EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0865

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

OJ L 166, 19.6.2006, p. 1–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 104 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 104 - 167
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 010 P. 106 - 169

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj

15/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

104


32006R0865


L 166/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 865/2006 AL COMISIEI

din 4 mai 2006

de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatele (1), (2) și (4),

întrucât:

(1)

Trebuie adoptate dispoziții pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 și pentru asigurarea respectării integrale a dispozițiilor Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES), denumită în continuare „convenția”.

(2)

Pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a Regulamentului (CE) nr. 338/97, este necesar să se precizeze condițiile și criteriile detaliate care trebuie luate în considerare pentru examinarea cererilor de permise și certificate și pentru eliberarea, valabilitatea și utilizarea acestor documente. Prin urmare, este necesar să se stabilească modele cu care formularele menționate trebuie să corespundă.

(3)

Este necesar, de asemenea, să se stabilească dispoziții detaliate privind condițiile și criteriile care trebuie respectate pentru tratamentul exemplarelor din specii de animale născute și crescute în captivitate și al exemplarelor din specii de plante înmulțite artificial, pentru a asigura punerea în aplicare comună a derogărilor aplicabile acestor exemplare.

(4)

Derogările aplicabile exemplarelor care fac parte din efectele personale sau domestice, prevăzute la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, impun să se specifice dispozițiile necesare pentru a se asigura respectarea articolului VII alineatul (3) din convenție.

(5)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a derogărilor generale de la interdicțiile activităților comerciale interne prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, este necesar să se precizeze condițiile și criteriile cu privire la definirea acestora.

(6)

Este necesar să se stabilească proceduri pentru marcarea exemplarelor din anumite specii pentru a facilita identificarea acestora și pentru a asigura respectarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97.

(7)

Este necesar să se adopte dispoziții cu privire la conținutul, forma și modul de prezentare a rapoartelor periodice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(8)

Pentru evaluarea modificărilor ulterioare care trebuie aduse anexelor la Regulamentul (CE) nr. 338/97, este necesar ca toate informațiile utile să fie disponibile, în special cele privind statutul biologic și comercial al speciilor, utilizarea acestora, precum și metodele de control al comerțului cu acestea.

(9)

Cu ocazia celei de-a douăsprezecea reuniuni a Conferinței părților la convenție, organizată în Santiago (Chile) în perioada 3-15 noiembrie 2002, s-au adoptat rezoluții privind, inter alia, proceduri simplificate de eliberare a permiselor și certificatelor, un certificat special care să faciliteze circulația anumitor categorii de exemplare care fac parte dintr-o expoziție itinerantă, derogări suplimentare cu privire la efectele personale, cerințe actualizate privind etichetarea containerelor pentru caviar, precum și alte măsuri preventive și de natură tehnică, inclusiv modificarea codurilor utilizate în permise și certificate și modificarea listei de referințe standard utilizate pentru determinarea denumirilor de specii enumerate în apendicele la convenție, și este necesar, prin urmare, să se țină seama de rezoluțiile respective.

(10)

Având în vedere sarcina administrativă implicată de reglementarea exportului și importului de animale vii, născute și crescute în captivitate, care reprezintă o proprietate personală, sau a animalelor care reprezintă o proprietate personală și care au fost introduse în Comunitate înainte ca Regulamentul (CE) nr. 338/97, Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 al Consiliului din 3 decembrie 1982 de punere în aplicare în Comunitate a Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (2) sau legislația internă de punere în aplicare a convenției să devină aplicabile și având în vedere că astfel de exporturi și importuri nu reprezintă un obstacol în calea protejării speciilor faunei în natură, trebuie elaborat un certificat special în acest sens.

(11)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1808/2001 al Comisiei din 30 august 2001 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (3) trebuie să facă obiectul unor modificări importante. Ținând seama de domeniul de aplicare a modificărilor respective și din motive de claritate, regulamentul menționat trebuie înlocuit integral.

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu faună și floră sălbatică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DEFINIȚII

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament și în completarea definițiilor prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, se aplică următoarele definiții:

1.

„data achiziției” înseamnă data la care un exemplar a fost prelevat din natură, s-a născut în captivitate sau a fost reprodus artificial;

2.

„descendenți din a doua generație (F2)” și „din generațiile ulterioare (F3, F4 etc.)” înseamnă exemplare produse într-un mediu controlat, ai căror părinți au fost, de asemenea, produși în mediu controlat, spre deosebire de exemplarele produse într-un mediu controlat din părinți dintre care cel puțin unul a fost conceput în natură sau prelevat din natură [descendent din prima generație (F1)];

3.

„animale de reproducere” înseamnă totalitatea animalelor dintr-o unitate de creștere a animalelor care sunt utilizate pentru reproducere;

4.

„mediu controlat” înseamnă un mediu manipulat pentru producerea de animale dintr-o anumită specie, care implică bariere fizice pentru a împiedica introducerea sau ieșirea de animale, ouă sau gameți ai acestei specii și ale cărui caracteristici generale pot cuprinde, fără ca lista să fie exhaustivă, adăposturi artificiale, evacuarea deșeurilor, asistență sanitară, protecție împotriva animalelor de pradă și hrană furnizată artificial;

5.

„persoană care are în mod normal reședința în Comunitate” înseamnă o persoană care locuiește în Comunitate cel puțin 185 de zile în fiecare an calendaristic datorită unor obligații profesionale sau, în cazul unei persoane care nu are obligații profesionale, datorită unor obligații personale care atestă o relație strânsă între aceasta și locul în care locuiește;

6.

„expoziție itinerantă” înseamnă o colecție de eșantioane, un circ itinerant, o menajerie sau o expoziție de plante care sunt utilizate pentru expunere publică;

7.

„certificate pentru tranzacții specifice” înseamnă certificatele eliberate în conformitate cu articolul 48 care sunt valabile pentru tranzacțiile specificate numai pe teritoriul statului membru emitent;

8.

„certificate pentru exemplare specifice” înseamnă certificatele eliberate în conformitate cu articolul 48, altele decât certificatele pentru tranzacții specifice.

CAPITOLUL II

FORMULARE ȘI CERINȚE TEHNICE

Articolul 2

Formulare

(1)   Formularele pe baza cărora se elaborează permisele de import, permisele de export, certificatele de reexport, certificatele de proprietate personală și cererile pentru aceste documente sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelele din anexa I.

(2)   Formularele pe baza cărora se elaborează notificările de import sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelele din anexa II. Acestea pot conține un număr de ordine.

(3)   Formularele pe baza cărora se elaborează certificatele de expoziție itinerantă și cererile pentru astfel de documente sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelul din anexa III.

(4)   Formularele pe baza cărora se elaborează formularele complementare pentru certificatele de proprietate personală și de expoziție itinerantă sunt conforme cu modelul din anexa IV.

(5)   Formularele pe baza cărora se elaborează certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 și cererile pentru aceste certificate sunt conforme, cu excepția spațiilor rezervate pentru autoritățile naționale, cu modelele din anexa V la prezentul regulament.

Cu toate acestea, statele membre pot prevedea ca, în locul textului pretipărit, rubricile 18 și 19 să cuprindă numai certificatul și/sau autorizația relevante.

(6)   Forma etichetelor menționate la articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 este conformă cu modelul din anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 3

Specificații tehnice privind formularele

(1)   Hârtia utilizată pentru formularele menționate la articolul 2 este o hârtie fără pastă mecanică, finisată pentru scris și cântărește cel puțin 55 g/m2.

(2)   Formatul formularelor menționate la articolul 2 alineatele (1)-(5) este de 210 × 297 mm (A4) cu o toleranță maximă pentru lungime de minus 18 milimetri și plus 8 mm.

(3)   Hârtia pentru formularele menționate la articolul 2 alineatul (1) trebuie să fie:

(a)

de culoare albă pentru formularul nr. 1 (originalul), cu un fond ghioșat de culoare gri pe recto, astfel încât să indice orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice;

(b)

de culoare galbenă pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru titular);

(c)

de culoare verde pal pentru formularul nr. 3 (exemplarul pentru țara exportatoare sau reexportatoare, în cazul unui permis de import, sau exemplarul care trebuie returnat de către vamă autorității emitente, în cazul unui permis de export sau al unui certificat de reexport);

(d)

de culoare roz pentru formularul nr. 4 (exemplarul pentru autoritatea emitentă);

(e)

de culoare albă pentru formularul nr. 5 (cererea).

(4)   Hârtia pentru formularele menționate la articolul 2 alineatul (2) trebuie să fie:

(a)

de culoare albă pentru formularul nr. 1 (originalul);

(b)

de culoare galbenă pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru importator).

(5)   Hârtia pentru formularele menționate la articolul 2 alineatele (3) și (5) trebuie să fie:

(a)

de culoare galbenă pentru formularul nr. 1 (originalul), cu un fond ghioșat de culoare gri pe recto, astfel încât să indice orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice;

(b)

de culoare roz pentru formularul nr. 2 (exemplarul pentru autoritatea emitentă);

(c)

de culoare albă pentru formularul nr. 3 (cererea).

(6)   Hârtia pentru formularele complementare și etichetele menționate la articolul 2 alineatele (4) și (6) trebuie să fie de culoare albă.

(7)   Formularele menționate la articolul 2 sunt tipărite și completate într-una din limbile oficiale ale Comunității, desemnate de către autoritățile de gestionare din fiecare stat membru. Acestea conțin, după caz, o traducere a conținutului într-una dintre limbile oficiale de lucru ale convenției.

(8)   Statele membre sunt responsabile pentru tipărirea formularelor prevăzute la articolul 2, care, în cazul formularelor menționate la articolul 2 alineatele (1)-(5), pot fi incluse într-un procedeu informatizat de eliberare a permiselor/certificatelor.

Articolul 4

Completarea formularelor

(1)   Formularele sunt dactilografiate.

Cu toate acestea, cererile pentru permise de import și export, pentru certificate de export, pentru certificate de reexport, pentru certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, pentru certificate de proprietate personală și de expoziție itinerantă, precum și pentru notificări de import, formulare complementare și etichete pot fi completate și de mână, cu condiția ca scrierea să se facă în mod lizibil, cu cerneală și cu litere majuscule de tipar.

(2)   Formularele nr. 1-4 din anexa I, formularele nr. 1 și 2 din anexa II, formularele nr. 1 și 2 din anexa III, formularele nr. 1 și 2 din anexa V, formularele complementare menționate la articolul 2 alineatul (4) și etichetele menționate la articolul 2 alineatul (6) nu trebuie să conțină ștersături sau modificări, cu excepția cazului în care acestea sunt autentificate prin ștampila și semnătura autorității de gestionare care eliberează formularele. În cazul notificărilor de import menționate la articolul 2 alineatul (2) și în cazul formularelor complementare menționate la articolul 2 alineatul (4), ștersăturile sau modificările pot fi autentificate, de asemenea, prin ștampila și semnătura biroului vamal de intrare.

Articolul 5

Conținutul permiselor, al certificatelor și al cererilor de eliberare a acestor documente

Informațiile și referințele din permise și certificate, precum și din cererile de eliberare a acestor documente, îndeplinesc următoarele cerințe:

1.

descrierea exemplarelor trebuie să includă, atunci când se prevede astfel, unul dintre codurile conținute în anexa VII;

2.

pentru indicarea unităților de cantitate și de masă netă, trebuie utilizate cele din anexa VII;

3.

taxonul din care fac parte exemplarele trebuie să fie indicat la nivel de specie, cu excepția cazurilor în care specia este diferențiată la nivel de subspecie în conformitate cu anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97 sau Conferința părților la convenție a decis că este suficientă diferențierea la un nivel taxonomic superior;

4.

referințele standard pentru nomenclatură cuprinse în anexa VIII la prezentul regulament trebuie utilizate pentru a indica denumirile științifice ale taxonilor;

5.

după caz, trebuie indicat obiectul tranzacției, cu ajutorul unuia dintre codurile de la punctul 1 din anexa IX la prezentul regulament;

6.

originea exemplarelor trebuie indicată cu ajutorul unuia dintre codurile de la punctul 2 din anexa IX la prezentul regulament.

Atunci când utilizarea codurilor menționate la punctul 6 este supusă respectării criteriilor definite de Regulamentul (CE) nr. 338/97 sau de prezentul regulament, acestea trebuie să respecte criteriile respective.

Articolul 6

Anexe la formulare

(1)   În cazul în care o anexă atașată la unul dintre formularele menționate la articolul 2 face parte integrantă din formularul respectiv, se indică în mod clar aceasta pe permisul sau certificatul în cauză, precum și numărul de pagini, iar pe fiecare pagină a anexei se menționează după cum urmează:

(a)

numărul permisului sau al certificatului și data eliberării;

(b)

semnătura și ștampila sau sigiliul autorității de gestionare care a eliberat permisul sau certificatul.

(2)   Atunci când formularele menționate la articolul 2 alineatul (1) sunt utilizate pentru expediția mai multor specii, se atașează o anexă care, pe lângă informațiile cerute în temeiul prezentului articol alineatul (1), include, pentru fiecare specie care conține exemplare în expediție, rubricile 8 – 22 din formularul în cauză, precum și spațiile prevăzute la rubrica 27 pentru „cantitatea/masa netă efectiv importată sau (re)exportată” și, după caz, „numărul de animale moarte la sosire”.

(3)   Atunci când formularele menționate la articolul 2 alineatul (3) sunt utilizate pentru mai multe specii, se atașează o anexă care, pe lângă informațiile cerute în temeiul prezentului articol alineatul (1), include, pentru fiecare specie, rubricile 8-18 din formularul în cauză.

(4)   Atunci când formularele menționate la articolul 2 alineatul (5) sunt utilizate pentru mai multe specii, se atașează o anexă care, pe lângă informațiile cerute în temeiul prezentului articol alineatul (1), include, pentru fiecare specie, rubricile 4-18 din formularul în cauză.

Articolul 7

Permise și certificate eliberate de țări terțe

(1)   Articolul 4 alineatele (1) și (2), articolul 5 alineatele (3), (4) și (5) și articolul 6 se aplică în cazul deciziilor privind acceptabilitatea permiselor și a certificatelor eliberate de țări terțe pentru exemplare care urmează să fie introduse în Comunitate.

(2)   Atunci când permisele și certificatele menționate la alineatul (1) se referă la exemplare din specii care fac obiectul unor cote de export stabilite voluntar sau atribuite de Conferința părților la convenție, acestea sunt acceptate numai în cazul în care menționează numărul total de exemplare deja exportate în cursul anului curent, inclusiv cele care intră sub incidența permisului în cauză, precum și cota pentru specia respectivă.

(3)   Certificatele de reexport eliberate de țări terțe sunt acceptate numai în cazul în care menționează țara de origine, numărul și data de eliberare a permisului de export corespunzător, precum și, după caz, țara ultimului reexport, numărul și data de eliberare a certificatului de reexport corespunzător, sau în cazul în care conțin o justificare satisfăcătoare pentru omiterea acestor informații.

