EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0954

Decizia Consiliului din 18 decembrie 2006 de aprobare a aderării Comunității Europene la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la Geneva la 2 iulie 1999

OJ L 386, 29.12.2006, p. 28–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 003 P. 25 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 003 P. 25 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 114 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/954/oj

Related international agreement

17/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

25


32006D0954


L 386/28

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 18 decembrie 2006

de aprobare a aderării Comunității Europene la Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la Geneva la 2 iulie 1999

(2006/954/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf a doua teză și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vederea avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (1), întemeiat pe articolul 308 din tratat, urmărește crearea unei piețe care să funcționeze corespunzător și să ofere condiții asemănătoare celor existente pe o piață națională. Pentru a permite realizarea unei astfel de piețe și pentru a o transforma din ce în ce mai mult într-o piață unică, regulamentul menționat anterior a instituit sistemul desenelor și modelelor comunitare, care permite întreprinderilor să obțină, în conformitate cu o procedură unică, desene și modele comunitare care beneficiază de o protecție uniformă și produc efecte pe întregul teritoriu al Comunității.

(2)

În urma pregătirilor inițiate și desfășurate de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) cu participarea statelor membre care sunt membre ale Uniunii de la Haga, a statelor membre care nu sunt membre ale Uniunii de la Haga și a Comunității Europene, conferința diplomatică ce a fost convocată în acest scop la Geneva adoptă Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale (denumit în continuare „Actul de la Geneva”), la 2 iulie 1999.

(3)

Actul de la Geneva a fost adoptat în vederea introducerii anumitor inovații în sistemul de înregistrare internațională a desenelor și modelelor industriale prevăzut de Actul de la Londra, care a fost adoptat la 2 iunie 1934, și de Actul de la Haga, care a fost adoptat la 28 noiembrie 1960.

(4)

Obiectivele Actului de la Geneva sunt extinderea sistemului de înregistrare internațională de la Haga la noi membri și creșterea atractivității sistemului pentru solicitanți. Comparativ cu Actul de la Londra și cu Actul de la Haga, una dintre principalele inovații constă în faptul că o organizație interguvernamentală care are un oficiu autorizat să acorde protecție desenelor și modelelor cu efect pe teritoriul organizației poate deveni parte la Actul de la Geneva.

(5)

Posibilitatea acordată unei organizații interguvernamentale care are un oficiu regional pentru înregistrarea desenelor și modelelor de a deveni parte la Actul de la Geneva a fost introdusă, în special, pentru a permite Comunității să adere la actul respectiv și, prin urmare, la Uniunea de la Haga.

(6)

Actul de la Geneva a intrat în vigoare la 23 decembrie 2003 și a devenit operațional la 1 aprilie 2004. De la 1 ianuarie 2003, Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci de comerț, desene și modele industriale) a început să accepte cereri de desene și modele comunitare înregistrate, prima dată de depunere fiind acordată la 1 aprilie 2003.

(7)

Sistemul desenelor și modelelor comunitare și sistemul de înregistrare internațională instituit prin Actul de la Geneva sunt complementare. Sistemul desenelor și modelelor comunitare prevede un sistem complet și unificat de înregistrare regională a desenelor și modelelor, care acoperă întregul teritoriu al Comunității. Aranjamentul de la Haga constituie un tratat care centralizează procedurile de obținere a protecției desenelor și modelelor pe teritoriul părților contractante desemnate.

(8)

Stabilirea unei legături între sistemul desenelor și modelelor comunitare și sistemul de înregistrare internațională în temeiul Actului de la Geneva ar permite creatorilor să obțină, printr-o cerere internațională unică, protecția pentru desenele și modelele lor în Comunitate în baza sistemului desenelor și modelelor comunitare și în teritoriile Actului de la Geneva din interiorul și din afara Comunității.

(9)

În plus, stabilirea unei legături între sistemul desenelor și modelelor comunitare și sistemul de înregistrare internațională în temeiul Actului de la Geneva promovează o dezvoltare armonioasă a activităților economice, elimină denaturarea concurenței, reduce costurile și crește nivelul de integrare și de funcționare a pieței interne. Prin urmare, Comunitatea trebuie să adere la Actul de la Geneva pentru ca sistemul desenelor și modelelor comunitare să devină mai atractiv.

(10)

Comisia ar trebui să fie autorizată să reprezinte Comunitatea în Adunarea Uniunii de la Haga după aderarea Comunității la Actul de la Geneva.

(11)

Prezenta decizie nu aduce atingere dreptului statelor membre de a participa la Adunarea Uniunii de la Haga în ceea ce privește desenele și modelele lor naționale,

DECIDE:

Articolul 1

Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la Geneva la 2 iulie 1999 (denumit în continuare „Actul de la Geneva”), se aprobă în numele Comunității în ceea ce privește aspectele care sunt de competența sa.

Textul Actului de la Geneva se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Președintele Consiliului este autorizat să depună instrumentul de aderare la directorul general al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale începând cu data la care Consiliul și Comisia au adoptat măsurile necesare pentru stabilirea unei legături între dreptul comunitar al desenelor și modelelor și Actul de la Geneva.

(2)   Declarațiile anexate la prezenta decizie se fac în instrumentul de aderare.

Articolul 3

(1)   Comisia este autorizată să reprezinte Comunitatea Europeană la reuniunile Adunării Uniunii de la Haga desfășurate sub auspiciile Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

(2)   Cu privire la toate chestiunile care intră în competența Comunității legate de desenele și modelele comunitare, Comisia negociază în Adunarea Uniunii de la Haga în numele Comunității și în conformitate cu următoarele proceduri:

(a)

poziția pe care o poate adopta Comunitatea în cadrul Adunării este pregătită de către grupul de lucru competent al Consiliului sau, atunci când acest lucru nu este posibil, în timpul reuniunilor la fața locului convocate în cursul activității din cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale;

(b)

în ceea ce privește deciziile care implică modificarea Regulamentului (CE) nr. 6/2002 sau a oricărui alt act al Consiliului și care necesită unanimitate, poziția Comunității este adoptată de către Consiliu, hotărând în unanimitate, pe baza unei propuneri a Comisiei;

(c)

în ceea ce privește alte decizii care afectează dreptul comunitar al desenelor și modelelor, poziția Comunității este adoptată de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată, pe baza unei propuneri a Comisiei.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-E. ENESTAM


(1)  JO L 3, 5.1.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2003.


ANEXĂ

Actul de la Geneva din 2 iulie 1999

CUPRINS

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Articolul 1:

Expresii prescurtate

Articolul 2:

Altă protecție care decurge din legislația părților contractante și din anumite tratate internaționale

CAPITOLUL I

CEREREA INTERNAȚIONALĂ ȘI ÎNREGISTRAREA INTERNAȚIONALĂ

Articolul 3:

Dreptul de a depune o cerere internațională

Articolul 4:

Procedura de depunere a cererii internaționale

Articolul 5:

Conținutul cererii internaționale

Articolul 6:

Prioritatea

Articolul 7:

Taxele de desemnare

Articolul 8:

Corectarea neregulilor

Articolul 9:

Data de depozit a cererii internaționale

Articolul 10:

Înregistrarea internațională, data înregistrării internaționale, publicarea și copiile confidențiale ale înregistrării internaționale

Articolul 11:

Amânarea publicării

Articolul 12:

Refuzul

Articolul 13:

Cerințe speciale privind unitatea desenului sau modelului

Articolul 14:

Efectele înregistrării internaționale

Articolul 15:

Invalidarea

Articolul 16:

Înscrierea de modificări și alte aspecte privind înregistrările internaționale

Articolul 17:

Perioada inițială, reînnoirea înregistrării internaționale și durata protecției

Articolul 18:

Informații referitoare la înregistrările internaționale publicate

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE

Articolul 19:

Oficiu comun pentru mai multe state

Articolul 20:

Apartenența la Uniunea de la Haga

Articolul 21:

Adunarea

Articolul 22:

Biroul internațional

Articolul 23:

Finanțe

Articolul 24:

Regulamentul de aplicare

CAPITOLUL III

REVIZUIRE ȘI MODIFICARE

Articolul 25:

Revizuirea prezentului act

Articolul 26:

Modificarea unor articole de către Adunare

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 27:

Condiții și modalități pentru a deveni parte la prezentul act

Articolul 28:

Data de la care ratificările și aderările produc efecte

Articolul 29:

Interzicerea de a face rezerve

Articolul 30:

Declarații ale părților contractante

Articolul 31:

Aplicabilitatea Actelor din 1934 și din 1960

Articolul 32:

Denunțarea prezentului act

Articolul 33:

Limbile prezentului act; semnarea

Articolul 34:

Depozitarul

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

Articolul 1

Expresii prescurtate

În sensul prezentului act:

(i)

„Aranjamentul de la Haga” înseamnă Aranjamentul de la Haga privind depozitul internațional de desene și modele industriale, denumit în cele ce urmează Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale;

(ii)

„prezentul act” înseamnă Aranjamentul de la Haga, astfel cum a fost stabilit prin prezentul act;

(iii)

„regulament de aplicare” înseamnă regulamentul de aplicare a prezentului act;

(iv)

„prescris” și „prescrieri” înseamnă prescris în regulamentul de aplicare și, respectiv, prescrierile regulamentului de aplicare;

(v)

„Convenția de la Paris” înseamnă Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, semnată la Paris la 20 martie 1883, astfel cum a fost revizuită și modificată;

(vi)

„înregistrare internațională” înseamnă înregistrarea internațională a unui desen sau model industrial, efectuată în temeiul prezentului act;

(vii)

„cerere internațională” înseamnă o cerere de înregistrare internațională;

(viii)

„registru internațional” înseamnă culegerea oficială de date privind înregistrările internaționale, asigurată de către Biroul internațional, date a căror înscriere este solicitată sau autorizată de prezentul act ori de regulamentul de aplicare, oricare ar fi suportul pe care aceste date sunt păstrate;

(ix)

„persoană” înseamnă o persoană fizică sau o persoană juridică;

(x)

„solicitant” înseamnă persoana în numele căreia se depune o cerere internațională;

(xi)

„titular” înseamnă persoana pe numele căreia se înscrie o înregistrare internațională în registrul internațional;

(xii)

„organizație interguvernamentală” înseamnă o organizație interguvernamentală care îndeplinește condițiile cerute în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) punctul (ii) pentru a deveni parte la prezentul act;

(xiii)

„parte contractantă” înseamnă un stat sau o organizație interguvernamentală parte la prezentul act;

(xiv)

„partea contractantă a solicitantului” înseamnă partea contractantă sau una dintre părțile contractante de la care derivă dreptul solicitantului de a depune o cerere internațională, cu condiția să îndeplinească, în privința respectivei părți contractante, cel puțin una dintre condițiile enunțate la articolul 3; atunci când există două sau mai multe părți contractante de la care poate deriva, în temeiul articolului 3, dreptul solicitantului de a depune o cerere internațională, se înțelege prin parte contractantă a solicitantului aceea care, printre aceste părți contractante, este indicată ca atare în cererea internațională;

(xv)

„teritoriul unei părți contractante” înseamnă atunci când partea contractantă este un stat, teritoriul acestui stat, și, atunci când partea contractantă este o organizație interguvernamentală, teritoriul în care se aplică tratatul constitutiv al acestei organizații interguvernamentale;

(xvi)

„oficiu” înseamnă organismul însărcinat de o parte contractantă să acorde protecție desenelor și modelelor industriale pe teritoriul acestei părți contractante;

(xvii)

„oficiu care efectuează examinarea” înseamnă un oficiu care examinează din oficiu cererile de protecție a desenelor și modelelor industriale depuse la acesta pentru a stabili cel puțin dacă aceste desene sau modele îndeplinesc condiția de noutate;

(xviii)

„desemnare” înseamnă o cerere care are drept scop ca o înregistrare internațională să producă efecte într-o parte contractantă; acest termen se aplică și înscrierii acestei cereri în registrul internațional;

(xix)

„parte contractantă desemnată” și „oficiu desemnat” înseamnă partea contractantă și, respectiv, oficiul părții contractante cărora li se aplică o desemnare;

(xx)

„Actul din 1934” înseamnă actul, semnat la Londra la 2 iunie 1934, al Aranjamentului de la Haga;

(xxi)

„Actul din 1960” înseamnă actul, semnat la Haga la 28 noiembrie 1960, al Aranjamentului de la Haga;

(xxii)

„Actul adițional din 1961” înseamnă actul, semnat la Monaco la 18 noiembrie 1961, adițional la Actul din 1934;

(xxiii)

„Actul complementar din 1967” înseamnă actul complementar, semnat la Stockholm la 14 iulie 1967, astfel cum a fost modificat, al Aranjamentului de la Haga;

(xxiv)

„Uniune” înseamnă Uniunea de la Haga creată prin Aranjamentul de la Haga din 6 noiembrie 1925 și menținută prin Actele din 1934 și 1960, Actul adițional din 1961, Actul complementar din 1967 și prezentul act;

(xxv)

„Adunare” înseamnă Adunarea menționată la articolul 21 alineatul (1) litera (a) sau orice organism care înlocuiește această adunare;

(xxvi)

„Organizație” înseamnă Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale;

(xxvii)

„director general” înseamnă directorul general al Organizației;

(xxviii)

„Birou internațional” înseamnă Biroul internațional al Organizației;

(xxix)

„instrument de ratificare”, include, de asemenea, instrumentele de acceptare sau de aprobare.

Articolul 2

Altă protecție care decurge din legislația părților contractante și din anumite tratate internaționale

(1)   [Legislația părților contractante și anumite tratate internaționale] Dispozițiile prezentului aranjament nu aduce atingere aplicării oricărei protecții mai extinse care poate fi acordată de legislația unei părți contractante și nu aduce atingere în nici un mod protecției acordate operelor artistice și operelor de artă prin tratatele și convențiile internaționale cu privire la dreptul de autor și nici protecției acordate desenelor și modelelor industriale în temeiul Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, anexat la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului.

(2)   [Obligația de a se conforma Convenției de la Paris] Fiecare parte contractantă se conformează dispozițiilor Convenției de la Paris care se referă la desenele și modelele industriale.

CAPITOLUL I

CEREREA INTERNAȚIONALĂ ȘI ÎNREGISTRAREA INTERNAȚIONALĂ

Articolul 3

Dreptul de a depune o cerere internațională

Orice resortisant al unui stat care este o parte contractantă ori al unui stat membru al unei organizații interguvernamentale care este parte contractantă sau orice persoană care își are domiciliul, reședința obișnuită sau o întreprindere industrială sau comercială reală și efectivă pe teritoriul unei părți contractante are dreptul să depună o cerere internațională.

Articolul 4

Procedura de depunere a cererii internaționale

(1)   [Depunerea directă sau indirectă]

(a)

Cererea internațională poate fi depusă, la alegerea solicitantului, fie direct la Biroul internațional, fie prin intermediul oficiului părții contractante a solicitantului.

(b)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), orice parte contractantă are posibilitatea să notifice, printr-o declarație, directorului general faptul că nu se pot depune cereri internaționale prin intermediul oficiului său.

(2)   [Taxă de transmitere în cazul depunerii indirecte] Oficiul oricărei părți contractante poate cere ca solicitantul să-i plătească o taxă de transmitere, în beneficiul său, pentru orice cerere internațională depusă prin intermediul său.

Articolul 5

Conținutul cererii internaționale

(1)   [Conținutul obligatoriu al cererii internaționale] Cererea internațională este redactată în limba prescrisă sau într-una dintre limbile prescrise; trebuie să cuprindă sau să fie însoțită de:

(i)

o cerere de înregistrare internațională în conformitate cu prezentul act;

(ii)

datele prescrise referitoare la solicitant;

(iii)

numărul prescris de exemplare dintr-o reproducere sau, la alegerea solicitantului, din mai multe reproduceri diferite ale desenului sau modelului industrial care face obiectul cererii internaționale, prezentate în modul indicat; cu toate acestea, în cazul unui desen industrial (cu două dimensiuni), pentru care o cerere de amânare a publicării este făcută în temeiul alineatului (5), cererea internațională poate fi însoțită de numărul prescris de specimene ale desenului în loc să conțină reproduceri;

(iv)

indicarea produsului sau produselor care constituie desenul sau modelul industrial sau în legătură cu care desenul sau modelul trebuie utilizat, în modul prescris;

(v)

o indicare a părților contractante desemnate;

(vi)

taxele prescrise;

(vii)

orice alte indicații prescrise.

(2)   [Conținutul suplimentar obligatoriu al cererii internaționale]

(a)

Orice parte contractantă al cărei oficiu este un oficiu care efectuează examinarea și a cărei legislație în momentul în care devine parte la prezentul act solicită ca o cerere de protecție a unui desen sau model industrial să conțină unul sau mai multe dintre elementele menționate la litera (b) pentru atribuirea, în temeiul acestei legislații, a unei date de depozit pentru această cerere, poate notifica aceste elemente directorului general printr-o declarație.

