EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0100

Directiva 2006/100/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor directive din domeniul libertății de circulație a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României

JO L 363, 20.12.2006, p. 141–237 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 335M, 13.12.2008, p. 555–721 (MT)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/100/oj

06/Volumul 10

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

194


32006L0100


L 363/141

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/100/CE A CONSILIULUI

din 20 noiembrie 2006

de adaptare a anumitor directive din domeniul libertății de circulație a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei și a României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei și a României (1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de Aderare a Bulgariei și a României, în special articolul 56,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 56 din Actul de Aderare, în cazul în care acte ale instituțiilor rămân în vigoare după 1 ianuarie 2004 și necesită adaptarea din motivul aderării iar adaptările necesare nu au fost prevăzute de Actul de Aderare sau anexele acestuia, actele necesare sunt adoptate de Consiliu, cu excepția cazului în care Comisia adoptă actul original.

(2)

Actul Final al conferinței în cursul căreia a fost întocmit Tratatul de aderare a indicat că Înaltele Părți Contractante au ajuns la un acord politic asupra unui set de adaptări ale unor acte adoptate de instituții, care sunt necesare din motivul aderării, și a invitat Consiliul și Comisia să adopte aceste adaptări înaintea aderării, completate și actualizate, după caz, pentru a lua în considerare evoluția dreptului comunitar.

(3)

Prin urmare, Directivele 92/51/CEE (2), 77/249/CEE (3), 98/5/CE (4), 93/16/CEE (5), 77/452/CEE (6), 78/686/CEE (7), 78/687/CEE (8), 78/1026/CEE (9), 80/154/CEE (10), 85/433/CEE (11), 85/384/CEE (12) și 2005/36/CE (13) ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directivele 92/51/CEE, 77/249/CEE, 98/5/CE, 93/16/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 80/154/CEE, 85/433/CEE, 85/384/CEE și 2005/36/CE se modifică în conformitate cu anexa.

Articolul 2

(1)   Statele membre asigură punerea în aplicare a actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data aderării Bulgariei și a României la Uniunea Europeană. Comisiei îi sunt comunicate de îndată textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între acestea și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare sub rezerva și la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Bulgariei și a României.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 noiembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 157, 21.6.2005, p. 11.

(2)  JO L 209, 24.7.1992, p. 25.

(3)  JO L 78, 26.3.1977, p. 17.

(4)  JO L 77, 14.3.1998, p. 36.

(5)  JO L 165, 7.7.1993, p. 1.

(6)  JO L 176, 15.7.1977, p. 1.

(7)  JO L 233, 24.8.1978, p. 1.

(8)  JO L 233, 24.8.1978, p. 10.

(9)  JO L 362, 23.12.1978, p. 1.

(10)  JO L 33, 11.2.1980, p. 1.

(11)  JO L 253, 24.9.1985, p. 37.

(12)  JO L 223, 21.8.1985, p. 15.

(13)  JO L 255, 30.9.2005, p. 22.


ANEXĂ

LIBERTATEA DE CIRCULAȚIE A PERSOANELOR

RECUNOAȘTEREA RECIPROCĂ A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE

I.   SISTEM GENERAL

31992 L 0051: Directiva 92/51/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind cel de-al doilea sistem general de recunoaștere a formării profesionale, de completare a Directivei 89/48/CEE (JO L 209, 24.7.1992, p. 25), astfel cum a fost modificată prin:

31994 L 0038: Directiva 94/38/CE a Comisiei din 26.7.1994 (JO L 217, 23.8.1994, p. 8);

11994 N: Act privind condițiile de aderare și adaptările Tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);

31995 L 0043: Directiva 95/43/CE a Consiliului din 20.7.1995 (JO L 184, 3.8.1995, p. 21);

31997 L 0038: Directiva 97/38/CE a Comisiei din 20.6.1997 (JO L 184, 12.7.1997, p. 31);

32000 L 0005: Directiva 2000/5/CE a Comisiei din 25.2.2000 (JO L 54, 26.2.2000, p. 42);

32001 L 0019: Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14.5.2001 (JO L 206, 31.7.2001, p. 1);

12003 T: Act privind condițiile de aderare și adaptările Tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);

32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1);

32004 D 0108: Decizia 2004/108/CE a Comisiei din 28.1.2004 (JO L 32, 5.2.2004, p. 15).

Următorul text se adaugă la Anexa C „LISTA CURSURILOR CARE AU O STRUCTURĂ SPECIALĂ MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1 LITERA (a) PRIMUL PARAGRAF A DOUA LINIUȚĂ PUNCTUL (ii)”:

a.

Sub rubrica „3. Domeniu maritim, (a) Transport maritim” se inserează următorul text după intrarea referitoare la Țările de Jos:

„În România

formare pentru:

timonier maritim II/4 ST CW («timonier maritim»)”;

b.

Sub rubrica „3. Domeniu maritim, (a) Transport maritim” se adaugă următorul text după cuvintele „care reprezintă formare” și după intrarea referitoare la Țările de Jos:

„în România:

pentru timonier maritim II/4 ST CW («timonier maritim»):

1.

o persoană care a împlinit vârsta de 18 ani;

2.

(a)

este titularul unui certificat de capacitate de marinar corespunzător (studii maritime medii); a efectuat un stagiu de îmbarcare de 24 de luni ca marinar la bordul navelor maritime, din care cel puțin 12 luni au fost efectuate în ultimii cinci ani; a urmat un curs autorizat pentru promovarea la nivelul de execuție (7 zile);

(b)

sau este titularul unui certificat de capacitate de marinar corespunzător (studii maritime medii) și al unui brevet de operator de radiocomunicații, tehno-operator în serviciul mobil maritim; a efectuat un stagiu de îmbarcare de 24 de luni ca marinar și operator de radiocomunicații, tehno-operator în serviciul mobil maritim sau operator GMDSS-ROC; a urmat un curs autorizat pentru promovarea la nivelul de execuție (7 zile)”;

II.   PROFESII JURIDICE

1.