CAPITOLUL III

ELIBERAREA, UTILIZAREA ȘI VALABILITATEA DOCUMENTELOR

Articolul 8

Eliberarea și utilizarea documentelor

(1)   Documentele sunt eliberate și utilizate în conformitate cu dispozițiile și condițiile definite de prezentul regulament și de Regulamentul (CE) nr. 338/97, în special la articolul 11 alineatele (1)-(4) din regulamentul respectiv.

Pentru a asigura conformitatea cu regulamentele menționate anterior și cu dispozițiile dreptului intern adoptate pentru punerea în aplicare a acestora, autoritatea de gestionare emitentă poate impune dispoziții, condiții și cerințe, care trebuie indicate în documentele respective.

(2)   Documentele sunt utilizate fără a aduce atingere celorlalte formalități privind circulația mărfurilor în cadrul Comunității, introducerea de mărfuri în Comunitate sau exportul sau reexportul acestora, sau eliberarea documentelor utilizate pentru astfel de formalități.

(3)   Autoritățile de gestionare decid cu privire la eliberarea permiselor și a certificatelor în termen de o lună de la data depunerii unei cereri complete.

Cu toate acestea, atunci când autoritatea de gestionare emitentă consultă terți, o astfel de decizie poate fi luată numai după încheierea corespunzătoare a acestei consultări. Solicitanții sunt informați cu privire la întârzierile importante în analizarea cererilor lor.

Articolul 9

Expediții de exemplare

Se eliberează un permis de import, o notificare de import, un permis de export sau un certificat de reexport separat pentru fiecare expediție de exemplare transportate împreună și care fac parte dintr-o singură încărcătură.

Articolul 10

Valabilitatea permiselor de import și de export, a certificatelor de reexport, a certificatelor de expoziție itinerantă și a certificatelor de proprietate personală

(1)   Perioada de valabilitate a permiselor de import eliberate în conformitate cu articolele 20 și 21 nu poate depăși douăsprezece luni. Cu toate acestea, un permis de import nu este valabil în absența unui document valabil corespunzător eliberat de țara de export sau de reexport.

(2)   Perioada de valabilitate a permiselor de export și a certificatelor de reexport eliberate în conformitate cu articolul 26 nu poate depăși șase luni.

(3)   Perioada de valabilitate a certificatelor de expoziție itinerantă și de proprietate personală eliberate în conformitate cu articolele 30 și 37 nu poate depăși trei ani.

(4)   Atunci când permisele și certificatele menționate la alineatele (1), (2) și (3) expiră, acestea sunt considerate nule.

(5)   Certificatele de expoziție itinerantă sau de proprietate personală își pierd valabilitatea în cazul în care exemplarul este vândut, pierdut, distrus sau furat, în cazul în care proprietatea asupra exemplarului este transferată într-un alt mod sau, pentru un exemplar viu, în cazul în care a murit, a scăpat sau a fost lăsat liber în natură.

(6)   Fără nici o întârziere nejustificată, titularul returnează autorității de gestionare emitente originalul și toate copiile oricărui permis de import, permis de export, certificat de reexport, certificat de expoziție itinerantă sau de proprietate personală care a expirat, nu este utilizat sau nu mai este valabil.

Articolul 11

Valabilitatea permiselor de import utilizate și a certificatelor menționate la articolele 47, 48, 49, 60 și 63

(1)   Exemplarele pentru titular ale permiselor de import utilizate își pierd valabilitatea în următoarele cazuri:

(a)

atunci când exemplarele vii la care se referă au murit;

(b)

atunci când animalele vii la care se referă au scăpat sau au fost lăsate libere în natură;

(c)

atunci când exemplarele la care se referă au fost distruse;

(d)

atunci când oricare dintre informațiile introduse la rubricile 3, 6 sau 8 nu mai reflectă situația actuală.

(2)   Certificatele menționate la articolele 47, 48, 49 și 63 își pierd valabilitatea în următoarele cazuri:

(a)

atunci când exemplarele vii la care se referă au murit;

(b)

atunci când animalele vii la care se referă au scăpat sau au fost lăsate libere în natură;

(c)

atunci când exemplarele la care se referă au fost distruse;

(d)

atunci când oricare dintre informațiile introduse la rubricile 2 și 4 nu mai reflectă situația actuală.

(3)   Certificatele eliberate în conformitate cu articolele 48 și 63 sunt valabile numai pentru tranzacții specifice, cu excepția cazului în care exemplarele care fac obiectul acestor certificate sunt marcate în mod unic și permanent.

Autoritatea de gestionare a statului membru în care este află exemplarul poate, de asemenea, prin consultare cu autoritatea științifică relevantă, să decidă eliberarea unor certificate pentru tranzacții specifice, atunci când se consideră că există și alți factori privind conservarea speciilor care se opun eliberării unui certificat specific exemplarului.

(4)   Certificatele menționate la articolul 48 alineatul (1) litera (d) și la articolul 60 își pierd valabilitatea atunci când informațiile introduse la rubrica 1 nu mai reflectă situația actuală.

Aceste documente sunt returnate, de îndată, autorității de gestionare emitente, care, după caz, poate elibera un certificat care să reflecte modificările necesare în conformitate cu articolul 51.

Articolul 12

Documente anulate, pierdute, furate, distruse sau expirate

(1)   Atunci când se emite un permis sau un certificat pentru a înlocui un document anulat, pierdut, furat, distrus sau care, în cazul unui permis sau al unui certificat de reexport, a expirat, se indică numărul documentului înlocuit și motivul înlocuirii sale în rubrica rezervată pentru „condiții speciale”.

(2)   Atunci când un permis de export sau un certificat de reexport este anulat, pierdut, furat sau distrus, autoritatea de gestionare emitentă informează autoritatea de gestionare din țara de destinație cu privire la aceasta, precum și secretariatul convenției.

Articolul 13

Depunerea cererilor de eliberare a documentelor de import și de (re)export și atribuirea unui regim vamal

(1)   Luând în considerare dispozițiile articolului 8 alineatul (3), permisele de import, permisele de export și certificatele de reexport trebuie solicitate în timp util pentru a permite eliberarea acestora înainte de introducerea exemplarelor în Comunitate sau înainte de exportul sau reexportul acestora în afara Comunității.

(2)   Atribuirea unui regim vamal exemplarelor este autorizată numai după prezentarea documentelor necesare.

Articolul 14

Valabilitatea documentelor din țări terțe

În cazul introducerii de exemplare în Comunitate, documentele solicitate țărilor terțe sunt considerate valabile numai în cazul în care au fost eliberate pentru exportul sau reexportul din țara respectivă și utilizate în acest scop înainte de ultima lor zi de valabilitate și sunt folosite pentru introducerea de exemplare în Comunitate nu mai târziu de șase luni de la data eliberării.

Cu toate acestea, certificatele de origine pentru exemplarele din speciile incluse în anexa C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 pot fi utilizate pentru introducerea de exemplare în Comunitate pe parcursul unei perioade de douăsprezece luni de la data eliberării, iar certificatele de expoziție itinerantă și de proprietate personală pot fi utilizate pentru introducerea de exemplare în Comunitate și în scopul depunerii de cereri pentru certificatele corespunzătoare în conformitate cu articolele 30 și 37 din prezentul regulament pe parcursul unei perioade de trei ani de la data eliberării.

Articolul 15

Eliberarea retroactivă a anumitor documente

(1)   Prin derogare de la articolul 13 alineatul (1) și de la articolul 14 din prezentul regulament și cu condiția ca importatorul sau (re)exportatorul să informeze autoritatea de gestionare competentă la sosirea sau înainte de plecarea expediției cu privire la motivele pentru care documentele solicitate nu sunt disponibile, documentele privind exemplarele din speciile incluse în anexa B sau C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, precum și exemplarele din speciile incluse în anexa A la regulamentul respectiv și menționate la articolul 4 alineatul (5), pot fi eliberate retroactiv în mod excepțional.

(2)   Derogarea prevăzută la alineatul (1) se aplică în cazul în care autoritatea de gestionare competentă a statului membru, prin consultare cu autoritățile competente ale unei țări terțe, după caz, se declară convinsă că neregulile care au survenit nu pot fi atribuite importatorului sau (re)exportatorului și că importul sau (re)exportul exemplarelor respective este, de altfel, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu convenția și cu legislația relevantă a țării terțe.

(3)   Documentele eliberate în temeiul alineatului (1) indică în mod clar faptul că au fost eliberate retroactiv, precum și motivele acestei eliberări.

În cazul permiselor de import comunitare, al permiselor de export comunitare și al certificatelor de reexport comunitare, această informație este precizată la rubrica 23.

(4)   Secretariatul convenției este informat cu privire la permisele de export și certificatele de reexport eliberate în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3).

Articolul 16

Exemplare aflate în tranzit prin Comunitate

Articolele 14 și 15 din prezentul regulament se aplică, mutatis mutandis, exemplarelor din speciile incluse în anexele A și B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 care se află în tranzit prin Comunitate, cu condiția ca acest tranzit să se desfășoare, de altfel, în conformitate cu regulamentul respectiv.

Articolul 17

Certificate fitosanitare

(1)   În cazul plantelor înmulțite artificial din speciile incluse în anexele B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și al hibrizilor înmulțiți artificial, produși din specii care nu au făcut obiectul adnotărilor, incluse în anexa A la regulamentul menționat anterior, se aplică următoarele dispoziții:

(a)

statele membre pot decide eliberarea unui certificat fitosanitar în locul permisului de export;

(b)

în locul unui permis de export se acceptă certificatele fitosanitare eliberate de țări terțe.

(2)   Atunci când se eliberează un certificat fitosanitar menționat la alineatul (1), acesta include denumirea științifică la nivelul speciei sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil pentru taxonii grupați pe familii în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97, la nivel generic.

Cu toate acestea, orhideele și cactușii înmulțiți artificial, incluși în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97, pot fi menționați ca atare.

Certificatele fitosanitare conțin, de asemenea, tipul și cantitatea exemplarelor și poartă o ștampilă, un sigiliu sau orice altă indicație specifică, menționând că „exemplarele au fost înmulțite artificial, conform definiției date de CITES”.

Articolul 18

Proceduri simplificate pentru anumite tranzacții comerciale privind probe biologice

(1)   În cazul în care comerțul nu are nici un impact asupra conservării speciilor în cauză sau are numai un impact neglijabil, se pot utiliza proceduri simplificate pe baza unor permise și certificate eliberate în prealabil pentru probele biologice de tipul și dimensiunea precizate în anexa XI, atunci când acestea sunt solicitate de urgență pentru a fi utilizate în modul indicat în anexa respectivă și cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

fiecare stat membru trebuie să deschidă și să actualizeze un registru cu persoanele și organismele care pot beneficia de procedurile simplificate, denumite în continuare „persoane și organisme înregistrate”, precum și cu speciile pe care le pot comercializa acestea în temeiul procedurilor respective, și trebuie să se asigure că registrul este revizuit de autoritatea de gestionare la fiecare cinci ani;

(b)

statele membre trebuie să furnizeze persoanelor și organismelor înregistrate permise și certificate completate parțial;

(c)

statele membre trebuie să autorizeze persoanele sau organismele înregistrate să introducă informații specifice în permis sau în certificat, pe recto, atunci când autoritatea de gestionare a statului membru respectiv a prevăzut următoarele elemente la rubrica 23, într-un spațiu echivalent sau într-o anexă la permis sau la certificat:

(i)

o listă cu rubricile pe care persoanele sau organismele înregistrate sunt autorizate să le completeze pentru fiecare expediție;

(ii)

un spațiu pentru semnătura persoanei care a completat documentul.

În cazul în care lista menționată la litera (c) punctul (i) conține denumiri științifice, autoritatea de gestionare include un inventar al speciilor aprobate în permis sau în certificat, pe recto, sau într-o anexă atașată.

(2)   Persoanele și organismele pot fi introduse în registru pentru o anumită specie numai după ce o autoritate științifică relevantă și-a exprimat avizul, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a), articolul 4 alineatul (2) litera (a), articolul 5 alineatul (2) litera (a) și articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, conform căruia tranzacțiile multiple care implică probele biologice enumerate în anexa XI la prezentul regulament nu urmează să aibă un efect dăunător asupra statutului de conservare a speciei în cauză.

(3)   Containerul în care se expediază probele biologice menționate la alineatul (1) poarte o etichetă cu mențiunea „Muestras biológicas CITES”, „CITES Biological Samples” sau „Échantillons biologiques CITES”, precum și numărul documentului eliberat în conformitate cu convenția.

Articolul 19

Proceduri simplificate pentru exportul sau reexportul exemplarelor moarte

(1)   În cazul exportului sau reexportului de exemplare moarte din speciile enumerate în anexele B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, inclusiv de părți sau produse obținute din acestea, statele membre pot prevedea proceduri simplificate pe baza unor permise de export sau certificate de reexport eliberate în prealabil, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

o autoritate științifică relevantă trebuie să indice că acest export sau reexport nu va avea nici un efect negativ asupra conservării speciei în cauză;

(b)

fiecare stat membru trebuie să deschidă și să actualizeze un registru cu persoanele și organismele care pot beneficia de procedurile simplificate, denumite în continuare „persoane și organisme înregistrate”, precum și cu speciile pe care le pot comercializa acestea în temeiul procedurilor respective, și trebuie să se asigure că registrul este revizuit de autoritatea de gestionare la fiecare cinci ani;

(c)

statele membre trebuie să furnizeze persoanelor și organismelor înregistrate permise de export și certificate de reexport completate parțial;

(d)

statele membre trebuie să autorizeze persoanele sau organismele înregistrate să introducă informații specifice la rubricile 3, 5, 8 și 9 sau 10 din permis sau certificat, cu condiția respectării următoarelor cerințe:

(i)

permisul sau certificatul completat se semnează la rubrica 23;

(ii)

se trimite de îndată un exemplar al permisului sau al certificatului autorității de gestionare emitente;

(iii)

se ține un registru care este prezentat autorității de gestionare competente la cerere și care conține informații detaliate privind exemplarele vândute (inclusiv denumirea speciei, tipul de exemplar, originea exemplarului), datele privind vânzarea și denumirile și adresele persoanelor cărora le-au fost vândute.

(2)   Exportul sau reexportul menționat la alineatul (1) trebuie să fie, de altfel, în conformitate cu articolul 5 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

CAPITOLUL IV

PERMISELE DE IMPORT

Articolul 20

Cereri

(1)   Solicitantul unui permis de import completează, după caz, rubricile 1, 3-6 și 8-23 din formularul de cerere și rubricile 1, 3, 4, 5 și 8-22 din original și din toate copiile. Cu toate acestea, statele membre pot hotărî că este suficient să se completeze un singur formular de cerere, iar în acest caz cererea se poate referi la mai multe expediții.

(2)   Formularul completat în mod corespunzător se depune la autoritatea de gestionare din statul membru de destinație, conține informațiile solicitate și este însoțit de documentele justificative pe care autoritatea de gestionare le consideră necesare pentru a-i permite să stabilească dacă, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, este necesar să se elibereze un permis.

Omisiunea de informații din cerere trebuie justificată.

(3)   Atunci când o cerere se referă la un permis de import privind exemplarele pentru care o cerere similară a fost respinsă anterior, solicitantul informează autoritatea de gestionare cu privire la aceasta.

