a cheltuielilor aferente asistenței tehnice pentru un astfel de program specific nu are drept consecință depășirea limitelor stabilite la alineatul (1) pentru proporția totală din fondurile alocate asistenței tehnice.

TITLUL IV

EFICIENȚĂ

CAPITOLUL I

Evaluare

Articolul 47

Dispoziții generale

(1)   Evaluările urmăresc îmbunătățirea calității, eficienței și coerenței intervenției din fonduri, precum și a strategiei și a punerii în aplicare a programelor operaționale, în ceea ce privește problemele structurale specifice ale statelor membre și ale regiunilor în cauză, ținând seama de obiectivul de dezvoltare durabilă și de dispozițiile legislative comunitare pertinente în materie de impact asupra mediului și de evaluarea strategică de mediu.

(2)   Evaluările pot fi de natură strategică, pentru a studia evoluția unui program sau a unui grup de programe comparativ cu prioritățile comunitare și naționale. Ele pot fi de natură operațională, pentru a susține supravegherea unui program operațional. Acestea au loc înainte, pe parcursul și după perioada de programare.

(3)   Evaluările se efectuează, după caz, sub supravegherea statului membru sau a Comisiei, cu respectarea principiului proporționalității enunțat la articolul 13.

Evaluările se efectuează de către experți sau organisme, interne sau externe, independente din punct de vedere funcțional de autoritățile menționate la articolul 59 literele (b) și (c). Rezultatele lor se fac publice în conformitate cu normele aplicabile în materie de acces la documente.

(4)   Evaluările sunt finanțate din bugetul prevăzut pentru asistență tehnică.

(5)   Comisia furnizează orientările indicative privind metodele de evaluare, inclusiv standardele calitative, în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (2).

Articolul 48

Responsabilitățile statelor membre

(1)   Statele membre dețin mijloacele necesare pentru efectuarea evaluărilor, organizarea producției și a colectării datelor necesare și utilizează diferitele tipuri de informații furnizate de sistemele de supraveghere.

Acestea pot, în afară de aceasta, să elaboreze, după caz, în cadrul obiectivului de convergență, în conformitate cu principiul proporționalității enunțat la articolul 13, un plan de evaluare care să specifice în mod indicativ activitățile de evaluare care trebuie realizate în diferitele etape ale procesului de aplicare.

(2)   Statele membre efectuează o evaluare ex ante pentru fiecare program operațional separat în temeiul obiectivului de convergență. În cazuri justificate în mod corespunzător, ținând seama de principiul proporționalității enunțat la articolul 13 și după cum s-a convenit între Comisie și statul membru, statele membre pot să efectueze o evaluare ex ante pentru mai mult decât un program operațional.

Pentru obiectivul de concurență și ocuparea forței de muncă, statele membre efectuează o evaluare ex ante pentru toate programele operaționale, fie o evaluare pentru fiecare fond, fie o evaluare pentru fiecare prioritate sau o evaluare pentru fiecare program operațional.

Pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, statele membre efectuează împreună o evaluare ex ante fie pentru fiecare dintre programele operaționale, fie pentru toate programele respective.

Evaluările ex ante se efectuează sub responsabilitatea autorității însărcinate cu întocmirea documentelor de programare.

Evaluările ex ante urmăresc optimizarea alocării resurselor bugetare în temeiul programelor operaționale și îmbunătățirea calității programării. Evaluările identifică și evaluează disparitățile, lacunele și potențialul de dezvoltare, obiectivele care trebuie realizate, rezultatele preconizate, obiectivele cuantificate, coerența, după caz, a strategiei propuse pentru o regiune, valoarea adăugată comunitară, gradul de integrare a priorităților Comunității, concluziile programării precedente și calitatea procedurilor de aplicare, de supraveghere, de evaluare și de gestiune financiară.

(3)   Pe parcursul perioadei de programare, statele membre efectuează evaluări legate de supravegherea programelor operaționale, în special în cazul în care rezultatele lor diferă semnificativ de obiectivul prevăzut inițial sau se prezintă propuneri pentru revizuirea programelor operaționale în conformitate cu articolul 33. Rezultatele acestor evaluări se transmit Comitetului de supraveghere a programului operațional și Comisiei.

Articolul 49

Responsabilitățile Comisiei

(1)   Comisia poate să efectueze evaluări strategice.

(2)   Comisia poate să efectueze, din proprie inițiativă sau în parteneriat cu statul membru în cauză, evaluări legate de supravegherea programelor operaționale în cazul în care rezultatele lor diferă semnificativ de obiectivele prevăzute inițial. Rezultatele acestor evaluări se transmit Comitetului de supraveghere a programului operațional.

(3)   Comisia efectuează o evaluare ex post pentru fiecare obiectiv, în strânsă colaborare cu statul membru și autoritățile de gestionare.

Evaluarea respectivă include toate programele operaționale în temeiul fiecărui obiectiv și examinează gradul de utilizare a resurselor, eficacitatea și eficiența programării fondurilor, precum și impactul socio-economic.

Evaluarea respectivă se efectuează pentru fiecare dintre obiective și urmărește obținerea unor concluzii privind politica de coeziune economică și socială.

Evaluarea respectivă revizuiește factorii care contribuie la succesul sau la eșecul aplicării programelor operaționale și identifică bunele practici.

Evaluarea ex post se finalizează până la 31 decembrie 2015.

CAPITOLUL II

Rezerve

Articolul 50

Rezerva națională de performanță

(1)   Din proprie inițiativă, un stat membru poate să decidă crearea unei rezerve naționale de performanță pentru fiecare dintre obiectivele de convergență și de concurență regională și ocuparea forței de muncă sau pentru amândouă, alocând 3 % din alocația sa totală pentru fiecare obiectiv.

(2)   În cazul în care un stat membru a decis să creeze o astfel de rezervă, acesta apreciază performanța programelor sale operaționale în temeiul fiecărui obiectiv până la 30 iunie 2011.

(3)   Până la 31 decembrie 2011, pe baza propunerilor fiecărui stat membru în cauză și în strânsă consultare cu acesta din urmă, Comisia atribuie rezerva națională de performanță.

Articolul 51

Rezerva națională de urgență

Din proprie inițiativă, un stat membru poate să rezerve 1 % din contribuția anuală din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență și 3 % din contribuția anuală din fondurile structurale în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă pentru a face față crizelor sectoriale sau locale care intervin în mod inopinat, în urma unei restructurări economice și sociale sau în urma deschiderii comerciale.

Statul membru poate să aloce rezerva destinată fiecărui obiectiv pentru un program național specific sau în cadrul programelor operaționale.

TITLUL V

CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ DIN FONDURI

CAPITOLUL I

Contribuția din fonduri

Articolul 52

Modularea ratelor de contribuție

Contribuția din fonduri se poate modula în funcție de următoarele criterii:

(a)

gravitatea problemelor specifice, în special economice, sociale și teritoriale;

(b)

interesul pe care fiecare axă prioritară îl prezintă pentru prioritățile Comunității în temeiul definiției din orientările strategice ale Comunității pentru coeziune, precum și pentru prioritățile naționale și regionale;

(c)

protecția și ameliorarea mediului, în special prin aplicarea principiilor de precauție, de măsuri preventive și a principiului „poluatorul plătește”;

(d)

rata de mobilizare a fondurilor private, mai ales în contextul parteneriatelor între sectorul public și cel privat, în domeniile în cauză;

(e)

includerea cooperării interregionale menționate la articolul 37 alineatul (6) litera (b), în temeiul obiectivelor de convergență și de concurență regională și ocuparea forței de muncă;

(f)

în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă, includerea zonelor cu probleme geografice sau naturale, definite după cum urmează:

(i)

statele membre insulare eligibile pentru Fondul de coeziune și celelalte insule, cu excepția celor în care se situează capitala unui stat membru sau care au o legătură permanentă cu continentul;

(ii)

zonele de munte astfel cum sunt definite prin legislația internă a statului membru;

(iii)

zonele cu densitate slabă (mai puțin de 50 de locuitori pe km2) și foarte slabă (mai puțin de 8 de locuitori pe km2) a populației;

(iv)

zonele care au fost frontiere externe ale Comunității până la 30 aprilie 2004 și care au încetat să fie frontiere după data respectivă.

Articolul 53

Contribuția din fonduri

(1)   Contribuția din fonduri la nivelul programului operațional se calculează în funcție:

(a)

fie de totalul cheltuielilor eligibile, publice și private;

(b)

fie de cheltuielile publice eligibile.

(2)   Contribuția din fonduri la nivelul programului operațional în temeiul obiectivelor de convergență și de concurență regională și ocuparea forței de muncă face obiectul plafoanelor menționate în anexa III.

(3)   Pentru programele operaționale în temeiul obiectivului de cooperare teritorială europeană pentru care cel puțin un participant face parte din statele membre al căror produs intern brut (PIB) mediu pe cap de locuitor, între 2001 și 2003, era mai mic de 85 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri pentru aceeași perioadă, contribuția din FEDER nu poate fi mai mare de 85 % din totalul cheltuielilor eligibile. Pentru toate celelalte programe operaționale, contribuția din FEDER nu poate fi mai mare de 75 % din totalul cheltuielilor publice eligibile cofinanțate din FEDER.

(4)   Contribuția fondurilor la nivelul axei prioritare nu face obiectul plafoanelor menționate la alineatul (3) și în anexa III. Cu toate acestea, contribuția este stabilită astfel încât suma maximă a contribuției fondurilor și pragul maxim de contribuție pe fond stabilite la nivelul programului operațional să fie respectate.

(5)   Pentru programele operaționale cofinanțate:

(a)

din FEDER și din Fondul de coeziune sau

(b)

din alocația suplimentară pentru regiunile ultraperiferice prevăzută în anexa II, din FEDER și/sau Fondul de coeziune,

decizia de adoptare a unui program operațional stabilește rata maximă și suma maximă a contribuției separat pentru fiecare fond și alocație.

(6)   Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional stabilește pragul maxim al contribuției fondurilor pentru fiecare program operațional și pentru fiecare axă prioritară. Decizia distinge creditele alocate regiunilor care beneficiază de o susținere tranzitorie.

Articolul 54

Alte dispoziții

(1)   Contribuția din fonduri pentru fiecare axă prioritară nu poate fi mai mică de 20 % din cheltuielile publice eligibile.

(2)   Acțiunile de asistență tehnică aplicate la inițiativa sau în numele Comisiei se pot finanța în procent de 100 %.

(3)   Pe parcursul perioadei de eligibilitate menționate la articolul 56 alineatul (1):

(a)

o axă prioritară poate beneficia de intervenția dintr-un singur fond și în temeiul unui singur obiectiv în același timp;

(b)

o operațiune poate beneficia de intervenția dintr-un fond în temeiul unui singur obiectiv în același timp;

(c)

o operațiune nu poate beneficia de o intervenție dintr-un fond mai mare decât totalul cheltuielilor publice acordate.

(4)   Pentru ajutoarele acordate de state întreprinderilor în sensul articolului 87 din tratat, ajutoarele publice acordate în temeiul programelor operaționale respectă plafoanele stabilite în materie de ajutoare de stat.

(5)   O cheltuială cofinanțată din fonduri nu poate să beneficieze de intervenția unui alt instrument financiar comunitar.

CAPITOLUL II

Proiecte generatoare de venituri

Articolul 55

Proiecte generatoare de venituri

(1)   În sensul prezentului regulament, se înțelege prin „proiect generator de venituri” orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăți.

(2)   Cheltuielile eligibile legate de un proiect generator de venituri nu depășesc valoarea reală a costului de investiție cu deducerea valorii reale a veniturilor nete în urma investiției pe parcursul unei perioade de referință determinate pentru:

(a)

investițiile într-o infrastructură sau

(b)

alte proiecte pentru care este posibil să se estimeze obiectiv veniturile în prealabil.

În cazul în care costul de investiție nu este integral eligibil pentru o cofinanțare, veniturile nete sunt alocate pe o bază proporțională părților eligibile din costul de investiție și celor neeligibile.

Pentru acest calcul, autoritatea de gestionare ține seama de perioada de referință adecvată pentru categoria de investiție în cauză, categoria proiectului, rentabilitatea preconizată în mod normal, ținând seama de categoria de investiții în cauză, de aplicarea principiului „poluatorul plătește” și, după caz, de considerații de echitate legate de prosperitatea relativă a statului membru respectiv.

(3)   În cazul în care nu este posibil să se estimeze în prealabil și în mod obiectiv veniturile generate în cei cinci ani care urmează încheierii unei operațiuni, se deduc cheltuielile declarate Comisiei. Deducerea este realizată de autoritatea de certificare până la încheierea parțială sau finală a programului operațional. Cererea de plată a soldului final se corectează în consecință.

(4)   În cazul în care, după trei ani de la încheierea programului operațional, se stabilește că o operațiune a generat venituri de care nu s-a ținut seama în temeiul alineatelor (2) și (3), acestea se varsă la bugetul general al Uniunii Europene proporțional cu contribuția din fonduri.

(5)   Fără a aduce atingere obligațiilor care le revin în temeiul articolului 70 alineatul (1), statele membre pot să adopte proceduri proporționale cu sumele în cauză pentru supravegherea veniturilor generate din operațiuni al căror cost total este mai mic de 200 000 EUR.

(6)   Prezentul articol nu se aplică proiectelor care intră sub incidența normelor în materie de ajutoare de stat în sensul articolului 87 din tratat.