(b)

Elementele care pot fi notificate în temeiul literei (a) sunt următoarele:

(i)

indicații privind identitatea creatorului desenului sau modelului industrial care face obiectul cererii respective;

(ii)

o scurtă descriere a reproducerii sau a elementelor caracteristice ale desenului sau modelului industrial care face obiectul cererii respective;

(iii)

o revendicare.

(c)

În cazul în care cererea internațională conține desemnarea unei părți contractante care a făcut o notificare în temeiul literei (a), aceasta trebuie să conțină, de asemenea, în modul prescris, orice element care a făcut obiectul acestei notificări.

(3)   [Alt conținut posibil al cererii internaționale] Cererea internațională poate conține orice alte elemente menționate în regulamentul de aplicare sau poate fi însoțită de acestea.

(4)   [Mai multe desene și modele industriale în aceeași cerere internațională] Sub rezerva condițiilor prescrise, o cerere internațională poate conține mai multe desene sau modele industriale.

(5)   [Cererea de amânare a publicării] Cererea internațională poate conține o cerere de amânare a publicării.

Articolul 6

Prioritatea

(1)   [Revendicarea de prioritate]

(a)

Cererea internațională poate conține o declarație prin care se revendică, în temeiul articolului 4 din Convenția de la Paris, prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare depuse într-o țară care este parte la această convenție sau pentru o astfel de țară ori la un membru al Organizației Mondiale a Comerțului sau pentru un astfel de membru.

(b)

Regulamentul de aplicare poate prevedea ca declarația menționată la litera (a) să poată fi făcută după depunerea cererii internaționale. În acest caz, regulamentul de punere în aplicare prescrie în ce moment această declarație poate fi efectuată cel mai târziu.

(2)   [Cererea internațională pe care se bazează o revendicare de prioritate] De la data depunerii sale, cererea internațională are valoarea unui depozit reglementar în sensul articolului 4 din Convenția de la Paris, oricare ar fi situația sa ulterioară.

Articolul 7

Taxele de desemnare

(1)   [Taxa de desemnare prescrisă] Taxele prescrise includ, sub rezerva alineatului (2), o taxă de desemnare pentru fiecare parte contractantă desemnată.

(2)   [Taxa de desemnare individuală] Orice parte contractantă al cărei oficiu este un oficiu care efectuează examinarea și orice parte contractantă care este o organizație interguvernamentală pot să notifice directorului general printr-o declarație că, pentru orice cerere internațională în care sunt desemnate, precum și pentru reînnoirea oricărei înregistrări internaționale care decurge dintr-o astfel de cerere internațională, taxa de desemnare prescrisă, menționată la alineatul (1), este înlocuită cu o taxă de desemnare individuală al cărei cuantum este indicat în declarație, care poate fi modificat în declarațiile ulterioare. Acest cuantum poate fi stabilit de respectiva parte contractantă pentru perioada inițială de protecție și pentru fiecare perioadă de reînnoire sau pentru durata maximă de protecție pe care aceasta o autorizează. Cu toate acestea, nu poate depăși cuantumul echivalent celui pe care oficiul respectivei părți contractante ar avea dreptul să îl primească de la solicitant pentru o protecție acordată pentru o durată echivalentă aceluiași număr de desene și modele industriale, cuantumul în cauză fiind diminuat cu cuantumul economiilor rezultate din procedura internațională.

(3)   [Transferul taxelor de desemnare] Taxele de desemnare menționate la alineatele (1) și (2) sunt transferate de Biroul internațional părților contractante pentru care au fost plătite taxele respective.

Articolul 8

Remedierea neregulilor

(1)   [Examinarea cererii internaționale] În cazul în care Biroul internațional constată că, la momentul primirii de către Biroul internațional, cererea internațională nu îndeplinește cerințele prezentului act și ale regulamentului de aplicare, acesta invită solicitantul să o remedieze în termenul prescris.

(2)   [Absența remedierii]

(a)

În cazul în care solicitantul nu dă curs invitației în termenul prescris, cererea internațională este considerată abandonată, sub rezerva literei (b).

(b)

În eventualitatea unei nereguli cu privire la articolul 5 alineatul (2) sau la o cerință specială notificată directorului general de către o parte contractantă în conformitate cu regulamentul de aplicare, în cazul în care solicitantul nu dă curs invitației în termenul prescris, se consideră că respectiva cerere internațională nu conține desemnarea acestei părți contractante.

Articolul 9

Data de depozit a cererii internaționale

(1)   [Cerere internațională depusă direct] În cazul în care cererea internațională este depusă direct la Biroul internațional, data de depozit este, sub rezerva alineatului (3), data la care Biroul internațional primește cererea internațională.

(2)   [Cerere internațională depusă indirect] În cazul în care cererea internațională este depusă prin intermediul oficiului părții contractante a solicitantului, data de depozit este stabilită în modul prescris.

(3)   [Cerere internațională cu anumite nereguli] În cazul în care, la data la care este primită de Biroul internațional, cererea internațională prezintă o neregulă care este prescrisă ca o neregulă care determină amânarea datei de depozit a cererii internaționale, data de depozit este data la care corectarea acestei nereguli este primită de Biroul internațional.

Articolul 10 (1)

Înregistrarea internațională, data înregistrării internaționale, publicarea și copiile confidențiale ale înregistrării internaționale

(1)   [Înregistrarea internațională] Biroul internațional înregistrează fiecare desen sau model industrial care face obiectul cererii internaționale în momentul primirii de către acesta a cererii internaționale sau, în cazul în care solicitantul este invitat să corecteze cererea în temeiul articolului 8, de la primirea elementelor necesare pentru corectarea ei. Înregistrarea este efectuată, indiferent că publicarea este sau nu amânată în temeiul articolului 11.

(2)   [Data înregistrării internaționale]

(a)

Sub rezerva literei (b), data înregistrării internaționale este data de depozit a cererii internaționale.

(b)

În cazul în care, la data la care este primită de Biroul internațional, cererea internațională prezintă o neregulă cu privire la articolul 5 alineatul (2), data înregistrării internaționale este data la care corectarea acestei nereguli este primită de către Biroul internațional sau, în cazul în care data de depozit a cererii internaționale este ulterioară respectivei date, data de depozit a cererii internaționale.

(3)   [Publicarea]

(a)

Înregistrarea internațională este publicată de Biroul internațional. Publicarea este considerată în toate părțile contractante ca fiind o publicitate suficientă și nici o altă publicitate nu poate fi solicitată din partea titularului.

(b)

Biroul internațional trimite fiecărui oficiu desemnat un exemplar al înregistrării internaționale publicate.

(4)   [Păstrarea confidențialității înaintea publicării] Sub rezerva alineatului (5) și a articolului 11 alineatul (4) litera (b), Biroul internațional tine în regim secret fiecare cerere internațională și fiecare înregistrare internațională până la publicare.

(5)   [Copiile confidențiale]

(a)

Imediat după ce înregistrarea a fost efectuată, Biroul internațional trimite o copie a înregistrării internaționale, precum și orice declarație, document sau specimen relevant care însoțește cererea internațională fiecărui oficiu care i-a notificat solicitarea de a primi o astfel de copie și care a fost desemnat în cererea internațională.

(b)

Până la publicarea înregistrării internaționale de Biroul internațional, oficiul păstrează secretă orice înregistrare internațională a cărei copie i-a fost trimisă de către Biroul internațional și nu poate folosi această copie decât în scopul examinării înregistrării internaționale și a cererilor de protecție a desenelor sau modelelor industriale, depuse în partea contractantă pentru care este competent sau pentru această parte contractantă. În special, oficiul nu poate divulga conținutul unei astfel de înregistrări internaționale nici unei persoane din afara serviciilor acestuia, cu excepția titularului acestei înregistrări internaționale, în alt scop decât efectuarea unei proceduri administrative sau judiciare cu privire la un conflict referitor la dreptul de a depune cererea internațională pe care se bazează înregistrarea internațională. În cazul unei astfel de proceduri administrative sau judiciare, conținutul înregistrării internaționale poate fi divulgat numai cu caracter confidențial părților implicate în procedură, care sunt obligate să respecte caracterul confidențial al divulgării.

Articolul 11

Amânarea publicării

(1)   [Dispozițiile legislative ale părților contractante referitoare la amânarea publicării]

(a)

În cazul în care legislația unei părți contractante prevede amânarea publicării unui desen sau model industrial cu o perioadă mai mică decât perioada prescrisă, această parte contractantă notifică directorului general printr-o declarație perioada de amânare autorizată.