(4)   Pentru permisele de import privind exemplarele menționate la articolul 64 alineatul (1) literele (a)-(f), solicitantul trebuie să demonstreze autorității de gestionare că au fost îndeplinite cerințele privind marcarea prevăzute la articolul 66.

Articolul 21

Permise de import eliberate pentru exemplare din speciile incluse în apendicele I la convenție și enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97

În cazul unui permis de import eliberat pentru exemplare din speciile incluse în apendicele I la convenție și enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, exemplarul pentru țara exportatoare sau reexportatoare poate fi returnat solicitantului în vederea prezentării către autoritatea de gestionare din țara exportatoare sau reexportatoare, în sensul eliberării unui permis de export sau a unui certificat de reexport. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din acest regulament, originalul permisului de import este reținut până la prezentarea permisului de export sau a certificatului de reexport corespunzător.

În cazul în care exemplarul pentru țara exportatoare sau reexportatoare nu este returnat solicitantului, acesta primește o declarație scrisă prin care se indică faptul că se va elibera un permis de import și în ce condiții.

Articolul 22

Documente pe care importatorul trebuie să le predea biroului vamal

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 53, importatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia depune toate documentele menționate în continuare la biroul vamal de la frontiera de intrare în Comunitate, desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97:

1.

permisul de import în original (formularul nr. 1);

2.

„exemplarul pentru titular” (formularul nr. 2);

3.

în cazul în care se specifică în permisul de import, orice document din țara exportatoare sau reexportatoare.

După caz, importatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia indică la rubrica 26 numărul conosamentului sau al scrisorii de transport aerian.

Articolul 23

Tratarea de către biroul vamal

După completarea rubricii 27 din originalul permisului de import (formularul nr. 1) și din „exemplarul pentru titular” (formularul nr. 2), biroul vamal menționat la articolul 22 sau, după caz, la articolul 53 alineatul (1) returnează exemplarul importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.

Originalul permisului de import (formularul nr. 1) și orice document din țara exportatoare sau reexportatoare sunt înaintate în conformitate cu articolul 45.

CAPITOLUL V

NOTIFICĂRILE DE IMPORT

Articolul 24

Documente pe care importatorul trebuie să le predea biroului vamal

(1)   Importatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia completează, după caz, rubricile 1-13 din originalul notificării de import (formularul nr. 1) și din „exemplarul pentru importator” (formularul nr. 2) și, fără a aduce atingere articolului 25, le depune, după caz, împreună cu documentele din țara exportatoare sau reexportatoare, la biroul vamal de la frontiera de intrare în Comunitate, desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(2)   În cazul notificărilor de import care se referă la exemplare din speciile enumerate în anexa C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, în cazul în care este necesar, birourile vamale pot reține exemplarele respective până la verificarea valabilității documentelor justificative menționate la articolul 4 alineatul (3) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

Articolul 25

Tratarea de către biroul vamal

După completarea rubricii 14 din originalul notificării de import (formularul nr. 1) și din „exemplarul pentru titular” (formularul nr. 2), biroul vamal menționat la articolul 24 sau, după caz, la articolul 53 alineatul (1) returnează exemplarul importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.

Originalul notificării de import (formularul nr. 1) și orice document din țara exportatoare sau reexportatoare sunt înaintate în conformitate cu articolul 45.

CAPITOLUL VI

PERMISELE DE EXPORT ȘI CERTIFICATELE DE REEXPORT

Articolul 26

Cereri

(1)   Solicitantul unui permis de export sau al unui certificat de reexport completează, după caz, rubricile 1, 3, 4, 5 și 8-23 din formularul de cerere și rubricile 1, 3, 4, 5 și 8-22 din original și din toate copiile. Cu toate acestea, statele membre pot hotărî că este suficient să se completeze un singur formular de cerere, iar în acest caz cererea se poate referi la mai multe expediții.

(2)   Formularul completat în mod corespunzător se depune la autoritatea de gestionare din statul membru pe teritoriul căruia se află exemplarele , conține informațiile solicitate și este însoțit de documentele justificative pe care autoritatea de gestionare le consideră necesare pentru a-i permite să stabilească dacă, în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, este necesar să se elibereze un permis sau un certificat.

Omisiunea de informații din cerere trebuie justificată.

(3)   Atunci când o cerere se referă la un permis de export sau la un certificat de reexport privind exemplare pentru care o cerere similară a fost respinsă anterior, solicitantul informeeză autoritatea de gestionare cu privire la aceasta.

(4)   Pentru permisele de export și certificatele de reexport privind exemplarele menționate la articolul 65, solicitantul trebuie să demonstreze autorității de gestionare că au fost îndeplinite cerințele privind marcarea prevăzute la articolul 66.

(5)   Atunci când, în sprijinul unei cereri pentru un certificat de reexport, se prezintă un „exemplar pentru titular” al unui permis de import, un „exemplar pentru importator” al unei notificări de import sau un certificat eliberat pe baza acestuia, aceste documente sunt returnate solicitantului numai după modificarea numărului de exemplare pentru care documentul rămâne valabil.

Acest document nu este returnat solicitantului, în cazul în care certificatul de reexport este acordat pentru numărul total de exemplare pentru care documentul respectiv este valabil sau în cazul în care documentul este înlocuit în conformitate cu articolul 51.

(6)   Autoritatea de gestionare stabilește valabilitatea tuturor documentelor justificative, prin consultarea, după caz, a unei autorități de gestionare din alt stat membru.

(7)   Alineatele (5) și (6) se aplică atunci când se prezintă un certificat în sprijinul unei cereri pentru un permis de export.

(8)   Atunci când, sub supravegherea unei autorități de gestionare dintr-un stat membru, exemplarele au fost marcate individual în vederea facilitării trimiterilor la documentele menționate la alineatele (5) și (7), nu mai este necesară prezentarea acestor documente împreună cu cererea, cu condiția ca numărul acestora să fie inclus în cerere.

(9)   În absența documentelor justificative menționate la alineatele (5)-(8), autoritatea de gestionare stabilește introducerea sau achiziționarea legală în Comunitate a exemplarelor care urmează să fie (re)exportate, după caz, prin consultarea unei autorități de gestionare dintr-un alt stat membru.

(10)   Atunci când, în sensul alineatelor (3)-(9), o autoritate de gestionare consultă o autoritate de gestionare din alt stat membru, aceasta din urmă răspunde în termen de o săptămână.

Articolul 27

Documentele pe care (re)exportatorul trebuie să le predea biroului vamal

(Re)exportatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia depune permisul de export sau certificatul de reexport în original (formularul nr. 1), exemplarul pentru titular (formularul nr. 2) și exemplarul care trebuie returnat autorității de gestionare emitente (formularul nr. 3) la un birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

După caz, (re)exportatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia indică la rubrica 26 numărul conosamentului sau al scrisorii de transport aerian.

Articolul 28

Tratarea de către biroul vamal

După completarea rubricii 27, biroul vamal menționat la articolul 27 returnează originalul permisului de export sau al certificatului de reexport (formularul nr. 1) și exemplarul pentru titular (formularul nr. 2) (re)exportatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.

Exemplarul care trebuie returnat autorității de gestionare emitente (formularul nr. 3) este înaintat în conformitate cu articolul 45.

Articolul 29

Permisele eliberate în prealabil pentru pepiniere

Atunci când, în conformitate cu orientările adoptate de Conferința părților la convenție, un stat membru înregistrează pepiniere care exportă exemplare înmulțite artificial din speciile incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, acesta poate pune la dispoziția pepinierelor respective, pentru speciile enumerate în anexa A sau B la regulamentul menționat anterior, permise de export eliberate în prealabil.

La rubrica 23 a acestor permise de export eliberate în prealabil se indică numărul de înregistrare al pepinierei, precum și următoarea mențiune:

„Permis valabil numai pentru plantele înmulțite artificial, astfel cum au fost definite prin rezoluția CITES Conf. 11.11 (Rev. CoP13). Valabil numai pentru următorii taxoni: …”.

CAPITOLUL VII

CERTIFICATELE DE EXPOZIȚIE ITINERANTĂ

Articolul 30

Eliberare

(1)   Statele membre pot elibera certificate de expoziție itinerantă pentru exemplare achiziționate în mod legal, care fac parte dintr-o expoziție itinerantă și care respectă unul dintre următoarele criterii:

(a)

s-au născut și au fost crescute în captivitate în conformitate cu articolele 54 și 55 sau au fost reproduse artificial în conformitate cu articolul 56;

(b)

au fost achiziționate sau introduse în Comunitate înainte ca dispozițiile cu privire la speciile enumerate în apendicele I, II sau III la convenție, în anexa C la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 sau în anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 să devină aplicabile în cazul lor.

(2)   În cazul animalelor vii, un certificat de expoziție itinerantă se referă numai la un singur exemplar.

(3)   La certificatul de expoziție itinerantă se anexează un formular complementar, care urmează să fie utilizat în conformitate cu articolul 35.

(4)   În cazul altor exemplare decât animalele vii, autoritatea de gestionare anexează la certificatul de expoziție itinerantă o fișă de inventar care să conțină, pentru fiecare exemplar, toate informațiile solicitate la rubricile 8-18 din modelul formularului de la anexa III.

Articolul 31

Utilizare

Un certificat de expoziție itinerantă poate fi utilizat după cum urmează:

1.

ca permis de import, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

2.

ca permis de export sau certificat de reexport, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

3.

ca certificat, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu scopul unic de a permite expunerea publică a exemplarelor.

Articolul 32

Autoritatea emitentă

(1)   Atunci când expoziția itinerantă își are originea în Comunitate, autoritatea emitentă a unui certificat de expoziție itinerantă este autoritatea de gestionare a statului membru în care își are originea expoziția itinerantă.

(2)   Atunci când expoziția itinerantă își are originea într-o țară terță, autoritatea emitentă a unui certificat de expoziție itinerantă este autoritatea de gestionare a statului membru al primei destinații, iar eliberarea acestui certificat se face pe baza prezentării unui certificat echivalent eliberat de țara terță respectivă.

(3)   Atunci când, pe parcursul șederii într-un stat membru, un animal care face obiectul unui certificat de expoziție itinerantă naște pui, autoritatea de gestionare a statului membru respectiv este informată cu privire la aceasta și eliberează un permis sau un certificat, după caz.

Articolul 33

Cerințe privind exemplarele

(1)   Atunci când un exemplar face obiectul unui certificat de expoziție itinerantă, trebuie îndeplinite următoarele cerințe:

(a)

exemplarul trebuie să fie înregistrat de autoritatea de gestionare emitentă;

(b)

exemplarul trebuie returnat statului membru în care este înregistrat înainte de data expirării certificatului;

(c)

exemplarul trebuie să fie marcat în mod unic și permanent, în conformitate cu articolul 66 în cazul animalelor vii, sau identificat în alt mod, astfel încât autoritățile din fiecare stat membru în care intră exemplarul să poată verifica dacă certificatul corespunde exemplarului importat sau exportat.

(2)   În cazul certificatelor de expoziție itinerantă eliberate în conformitate cu articolul 32 alineatul (2), nu se aplică alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul articol. În astfel de cazuri, certificatul include la rubrica 20 următorul text:

„Prezentul certificat este valabil numai în cazul în care este însoțit de un certificat original de expoziție itinerantă eliberat de o țară terță.”

Articolul 34

Cereri

(1)   Solicitantul unui certificat de expoziție itinerantă completează, după caz, rubricile 3 și 9-18 din formularul de cerere (formularul nr. 3) și rubricile 3 și 9-18 din original și din toate copiile.

Cu toate acestea, statele membre pot hotărî că este suficient să se completeze un singur formular de cerere, iar în acest caz o cerere se poate referi la mai multe certificate.

(2)   Formularul completat în mod corespunzător se depune la autoritatea de gestionare din statul membru în care se află exemplarele sau, în cazul menționat la articolul 32 alineatul (2), la autoritatea de gestionare din statul membru al primei destinații, împreună cu informațiile necesare și cu documentele justificative pe care autoritatea de gestionare le consideră necesare pentru a-i permite să stabilească dacă este necesar să se elibereze un certificat.

Omisiunea de informații din cerere trebuie justificată.

(3)   Atunci când o cerere se referă la un certificat privind exemplare pentru care o cerere similară a fost respinsă anterior, solicitantul informează autoritatea de gestionare cu privire la aceasta.

Articolul 35

Documente pe care titularul trebuie să le predea biroului vamal

(1)   În cazul unui certificat de expoziție itinerantă eliberat în conformitate cu articolul 32 alineatul (1), titularul sau reprezentantul autorizat al acestuia predă, spre verificare, originalul certificatului respectiv (formularul nr. 1), precum și originalul și o copie a formularului complementar, unui birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

După completarea formularului complementar, biroul vamal returnează documentele originale titularului sau reprezentantului autorizat al acestuia, vizează copia formularului complementar și transmite această copie vizată autorității de gestionare relevante în conformitate cu articolul 45.

(2)   În cazul unui certificat de expoziție itinerantă eliberat în conformitate cu articolul 32 alineatul (2), se aplică alineatul (1) din prezentul articol, cu excepția cazului în care titularul sau reprezentantul autorizat al acestuia prezintă, de asemenea, spre verificare certificatul original și formularul complementar eliberate de țara terță.

După ce completează ambele formulare complementare, biroul vamal returnează certificatele de expoziție itinerantă și formularele complementare originale importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia și transmite o copie vizată a formularului complementar al certificatului eliberat de autoritatea de gestionare a statului membru autorității respective, în conformitate cu articolul 45.

Articolul 36

Înlocuire

Un certificat de expoziție itinerantă care a fost pierdut, furat sau distrus poate fi înlocuit numai de către autoritatea care l-a eliberat.

Documentul de înlocuire poartă același număr, în cazul în care este posibil, și aceeași dată de valabilitate ca documentul original și include, la rubrica 20, următoarea mențiune:

„Prezentul certificat este o copie conformă cu originalul.”

CAPITOLUL VIII

CERTIFICATUL DE PROPRIETATE PERSONALĂ

Articolul 37

Eliberare

(1)   Statele membre pot elibera certificate de proprietate personală proprietarului legal al animalelor vii achiziționate în mod legal, deținute în scopuri personale necomerciale, care respectă unul dintre următoarele criterii:

(a)

s-au născut și au fost crescute în captivitate, în conformitate cu articolele 54 și 55;

(b)

au fost achiziționate sau introduse în Comunitate înainte ca dispozițiile cu privire la speciile enumerate în apendicele I, II sau III la convenție, în anexa C la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 sau în anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 să devină aplicabile în cazul lor.

(2)   Un certificat de proprietate personală se referă numai la un singur exemplar.

(3)   La certificat se anexează un formular complementar, care urmează să fie utilizat în conformitate cu articolul 42.

Articolul 38

Utilizare

Cu condiția ca exemplarul care face obiectul unui certificat de proprietate personală să fie însoțit de proprietarul său legal, certificatul poate fi utilizat după cum urmează:

1.

ca permis de import, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

2.

ca permis de export sau certificat de reexport, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, în cazul în care această utilizare este acceptată de către țara de destinație.