CAPITOLUL III

Eligibilitatea cheltuielilor

Articolul 56

Eligibilitatea cheltuielilor

(1)   O cheltuială, inclusiv pentru proiecte majore, este eligibilă pentru o contribuție din fonduri în cazul în care a fost plătită efectiv la data la care programele operaționale au fost prezentate Comisiei sau la 1 ianuarie 2007, în cazul în care data respectivă este anterioară primei date și la 31 decembrie 2015. Operațiunile nu trebuie încheiate înaintea datei la care începe eligibilitatea.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), contribuțiile în natură, costurile de amortizare și cheltuielile generale pot fi tratate ca și cheltuieli plătite de beneficiari la aplicarea operațiunilor, în următoarele condiții:

(a)

normele de eligibilitate stabilite în temeiul alineatului (4) prevăd eligibilitatea acestor cheltuieli;

(b)

valoarea cheltuielii este justificată prin documente contabile cu valoare de dovadă echivalentă facturilor;

(c)

în cazul unor contribuții în natură, cofinanțarea din fonduri nu depășește totalul cheltuielilor eligibile prin excluderea valorii contribuțiilor respective.

(3)   O cheltuială nu este eligibilă pentru contribuția dintr-un fond decât dacă s-a efectuat pentru operațiuni decise de autoritatea de gestionare a programului operațional în cauză sau sub supravegherea acesteia, în conformitate cu criterii stabilite de comitetul de supraveghere.

O nouă cheltuială, adăugată la revizuirea unui program operațional menționată la articolul 33, este eligibilă de la data la care cererea de revizuire a programului operațional se prezintă Comisiei.

(4)   Normele de eligibilitate a cheltuielilor sunt stabilite la nivel național, sub rezerva excepțiilor prevăzute de regulamentele specifice fiecărui fond. Normele respective se referă la integralitatea cheltuielilor declarate în temeiul programelor operaționale.

(5)   Prezentul articol nu aduce atingere cheltuielilor menționate la articolul 45.

CAPITOLUL IV

Perenitatea operațiunilor

Articolul 57

Perenitatea operațiunilor

(1)   Statul membru sau autoritatea de gestionare se asigură că toate contribuțiile din fonduri se atribuie operațiunii numai în cazul în care, în termen de cinci ani de la încheierea acesteia sau de trei ani în statele membre care au optat pentru reducerea termenului respectiv pentru menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri, operațiunea cofinanțată nu a fost afectată de nici o modificare importantă:

(a)

care să îi afecteze natura sau condițiile de aplicare sau să confere un avantaj inadecvat unei întreprinderi sau unui organism public și

(b)

care rezultă dintr-o schimbare în natura proprietății unui element de infrastructură sau din încetarea unei activități de producție.

(2)   Statul membru și autoritatea de gestionare informează Comisia în raportul final de execuție menționat la articolul 67 cu privire la orice modificare menționată la alineatul (1). Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta.

(3)   Sumele plătite în mod necuvenit se recuperează în conformitate cu articolele 98-102.

(4)   Statele membre și Comisia se asigură că întreprinderile care fac sau au făcut obiectul unei proceduri de recuperare în conformitate cu dispozițiile alineatului (3) în urma transferului unei activități productive într-un stat membru sau către un alt stat membru nu beneficiază de o contribuție din fonduri.

TITLUL VI

GESTIONARE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL

CAPITOLUL I

Sisteme de gestionare și de control

Articolul 58

Principii generale ale sistemelor de gestionare și de control

Sistemele de gestionare și de control ale programelor operaționale aplicate de statele membre prevăd:

(a)

definiția funcțiilor organismelor care au responsabilitatea gestiunii, controlului și repartizării funcțiilor în interiorul fiecărui organism;

(b)

respectarea principiului de separare a funcțiilor între aceste organisme și în interiorul fiecăruia dintre ele;

(c)

proceduri pentru asigurarea corectitudinii și regularității cheltuielilor declarate în cadrul programului operațional;

(d)

sisteme de contabilitate, supraveghere și informare financiară fiabile și informatizate;

(e)

un sistem de comunicare a informațiilor și de supraveghere în cazul în care organismul responsabil încredințează îndeplinirea atribuțiilor unui alt organism;

(f)

dispoziții privind auditul funcționării sistemelor;

(g)

sisteme și proceduri care garantează o pistă de audit adecvată;

(h)

proceduri de comunicare a informațiilor și de supraveghere pentru neregularitățile și recuperarea sumelor plătite în mod necorespunzător.

Articolul 59

Desemnarea autorităților

(1)   Pentru fiecare program operațional, statul membru desemnează:

(a)

o autoritate de gestionare: o autoritate publică sau un organism public sau privat național, regional sau local desemnat de statul membru pentru gestionarea programului operațional;

(b)

o autoritate de certificare: o autoritate publică sau un organism public sau privat național, regional sau local desemnat de statul membru pentru certificarea cheltuielilor și cererilor de plată înainte de trimiterea acestora la Comisie;

(c)

o autoritate de audit: o autoritate publică sau un organism public sau privat național, regional sau local, independent de autoritatea de gestionare și de autoritatea de certificare din punct de vedere funcțional, desemnat de statul membru pentru fiecare program operațional și însărcinat cu verificarea funcționării eficiente a sistemului de gestionare și de control.

Aceeași autoritate poate fi desemnată pentru mai multe programe operaționale.

(2)   Statul membru poate să desemneze unul sau mai multe organisme intermediare pentru realizarea integrală sau parțială a atribuțiilor autorității de gestionare sau ale autorității de certificare sub supravegherea autorității respective.

(3)   Statul membru adoptă norme care reglementează raporturile sale cu autoritățile menționate la alineatul (1) și raporturile acestora cu Comisia.

Fără a aduce atingere dispozițiilor prezentului regulament, statul membru definește relațiile mutuale dintre autoritățile menționate la alineatul (1) care își îndeplinesc sarcinile în conformitate cu sistemele instituționale și financiare din statul membru în cauză.

(4)   Sub rezerva articolului 58 litera (b), unele autorități sau toate autoritățile menționate la alineatul (1) pot face parte din același organism.

(5)   Normele specifice de gestionare și de control sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 pentru programele operaționale în temeiul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

(6)   Comisia adoptă normele de aplicare ale articolelor 60, 61 și 62 în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (3).

Articolul 60

Funcțiile autorității de gestionare

Autoritatea de gestionare este însărcinată cu gestionarea și aplicarea programului operațional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, în special:

(a)

să se asigure că operațiunile sunt selecționate în vederea finanțării în conformitate cu criterii aplicabile programului operațional și că sunt conforme, pe toată durata execuției lor, cu normele comunitare și interne aplicabile;

(b)

să verifice furnizarea de produse și de servicii confinanțate și să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv și că sunt în conformitate cu normele comunitare și interne; verificările efectuate la fața locului cu privire la operațiuni pot avea loc prin sondaj, în conformitate cu normele adoptate de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (3);

(c)

să se asigure că există un sistem de înregistrare și de depozitare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operațiune în cadrul programului operațional și că sunt colectate datele privind punerea în aplicare, necesare pentru gestiunea financiară, supraveghere, verificări, audituri și evaluare;

(d)

să se asigure că beneficiarii și alte organisme care participă la punerea în aplicare a operațiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile privind operațiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naționale;

(e)

să se asigure că evaluările programelor operaționale menționate la articolul 48 alineatul (3) se efectuează în conformitate cu articolul 47;

(f)

să stabilească proceduri pentru păstrarea, în conformitate cu articolul 90, a tuturor documentelor privind cheltuielile și auditurile necesare pentru a se garanta o pistă de audit adecvată;

(g)

să se asigure că autoritatea de certificare primește toate informațiile necesare privind procedurile urmărite și verificările efectuate în comparație cu cheltuielile în sensul certificării;

(h)

să orienteze lucrările comitetului de supraveghere și să transmită acestuia documentele care permit o supraveghere calitativă a aplicării programului operațional în ceea ce privește obiectivele sale specifice;

(i)

să întocmească și, după aprobarea comitetului de supraveghere, să prezinte Comisiei raportul anual și raportul final de execuție;

(j)

să se asigure cu privire la respectarea obligațiilor în materie de informare și de publicitate menționate la articolul 69;

(k)

să transmită Comisiei elementele care permit evaluarea proiectelor majore.

Articolul 61

Funcțiile autorității de certificare

Autoritatea de certificare a unui program operațional este însărcinată, în special, cu:

(a)

stabilirea și transmiterea către Comisie a declarațiilor certificate de cheltuieli și a cererilor de plată;

(b)

certificarea faptului că:

(i)

declarația cheltuielilor este exactă, este efectuată pe baza unor sisteme de contabilitate fiabile și a unor documente justificative care pot fi verificate;

(ii)

cheltuielile declarate sunt conforme cu normele comunitare și interne aplicabile și au fost suportate pentru operațiunile selecționate pentru finanțare în conformitate cu criteriile aplicabile programului și normelor comunitare și interne aplicabile;

(c)

asigurarea, în sensul certificării, a faptului că a primit informațiile adecvate din partea autorității de gestionare privind procedurile urmate și verificările efectuate în comparație cu cheltuielile care se regăsesc în declarațiile de cheltuieli;

(d)

luarea în considerare, în sensul certificării, a rezultatelor tuturor auditurilor și controalelor efectuate de autoritatea de audit sau sub supravegherea acesteia;

(e)

păstrarea unei contabilități informatizate a cheltuielilor declarate Comisiei;

(f)

păstrarea unei contabilități a sumelor care trebuie recuperate și a sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției la o operațiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul general al Uniunii Europene, înainte de încheierea programului operațional, prin înregistrare în următoarea declarație de cheltuieli.

Articolul 62

Funcțiile autorității de audit

(1)   Autoritatea de audit a unui program operațional este însărcinată, în special:

(a)

să se asigure că se efectuează audituri în vederea verificării funcționării eficiente a sistemului de gestiune și a controlului programului operațional;

(b)

să se asigure că se efectuează controale ale operațiunilor pe baza unui eșantion adecvat pentru a se verifica cheltuielile declarate;

(c)

să prezinte Comisiei, în cele nouă luni care urmează aprobării programului operațional, o strategie de audit care să includă organismele care procedează la auditurile și controalele menționate la literele (a) și (b), metodologia care trebuie utilizată, metoda de eșantionare pentru controalele operațiunilor și planificarea indicativă a auditurilor și controalelor pentru garantarea faptului că principalele organisme sunt controlate și că auditurile și controalele se repartizează în mod regulat pe parcursul întregii perioade de programare.

În cazul în care se aplică un sistem comun mai multor programe operaționale, se poate prezenta o strategie unică de audit;

(d)

până la data de 31 decembrie a fiecărui an, din 2008 până în 2015:

(i)

să prezinte Comisiei un raport anual de control care să prezinte rezultatele auditurilor și controalelor realizate pe parcursul perioadei precedente de douăsprezece luni care se încheie la data de 30 iunie a anului în cauză în conformitate cu strategia de audit a programului operațional și care să indice eventualele lacune constatate în sistemele de gestionare și de control ale programului. Primul raport trebuie prezentat până la 31 decembrie 2008 și cuprinde perioada de la 1 ianuarie 2007 până a 30 iunie 2008. Informațiile privind auditurile și controalele realizate după 1 iulie 2015 se includ în raportul de control final, susținute de declarația de încheiere menționată la litera (e);

(ii)

să formuleze un aviz, pe baza controalelor și a auditurilor care au fost efectuate sub supravegherea sa, indicând dacă sistemul de gestionare și de control funcționează eficient, astfel încât să confirme în mod satisfăcător că declarațiile de cheltuieli prezentate Comisiei sunt corecte și, prin urmare, că tranzacțiile adiacente sunt legale și regulamentare;

(iii)

să prezinte, după caz, în temeiul articolului 88, o declarație de încheiere parțială care să evalueze legalitatea și regularitatea respectivelor cheltuieli.

În cazul în care se aplică un sistem comun mai multor programe operaționale, informațiile menționate la punctul (i) pot fi reluate într-un raport unic, iar avizul și declarația menționate la punctele (ii) și (iii) pot include toate programele operaționale în cauză;

(e)

să prezinte Comisiei, până la 31 martie 2017, o declarație de încheiere care să evalueze valabilitatea cererii de plată a soldului, precum și legalitatea și regularitatea tranzacțiilor adiacente reglementate de declarația finală de cheltuieli, precum și un raport de control final.

(2)   Autoritatea de audit se asigură că lucrările de audit și control respectă standardele de audit recunoscute la nivel internațional.

(3)   În cazul în care auditurile și controalele menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) sunt efectuate de un alt organism decât autoritatea de audit, aceasta din urmă se asigură că organismul respectiv dispune de independența funcțională necesară.

(4)   Comisia își transmite observațiile privind strategia de audit prezentată în temeiul alineatului (1) litera (c) în termen de cel mult trei luni de la primire. În absența observațiilor în acest termen, strategia se consideră acceptată.

CAPITOLUL II

SUPRAVEGHERE

Articolul 63

Comitetul de supraveghere

(1)   Statul membru instituie câte un comitet de supraveghere pentru fiecare program operațional, în acord cu autoritatea de gestionare, în termen de cel mult trei luni de la data notificării statului membru cu privire la decizia de aprobare a programului operațional. Se poate înființa un comitet de supraveghere unic pentru mai multe programe operaționale.

(2)   Fiecare comitet de supraveghere își stabilește regulamentul de procedură în cadrul instituțional, juridic și financiar al statului membru în cauză și îl adoptă în acord cu autoritatea de gestionare pentru a-și exercita atribuțiile în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 64

Structură

(1)   Comitetul de supraveghere este prezidat de un reprezentant al statului membru sau al autorității de gestionare.

Structura sa este stabilită de statul membru, în acord cu autoritatea de gestionare.

(2)   Din proprie inițiativă sau la cererea comitetului de supraveghere, un reprezentant al Comisiei participă la lucrările comitetului de supraveghere cu titlu consultativ. Un reprezentant al BEI sau FEI poate să participe la lucrări cu titlu consultativ pentru programele operaționale la care contribuie BEI sau FEI.