31977 L 0249: Directiva 77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a libertății de a presta servicii de către avocați (JO L 78, 26.3.1977, p. 17), astfel cum a fost modificată prin:

11979 H: Act privind condițiile de aderare și adaptările Tratatelor – Aderarea Republicii Elene (JO L 291, 19.11.1979, p. 17);

11985 I: Act privind condițiile de aderare și adaptările Tratatelor – Aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 23);

11994 N: Act privind condițiile de aderare și adaptările Tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);

12003 T: Act privind condițiile de aderare și adaptările Tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

La articolul 1 alineatul (2) se adaugă următorul text:

„Bulgaria

Aдвокат

România

Avocat”.

2.

31998 L 0005: Directiva 98/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membre, altul decât cel în care s-a obținut calificarea (JO L 77, 14.3.1998, p. 36), astfel cum a fost modificată prin:

12003 T: Act privind condițiile de aderare și adaptările Tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

La articolul 1 alineatul (2) litera (a) se adaugă următorul text între intrările pentru Belgia și Republica Cehă:

„Bulgaria

Aдвокат”

și, între intrările referitoare la Portugalia și Slovenia:

„România

Avocat”.

III.   ACTIVITĂȚI MEDICALE ȘI PARAMEDICALE

1.   Medici

31993 L 0016: Directiva 93/16/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare (JO L 165, 7.7.1993, p. 1), astfel cum a fost modificată prin:

11994 N: Act privind condițiile de aderare și adaptările Tratatelor – Aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);

31997 L 0050: Directiva 97/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6.10.1997 (JO L 291, 24.10.1997, p. 35);

31998 L 0021: Directiva 98/21/CE a Consiliului din 8.4.1998 (JO L 119, 22.4.1998, p. 15);

31998 L 0063: Directiva 98/63/CE a Consiliului din 3.9.1998 (JO L 253, 15.9.1998, p. 24);

31999 L 0046: Directiva 1999/46/CE a Consiliului din 21.5.1999 (JO L 139, 2.6.1999, p. 25);

32001 L 0019: Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14.5.2001 (JO L 206, 31.7.2001, p. 1);

52002 XC 0316(02): Comunicarea Comisiei din 16.3.2002 (JO C 67, 16.3.2002, p. 26);

52002 XC 1128(01): Notificare cu privire la titlurile de calificare în medicina specializată din 28.11.2002 (JO C 293, 28.11.2002, p. 2);

12003 T: Act privind condițiile de aderare și adaptările Tratatelor – Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33),

52003 XC 0924(03): Comunicarea – Notificare cu privire la titlul profesional de medic generalist în conformitate cu articolul 41 din Directiva 93/16/CEE din 24.9.2003 (JO C 228, 24.9.2003, p. 9);

52003 XC 0924(04): Comunicarea – Notificare cu privire la titlurile de calificare în medicina specializată din 24.9.2003 (JO C 228, 24.9.2003, p. 9);

32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1);

52003 XC 1121(02): Notificare cu privire la titlurile de calificare în medicina specializată din 21.11.2003 (JO C 280, 21.11.2003, p. 10);

52005 XC 0127(03): Comunicarea – Notificare cu privire la titlul profesional de medic generalist din 27.1.2005 (JO C 22, 27.1.2005, p. 11);

52005 XC 0521(03): Notificare cu privire la denumirea diplomei de medic generalist în conformitate cu articolul 41 din Directiva 93/16/CEE din 21.5.2005 (JO C 123, 21.5.2005, p. 5);

52005 XC 0521(05): Notificarea cu privire la titlurile de calificare în medicina specializată și la certificatele care însoțesc calificarea din 21.5.2005 (JO C 123, 21.5.2005, p. 7).

(a)

Următoarea liniuță se adaugă la articolul 9 alineatul (1) după a cincea liniuță:

„—

data aderării pentru Bulgaria și România,”.

(b)

Următoarea liniuță se adaugă la articolul 9 alineatul (2) primul paragraf după a cincea liniuță:

„—

data aderării pentru Bulgaria și România,”.

(c)

Următorul articol se inserează după articolul 9a:

„Articolul 9b

(1)   Prin derogare de la prezenta directivă, Bulgaria poate autoriza persoanele care dețin calificarea de «фелдшер» (felcer) acordată în Bulgaria înainte de 31 decembrie 1999 și care exercită această profesie în cadrul sistemului de securitate socială național bulgar la 1 ianuarie 2000, să continue să exercite profesia menționată, cu toate că anumite părți ale activității acestora intră în domeniul de aplicare a prezentei directive.

(2)   Persoanele care dețin calificarea bulgară de «фелдшер» (felcer) menționată la alineatul (1) nu au dreptul de a obține recunoașterea profesională în alte state membre în temeiul prezentei directive.”;

(d)

următoarele referințe se inserează în comunicarea publicată în conformitate cu articolul 41, cu indicarea denumirii diplomelor, a certificatelor sau a altor dovezi de calificări oficiale pentru medicii generaliști:

(i)

denumirea diplomelor, certificatelor sau a altor dovezi de calificări oficiale:

Următorul text se inserează între intrările pentru Belgia și Republica Cehă:

„Bulgaria: Свидетелство за призната специалност по Обща медицина”

și, între intrările pentru Portugalia și Slovenia:

„România: Certificat de medic specialist medicină de familie”;

(ii)

denumirea titlurilor profesionale:

Următorul text se inserează între intrările pentru Belgia și Republica Cehă:

„Bulgaria: Лекар-специалист по Обща медицина”

și, între intrările pentru Portugalia și Slovenia:

„România: Medic specialist medicină de familie”;

(e)

în anexa A, următorul text se inserează între intrările pentru Belgia și Republica Cehă:

„България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен «магистър» по «Медицина» и професионална квалификация «Магистър-лекар»

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)”

 

și, între intrările pentru Portugalia și Slovenia:

„România

Diplomă de licență de doctor medic

Universități”

 

(f)

în anexa B, se inserează următorul text între intrările pentru Belgia și Republica Cehă:

„България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински институт или

Военномедицин-ска академия”

 

și, între intrările pentru Portugalia și Slovenia:

„România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătății Publice”

 

(g)

anexa C se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA C

Titlurile cursurilor de formare în medicină specializată

Țara

Titlul calificării

Organismul care acordă diploma

ANESTEZIE

Durata minimă a cursului de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimationAnesthesie reanimatie

 

България

Анестезиология и интензивно лечение

 

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

 

Danmark

Anæstesiologi

 

Deutschland

Anästhesiologie

 

Eesti

Anestesioloogia

 

Ελλάς

Αναισθησιολογία

 

España

Anestesiología y Reanimación

 

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

 

Ireland

Anaesthesia

 

Italia

Anestesia e rianimazione

 

Κύπρος

Αναισθησιολογία

 

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

 

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

 

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

 

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

 

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

 

Nederland

Anesthesiologie

 

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

 

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

 

Portugal

Anestesiologia

 

România

Anestezie și terapie intensivă

 

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

 

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

 

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

 

Sverige

Anestesi och intensivvård

 

United Kingdom

Anaesthetics

 

CHIRURGIE GENERALĂ

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

ChirurgieHeelkunde

 

България

Хирургия

 

Česká republika

Chirurgie

 

Danmark

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

(Allgemeine) Chirurgie

 

Eesti

Üldkirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική

 

España

Cirugía general y del aparato digestivo

 

France

Chirurgie générale

 

Ireland

General surgery

 

Italia

Chirurgia generale

 

Κύπρος

Γενική Χειρουργική

 

Latvija

Ķirurģija

 

Lietuva

Chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie générale

 

Magyarország

Sebészet

 

Malta

Kirurġija Ġenerali

 

Nederland

Heelkunde

 

Österreich

Chirurgie

 

Polska

Chirurgia ogólna

 

Portugal

Cirurgia geral

 

România

Chirurgie generală

 

Slovenija

Splošna kirurgija

 

Slovensko

Chirurgia

 

Suomi/Finland

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

 

Sverige

Kirurgi

 

United Kingdom

General surgery

 

NEUROCHIRURGIE

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

 

България

Неврохирургия

 

Česká republika

Neurochirurgie

 

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurochirurgie

 

Eesti

Neurokirurgia

 

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

 

España

Neurocirugía

 

France

Neurochirurgie

 

Ireland

Neurosurgery

 

Italia

Neurochirurgia

 

Κύπρος

Νευροχειρουργική

 

Latvija

Neiroķirurģija

 

Lietuva

Neurochirurgija

 

Luxembourg

Neurochirurgie

 

Magyarország

Idegsebészet

 

Malta

Newrokirurġija

 

Nederland

Neurochirurgie

 

Österreich

Neurochirurgie

 

Polska

Neurochirurgia

 

Portugal

Neurocirurgia

 

România

Neurochirurgie

 

Slovenija

Nevrokirurgija

 

Slovensko

Neurochirurgia

 

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

 

Sverige

Neurokirurgi

 

United Kingdom

Neurosurgery

 

OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Gynécologie — obstétriqueGynaecologie en verloskunde

 

България

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

 

Česká republika

Gynekologie a porodnictví

 

Danmark

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

 

Deutschland

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Eesti

Sünnitusabi ja günekoloogia

 

Ελλάς

Μαιευτική-Γυναικoλoγία

 

España

Obstetricia y ginecología

 

France

Gynécologie — obstétrique

 

Ireland

Obstetrics and gynaecology

 

Italia

Ginecologia e ostetricia

 

Κύπρος

Μαιευτική — Γυναικολογία

 

Latvija

Ginekoloģija un dzemdniecība

 

Lietuva

Akušerija ginekologija

 

Luxembourg

Gynécologie — obstétrique

 

Magyarország

Szülészet-nőgyógyászat

 

Malta

Ostetriċja u Ġinekoloġija

 

Nederland

Verloskunde en gynaecologie

 

Österreich

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Polska

Położnictwo i ginekologia

 

Portugal

Ginecologia e obstetricia

 

România

Obstetrică-ginecologie

 

Slovenija

Ginekologija in porodništvo

 

Slovensko

Gynekológia a pôrodníctvo

 

Suomi/Finland

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

 

Sverige

Obstetrik och gynekologi

 

United Kingdom

Obstetrics and gynaecology

 

MEDICINĂ INTERNĂ

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Médecine interneInwendige geneeskunde

 

България

Вътрешни болести

 

Česká republika

Vnitřní lékařství

 

Danmark

Intern medicin

 

Deutschland

Innere Medizin

 

Eesti

Sisehaigused

 

Ελλάς

Παθoλoγία

 

España

Medicina interna

 

France

Médecine interne

 

Ireland

General medicine

 

Italia

Medicina interna

 

Κύπρος

Παθoλoγία

 

Latvija

Internā medicīna

 

Lietuva

Vidaus ligos

 

Luxembourg

Médecine interne

 

Magyarország

Belgyógyászat

 

Malta

Mediċina Interna

 

Nederland

Interne geneeskunde

 

Österreich

Innere Medizin

 

Polska

Choroby wewnętrzne

 

Portugal

Medicina interna

 

România

Medicină internă

 

Slovenija

Interna medicina

 

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

 

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

 

Sverige

Internmedicin

 

United Kingdom

General (internal) medicine

 

OFTALMOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

OphtalmologieOftalmologie

 

България

Очни болести

 

Česká republika

Oftalmologie

 

Danmark

Oftalmologi eller øjensygdomme

 

Deutschland

Augenheilkunde

 

Eesti

Oftalmoloogia

 

Ελλάς

Οφθαλμoλoγία

 

España

Oftalmología

 

France

Ophtalmologie

 

Ireland

Opthalmic surgery

 

Italia

Oftalmologia

 

Κύπρος

Οφθαλμολογία

 

Latvija

Oftalmoloģija

 

Lietuva

Oftalmologija

 

Luxembourg

Ophtalmologie

 

Magyarország

Szemészet

 