Articolul 39

Autoritatea emitentă

(1)   Atunci când exemplarul își are originea în Comunitate, autoritatea emitentă a unui certificat de proprietate personală este autoritatea de gestionare a statului membru pe al cărui teritoriu se află exemplarul.

(2)   Atunci când exemplarul este introdus dintr-o țară terță, autoritatea emitentă a unui certificat de proprietate personală este autoritatea de gestionare a statului membru al primei destinații, iar eliberarea acestui certificat se face pe baza prezentării unui document echivalent eliberat de țara terță respectivă.

(3)   Certificatul de proprietate personală include la rubrica 23 sau într-o anexă adecvată la certificat următorul text:

„Valabil pentru mai multe treceri transfrontaliere, cu condiția ca exemplarul să fie însoțit de proprietarul său. Proprietarul legal are obligația de a păstra originalul.

Exemplarul care face obiectul prezentului certificat poate fi vândut sau transferat în alt mod numai în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei. Prezentul certificat nu este transferabil. În cazul în care exemplarul moare, este furat, distrus sau pierdut sau în cazul în care este vândut sau proprietatea asupra lui este transferată într-un alt mod, prezentul certificat trebuie returnat de îndată autorității de gestionare emitente.

Prezentul certificat este valabil numai în cazul în care este însoțit de un formular complementar, care trebuie ștampilat și semnat de un lucrător vamal la fiecare trecere a frontierei.

Prezentul certificat nu aduce atingere în nici un fel dreptului de a adopta măsuri de drept interne mai stricte în ceea ce privește restricțiile sau condițiile pentru posesia și deținerea animalelor vii.”

(4)   În cazul în care, pe parcursul șederii într-un stat membru, un animal care face obiectul unui certificat de proprietate personală naște pui, autoritatea de gestionare a acestui stat membru este informată cu privire la aceasta și eliberează un permis sau un certificat, după caz.

Articolul 40

Cerințe privind exemplarele

(1)   Atunci când un exemplar face obiectul unui certificat de proprietate personală, trebuie îndeplinite următoarele cerințe:

(a)

exemplarul trebuie să fie înregistrat de autoritatea de gestionare a statului membru în care proprietarul își are reședința obișnuită;

(b)

exemplarul trebuie returnat statului membru în care este înregistrat înainte de data expirării certificatului;

(c)

exemplarul poate fi utilizat în scopuri comerciale numai în condițiile prevăzute la articolul 43;

(d)

exemplarul trebuie să fie marcat în mod unic și permanent, în conformitate cu articolul 66.

(2)   În cazul certificatelor de proprietate personală eliberate în conformitate cu articolul 39 alineatul (2), nu se aplică alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul articol.

În astfel de cazuri, certificatul include la rubrica 23 următorul text:

„Prezentul certificat este valabil numai în cazul în care este însoțit de un certificat original de proprietate personală eliberat de o țară terță și în cazul în care exemplarul la care se referă este însoțit de proprietar.”

Articolul 41

Cereri

(1)   Solicitantul unui certificat de proprietate personală completează, după caz, rubricile 1, 4 și 6-23 din formularul de cerere și rubricile 1, 4 și 6-22 din original și din toate copiile.

Cu toate acestea, statele membre pot hotărî că este suficient să se completeze un singur formular de cerere, iar în acest caz cererea se poate referi la mai multe certificate.

(2)   Formularul completat în mod corespunzător se depune la o autoritate de gestionare din statul membru în care se află exemplarele sau, în cazul menționat la articolul 39 alineatul (2), la autoritatea de gestionare din statul membru al primei destinații, împreună cu informațiile necesare și cu documentele justificative pe care autoritatea de gestionare le consideră necesare pentru a-i permite să stabilească dacă este necesar să se elibereze un certificat.

Omisiunea de informații din cerere trebuie justificată.

Atunci când o cerere se referă la un certificat privind exemplare pentru care o cerere similară a fost respinsă anterior, solicitantul informează autoritatea de gestionare cu privire la aceasta.

Articolul 42

Documente pe care titularul trebuie să le predea biroului vamal

(1)   În cazul importului, exportului sau reexportului unui exemplar care face obiectul unui certificat de proprietate personală eliberat în conformitate cu articolul 39 alineatul (1), titularul certificatului predă, spre verificare, originalul certificatului respectiv (formularul nr. 1), precum și originalul și o copie a formularului complementar, unui birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

După completarea formularului complementar, biroul vamal returnează documentele originale titularului, vizează copia formularului complementar și transmite această copie vizată autorității de gestionare competente în conformitate cu articolul 45 din prezentul regulament.

(2)   În cazul unui certificat de proprietate personală eliberat în conformitate cu articolul 39 alineatul (2), se aplică alineatul (1) din prezentul articol, cu excepția cazului în care titularul prezintă, de asemenea, spre verificare, certificatul original eliberat de țara terță.

După ce completează ambele formulare complementare, biroul vamal returnează documentele originale titularului și transmite o copie vizată a formularului complementar al certificatului eliberat de autoritatea de gestionare a statului membru autorității respective, în conformitate cu articolul 45.

Articolul 43

Vânzarea exemplarelor care fac obiectul certificatului

Atunci când titularul unui certificat de proprietate personală eliberat în conformitate cu articolul 39 alineatul (1) din prezentul regulament dorește să vândă exemplarul, acesta predă mai întâi certificatul autorității de gestionare emitente și, în cazul în care exemplarul aparține unei specii enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, solicită autorității competente eliberarea unui certificat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

Articolul 44

Înlocuire

Un certificat de proprietate personală care a fost pierdut, furat sau distrus poate fi înlocuit numai de către autoritatea care l-a eliberat.

Documentul de înlocuire poartă același număr, în cazul în care este posibil, și aceeași dată de valabilitate ca documentul original și include, la rubrica 20, următoarea mențiune:

„Prezentul certificat este o copie conformă cu originalul.”

CAPITOLUL IX

PROCEDURĂ VAMALĂ

Articolul 45

Transmiterea documentelor prezentate la biroul vamal

(1)   Birourile vamale transmit de îndată autorității de gestionare competente din propriul stat membru toate documentele care le-au fost prezentate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 338/97 și ale prezentului regulament.

La primirea acestor documente, autoritățile de gestionare transmit de îndată autorităților de gestionare competente documentele eliberate de alte state membre, însoțite de documente justificative eliberate în temeiul convenției.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), birourile vamale pot confirma prezentarea documentelor eliberate de către autoritatea de gestionare din statul lor membru în format electronic.

CAPITOLUL X

CERTIFICATELE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (2) LITERA (b), LA ARTICOLUL 5 ALINEATELE (3) ȘI (4), LA ARTICOLUL 8 ALINEATUL (3) ȘI LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (2) LITERA (b) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 338/97

Articolul 46

Autoritatea emitentă

La primirea unei cereri prezentate în conformitate cu articolul 50 din prezentul regulament, certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 pot fi eliberate de autoritatea de gestionare a statului membru în care se află exemplarele.

Articolul 47

Certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 (certificate necesare pentru export sau reexport)

Certificatele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 precizează care dintre următoarele afirmații se aplică în cazul exemplarelor care fac obiectul lor:

1.

au fost prelevate din natură în conformitate cu legislația statului membru de origine;

2.

sunt exemplare abandonate sau care au scăpat, dar care au fost recuperate în conformitate cu legislația statului membru în care a avut loc recuperarea;

3.

au fost achiziționate sau introduse în Comunitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 338/97;

4.

au fost achiziționate sau introduse în Comunitate înainte de 1 iunie 1997 în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3626/82;

5.

au fost achiziționate sau introduse în Comunitate înainte de 1 ianuarie 1984 în conformitate cu dispozițiile convenției;

6.

au fost achiziționate sau introduse pe teritoriul unui stat membru înainte ca regulamentele menționate la punctele 3 sau 4 sau convenția să devină aplicabile în cazul lor sau să devină aplicabile în statul membru respectiv.

Articolul 48

Certificatul prevăzut la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 (certificat pentru uz comercial)

(1)   Un certificat eliberat în sensul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 atestă că una sau mai multe dintre interdicțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior nu se aplică exemplarelor din speciile incluse în anexa A la regulamentul în cauză, din oricare dintre următoarele motive:

(a)

au fost achiziționate sau introduse în Comunitate înainte ca dispozițiile cu privire la speciile incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, în apendicele I la convenție sau în anexa C1 la Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 să devină aplicabile în cazul lor;

(b)

provin dintr-un stat membru și au fost prelevate din natură în conformitate cu legislația acestui stat membru;

(c)

sunt animale născute și crescute în captivitate, părți sau produse obținute din aceste animale;

(d)

sunt autorizate pentru a fi utilizate pentru unul dintre scopurile menționate la articolul 8 alineatul (3) literele (c) și (e)-(g) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(2)   Autoritatea de gestionare competentă a unui stat membru poate considera acceptabil ca certificat un permis de import în sensul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 în urma prezentării „exemplarului pentru titular” (formularul nr. 2), în cazul în care acest formular atestă că, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, exemplarele sunt exceptate de la una sau mai multe dintre interdicțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

Articolul 49

Certificatul prevăzut la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 (certificat pentru circulația exemplarelor vii)

Un certificat eliberat în sensul articolului 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 atestă că circulația exemplarelor vii dintr-o specie inclusă în anexa A la regulamentul menționat anterior este autorizată din locul specificat în permisul de import sau într-un certificat eliberat anterior.

Articolul 50

Cererea de eliberare a certificatelor prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97

(1)   Solicitantul certificatelor prevăzute la articolul 5 alineatul (2) litera (b), la articolul 5 alineatele (3) și (4), la articolul 8 alineatul (3) și la articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 completează, după caz, rubricile 1, 2 și 4-19 din formularul de cerere și rubricile 1 și 4-18 din original și din toate copiile.

Cu toate acestea, statele membre pot hotărî că este suficient să se completeze o singură cerere, iar în acest caz cererea se poate referi la mai multe certificate.

(2)   Formularul completat în mod corespunzător se depune la autoritatea de gestionare din statul membru în care se află exemplarele, cuprinde informațiile necesare și este însoțit de documentele justificative pe care autoritatea de gestionare le consideră necesare pentru a-i permite să stabilească dacă este necesar să se elibereze un certificat.

Omisiunea de informații din cerere trebuie justificată.

Atunci când o cerere se referă la un certificat privind exemplare pentru care o cerere similară a fost respinsă anterior, solicitantul informează autoritatea de gestionare cu privire la aceasta.

Articolul 51

Modificarea permiselor, a notificărilor și a certificatelor

(1)   Atunci când este divizată o expediție care face obiectul unui „exemplar pentru titular” (formularul nr. 2) al unui permis de import sau al unui „exemplar pentru importator” (formularul nr. 2) al unei notificări de import sau al unui certificat, sau atunci când, din alte motive, informațiile din documentele respective nu mai reflectă situația reală, autoritatea de gestionare poate lua oricare dintre următoarele măsuri:

(a)

poate efectua modificările necesare asupra documentelor respective în conformitate cu articolul 4 alineatul (2);

(b)

poate elibera unul sau mai multe certificate corespunzătoare în sensul menționat la articolele 47 și 48.

În sensul literei (b), autoritatea de gestionare trebuie să stabilească mai întâi valabilitatea documentului care trebuie înlocuit, după caz, prin consultarea autorității de gestionare a unui alt stat membru.

(2)   Atunci când este eliberat un certificat pentru a înlocui un „exemplar pentru titular” (formularul nr. 2) al unui permis de import sau un „exemplar pentru importator” (formularul nr. 2) al unei notificări de import sau un certificat eliberat anterior, acest document se păstrează de către autoritatea de gestionare care a eliberat certificatul.

(3)   Un permis, o notificare sau un certificat pierdut, furat sau distrus poate fi înlocuit numai de către autoritatea care l-a eliberat.

(4)   Atunci când, în sensul alineatului (1), o autoritate de gestionare consultă o autoritate de gestionare din alt stat membru, aceasta din urmă răspunde în termen de o săptămână.

CAPITOLUL XI

ETICHETELE

Articolul 52

Utilizarea etichetelor

(1)   Etichetele menționate la articolul 2 alineatul (6) sunt folosite numai pentru circulația, între oameni de știință și instituții științifice înregistrate în mod corespunzător, în cadrul împrumuturilor, donațiilor și schimburilor în scopuri necomerciale, a exemplarelor de ierbar, a exemplarelor de muzeu conservate, uscate sau încastrate, precum și a materialului vegetal viu, pentru studii științifice.

(2)   Se atribuie un număr de înregistrare oamenilor de știință și instituțiilor științifice menționate la alineatul (1) de către autoritatea de gestionare a statului membru în care se află aceștia.

Numărul de înregistrare cuprinde cinci cifre, dintre care primele două sunt cele două litere din codul ISO al statului membru în cauză, iar ultimele trei reprezintă un număr unic atribuit fiecărei instituții de către autoritatea de gestionare competentă.

(3)   Oamenii de știință și instituțiile științifice în cauză completează rubricile 1-5 ale etichetei și trimit partea etichetei special rezervate în acest sens pentru a furniza de îndată autorității de gestionare competente la care sunt înregistrați informații detaliate cu privire la utilizarea fiecărei etichete.

CAPITOLUL XII

DEROGĂRI DE LA PROCEDURILE VAMALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (7) DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 338/97

Articolul 53

Birouri vamale, altele decât biroul vamal de la frontiera de intrare

(1)   Atunci când un transport care urmează să fie introdus în Comunitate ajunge la un birou vamal de frontieră pe cale maritimă, a aerului sau pe calea ferată pentru a fi expediat prin același mijloc de transport, fără depozitare intermediară, către un alt birou vamal din Comunitate, desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, controalele și prezentarea documentelor de import se efectuează la acest din urmă birou vamal.

(2)   Atunci când un transport a fost controlat la un birou vamal desemnat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 și este expediat către un alt birou vamal în vederea unor formalități vamale ulterioare, acesta din urmă solicită prezentarea „exemplarului pentru titular” (formularul nr. 2) al unui permis de import, completat în conformitate cu articolul 23 din prezentul regulament, sau a „exemplarului pentru importator” (formularul nr. 2) al unei notificări de import, completat în conformitate cu articolul 24 din prezentul regulament, și poate efectua toate controalele pe care le consideră necesare pentru a stabili respectarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 și ale prezentului regulament.