Articolul 65

Misiuni

Comitetul de supraveghere se asigură cu privire la eficiența și calitatea aplicării programului operațional, în conformitate cu următoarele dispoziții:

(a)

examinează și aprobă, în cele șase luni care urmează aprobării programului operațional, criteriile de selecție ale operațiunilor finanțate și aprobă orice revizuire a acestor criterii în funcție de necesitățile de programare;

(b)

evaluează periodic progresele realizate pentru atingerea obiectivelor specifice ale programului operațional pe baza documentelor prezentate de către autoritatea de gestionare;

(c)

examinează rezultatele aplicării, în special realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare axă prioritară, precum și evaluările menționate la articolul 48 alineatul (3);

(d)

examinează și aprobă raportul anual și raportul final de execuție menționate la articolul 67;

(e)

este informat despre raportul anual de control sau despre partea din raport privind programul operațional în cauză și despre eventualele observații pertinente ale Comisiei în urma examinării acestui raport sau în ceea ce privește partea respectivă din raport;

(f)

poate să propună autorității de gestionare orice revizuire sau orice examinare a programului operațional de natură să permită atingerea obiectivelor fondurilor definite la articolul 3 sau să îmbunătățească gestiunea sa, inclusiv cea financiară;

(g)

examinează și aprobă orice propunere de modificare a conținutului deciziei Comisiei privind contribuția din fonduri.

Articolul 66

Modalități de supraveghere

(1)   Autoritatea de gestionare și comitetul de supraveghere se asigură cu privire la calitatea aplicării programului operațional.

(2)   Autoritatea de gestionare și comitetul de supraveghere asigură supravegherea prin intermediul indicatorilor financiari și a celor menționați la articolul 37 alineatul (1) litera (c) definiți în programul operațional.

După caz, statisticile sunt împărțite pe sexe și pe mărimea întreprinderilor beneficiare.

(3)   Schimburile de date în acest scop dintre Comisie și statele membre se realizează în mod electronic, în conformitate cu normele de aplicare a prezentului regulament adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 103 alineatul (3).

Articolul 67

Raport anual și raport final de punere în aplicare

(1)   Pentru prima dată în 2008 și până la data de 30 iunie a fiecărui an, autoritatea de gestionare transmite Comisiei un raport anual și, până la 31 martie 2017, un raport final de execuție a programului operațional.

(2)   Rapoartele menționate la alineatul (1) conțin următoarele elemente, care permit înțelegerea clară a punerii în aplicare a programului operațional:

(a)

progresele efectuate în punerea în aplicare a programului operațional și a axelor prioritare în raport cu obiectivele lor specifice verificabile, efectuând, după caz, o cuantificare, utilizându-se indicatorii menționați la articolul 37 alineatul (1) litera (c) la nivelul axei prioritare;

(b)

execuția financiară a programului operațional prezentând, pentru fiecare axă prioritară:

(i)

evidența cheltuielilor plătite de beneficiar, incluse în cererile de plată adresate autorității de gestionare și participarea publică corespunzătoare;

(ii)

evidența cheltuielilor totale primite de Comisie și evaluarea în cifre a indicatorilor financiari menționați la articolul 66 alineatul (2) și

(iii)

evidența cheltuielilor plătite de organismul responsabil de execuția plăților către beneficiari.

După caz, execuția financiară în zonele care beneficiază de o susținere tranzitorie se prezintă în mod distinct pentru fiecare program operațional;

(c)

numai cu titlu informativ, distribuirea indicativă a fondurilor pe categorii, în conformitate cu normele de aplicare adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 103 alineatul (3);

(d)

dispozițiile adoptate de autoritatea de gestionare sau de comitetul de supraveghere pentru asigurarea calității și eficienței punerii în aplicare, în special:

(i)

măsurile de supraveghere și de evaluare, inclusiv modalitățile de colectare a datelor;

(ii)

o sinteză a problemelor importante care pot apărea în punerea în aplicare a programului operațional și eventualele măsuri adoptate, inclusiv, după caz, răspunsurile la observațiile prezentate în temeiul articolului 68 alineatul (2);

(iii)

utilizarea asistenței tehnice;

(e)

dispozițiile adoptate pentru asigurarea informării și a publicității în ceea ce privește programul operațional;

(f)

informații privind problemele importante de respectare a dreptului comunitar apărute la aplicarea programului operațional, precum și măsurile de remediere a acestora;

(g)

după caz, avansul și finanțarea proiectelor majore;

(h)

utilizarea fondurilor obținute dintr-o anulare menționată la articolul 98 alineatul (2), pentru autoritatea de gestionare sau o altă autoritate publică pe parcursul perioadei de punere în aplicare a programului operațional;

(i)

cazul în care s-a detectat o modificare importantă în sensul articolului 57.

Amploarea informațiilor transmise Comisiei este proporțională cu valoarea totală a cheltuielilor publice din programul operațional în cauză. După caz, aceste informații pot fi furnizate sub formă sintetică.

Informațiile menționate la literele (d), (g), (h) și (i) nu se furnizează în cazul în care nu a avut loc nici o modificare importantă de la raportul precedent.

(3)   Rapoartele menționate la alineatul (1) se primesc în cazul în care conțin toate elementele adecvate enumerate la alineatul (2). Comisia dispune de un termen de zece zile lucrătoare de la data primirii pentru a informa statul membru dacă raportul este admisibil.

(4)   Comisia dispune de două luni, de la data primirii, pentru a informa statul membru despre avizul său privind conținutul unui raport anual de execuție admisibil transmis de către autoritatea de gestionare. Pentru raportul final al programului operațional, acest termen este de maximum cinci luni de la data primirii raportului admisibil. În cazul în care Comisia nu răspunde în termenul stabilit, raportul se consideră acceptat.

Articolul 68

Examinarea anuală a programelor

(1)   În urma prezentării raportului anual de execuție menționat la articolul 67, Comisia și autoritatea de gestionare examinează progresele realizate în punerea în aplicare a programului operațional, principalele rezultate ale anului precedent, execuția financiară, precum și alte aspecte care urmăresc îmbunătățirea punerii în aplicare.

Aspectele privind funcționarea sistemului de gestionare și control descrise în ultimul raport anual de control menționat la articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (i) se pot examina la rândul lor.

(2)   În urma examinării menționate la alineatul (1), Comisia poate adresa observații statului membru și autorității de gestionare, care informează comitetul de supraveghere. Statul membru informează Comisia despre urmările acestor observații.

(3)   În cazul în care evaluările ex post ale intervențiilor din perioada de programare 2000-2006 sunt, după caz, disponibile, rezultatele lor globale pot fi examinate cu ocazia următoarei examinări anuale.

CAPITOLUL III

INFORMARE și publicitate

Articolul 69

Informare și publicitate

(1)   Statul membru și autoritatea de gestionare pentru programul operațional furnizează informații privind operațiunile și programele care fac obiectul unei cofinanțări, a căror publicitate o asigură. Informațiile respective sunt destinate cetățenilor Uniunii Europene și beneficiarilor în scopul punerii în valoare a rolului Comunității și al asigurării transparenței în ceea ce privește intervenția din fonduri.

Comisia adoptă normele de aplicare a prezentului articol în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 103 alineatul (3).

(2)   Autoritatea de gestionare a programului operațional este însărcinată să asigure publicitatea în conformitate cu normele de aplicare a prezentului regulament adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 103 alineatul (3).

CAPITOLUL IV

Responsabilitățile statelor membre și ale Comisiei

Secțiunea 1

Responsabilitățile statelor membre

Articolul 70

Gestionare și control

(1)   Statele membre își asumă responsabilitatea gestionării și controlului programelor operaționale, în special prin următoarele măsuri:

(a)

se asigură că sistemele de gestionare și de control al programelor operaționale sunt stabilite în conformitate cu articolele 58-62 și că funcționează eficient;

(b)

previn, detectează și corectează neregularitățile și recuperează sumele plătite în mod necorespunzător, însoțite, după caz, de dobânzile de întârziere. Aceștia le notifică Comisiei și informează Comisia cu privire la evoluția procedurilor administrative și legale.

(2)   În cazul în care sumele plătite în mod necuvenit unui beneficiar nu pot fi recuperate, statul membru este responsabil pentru rambursarea sumelor pierdute în bugetul general al Uniunii Europene, în cazul în care se stabilește că pierderea rezultă din vina sau neglijența proprie.

(3)   Normele de aplicare a alineatelor (1) și (2) se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 103 alineatul (3).

Articolul 71

Punerea în aplicare a sistemelor de gestionare și de control

(1)   Înainte de prezentarea primei cereri de plată intermediară sau la douăsprezece luni de la adoptarea fiecărui program operațional, statele membre transmit Comisiei o descriere a sistemelor care prezintă, în special, organizarea și procedurile:

(a)

autorităților de gestionare și de certificare, precum și ale organismelor intermediare;

(b)

autorității de audit și oricărui alt organism care realizează audituri și controale sub supravegherea acesteia.

(2)   Descrierea menționată la alineatul (1) este însoțită de un raport care prezintă rezultatele unei evaluări a punerii în aplicare a sistemelor și conține un aviz privind conformitatea acestora cu dispozițiile articolelor 58-62. În cazul în care acest aviz conține rezerve, raportul indică gravitatea lacunelor și, în cazul în care lacunele nu afectează întregul program, axa sau axele prioritare în cauză. Statul membru informează Comisia despre măsurile de corectare care trebuie luate și calendarul punerii în aplicare a acestora și confirmă ulterior că măsurile în cauză au fost luate și că rezervele respective sunt retrase.

Raportul menționat la primul paragraf se consideră acceptat și se efectuează prima plată intermediară în următoarele condiții:

(a)

în termen de două luni de la primirea raportului, în cazul în care avizul de la primul paragraf nu conține nici o rezervă și în absența observațiilor din partea Comisiei;

(b)

în cazul în care avizul conține rezerve, la momentul în care Comisiei i se confirmă că măsurile de corectare au fost aplicate pentru principalele elemente din sisteme și că s-au retras rezervele și, în absența observațiilor din partea Comisiei, în termen de două luni de la data confirmării respective.

În cazul în care rezervele nu afectează decât o axă prioritară, prima plată intermediară se efectuează pentru celelalte axe prioritare ale programului operațional pentru care nu s-a emis nici o rezervă.

(3)   Raportul și avizul menționate la alineatul (2) se întocmesc de către autoritatea de audit sau de un organism public sau privat independent din punct de vedere funcțional de autoritățile de gestionare și de certificare care își efectuează lucrările în conformitate cu normele de audit recunoscute la nivel internațional.

(4)   În cazul în care se aplică un sistem comun mai multor programe operaționale, o descriere a sistemului comun se poate comunica în conformitate cu alineatul (1) însoțită de un raport și un aviz unic, în conformitate cu alineatul (2).

(5)   Normele de aplicare ale alineatelor (1)-(4) se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 103 alineatul (3).

Secțiunea 2

Responsabilitățile Comisiei

Articolul 72

Responsabilitățile Comisiei

(1)   Comisia se asigură, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 71, că statele membre au aplicat sisteme de control și de gestionare în conformitate cu dispozițiile articolelor 58-62 și pe baza rapoartelor de control anuale, al avizului anual al autorității de audit și a propriilor sale audituri, că sistemele funcționează eficient pe parcursul perioadei de aplicare a programelor operaționale.

(2)   Fără a aduce atingere auditurilor realizate de statele membre, funcționarii Comisiei sau mandatarii acestora pot să efectueze controale la fața locului pentru a verifica funcționarea eficientă a sistemelor de control și de gestionare, care poate include controale ale operațiunilor incluse în programul operațional, cu preaviz de cel puțin zece zile lucrătoare, cu excepția cazurilor urgente. Funcționarii statului membru sau mandatarii acestora pot să participe la audit. Normele de aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește datele colectate cu ocazia auditurilor se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura de la articolul 103 alineatul (3).

Funcționarii Comisiei sau mandatarii acestora, abilitați în mod corespunzător pentru a efectua controale la fața locului, au acces la dosare și orice alte documente, inclusiv documentele și datele esențiale din acestea, întocmite sau primite și păstrate pe suport electronic, care au legătură cu cheltuielile finanțate din fonduri.

Competențele menționate anterior nu afectează aplicarea dispozițiilor interne care rezervă anumite acte unor agenți desemnați specific de legislația internă. Reprezentanții abilitați ai Comisiei nu participă, în special, la vizite la domiciliu sau la interogarea formală a persoanelor din cadrul legislației interne a statului membru în cauză. Reprezentanții respectivi au acces, cu toate acestea, la informațiile obținute astfel.

(3)   Comisia poate solicita unui stat membru să efectueze un control la fața locului pentru a verifica funcționarea eficientă a sistemelor sau conformitatea uneia sau a mai multor operațiuni cu reglementările aplicabile. Funcționarii Comisiei sau mandatarii acestora pot să participe la auditurile și controalele respective.

Articolul 73

Cooperarea cu autoritățile de audit ale statelor membre

(1)   Comisia cooperează cu autoritățile de audit ale programelor operaționale pentru a coordona planurile și metodologiile de audit respective și modifică de îndată rezultatele auditurilor sistemelor de gestionare și control pentru cea mai bună utilizare a resurselor și evitarea repetării inutile a acelorași acțiuni.

Pentru a facilita cooperarea respectivă în cazul în care într-un stat membru sunt desemnate mai multe autorități de audit, acesta din urmă poate să desemneze un organ de coordonare.

Comisia și autoritățile de audit, precum și organul de coordonare desemnat, se reunesc la intervale regulate, cel puțin o dată pe an, cu excepția cazului în care hotărăsc altfel, pentru a examina raportul de control anual și avizul prezentate în temeiul articolului 62 și pentru a își prezenta punctele de vedere cu privire la alte aspecte legate de îmbunătățirea gestiunii și a controlului programelor operaționale.

(2)   Pentru a își determina propria strategie de audit, Comisia identifică programele operaționale pentru care avizul privind conformitatea sistemului în temeiul articolului 71 alineatul (2) nu conține rezerve sau pentru care s-au retras rezervele în urma măsurilor de corectare, pentru care strategia de audit a autorității de audit este potrivită și pentru care s-a obținut o confirmare rezonabilă în ceea ce privește funcționarea eficientă a sistemelor de gestiune și de control pe baza auditurilor realizate de Comisie sau de statul membru.