Malta

Oftalmoloġija

 

Nederland

Oogheelkunde

 

Österreich

Augenheilkunde und Optometrie

 

Polska

Okulistyka

 

Portugal

Oftalmologia

 

România

Oftalmologie

 

Slovenija

Oftalmologija

 

Slovensko

Oftalmológia

 

Suomi/Finland

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

 

Sverige

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

 

United Kingdom

Ophthalmology

 

OTORINOLARINGOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologieOtorhinolaryngologie

 

България

Ушно-носно-гърлени болести

 

Česká republika

Otorinolaryngologie

 

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

 

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

 

Eesti

Otorinolarüngoloogia

 

Ελλάς

Ωτoρινoλαρυγγoλoγία

 

España

Otorrinolaringología

 

France

Oto-rhino-laryngologie

 

Ireland

Otolaryngology

 

Italia

Otorinolaringoiatria

 

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

 

Latvija

Otolaringoloģija

 

Lietuva

Otorinolaringologija

 

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

 

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

 

Malta

Otorinolaringoloġija

 

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

 

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

 

Polska

Otorynolaryngologia

 

Portugal

Otorrinolaringologia

 

România

Otorinolaringologie

 

Slovenija

Otorinolaringologija

 

Slovensko

Otorinolaryngológia

 

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

 

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

 

United Kingdom

Otolaryngology

 

PEDIATRIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

PédiatriePediatrie

 

България

Детски болести

 

Česká republika

Dětské lékařství

 

Danmark

Pædiatri eller sygdomme hos børn

 

Deutschland

Kinder und Jugendmedizin

 

Eesti

Pediaatria

 

Ελλάς

Παιδιατρική

 

España

Pediatría y sus áreas específicas

 

France

Pédiatrie

 

Ireland

Paediatrics

 

Italia

Pédiatria

 

Κύπρος

Παιδιατρική

 

Latvija

Pediatrija

 

Lietuva

Vaikų ligos

 

Luxembourg

Pédiatrie

 

Magyarország

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

Malta

Pedjatrija

 

Nederland

Kindergeneeskunde

 

Österreich

Kinder — und Jugendheilkunde

 

Polska

Pediatria

 

Portugal

Pediatria

 

România

Pediatrie

 

Slovenija

Pediatrija

 

Slovensko

Pediatria

 

Suomi/Finland

Lastentaudit/Barnsjukdomar

 

Sverige

Barn- och ungdomsmedicin

 

United Kingdom

Paediatrics

 

PNEUMOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

 

България

Пневмология и фтизиатрия

 

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

 

Danmark

Medicinske lungesygdomme

 

Deutschland

Pneumologie

 

Eesti

Pulmonoloogia

 

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πνευμoνoλoγία

 

España

Neumología

 

France

Pneumologie

 

Ireland

Respiratory medicine

 

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

 

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

 

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

 

Lietuva

Pulmonologija

 

Luxembourg

Pneumologie

 

Magyarország

Tüdőgyógyászat

 

Malta

Mediċina Respiratorja

 

Nederland

Longziekten en tuberculose

 

Österreich

Lungenkrankheiten

 

Polska

Choroby płuc

 

Portugal

Pneumologia

 

România

Pneumologie

 

Slovenija

Pnevmologija

 

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

 

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

 

United Kingdom

Respiratory medicine

 

UROLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Urologie

 

България

Урология

 

Česká republika

Urologie

 

Danmark

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Urologie

 

Eesti

Uroloogia

 

Ελλάς

Ουρoλoγία

 

España

Urología

 

France

Urologie

 

Ireland

Urology

 

Italia

Urologia

 

Κύπρος

Ουρολογία

 

Latvija

Uroloģija

 

Lietuva

Urologija

 

Luxembourg

Urologie

 

Magyarország

Urológia

 

Malta

Uroloġija

 

Nederland

Urologie

 

Österreich

Urologie

 

Polska

Urologia

 

Portugal

Urologia

 

România

Urologie

 

Slovenija

Urologija

 

Slovensko

Urológia

 

Suomi/Finland

Urologia/Urologi

 

Sverige

Urologi

 

United Kingdom

Urology

 

ORTOPEDIE

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédiqueOrthopedische heelkunde

 

България

Ортопедия и травматология

 

Česká republika

Ortopedie

 

Danmark

Ortopædisk kirurgi

 

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

 

Eesti

Ortopeedia

 

Ελλάς

Ορθoπεδική

 

España

Cirugía ortopédica y traumatología

 

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

 

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

 

Italia

Ortopedia e traumatologia

 

Κύπρος

Ορθοπεδική

 

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

 

Lietuva

Ortopedija traumatologija

 

Luxembourg

Orthopédie

 

Magyarország

Ortopédia

 

Malta

Kirurġija Ortopedika

 

Nederland

Orthopedie

 

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

 

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

Portugal

Ortopedia

 

România

Ortopedie și traumatologie

 

Slovenija

Ortopedska kirurgija

 

Slovensko

Ortopédia

 

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

 

Sverige

Ortopedi

 

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

 

ANATOMIE PATOLOGICĂ

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Anatomie pathologiquePathologische anatomie

 

България

Обща и клинична патология

 

Česká republika

Patologická anatomie

 

Danmark

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

 

Deutschland

Pathologie

 

Eesti

Patoloogia

 

Ελλάς

Παθoλoγική Ανατoμική

 

España

Anatomía patológica

 

France

Anatomie et cytologie pathologiques

 

Ireland

Histopathology

 

Italia

Anatomia patologica

 

Κύπρος

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

 

Latvija

Patoloģija

 

Lietuva

Patologija

 

Luxembourg

Anatomie pathologique

 

Magyarország

Patológia

 

Malta

Istopatoloġija

 

Nederland

Pathologie

 

Österreich

Pathologie

 

Polska

Patomorfologia

 

Portugal

Anatomia patologica

 

România

Anatomie patologică

 

Slovenija

Anatomska patologija in citopatologija

 

Slovensko

Patologická anatómia

 