CAPITOLUL XIII

EXEMPLARE NĂSCUTE ȘI CRESCUTE ÎN CAPTIVITATE ȘI EXEMPLARE REPRODUSE ARTIFICIAL

Articolul 54

Exemplare din specii animale, născute și crescute în captivitate

Fără a aduce atingere articolului 55, se consideră că un exemplar dintr-o specie de animale este născut și crescut în captivitate numai în cazul în care o autoritate de gestionare competentă, în urma consultării unei autorități științifice competente din statul membru în cauză, are certitudinea că sunt respectate următoarele criterii:

1.

exemplarul provine sau este produsul sau descendentul născut sau produs în alt mod într-un mediu controlat:

(a)

fie din părinți care s-au împerecheat sau ai căror gameți au fost transferați în alt mod într-un mediu controlat, în cazul în care reproducerea este sexuată;

(b)

fie din părinți care trăiau într-un mediu controlat la începutul dezvoltării descendenței, în cazul în care reproducerea este asexuată;

2.

animalele de reproducere au fost stabilite în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile acestora în momentul achiziției și într-un mod care să nu prejudicieze supraviețuirea speciei respective în natură;

3.

animalele de reproducere sunt menținute fără introducerea de exemplare sălbatice, cu excepția introducerii ocazionale de animale, ouă sau gameți, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și într-un mod care să nu prejudicieze supraviețuirea speciei respective în natură, numai în următoarele scopuri:

(a)

pentru a preveni sau a limita efectele nocive ale cosangvinizării, frecvența acestor introduceri fiind determinată de nevoia de material genetic nou;

(b)

pentru a utiliza animale confiscate în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

(c)

în mod excepțional, pentru utilizarea acestora ca animale de reproducere;

4.

animalele de reproducere au produs descendenți de a doua generație sau de o generație ulterioară (F2, F3 etc.), într-un mediu controlat, sau sunt gestionate într-un mod despre care s-a demonstrat că poate produce în mod sigur descendenți de a doua generație într-un mediu controlat.

Articolul 55

Stabilirea ascendenței

În cazul în care, în sensul articolului 54, al articolului 62 alineatul (1) sau al articolului 63 alineatul (1), o autoritate competentă consideră că este necesar să se stabilească ascendența unui animal printr-o analiză de sânge sau de țesut, rezultatele acestei analize sau probele necesare sunt accesibile în conformitate cu dispozițiile autorității respective.

Articolul 56

Exemplare de specii vegetale înmulțite artificial

(1)   Se consideră că un exemplar dintr-o specie vegetală este înmulțit artificial numai în cazul în care o autoritate de gestionare competentă, în urma consultării unei autorități științifice competente din statul membru în cauză, are certitudinea că sunt respectate următoarele criterii:

(a)

exemplarul este o plantă sau produsul unei plante provenite din semințe, butași, diviziuni, țesuturi calus sau alte țesuturi vegetale, spori sau alte materiale de reproducere în condiții controlate;

(b)

materialul cultivat pentru propagare a fost stabilit în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile acestuia la data achiziției și este menținut într-un mod care să nu prejudicieze supraviețuirea speciei în natură;

(c)

materialul cultivat pentru propagare este gestionat astfel încât să se garanteze menținerea acestuia pe termen lung;

(d)

în cazul plantelor altoite, atât planta-mamă, cât și altoiul au fost înmulțite artificial în conformitate cu literele (a), (b) și (c).

În sensul literei (a), condițiile controlate se referă la un mediu artificial care este manipulat intensiv de către om, ceea ce poate implica, fără ca lista să fie exhaustivă, cultivarea, fertilizarea, plivirea, irigarea sau operațiunile horticole cum ar fi sădirea în ghiveci, repicarea și protecția împotriva intemperiilor.

(2)   Lemnul provenit de la arborii crescuți în plantații monospecifice se consideră ca fiind înmulțit artificial în conformitate cu alineatul (1).

CAPITOLUL XIV

EFECTE PERSONALE ȘI DOMESTICE

Articolul 57

Introducerea și reintroducerea efectelor personale și domestice în Comunitate

(1)   Derogarea de la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, prevăzută la articolul 7 alineatul (3) din regulamentul menționat anterior, pentru efectele personale sau domestice nu se aplică exemplarelor care sunt folosite în scop lucrativ, care sunt vândute, expuse în scopuri comerciale, păstrate pentru vânzare, puse în vânzare sau transportate pentru vânzare.

Această derogare se aplică numai exemplarelor, inclusiv trofeelor de vânătoare, în cazul în care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(a)

fac parte din bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o țară terță;

(b)

fac parte din bunurile personale ale unei persoane fizice care își schimbă reședința obișnuită dintr-o țară terță în Comunitate;

(c)

sunt trofee de vânătoare dobândite de călător și importate ulterior.

(2)   Derogarea de la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, prevăzută la articolul 7 alineatul (3) din regulamentul menționat anterior, pentru efectele personale sau domestice nu se aplică exemplarelor din speciile incluse în anexa A la regulamentul respectiv, atunci când aceste exemplare sunt introduse în Comunitate pentru prima dată de către o persoană care își are reședința obișnuită în Comunitate.

(3)   La prima introducere în Comunitate, de către o persoană care își are reședința obișnuită în cadrul Comunității, a unor efecte personale sau domestice, inclusiv a trofeelor de vânătoare, care implică exemplare din speciile incluse în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97, nu se solicită prezentarea la vamă a unui permis de import, cu condiția să fie prezentate originalul unui document de (re)export și o copie a acestuia.

Vama expediază originalul în conformitate cu articolul 45 din prezentul regulament și returnează copia ștampilată titularului.

(4)   La reintroducerea în Comunitate, de către o persoană care își are reședința obișnuită în cadrul Comunității, a unor efecte personale sau domestice, inclusiv a trofeelor de vânătoare, care implică exemplare din speciile incluse în anexa A sau B la Regulamentul (CE) nr. 338/97, nu se solicită prezentarea la vamă a unui permis de import, cu condiția să se prezinte unul dintre următoarele documente:

(a)

„exemplarul pentru titular” (formularul nr. 2), vizat de către vamă, al unui permis de import sau de export comunitar utilizat anterior;

(b)

copia documentului de (re)export menționată la alineatul (3);

(c)

dovada care să ateste că exemplarele au fost achiziționate în Comunitate.

(5)   Prin derogare de la alineatele (3) și (4), nu se solicită prezentarea unui document de (re)export sau a unui permis de import pentru introducerea sau reintroducerea în Comunitate a următoarelor articole enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97:

(a)

caviar de la speciile de sturion (Acipenseriformes spp.) în limita a 250 grame per persoană;

(b)

bastoane de ploaie din Cactaceae spp. în limita a trei per persoană;

(c)

exemplare moarte, prelucrate, de Crocodylia spp., cu excepția cărnii și a trofeelor de vânătoare, în limita a patru per persoană;

(d)

cochilii de Strombus gigas, în limita a trei per persoană.

Articolul 58

Exportul și reexportul în afara Comunității ale efectelor personale și domestice

(1)   Derogarea de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, prevăzută la articolul 7 alineatul (3) din regulamentul menționat anterior, pentru efecte personale sau domestice nu se aplică exemplarelor utilizate în scop lucrativ, care sunt vândute, expuse în scopuri comerciale, păstrate pentru vânzare, puse în vânzare sau transportate pentru vânzare.

Această derogare se aplică exemplarelor numai în cazul în care acestea îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

(a)

fac parte din bagajele personale ale călătorilor care pleacă spre o țară terță;

(b)

fac parte din bunurile personale ale unei persoane fizice care își schimbă reședința obișnuită din Comunitate într-o țară terță.

(2)   În cazul exportului, derogarea de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, prevăzută la articolul 7 alineatul (3) din regulamentul menționat anterior, pentru efectele personale sau domestice nu se aplică exemplarelor din speciile incluse în anexa A sau B la regulamentul respectiv.

(3)   La reexportarea, de către o persoană care își are reședința obișnuită în cadrul Comunității, a unor efecte personale sau domestice, inclusiv a trofeelor de vânătoare, care implică exemplare din speciile incluse în anexa A sau B la Regulamentul (CE) nr. 338/97, nu se solicită prezentarea la vamă a unui certificat de reexport, cu condiția să se prezinte unul dintre următoarele documente:

(a)

„exemplarul pentru titular” (formularul nr. 2), vizat de către vamă, al unui permis de import sau de export comunitar utilizat anterior;

(b)

copia documentului de (re)export menționată la articolul 57 alineatul (3) din prezentul regulament;

(c)

dovada care să ateste că exemplarele au fost achiziționate în Comunitate.

(4)   Prin derogare de la alineatele (2) și (3), nu se solicită prezentarea unui document de (re)export pentru exportul sau reexportul articolelor enumerate la articolul 57 alineatul (5) literele (a)-(d).

CAPITOLUL XV

EXCEPTĂRI ȘI DEROGĂRI

Articolul 59

Derogări de la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 prevăzute la articolul 8 alineatul (3) din acest regulament

(1)   Derogarea prevăzută pentru exemplarele menționate la articolul 8 alineatul (3) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 se acordă numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente că sunt îndeplinite condițiile menționate la aceste litere și la articolul 48 din prezentul regulament.

(2)   Derogarea prevăzută pentru exemplarele menționate la articolul 8 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 se acordă numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente, după consultarea de către aceasta a unei autorități științifice competente, că sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 48 din prezentul regulament și că exemplarele respective s-au născut și au fost crescute în captivitate sau au fost reproduse artificial în conformitate cu articolele 54, 55 și 56 din prezentul regulament.

(3)   Derogarea prevăzută pentru exemplarele menționate la articolul 8 alineatul (3) literele (e), (f) și (g) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 se acordă numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente, după consultarea de către aceasta a unei autorități științifice competente, că sunt îndeplinite condițiile menționate la aceste litere și la articolul 48 din prezentul regulament.

(4)   Derogarea prevăzută pentru exemplarele menționate la articolul 8 alineatul (3) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 se acordă numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente că exemplarele respective au fost prelevate din natură într-un stat membru în conformitate cu legislația acestuia.

(5)   O derogare prevăzută la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 se acordă pentru vertebratele vii numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente că sunt îndeplinite dispozițiile relevante ale articolului 66 din prezentul regulament.

Articolul 60

Derogare de la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 în beneficiul instituțiilor științifice

Fără a aduce atingere articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, se poate acorda o derogare de la interdicția prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior, în beneficiul instituțiilor științifice, desemnate de către o autoritate de gestionare, după consultarea unei autorități științifice, prin eliberarea unui certificat care să acopere toate exemplarele din speciile incluse în anexa A la regulamentul respectiv, care sunt destinate uneia dintre următoarele utilizări:

1.

creșterea în captivitate sau reproducerea artificială pentru a contribui la conservarea speciei respective;

2.

cercetarea sau educația în scopul menținerii sau al conservării speciilor respective.

Orice vânzare a exemplarelor care fac obiectul unui astfel de certificat se poate face numai către alte instituții științifice care dețin un astfel de certificat.

Articolul 61

Derogări de la articolul 8 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97

Fără a aduce atingere articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, nici interdicția, prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior, privind cumpărarea, oferta de cumpărare sau achiziția de exemplare din speciile incluse în anexa A la regulamentul respectiv în scopuri comerciale, nici dispoziția prevăzută la articolul 8 alineatul (3) din acest regulament, conform căreia se acordă derogări de la aceste interdicții numai de la caz la caz prin eliberarea unui certificat, nu se aplică atunci când exemplarele respective îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:

1.

fac obiectul unuia dintre certificatele specifice exemplarului prevăzute la articolul 48 din prezentul regulament;

2.

beneficiază de una dintre derogările generale prevăzute la articolul 62 din prezentul regulament.

Articolul 62

Derogări generale de la articolul 8 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97

Dispoziția prevăzută la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, conform căreia se acordă derogări de la interdicțiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) numai de la caz la caz prin eliberarea unui certificat, nu se aplică următoarelor exemplare și, în acest caz, nici nu este necesar un certificat:

1.

exemplarele de animale născute și crescute în captivitate din speciile incluse în anexa X la prezentul regulament, precum și hibrizii acestora, cu condiția ca exemplarele din speciile adnotate să fie marcate în conformitate cu articolul 66 alineatul (1) din prezentul regulament;

2.

exemplarele din specii vegetale înmulțite artificial;

3.

exemplarele prelucrate, achiziționate cu peste 50 de ani înainte, în sensul articolului 2 litera (w) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

Articolul 63

Certificate eliberate în prealabil în temeiul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97

(1)   În sensul articolului 8 alineatul (3) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, un stat membru poate furniza crescătorilor desemnați în acest scop de către o autoritate de gestionare certificate eliberate în prealabil, cu condiția ca aceștia să țină registre de creștere și să le prezinte, la cerere, autorității de gestionare competente.

Aceste certificate includ, la rubrica 20, următoarea mențiune:

„Certificat valabil numai pentru taxonul sau taxonii următori: …”

(2)   În sensul articolului 8 alineatul (3) literele (d) și (h) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, un stat membru poate furniza certificate eliberate în prealabil persoanelor desemnate de către o autoritate de gestionare pentru a vinde, pe baza acestor certificate, exemplare moarte crescute în captivitate și/sau mici cantități de exemplare moarte care au fost prelevate în mod legal din natură în cadrul Comunității, cu condiția ca aceste persoane să îndeplinească următoarele cerințe:

(a)

să țină un registru pe care să îl prezinte, la cerere, autorității de gestionare competente și care să conțină detalii privind exemplarele/speciile vândute, cauza morții acestora (în cazul în care este cunoscută), persoanele de la care exemplarele au fost achiziționate și persoanele cărora le-au fost vândute;

(b)

să prezinte autorității de gestionare competente un raport anual care să conțină detalii privind vânzările efectuate pe parcursul anului, tipul și numărul de exemplare, speciile în cauză și modul de achiziționare a exemplarelor.

CAPITOLUL XVI

CERINȚE PRIVIND MARCAREA

Articolul 64

Marcarea exemplarelor în vederea importurilor și a activităților comerciale în Comunitate

(1)   Se eliberează permise de import pentru următoarele articole numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente că exemplarele au fost marcate în mod individual în conformitate cu articolul 66 alineatul (6):

(a)

exemplare care provin dintr-o operațiune de reproducere în captivitate, aprobată de Conferința părților la convenție;

(b)

exemplare care provin dintr-o operațiune de creștere a animalelor aprobată de Conferința părților la convenție;

(c)

exemplare care fac parte dintr-o populație a unei specii incluse în apendicele I la convenție, pentru care s-a aprobat o cotă de export de către Conferința părților la convenție;

(d)

colți de elefant african, neprelucrați, și bucăți din aceștia care măsoară cel puțin 20 centimetri în lungime și cântăresc cel puțin 1 kilogram;

(e)

piei, flancuri, cozi, gâturi, labe, spinări de crocodilieni, precum și alte părți ale acestor animale, neprelucrate, tăbăcite și/sau finisate, care sunt exportate în Comunitate, precum și piei și flancuri întregi de crocodilieni, neprelucrate, tăbăcite sau finisate, care sunt reexportate în Comunitate;

(f)

vertebrate vii din speciile incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 care aparțin unei expoziții itinerante;

(g)

orice container pentru caviar Acipenseriformes spp., inclusiv conserve, borcane sau cutii în care caviarul este ambalat direct.

(2)   În sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, toate containerele pentru caviar menționate la alineatul (1) litera (g) din prezentul articol sunt marcate în conformitate cu articolul 66 alineatul (6) din prezentul regulament, sub rezerva cerințelor suplimentare stabilite la articolul 66 alineatul (7) din prezentul regulament.