(3)   Pentru programele respective, Comisia poate să concluzioneze că, în principal, poate lua ca bază avizul prevăzut la articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (ii), în ceea ce privește funcționarea eficientă a sistemelor și că aceasta nu efectuează controale proprii la fața locului decât în cazul în care există elemente doveditoare care să sugereze lacune în sisteme care afectează cheltuielile certificate la Comisie pe parcursul unui an pentru care s-a formulat un aviz în temeiul articolului 62 alineatul (1) litera (d) punctul (ii) fără o rezervă în ceea ce privește lacunele respective.

În cazul în care Comisia concluzionează astfel, ea informează statul membru în cauză. În cazul în care există elemente doveditoare care sugerează lacune, Comisia poate cere statului membru să efectueze audituri și controale în conformitate cu articolul 72 alineatul (3) sau poate efectua auditurile proprii în temeiul articolului 72 alineatul (2).

Secțiunea 3

Proporționalitatea în materie de control al programelor operaționale

Articolul 74

Dispoziții proporționale în materie de control

(1)   Pentru programele operaționale pentru care totalul cheltuielilor publice eligibile nu depășește 750 milioane EUR și pentru care nivelul de cofinanțare comunitară nu depășește 40 % din totalul cheltuielilor publice:

(a)

autoritatea de audit nu este obligată să prezinte Comisiei o strategie de audit în temeiul articolului 62 alineatul (1) litera (c);

(b)

în cazul în care avizul privind conformitatea în temeiul articolului 71 alineatul (2) nu conține rezerve sau rezervele s-au retras în urma măsurilor de corectare, Comisia poate să concluzioneze că se poate baza în principal pe avizul prevăzut la articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (ii), în ceea ce privește funcționarea eficientă a sistemelor și că aceasta nu efectuează controale proprii la fața locului decât în cazul în care există elemente doveditoare care să sugereze lacune în sisteme care afectează cheltuielile certificate Comisiei pe parcursul unui an pentru care s-a formulat un aviz în temeiul articolului 62 alineatul (1) litera (d) punctul (ii) fără o rezervă în ceea ce privește lacunele respective.

În cazul în care Comisia concluzionează astfel, ea informează statul membru în cauză. În cazul în care există elemente doveditoare care sugerează lacune, Comisia poate cere statului membru să efectueze audituri și controale în conformitate cu articolul 72 alineatul (3) sau poate efectua audituri proprii în temeiul articolului 72 alineatul (2).

(2)   Pentru programele operaționale menționate la alineatul (1), un stat membru poate, în afară de aceasta, să stabilească, în conformitate cu normele sale interne, organisme și proceduri care să îndeplinească:

(a)

funcțiile autorității de gestionare pentru verificarea produselor și serviciilor care fac obiectul unei cofinanțări și al unor cheltuieli declarate, menționate la articolul 60 litera (b);

(b)

funcțiile autorității de certificare menționate la articolul 62 și

(c)

funcțiile autorității de audit menționate la articolul 62.

În cazul în care un stat membru alege această opțiune, acesta nu este obligat să desemneze autoritatea de certificare, nici autoritatea de audit prevăzute la articolul 59 alineatul (1) literele (b) și (c).

Articolul 71 se aplică mutatis mutandis.

În cazul în care Comisia adoptă normele de aplicare ale articolelor 60, 61 și 62, aceasta specifică dispozițiile care nu se aplică programelor operaționale pentru care statul membru în cauză a ales opțiunea prevăzută la prezentul alineat.

TITLUL VII

GESTIUNE FINANCIARĂ

CAPITOLUL I

Gestiune financiară

Secțiunea 1

Angajamente bugetare

Articolul 75

Angajamente bugetare

(1)   Angajamentele bugetare comunitare privind programele operaționale (denumite în continuare „angajamente bugetare”) se efectuează prin tranșe anuale pentru fiecare fond și fiecare obiectiv pe parcursul unei perioade cuprinse între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2013. Primul angajament bugetar se efectuează înainte de adoptarea de către Comisie a deciziei de aprobare a programului operațional. Angajamentul bugetar al fiecărei tranșe anuale ulterioare se efectuează, în general, înainte de data de 30 aprilie a fiecărui an, de către Comisie, pe baza deciziei de contribuție la fonduri menționate la articolul 32.

(2)   În cazul în care nu s-a efectuat nici o plată, statul membru poate să solicite, până la data de 30 septembrie a anului n, transferul creditelor de angajament privind programele operaționale legate de rezerva națională de urgență menționată la articolul 51, către alte programe operaționale. Statul membru precizează în cerere programele operaționale care beneficiază de transferul respectiv.

Secțiunea 2

Norme comune în materie de plăți

Articolul 76

Norme comune în materie de plăți

(1)   Plata de către Comisie a contribuției din fonduri se efectuează în conformitate cu creditele bugetare. Fiecare plată se atribuie angajamentului bugetar deschis cel mai vechi al fondului în cauză.

(2)   Plățile se efectuează sub formă de prefinanțare, plăți intermediare și o plată a soldului final. Plățile se efectuează în profitul organismului desemnat de statul membru.

(3)   În fiecare an, până la 30 aprilie, statele membre transmit Comisiei o estimare provizorie a cererilor probabile de plată pentru exercițiul în curs și pentru cel următor.

(4)   Toate schimburile de informații privind tranzacțiile financiare dintre Comisie și autoritățile și organismele desemnate de statele membre se realizează pe cale electronică, în conformitate cu normele de aplicare ale prezentului regulament adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 103 alineatul (3). În caz de forță majoră, în special în caz de defecțiuni ale sistemului informatic comun sau probleme de conexiune, statul membru poate să transmită declarațiile de cheltuieli și cererea de plată pe suport de hârtie.

Articolul 77

Norme comune în materie de calculare a plăților intermediare și a soldului final

Plățile intermediare și plata soldului final se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare stabilite în decizia privind programul operațional în cauză pentru fiecare axă prioritară cu cheltuieli eligibile care se găsește, în temeiul axei prioritare respective, în fiecare declarație de cheltuieli certificată de autoritatea de certificare.

Cu toate acestea, participarea Comisiei prin intermediul plăților suplimentare și al plății soldului final nu poate depăși participarea publică și suma maximă a intervenției din fonduri pentru fiecare axă prioritară în conformitate cu decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.

Articolul 78

Declarația de cheltuieli

(1)   Orice declarație de cheltuieli cuprinde, pentru fiecare axă prioritară, valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu articolul 56, suportate de beneficiari pentru punerea în aplicare a operațiunilor și participarea publică corespunzătoare plătită sau care trebuie plătită beneficiarilor în conformitate cu condițiile de reglementare a participării publice. Cheltuielile plătite de beneficiari se justifică prin facturi achitate sau documente contabile cu valoare echivalentă de dovadă.

Cu toate acestea, numai în ceea ce privește regimurile de ajutor în sensul articolului 87 din tratat, în afară de condițiile prevăzute la paragraful anterior, participarea publică care corespunde cheltuielilor dintr-o declarație de cheltuieli trebuie să fi fost plătită beneficiarilor de către organismul care acordă ajutoarele.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în ceea ce privește ajutoarele de stat în sensul articolului 87 din tratat, declarația cheltuielilor poate să conțină avansurile plătite beneficiarilor de către organismul care acordă ajutoarele, în cazul în care toate condițiile menționate în continuare sunt îndeplinite:

(a)

avansurile fac obiectul unei garanții bancare sau al unui mecanism financiar public cu efect echivalent;

(b)

acestea nu depășesc 35 % din valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat unui beneficiar pentru un proiect anume;

(c)

acestea sunt incluse în cheltuielile plătite la aplicarea proiectului și sunt justificate prin facturi achitate sau documente contabile cu valoare echivalentă de dovadă prezentate în termen de maximum trei ani după anul în care s-a plătit avansul sau la 31 decembrie 2015, în cazul în care data respectivă este anterioară primei date; în caz contrar, declarația următoare de cheltuieli se rectifică în consecință.

(3)   Declarația de cheltuieli identifică pentru fiecare program operațional elementele menționate la alineatul (1) privind regiunile care beneficiază de o susținere tranzitorie.

(4)   În ceea ce privește proiectele majore, astfel cum sunt definite la articolul 39, numai cheltuielile legate de proiectele majore adoptate deja de Comisie pot fi incluse în declarația de cheltuieli.

(5)   În cazul în care contribuția din fonduri se calculează în funcție de cheltuielile publice în conformitate cu articolul 53 alineatul (1), informațiile privind cheltuielile, altele decât cheltuielile publice, nu afectează suma datorată în conformitate cu cererea de plată.

(6)   Prin derogare de la alineatul (1), în ceea ce privește instrumentele de inginerie financiară definite la articolul 44, declarația de cheltuieli conține totalul cheltuielilor de constituire a fondurilor sau de fonduri cu participare sau de contribuție din acestea.

Cu toate acestea, la încheierea parțială sau finală a programului operațional, cheltuielile eligibile corespund totalului:

(a)

plăților efectuate din fonduri de dezvoltare urbană, pentru investiții în parteneriate public - privat sau în alte proiecte care fac parte dintr-un program integrat în favoarea dezvoltării urbane sau

(b)

plăților pentru investiții în întreprinderi pentru fiecare dintre fondurile respective sau

(c)

garanțiilor furnizate, inclusiv sumele angajate ca garanții prin fonduri de garanții și

(d)

costurilor de gestiune eligibile.

Ratele de cofinanțare se aplică cheltuielilor eligibile plătite de către beneficiar.

Declarația de cheltuieli se rectifică în consecință. (7) Dobânzile generate de plățile efectuate din programele operaționale către fonduri definite la articolul 44 se utilizează pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în cazul fondurilor de dezvoltare urbană sau a instrumentelor de inginerie financiară în beneficiul întreprinderilor mici și mijlocii în celelalte cazuri.

Resursele reatribuite operațiunii în urma investițiilor realizate din fonduri, definite la articolul 44, sau rămase după plata tuturor garanțiilor, se reutilizează de către autoritățile competente ale statului membru în cauză în beneficiul proiectelor de dezvoltare urbană sau al întreprinderilor mici și mijlocii.

Articolul 79

Cumulul prefinanțării și al plăților intermediare

(1)   Totalul cumulat al prefinanțării și al plăților intermediare nu depășește 95 % din contribuția din fonduri la programul operațional.

(2)   În cazul în care se atinge plafonul respectiv, autoritatea de certificare continuă să transmită Comisiei declarațiile de cheltuieli certificate la data de 31 decembrie a anului n, precum și sumele recuperate pe parcursul anului pentru fiecare fond, până la sfârșitul lunii februarie a anului n + 1.

Articolul 80

Integralitatea plăților către beneficiari

Statele membre se asigură că organismele însărcinate cu efectuarea plăților se asigură că beneficiarii primesc suma totală a participării publice în cele mai scurte termene și integral. Nu se procedează la nici un fel de deducere sau reținere și nici la vreun un fel de taxă specifică sau cu efect echivalent care ar reduce sumele datorate beneficiarilor.

Articolul 81

Utilizarea monedei euro

(1)   Sumele din programele operaționale prezentate de statele membre, declarațiile de cheltuieli certificate, cererile de plată și cheltuielile menționate în rapoartele anuale și în raportul final de execuție sunt exprimate în euro.

(2)   Sumele din deciziile Comisiei privind programele operaționale, din angajamente și din plățile Comisiei sunt exprimate și plătite în euro.

(3)   Statele membre a căror monedă nu este euro la data cererii de plată transformă în euro sumele cheltuielilor suportate în monedă națională. Sumele respective se transformă în euro pe baza nivelului de schimb contabil lunar al Comisiei valabil pe parcursul lunii în care s-au înregistrat cheltuielile respective la autoritatea de certificare a programului operațional în cauză. Acest nivel se publică pe cale electronică de către Comisie în fiecare lună.

(4)   Atunci când euro devine moneda unui stat membru, procedura de transformare menționată la alineatul (3) rămâne aplicabilă pentru toate cheltuielile contabilizate de autoritatea de certificare înainte de data intrării în vigoare a cursului de schimb fix între moneda națională și euro.

Secțiunea 3

Prefinanțare

Articolul 82

Plată

(1)   În urma Deciziei Comisiei de aprobare a contribuției din fonduri la un program operațional, Comisia plătește o sumă de prefinanțare unică pentru perioada 2007-2013 organismului desemnat de statul membru.

Suma prefinanțării se varsă în mai multe tranșe, repartizate după cum urmează:

(a)

pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană astfel cum era constituită înainte de 1 mai 2004: în 2007, 2 % din contribuția din fondurile structurale la programul operațional și în 2008, 3 % din contribuția din fondurile structurale la programul operațional;

(b)

pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior: în 2007, 2 % din contribuția din fondurile structurale la programul operațional, în 2008, 3 % din contribuția din fondurile structurale la programul operațional și în 2009, 2 % din contribuția din fondurile structurale la programul operațional;

(c)

în cazul în care programul operațional intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană și cel puțin unul dintre participanți este un stat membru care a aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior: în 2007, 2 % din contribuția din FEDER la programul operațional, în 2008, 3 % din contribuția din FEDER la programul operațional și în 2009, 2 % din contribuția din FEDER la programul operațional;

(d)

pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană astfel cum era constituită înainte de 1 mai 2004: în 2007, 2 % din contribuția din Fondul de coeziune la programul operațional, în 2008, 3 % din contribuția din Fondul de coeziune la programul operațional și în 2009, 2,5 % din contribuția din Fondul de coeziune la programul operațional;

(e)

pentru statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior: în 2007, 2,5 % din contribuția din Fondul de coeziune la programul operațional, în 2008, 4 % din contribuția din Fondul de coeziune la programul operațional și în 2009, 4 % din contribuția din Fondul de coeziune la programul operațional.