(b)

În cazul în care legislația unei părți contractante nu prevede amânarea publicării unui desen sau model industrial, această parte contractantă notifică acest fapt directorului general printr-o declarație.

(2)   [Amânarea publicării] În cazul în care cererea internațională conține o cerere de amânare a publicării, publicarea intervine:

(i)

în cazul în care nici una dintre părțile contractante desemnate în cererea internațională nu a făcut o declarație în conformitate cu alineatul (1), la expirarea perioadei prescrise

sau

(ii)

în cazul în care una dintre părțile contractante desemnate în cererea internațională a făcut o declarație, în conformitate cu alineatul (1) litera (a), la expirarea perioadei care este notificată în această declarație sau, în cazul în care mai multe părți contractante desemnate au făcut astfel de declarații, la expirarea celei mai scurte perioade care este notificată în declarațiile acestora.

(3)   [Tratamentul cererilor de amânare în cazul în care amânarea nu este posibilă în temeiul legislației aplicabile] În cazul în care amânarea publicării a fost solicitată și dacă una dintre părțile contractante desemnate în cererea internațională a făcut, în temeiul alineatului (1) litera (b), o declarație conform căreia amânarea publicării nu este posibilă în temeiul legislației sale,

(i)

sub rezerva punctului (ii), Biroul internațional notifică acest fapt solicitantului; în cazul în care, în termenul prescris, solicitantul nu informează în scris Biroul internațional despre retragerea desemnării respectivei părți contractante, Biroul internațional nu ia în considerare cererea de amânare a publicării;

(ii)

în cazul în care, în loc să conțină reproduceri ale desenului sau modelului industrial, cererea internațională este însoțită de specimene ale desenului sau modelului industrial, Biroul internațional nu ia în considerare desemnarea respectivei părți contractante și notifică acest fapt solicitantului.

(4)   [Cererea de publicare anticipată a înregistrării internaționale sau de autorizare specială de acces la aceasta]

(a)

Pe parcursul perioadei de amânare aplicabile în temeiul alineatului (2), titularul poate în orice moment să solicite publicarea unuia, mai multor sau a tuturor desenelor sau modelelor industriale care fac obiectul înregistrării internaționale; în acest caz, se consideră că perioada de amânare pentru acest model sau desen industrial ori pentru aceste desene sau modele industriale a expirat la data primirii acestei cereri de către Biroul internațional.

(b)

Pe parcursul perioadei de amânare aplicabile în temeiul alineatului (2), titularul poate, de asemenea, în orice moment, să solicite Biroului internațional să furnizeze unui terț pe care l-a desemnat un extras al unuia, mai multor sau al tuturor desenelor sau modelelor industriale care fac obiectul înregistrării internaționale sau să autorizeze accesul acestui terț la acest model sau desen industrial ori la aceste desene sau modele industriale.

(5)   [Renunțarea și limitarea]

(a)

În cazul în care, în orice moment pe parcursul perioadei de amânare aplicabile în temeiul alineatului (2), titularul renunță la înregistrarea internațională cu privire la toate părțile contractante desemnate, desenul sau modelul industrial ori desenele sau modelele industriale care fac obiectul înregistrării internaționale nu sunt publicate.

(b)

În cazul în care, în orice moment pe parcursul perioadei de amânare aplicabile în temeiul alineatului (2), titularul limitează înregistrarea internațională, cu privire la toate părțile contractante desemnate, la unul sau mai multe desene ori modele industriale care fac obiectul înregistrării internaționale, desenul sau modelul industrial ori desenele sau modelele industriale care fac obiectul înregistrării internaționale nu sunt publicate.

(6)   [Publicarea și furnizarea de reproduceri]

(a)

La expirarea oricărei perioade de amânare aplicabile în temeiul dispozițiilor prezentului articol, Biroul internațional publică înregistrarea internațională sub rezerva efectuării plății taxelor prescrise. În cazul în care aceste taxe nu sunt plătite în modul prescris, înregistrarea internațională este radiată și publicarea nu este efectuată.

(b)

În cazul în care cererea internațională este însoțită de unul sau de mai multe specimene ale desenului industrial, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) punctul (iii), titularul transmite Biroului internațional în termenul prescris numărul prescris de exemplare ale reproducerii fiecărui desen ori model industrial care face obiectul acestei cereri. În măsura în care titularul nu face acest lucru, înregistrarea internațională este radiată și publicarea nu se efectuează.

Articolul 12

Refuzul

(1)   [Dreptul de refuz] Oficiul unei părți contractante desemnate poate, în cazul în care condițiile de acordare a protecției în temeiul legislației părții contractante respective nu sunt îndeplinite în ceea ce privește unul, mai multe sau toate desenele ori modelele industriale care fac obiectul unei înregistrări internaționale, să refuze, în parte sau în totalitate, efectele înregistrării internaționale pe teritoriul respectivei părți contractante; cu toate acestea, nici un oficiu nu poate refuza, în parte sau în totalitate, efectele unei înregistrări internaționale pe motiv că cererea internațională nu îndeplinește în privința formei sau a conținutului său, în temeiul legislației părții contractante respective, cerințele enunțate în prezentul act sau în regulamentul de aplicare ori cerințele suplimentare sau diferite de acestea.

(2)   [Notificarea refuzului]

(a)

Refuzul efectelor unei înregistrări internaționale este comunicat în termenul prescris de oficiu Biroului internațional printr-o notificare de refuz.

(b)

Orice notificare de refuz indică toate motivele pe care se bazează refuzul.

(3)   [Transmiterea notificării de refuz; mijloace de recurs]

(a)

Biroul internațional transmite fără întârziere titularului o copie a notificării de refuz.

(b)

Titularul dispune de aceleași mijloace de recurs ca și în cazul în care un desen sau model industrial care face obiectul înregistrării internaționale a făcut obiectul unei cereri de protecție în temeiul legislației aplicabile la oficiul care a comunicat refuzul. Aceste mijloace de recurs cuprind, cel puțin, posibilitatea unei revizuiri sau a unei reexaminări a refuzului ori a unei acțiuni împotriva refuzului.

(4)    (2) [Retragerea refuzului] Orice refuz poate fi retras, în parte sau în totalitate, în orice moment, de către oficiul care l-a comunicat.

Articolul 13

Cerințe speciale privind unitatea desenului sau modelului

(1)   [Notificarea cerințelor speciale] Orice parte contractantă a cărei legislație în momentul în care devine parte la prezentul act solicită ca desenele sau modelele industriale care fac obiectul aceleiași cereri să îndeplinească regula de unitate de concepție, de unitate de producție sau de unitate de utilizare ori să aparțină aceluiași ansamblu de articole sau aceleiași compoziții de articole sau ca un singur desen ori model industrial independent și distinct să poată fi revendicat în aceeași cerere poate notifica această cerință directorului general printr-o declarație. Cu toate acestea, o astfel de declarație nu afectează dreptul solicitantului unei cereri internaționale de a include mai multe desene sau modele industriale în cerere, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4), chiar dacă această cerere desemnează partea contractantă care a făcut această declarație.

(2)   [Efectul declarației] Această declarație permite oficiului părții contractante care a făcut-o să refuze efectele înregistrării internaționale în temeiul articolului 12 alineatul (1) până în momentul în care se îndeplinește cerința notificată de această parte contractantă.

(3)   [Taxe suplimentare datorate în cazul divizării unei înregistrări] În cazul în care, în urma unei notificări de refuz în temeiul alineatului (2), o înregistrare internațională este divizată la oficiul în cauză pentru a remedia un motiv de refuz indicat în notificare, acest oficiu are dreptul de a percepe o taxă pentru fiecare cerere internațională suplimentară care ar fi fost necesară pentru evitarea acestui motiv de refuz.

Articolul 14

Efectele înregistrării internaționale

(1)   [Efectele identice cu cele ale unei cereri în conformitate cu legislația aplicabilă] De la data înregistrării internaționale aceasta produce în fiecare parte contractantă desemnată cel puțin aceleași efecte ca o cerere depusă în mod reglementar în vederea obținerii protecției desenului sau modelului industrial în temeiul legislației acestei părți contractante.

(2)   [Efectele identice cu cele ale acordării unei protecții în conformitate cu legislația aplicabilă]

(a)

În fiecare parte contractantă desemnată al cărei oficiu nu a comunicat refuzul în conformitate cu articolul 12, înregistrarea internațională produce aceleași efecte ca acordarea protecției desenului sau modelului industrial în temeiul legislației acestei părți contractante, cel târziu de la data expirării termenului pe parcursul căruia aceasta poate comunica un refuz sau, în cazul în care o parte contractantă a făcut o declarație în acest sens în temeiul regulamentului de aplicare, cel târziu în momentul specificat în această declarație.