Articolul 65

Marcarea exemplarelor în sensul exportului și reexportului

(1)   Certificatele de reexport pentru exemplarele menționate la articolul 64 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f), care nu au fost modificate în mod substanțial, sunt eliberate numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare că marcajele originale sunt intacte.

(2)   Certificatele de reexport pentru pieile și flancurile întregi de crocodilieni, neprelucrate, tăbăcite și/sau finisate sunt eliberate numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare că etichetele originale sunt intacte sau, atunci când acestea s-au pierdut sau au fost îndepărtate, că exemplarele au fost marcate cu o etichetă de reexport.

(3)   Permisele de export și certificatele de reexport pentru toate containerele pentru caviar menționate la articolul 64 alineatul (1) litera (g) sunt eliberate numai în cazul în care containerul este marcat în conformitate cu articolul 66 alineatul (6).

(4)   Se eliberează permise de export pentru vertebratele vii din speciile enumerate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 numai în cazul în care solicitantul demonstrează autorității de gestionare competente că sunt îndeplinite cerințele relevante prevăzute la articolul 66 din prezentul regulament.

Articolul 66

Metode de marcare

(1)   În sensul articolului 33 alineatul (1), articolului 40 alineatul (1), articolului 59 alineatul (5) și al articolului 65 alineatul (4), se aplică alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

(2)   Păsările născute și crescute în captivitate sunt marcate în conformitate cu alineatul (8) sau, atunci când autoritatea de gestionare competentă are certitudinea că această metodă nu este adecvată, din cauza proprietăților fizice sau comportamentale ale animalului, cu ajutorul unui microcip de transmisie-recepție automată numerotat, inalterabil, care corespunde standardelor ISO 11784:1996 (E) și 11785:1996 (E).

(3)   Vertebratele vii, altele decât păsările născute și crescute în captivitate, sunt marcate cu ajutorul unui microcip de transmisie-recepție automată numerotat inalterabil, care corespunde standardelor ISO 11784:1996 (E) și 11785:1996 (E) sau, atunci când autoritatea de gestionare competentă are certitudinea că această metodă nu este adecvată, din cauza proprietăților fizice sau comportamentale ale exemplarelor sau ale speciei, exemplarele respective sunt marcate cu ajutorul unor inele, benzi, etichete, tatuaje sau alte mijloace similare, numerotate, sau sunt identificate prin orice alt mijloc adecvat.

(4)   Articolul 33 alineatul (1), articolul 40 alineatul (1), articolul 48 alineatul (2), articolul 59 alineatul (5) și articolul 65 alineatul (4) nu se aplică atunci când autoritatea de gestionare competentă are certitudinea că proprietățile fizice ale exemplarelor respective nu permit, în momentul eliberării certificatului adecvat, aplicarea sigură a unei metode de marcare. În acest caz, autoritatea de gestionare competentă eliberează un certificat specific tranzacției și indică aceasta la rubrica 20 din certificat sau, atunci când aplicarea sigură a unei metode de marcare este posibilă la o dată ulterioară, include precizările corespunzătoare.

Nu se eliberează certificate specifice exemplarului, certificate de expoziție itinerantă și certificate de proprietate personală pentru astfel de exemplare.

(5)   Exemplarele care au fost marcate cu ajutorul unui microcip de transmisie-recepție automată, care nu corespunde standardelor ISO 11784:1996 (E) și 11785:1996 (E), înainte de 1 ianuarie 2002, sau printr-una dintre metodele prevăzute la alineatul (3) înainte de 1 iunie 1997 sau în conformitate cu alineatul (6) înainte de introducerea acestora în Comunitate sunt considerate ca fiind marcate în conformitate cu alineatele (2) și (3).

(6)   Exemplarele menționate la articolul 64 alineatul (1) și la articolul 65 sunt marcate în conformitate cu metoda aprobată sau recomandată de Conferința părților la convenție pentru exemplarele respective; în special, containerele pentru caviar menționate la articolul 64 alineatul (1) litera (g), la articolul 64 alineatul (2) și la articolul 65 alineatul (3) sunt marcate în mod individual, cu ajutorul unor etichete nereutilizabile, aplicate pe fiecare container primar.

(7)   Numai instalațiile de (re)ambalare care sunt desemnate de autoritatea de gestionare a unui stat membru sunt autorizate să prelucreze și să ambaleze sau să reambaleze caviar pentru export, reexport sau comerț intracomunitar.

Instalațiile de (re)ambalare desemnate au obligația de a ține registre corespunzătoare ale cantităților de caviar importate, exportate, reexportate, produse in situ sau depozitate, după caz. Registrele respective trebuie puse la dispoziția autorității de gestionare din statul membru interesat, în vederea inspecției.

Autoritatea de gestionare atribuie fiecărei astfel de instalații de (re)ambalare un cod unic de înregistrare.

(8)   Păsările născute și crescute în captivitate, precum și alte păsări născute într-un mediu controlat, sunt marcate cu ajutorul unei brățări de picior compacte, marcate individual.

O brățară de picior compactă se referă la un inel sau o bandă în cerc continuu, fără nici o ruptură sau lipitură, care nu a fost supusă vreunei manipulări frauduloase, ale cărei dimensiuni nu permit îndepărtarea acesteia de pe piciorul păsării devenite adulte, după ce a fost aplicată în primele zile de viață ale păsării și care a fost fabricată comercial în acest scop.

Articolul 67

Metode de marcare cu suferință minimă

Atunci când, pe teritoriul Comunității, marcarea animalelor vii necesită fixarea unei etichete, a unei benzi, a unui inel sau a oricărui alt dispozitiv, marcarea unei părți anatomice a animalului sau implantarea microcipurilor de transmisie-recepție, acestea se efectuează cu toate îngrijirile necesare pentru bunăstarea și comportamentul natural al exemplarelor respective.

Articolul 68

Recunoașterea reciprocă a metodelor de marcare

(1)   Autoritățile competente din statele membre recunosc metodele de marcare aprobate de către autoritățile competente din celelalte state membre, care se conformează articolului 66.

(2)   Atunci când un permis sau certificat este solicitat în temeiul prezentului regulament, pe aceste documente sunt înscrise detalii complete privind marcarea exemplarului.

CAPITOLUL XVII

RAPOARTE ȘI INFORMAȚII

Articolul 69

Rapoarte privind importurile, exporturile și reexporturile

(1)   Statele membre culeg informații privind importurile în Comunitate, precum și exporturile și reexporturile în afara Comunității, care au avut loc pe baza permiselor și certificatelor eliberate de către autoritățile lor de gestionare, fără a lua în considerare locul efectiv de introducere sau de (re)export.

În temeiul articolului 15 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, statele membre comunică aceste informații Comisiei, cu privire la un an calendaristic, în conformitate cu calendarul stabilit la alineatul (4) din prezentul articol, pentru speciile enumerate în anexele A, B și C la regulamentul respectiv, în format electronic și în conformitate cu Orientările privind pregătirea și prezentarea rapoartelor anuale CITES, elaborate de secretariatul convenției.

Aceste rapoarte cuprind informații cu privire la expedițiile puse sub sechestru și confiscate.

(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt prezentate în două părți distincte, după cum urmează:

(a)

o parte privind importurile, exporturile și reexporturile de exemplare din speciile incluse în apendicele la convenție;

(b)

o parte privind importurile, exporturile și reexporturile de exemplare din alte specii incluse în anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și introducerea în Comunitate a exemplarelor din speciile incluse în anexa D la acest regulament.

(3)   În ceea ce privește importurile de expediții care conțin animale vii, statele membre păstrează, atunci când acest lucru este posibil, informații cu privire la procentajul de exemplare din speciile incluse în anexele A și B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 care erau moarte în momentul introducerii lor în Comunitate.

(4)   Pentru fiecare an calendaristic, informațiile menționate la alineatele (1), (2) și (3) sunt comunicate Comisiei, pe baza speciilor și a țării (re)exportatoare, înainte de 15 iunie din anul următor.

(5)   Informațiile menționate la articolul 15 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 cuprind detalii privind actele cu putere de lege și normele administrative adoptate pentru punerea în aplicare și aplicarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 și ale prezentului regulament.

În plus, statele membre transmit rapoarte cu privire la următoarele aspecte:

(a)

persoanele și organismele înregistrate în conformitate cu articolele 18 și 19 din prezentul regulament;

(b)

instituțiile științifice înregistrate în conformitate cu articolul 60 din prezentul regulament;

(c)

crescătorii desemnați în conformitate cu articolul 63 din prezentul regulament;

(d)

instalațiile de (re)ambalare a caviarului autorizate în conformitate cu articolul 66 alineatul (7) din prezentul regulament;

(e)

utilizarea de certificate fitosanitare în conformitate cu articolul 17 din prezentul regulament.

Articolul 70

Modificarea anexelor la Regulamentul (CE) nr. 338/97

(1)   În vederea pregătirii modificărilor Regulamentului (CE) nr. 338/97 în temeiul articolului 15 alineatul (5) din regulamentul menționat anterior, Comisiei i se comunică de către statele membre, în ceea ce privește speciile deja incluse în anexele la acest regulament și cele care ar putea fi incluse, toate informațiile relevante cu privire la următoarele aspecte:

(a)

statutul lor biologic și comercial;

(b)

utilizările preconizate pentru exemplarele din aceste specii;

(c)

metodele de control al comerțului cu exemplarele respective.

(2)   Orice proiect de modificare a anexei B sau D la Regulamentul (CE) nr. 338/97 în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (c) sau (d) sau cu articolul 3 alineatul (4) litera (a) din regulamentul menționat anterior este prezentat de către Comisie, spre avizare, grupului de analiză științifică, menționat la articolul 17 din acest regulament, înainte de a fi înaintat Comitetului.

CAPITOLUL XVIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 71

Respingerea cererilor de eliberare a permiselor de import

(1)   Imediat după impunerea unei restricții în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 și până în momentul în care această restricție este ridicată, statele membre resping orice cerere de eliberare a permiselor de import privind exemplarele exportate din țara sau din țările de origine respective.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), un permis de import poate fi eliberat atunci când o cerere de eliberare a unui permis de import a fost depusă înainte de impunerea restricției, iar autoritatea de gestionare competentă din statul membru are certitudinea că există un contract sau o comandă pentru care s-a efectuat o plată sau care a antrenat deja expedierea exemplarelor.

(3)   Perioada de valabilitate a unui permis de import eliberat în temeiul alineatului (2) nu trebuie să depășească o lună.

(4)   În absența unor dispoziții contrare, restricțiile menționate la alineatul (1) nu se aplică următoarelor exemplare:

(a)

exemplarelor născute și crescute în captivitate, în conformitate cu articolele 54 și 55, sau înmulțite artificial, în conformitate cu articolul 56;

(b)

exemplarelor importate în sensul menționat la articolul 8 alineatul (3) literele (e), (f) sau (g) din Regulamentul (CE) nr. 338/97;

(c)

exemplarelor, vii sau moarte, care fac parte din efectele domestice ale persoanelor care sosesc în Comunitate pentru a-și stabili aici reședința.

Articolul 72

Măsuri tranzitorii

(1)   Certificatele eliberate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 și cu articolul 22 din Regulamentul (CEE) nr. 3418/83 al Comisiei (4) pot continua să fie utilizate în sensul articolului 5 alineatul (2) litera (b), articolului 5 alineatul (3) literele (b), (c) și (d), articolului 5 alineatul (4) și al articolului 8 alineatul (3) literele (a) și (d)-(h) din Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(2)   Derogările acordate de la interdicțiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3626/82 rămân valabile, după caz, până în ultima zi a valabilității lor.

(3)   Statele membre pot continua să elibereze permise de import și de export, certificate de reexport, certificate de expoziție itinerantă și certificate de proprietate personală în formatul stabilit în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1808/2001 timp de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 73

Notificarea dispozițiilor de punere în aplicare

Fiecare stat membru informează Comisia și secretariatul convenției cu privire la dispozițiile speciale pe care le adoptă pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, precum și cu privire la toate instrumentele juridice utilizate și măsurile luate pentru punerea în aplicare și respectarea acestora. Comisia comunică aceste informații celorlalte state membre.

Articolul 74

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 1808/2001 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa XII.

Articolul 75

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 2006.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1332/2005 al Comisiei (JO L 215, 19.8.2005, p. 1).

(2)  JO L 384, 31.12.1982, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2727/95 al Comisiei (JO L 284, 28.11.1995, p. 3).

(3)  JO L 250, 19.9.2001, p. 1.

(4)  JO L 344, 7.12.1983, p. 1.


ANEXA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA II

Image

Image

Image

Image


ANEXA III

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA IV

Image


ANEXA V

Image

Image

Image

Image

Image


ANEXA VI

Image


ANEXA VII

Coduri care trebuie incluse în descrierea exemplarelor și unitățile de măsură care trebuie utilizate în permise și certificate în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (2)

Descriere

Cod

Unități recomandate

Alte unități

Explicație

Scoarță

BAR

kg

 

Scoarță de copac (brută, uscată sau pulbere; neprelucrată)

Corp

BOD

număr

kg

Animale moarte în general întregi, inclusiv pești proaspeți sau prelucrați, broaște țestoase împăiate, fluturi de insectar, reptile în alcool, trofee de vânătoare întregi împăiate etc.

Os

BON

kg

număr

Oase, inclusiv maxilare

Calipee

CAL

kg

 

Calipee sau „calipash” (cartilaj de broască țestoasă pentru supă)

Carapace

CAP

număr

kg

Carapace întregi brute sau neprelucrate de la speciile de Testudinata

Sculptură

CAR

kg

m3

Sculpturi (inclusiv în lemn și în special produse finite din lemn cum ar fi mobila, instrumente muzicale și obiecte de artizanat). Notă: pentru anumite specii, pot fi sculptate mai multe produse (de exemplu, corn și os); după caz, descrierea ar trebui să indice tipul de produs (de exemplu, sculptură în corn)

Caviar

CAV

kg

 

Ouă moarte nefertilizate prelucrate de la toate speciile de Acipenseriformes; cunoscut și sub denumirea de „lapți”

Așchii

CHP

kg

 

Așchii de lemn, în special de Aquilaria malaccensisși de Pterocarpus santalinus

Gheare

CLA

număr

kg

Gheare – de exemplu de la Felidae, Ursidae sau Crocodylia (Notă:

„ghearele” de broaște țestoase sunt, de obicei, solzi și nu gheare adevărate)

Țesătură

CLO

m2

kg

Țesătură – În cazul în care țesătura nu este fabricată integral din părul unei specii CITES, greutatea părului speciei în cauză trebuie, după caz, să fie înregistrată sub codul HAI mai degrabă decât sub codul CLO

Coral (brut)

COR

kg

număr

Coral mort și rocă de coral (Notă: comerțul trebuie înregistrat pe număr de bucăți numai în cazul în care exemplarele sunt transportate în apă)

Cultură

CUL

număr de eprubete etc.