(2)   Suma totală vărsată în temeiul prefinanțării se rambursează Comisiei de către organismul desemnat de statul membru în cazul în care nu s-a trimis nici o cerere de plată în temeiul programului operațional în termen de 24 de luni de la vărsarea primei tranșe din prefinanțare de către Comisie.

Rambursarea respectivă nu are nici un impact asupra contribuției din fonduri la programul operațional.

Articolul 83

Dobânzi

Dobânzile produse prin prefinanțare sunt atribuite programului operațional în cauză deoarece sunt considerate o resursă pentru statul membru în cadrul participării publice naționale și sunt declarate Comisiei la încheierea finală a programului operațional.

Articolul 84

Anulare

Suma plătită în cadrul prefinanțării este anulată total din conturile Comisiei la încheierea programului operațional în conformitate cu articolul 89.

Secțiunea 4

Plăți intermediare

Articolul 85

Plăți intermediare

Se efectuează plăți intermediare pentru fiecare program operațional. Prima plată intermediară se efectuează în conformitate cu articolul 71 alineatul (2).

Articolul 86

Acceptabilitatea cererilor de plată

(1)   Fiecare plată intermediară efectuată de Comisie trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

Comisia trebuie să fi primit o cerere de plată și o declarație de cheltuieli în conformitate cu dispozițiile articolului 78;

(b)

Comisia nu a plătit, pentru fiecare dintre axele prioritare și pentru toată perioada, mai mult decât suma maximă de intervenție din fonduri prevăzută de decizia Comisiei de aprobare a programului operațional;

(c)

autoritatea de gestionare trebuie să fi transmis Comisiei raportul anual de execuție cel mai recent în conformitate cu articolul 67 alineatele (1) și (3);

(d)

Comisia nu a emis aviz motivat pentru o încălcare în temeiul articolului 226 din tratat în ceea ce privește operațiunile pentru care s-au declarat cheltuieli în cererea de plată respectivă.

(2)   În cazul în care una sau mai multe dintre condițiile prevăzute la alineatul (1) nu sunt îndeplinite, statul membru și autoritatea de certificare sunt informate de către Comisie cu privire la aceasta în termen de o lună, pentru ca măsurile necesare să poată fi luate pentru remedierea situației.

Articolul 87

Data de prezentare a cererilor de plată și termenele de plată

(1)   Autoritatea de certificare se asigură că cererile de plată intermediare privind fiecare program operațional sunt prezentate Comisiei în grup, în măsura posibilului de trei ori pe an. Pentru ca o plată să poată fi efectuată de către Comisie pe parcursul anului în curs, cererea de plată trebuie trimisă până la data de 31 octombrie.

(2)   Sub rezerva dispozițiilor bugetare și dacă nu are loc nici o suspendare a plăților în temeiul articolului 92, Comisia efectuează plata intermediară în termen de maximum două luni de la data înregistrării la Comisie a unei cereri de plată care îndeplinește condițiile menționate la articolul 86.

Secțiunea 5

Încheierea programului și plata soldului final

Articolul 88

Încheiere parțială

(1)   O încheiere parțială a programelor operaționale se poate efectua în funcție de o periodicitate care trebuie determinată de statul membru.

Încheierea parțială include operațiunile realizate pe parcursul perioadei anterioare datei de 31 decembrie a anului precedent. Se consideră realizată în sensul prezentului regulament o operațiune a căror activități au fost realizate efectiv și pentru care toate cheltuielile beneficiarilor și participarea publică corespunzătoare au fost plătite.

(2)   Încheierea parțială se efectuează cu condiția ca statul membru să transmită Comisiei până la data de 31 decembrie a unui an:

(a)

o declarație de cheltuieli pentru operațiunile menționate la alineatul (1);

(b)

o declarație de încheiere parțială în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (d) punctul (iii).

(3)   Toate corecțiile financiare în temeiul articolelor 98 și 99 privind operațiunile care au făcut obiectul unei încheieri parțiale sunt corecții financiare nete.

Articolul 89

Condiții de plată a soldului final

(1)   Comisia efectuează plata soldului final dacă:

(a)

statul membru a transmis până la data de 31 martie 2017 o cerere de plată care conține următoarele documente:

(i)

o cerere de plată a soldului final și o declarație de cheltuieli în conformitate cu dispozițiile articolului 78;

(ii)

raportul final de execuție a programului operațional, inclusiv elementele prevăzute la articolul 67;

(iii)

o declarație de încheiere menționată la articolul 62 alineatul (1) litera (e) și

(b)

Comisia nu a emis un aviz motivat pentru o încălcare în temeiul articolului 226 din tratat în ceea ce privește operațiunile pentru care s-au declarat cheltuieli în cererea de plată respectivă.

(2)   Absența trimiterii la Comisie a unuia dintre documentele menționate la alineatul (1) determină dezangajarea din oficiu a soldului final în conformitate cu dispozițiile articolului 93.

(3)   Comisia informează statul membru despre avizul său în ceea ce privește conținutul declarației de încheiere menționate la alineatul (1) litera (a) punctul (iii) în termen de cinci luni de la data primirii. Declarația de încheiere se consideră acceptată în absența observațiilor Comisiei în termen de cinci luni.

(4)   Sub rezerva disponibilităților bugetare, Comisia efectuează plata soldului final în termen de maximum 45 de zile de la ultima dintre următoarele două date:

(a)

data la care acceptă raportul final în conformitate cu articolul 67 alineatul (4) și

(b)

data la care acceptă declarația de încheiere menționată la alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din prezentul articol.

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (6), soldul angajării bugetare se dezangajează la douăsprezece luni de la plată. Încheierea programului operațional intervine la prima dintre următoarele trei date:

(a)

data plății soldului final determinat de Comisie pe baza documentelor menționate la alineatul (1);

(b)

data trimiterii unei note de debit pentru sumele plătite de Comisie în mod necorespunzător statului membru pentru programul operațional;

(c)

data dezangajării soldului final din angajamentul bugetar.

Comisia informează statul membru cu privire la data de încheiere a programului operațional în termen de două luni.

(6)   Fără a aduce atingere rezultatelor auditurilor eventuale efectuate de Comisie sau de Curtea Europeană de Conturi, soldul final plătit de Comisie pe un program operațional poate fi modificat în termen de nouă luni de la data la care este plătit sau, în cazul unui sold negativ care trebuie rambursat de statul membru, în termen de nouă luni de la data de eliberare a notei de debit. Asemenea modificări ale soldului nu au nici un impact asupra datei de încheiere a programului operațional, în conformitate cu alineatul (5).

Articolul 90

Disponibilitatea documentelor

(1)   Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de ajutoare de stat în temeiul articolului 87 din tratat, autoritatea de gestionare se asigură că toate piesele justificative privind cheltuielile și auditurile programului operațional în cauză sunt ținute la dispoziția Comisiei și a Curții Europene de Conturi:

(a)

pe parcursul unei perioade de trei ani care urmează încheierii unui program operațional în conformitate cu articolul 89 alineatul (3);

(b)

pe parcursul unei perioade de trei ani care urmează anului pe parcursul căruia are loc o încheiere parțială, în ceea ce privește documentele privind cheltuielile și auditurile operațiunilor menționate la alineatul (2).

Termenele respective se suspendă fie în caz de procedură legală, fie la cererea Comisiei motivată adecvat.

(2)   Autoritatea de gestionare pune la dispoziția Comisiei, la cerere, o listă a operațiunilor încheiate care au făcut obiectul unei încheieri parțiale în conformitate cu articolul 88.

(3)   Documentele sunt păstrate sub formă de originale sau versiuni certificate conforme cu originalele pe suporturi de date acceptate în general.

Secțiunea 6

Întreruperea termenului de plată și suspendarea plăților

Articolul 91

Întreruperea termenului de plată

(1)   Termenul de plată se poate întrerupe prin ordonator delegat în sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 pe o perioadă maximă de șase luni:

(a)

în cazul în care, în raportul unui organism de audit național sau comunitar, există elemente doveditoare care sugerează o neregularitate importantă în funcționarea sistemelor de gestionare și control;

(b)

în cazul în care ordonatorul delegat trebuie să procedeze la verificări suplimentare în urma informațiilor primite care îi semnalează că respectivele cheltuieli indicate într-o declarație de cheltuieli certificată sunt legate de o neregularitate gravă care nu a fost corectată.

(2)   Statul membru și autoritatea de certificare sunt informate de îndată cu privire la motivele întreruperii. Întreruperea ia sfârșit din momentul în care statul membru ia măsurile necesare.

Articolul 92

Suspendarea plăților

(1)   Plățile intermediare parțiale sau totale la nivelul axelor prioritare sau al programelor se pot suspenda de către Comisie în următoarele cazuri:

(a)

există o neregularitate gravă a sistemului de gestiune sau de control al programului care afectează fiabilitatea procedurii de certificare a plăților și pentru care nu se pot lua măsuri de corectare sau

(b)

cheltuielile indicate într-o declarație de cheltuieli certificată sunt legate de o neregularitate gravă care nu a fost corectată sau

(c)

o încălcare gravă de către un stat membru a obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 70 alineatele (1) și (2).

(2)   Comisia poate decide suspendarea plăților intermediare parțiale sau totale după ce a dat statului membru posibilitatea de a-și prezenta observațiile în termen de două luni.

(3)   Comisia încetează suspendarea plăților intermediare parțiale sau totale atunci când statul membru a luat măsurile necesare pentru a permite încetarea suspendării. În cazul în care măsurile care se impun nu sunt luate de statul membru, Comisia poate să decidă anularea parțială sau totală a participării comunitare la programul operațional în conformitate cu articolul 99.

Secțiunea 7

Dezangajarea din oficiu

Articolul 93

Principii

(1)   Comisia dezangajează din oficiu partea dintr-un angajament bugetar pentru un program operațional care nu a fost utilizat pentru plata unei prefinanțări sau pentru plăți intermediare sau pentru care nu i s-a transmis nici o cerere de plată în conformitate cu articolul 86, până la 31 decembrie din al doilea an care urmează anului angajamentului bugetar în cadrul programului, cu excepția cazului menționat la alineatul (2).

(2)   Pentru statele membre din anexa II al căror PIB, între 2001-2003, era mai mic de 85 % din media pe Uniunea Europeană cu 25 de membri pentru aceeași perioadă de referință, termenul menționat la alineatul (1) este stabilit la 31 decembrie din al treilea an care urmează anului angajamentului bugetar anual operat între 2007 și 2010 în temeiul programelor lor operaționale.

Termenul respectiv se aplică angajamentului bugetar anual operat între 2007 și 2010 în temeiul unui program operațional care intră sub incidența obiectivului de cooperare teritorială europeană în care cel puțin unul dintre membri este un stat membru menționat la primul paragraf.

(3)   Partea de angajamente deschise încă la 31 decembrie 2015 face obiectul unei dezangajări din oficiu în cazul în care Comisia nu a primit nici o cerere de plată acceptabilă pentru aceasta până la 31 martie 2017.

(4)   În cazul în care prezentul regulament intră în vigoare după 1 ianuarie 2007, termenul după care poate interveni prima dezangajare din oficiu menționată la alineatul (1) se prelungește, pentru primul angajament, cu numărul de luni cuprins între 1 ianuarie 2007 și data primului angajament bugetar.

Articolul 94

Perioada de întrerupere pentru proiectele majore și regimurile de asistență

În cazul în care Comisia decide autorizarea unui proiect major sau a unui regim de asistență, sumele posibil afectate de dezangajarea din oficiu sunt deduse din sumele anuale prevăzute pentru proiectul major sau regimul de asistență respectiv.

Pentru aceste sume anuale, data la care încep termenele pentru dezangajarea din oficiu menționată la articolul 93 este data deciziei ulterioare necesare pentru autorizarea proiectelor majore sau a regimurilor de asistență respective.

Articolul 95

Perioada de întrerupere pentru procedurile legale și căile de atac administrative

Suma posibil afectată de dezangajarea din oficiu se scade din sumele pe care autoritatea de certificare nu a fost în măsură să le declare Comisiei din operațiunile suspendate din cauza unei proceduri legale sau a căi de atac administrative cu efect suspensiv, sub rezerva transmiterii de către statul membru la Comisie a unor informații motivate până la 31 decembrie din al doilea sau al treilea an care urmează celui al angajării bugetare, în conformitate cu articolul 93.

Pentru partea de angajamente care este încă deschisă la 31 decembrie 2015, termenul menționat la articolul 93 alineatul (2) este întrerupt în aceleași condiții pentru suma care corespunde operațiunilor în cauză.

Reducerea menționată anterior poate fi cerută o dată, în cazul în care suspendarea a durat până la un an, sau de mai multe ori, în conformitate cu numărul de ani care au trecut între data deciziei legale sau administrative care a suspendat aplicarea operațiunii și data deciziei legale sau administrative definitive.

Articolul 96

Derogări de la dezangajarea din oficiu

Nu se ține seama de ceea ce urmează în calcularea dezangajării din oficiu:

(a)

partea din angajamentul bugetar care a făcut obiectul unei cereri de plată dar a cărei rambursări a fost întreruptă sau suspendată de către Comisie la 31 decembrie din al doilea sau al treilea an care urmează celui al angajării bugetare, în temeiul articolului 93 și în conformitate cu articolele 91 și 92. În cazul în care problema care a cauzat întreruperea sau suspendarea se rezolvă, norma dezangajării din oficiu se aplică părții din angajamentul bugetar în cauză;

(b)

partea din angajamentul bugetar care a făcut obiectul unei cereri de plată, dar a cărei rambursări a fost plafonată, în special din lipsa mijloacelor bugetare;

(c)

partea din angajamentul bugetar care nu a putut face obiectul unei cereri de plată din motive de forță majoră cu repercusiuni grave asupra punerii în aplicare a programului operațional.