(b)

 (3) În cazul în care oficiul unei părți contractante desemnate a comunicat un refuz și a retras ulterior acest refuz, în parte sau în totalitate, înregistrarea internațională produce în această parte contractantă, în măsura în care refuzul este retras, aceleași efecte ca acordarea protecției desenului sau modelului industrial în temeiul legislației părții contractante respective, cel târziu de la data la care refuzul a fost retras.

(c)

Efectele atribuite înregistrării internaționale în temeiul prezentului alineat se aplică desenelor sau modelelor industriale care fac obiectul acestei înregistrări în modul în care au fost primite de la Biroul internațional de către oficiul desemnat sau, dacă este cazul, în modul în care au fost modificate în timpul procedurii în fața acestui oficiu.

(3)   [Declarația privind efectul desemnării părții contractante a solicitantului]

(a)

Orice parte contractantă al cărei oficiu este un oficiu care efectuează examinarea poate, printr-o declarație, să notifice directorului general că, în cazul în care această parte contractantă este cea a solicitantului, desemnarea acestei părți contractante într-o înregistrare internațională este fără efect.

(b)

În cazul în care o parte contractantă care a făcut declarația menționată la litera (a) este indicată într-o cerere internațională ca partea contractantă a solicitantului și, în același timp, ca o parte contractantă desemnată, Biroul internațional nu ia în considerare desemnarea acestei părți contractante.

Articolul 15

Invalidarea

(1)   [Posibilitatea titularului de a-și apăra drepturile] Invalidarea parțială sau totală de către autoritățile competente ale unei părți contractante desemnate a efectelor înregistrării internaționale pe teritoriul acestei părți contractante nu poate fi pronunțată fără ca titularului să i se fi acordat, în timp util, posibilitatea de a-și apăra drepturile.

(2)   [Notificarea invalidării] Oficiul părții contractante pe teritoriul căreia efectele înregistrării internaționale au fost invalidate notifică invalidarea Biroului internațional în momentul în care a luat cunoștință de aceasta.

Articolul 16

Înscrierea de modificări și alte aspecte privind înregistrările internaționale

(1)   [Înscrierea de modificări și alte aspecte] Biroul internațional înscrie în registrul internațional, în modul prescris:

(i)

orice schimbare a titularului înregistrării internaționale cu privire la una, la mai multe sau la toate părțile contractante desemnate și cu privire la unul, la mai multe sau la toate desenele ori modelele industriale care fac obiectul înregistrării internaționale, sub rezerva ca noul proprietar să aibă dreptul de a depune o cerere internațională în baza articolul 3;

(ii)

orice schimbare de nume sau de adresă a titularului;

(iii)

numirea unui mandatar al solicitantului sau al titularului și orice altă dată relevantă în privința acestui mandatar;

(iv)

orice renunțare a titularului la înregistrarea internațională cu privire la una, la mai multe sau la toate părțile contractante desemnate;

(v)

orice limitare a înregistrării internaționale la unul sau la mai multe desene ori modele industriale care fac obiectul acesteia, făcută de titular cu privire la una, la mai multe sau la toate părțile contractante desemnate;

(vi)

orice invalidare de către autoritățile competente ale unei părți contractante desemnate, pe teritoriul părții contractante respective, a efectelor înregistrării internaționale cu privire la unul, la mai multe sau la toate desenele ori modelele industriale care fac obiectul acestei înregistrări;

(vii)

orice altă dată relevantă indicată în regulamentul de aplicare, cu privire la drepturile asupra unuia, mai multor sau tuturor desenelor ori modelelor industriale care fac obiectul înregistrării internaționale.

(2)   [Efectele înscrierii în registrul internațional] Orice înscriere menționată la alineatul (1) punctele (i), (ii), (iv), (v), (vi) și (vii) produce aceleași efecte dacă ar fi fost efectuată în registrul oficiului fiecăreia dintre părțile contractante în cauză, cu excepția cazului în care o parte contractantă poate, printr-o declarație, să notifice directorului general că o înscriere menționată la alineatul (1) punctul (i) nu produce efectele menționate în această parte contractantă atât timp cât oficiul acestei părți contractante nu a primit declarațiile sau documentele specificate în declarația menționată anterior.

(3)   [Taxele] Orice înscriere făcută în temeiul alineatului (1) poate fi supusă plății unei taxe.

(4)   [Publicarea] Biroul internațional publică o înștiințare cu privire la orice înscriere efectuată în baza alineatului (1). Biroul internațional trimite un exemplar al publicării înștiințării la oficiul fiecărei părți contractante implicate.

Articolul 17

Perioada inițială, reînnoirea înregistrării internaționale și durata protecției

(1)   [Perioada inițială a înregistrării internaționale] Înregistrarea internațională este efectuată pentru o perioadă inițială de cinci ani de la data înregistrării internaționale.

(2)   [Reînnoirea înregistrării internaționale] Înregistrarea internațională poate fi reînnoită pentru perioade suplimentare de cinci ani, în conformitate cu procedura prescrisă și sub rezerva plății taxelor prescrise.

(3)   [Durata protecției în părțile contractante desemnate]

(a)

Cu condiția ca înregistrarea internațională să fie reînnoită și sub rezerva literei (b), durata protecției în fiecare parte contractantă desemnată este de 15 ani de la data înregistrării internaționale.

(b)

În cazul în care legislația unei părți contractante desemnate prevede o durată de protecție mai mare de 15 ani pentru un desen sau model industrial căruia i s-a acordat protecție în temeiul acestei legislații, durata protecției este, cu condiția ca înregistrarea internațională sa fie reînnoită, aceeași cu cea prevăzută de legislația acestei părți contractante.

(c)

Fiecare parte contractantă notifică directorului general, printr-o declarație, durata maximă de protecție prevăzută de legislația acesteia.

(4)   [Posibilitatea de reînnoire limitată] Reînnoirea înregistrării internaționale poate fi efectuată pentru una, mai multe sau toate părțile contractante desemnate și pentru unul, mai multe sau toate desenele și modelele industriale care fac obiectul înregistrării internaționale.

(5)   [Înscrierea și publicarea reînnoirii] Biroul internațional înscrie reînnoirile în registrul internațional și publică o înștiințare cu privire la acest lucru. Biroul internațional trimite un exemplar al publicării înștiințării la oficiul fiecărei părți contractante în cauză.

Articolul 18

Informații referitoare la înregistrările internaționale publicate

(1)   [Accesul la informații] Biroul internațional furnizează oricărei persoane solicitante, în schimbul plății taxei prescrise, extrase din registrul internațional sau informații cu privire la conținutul registrului internațional în ceea ce privește orice înregistrare internațională publicată.

(2)   [Scutirea de legalizare] Extrasele din registrul internațional furnizate de Biroul internațional sunt scutite de orice cerință de legalizare în fiecare parte contractantă.

CAPITOLUL II

DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE

Articolul 19

Oficiu comun pentru mai multe state

(1)   [Notificarea referitoare la un oficiu comun] În cazul în care mai multe state care intenționează să devină parte la prezentul act au efectuat unificarea legislației lor naționale privind desenele și modelele industriale sau în cazul în care mai multe state care sunt parte la prezentul act convin să efectueze o astfel de unificare, acestea pot notifica directorului general

(i)

faptul că un oficiu comun se substituie oficiului național al fiecăreia dintre acestea

și

(ii)

faptul că totalitatea teritoriilor lor respective cărora li se aplică legislația unificată este considerată ca o singură parte contractantă în scopul aplicării articolelor 1, 3-18 și 31 din prezentul act.

(2)   [Momentul efectuării notificării] Notificarea menționată la alineatul (1) este efectuată,

(i)

cu privire la statele care au intenția să devină parte la prezentul act, în momentul depunerii instrumentelor menționate la articolul 27 alineatul (2);

(ii)

cu privire la statele care sunt parte la prezentul act, în orice moment după unificarea legislațiilor lor naționale.

(3)   [Data de la care notificarea produce efecte] Notificarea menționată la alineatele (1) și (2) produce efecte,

(i)

în cazul statelor care au intenția să devină parte la prezentul act, în momentul în care acestea se obligă prin prezentul act;

(ii)

în cazul statelor care sunt parte la prezentul act, la trei luni de la data comunicării acesteia de către directorul general celorlalte părți contractante sau la orice dată ulterioară indicată în notificare.

Articolul 20

Apartenența la Uniunea de la Haga

Părțile contractante sunt membre ale aceleiași uniuni ca și statele care sunt parte la Actul din 1934 sau la Actul din 1960.