Suomi/Finland

Patologia/Patologi

 

Sverige

Klinisk patologi

 

United Kingdom

Histopathology

 

NEUROLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Neurologie

 

България

Нервни болести

 

Česká republika

Neurologie

 

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurologie

 

Eesti

Neuroloogia

 

Ελλάς

Νευρoλoγία

 

España

Neurología

 

France

Neurologie

 

Ireland

Neurology

 

Italia

Neurologia

 

Κύπρος

Νευρολογία

 

Latvija

Neiroloģija

 

Lietuva

Neurologija

 

Luxembourg

Neurologie

 

Magyarország

Neurológia

 

Malta

Newroloġija

 

Nederland

Neurologie

 

Österreich

Neurologie

 

Polska

Neurologia

 

Portugal

Neurologia

 

România

Neurologie

 

Slovenija

Nevrologija

 

Slovensko

Neurológia

 

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

 

Sverige

Neurologi

 

United Kingdom

Neurology

 

PSIHIATRIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie

 

България

Психиатрия

 

Česká republika

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Eesti

Psühhiaatria

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Κύπρος

Ψυχιατρική

 

Latvija

Psihiatrija

 

Lietuva

Psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Magyarország

Pszichiátria

 

Malta

Psikjatrija

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Polska

Psychiatria

 

Portugal

Psiquiatria

 

România

Psihiatrie

 

Slovenija

Psihiatrija

 

Slovensko

Psychiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria/Psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 

RADIODIAGNOSTIC

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

RadiodiagnosticRöntgendiagnose

 

България

Образна диагностика

 

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

 

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

 

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

 

Eesti

Radioloogia

 

Ελλάς

Ακτινoδιαγνωστική

 

España

Radiodiagnóstico

 

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

 

Ireland

Diagnostic radiology

 

Italia

Radiodiagnostica

 

Κύπρος

Ακτινολογία

 

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

 

Lietuva

Radiologija

 

Luxembourg

Radiodiagnostic

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

Radjoloġija

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

 

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

 

Portugal

Radiodiagnóstico

 

România

Radiologie-imagistică medicală

 

Slovenija

Radiologija

 

Slovensko

Rádiológia

 

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

 

Sverige

Medicinsk radiologi

 

United Kingdom

Clinical radiology

 

RADIOTERAPIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Radiothérapie-oncologieRadiotherapie-oncologie

 

България

Лъчелечение

 

Česká republika

Radiační onkologie

 

Danmark

Onkologi

 

Deutschland

Strahlentherapie

 

Eesti

Onkoloogia

 

Ελλάς

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

España

Oncología radioterápica

 

France

Oncologie radiothérapique

 

Ireland

Radiation oncology

 

Italia

Radioterapia

 

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική

 

Latvija

Terapeitiskā radioloģija

 

Lietuva

Onkologija radioterapija

 

Luxembourg

Radiothérapie

 

Magyarország

Sugárterápia

 

Malta

Onkoloġija u Radjoterapija

 

Nederland

Radiotherapie

 

Österreich

Strahlentherapie — Radioonkologie

 

Polska

Radioterapia onkologiczna

 

Portugal

Radioterapia

 

România

Radioterapie

 

Slovenija

Radioterapija in onkologija

 

Slovensko

Radiačná onkológia

 

Suomi/Finland

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

 

Sverige

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

 

United Kingdom

Clinical oncology

 

BIOLOGIE CLINICĂ

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Biologie cliniqueKlinische biologie

 

България

Клинична лаборатория

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

Laborimeditsiin

 

Ελλάς

 

 

España

Análisis clínicos

 

France

Biologie médicale

 

Ireland

 

 

Italia

Patologia clinica

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Laboratorinė medicina

 

Luxembourg

Biologie clinique

 

Magyarország

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Medizinische Biologie

 

Polska

Diagnostyka laboratoryjna

 

Portugal

Patologia clínica

 

România

Medicină de laborator

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Laboratórna medicína

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

HEMATOLOGIE BIOLOGICĂ

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична хематология

 

Česká republika

 

 

Danmark

Klinisk blodtypeserologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

Hématologie

 

Ireland

 

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Hématologie biologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Hematologia clínica

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

MICROBIOLOGIE-BACTERIOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Микробиология

 

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

 

Danmark

Klinisk mikrobiologi

 

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

1.

Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.

Μικρoβιoλoγία

 

España

Microbiología y parasitología

 

France

 

 

Ireland

Microbiology

 

Italia

Microbiologia e virologia

 

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

 

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija

 

Nederland

Medische microbiologie

 

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

 

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Klinična mikrobiologija

 

Slovensko

Klinická mikrobiológia

 

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

 

Sverige

Klinisk bakteriologi

 

United Kingdom

Medical microbiology and virology

 

CHIMIE BIOLOGICĂ

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Биохимия

 

Česká republika

Klinická biochemie

 

Danmark

Klinisk biokemi

 

Deutschland

Laboratoriumsmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Bioquímica clínica

 

France

 

 

Ireland

Chemical pathology

 

Italia

Biochimica clinica

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Chimie biologique

 

Magyarország

 

 

Malta

Patoloġija Kimika

 

Nederland

Klinische chemie

 

Österreich

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Medicinska biokemija

 

Slovensko

Klinická biochémia

 

Suomi/Finland

Kliininen kemia/Klinisk kemi

 

Sverige

Klinisk kemi

 

United Kingdom

Chemical pathology

 

IMUNOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична имунологияИмунология

 

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

 

Danmark

Klinisk immunologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Inmunología

 

France

 

 

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

 

Italia

 

 

Κύπρος

Ανοσολογία

 

Latvija

Imunoloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Immunologie

 

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

Malta

Immunoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

Immunologie

 

Polska

Immunologia kliniczna

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Klinisk immunologi

 

United Kingdom

Immunology

 

CHIRURGIE PLASTICĂ

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétiquePlastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

 

България

Пластично-възстановителна хирургия

 

Česká republika

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

 

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

 

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

 

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

 

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

 