Autoritățile naționale care invocă forța majoră trebuie să demonstreze consecințele directe asupra aplicării parțiale sau integrale a programului operațional.

Articolul 97

Procedură

(1)   Comisia informează în timp util statul membru și autoritățile în cauză în cazul în care există riscul de aplicare a dezangajării din oficiu prevăzute la articolul 93. Comisia informează statul membru și autoritățile în cauză despre suma dezangajării din oficiu care rezultă din informațiile pe care le deține.

(2)   Statul membru dispune de un termen de două luni de la data primirii acestei informații pentru a aproba suma sau a-și prezenta observațiile. Comisia procedează la dezangajarea din oficiu în termen de maximum nouă luni de la expirarea termenului menționat la articolul 93.

(3)   Contribuția din fonduri la programul operațional se reduce, pentru anul în cauză, din suma dezangajată din oficiu. Statul membru întocmește, în termen de două luni de la dezangajare, un plan de finanțare revizuit care să reflecte suma redusă din intervenție pentru una sau mai multe axe prioritare ale programului operațional. În lipsa planului respectiv, Comisia reduce proporțional sumele alocate fiecărei axe prioritare.

CAPITOLUL II

Corecții financiare

Secțiunea 1

Corecții financiare ale statelor membre

Articolul 98

Corecții financiare ale statelor membre

(1)   Este în primul rând responsabilitatea statelor membre să caute neregularitățile, să ia măsuri atunci când se constată o schimbare importantă care afectează natura sau condițiile de aplicare sau de control al operațiunilor sau al programelor operaționale și să procedeze la corecțiile financiare necesare.

(2)   Statele membre procedează la corecțiile financiare necesare pentru neregularitățile individuale sau sistemice constatate în operațiunile sau în programele operaționale. Corecțiile la care procedează statele membre constau în anularea totală sau parțială a participării publice pentru programul operațional. Statele membre țin seama de natura și de gravitatea neregularităților și a pierderii financiare care rezultă pentru fonduri.

Resursele din fonduri eliberate astfel se pot reutiliza de către statul membru până la 31 decembrie pentru programul operațional în cauză în conformitate cu dispozițiile alineatului (3).

(3)   Participarea anulată în conformitate cu alineatul (2) nu se poate reutiliza pentru operațiunea sau operațiunile care au făcut obiectul corecției și, în cazul unei corecții financiare aplicate în urma unei neregularități sistemice, nici pentru operațiunile existente care intră sub incidența parțială sau totală a axei prioritare în care s-a produs neregularitatea sistemică respectivă.

(4)   În cazul unei neregularități sistemice, statul membru își extinde investigațiile la toate operațiunile care pot fi afectate.

Secțiunea 2

Corecții financiare ale Comisiei

Articolul 99

Criterii aplicabile corecțiilor

(1)   Comisia poate să procedeze la corecții financiare prin anularea parțială sau totală a participării comunitare la un program operațional în cazul în care, după efectuarea verificărilor necesare, concluzionează că:

(a)

există o neregularitate gravă a sistemului de gestionare sau de control al programului care pune în pericol participarea comunitară deja acordată programului;

(b)

cheltuielile care se găsesc într-o declarație de cheltuieli certificată nu sunt regulate și nu au fost corectate de statul membru după deschiderea procedurii de corecție în temeiul prezentului alineat;

(c)

un stat membru nu s-a achitat de obligațiile sale în temeiul articolului 98 înaintea deschiderii procedurii de corecție în temeiul prezentului alineat.

(2)   Comisia își fondează corecțiile financiare pe cazuri individuale de neregularități, ținând seama de natura sistemică a neregularității pentru a determina dacă este nevoie să se aplice o corecție forfetară sau extrapolată.

(3)   În cazul în care decide suma unei corecții, Comisia ține seama de natura și de gravitatea neregularității, precum și de amploarea și de implicațiile financiare ale neregularităților constatate în programul operațional în cauză.

(4)   Comisia își întemeiază poziția pe faptele stabilite de alți auditori decât cei ai serviciilor proprii, ajunge la concluziile proprii în ceea ce privește consecințele financiare ale acestora după examinarea măsurilor luate în statul membru în cauză în conformitate cu articolul 98 alineatul (2), rapoartelor furnizate în temeiul articolului 70 alineatul (1) litera (b), precum și răspunsurile statului membru.

(5)   În cazul în care un stat membru nu își respectă obligațiile în temeiul articolului 15 alineatul (4), Comisia poate să procedeze, în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor respective, la o corecție financiară prin anularea totală sau parțială a contribuției din fondurile structurale în favoarea statului membru în cauză.

Nivelul aplicabil corecției financiare menționate la prezentul alineat se stabilește în normele de aplicare ale prezentului regulament pe care Comisia le adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 103 alineatul (3).

Articolul 100

Procedură

(1)   Înainte de a decide cu privire la o corecție financiară, Comisia deschide procedura informând statul membru în ceea ce privește concluziile sale provizorii și invitând statul membru respectiv să își prezinte observațiile în termen de două luni.

În cazul în care Comisia propune o corecție financiară pe baza unei extrapolări sau a unei rate forfetare, statul membru are posibilitatea să demonstreze, prin examinarea documentelor în cauză, că nivelul real al neregularității este mai mic decât evaluarea Comisiei. În acord cu aceasta din urmă, statul membru poate să limiteze domeniul de aplicare al acestei examinări la o parte sau un eșantion adecvat din documentele în cauză. Cu excepția cazurilor justificate corespunzător, termenul pentru efectuarea acestei examinări nu depășește termenul de două luni după perioada de două luni menționată la primul paragraf.

(2)   Comisia ține seama de orice element furnizat de statul membru în termenele menționate la alineatul (1).

(3)   În cazul în care statul membru nu acceptă concluziile provizorii ale Comisiei, aceasta din urmă îl invită la o audiere pe parcursul căreia cele două părți se străduiesc, în spiritul cooperării fondate pe parteneriat, să ajungă la un acord privind observațiile și concluziile care rezulta din aceasta.

(4)   În cazul unui acord, statul membru poate să reutilizeze fondurile comunitare în cauză în conformitate cu articolul 98 alineatul (2) al doilea paragraf.

(5)   În absența acordului, Comisia decide cu privire la corecția financiară în cele șase luni care urmează datei audierii, ținând seama de toate informațiile și observațiile prezentate pe parcursul procedurii. În cazul în care audierea nu are loc, perioada de șase luni începe în două luni de la data trimiterii de către Comisie a scrisorii de invitație.

Articolul 101

Observațiile statelor membre

Aplicarea unei corecții financiare de către Comisie nu aduce atingere obligației statului membru de a proceda la recuperarea prevăzută la articolul 98 alineatul (2) din prezentul regulament și la recuperarea ajutorului de stat în temeiul articolului 87 din tratat și al articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 88 din Tratatul CE (17).

Articolul 102

Rambursare

(1)   Orice rambursare datorată bugetului general al Uniunii Europene are loc înainte de scadența indicată în ordinul de recuperare întocmit în conformitate cu articolul 72 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Data limită respectivă se stabilește în ultima zi a celei de-a douăsprezecea luni după luna emiterii ordinului.

(2)   Orice întârziere a rambursării face obiectul plății unor dobânzi de întârziere, de la scadență până la data rambursării efective. Rata dobânzii este mai mare cu un punct și jumătate decât rata aplicată de Banca Centrală Europeană operațiunilor principale de refinanțare din prima zi lucrătoare din luna în care este data scadenței.

TITLUL VIII

COMITETE

CAPITOLUL I

Comitetul de coordonare a fondurilor

Articolul 103

Comitet

(1)   Comisia este asistată de Comitetul de coordonare a fondurilor (denumit în continuare „Comitetul de coordonare a fondurilor”).

(2)   În cazul la care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

(3)   În cazul la care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(4)   Comitetul de coordonare a fondurilor își adoptă regulamentul de procedură.

(5)   BEI și FEI desemnează fiecare câte un reprezentant care nu ia parte la vot.

CAPITOLUL II

Comitetul prevăzut la articolul 147 din tratat

Articolul 104

Comitetul prevăzut la articolul 147 din tratat

(1)   Comisia este asistată de un comitet prevăzut la articolul 147 din tratat (denumit în continuare „comitetul”). Comitetul este compus dintr-un reprezentant al guvernului, un reprezentant al organizațiilor de lucrători și un reprezentat al organizațiilor de angajatori pentru fiecare dintre statele membre. Membrul Comisiei însărcinat să prezideze comitetul poate să delege această funcție unui înalt funcționar al Comisiei.

(2)   Fiecare stat membru desemnează un reprezentant și un supleant pe reprezentant pentru fiecare categorie menționată la alineatul (1). În absența unui membru, supleantul său participă la deliberări cu drepturi depline.

(3)   Membrii și supleanții sunt numiți de către Consiliu, la propunerea Comisiei, pe o perioadă de trei ani. Mandatul lor se poate reînnoi. Consiliul se străduiește să asigure, în alcătuirea comitetului, o reprezentare echitabilă a diferitelor categorii în cauză. BEI și FEI pot să desemneze, pentru punctele de pe ordinea de zi care le privesc, un reprezentant care nu ia parte la vot.

(4)   Comitetul:

(a)

emite avizul privind normele de aplicare a prezentului regulament;

(b)

emite un aviz privind proiectele de decizii ale Comisiei privind programarea, în cazul în care se prevede o participare a FSE;

(c)

este consultat în cazul în care se discută categoriile de măsuri de asistență tehnică menționate la articolul 45, în cazul în care se prevede o participare a FSE și pentru alte aspecte pertinente care au impact asupra aplicării strategiilor de angajare, formare și asimilare socială la nivelul Uniunii Europene care intră în cadrul FSE.

(5)   Comisia poate să decidă să prezinte comitetului alte chestiuni decât cele menționate la alineatul (4).

(6)   Avizele comitetului se adoptă cu majoritate absolută a voturilor valabil exprimate. Comisia informează comitetul despre modul în care a ținut seama de avizul său.

TITLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 105

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea, inclusiv eliminarea totală sau parțială a unei intervenții confinanțate din fondurile structurale sau a unui proiect confinanțat din Fondul de coeziune aprobată de Comisie pe baza Regulamentelor (CEE) nr. 2052/88 (18), (CEE) nr. 4253/88 (19), (CE) nr. 1164/94 (20) și (CE) nr. 1260/1999, sau a oricărei alte legi aplicabile acestei intervenții la 31 decembrie 2006, care se aplică din acel moment intervenției sau proiectului respectiv până la finalizarea sa.

(2)   Pentru a decide în ceea ce privește programele operaționale, Comisia ține seama de intervențiile cofinanțate din fondurile structurale sau de proiectele confinanțate din Fondul de coeziune aprobate de Consiliu sau de Comisie înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și cu impact financiar pe parcursul perioadei incluse în programele operaționale.

(3)   Prin derogare de la articolul 31 alineatul (2), de la articolul 32 alineatul (4) și de la articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, părțile din sumele angajate pentru intervențiile confinanțate din FEDER și FSE aprobate de Comisie între 1 ianuarie 2000 și 31 decembrie 2006 și pentru care declarația certificată de cheltuieli efectiv suportate, raportul final de execuție și declarația menționată la articolul 38 alineatul (1) litera (f) din regulamentul respectiv nu au fost transmise Comisiei în cele cincisprezece zile care au urmat ultimei date de eligibilitate a cheltuielilor menționate în decizia de acordare a unei contribuții din fonduri, se dezangajează din oficiu de către Comisie după șase luni de la data limită și permit rambursarea sumelor acordate în mod necorespunzător.

Se exclud de la calcularea sumei dezangajate din oficiu sumele care corespund unor operațiuni și programe care fac obiectul unei suspendări în temeiul unei proceduri legale sau al unei căi de atac administrative cu efect suspensiv.

Articolul 106

Clauza de reexaminare

Consiliul reexaminează prezentul regulament până la data de 31 decembrie 2013 în conformitate cu procedura menționată la articolul 161 din tratat.

Articolul 107

Abrogare

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 105 alineatul (1) din prezentul regulament, Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 se abrogă de la 1 ianuarie 2007.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 108

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Dispozițiile articolelor 1-16, 25-28, 32-40, 47- 49, 52-54, 56, 58-62, 69-74, 103-105 și 108 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, numai pentru programele din perioada 2007-2013. Celelalte dispoziții sunt aplicabile de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

E. HEINÄLUOMA


(1)  Avizul conform din 4 iulie 2006 (nepublicat în Jurnalul Oficial până la această dată).

(2)  JO C 255, 14.10.2005, p. 79.

(3)  JO C 231, 20.9.2005, p. 1.

(4)  JO C 121, 20.5.2005, p. 14.

(5)  JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

(6)  JO L 161, 26.6.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 173/2005 (JO L 29, 2.2.2005, p. 3).

(7)  JO L 154, 21.6.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1888/2005 (JO L 309, 25.11.2005, p. 1).

(8)  JO L 210, 31.7.2006, p. 82.

(9)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(10)  JO L 210, 31.7.2006, p. 1.

(11)  JO L 210, 31.7.2006, p. 12.

(12)  JO L 210, 31.7.2006, p. 79.

(13)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(14)  JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

(15)  JO L 205, 6.8.2005, p. 21.

(16)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(17)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Actul de aderare din 2003. Notă: titlul Regulamentului (CE) nr. 659/1999 a fost modificat pentru a se ține seama de renumerotarea articolelor din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în conformitate cu articolul 12 din Tratatul de la Amsterdam; în original exista mențiunea cu privire la articolul 93 din tratat.

(18)  Regulamentul (CEE) al Consiliului nr. 2052/88 din 24 iunie 1988 privind misiunile și eficiența fondurilor structurale, precum și coordonarea activităților proprii și operațiunile Băncii Europene de Investiții și celelalte instrumente financiare existente (JO L 185, 15.7.1988, p. 9). Regulament abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1260/1999.