Articolul 21

Adunarea

(1)   [Componența]

(a)

Părțile contractante sunt membre ale aceleiași Adunări ca și statele obligate prin articolul 2 din Actul complementar din 1967.

(b)

Fiecare membru al Adunării este reprezentat în Adunare de un delegat care poate fi asistat de supleanți, consilieri și experți și fiecare delegat nu poate reprezenta decât o singură parte contractantă.

(c)

Membrii Uniunii care nu sunt membri ai Adunării sunt admiși la reuniunile Adunării în calitate de observatori.

(2)   [Atribuțiile]

(a)

Adunarea

(i)

se ocupă de toate aspectele cu privire la menținerea și dezvoltarea Uniunii și la aplicarea prezentului act;

(ii)

își exercită drepturile care îi sunt conferite în mod special și îndeplinește sarcinile care îi sunt atribuite în mod special în temeiul prezentului act sau al Actului complementar din 1967;

(iii)

dă directive directorului general cu privire la pregătirea conferințelor de revizuire și decide convocarea acestor conferințe;

(iv)

modifică regulamentul de aplicare;

(v)

examinează și aprobă rapoartele și activitățile directorului general referitoare la Uniune și îi dă toate instrucțiunile necesare cu privire la aspectele care țin de competența acesteia;

(vi)

stabilește programul, adoptă bugetul bienal al Uniunii și aprobă situațiile financiare ale acesteia;

(vii)

adoptă regulamentul financiar al Uniunii;

(viii)

creează comitetele și grupele de lucru pe care le consideră utile pentru a se permite îndeplinirea obiectivelor Uniunii;

(ix)

sub rezerva alineatului (1) litera (c), stabilește care state, organizații interguvernamentale și organizații neguvernamentale sunt admise la reuniunile sale în calitate de observatori;

(x)

întreprinde orice altă acțiune corespunzătoare în vederea atingerii obiectivelor Uniunii și îndeplinește orice alte funcții utile în cadrul prezentului act.

(b)

În ceea ce privește aspectele care prezintă interes și pentru alte uniuni administrate de Organizație, Adunarea decide după ce a luat cunoștință de înștiințarea Comitetului de coordonare al Organizației.

(3)   [Cvorumul]

(a)

Jumătate din numărul membrilor Adunării care sunt state și care au drept de vot asupra unui anumit aspect constituie cvorumul în scopul votării asupra acestui aspect.

(b)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), în cazul în care, în timpul unei sesiuni, numărul membrilor Adunării care sunt state, care au drept de vot asupra unui anumit aspect și care sunt reprezentați este mai mic de jumătate, dar cel puțin egal cu o treime din numărul membrilor Adunării care sunt state și care au drept de vot asupra acestui aspect, Adunarea poate adopta decizii; cu toate acestea, deciziile Adunării, cu excepția celor care se referă la procedura acesteia, nu devin executorii decât în cazul în care condițiile enunțate ulterior sunt îndeplinite. Biroul internațional comunică respectivele decizii membrilor Adunării care sunt state, care au drept de vot asupra aspectului respectiv și care nu au fost reprezentați, invitându-i să își exprime în scris, în termen de 3 luni de la data comunicării, votul sau abținerea. În cazul în care la expirarea acestui termen numărul membrilor care și-au exprimat astfel votul sau abținerea este cel puțin egal cu numărul membrilor care lipseau pentru ca cvorumul să fie atins în timpul sesiunii, respectivele decizii devin executorii, cu condiția ca în același timp majoritatea necesară să rămână întrunită.

(4)   [Adoptarea deciziilor în cadrul Adunării]

(a)

Adunarea depune toate eforturile pentru a adopta decizii prin consens.

(b)

În cazul în care nu este posibil să se ajungă la o decizie prin consens, decizia asupra aspectului examinat este supusă la vot. În acest caz,

(i)

fiecare parte contractantă care este stat are dreptul la un vot și votează numai în nume propriu

și

(ii)

orice parte contractantă care este o organizație interguvernamentală poate participa la vot în locul statelor sale membre cu un număr de voturi egal cu numărul statelor sale membre care sunt parte la prezentul act; nici o organizație interguvernamentală nu participă la vot în cazul în care unul dintre statele sale membre își exercită dreptul de vot și invers.

(c)

În privința aspectelor care nu se referă decât la statele obligate prin articolul 2 din Actul complementar din 1967, părțile contractante care nu sunt obligate prin respectivul articol nu au drept de vot, în timp ce, în privința aspectelor care nu se referă decât la părțile contractante, numai acestea din urmă au drept de vot.

(5)   [Majoritatea]

(a)

Sub rezerva articolului 24 alineatul (2) și a articolului 26 alineatul (2), deciziile Adunării sunt adoptate cu două treimi din numărul voturilor exprimate.

(b)

Abținerea nu se consideră vot.

(6)   [Sesiunile]

(a)

Adunarea se reunește o dată la 2 ani în sesiune ordinară la convocarea directorului general și, cu excepția unor împrejurări excepționale, pe parcursul aceleiași perioade și în aceleași locuri ca și Adunarea Generală a Organizației.

(b)

Adunarea se reunește în sesiune extraordinară la convocarea directorului general, acesta acționând fie la solicitarea unei pătrimi din numărul membrilor Adunării, fie din proprie inițiativă.

(c)

Ordinea de zi a fiecărei sesiuni este stabilită de directorul general.

(7)   [Regulamentul de procedură] Adunarea își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 22

Biroul internațional

(1)   [Atribuțiile administrative]

(a)

Înregistrarea internațională și sarcinile aferente, precum și celelalte sarcini administrative cu privire la Uniune sunt asigurate de Biroul internațional.

(b)

În special, Biroul internațional pregătește reuniunile și asigură secretariatul Adunării și al comitetelor de experți și grupelor de lucru pe care le poate crea.

(2)   [Directorul general] Directorul general este cel mai înalt funcționar al Uniunii și reprezintă Uniunea.

(3)   [Alte reuniuni decât sesiunile Adunării] Directorul general convoacă orice comitet sau grup de lucru creat de Adunare și orice altă reuniune care se ocupă de aspecte care interesează Uniunea.

(4)   [Rolul Biroului internațional la Adunare și la alte reuniuni]

(a)

Directorul general și persoanele desemnate de acesta iau parte fără drept de vot la toate reuniunile Adunării și ale comitetelor și grupurilor de lucru create de Adunare, precum și la orice altă reuniune convocată de directorul general sub egida Uniunii.

(b)

Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este din oficiu secretar al Adunării și al comitetelor, grupurilor de lucru și al altor reuniuni menționate la litera (a).

(5)   [Conferințele]

(a)

Biroul internațional pregătește, în conformitate cu directivele Adunării, conferințele de revizuire.

(b)

Biroul internațional se poate consulta cu organizații interguvernamentale și cu organizații neguvernamentale internaționale și naționale cu privire la pregătirea acestor conferințe.

(c)

Directorul general și persoanele desemnate de acesta iau parte, fără drept de vot, la dezbaterile conferințelor de revizuire.

(6)   [Alte atribuții] Biroul internațional îndeplinește orice alte sarcini ce-i sunt atribuite în legătură cu prezentul act.

Articolul 23

Finanțe

(1)   [Bugetul]

(a)

Uniunea are un buget.

(b)

Bugetul Uniunii cuprinde veniturile și cheltuielile Uniunii și contribuția acesteia la bugetul cheltuielilor comune ale uniunilor administrate de Organizație.

(c)

Sunt considerate cheltuieli comune ale uniunilor cheltuielile care nu sunt atribuite în mod exclusiv Uniunii, ci și uneia sau mai multor altor uniuni administrate de Organizație. Partea Uniunii la aceste cheltuieli comune este proporțională cu interesul prezentat de aceste cheltuieli pentru aceasta.

(2)   [Coordonarea cu bugetele altor uniuni] Bugetul Uniunii este stabilit ținând seama de cerințele de coordonare cu bugetele altor uniuni administrate de Organizație.

(3)   [Sursele de finanțare a bugetului] Bugetul Uniunii este finanțat din următoarele surse:

(i)

taxele aferente înregistrărilor internaționale;

(ii)

sume datorate pentru alte servicii prestate de Biroul internațional în legătură cu Uniunea;

(iii)

produsul vânzării publicațiilor Biroului internațional cu privire la Uniune și drepturile aferente acestor publicații;

(iv)

donațiile, moștenirile și subvențiile;

(v)

chiriile, dobânzile și alte venituri diverse.

