EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0121

Directiva 2006/121/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 de modificare a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase pentru a o adapta la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse ChimiceText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 396, 30.12.2006, p. 851–857 (ET, LV, LT, MT, SK)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 852–858 (CS, DE, HU)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 850–856 (EN, FR, IT, FI, SV)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 853–859 (ES, DA)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 795–801 (PL)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 854–860 (EL)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 855–861 (PT)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 850–855 (SL)
OJ L 396, 30.12.2006, p. 849–855 (NL)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 059 P. 11 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 059 P. 11 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 293 - 294

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; abrogare implicită prin 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/121/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

13/Volumul 59

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

11


32006L0121


L 396/850

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/121/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 18 decembrie 2006

de modificare a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase pentru a o adapta la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (3), Directiva 67/548/CEE (4) ar trebui să fie modificată și ar trebui să fie eliminate normele din aceasta cu privire la notificare și evaluarea gradului de risc al substanțelor chimice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 67/548/CEE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1 alineatul (1), literele (a), (b) și (c) se elimină;

2.

la articolul 2 alineatul (1), literele (c), (d), (f) și (g) se elimină;

3.

articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Testare și evaluare a proprietăților substanțelor

Testele pe substanțe în cadrul prezentei directive se efectuează în conformitate cu cerințele de la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (5)

4.

articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că substanțele pot fi introduse pe piață, ca atare sau în preparate, numai ambalate și etichetate în conformitate cu articolele 22 – 25 din prezenta directivă și cu criteriile din anexa VI la prezenta directivă și, pentru substanțele înregistrate, în conformitate cu informațiile obținute prin aplicarea articolelor 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu excepția cazurilor preparatelor pentru care există prevederi în alte directive.”;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Măsurile menționate la primul paragraf din alineatul (1) se aplică până când substanța se introduce în anexa I sau până când se adoptă decizia ca aceasta să nu se introducă, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 29.”;

5.

articolele 7 – 15 se elimină;

6.

articolul 16 se elimină;

7.

articolele 17 – 20 se elimină;

8.

articolul 27 se elimină;

9.

articolul 32 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 32

Trimiteri

Trimiterile la anexele VII A, VII B, VII C, VII D și VIII din prezenta directivă se interpretează ca trimiteri la anexele corespondente VI, VII, VIII, IX, X și XI din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.”;

10.

anexa V se elimină;

11.

anexa VI se modifică după cum urmează:

(a)

la punctele 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 și 9.5 din prezenta anexă, cuvintele „anexa V” și „anexa V la prezenta directivă”, se înlocuiesc cu cuvintele „Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006”;

(b)

la punctul 1.6.1, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

în ceea ce privește substanțele pentru care se solicită informațiile menționate în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, majoritatea datelor necesare pentru clasificare și etichetare apar în setul de bază. Clasificarea și etichetarea trebuie revizute, după caz, atunci când noi informații sunt disponibile [anexele IX și X la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006];”;

(c)

la punctul 5.1, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Criteriile stabilite mai jos decurg direct din metodele de testare stabilite prin Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 în măsura în care sunt menționate. Metodele de testare necesare pentru setul de bază menționat în anexele VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sunt limitate și informația care decurge din acestea ar putea fi insuficientă pentru o clasificare corespunzătoare. Clasificarea ar putea necesita date suplimentare care rezultă din anexele IX sau X la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau alte studii echivalente. În plus, substanțele clasificate pot face obiectul unor revizuiri având în vedere alte noi date.”;

(d)

la punctul 5.2.1.2 al doilea paragraf, teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

„Astfel de dovezi științifice suplimentare ar trebui în mod normal să se bazeze pe studiile necesare în conformitate cu anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau studii cu valoare echivalentă și ar putea include:”;

12.

anexele VII A, VII B, VII C, VII D și VIII se elimină.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive de la data de 1 iunie 2008. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iunie 2008.

Fără a aduce atingere alineatului (2) al acestui articol, articolul 1 punctul 6 se aplică de la 1 august 2008.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

M. VANHANEN


(1)  JO C 294, 25.11.2005, p. 38.

(2)  Avizul Parlamentului European din 17 noiembrie 2005 (JO C 280 E, 18.11.2006, p. 440), Poziția comună a Consiliului din 27 iunie 2006 (JO C 276 E, 14.11.2006, p. 252) și Poziția Parlamentului European din 13 decembrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 136, 29.5.2007, p. 3.

(4)  JO 196, 16.8.1967, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/73/CE a Comisiei (JO L 152, 30.4.2004, p. 1). Rectificare în JO L 216, 16.6.2004, p. 3.

(5)  JO L 396, 30.12.2006, p. 1.”;


Top