(19)  Regulamentul (CEE) al Consiliului nr. 4253/88 din 19 decembrie 1988 de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2052/88 în ceea ce privește coordonarea colaborării între diferite fonduri structurale, pe de o parte, și între acestea și cele ale Băncii Europene de Investiții și ale altor instrumente financiare existente (JO L 374, 31.12.1988, p. 1). Regulament abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1260/1999.

(20)  Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1164/94 din 16 mai 1994 de creare a Fondului de coeziune (JO L 130, 25.5.1994, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2003.


ANEXA I

Distribuire anuală a creditelor de angajament pentru perioada 2007-2013

(menționată la articolul 18)

(în euro, prețurile din 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 342 000 000


ANEXA II

Cadru financiar

Metodologia și criteriile menționate la articolul 18

Metoda de repartizare pentru regiunile care pot să beneficieze de obiectivul de convergență menționat la articolul 5 alineatul (1)

1.

Sumele alocate fiecărui stat membru sunt sumele alocațiilor destinate fiecăreia dintre regiunile eligibile, calculate pe baza prosperității regionale și naționale respective și a nivelului șomajului în conformitate cu următoarele etape:

(a)

determinarea unei sume absolute (în euro) obținute prin înmulțirea populației regiunii în cauză cu diferența dintre PIB-ul pe cap de locuitor al acestei regiuni, măsurat în paritatea puterii de cumpărare, și PIB-ul mediu pe cap de locuitor al Uniunii Europene cu 25 de membri;

(b)

aplicarea unui procent la suma absolută menționată anterior pentru a determina pachetul financiar al regiunii în cauză; procentul respectiv se modulează pentru a reflecta prosperitatea relativă, comparată cu media Uniunii Europene cu 25 de membri, a statului membru în care se situează regiunea eligibilă, anume:

pentru regiunile din statele membre al căror VIB pe cap de locuitor este mai mic de 82 % din media comunitară: 4,25 %;

pentru regiunile din statele membre al căror VIB pe cap de locuitor se situează între 82 și 99 % din media comunitară: 3,36 %;

pentru regiunile din statele membre al căror VIB pe cap de locuitor este mai mare de 99 % din media comunitară: 2,67 %;

(c)

se adaugă sumei obținute la litera (b), după caz, suma rezultată din acordarea unei prime de 700 EUR pe persoană fără loc de muncă, aplicat numărului de persoane fără loc de muncă din regiunea în cauză care depășesc numărul celor care nu ar avea loc de muncă dacă s-ar aplica rata de șomaj medie din toate regiunile de convergență ale Uniunii Europene.

Metoda de repartizare pentru statele membre admisibile pentru beneficiile Fondului de coeziune în temeiul articolului 5 alineatul (2)

2.

Pachetul financiar teoretic total din Fondul de coeziune se obține prin înmulțirea intensității medii a ajutorului pe cap de locuitor de 44,70 EUR cu populația eligibilă. Alocarea a priori a acestui pachet financiar teoretic fiecărui stat membru eligibil corespunde unui procent bazat pe populația, suprafața și prosperitatea națională a acestuia și se obține în conformitate cu următoarele etape:

(a)

calculul mediei aritmetice a părții populației și a celei a suprafeței statului membru respectiv în comparație cu populația totală și suprafața totală a tuturor statelor membre eligibile; în cazul în care, totuși, partea populației totale a unui stat membru depășește partea suprafeței sale totale cu un factor de 5 sau mai mult, ceea ce corespunde unei densități extrem de mari a populației, se utilizează numai partea populației totale în această etapă;

(b)

ajustarea procentelor astfel obținute cu un coeficient care reprezintă o treime din procentul prin care VIB-ul pe cap de locuitor, măsurat în parități ale puterii de cumpărare, al acestui stat membru este mai mare sau mai mic decât media VIB-ului pe cap de locuitor din toate statele membre eligibile (medie egală cu 100 %).

3.

Pentru a se ține seama de nevoile importante în ceea ce privește infrastructurile în domeniul transporturilor și al mediului, ale statelor membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior, partea din Fondul de coeziune se stabilește la o treime din pachetul lor financiar total (fonduri structurale și Fondul de coeziune în combinație) în medie pe parcursul perioadei. Pentru celelalte state membre, pachetul financiar reiese direct din Metoda de repartizare descrisă la punctul 2.

Metoda de repartizare pentru statele membre și regiunile care pot să beneficieze de obiectivul de concurență regională și ocuparea forței de muncă în temeiul articolului 6

4.

Partea fiecărui stat membru în cauză este suma părților fiecăreia dintre regiunile sale eligibile, determinate pe baza următoarelor criterii, ponderate în modul următor: populația totală (pondere de 0,5), număr de șomeri în regiunile de nivel NUTS 3 a căror rată de șomaj este mai mare decât media grupului (pondere de 0,2), număr de locuri de muncă necesare pentru a atinge o rată de locuri de muncă de 70 % (pondere de 0,15), număr de muncitori cu nivel redus de educație (pondere de 0,10) și slabă densitate a populației (pondere de 0,05). Părțile sunt ajustate ulterior în funcție de prosperitatea regională relativă (pentru fiecare regiune, partea totală se majorează sau se diminuează cu + 5 % sau –5 % în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor, mai mic sau mai mare decât media PIB-ului pe cap de locuitor al grupului). Partea fiecărui stat membru nu va fi, cu toate acestea, mai mică de trei sferturi din finanțările combinate pe care le-a obținut în 2006 în temeiul obiectivelor nr. 2 și nr. 3.

Metoda de repartizare pentru obiectivul de cooperare teritorială menționat la articolul 7

5.

Repartizarea resurselor între statele membre beneficiare [inclusiv contribuția din FEDER la instrumentul european de vecinătate și parteneriat și la instrumentul de preaderare menționat la articolul 21 alineatul (2)] se stabilește după cum urmează:

(a)

pentru componenta transfrontalieră menționată la articolul 7 alineatul (1), pe baza populației din regiunile de nivel NUTS 3 situate de-a lungul frontierelor terestre și maritime în comparație cu populația totală din toate regiunile eligibile;

(b)

pentru componenta transnațională menționată la articolul 7 alineatul (2), pe baza populației totale din statul membru, în comparație cu populația totală a tuturor statelor membre în cauză.

Metoda de repartizare pentru statele membre care pot să beneficieze de susținerea tranzitorie menționată la articolul 8

6.

Alocațiile în temeiul susținerii tranzitorii menționate la articolul 8 reies din aplicarea următorilor parametri:

(a)

pentru regiunile definite la articolul 8 alineatul (1) în 2007, 80 % din nivelul lor de intensitate a ajutorului pe cap de locuitor pe 2006 și apoi o reducere lineară pentru a se atinge în 2013 un nivel al intensității medii naționale de ajutor pe cap de locuitor în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă. La alocația astfel obținută se adaugă, după caz, suma rezultată din acordarea unei prime de 600 EUR pe persoană fără loc de muncă, aplicată numărului de persoane fără loc de muncă din regiunea în cauză care depășesc numărul celor care ar fi fără loc de muncă dacă s-ar aplica rata de șomaj medie din toate regiunile de convergență ale Uniunii Europene;

(b)

pentru regiunile definite la articolul 8 alineatul (2) în 2007, 75 % din nivelul lor de intensitate a ajutorului pe cap de locuitor pe 2006 și apoi o reducere lineară pentru a se atinge în 2011 un nivel al intensității medii naționale de ajutor pe cap de locuitor în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă. La alocația astfel obținută se adaugă, după caz, suma rezultată din acordarea unei prime de 600 EUR pe persoană fără loc de muncă, aplicată numărului de persoane fără loc de muncă din regiunea în cauză care depășesc numărul celor care ar fi fără loc de muncă dacă s-ar aplica rata de șomaj medie din toate regiunile de convergență ale Uniunii Europene;

(c)

pentru statele membre definite la articolul 8 alineatul (3), alocația va scădea treptat pe parcursul a șapte ani, sumele fiind de 1,2 miliarde EUR în 2007, 850 milioane EUR în 2008, 500 milioane EUR în 2009, 250 milioane EUR în 2010, 200 milioane EUR în 2011, 150 milioane EUR în 2012 și 100 milioane EUR în 2013.

Nivelul maxim de transferuri din Fondul de coeziune

7.

Pentru a contribui la realizarea obiectivelor care urmăresc concentrarea corespunzătoare a resurselor de coeziune asupra regiunilor și a statelor membre mai puțin dezvoltate și reducerea disparităților la nivelul intensității medii a ajutorului pe cap de locuitor care rezultă din plafonare, nivelul maxim al transferurilor din fonduri către fiecare stat membru, în temeiul prezentului regulament, este după cum urmează:

pentru statele membre al căror VIB mediu pe cap de locuitor în perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este mai mic decât 40 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,7893 % din PIB;

pentru statele membre al căror VIB mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este egal sau mai mare decât 40 %, dar mai mic decât 50 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,7135 % din PIB;

pentru statele membre al căror VIB mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este egal sau mai mare decât 50 %, dar mai mic decât 55 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,6188 % din PIB;

pentru statele membre al căror VIB mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este egal sau mai mare decât 55 %, dar mai mic decât 60 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,5240 % din PIB;

pentru statele membre al căror VIB mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este egal sau mai mare decât 60 %, dar mai mic decât 65 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,4293 % din PIB;

pentru statele membre al căror VIB mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este egal sau mai mare decât 65 %, dar mai mic decât 70 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,3346 % din PIB;

pentru statele membre al căror VIB mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este egal sau mai mare decât 70 %, dar mai mic decât 75 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,2398 % din PIB;

dincolo de acest nivel, nivelul maxim al transferurilor se reduce cu 0,09 puncte procentuale din PIB pentru fiecare creștere de 5 puncte a procentului raportului dintre VIB-ul mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în PCS) și VIB-ul mediu al Uniunii Europene cu 25 de membri.

8.

Plafoanele menționate la punctul 7 conțin contribuția din FEDER la finanțarea componentelor transfrontaliere ale instrumentului european de vecinătate și parteneriat și la instrumentul de preaderare și din FEADER rezultată din secțiunea „Orientare” a Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă și din FEP.

9.

Calculele PIB-ului efectuate de Comisie se întemeiază pe statisticile publicate în aprilie 2005. Ratele de creștere națională a PIB-ului prevăzute de Comisie în aprilie 2005 pentru perioada 2007-2013 se aplică separat fiecărui stat membru.

10.

În cazul în care se stabilește, în 2010, că PIB-ul cumulat al unui stat membru pentru perioada 2007-2009 s-a îndepărtat cu mai mult de ± 5 % din PIB-ul cumulat estimat conform punctului 9, inclusiv din cauza fluctuațiilor nivelurilor de schimb, sumele alocate statului membru respectiv pentru perioada în cauză în conformitate cu punctul 7 se adaptează în consecință. Efectul total net al adaptărilor respective, pozitive sau negative, nu poate să depășească trei miliarde de euro. În orice caz, în cazul în care efectul net este pozitiv, resursele suplimentare totale se limitează la nivelul de subutilizare în raport cu plafoanele din subrubrica 1B stabilite pentru perioada 2007-2010 în Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară. Adaptările finale se împart în părți egale pe parcursul perioadei 2011-2013.

11.

Pentru a se ține seama de valoarea zlotului polonez pe parcursul perioadei de referință, rezultatul aplicării pentru Polonia a nivelului maxim de transferuri definit la punctul 7 se înmulțește cu un coeficient de 1,04 pentru perioada de până la reexaminarea menționată la punctul 10 (2007-2009).

Dispoziții complementare

12.

În cazul în care, într-un stat membru, regiunile în etapa de suspendare progresivă a ajutorului definite la articolul 8 alineatul (1) reprezintă cel puțin o treime din toată populația regiunilor eligibile pe deplin în 2006 pentru un ajutor în temeiul obiectivului nr. 1, ratele ajutorului vor fi, în 2007, de 80 % din nivelul intensității ajutorului pe cap de locuitor în 2006, în 2008 de 75 %, în 2009 de 70 %, în 2010 de 65 %, în 2011 de 60 %, în 2012 de 55 % și în 2013 de 50 %.

13.

În ceea ce privește regimul tranzitoriu prevăzut la punctul 6 literele (a) și (b), punctul de plecare pentru regiunile care nu erau eligibile în temeiul obiectivului nr. 1 pe parcursul perioadei 2000-2006 sau care au devenit eligibile în 2004, în 2007 se va stabili la 90 % din nivelul lor teoretic de intensitate a ajutorului pe cap de locuitor în 2006 calculat pe baza metodei de repartizare adoptate la Berlin în 1999, nivelul lor de PIB pe cap de locuitor fiind asimilat la 75 % din media Uniunii Europene cu 15 membri.

14.

Fără a aduce atingere punctului 7, regiunile poloneze de nivelul NUTS 2 Lubelskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie și Świętokrzyskie, ale căror niveluri de PIB pe cap de locuitor (exprimate în PCS) sunt cele mai scăzute cinci valori din Uniunea Europeană cu 25 de membri, vor beneficia de o finanțare din FEDER care se adaugă finanțării la care au dreptul în mod obișnuit. Această finanțare suplimentară este de 107 EUR pe cap de locuitor pentru perioada 2007-2013 în temeiul obiectivului de convergență. Orice ajustare a creșterii sumelor atribuite Poloniei în conformitate cu punctul 10 se consideră deducere din finanțarea suplimentară respectivă.

15.

Fără a aduce atingere punctului 7, regiunea de nivelul NUTS 2 Közép-Magyarország va beneficia de un pachet financiar suplimentar de 140 milioane EUR pentru perioada 2007-2013. Pentru regiunea respectivă se aplică aceleași dispoziții normative care se aplică regiunilor menționate la articolul 8 alineatul (1).

16.