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

 

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie plastique

 

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

 

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

 

Polska

Chirurgia plastyczna

 

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

 

România

Chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă

 

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

 

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 

CHIRURGIE TORACICĂ

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Chirurgie thoraciqueHeelkunde op de thorax

 

България

Гръдна хирургия

Кардиохирургия

 

Česká republika

Kardiochirurgie

 

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Thoraxchirurgie

 

Eesti

Torakaalkirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική Θώρακoς

 

España

Cirugía torácica

 

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

 

Ireland

Thoracic surgery

 

Italia

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

 

Κύπρος

Χειρουργική Θώρακος

 

Latvija

Torakālā ķirurģija

 

Lietuva

Krūtinės chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie thoracique

 

Magyarország

Mellkassebészet

 

Malta

Kirurġija Kardjo-Toraċika

 

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

 

Österreich

 

 

Polska

Chirurgia klatki piersiowej

 

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

 

România

Chirurgie toracică

 

Slovenija

Torakalna kirurgija

 

Slovensko

Hrudníková chirurgia

 

Suomi/Finland

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

 

Sverige

Thoraxkirurgi

 

United Kingdom

Cardo-thoracic surgery

 

CHIRURGIE PEDIATRICĂ

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Детска хирургия

 

Česká republika

Dětská chirurgie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Kinderchirurgie

 

Eesti

Lastekirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδων

 

España

Cirugía pediátrica

 

France

Chirurgie infantile

 

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

 

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

 

Latvija

Bērnu ķirurģija

 

Lietuva

Vaikų chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

 

Magyarország

Gyermeksebészet

 

Malta

Kirurgija Pedjatrika

 

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Polska

Chirurgia dziecięca

 

Portugal

Cirurgia pediátrica

 

România

Chirurgie pediatrică

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Detská chirurgia

 

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

 

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 

CHIRURGIE VASCULARĂ

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Chirurgie des vaisseauxBloedvatenheelkunde

 

България

Съдова хирургия

 

Česká republika

Cévní chirurgie

 

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

 

Deutschland

Gefäβchirurgie

 

Eesti

Kardiovaskulaarkirurgia

 

Ελλάς

Αγγειoχειρoυργική

 

España

Angiología y cirugía vascular

 

France

Chirurgie vasculaire

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia vascolare

 

Κύπρος

Χειρουργική Αγγείων

 

Latvija

Asinsvadu ķirurģija

 

Lietuva

Kraujagyslių chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

 

Magyarország

Érsebészet

 

Malta

Kirurġija Vaskolari

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Chirurgia naczyniowa

 

Portugal

Cirurgia vascular

 

România

Chirurgie vasculară

 

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

 

Slovensko

Cievna chirurgia

 

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

CARDIOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

 

България

Кардиология

 

Česká republika

Kardiologie

 

Danmark

Kardiologi

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

 

Eesti

Kardioloogia

 

Ελλάς

Καρδιoλoγία

 

España

Cardiología

 

France

Pathologie cardio-vasculaire

 

Ireland

Cardiology

 

Italia

Cardiologia

 

Κύπρος

Καρδιολογία

 

Latvija

Kardioloģija

 

Lietuva

Kardiologija

 

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

 

Magyarország

Kardiológia

 

Malta

Kardjoloġija

 

Nederland

Cardiologie

 

Österreich

 

 

Polska

Kardiologia

 

Portugal

Cardiologia

 

România

Cardiologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Kardiológia

 

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

 

Sverige

Kardiologi

 

United Kingdom

Cardiology

 

GASTROENTEROLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Gastro-entérologiegastroenterologie

 

България

Гастроентерология

 

Česká republika

Gastroenterologie

 

Danmark

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

 

Eesti

Gastroenteroloogia

 

Ελλάς

Γαστρεντερoλoγία

 

España

Aparato digestivo

 

France

Gastro-entérologie et hépatologie

 

Ireland

Gastro-enterology

 

Italia

Gastroenterologia

 

Κύπρος

Γαστρεντερολογία

 

Latvija

Gastroenteroloģija

 

Lietuva

Gastroenterologija

 

Luxembourg

Gastro-entérologie

 

Magyarország

Gasztroenterológia

 

Malta

Gastroenteroloġija

 

Nederland

Leer van maag-darm-leverziekten

 

Österreich

 

 

Polska

Gastroenterologia

 

Portugal

Gastrenterologia

 

România

Gastroenterologie

 

Slovenija

Gastroenterologija

 

Slovensko

Gastroenterológia

 

Suomi/Finland

Gastroenterologia/Gastroenterologi

 

Sverige

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 

United Kingdom

Gastro-enterology

 

REUMATOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Rhumathologiereumatologie

 

България

Ревматология

 

Česká republika

Revmatologie

 

Danmark

Reumatologi

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

 

Eesti

Reumatoloogia

 

Ελλάς

Ρευματoλoγία

 

España

Reumatología

 

France

Rhumathologie

 

Ireland

Rheumatology

 

Italia

Reumatologia

 

Κύπρος

Ρευματολογία

 

Latvija

Reimatoloģija

 

Lietuva

Reumatologija

 

Luxembourg

Rhumathologie

 

Magyarország

Reumatológia

 

Malta

Rewmatoloġija

 

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Polska

Reumatologia

 

Portugal

Reumatologia

 

România

Reumatologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Reumatológia

 

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

 

Sverige

Reumatologi

 

United Kingdom

Rheumatology

 

HEMATOLOGIE GENERALĂ

Durata minimă a cursului de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Трансфузионна хематология

 

Česká republika

Hematologie a transfúzní lékařství

 

Danmark

Hæmatologi eller blodsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

 

Eesti

Hematoloogia

 

Ελλάς

Αιματoλoγία

 

España

Hematología y hemoterapia

 

France

 

 

Ireland

Haematology (clinical and laboratory)

 

Italia

Ematologia

 

Κύπρος

Αιματολογία

 

Latvija

Hematoloģija

 

Lietuva

Hematologija

 