 

Culturi de plante înmulțite artificial

Produs

DER

kg/l

 

Produse (altele decât cele menționate în altă parte în acest tabel)

Plantă uscată

DPL

număr

 

Plante uscate – de exemplu, exemplare de ierbar

Ureche

EAR

număr

 

Urechi – de obicei, de elefant

Ou

EGG

număr

kg

Ouă întregi moarte sau golite (a se vedea, de asemenea, „caviar”)

Ou (viu)

EGL

număr

kg

Ouă vii – de obicei de păsări și reptile, dar și icre de pești și ouă de nevertebrate

Coajă de ou

SHE

g/kg

 

Coji de ou, brute sau neprelucrate, cu excepția ouălor întregi

Extract

EXT

kg

l

Extracte – de obicei, extracte din plante

Pene

FEA

kg/număr de aripi

număr

Pene – în cazul obiectelor din pene (de exemplu, tablouri), a se nota numărul obiectelor

Fibră

FIB

kg

m

Fibre – de exemplu, fibre de plante, inclusiv corzile de rachete de tenis

Înotătoare

FIN

kg

 

Înotătoare și părți de înotătoare proaspete, congelate sau uscate

Alevin

FIG

kg

număr

Pui de pește de unu sau doi ani pentru acvarii, crescătorii de pești sau pentru operațiuni de eliberare

Floare

FLO

kg

 

Flori

Ghiveci de flori

FPT

număr

 

Ghivece de flori fabricate din părți ale unor plante, de exemplu din fibre de ferigă arborescentă (Notă: plantele vii comercializate în jardiniere ar trebui înregistrate ca „plante vii”, nu ca „ghivece de flori”)

Picioare de broască

LEG

kg

 

Picioare de broască

Fructe

FRU

kg

 

Fructe

Labă

FOO

număr

 

Labe – de exemplu, de elefant, rinocer, hipopotam, leu, crocodil etc.

Bilă

GAL

kg

 

Bilă

Vezică biliară

GAB

număr

kg

Vezică biliară

Articol de îmbrăcăminte

GAR

număr

 

Articole de îmbrăcăminte – inclusiv mănuși și pălării, dar nu încălțăminte. Inclusiv accesorii și ornamente pentru îmbrăcăminte

Organ genital

GEN

kg

număr

Penisuri tăiate și uscate

Portaltoi

GRS

număr

 

Portaltoaie (fără altoi)

Păr

HAI

kg

g

Păr – orice păr de animal, de exemplu: de elefant, iac, vicunia, guanaco

Corn

HOR

număr

kg

Coarne – inclusiv coarne de cerb

Produs din piele (mic)

LPS

număr

 

Obiecte mici fabricate din piele, de exemplu: curele, bretele, șei de bicicletă, portofele pentru carnete de cecuri și cărți de credit, cercei, poșete, port-chei, carnete, portmonee, tabachere, portofele, curele de ceas

Produs din piele (mare)

LPL

număr

 

Obiecte mari fabricate din piele – de exemplu, serviete, mobilă, valize, cufere de voiaj

Exemplar viu

LIV

număr

 

Animale și plante vii. Pentru exemplarele de coral viu, transportate în apă, a se consemna numai numărul de bucăți

Frunză

LVS

număr

kg

Frunze

Bușteni

LOG

m3

 

Toate tipurile de lemn brut, de pe care s-a îndepărtat sau nu ritidomul sau alburnul, sau ecarisat, destinat a fi prelucrat, în special pentru cherestea, celuloză sau foi pentru furnir. Notă: a se menționa în kg buștenii comercializați în scopuri speciale, după greutate (de exemplu: Lignum vitae, Guaiacum spp.)

Carne

MEA

kg

 

Carne, inclusiv carne de pește, în cazul în care peștele nu este întreg (a se vedea „corp”)

Medicament

MED

kg/l

 

Medicamente

Mosc

MUS

g

 

Mosc

Ulei

OIL

kg

l

Ulei – de exemplu: de broască țestoasă, focă, balenă, pește, din diferite plante

Bucată de os

BOP

kg

 

Bucăți de os, neprelucrate

Bucată de corn

HOP

kg

 

Bucăți de corn, neprelucrate, inclusiv resturi

Bucată de fildeș

IVP

kg

 

Bucăți de fildeș, neprelucrate, inclusiv resturi

Blănuri asamblate

PLA

m2

 

Blănuri asamblate – inclusiv carpete, în cazul în care sunt fabricate din mai multe piei

Pulbere

POW

kg

 

Pulbere

Rădăcină

ROO

număr

kg

Rădăcini, bulbi, turbeculi sau cormuri

Cherestea

SAW

m3

 

Cheresteaua este lemnul tăiat pe lungime sau prelucrat printr-un proces de șlefuire; grosimea acesteia depășește în mod normal 6 mm. Notă: A se menționa în kg cheresteaua comercializată în scopuri speciale, după greutate (de exemplu: Lignum vitae, Guaiacum spp.)

Solz

SCA

kg

 

Solzi – de exemplu, de broască țestoasă, de alte reptile, de pești, de pangolini

Sămânță

SEE

kg

 

Semințe

Cochilie

SHE

număr

kg

Cochilii de moluște brute sau neprelucrate

Parte laterală

SID

număr

 

Părți laterale sau flancuri de piei; nu includ flancurile de crocodilieni Tinga frames (a se vedea „piele”)

Schelet

SKE

număr

 

Schelete în general întregi

Piele

SKI

număr

 

Piei în general întregi, brute sau tăbăcite, inclusiv de crocodilieni Tinga frames

Bucată de piele

SKP

număr

 

Bucăți de piele – inclusiv resturi, brute sau tăbăcite

Craniu

SKU

număr

 

Cranii

Supă

SOU

kg

l

Supă – de exemplu, de broască țestoasă

Exemplar (științific)

SPE

kg/l/ml

 

Exemplare științifice – inclusiv sânge, țesuturi (de exemplu: rinichi, splină etc.), preparate histologice etc.

Tulpină

STE

număr

kg

Tulpini de plante

Vezică înotătoare

SWI

kg

 

Organ hidrostatic, inclusiv ihtiocol/clei de sturion

Coadă

TAI

număr

kg

Cozi – de exemplu: de caiman (pentru piele) sau vulpe (pentru accesorii de îmbrăcăminte, gulere, boa etc.)

Dinte

TEE

număr

kg

Dinți – de exemplu, de balenă, leu, hipopotam, crocodil etc.

Lemn

TIM

m3

kg

Lemn brut, cu excepția buștenilor și a cherestelei

Trofeu

TRO

număr

 

Trofee – toate părțile unui animal considerate trofee, în cazul în care sunt exportate împreună: de exemplu, coarnele (2), craniul, pielea de pe gât, pielea de pe spate, coada și labele (și anume zece exemplare) constituie un trofeu. Dar în cazul în care, de exemplu, craniul și coarnele sunt singurele exemplare exportate dintr-un animal, aceste elemente împreună trebuie înregistrate ca un singur trofeu. În caz contrar, elementele trebuie înregistrate separat. Un singur corp împăiat este înregistrat sub codul „BOD”. O piele separată este înregistrată sub codul „SKI”

Colț

TUS

număr

kg

Colți în general întregi, fie prelucrați, fie nu, și anume colți de elefant, hipopotam, morsă, narval, dar nu alte tipuri de dinți

Foi pentru furnir

derulate

tranșate

VEN

m3, m2

kg

Foi subțiri sau plăci de lemn cu o grosime uniformă, în general de maximum 6 mm, de obicei descojite (derulate) sau tăiate (tranșate), utilizate pentru fabricarea placajelor pentru mobilier, containere etc.

Ceară

WAX

kg

 

Ceară, inclusiv ambra cenușie

Exemplar întreg

WHO

kg

număr

Exemplare de animale sau plante întregi (moarte sau vii)

Unități de măsură (pot fi utilizate unități de măsură echivalente, care nu sunt în sistemul metric)

g

=

grame

kg

=

kilograme

l

=

litri

cm3

=

centimetri cubi

ml

=

mililitri

m

=

metri

m2

=

metri pătrați

m3

=

metri cubi

număr

=

număr de exemplare


ANEXA VIII

Referințe standard pentru nomenclatura care trebuie utilizată în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) pentru a indica denumirea științifică a păsărilor în permise și certificate

(a)   Mammalia

Wilson, D. E. și Reeder, D. M., 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. A doua ediție. Smithsonian Institution Press, Washington. [pentru toate mamiferele, cu excepția acceptării următoarelor denumiri pentru formele sălbatice ale speciilor: (se preferă formele domestice): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion]

Alperin, R., 1993. Callithrix argentata (Linnaeus, 1771): taxonomic observations and description of a new subspecies. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Zoologia 9: 317-328. [pentru Callithrix marcai]

Dalebout, M. L., Mead, J. G., Baker, C. S., Baker, A. N. și van Helden, A. L., 2002. A new species of beaked whale Mesoplodon perrini sp. n. (Cetacea: Ziphiidae) discovered through phylogenetic analyses of mitochondrial DNA sequences. Marine Mammal Science 18: 577-608. [pentru Mesoplodon perrini]

Ferrari, S. F. și Lopes, M. A., 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben 1777 (Callitrichidae, Primates) from western Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 12: 1-13. [pentru Callithrix nigriceps]

Flannery, T. F. și Groves, C. P., 1998. A revision of the genus Zaglossus (Monotremata, Tachyglossidae), with description of new species and subspecies. Mammalia 62: 367-396. [pentru Zaglossus attenboroughi]

Groves, C. P., 2000. The genus Cheirogaleus: unrecognized biodiversity in dwarf lemurs. International Journal of Primatology 21: 943-962. [pentru Cheirogaleus minusculus & Cheirogaleus ravus]

van Helden, A. L., Baker, A. N., Dalebout, M. L., Reyes, J. C., van Waerebeek, K. și Baker, C. S., 2002. Resurrection of Mesoplodon traversii (Gray, 1874), senior synonym of M. bahamondi Reyes, van Waerebeek, Cárdenas și Yáñez, 1995 (Cetacea: Ziphiidae). Marine Mammal Science 18: 609-621. [pentru Mesoplodon traversii]

Honess, P. E. și Bearder, S. K., 1997. Descriptions of the dwarf galago species of Tanzania. African Primates 2: 75-79. [pentru Galagoides rondoensis & Galagoides udzungwensis]

Kingdon, J., 1997. The Kingdon fieldguide to African mammals. London, Academic Press. [pentru Miopithecus ogouensis]

Kobayashi, S. și Langguth, A. 1999. A new species of titi monkey, Callicebus Thomas, from north-eastern Brazil (Primates, Cebidae). Revista Brasileira de Zoologia 16: 531-551. [pentru Callicebus coimbrai]

Mittermeier, R. A., Schwarz, M. și Ayres, J. M., 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates) from the Rio Maues Region, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 14: 1-17. [pentru Callithrix mauesi]

Rasoloarison, R. M., Goodman, S. M. și Ganzhorn, J. U., 2000. Taxonomic revision of mouse lemurs (Microcebus) in the western portions of Madagascar. International Journal of Primatology 21: 963-1019. [pentru Microcebus berthae, Microcebus sambiranensis & Microcebus tavaratra]

Rice, D. W., 1998. Marine Mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i-ix, 1-231. The Society for Marine Mammals. [pentru Balaenoptera]

Richards, G. C. și Hall, L. S., 2002. A new flying-fox of the genus Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae) from Torres Strait, Australia. Australian Zoologist 32: 69-75. [pentru Pteropus banakrisi]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. și Rylands, A. B., 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 10 (Suppl.): 2-18. [pentru Callicebus bernhardi & Callicebus stephennashi]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. și da Fonseca, G. A. B., 1998. A new and distinctive species of marmoset (Callitrichidae, Primates) from the lower Rio Aripuana, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 22: 1-27. [pentru Callithrix humilis]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. și Rylands, A. B., 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 8: 2-18. [pentru Callithrix acariensis & Callithrix manicorensis]

Schwartz, J. H., 1996. Pseudopotto martini: a new genus and species of extant lorisiform primate. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 78: 1-14. [pentru Pseudopotto martini]

Silva Jr, J. și Noronha, M., 1996. Discovery of a new species of marmoset in the Brazilian Amazon. Neotropical Primates 4: 58-59. [pentru Callithrix saterei]

Thalmann, U. și Geissmann, T., 2000. Distributions and geographic variation in the western woolly lemur (Avahi occidentalis) with description of a new species (A. unicolor). International Journal of Primatology 21: 915-941. [pentru Avahi unicolor]

Wang, J. Y., Chou, L.-S. & White, B. N., 1999. Molecular Ecology 8: 1603-1612. [pentru Tursiops aduncus]

Zimmerman, E., Cepok, S., Rakotoarison, N., Zietemann, V. și Radespiel, U., 1998. Sympatric mouse lemurs in north west Madagascar: a new rufous mouse lemur species (Microcebus ravelobensis). Folia Primatologica 69: 106-114. [pentru Microcebus ravelobensis]

(b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. și Farrand, J., Jr., 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [pentru denumirile de păsări la nivelul ordinelor și familiilor]

Sibley, C. G. și Monroe, B. L., Jr., 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. Sibley, C. G. și Monroe, B. L., Jr., 1993. Supplement to the Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. [pentru speciile de păsări, cu excepția Psittaciformes & Trochilidae]

Collar, N. J., 1997. Family Psittacidae (Parrots). Pp. 280-477 in del Hoyo, J., Elliot, A. și Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [pentru Psittacidae]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. și Hofling, E., 2002. Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk 119: 815-819. [pentru Pionopsitta aurantiocephala]

Howell, S. N. G. și Robbins, M. B., 1995. Species limits of the Least Pygmy-Owl (Glaucidium minutissimum) complex. Wilson Bulletin 107: 7-25. [pentru Glaucidium parkeri]

Lafontaine, R. M. și Moulaert, N., 1998. A new species of scops owl (Otus: Aves): taxonomy and conservation status. Journal of African Zoology 112: 163-169. [pentru Otus moheliensis]

Lambert, F. R. și Rasmussen, P. C., 1998. A new scops owl from Sangihe Island, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 204-217. [pentru Otus collari]

Olsen, J., Wink, M., Sauer-Gürth, H. și Trost, S., 2002. A new Ninox owl from Sumba, Indonesia. Emu 102: 223-231. [pentru Ninox sumbaensis]

Rasmussen, P. C., 1998. A new scops-owl from Great Nicobar Island. Bulletin of the British Ornithologists' Club 118: 141-153. [pentru Otus alius]

Rasmussen, P. C., 1999. A new species of hawk-owl Ninox from North Sulawesi, Indonesia. Wilson Bulletin 111: 457-464. [pentru Ninox ios]

Robbins, M. B. și Stiles, F. G., 1999. A new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from the Pacific slope of the northern Andes. Auk 116: 305-315. [pentru Glaucidium nubicola]

Rowley, I., 1997. Family Cacatuidae (Cockatoos). Pp. 246-279 in del Hoyo, J., Elliot, A. și Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [pentru Cacatuidae = Psittacidae]

Schuchmann, K. L., 1999. Family Trochilidae (Hummingbirds). Pp. 468-680 in del Hoyo, J., Elliot, A. și Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. Lynx Edicions, Barcelona. [pentru Trochilidae]

da Silva, J. M. C., Coelho, G. și Gonzaga, P., 2002. Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba 10 (2): 123-130 [pentru Glaucidium mooreorum]