Fără a aduce atingere punctului 7, regiunea de nivelul NUTS 2 Praga va beneficia de un pachet financiar suplimentar de 200 milioane EUR pentru perioada 2007-2013 în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă.

17.

Ciprul va beneficia între 2007-2013 de regimul tranzitoriu aplicabil regiunilor definite la punctul 6 litera (b), punctul său de plecare pentru 2007 fiind stabilit în conformitate cu punctul 13.

18.

Regiunile de nivelul NUTS 2 Itä-Suomi și Madeira, păstrându-și statutul de regiuni în etapa de instituire progresivă a ajutorului, vor beneficia de regimul financiar tranzitoriu menționat la punctul 6 litera (a).

19.

Regiunea de nivelul NUTS 2 Insulele Canare va beneficia de un pachet financiar suplimentar de 100 milioane EUR pentru perioada 2007-2013 în temeiul susținerii tranzitorii menționate la articolul 8 alineatul (2).

20.

Ținând seama de constrângerile speciale ale regiunilor ultraperiferice menționate la articolul 299 din tratat și ale regiunilor de nivelul NUTS 2 care îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 2 din protocolul nr. 6 anexat la Actul de aderare al Austriei, Finlandei și Suediei, regiunile respective vor beneficia de o finanțare suplimentară din FEDER. Finanțarea este de 35 EUR pe cap de locuitor și pe an și se adaugă la orice altă finanțare la care regiunile respective au dreptul în mod obișnuit.

21.

În ceea ce privește repartizarea pentru componenta transfrontalieră a obiectivului de cooperare teritorială europeană menționat la articolul 7 alineatul (1), intensitatea ajutorului destinat regiunilor situate de-a lungul fostelor frontiere terestre externe dintre Uniunea Europeană cu 15 membri și Uniunea Europeană cu 12 membri și dintre Uniunea Europeană cu 25 de membri și Uniunea Europeană „+2” va fi cu 50 % mai mare decât cea a altor regiuni în cauză.

22.

Ținând seama de eforturile speciale depuse în Irlanda de Nord pentru procesul de pace, un total de 200 milioane EUR se atribuie programului PEACE pentru perioada 2007-2013. Programul PEACE se va aplica atât ca program transfrontalier în sensul articolului 3 alineatul (2) litera (c), cât și în scopul promovării stabilității sociale și economice în regiunile în cauză, conținând în special măsuri de promovare a coeziunii dintre comunități. Regiunea eligibilă corespunde întregii Irlande de Nord și comitatelor limitrofe din Irlanda. Programul se va aplica în temeiul obiectivului de cooperare teritorială europeană cu respectarea principiului adiționalității intervențiilor din fondurile structurale.

23.

Regiunile suedeze care intră sub incidența obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă vor primi un pachet financiar suplimentar de 150 milioane EUR în temeiul FEDER.

24.

Fără a aduce atingere punctului 7, Estonia, Letonia și Lituania, ale căror teritorii constituie în întregime o zonă de nivel NUTS 2, vor primi fiecare o sumă suplimentară de 35 EUR pe cap de locuitor pe parcursul perioadei 2007-2013.

25.

Regiunile austriece care intră sub incidența obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă situate la fostele frontiere externe ale Uniunii Europene vor primi un pachet suplimentar de 150 milioane EUR în temeiul FEDER. Bavaria va primi, de asemenea, un pachet suplimentar de 75 milioane EUR în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă.

26.

Spania va primi un pachet suplimentar de 2 miliarde EUR în temeiul FEDER, în vederea favorizării măsurilor din domeniile cercetării, dezvoltării și inovației efectuate de către întreprinderi pentru profitul propriu, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) și articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006. Repartizarea indicativă a pachetului respectiv este de 70 % în favoarea regiunilor eligibile în temeiul obiectivului de convergență menționat la articolul 5, de 5 % pentru regiunile eligibile pentru susținere tranzitorie menționată la articolul 8 alineatul (1), de 10 % în favoarea regiunilor eligibile în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă menționat la articolul 6 și de 15 % pentru regiunile eligibile pentru susținere tranzitorie menționată la articolul 8 alineatul (2).

27.

Ceuta și Melilla vor primi un pachet suplimentar de 50 milioane EUR alocate din FEDER pe perioada 2007-2013, în temeiul susținerii tranzitorii menționate la articolul 8 alineatul (1).

28.

Italia va primi un pachet suplimentar de 1,4 miliarde EUR în temeiul fondurilor structurale, repartizate după cum urmează: 828 milioane EUR în favoarea regiunilor eligibile în temeiul obiectivului de convergență menționat la articolul 5 alineatul (1), 111 milioane EUR pentru regiunile eligibile pentru susținere tranzitorie menționată la articolul 8 alineatul (1), 251 milioane EUR pentru regiunea eligibilă pentru susținere tranzitorie menționată la articolul 8 alineatul (2) și 210 milioane EUR în favoarea regiunilor eligibile în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă menționat la articolul 6.

29.

Ținând seama de situația specială a Corsicii (30 milioane EUR) și a regiunii franceze Hainaut (70 milioane EUR), Franța va primi un pachet suplimentar de 100 milioane EUR pe perioada 2007-2013, în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă.

30.

Landurile orientale ale Germaniei care pot să ceară o susținere în temeiul obiectivului de convergență menționat la articolul 5 alineatul (1) vor primi un pachet suplimentar de 167 milioane EUR. În afară de aceasta, un pachet suplimentar de 58 de milioane EUR se acordă landurilor orientale ale Germaniei eligibile pentru susținere tranzitorie [menționată la articolul 8 alineatul (1)].

31.

Fără a aduce atingere punctului 7, un pachet suplimentar de 300 milioane EUR în temeiul FEDER se acordă obiectivului de cooperare teritorială europeană, după cum urmează: 200 milioane EUR pentru cooperarea transnațională în temeiul articolului 7 alineatul (1) și 100 milioane EUR pentru cooperarea interregională în temeiul articolului 7 alineatul (3).


ANEXA III

Plafoane aplicabile ratelor de cofinanțare

(menționate la articolul 53)

Criterii

State membre

FEDER și FSEP

ca procente de cheltuieli eligibile

Fond de coeziune ca procente

de cheltuieli eligibile

1.

State membre al căror PIB mediu pe cap de locuitor, între 2001-2003, era mai mic decât 85 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri în aceeași perioadă

Republica Cehă, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Ungaria

85 % pentru obiectivele de convergență și de concurență regională și ocuparea forței de muncă

85 %

2.

State membre, altele decât cele menționate la rândul (1), eligibile pentru regimul tranzitoriu al Fondului de coeziune la 1 ianuarie 2007

Spania

80 % pentru regiunile de convergență și regiunile în etapa de instituire progresivă a ajutorului în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă

50 % în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă în afara regiunilor în etapa de instituire progresivă a ajutorului

85 %

3.

State membre, altele decât cele menționate la rândurile (1) și (2)

Belgia, Danemarca, Republica Federală Germania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Finlanda, Suedia și Regatul Unit

75 % pentru obiectivul de convergență

4.

State membre, altele decât cele menționate la rândurile (1) și (2)

Belgia, Danemarca, Republica Federală Germania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Finlanda, Suedia și Regatul Unit

50 % pentru obiectivul de concurență regională și ocuparea forței de muncă

5.

Regiunile ultraperiferice menționate la articolul 299 alineatul (2) din tratat care beneficiază de finanțarea suplimentară pentru regiunile respective prevăzută la punctul 20 din anexa II

Franța, Portugalia și Spania

50 %

6.

Regiunile ultraperiferice menționate la articolul 299 alineatul (2) din tratat

Franța, Portugalia și Spania

85 % pentru obiectivele de convergență și de concurență regională și ocuparea forței de muncă


ANEXA IV

Categorii de cheltuieli

[menționate la articolul 9 alineatul (3)]

 

Obiective: convergență și concurență regională și ocuparea forței de muncă

 

Obiective: convergență și regiuni menționate la articolul 8 alineatul (2), fără a aduce atingere deciziei luate în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) ultimul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006

Cod

Teme prioritare

 

Cercetare și dezvoltare tehnologică (CDT), inovație și spirit întreprinzător

01

Activități de CDT în centre de cercetare

02

Infrastructuri în materie de CDT (inclusiv aplicare materială, aparate și rețele informatice de mare viteză care leagă centrele de cercetare) și centre de competență în tehnologii specifice

03

Transfer de tehnologii și îmbunătățirea rețelelor de cooperare între micile întreprinderi (IMM), între acestea și celelalte întreprinderi, universități, instituții de învățământ superior de toate tipurile, autorități regionale, centre de cercetare și poli științifici și tehnologici (parcuri științifice și tehnologice, tehnopoli etc.)

04

Susținerea CDT, mai ales în IMM-uri (inclusiv acces la serviciile de CDT în centrele de cercetare)

05

Servicii de susținere avansată a societăților și grupurilor de societăți

06

Asistență IMM-urilor pentru promovarea produselor și a proceselor de producție care respectă mediul (punerea în aplicare a sistemelor eficiente de gestiune de mediu, adoptare și utilizare a tehnologiilor de prevenire a poluării, integrarea tehnologiilor proprii în producția întreprinderilor)

07

Investiții în întreprinderi ale căror activități sunt direct legate de cercetare și de inovație (tehnologia inovației, crearea de noi întreprinderi de către universități, centre și societăți existente de CDT etc.)

08

Alte investiții în întreprinderi

09

Alte măsuri care urmăresc stimularea cercetării, inovației și a spiritului întreprinzător în IMM-uri

 

Societatea informației

10

Infrastructuri telefonice (inclusiv rețele în bandă largă)

11

Tehnologii ale informației și comunicării (acces, securitate, interoperabilitate, prevenirea riscurilor, cercetare, inovație, conținut numeric)

12

Tehnologii ale informației și comunicării (RTE-TIC)

13

Servicii și aplicații pentru uzul cetățenilor (sănătate online, administrație online, formare online, integrare prin tehnologiile societății informației etc.)

14

Servicii și aplicații destinate IMM-urilor (comerț electronic, educație și formare, rețelistică etc.)

15

Alte măsuri care urmăresc îmbunătățirea accesului și utilizării eficiente a TIC de către IMM-uri

 

Transporturi

16

Căi ferate

17

Căi ferate (RTE-T)

20

Autostrăzi

21

Autostrăzi (RTE-T)

26

Transport multimodal

27

Transport multimodal (RTE-T)

28

Sisteme inteligente de transport

29

Aeroporturi

30

Porturi

32

Căi navigabile interne (RTE-T)

 

Energie

34

Electricitate (RTE-T)

36

Gaz natural (RTE-T)

38

Produse petroliere (RTE-T)

39

Energie regenerabilă: energie eoliană

40

Energie regenerabilă: energie solară

41

Energie regenerabilă: biomasă

42

Energie regenerabilă: energie hidroelectrică, geotermică și alta

43

Eficiență energetică, cogenerare, gestionare a energiei

 

Protecția mediului și prevenirea riscurilor

52

Promovarea transportului urban curat

 

Creșterea capacității de adaptare a lucrătorilor și a societăților, întreprinderilor și întreprinzătorilor

62

Dezvoltarea sistemelor și strategiilor de educare și de formare continuă în cadrul întreprinderilor; formare și servicii pentru angajați în vederea îmbunătățirii capacității lor de adaptare la schimbare; promovarea spiritului întreprinzător și inovator

63

Conceperea și difuzarea formelor inovatoare și mai productive de organizare a muncii

64

Dezvoltarea serviciilor specifice pentru angajare, formare și susținere în contextul restructurării sectoarelor și a întreprinderilor și punerea la punct a sistemelor care permit anticiparea schimbărilor economice și a cerințelor viitoare privind ocuparea forței de muncă și competențele

 

Îmbunătățirea accesului la ocuparea forței de muncă și integrarea durabilă

65

Modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței forței de muncă

66

Punerea în aplicare a măsurilor active și preventive pe piața forței de muncă

67

Măsuri de încurajare a îmbătrânirii active și a prelungirii vieții profesionale

68

Susținerea angajărilor independente și a creării de întreprinderi

69

Măsuri de îmbunătățire a accesului la ocuparea forței de muncă și la creșterea participării durabile și a progresului femeilor în ocuparea forței de muncă pentru reducerea segregării bazate pe sexe pe piața forței de muncă și măsuri care urmăresc concilierea vieții profesionale și a celei private, în special prin facilitarea accesului la servicii de îngrijire a copiilor și de ajutorare a persoanelor dependente

70

Acțiuni specifice pentru creșterea participării lucrătorilor emigranți la ocuparea forței de muncă și consolidarea integrării sociale a acestora

 

Îmbunătățirea integrării sociale a persoanelor celor mai puțin favorizate

71

Modalități de integrare în muncă și de reinserție pe piața forței de muncă pentru persoanele defavorizate; lupta contra discriminării în inserția și promovarea pe piața muncii și măsuri de încurajare a acceptării diversității la locul de muncă

 

Îmbunătățirea capitalului uman

72

Conceperea, adoptarea și punerea în aplicare a reformelor sistemelor de educație și de formare pentru creșterea potențialului de ocuparea forței de muncă, îmbunătățirea adaptării educației și a formării inițiale și profesionale la nevoile pieței forței de muncă și a actualizării aptitudinilor personalului de formare în scopul favorizării inovației și a unei economii fondate pe cunoaștere

73

Măsuri de încurajare a participării crescute la educație și la formare pe parcursul vieții, inclusiv prin măsuri de reducere a abandonului școlar precoce și a segregării persoanelor în funcție de sex, precum și îmbunătățirea accesului la educația și formarea inițială, profesională și superioară și calitatea acestora

74

Dezvoltarea potențialului uman în domeniul cercetării și al inovației, în special prin intermediul studiilor postuniversitare și a formării cercetătorilor, precum și prin activități în rețea între universități, centre de cercetare și întreprinderi


Top