Luxembourg

Hématologie

 

Magyarország

Haematológia

 

Malta

Ematoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Hematologia

 

Portugal

Imuno-hemoterapia

 

România

Hematologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Hematológia a transfúziológia

 

Suomi/Finland

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

 

Sverige

Hematologi

 

United Kingdom

Haematology

 

ENDOCRINOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Ендокринология и болести на обмяната

 

Česká republika

Endokrinologie

 

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

 

Eesti

Endokrinoloogia

 

Ελλάς

Ενδoκρινoλoγία

 

España

Endocrinología y nutrición

 

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

 

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

 

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

 

Latvija

Endokrinoloģija

 

Lietuva

Endokrinologija

 

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

 

Magyarország

Endokrinológia

 

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Endokrynologia

 

Portugal

Endocrinologia

 

România

Endocrinologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Endokrinológia

 

Suomi/Finland

Endokrinologia/endokrinologi

 

Sverige

Endokrina sjukdomar

 

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 

FIZIOTERAPIE

Durata minimă a cursului de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

Médecine physique et réadaptationFysische geneeskunde en revalidatie

 

България

Физикална и рехабилитационна медицина

 

Česká republika

Rehabilitační a fyzikální medicína

 

Danmark

 

 

Deutschland

Physikalische und Rehabilitative Medizin

 

Eesti

Taastusravi ja füsiaatria

 

Ελλάς

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

 

España

Medicina física y rehabilitación

 

France

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina fisica e riabilitazione

 

Κύπρος

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

 

Latvija

Rehabilitoloģija

Fiziskā rehabilitācija

Fizikālā medicīna

 

Lietuva

Fizinė medicina ir reabilitacija

 

Luxembourg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Magyarország

Fizioterápia

 

Malta

 

 

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

 

Österreich

Physikalische Medizin

 

Polska

Rehabilitacja medyczna

 

Portugal

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

 

România

Recuperare, medicină fizică și balneologie

 

Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

 

Slovensko

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

 

Suomi/Finland

Fysiatria/fysiatri

 

Sverige

Rehabiliteringsmedicin

 

United Kingdom

 

 

STOMATOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia (hasta el 31 de diciembre de 1994)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

NEUROPSIHIATRIE

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (hasta el 31 de octubre de 1999)

 

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

Zenuw — en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Neuropsychiatria

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

DERMATOVENEROLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

Dermato-vénéréologiedermato-venerologie

 

България

Кожни и венерически болести

 

Česká republika

Dermatovenerologie

 

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

 

Deutschland

Haut — und Geschlechtskrankheiten

 

Eesti

Dermatoveneroloogia

 

Ελλάς

Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

 

España

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

 

France

Dermatologie et vénéréologie

 

Ireland

 

 

Italia

Dermatologia e venerologia

 

Κύπρος

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

 

Latvija

Dermatoloģija un veneroloģija

 

Lietuva

Dermatovenerologija

 

Luxembourg

Dermato-vénéréologie

 

Magyarország

Bőrgyógyászat

 

Malta

Dermato-venerejoloġija

 

Nederland

Dermatologie en venerologie

 

Österreich

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

Polska

Dermatologia i wenerologia

 

Portugal

Dermatovenereologia

 

România

Dermatovenerologie

 

Slovenija

Dermatovenerologija

 

Slovensko

Dermatovenerológia

 

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Hud- och könssjukdomar

 

United Kingdom

 

 

DERMATOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Dermatology

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Dermatoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Dermatology

 

VENEROLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Genito-urinary-medicine

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Mediċina Uro-ġenetali

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Genito-urinary medicine

 

RADIOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Радиобиология

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτινoλoγία — Ραδιoλoγία

 

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie

 

Ireland

Radiology

 

Italia

Radiologia (hasta el 31 de octubre de 1993)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

 

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

 

Portugal

Radiologia

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

MEDICINĂ TROPICALĂ

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Tropical medicine

 

Italia

Medicina tropicale

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Trópusi betegségek

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

 

Polska

Medycyna transportu

 

Portugal

Medicina tropical

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Tropická medicína

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Tropical medicine

 

PSIHIATRIE PEDIATRICĂ

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie infanto-junvénileKinder en Jeugdpsychiatrie

 

България

Детска психиатрия

 

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder — und Jugendpsychiatrie und —psychotherapie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Παιδoψυχιατρική

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatria infantile

 

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

 

Latvija

Bērnu psihiatrija

 

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

România

Psihiatrie pediatrică

 

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

Slovensko

Detská psychiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 

GERIATRIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Гериатрична медицина

 

Česká republika

Geriatrie

 

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Geriatría

 

France

 

 

Ireland

Geriatric medicine

 

Italia

Geriatria

 

Κύπρος

Γηριατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

Geriatrija

 

Luxembourg

Gériatrie

 

Magyarország

Geriátria

 

Malta

Ġerjatrija

 

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 

 

Polska

Geriatria

 

Portugal

 

 

România

Geriatrie și gerontologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Geriatria

 

Suomi/Finland

Geriatria/geriatri

 

Sverige

Geriatrik

 

United Kingdom

Geriatrics

 

NEFROPATIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Нефрология

 

Česká republika

Nefrologie

 

Danmark

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

 

Eesti

Nefroloogia

 

Ελλάς

Νεφρoλoγία

 

España

Nefrología

 

France

Néphrologie

 

Ireland

Nephrology

 

Italia

Nefrologia

 

Κύπρος

Νεφρολογία

 

Latvija

Nefroloģija

 

Lietuva

Nefrologija

 

Luxembourg

Néphrologie

 

Magyarország

Nefrológia

 

Malta

Nefroloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Nefrologia

 

Portugal

Nefrologia

 

România

Nefrologie

 

Slovenija

Nefrologija

 

Slovensko

Nefrológia

 

Suomi/Finland

Nefrologia/nefrologi

 

Sverige

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

 

United Kingdom

Renal medicine

 

BOLI CONTAGIOASE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Инфекциозни болести

 