(4)   [Stabilirea taxelor și a sumelor datorate; cuantumul bugetului]

(a)

Cuantumul taxelor menționate la alineatul (3) punctul (i) este stabilit de Adunare la propunerea directorului general. Sumele datorate menționate la alineatul (3) punctul (ii) sunt stabilite de directorul general și sunt aplicabile în mod provizoriu sub rezerva aprobării de către Adunare în sesiunea sa următoare.

(b)

Cuantumul taxelor menționate la alineatul (3) punctul (i) este stabilit astfel încât veniturile Uniunii care provin din taxe și din alte surse de venituri să permită cel puțin acoperirea tuturor cheltuielilor Biroului internațional care interesează Uniunea.

(c)

În cazul în care bugetul nu este adoptat înaintea începerii unui nou exercițiu financiar, bugetul anului precedent este reînnoit în conformitate cu dispozițiile regulamentului financiar.

(5)   [Fondul de rulment] Uniunea are un fond de rulment constituit din excedentul de venit și, în cazul în care acest excedent nu este suficient, dintr-o plată unică efectuată de fiecare membru al Uniunii. Dacă fondul devine insuficient, Adunarea decide creșterea acestuia. Proporția și modalitățile de plată sunt stabilite de Adunare la propunerea directorului general.

(6)   [Avansurile aprobate de statul gazdă]

(a)

Acordul de sediu încheiat cu statul pe teritoriul căruia Organizația își are sediul prevede ca, în cazul în care fondul de rulment nu este suficient, acest stat să acorde avansuri. Cuantumul acestor avansuri și condițiile în care sunt acordate fac obiectul, în fiecare caz, unor acorduri separate între statul în cauză și Organizație.

(b)

Statul menționat la litera (a) și Organizația au fiecare dreptul să denunțe angajamentul de a acorda avansuri prin intermediul unei notificări scrise. Denunțarea produce efecte la 3 ani de la încheierea anului în cursul căruia a fost notificată.

(7)   [Verificarea conturilor] Verificarea conturilor este asigurată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului financiar, de către unul sau mai multe state membre ale Uniunii sau de auditori externi care sunt desemnați de Adunare, cu consimțământul acestora.

Articolul 24

Regulamentul de aplicare

(1)   [Obiectul] Regulamentul de aplicare reglementează normele de aplicare a prezentului act. Acesta cuprinde, în special, dispoziții privind

(i)

aspectele despre care prezentul act prevede în mod specific că trebuie prescrise;

(ii)

detalii destinate să completeze dispozițiile prezentului act sau toate detaliile utile pentru aplicarea lor;

(iii)

toate cerințele, aspectele sau procedurile de ordin administrativ.

(2)   [Modificarea unor dispoziții ale regulamentului de aplicare]

(a)

Regulamentul de aplicare poate preciza că unele dintre dispozițiile sale pot fi modificate numai în unanimitate sau numai cu majoritate de patru cincimi.

(b)

Pentru ca cerința unanimității sau a unei majorități de patru cincimi să nu se mai aplice în viitor pentru modificarea unei dispoziții a regulamentului de aplicare, este necesară unanimitatea.

(c)

Pentru ca cerința unanimității sau a unei majorități de patru cincimi să se aplice în viitor pentru modificarea unei dispoziții a regulamentului de aplicare, este necesară o majoritate de patru cincimi.

(3)   [Divergență între prezentul act și regulamentul de aplicare] În cazul unei divergențe între dispozițiile prezentului act și cele ale regulamentului de aplicare, primele au prioritate.

CAPITOLUL III

REVIZUIRE ȘI MODIFICARE

Articolul 25

Revizuirea prezentului act

(1)   [Conferințele de revizuire] Prezentul act poate fi revizuit printr-o conferință a părților contractante.

(2)   [Revizuirea sau modificarea anumitor articole] Articolele 21, 22, 23 și 26 pot fi modificate fie printr-o conferință de revizuire, fie de către Adunare, în conformitate cu dispozițiile articolului 26.

Articolul 26

Modificarea unor articole de către Adunare

(1)   [Propunerile de modificare]

(a)

Propunerile de modificare de către Adunare a articolelor 21, 22, 23 și a prezentului articol pot fi prezentate de orice parte contractantă sau de directorul general.

(b)

Aceste propuneri sunt comunicate de directorul general părților contractante cu cel puțin șase luni înainte de a fi supuse examinării Adunării.

(2)   [Majoritatea] Adoptarea oricărei modificări a articolelor menționate la alineatul (1) necesită o majoritate de trei pătrimi; cu toate acestea, adoptarea oricărei modificări a articolului 21 sau a prezentului alineat necesită o majoritate de patru cincimi.

(3)   [Intrarea în vigoare]

(a)

Cu excepția cazului în care se aplică dispozițiile de la litera (b), orice modificare a articolelor menționate la alineatul (1) intră în vigoare la o lună după ce directorul general a primit, din partea a trei pătrimi din numărul părților contractante care erau membre ale Adunării în momentul în care modificarea a fost adoptată și care aveau drept de vot cu privire la această modificare, notificări scrise care se referă la acceptarea acestei modificări în conformitate cu regulile constituționale ale acestora.

(b)

Orice modificare a articolului 21 alineatul (3) sau alineatul (4) sau a prezentei litere nu intră în vigoare în cazul în care, în termen de șase luni de la adoptarea sa de către Adunare, o parte contractantă notifică directorului general faptul că nu acceptă modificarea respectivă.

(c)

Orice modificare ce intră în vigoare în conformitate cu dispozițiile prezentului alineat obligă toate statele și toate organizațiile interguvernamentale care sunt părți contractante în momentul în care modificarea intră în vigoare sau care devin părți contractante la o dată ulterioară.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 27

Condiții și modalități pentru a deveni parte la prezentul act

(1)   [Condiții de îndeplinit] Sub rezerva alineatelor (2) și (3) și a articolului 28,

(i)

orice stat membru al Organizației poate semna prezentul act și poate deveni parte la acesta;

(ii)

orice organizație interguvernamentală care administrează un oficiu la care protecția desenelor și modelelor industriale poate fi obținută cu efect pe teritoriul pe care se aplică tratatul constitutiv al organizației interguvernamentale poate semna prezentul act și poate deveni parte la acesta, sub rezerva ca cel puțin unul dintre statele membre ale organizației interguvernamentale să fie membru al Organizației și ca acest oficiu să nu fi făcut obiectul unei notificări în temei ul articolului 19.

(2)   [Ratificarea sau aderarea] Orice stat sau organizație interguvernamentală menționat(ă) la alineatul (1) poate depune

(i)

un instrument de ratificare, în cazul în care a semnat prezentul act,

sau

(ii)

un instrument de aderare, în cazul în care nu a semnat prezentul act.

(3)   [Data producerii de efecte a depunerii]

(a)

Sub rezerva dispozițiilor de la literele (b)-(d), data de la care depunerea unui instrument de ratificare sau de aderare produce efecte este data la care acest instrument este depus.

(b)

Data de la care depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare produce efecte, în cazul oricărui stat pentru care protecția desenelor și modelelor industriale poate fi obținută numai prin intermediul oficiului administrat de o organizație interguvernamentală la care acest stat este membru este data la care instrumentul acestei organizații interguvernamentale este depus, în cazul în care această dată este ulterioară datei la care instrumentul statului respectiv a fost depus.

(c)

Data de la care depunerea oricărui instrument de ratificare sau de aderare care conține notificarea menționată la articolul 19 sau care este însoțit de aceasta produce efecte este data la care este depus ultimul dintre instrumentele statelor membre ale grupului de state care au efectuat notificarea menționată.

(d)

Orice instrument de ratificare sau de aderare a unui stat poate conține o declarație sau poate fi însoțit de o declarație în termenii căreia nu trebuie să fie considerat depus decât în cazul în care instrumentul unui alt stat sau al unei organizații interguvernamentale ori instrumentele altor două state sau ale unui alt stat și al unei organizații interguvernamentale, ale căror nume sunt menționate și care îndeplinesc condițiile necesare pentru a deveni parte la prezentul act sunt, de asemenea, depuse. Instrumentul care conține o astfel de declarație sau care este însoțit de o astfel de declarație este considerat depus în ziua în care condiția indicată în declarație este îndeplinită. Cu toate acestea, în cazul în care un instrument indicat în declarație conține el însuși o declarație de acest tip sau este el însuși însoțit de o declarație de acest tip, acest instrument este considerat depus în ziua în care condiția indicată în declarația din urmă este îndeplinită.

(e)

Orice declarație făcută în temeiul literei (d) poate în orice moment să fie retrasă, în parte sau în totalitate. Retragerea produce efecte la data la care notificarea de retragere este primită de directorul general.

Articolul 28

Data de la care ratificările și aderările produc efecte

(1)   [Instrumentele care trebuie luate în considerare] În sensul prezentului articol, sunt luate în considerare numai instrumentele de ratificare sau de aderare care sunt depuse de statele ori de organizațiile interguvernamentale menționate la articolul 27 alineatul (1) și pentru care condițiile prevăzute la articolul 27 alineatul (3), care determină data de la care se produc efectele, sunt îndeplinite.

(2)   [Intrarea în vigoare a prezentului act] Prezentul act intră în vigoare la trei luni după ce cele șase state și-au depus instrumentul de ratificare sau de aderare, cu condiția ca, după statisticile anuale cele mai recente, reunite de Biroul internațional, cel puțin 3 dintre aceste state să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții:

(i)

cel puțin 3 000 de cereri de protecție pentru desene și modele industriale au fost depuse în statul luat în considerare sau pentru acest stat

sau

(ii)

cel puțin 1 000 de cereri de protecție pentru desene sau modele industriale au fost depuse în statul luat în considerare sau pentru acesta de către rezidenții altor state decât acest stat.

(3)   [Intrarea în vigoare a ratificărilor și aderărilor]

(a)

Orice stat sau orice organizație interguvernamentală care și-a depus instrumentul de ratificare sau de aderare cu cel puțin trei luni înaintea intrării în vigoare a prezentului act devine obligată prin acesta la data intrării sale în vigoare.

(b)

Orice alt stat sau organizație interguvernamentală devine obligat(ă) prin prezentul act la trei luni de la data la care și-a depus instrumentul de ratificare sau de aderare ori la orice dată ulterioară indicată în acest instrument.

Articolul 29

Interzicerea formulării oricăror rezerve

Nu poate fi formulată nici o rezervă cu privire la prezentul act.

Articolul 30

Declarații ale părților contractante

(1)   [Momentul efectuării declarațiilor] Orice declarație în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (b), al articolului 5 alineatul (2) litera (a), al articolului 7 alineatul (2), al articolului 11 alineatul (1), al articolului 13 alineatul (1), al articolului 14 alineatul (3), al articolului 16 alineatul (2) sau al articolului 17 alineatul (3) litera (c) poate fi făcută

(i)

în momentul depunerii unui instrument menționat la articolul 27 alineatul (2), caz în care produce efecte la data la care statul sau organizația interguvernamentală care a făcut declarația devine obligată prin prezentul act

sau

(ii)

după depunerea unui instrument menționat la articolul 27 alineatul (2), caz în care produce efecte la 3 luni de la data primirii sale de către directorul general sau la orice dată ulterioară care este indicată, dar nu se aplică decât la înregistrările internaționale a căror dată este identică sau ulterioară datei la care a produs efecte.

(2)   [Declarațiile statelor care au un oficiu comun] Fără a aduce atingere alineatului (1), orice declarație menționată la alineatul respectiv care a fost făcută de un stat care a notificat directorului general, în același timp cu unul sau mai multe alte state, în temeiul articolului 19 alineatul (1), înlocuirea cu un oficiu comun a oficiilor lor naționale nu produce efecte decât dacă acest alt stat sau aceste alte state fac o declarație corespunzătoare.

(3)   [Retragerea declarațiilor] Orice declarație menționată la alineatul (1) poate fi retrasă în orice moment printr-o notificare adresată directorului general. O astfel de retragere produce efecte la trei luni de la data primirii notificării de către directorul general sau la orice dată ulterioară indicată în notificare. În cazul unei declarații în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), retragerea nu are repercusiuni asupra cererilor internaționale depuse înaintea producerii de efecte a retragerii respective.

Articolul 31

Aplicarea Actelor din 1934 și din 1960

(1)   [Relațiile dintre statele care sunt parte în același timp la prezentul act și la Actul din 1934 sau la Actul din 1960] Prezentul act este singurul care se aplică în ceea ce privește rapoturile dintre statele care sunt parte atât la prezentul act, cât și la Actele din 1934 și din 1960. Cu toate acestea, aceste state aplică, în raporturile dintre ele, dispozițiile Actului din 1934 sau ale Actului din 1960, după caz, cu privire la desenele și modelele industriale depuse la Biroul internațional înainte de data la care prezentul act se aplică în raporturile dintre ele.

(2)   [Raporturile între statele care sunt parte în același timp la prezentul act și la Actul din 1934 sau la Actul din 1960 și statele care sunt parte la Actul din 1934 sau la Actul din 1960 și nu sunt parte la prezentul act]

(a)

Orice stat care este parte atât la prezentul act, cât și la Actul din 1934 este obligat să aplice dispozițiile Actului din 1934 în raporturile sale cu state care sunt parte la Actul din 1934 fără a fi în același timp parte la Actul din 1960 sau la prezentul act.

(b)

Orice stat care este parte în același timp la prezentul act și la Actul din 1960 este obligat să aplice dispozițiile Actului din 1960 în rapoturile sale cu statele care sunt parte la Actul din 1960 fără a fi în același timp parte la prezentul act.

Articolul 32

Denunțarea prezentului act

(1)   [Notificarea] Orice parte contractantă poate denunța prezentul act prin notificare adresată directorului general.

(2)   [Data la care produce efecte] Denunțarea produce efecte la un an de la data la care directorul general a primit notificarea sau la orice dată ulterioară indicată în notificare. Denunțarea nu are nici o repercusiune asupra aplicării prezentului act la cererile internaționale care sunt în instanță și la înregistrările internaționale care sunt în vigoare, în ceea ce privește partea contractantă în cauză, în momentul producerii de efecte ale denunțării.

Articolul 33

Regimul lingvistic; semnarea

(1)   [Texte originale; texte oficiale]

(a)

Prezentul act se semnează într-un singur exemplar original în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă, toate textele fiind deopotrivă autentice.

(b)

Textele oficiale sunt stabilite de directorul general, după consultarea guvernelor interesate, în alte limbi oficiale pe care Adunarea le poate indica.

(2)   [Termenul de semnare] Prezentul act rămâne deschis semnării la sediul Organizației timp de un an de la adoptarea sa.

Articolul 34

Depozitarul

Directorul general este depozitarul prezentului act.

DECLARAȚIE

privind depunerea directă

La depunerea prezentului instrument de aderare la directorul general al OMPI, președintele Consiliului anexează următoarea declarație la instrumentul de aderare:

„Comunitatea Europeană declară că nu pot fi depuse cereri internaționale prin intermediul oficiului său.”

DECLARAȚIE

privind sistemul taxei individuale

La depunerea prezentului instrument de aderare la directorul general al OMPI, președintele Consiliului anexează următoarea declarație la instrumentul de aderare:

„Comunitatea Europeană declară că pentru orice cerere internațională în care a fost desemnată și pentru reînnoirea oricărei înregistrări internaționale rezultate ca urmare a unei astfel de cereri internaționale, taxa de desemnare indicată, prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din Actul de la Geneva, este înlocuită cu o taxă individuală de desemnare, a cărei valoare este de:

62 EUR pentru un desen sau model în etapa de cerere internațională;

31 EUR pentru un desen sau model în etapa de reînnoire.”

DECLARAȚIE

privind durata protecției în Comunitatea Europeană

La depunerea prezentului instrument de aderare la directorul general al OMPI, președintele Consiliului anexează următoarea declarație la instrumentul de aderare:

„Comunitatea Europeană declară că durata maximă a protecției prevăzute de legislația sa este de 25 de ani.”


(1)  La adoptarea articolului 10, conferința diplomatică a considerat că nici una dintre dispozițiile prezentului articol nu împiedică accesul la cererea internațională sau la înregistrarea internațională pentru solicitant sau titular sau pentru orice persoană care deține acordul solicitantului sau titularului.

(2)  La adoptarea articolului 12 alineatul (4), a articolului 14 alineatul (2) litera (b) și a Normei 18 alineatul (4), conferința diplomatică a considerat că o retragere a refuzului de către un oficiu care a comunicat o notificare de refuz poate lua forma unei declarații conform căreia oficiul în cauză a hotărât să accepte efectele înregistrării internaționale cu privire la desenele și modelele industriale sau la anumite desene și modele industriale la care se referea notificarea de refuz. De asemenea, s-a considerat că un oficiu poate, în termenul acordat pentru comunicarea unei notificări de refuz, să trimită o declarație care arată că a hotărât să accepte efectele înregistrării internaționale chiar și atunci când nu a comunicat o astfel de notificare de refuz.

(3)  A se vedea nota de subsol de la articolul 12 alineatul (4).


Top