Whittaker, A., 2002. A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin 114 (4): 421-445. [pentru Micrastur mintoni]

(c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. și Randrianirina, J. E., 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [pentru Calumma vatosoa & Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S., 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [pentru Tupinambis]

Böhme, W., 1997. Eine neue Chamäleonart aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [pentru Calumma glawi]

Böhme, W., 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [pentru Varanidae]

Broadley, D. G., 2002. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee. CoP12 Inf. 14. [pentru Cordylus]

Cei, J. M., 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina –herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pentru Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. și da Cunha, H. J., 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [pentru Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L., 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [pentru Eunectes beniensis]

Hallmann, G., Krüger, J. și Trautmann, G., 1997. Faszinierende Taggeckos – Die Gattung Phelsuma: 1-229 – Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [pentru genul Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. și Chippindale, P. T., 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [pentru Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyaeși ridicarea la nivel de specie a Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. și Diaz, L. M., 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376-381. [pentru Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. și Garrido, O., 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [pentru Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. și Diaz, L. M., 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [pentru Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. și Garrido, O., 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [pentru Tropidophis hendersoni]

Jacobs, H. J., 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo,West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [pentru Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. și Schimenti, G., 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [pentru Furcifer nicosiai]

Karl, H.-V. și Tichy, G., 1999. Mauritiana 17: 277-284. [pentru broaștele țestoase de mare și broaștele țestoase de uscat]

Keogh, J. S., Barker, D. G. și Shine, R., 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society 73: 113-129. [pentru Python breitensteini & Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. și Böhme, W., 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [pentru Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer – cu excepția recunoașterii Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis ca specii valide]

Manzani, P. R. și Abe, A. S., 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [pentru Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. și Abe, A. S., 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [pentru Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de și Hoogmoed, M., 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [pentru Crocodilurus amazonicus]

McCord, W. P., Iverson, J. B., Spinks, P. Q. și Shaffer, H. B., 2000. A new genus of Geoemydid turtle from Asia. Hamadryad 25: 86-90. [pentru Leucocephalon]

McCord, W. P. și Pritchard, P. C. H., 2002. A review of the softshell turtles of the genus Chitra, with the description of new taxa from Myanmar and Indonesia (Java). Hamadryad 27 (1): 11-56. [pentru Chitra vandijki]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. și Touré, T. A., 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volumul 1. The Herpetologists' League, Washington, DC. [pentru Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae – cu excepția menținerii genurilor Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura și recunoașterea Epicrates maurus ca specie validă]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. și Ramanamanjato, J. B., 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [pentru Phelsuma malamakibo]

Perälä, J., 2001. A new species of Testudo (Testudines: Testudinidae) from the Middle East, with implications for conservation. Journal of Herpetology 35: 567-582. [pentru Testudo werneri]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. și Wells, K. D., 1998. Herpetology. [pentru delimitarea familiilor în cadrul Sauria]

Rösler, H., Obst, F. J. și Seipp, R., 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [pentru Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. și Wüster, W., 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [pentru Naja mandalayensis]

Tilbury, C., 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [pentru Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus]

Webb, R. G., 2002. Observations on the Giant Softshell Turtle, Pelochelys cantorii, with description of a new species. Hamadryad 27 (1): 99-107. [pentru Pelochelys signifera]

Wermuth, H. și Mertens, R., 1996 (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. Gustav Fischer Verlag, Jena. [pentru Crocodylia, Testudinata & Rhynchocephalia]

Wilms, T., 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [pentru genul Uromastyx]

Wüster, W., 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [pentru Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana]

(d)   Amphifibia

Frost, D. R., ed. 2002. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference. http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html începând cu 23 august 2002.

(e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N., 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [pentru toți peștii]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243-246. [pentru Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293-340. [pentru Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum 55: 113-116. [pentru Hippocampus]

Lourie, S. A. și Randall, J. E., 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284-291. [pentru Hippocampus]

Lourie, S. A., Vincent A. C. J. și Hall, H. J., 1999. Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (a doua ediție disponibilă pe CD-ROM). [pentru Hippocampus]

(f)   Arachnida

Lourenço, W. R. și Cloudsley-Thompson, J. C., 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [pentru scorpionii din genul Pandinus]

Platnick, N. I., 2004 and updates. The World Spider Catalog. Online edition at the following URL: http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/THERAPHOSIDAE.html. [pentru păianjenii din genul Brachypelma]

(g)   Insecta

Matsuka, H., 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [pentru Ornithoptera spp. din genurile Ornithoptera, Trogonoptera și Troides]

FLORĂ

The Plant Book, a doua ediție, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (retipărită cu corecturi în 1998)] [pentru denumirile generice ale tuturor plantelor incluse în apendicele la convenție, cu condiția să nu fie înlocuite de listele standard de control adoptate de Conferința părților].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, a opta ediție (J.C. Willis, revizuită de H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [pentru sinonimele generice care nu sunt menționate în The Plant Book, cu condiția să nu fie înlocuite de listele standard de control adoptate de Conferința părților, la care se face trimitere în următoarele alineate].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne și K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.) Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55 – 64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) și actualizările acesteia acceptate de către comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cycadaceae, Stangeriaceași Zamiaceae].

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compilată de Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei deNord) și actualizările acesteia acceptate de către comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cyclamen (Primulaceae) și Galanthusși Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae checklist, a doua ediție (1999, compilată de D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei deNord) și actualizările acesteia acceptate de către comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, a doua ediție (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei deNord) și actualizările acesteia acceptate de către comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compilată de Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Elveția, în colaborare cu Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei deNord) și actualizările acesteia acceptate de către comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) și actualizările acesteia acceptate de către comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Taxus.

CITES Orchid Checklist (compilată de Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei deNord) și actualizările acesteia acceptate de către comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione și Sophronitis (volumul 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula și Encyclia (volumul 2, 1997); și Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides și Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda și Vandopsis (volumul 3, 2001).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), a doua ediție (S. Carter și U. Eggli, 2003, publicată de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania) după notificarea publicării sale și după observațiile părților, și actualizările acesteia acceptate de către comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Euforbia suculentă.

Dicksonia species of the Americas (2003, compilată de Grădina Botanică din Bonn și de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania) după notificarea publicării sale și după observațiile părților, și actualizările acesteia acceptate de către comitetul pentru nomenclatură ca orientări atunci când se face trimitere la denumirile speciilor de Dicksonia.

The Checklist of CITES species (2005 și actualizările acesteia) publicată de UNEP-WCMC poate fi utilizată ca listă informală a denumirilor științifice, adoptate de Conferința părților pentru speciile de animale incluse în apendicele la convenție, și ca sinteză informală a informațiilor incluse în referințele standard adoptate pentru nomenclatura CITES.


ANEXA IX

1.

Coduri care trebuie utilizate pentru a indica scopul unei tranzacții în permise și certificate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5)

B

=

Creștere în captivitate sau reproducere artificială

E

=

Educativ

G

=

Grădini botanice

H

=

Trofee de vânătoare

L

=

Aplicare a legii/scopuri judiciare/medicină legală

M

=

Medical (inclusiv cercetare biomedicală)

N

=

(Re)introducerea în natură

P

=

Personal

Q

=

Circuri și expoziții itinerante

S

=

Științific

T

=

Comercial

Z

=

Grădini zoologice

2.

Coduri care trebuie utilizate pentru a indica originea exemplarelor în permise și certificate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (6)

W

=

Exemplare prelevate din natură

R

=

Exemplare care provin din operațiuni de creștere a animalelor

D

=

Animale incluse la anexa A, crescute în captivitate în scopuri comerciale, și plante incluse la anexa A, înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante sau animale

A

=

Plante incluse la anexa A, înmulțite artificial în scopuri necomerciale, și plante incluse la anexele B și C, înmulțite artificial, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

=

Animale incluse la anexa A, crescute în captivitate în scopuri necomerciale, și animale incluse la anexele B și C, crescute în captivitate, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

=

Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile capitolului XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

I

=

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru (1)

O

=

Preconvenție (1)

U

=

Origine necunoscută (trebuie justificată)


(1)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine


ANEXA X

SPECII DE ANIMALE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 62 ALINEATUL (1)

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata


ANEXA XI

Tipuri de probe biologice menționate la articolul 18 și utilizarea acestora

Tip de probă

Dimensiunea obișnuită a probei

Utilizarea probei

Sânge lichid

Picături sau 5 ml de sânge integral într-un tub cu anticoagulant; se poate deteriora în 36 de ore

Teste hematologice și teste biochimice standard pentru diagnosticarea bolilor; cercetare taxonomică; cercetare biomedicală

Sânge uscat (frotiu)

O picătură de sânge întinsă pe o lamă de microscop, fixată de obicei cu ajutorul unui fixator chimic

Numărarea globulelor și selecția paraziților patogeni

Sânge coagulat (ser)

5 ml de sânge într-un tub cu sau fără cheag sanguin

Serologie și depistarea anticorpilor pentru stabilirea prezenței bolilor; cercetare biomedicală

Țesuturi fixate

Bucăți de țesut de 5 mm3 într-un fixator

Histologie și microscopie electronică pentru depistarea semnelor de boală; cercetare taxonomică; cercetare biomedicală

Țesuturi proaspete (cu excepția ovulelor, a spermei și a embrionilor)

Bucăți de țesut de 5 mm3, uneori congelat

Microbiologie și toxicologie pentru depistarea organismelor și a otrăvurilor; cercetare taxonomică; cercetare biomedicală

Tampoane

Bucăți minuscule de țesut într-un tub, pe un tampon

Cultură de bacterii, ciuperci microscopice etc. pentru diagnosticarea bolilor

Păr, piele, pene, solzi

Bucăți mici de epidermă, uneori minuscule, într-un tub (cu un volum de maximum 10 ml) cu sau fără fixator

Teste genetice și medico-legale, depistarea paraziților și a agenților patogeni și alte teste

Linii celulare și culturi de țesut

Nu există nici o limitare a dimensiunii probei

Liniile celulare sunt produse artificiale cultivate ca linii celulare primare sau continue, utilizate pe scară largă în testarea producției de vaccinuri sau de alte produse medicale și în cercetarea taxonomică (de exemplu, studii ale cromozomilor și extragerea de ADN)

ADN

Cantități mici de sânge (maxim 5 ml), păr, foliculi de pene, țesut muscular și organic (de exemplu, ficat, inimă etc.), ADN purificat etc.

Stabilirea sexului; identificare; investigații medico-legale; cercetare taxonomică; cercetare biomedicală

Secreții (salivă, venin, lapte)

1-5 ml în fiole

Cercetare filogenetică, producție de antivenin, cercetare biomedicală


ANEXA XII

Tabel de corespondență

Regulamentul (CE) nr. 1808/2001

Prezentul regulament

Articolul 1 literele (a) și (b)

Articolul 1 punctele 1 și 2

Articolul 1 litera (c)

Articolul 1 literele (d), (e) și (f)

Articolul 1 alineatele (3), (4) și (5)

Articolul 1 alineatele (6), (7) și (8)

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Articolul 2 alineatele (3) și (4)

Articolul 2 alineatele (3) și (4)

Articolul 2 alineatele (5) și (6)

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4 alineatele (1) și (2)

Articolul 4 alineatele (1) și (2)

Articolul 4 alineatul (3) literele (a) și (b)

Articolul 5 primul paragraf alineatele (1) și (2)

Articolul 5 primul paragraf alineatul 3

Articolul 4 alineatul (3) literele (c), (d) și (e)

Articolul 5 primul paragraf alineatele (4), (5) și (6)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 6

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 7

Articolul 5

Articolul 8

Articolul 6

Articolul 9

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 10

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 11

Articolul 7 alineatele (3) și (4)

Articolul 12

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 13

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 14

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 15 alineatele (1) și (2)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 15 alineatele (3) și (4)

Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 16

Articolul 8 alineatele (6) și (7)

Articolul 17

Articolele 18-19

Articolul 9

Articolul 20

Articolul 10

Articolul 21

Articolul 11

Articolul 22

Articolul 12

Articolul 23

Articolul 13

Articolul 24

Articolul 14

Articolul 25

Articolul 15

Articolul 26

Articolul 16

Articolul 27

Articolul 17

Articolul 28

Articolul 18

Articolul 29

Articolele 30-44

Articolul 19

Articolul 45

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 46

Articolul 20 alineatul (2)

Articolul 47

Articolul 20 alineatul (3) literele (a) și (b)

Articolul 48 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 20 alineatul (3) litera (c)

Articolul 20 alineatul (3) literele (d) și (e)

Articolul 48 alineatul (1) literele (c) și (d)

Articolul 20 alineatul (4)

Articolul 49

Articolul 20 alineatele (5) și (6)

Articolul 50 alineatele (1) și (2)

Articolul 21

Articolul 51

Articolul 22

Articolul 52

Articolul 23

Articolul 53

Articolul 24

Articolul 54

Articolul 25

Articolul 55

Articolul 26

Articolul 56

Articolul 27 alineatul (1) prima și a doua liniuță și textul ulterior

Articolul 57 alineatul (1) literele (a), (b) și (c)

Articolul 27 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 57 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 27 alineatul (5) literele (a) și (b)

Articolul 57 alineatul (5) literele (a) și (b)

Articolul 57 alineatul (5) literele (c) și (d)

Articolul 28 alineatul (1) prima și a doua liniuță

Articolul 58 alineatul (1) literele (a) și (b)

Articolul 28 alineatele (2) și (3)

Articolul 58 alineatele (2) și (3)

Articolul 28 alineatul (4) literele (a) și (b)

Articolul 58 alineatul (4)

Articolul 29

Articolul 59

Articolul 30

Articolul 60

Articolul 31

Articolul 61

Articolul 32

Articolul 62

Articolul 33

Articolul 63

Articolul 34 alineatul (1)

Articolul 34 alineatul (2) literele (a)–(f)

Articolul 64 alineatul (1) literele (a)-(f)

Articolul 34 alineatul (2) literele (g) și (h)

Articolul 64 alineatul (2)

Articolul 35 alineatele (1) și (2)

Articolul 65 alineatele (1) și (2)

Articolul 35 alineatul (3) literele (a) și (b)

Articolul 65 alineatul (3)

Articolul 65 alineatul (4)

Articolul 36 alineatul (1)

Articolul 66 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 36 alineatul (2)

Articolul 66 alineatul (4)

Articolul 36 alineatele (3) și (4)

Articolul 66 alineatele (5) și (6)

Articolul 66 alineatul (7)

Articolul 36 alineatul (5)

Articolul 66 alineatul (8)

Articolul 37

Articolul 67

Articolul 38

Articolul 68

Articolul 39

Articolul 69

Articolul 40

Articolul 70

Articolul 41

Articolul 71

Articolul 42

Articolul 74

Articolul 43

Articolul 72

Articolul 44

Articolul 73

Articolul 45

Articolul 75

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

Anexa III

Anexa V

Anexa IV

Anexa VI

Anexa V

Anexa VII

Anexa VI

Anexa VIII

Anexa VII

Anexa IX

Anexa VIII

Anexa X

Anexa XI

Anexa XII


Top