Česká republika

Infekční lékařství

 

Danmark

Infektionsmedicin

 

Deutschland

 

 

Eesti

Infektsioonhaigused

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Infectious diseases

 

Italia

Malattie infettive

 

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

 

Latvija

Infektoloģija

 

Lietuva

Infektologija

 

Luxembourg

Maladies contagieuses

 

Magyarország

Infektológia

 

Malta

Mard Infettiv

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Choroby zakaźne

 

Portugal

Infecciologia

 

România

Boli infecțioase

 

Slovenija

Infektologija

 

Slovensko

Infektológia

 

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/infektionssjukdomar

 

Sverige

Infektionssjukdomar

 

United Kingdom

Infectious diseases

 

MEDICINĂ COMUNITARĂ

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Социална медицина и здравен мениджмънтКомунална хигиена

 

Česká republika

Hygiena a epidemiologie

 

Danmark

Samfundsmedicin

 

Deutschland

Öffentliches Gesundheitswesen

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Κοινωνική Ιατρική

 

España

Medicina preventiva y salud pública

 

France

Santé publique et médecine sociale

 

Ireland

Public health medicine

 

Italia

Igiene e medicina preventiva

 

Κύπρος

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Santé publique

 

Magyarország

Megelőző orvostan és népegészségtan

 

Malta

Saħħa Pubblika

 

Nederland

Maatschappij en gezondheid

 

Österreich

Sozialmedizin

 

Polska

Zdrowie publiczne, epidemiologia

 

Portugal

Saúde pública

 

România

Sănătate publică și management

 

Slovenija

Javno zdravje

 

Slovensko

Verejné zdravotníctvo

 

Suomi/Finland

Terveydenhuolto/hälsovård

 

Sverige

Socialmedicin

 

United Kingdom

Public health medicine

 

FARMACOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична фармакология и терапияФармакология

 

Česká republika

Klinická farmakologie

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

Farmacologia

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Klinikai farmakológia

 

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Polska

Farmakologia kliniczna

 

Portugal

 

 

România

Farmacologie clinică

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická farmakológia

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 

MEDICINA MUNCII

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Médecine du travailarbeidsgeneeskunde

 

България

Трудова медицина

 

Česká republika

Pracovní lékařství

 

Danmark

Arbejdsmedicin

 

Deutschland

Arbeitsmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Iατρική της Εργασίας

 

España

Medicina del trabajo

 

France

Médecine du travail

 

Ireland

Occupational medicine

 

Italia

Medicina del lavoro

 

Κύπρος

Ιατρική της Εργασίας

 

Latvija

Arodslimības

 

Lietuva

Darbo medicina

 

Luxembourg

Médecine du travail

 

Magyarország

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

 

Malta

Mediċina Okkupazzjonali

 

Nederland

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskundeArbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

 

Österreich

Arbeits- und Betriebsmedizin

 

Polska

Medycyna pracy

 

Portugal

Medicina do trabalho

 

România

Medicina muncii

 

Slovenija

Medicina dela, prometa in športa

 

Slovensko

Pracovné lekárstvo

 

Suomi/Finland

Työterveyshuolto/företagshälsovård

 

Sverige

Yrkes- och miljömedicin

 

United Kingdom

Occupational medicine

 

ALERGOLOGIE

Durata minimă a cursului de formare: 3 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична алергология

 

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

 

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Αλλεργιoλoγία

 

España

Alergología

 

France

 

 

Ireland

 

 

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

 

Κύπρος

Αλλεργιολογία

 

Latvija

Alergoloģija

 

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

Malta

 

 

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

 

Österreich

 

 

Polska

Alergologia

 

Portugal

Imuno-alergologia

 

România

Alergologie și imunologie clinică

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Allergisjukdomar

 

United Kingdom

 

 

CHIRURGIE GASTROENTEROLOGICĂ

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominaleheelkunde op het abdomen

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

Visceralchirurgie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia dell'aparato digestivo

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

 

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

MEDICINĂ NUCLEARĂ

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

Médecine nucléairenucleaire geneeskunde

 

България

Нуклеарна медицина

 

Česká republika

Nukleární medicína

 

Danmark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

 

Deutschland

Nuklearmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Πυρηνική Iατρική

 

España

Medicina nuclear

 

France

Médecine nucléaire

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina nucleare

 

Κύπρος

Πυρηνική Ιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Médecine nucléaire

 

Magyarország

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

 

Malta

Mediċina Nukleari

 

Nederland

Nucleaire geneeskunde

 

Österreich

Nuklearmedizin

 

Polska

Medycyna nuklearna

 

Portugal

Medicina nuclear

 

România

Medicină nucleară

 

Slovenija

Nuklearna medicina

 

Slovensko

Nukleárna medicína

 

Suomi/Finland

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/klinisk fysiologi och nukleärmedicin

 

Sverige

Nukleärmedicin

 

United Kingdom

Nuclear medicine

 

MEDICINĂ DE URGENȚĂ

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Спешна медицина

 

Česká republika

TraumatologieUrgentní medicína

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Emergency medicine

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Traumatológia

 

Malta

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Medycyna ratunkowa

 

Portugal

 

 

România

Medicină de urgență

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Úrazová chirurgia/urgentná medicina

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Accident and emergency medicine

 

NEUROFIZIOLOGIE CLINICĂ

Durata minimă a cursului de formare: 4 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

Klinisk neurofysiologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Neurofisiología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical neurophysiology

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/klinisk neurofysiologi

 

Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

United Kingdom

Clinical neurophysiology

 

CHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ (FORMARE MEDICALĂ DE BAZĂ)

Durata minimă a cursului de formare: 5 ani

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Лицево-челюстна хирургия

 

Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía oral y maxilofacial

 

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

 

Κύπρος

 

 

Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

 

Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

 

Magyarország

Szájsebészet

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Mund — Kiefer — und Gesichtschirurgie

 

Polska

Chirurgia szczękowo-twarzowa

 

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

 

România

 

 

Slovenija

Maksilofacialna kirurgija

 

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige