EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0402

Decizia Comisiei din 9 februarie 2006 de stabilire a planului de lucru pentru eticheta ecologică comunitarăText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 162, 14.6.2006, p. 78–90 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 483–495 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 91 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 91 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 18 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/402/oj

15/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

91


32006D0402


L 162/78

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 9 februarie 2006

de stabilire a planului de lucru pentru eticheta ecologică comunitară

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2006/402/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice (1), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că un plan de lucru pentru eticheta ecologică comunitară trebuie să fie stabilit de către Comisie.

(2)

Planul de lucru ar trebui să includă o strategie pentru dezvoltarea sistemului, care să definească obiectivele pentru îmbunătățirea mediului și pătrunderea pe piață, o listă deschisă a categoriilor de produse care sunt considerate a fi priorități în acțiunile comunitare și planuri de coordonare și cooperare între sistemul comunitar și alte sisteme de acordare a etichetei ecologice din statele membre.

(3)

De asemenea, planul de lucru ar trebui să prevadă măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei și să includă finanțarea prevăzută pentru sistem.

(4)

Planul de lucru revizuit trebuie redactat luându-se în considerare experiența dobândită în cursul punerii în aplicare a primului plan de lucru pentru eticheta ecologică comunitară (2).

(5)

Planul de lucru trebuie revizuit periodic.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 17 al Regulamentului (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Planul de lucru revizuit pentru eticheta ecologică comunitară, valabil pentru perioada de la 1 ianuarie 2005 până la 31 decembrie 2007, prezentat de anexă, se adoptă.

Articolul 2

O revizuire a planului de lucru va fi inițiată înainte de 31 decembrie 2007.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 februarie 2006.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 7, 11.1.2002, p. 28.


ANEXĂ

PLANUL DE LUCRU PENTRU ETICHETA ECOLOGICĂ COMUNITARĂ

INTRODUCERE

Eticheta ecologică comunitară a fost introdusă în 1992 pentru a încuraja întreprinderile să dezvolte bunuri și servicii care să aibă un impact redus asupra mediului pe toată durata ciclului lor de viață și pentru a informa mai bine consumatorii cu privire la aceste impacturi.

Sistemul de acordare a etichetei ecologice comunitare face parte dintr-o strategie mai vastă ce are ca scop promovarea producției și consumului durabil. Acest scop poate fi atins în „cadrul unei politici integrate a produselor, bazate pe ciclul de viață”, astfel cum prevede Al Șaselea Program de acțiune pentru mediu (al 6-lea PAM). Obiectivele principale ale sistemului sunt asigurarea unui nivel ridicat de protecție și ruperea legăturii dintre presiunea asupra mediului și creșterea economică, înscriindu-se astfel în cadrul Strategiei Uniunii Europene de la Lisabona privind reînnoirea economică și socială (2000) (1) și a Strategiei pentru dezvoltare durabilă (Goteborg 2001) (2).

Dintr-o abordare mai precisă, Comunicarea privind politica integrată a produselor (3) (PIP) propune o nouă strategie cu privire la consolidarea și reorientarea politicilor de mediu referitoare la produse și la dezvoltarea pieței pentru produse mai ecologice. Eticheta ecologică comunitară este unul dintre instrumentele care pot contribui la atingerea acestui scop. În cadrul sistemului de acordare a etichetei ecologice există informații și expertize considerabile cu privire la politica produselor bazată pe ciclul de viață, care ar trebui puse la dispoziția părților interesate în dezvoltarea abordării bazate pe politica integrată a produselor.

În contextul în care interesul se îndreaptă către producția și consumul durabil, noile directive privind achizițiile publice (4), care integrează considerațiile cu privire la mediu în cadrul achizițiilor publice, precum și manualul privind achizițiile publice ecologice, care a fost publicat recent, deschid noi perspective pentru eticheta ecologică comunitară. Chiar în cazul în care, în cadrul ofertelor lor, cumpărătorii publici nu solicită în mod explicit produse și servicii care poartă eticheta ecologică comunitară, noile directive oferă posibilitatea utilizării criteriilor definite de sistemul de acordare a etichetei comunitare sau a echivalentelor acestora pentru definirea cerințelor de mediu în termenii performanței sau ai caracteristicilor funcționale. Aceste directive ar trebui să încurajeze autoritățile publice să adopte decizia politică de a-și ecologiza piețele cu ajutorul etichetei ecologice comunitare și a criteriilor acesteia sau cu ajutorul altor sisteme echivalente care oferă o bază informațională bogată cu privire la produse.

De asemenea, eticheta ecologică comunitară este legată de o gamă largă de instrumente ce au ca scop o producție mai ecologică, precum și dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor de mediu. Structurile, procedurile și informațiile pe care le oferă sunt recunoscute ca fiind un punct de plecare solid pentru schițarea măsurilor de punere în aplicare a viitoarei directive privind concepția ecologică a produselor consumatoare de energie. În conformitate cu Planul de acțiune pentru tehnologii de mediu (PATM), un domeniu de acțiune prioritar, și anume schițarea și punerea în aplicare a obiectivelor de performanță, include analiza relațiilor existente între conceptul de obiective de performanță și performanțele de mediu ale bunurilor și serviciilor reglementate de inițiative UE precum eticheta ecologică comunitară.

Extinderea cu zece noi state membre, în mai 2004, a creat noi condiții pentru dezvoltarea etichetei ecologice comunitare și pentru contribuția în domeniul comunicării și sensibilizării în materie de mediu. O etichetă ecologică paneuropeană clară, cum este Floarea, permite consumatorilor din întreaga Europă să cumpere produse ecologice și, de asemenea, să înțeleagă mai bine etichetarea de tip I.

Consumatorii vor fi rămâne în continuare atrași de sistemele de etichetare legate de mediu, bine concepute și bazate pe piață, datorită simplicității și caracterului lor direct, precum și datorită faptului că asigură accesul cetățenilor la informații mai bune și mai accesibile cu privire la mediu. Cu condiția să fie dezvoltate în parteneriat cu producătorii și să nu fie prea costisitoare pentru întreprinderi, aceste sisteme sunt, de asemenea, favorabile afacerilor deoarece contribuie la creșterea valorii produselor, oferindu-le astfel avantaje comerciale la punctul de vânzare.

Rezultă cu claritate că eticheta ecologică comunitară nu a pătruns încă pe piață într-o măsură satisfăcătoare. Au fost realizate, însă, progrese importante datorită extinderii continue a categoriilor de produse (incluzând atât bunurile, cât și serviciile) și a introducerii regulate de noi solicitări, cu toate acestea, este evident că acest sistem trebuie revizuit pentru a-și putea atinge obiectivele stabilite inițial și, în special, pentru a fi adoptat în mod activ de către întreprinderi. În vederea revizuirii sistemului de acordare a etichetei ecologice comunitare, este în desfășurare un studiu care urmărește evaluarea eficacității sale globale în ceea ce privește reducerea impacturilor negative asupra mediului. Acest studiu va analiza măsura în care sistemul contribuie la un consum și o producție durabile și va propune soluții care să-i permită, cu ajutorul revizuirii sale, să răspundă cât mai bine provocării reprezentate de promovarea unei dezvoltări durabile în Europa și de suscitarea interesului agenților economici, în special al IMM-urilor. Prezentul plan de lucru trebuie să sprijine fără rezerve evaluarea și revizuirea sistemului, fără însă a împiedica în vreun fel posibilitatea de a aduce modificări sistemului de acordare a etichetei ecologice în momentul revizuirii regulamentului.

Obiectivul principal al prezentului plan de lucru revizuit este, prin urmare, de a folosi învățăturile și experiența dobândite în cadrul funcționării sistemului etichetei ecologice și de a defini planul de lucru pentru următorii trei ani, având ca scop următoarele:

Să facă din eticheta ecologică comunitară un instrument de succes și mai eficace pentru îmbunătățirea calității ecologice a bunurilor și serviciilor.

Planul de lucru revizuit trebuie, de asemenea, să se axeze pe sprijinirea evaluării în curs a sistemului de acordare a etichetei ecologice și a revizuirii viitoare a regulamentului.

Să continue să contribuie la dezvoltarea consumului durabil și la realizarea obiectivelor politicii de mediu definite în cadrul Strategiei comunitare pentru dezvoltare durabilă și al celui de-al Șaselea Program de acțiune pentru mediu.

Să utilizeze în mod cât mai eficace resursele alocate acestui sistem de către Comisie, statele membre și membrii Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene (CEEUE) (5).

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI

2005-2007

1.   Politica și strategia pentru revizuirea regulamentului privind eticheta ecologică

Eticheta ecologică comunitară se află într-un continuu proces de dezvoltare și adaptare a politicii și strategiei sale pe termen lung. Este necesară integrarea strânsă a acestui mecanism în cadrul dezbaterilor în curs și al eforturilor pentru punerea în aplicare a comunicării UE privind politica integrată a produselor, precum și în cadrul altor instrumente legislative în curs de elaborare, precum propunerea de directivă privind concepția ecologică a produselor consumatoare de energie (EuP), Directiva-cadru 92/75/CEE privind aparatele de uz casnic și Decizia Consiliului privind eticheta „Energy Star” pentru echipamentele de birou, punerea în aplicare a PATM, Al Șaselea program de acțiune pentru mediu și Strategia comunitară pentru dezvoltare durabilă. Eticheta ecologică comunitară trebuie, de asemenea, să urmărească îndeaproape evoluțiile globale din domeniul etichetării ecologice a produselor, precum și etichetele privind etica, sănătatea și calitatea, asigurând totodată implicarea diferitelor comitete științifice pentru a îmbunătăți fundamentul științific al criteriilor ecologice. Evoluțiile din cadrul sistemelor de gestionare a mediului sunt la fel de importante, în special cele privind sistemul comunitar de gestionarea a mediului și de audit (EMAS).

În scopul gestionării mai eficace a diferitelor dezbateri și fluxuri de informații legate de acest subiect, atât în cadrul sistemului, cât și în cadrul forumurilor externe, precum și pentru pregătirea și conducerea dezbaterii privind viitorul sistemului, un grup de gestionare a politicii a fost înființat în cadrul primului plan de lucru pentru eticheta ecologică. Acest grup a adus o contribuție importantă la viitoarea politică și strategie a sistemului prin abordarea unor chestiuni precum integrarea sistemului în cadrul altor politici de mediu, sinergiile cu alte instrumente de informare, precum și a unei game largi de chestiuni legate de politica pe termen lung. Grupul a identificat în mod clar principalele provocări cărora trebuie să le facă față sistemul în momentul actual și a contribuit la dezbatere prin dezvoltarea unor idei diverse privind evaluarea și revizuirea sistemului. Aceste idei ar trebui luate în considerare în cadrul dezbaterilor privind revizuirea sistemului, în cadrul cărora trebuie să se acorde prioritate reuniunilor care implică părțile interesate.

Obiectiv

Luând în considerare viitoarea revizuire a regulamentului, CEEUE, statele membre și Comisia ar trebui să considere dezvoltarea și adaptarea politicii și strategiei pe termen lung a sistemului de acordare a etichetei ecologice ca fiind una dintre prioritățile lor. Aceștia ar trebui, de asemenea, să contribuie la integrarea etichetei ecologice în cadrul diferitelor politici legate de consumul durabil (precum PIP, politica în materie de produse consumatoare de energie, ecologizarea achizițiilor publice, generalizarea etichetării, reducerea impozitelor pentru produsele ecologice, PATM etc.).

Acțiuni

CEEUE, statele membre și Comisia ar trebui să considere prioritară participarea la evaluarea și revizuirea sistemului de acordare a etichetei ecologice în scopul dezvoltării și adaptării politicii și strategiei sale pe termen lung. Această participare ar trebui să se concretizeze sub forma unor reuniuni specializate, a unor anchete și a unei mobilizări a competențelor ca urmare a publicării rezultatelor studiului de evaluare.

2.   Obiectivele privind îmbunătățirea mediului și pătrunderea pe piață

Obiectivele privind îmbunătățirea mediului și pătrunderea pe piață vor fi definite ținând seama de revizuirea sistemului. Acestea urmăresc în special:

(a)

să mărească numărul de piețe potențial deschise produselor care au o etichetă ecologică prin extinderea progresivă a gamei categoriilor de produse cu asemenea etichete și prin a le face mai atractive pentru producători;

(b)

să crească în mod semnificativ, în cadrul fiecăreia dintre aceste piețe/categorii de produse, vizibilitatea etichetei ecologice (cu alte cuvinte, numărul de produse cu etichetă ecologică disponibile pe piață);

(c)

să ia în considerare ansamblul beneficiilor aduse mediului de către sistem și contribuția acestuia la dezvoltarea consumului durabil;

(d)

să folosească într-o măsură mai mare potențialele sinergii existente între eticheta ecologică comunitară și EMAS.

(a)   Dezvoltarea categoriilor de produse

La ora actuală, au fost adoptate criterii pentru 23 de categorii de produse: hârtie de filtru, mașini de spălat vase, amelioratori pentru sol, saltele de pat, lacuri și vopsele de interior, încălțăminte, produse textile, calculatoare personale, detergenți pentru rufe, detergenți pentru mașini de spălat vase, hârtie copiativă, becuri, calculatoare portabile, frigidere, mașini de spălat rufe, detergenți universali și detergenți pentru grupuri sanitare, detergenți de vase pentru spălare manuală, televizoare, îmbrăcăminți de pardoseală dure, aspiratoare, servicii de cazare turistică, servicii de campare și lubrifianți.

Diverse condiții trebuie îndeplinite pentru ca o categorie de produse să fie considerată prioritară pentru eticheta ecologică comunitară. Articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, în special, definește anumite cerințe esențiale pentru a se stabili dacă o categorie de produse este adecvată pentru etichetarea ecologică. Produsul trebuie să reprezinte un volum semnificativ pe piața internă și să fie vândut în vederea consumului sau utilizării finale. De asemenea, trebuie să aibă un impact semnificativ asupra mediului, care să poată fi influențat în mod pozitiv de alegerea consumatorilor, iar producătorii și comercianții trebuie să fie dispuși să aplice eticheta ecologică pe produsele lor.

Un studiu (6) bazat pe întrebările dintr-o listă ce figurează în primul plan de lucru a fost realizat în vederea stabilirii priorităților pentru grupurile de produse a căror lista este prezentată în apendicele 1. Ținând seama de revizuirea sistemului, CEEUE și statele membre ar trebui să continue dezvoltarea metodologiei de stabilire a priorităților pentru categoriile de produse pe baza rezultatelor studiului și în conformitate cu recomandările studiului pentru dezvoltarea și ameliorarea sistemului. Aceștia ar trebui, de asemenea, sa extindă evaluarea efectelor pozitive asupra mediului și a perspectivelor comerciale ale categoriilor de produse candidate. Cerințele speciale necesare pentru evaluarea gradului de prioritate a serviciilor trebuie, de asemenea, analizate în detaliu.

Metodologia îmbunătățită ar trebui să ofere o modalitate obiectivă de clasificare, în ordinea priorităților, a categoriilor de produse pentru bunuri și servicii. Aceasta trebuie, de asemenea, să ia în considerare eventuala relație clară pe care un bun sau un serviciu dat o poate avea cu categoriile de produse existente.

Ar trebui instituit un grup de gestionare ad-hoc pentru a determina, în mod obiectiv și transparent, care sunt categoriile de produse cu prioritatea cea mai mare.

Cu toate acestea, munca depusă pentru dezvoltarea categoriilor de produse nu ar trebui să împiedice posibilitatea de a aduce modificări modului în care acestea sunt tratate în cadrul revizuirii sistemului de acordare a etichetei ecologice.

Obiective

Ținând seama de revizuirea sistemului, stabilirea unui ansamblu de categorii de produse care să formeze o gamă de produse suficient de completă și de ușor de gestionat pentru a atrage comercianții, producătorii (inclusiv IMM-urile) și consumatorii.

Garantarea utilizării optime a resurselor alocate pentru dezvoltarea categoriilor de produse prin canalizarea atenției asupra acelor categorii de produse care sunt cele mai adecvate pentru eticheta ecologică comunitară.

În decurs de cinci ani, numărul categoriilor de produse stabilite ar trebui să crească pentru a fi între 30 și 35.

Acțiuni

Lista categoriilor de produse prioritare ar trebui actualizată în mod regulat, în urma consultării CEEUE. Cu ocazia revizuirii fiecărei categorii de produse, CEEUE va revizui nivelul de prioritate al acesteia.

Luând în considerare studiul privind stabilirea priorităților, realizat în cadrul planului de lucru precedent, organismele competente și CEEUE ar trebui să continue să îmbunătățească metodologia de stabilire a priorităților, în special prin încercarea de a dezvolta o pondere adecvată a „aspectelor privind stabilirea priorităților” din studiu. În funcție de rezultatele și orientările rezultate din evaluarea continuă a sistemului, această abordare ar trebui să ia în considerare, printre alți factori, succesul sau eșecul categoriilor de produse stabilite, beneficiile pe care le-ar putea aduce mediului categoriile de produse candidate și cerințele speciale necesare pentru evaluarea gradului de prioritate al serviciilor.

Pe lângă revizuirile necesare, Comisia, CEEUE și statele membre ar trebui să urmărească stabilirea a două noi categorii de produse în fiecare an. Durata de valabilitate a criteriilor de stabilire a categoriilor de produse ar trebui stabilită, în general, la patru sau cinci ani (cu toate că această perioadă poate fi adaptată de la caz la caz).

Un grup de gestionare ad-hoc ar trebui înființat în cadrul CEEUE, care ar trebui să se reunească o dată pe an pentru a face recomandări cu privire la categoriile de produse cu gradul de prioritate cel mai ridicat și a propune un calendar pentru revizuirea categoriilor de produse. De asemenea, grupul are sarcina de a stabili o metodologie pentru definirea gradului de urgență a revizuirii criteriilor, pa baza progresului tehnic în domeniile relevante.

Cu toate acestea, dezvoltarea de noi categorii de produse nu trebuie să împiedice necesitatea de a consacra timp și resurse procesului de revizuire a sistemului de acordare a etichetei ecologice.

(b)   Pătrunderea pe piață, vizibilitatea și conștientizarea consumatorilor

Există patru parametri pentru măsurarea vizibilității etichetei ecologice:

societăți: numărul de societăți cărora li s-a acordat eticheta ecologică

produse: numărul de produse pentru care aceste societăți dețin eticheta ecologică

articole: numărul de articole al acestor produse comercializate cu eticheta ecologică

valori: valoarea vânzărilor franco fabrică a acestor articole

La ora actuală (mai 2005), există peste 250 de societăți care folosesc eticheta ecologică comunitară (în comparație cu 87 în august 2001) pentru câteva sute dintre produsele lor. Textilele, lacurile și vopselele de interior, precum și serviciile de cazare turistică se află printre categoriile de produse cu cel mai mare succes în ceea ce privește numărul de solicitanți. Distribuția deținătorilor de etichete ecologice comunitare și a produselor acestora în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European este încă destul de inegală, însă, în comparație cu situația din trecut, există o acoperire mult mai bună și mai echilibrată a gamei de produse.

Numărul articolelor cu etichetă ecologică comunitară vândute în 2004 este estimat la aproximativ 400 de milioane (în comparație cu 54 de milioane în 2001), cu o valoare a vânzărilor franco fabrică estimată la 700 de milioane euro, în comparație cu 114 milioane euro în 2001.

În termenii pătrunderii efective pe piață, produsele cu etichetă ecologică comunitară sunt, cu toate acestea, relativ nesemnificative, deoarece, la ora actuală, reprezintă mai puțin de 1 % din piața totală pentru diferitele categorii de produse.

Principalul obiectiv al sistemului este de a deveni mult mai atractiv pentru agenții economici și de a crește în mod considerabil numărul produselor etichetate, astfel încât eticheta ecologică să devină vizibilă pe piață și impactul său asupra mediului să crească. În același timp, sistemul ar trebui să urmărească o consolidare continuă a acestei vizibilități, astfel încât să se îndrepte spre potențialul teoretic de pătrundere pe piață a etichetei ecologice care este stabilit, în general, între 5 % și 25 % din piața totală (în funcție de categoria de produse în cauză și de selectivitatea criteriilor aplicate pentru acordarea etichetei ecologice).

În această privință, organismele competente pentru acordarea etichetei ecologice ar trebui să continue identificarea categoriilor de produse țintă în fiecare stat membru. Succesul „Săptămânii europene a florii” din octombrie 2004 a demonstrat că o strategie integrată de promovare ar putea îmbunătăți semnificativ adaptarea etichetei la nevoile consumatorilor și atractivitatea acesteia pe piață.

Experiența dobândită arată că cererea trebuie luată în considerare într-o manieră mai proactivă, iar recenta experiență a Săptămânii europene a florii din 2004 arată că o strategie care combină oferta și cererea ar putea face diferența.

Este foarte importantă promovarea recunoașterii etichetei ecologice comunitare în toate statele membre, motivarea societăților pentru a solicita acordarea acesteia și sublinierea avantajelor practice pe care aceste întreprinderi le pot avea datorită acesteia.

Pe parcursul punerii în aplicare a primului plan de lucru, eforturile grupului de gestionare a promovării au evidențiat necesitatea stabilirii unei metodologii comune de sondaj al consumatorilor. Trebuie realizate sondaje pentru monitorizarea gradului de recunoaștere a etichetei și pentru urmărirea evoluției procesului de conștientizare a consumatorilor. Va fi foarte importantă promovarea recunoașterii etichetei ecologice comunitare în toate statele membre și, în același timp, împărtășirea experienței dobândite în cursul punerii în aplicare a etichetei între statele membre vechi și cele noi.

O serie de broșuri care explică obiectivele și semnificația etichetei ecologice pentru categorii de produse specifice au fost elaborate de Comisie pentru a însoți produsele cu etichetă ecologică oferite consumatorilor spre vânzare. De asemenea, au fost redactate mai multe broșuri care au ca scop informarea producătorilor și comercianților cu privire la criteriile de acordare a etichetei pentru principalele categorii de produse (o categorie generală, produse textile, încălțăminte, detergenți pentru rufe, lacuri și vopsele). Această documentație ar trebui îmbunătățită în continuare și distribuită în mod sistematic de către membrii CEEUE.

Pentru a optimiza utilizarea resurselor de promovare, statele membre ar trebui să coopereze cu producătorii în vederea organizării de campanii de promovare comune în țările acestora.

Obiective

Creșterea anuală cu cel puțin 50 % a valorii și/sau numărului articolelor cu etichetă ecologică.

Atingerea, înainte de finalul planului de lucru, a unui nivel minim de vizibilitate a etichetei în toate statele membre și punerea în aplicarea a unei metodologii care să permită evaluarea acesteia din punct de vedere economic.

Cunoașterea de către toți producătorii și comercianții relevanți a etichetei ecologice comunitare și, pe termen lung, recunoașterea de către mai mult de jumătate dintre consumatorii europeni a emblemei etichetei ecologice comunitare ca fiind o etichetă a excelenței în domeniul mediului.

Acțiuni

Înainte de sfârșitul primului an de punere în aplicare a prezentului plan de lucru, grupul de gestionare a promovării, cu participarea statelor membre, ar trebui să facă recomandări cu privire la modul de evaluare a „pătrunderii pe piață, vizibilității și conștientizării consumatorilor” și nivelului de conștientizare care trebuie atins, luând în considerare experiența dobândită în urma campaniei „Săptămâna florii” din 2004.

CEEUE ar trebui să îmbunătățească mecanismele actuale de raportare pentru a stabili statistici anuale care permit să se urmărească pătrunderea pe piață pentru diferite categorii de produse.

CEEUE, statele membre și Comisia ar trebui să promoveze eticheta ecologică comunitară în vederea atingerii obiectivelor convenite. Acțiunile acestora trebuie să țintească în special comercianții și responsabilii pentru achizițiile publice (a se vedea în continuare). Acțiunile de promovare comune ar trebui să facă obiectul unui raport (și al unui schimb de informații) cel puțin o dată pe an în timpul reuniunilor CEEUE. În paralel, un răspuns al părților interesate cu privire la aceste informații ar trebui solicitat și luat în considerare în mod sistematic.

În acest scop, fiecare stat membru ar trebui să dezvolte o strategie de promovare care să includă activitățile relevante în ordinea priorităților.

După caz, trebuie create alianțe cu toate părțile interesate (inclusiv ONG-uri, producători, asociații ale consumatorilor și comercianți) în scopul familiarizării acestora cu sistemul și a promovării Florii prin intermediul rețelelor lor de contacte.

CEEUE, statele membre și Comisia ar trebui să promoveze împărtășirea experiențelor legate de punerea în aplicare a etichetei ecologice între statele membre vechi și cele noi, de exemplu prin organizarea de sesiuni didactice.

A se vedea, de asemenea, acțiunile de promovare comune (punctele 4b și 5).

(c)   Beneficii pentru mediu

În conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din regulamentul privind acordarea etichetei ecologice [Regulamentul (CE) nr. 1980/2000] și pe baza dovezilor științifice, obiectivul global al etichetei ecologice este acela de a promova produsele care au potențialul de a reduce impacturile negative asupra mediului, în comparație cu alte produse din aceeași categorie de produse, contribuind astfel la utilizarea eficientă a resurselor și la un nivel ridicat al protecției mediului. Astfel, eticheta ecologică contribuie la îmbunătățirea durabilității consumului și la realizarea obiectivelor politicii definite în cadrul strategiei comunitare pentru dezvoltare durabilă (de exemplu, în domeniul schimbărilor climatice, al utilizării eficiente a resurselor și al ecotoxicității), Al celui de-al Șaselea Program de acțiune pentru mediu și al Comunicării privind politica integrată a produselor.

Studii și rapoarte anterioare au arătat că beneficiile specifice aduse mediului de eticheta ecologică sunt dificil de calculat din cauza dificultății de a le izola de beneficiile realizate cu ajutorul altor măsuri de protecție a mediului și de a le măsura. În timp ce beneficiile directe se referă, în principal, la efectele pozitive asupra mediului care ar putea rezulta în urma creșterii cotei pe piață a produselor cu etichetă ecologică, beneficiile indirecte iau în considerare alte efecte pozitive pe care eticheta ecologică le-a avut în trecut și le-ar putea avea în viitor. În conformitate cu studiul recent asupra beneficiilor directe și indirecte ale etichetei ecologice comunitare, beneficiile indirecte rezultate în urma unei creșteri cu 20 % a cotei de piață a etichetei ecologice comunitare ar putea duce la o îmbunătățire semnificativă a protecției mediului, iar, în comparație cu un ansamblu de alte politici și programe de acțiune, eticheta ar putea acționa ca unul dintre instrumentele cele mai eficiente în raport cu costul pentru reducerea emisiilor de CO2.

Achizițiile publice reprezintă aproximativ 16 % (7) din PIB-ul Uniunii Europene, iar achizitorii din societăți și celelalte organizații guvernamentale și neguvernamentale ar trebui încurajați în mod mai sistematic să utilizeze criteriile etichetei ecologice sau criterii echivalente în cadrul cererilor lor de ofertă. Manualul privind achizițiile publice ecologice, publicat recent, aduce contribuții semnificative în această direcție.

Cu toate acestea, conștientizarea achizitorilor nu este încă destul de ridicată pentru a produce efecte importante asupra pieței. Astfel, un obiectiv distinct ar trebui să urmărească în special creșterea cererii achizitorilor publici pentru produse ecologice în următorii trei ani. Măsurile care vizează creșterea acestei cereri ar trebui studiate.

Obiective

Dezvoltarea consumului durabil și consolidarea obiectivelor politicii definite în cadrul strategiei comunitare pentru dezvoltare durabilă, al celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu și al comunicării privind PIP.

Informarea cât mai rapidă a achizitorilor publici privind posibilitatea utilizării criteriilor etichetei ecologice sau a unor criterii echivalente în cadrul cererilor lor de ofertă.

Acțiuni

CEEUE ar trebui să continue eforturile de evaluare a beneficiilor directe și indirecte pe care le are eticheta ecologică asupra mediului. Beneficiile potențiale trebuie, de asemenea, evaluate în mod sistematic pentru toate criteriile noi sau revizuite de stabilire a categoriilor de produse.

CEEUE, statele membre și Comisia ar trebui să informeze achizitorii publici și privați despre posibilitatea utilizării criteriilor etichetei ecologice sau a unor criterii echivalente în cadrul cererilor lor de ofertă.

(d)   Sinergii între eticheta ecologică comunitară și EMAS

Ținând seama de revizuirea celor două sisteme, este necesară o analiză a relațiilor de complemetaritate și susținere reciprocă existente între eticheta ecologică comunitară și EMAS și actualizarea acestora pentru a forma un veritabil parteneriat. Pentru a garanta succesul celor două sisteme este esențial să se asigure o cooperare strânsă și o bună înțelegere a modului în care acestea vor putea funcționa împreună. Astfel cum s-a definit în planul de lucru precedent, o societate certificată EMAS sau ISO 14001 este în mod evident o societate a cărei gestionare ia sistematic în considerare problemele legate de mediu și care își îmbunătățește continuu performanțele de mediu, peste cerințele minime prevăzute de lege. Un produs cu etichetă ecologică comunitară este în mod clar unul dintre cele mai bune din punct de vedere al mediului. O întreprindere certificată EMAS beneficiază de pe urma utilizării criteriilor etichetei ecologice comunitare în cadrul politicii sale de mediu, având astfel un obiectiv clar și pozitiv pentru produsele sale. Punerea în aplicare a criteriilor etichetei ecologice poate permite definirea unor obiective clare ale performanțelor ecologice. O societate care deține sau dorește acordarea etichetei ecologice pentru produsele sale beneficiază de pe urma utilizării EMAS la administrarea și menținerea respectării tuturor criteriilor impuse, profitând, în același timp, de oportunități de comercializare extinse. Sistemul de acordare a etichetei ecologice comunitare prevede diferite posibilități de reducere a taxelor, ca de exemplu pentru societățile certificate EMAS sau ISO 14001, IMM-uri și societăți pilot.

3.   Cooperarea, coordonarea și legăturile dintre sistemul UE și alte sisteme ale etichetei ecologice de tip I din statele membre

Astfel cum s-a prevăzut în planul de lucru precedent, coordonarea și cooperarea dintre eticheta ecologică comunitară și alte etichete ecologice din statele membre trebuie să devină treptat mai sistematică și mai cuprinzătoare. Aceasta ar putea crește eficiența economică a sistemului și ar putea ajuta la reducerea potențialelor riscuri de denaturare a comerțului. În acest scop a fost creat grupul permanent de gestionare a coordonării și cooperării, care se reunește de aproximativ patru ori pe an.

Ținând seama de experiența dobândită în cursul ultimilor trei ani de către grupul de gestionare a coordonării și cooperării, obiectivele legate de coordonare și cooperare rămân valabile. Grupul nu și-a atins încă întregul potențial teoretic.

Principalele rezultate pozitive se concentrează în două domenii: s-au adunat numeroase informații cu privire la modul de funcționare a organismelor competente și, prin urmare, s-au luat măsuri pentru armonizarea procedurilor acestora. Acesta reprezintă un progres important, în măsura în care credibilitatea sistemului necesită aplicarea de proceduri omogene de către toate organismele competente.

Cu toate acestea, este evident că mai există multe de făcut în ceea ce privește coordonarea și cooperarea dintre eticheta ecologică comunitară și alte sisteme de etichete ecologice din statele membre, deoarece un nivel înalt de cooperare presupune existența unui nivel ridicat al angajării tuturor părților.

În vederea îmbunătățirii acestei situații, mai multe acțiuni au fost întreprinse în cadrul precedentului plan de lucru, precum contactarea în mod activ a sistemelor de etichete ecologice naționale pentru a le încuraja să își continue cooperarea cu sistemul etichetei ecologice comunitare. Inițiativele grupului de gestionare a coordonării și cooperării includ organizarea unei întâlniri între eticheta ecologică comunitară și președinții sau reprezentanții sistemelor de etichete ecologice naționale, precum și studierea asemănărilor privind implicarea părților în cauză și procedura de verificare între eticheta ecologică comunitară și alte etichete naționale. Alte acțiuni constau în studierea armonizării criteriilor pentru categoriile de produse, cu rezultate încurajatoare în unele state membre, precum Austria. Se depun în continuare eforturi în acest domeniu.

Astfel cum s-a precizat în precedentul plan de lucru, o coordonare mai bună a dezvoltării categoriilor de produse va permite realizarea unor importante economii de resurse.

Nu în ultimul rând, extinderea cu 10 noi state membre a adus un anumit număr de etichete ecologice naționale noi, ceea ce deschide noi perspective de cooperare, dar creează și noi provocări.

Obiectiv

Exploatarea sinergiilor dintre eticheta ecologică comunitară și alte etichete ecologice din statele membre prin intensificarea treptată și sistematică a cooperării, coordonării și legăturilor dintre acestea, în special în scopul revizuirii sistemului etichetei ecologice.

Acțiuni

Grupul de gestionare a coordonării și cooperării ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare o strategie cu privire la modalitățile de încurajare a etichetelor ecologice naționale de tip I pentru a continua cooperarea și legăturile cu eticheta ecologică comunitară.

(a)   Coordonarea dezvoltării categoriilor de produse

Responsabilii pentru eticheta ecologică comunitară și pentru celelalte etichete ar trebui să facă schimb în mod sistematic de informații cu privire la categoriile lor de produse și la programele lor pentru dezvoltarea categoriilor de produse și, după caz, ar trebui să-și coordoneze eforturile și să-și pună în comun resursele, expertiza și rezultatele. Aceasta va permite realizarea de economii reciproce, clarificarea rolurilor respective ale diferitelor sisteme și facilitarea armonizării (în cazurile în care etichete similare au obiective similare). Toate organismele implicate ar trebui să depună eforturi pentru a-și dezvolta modul de gândire cu privire la cea mai bună formă de cooperare pe termen lung între eticheta ecologică comunitară și alte etichete, luând în considerare viitoarea revizuire a regulamentului privind acordarea etichetei ecologice comunitare.

În cadrul precedentului plan de lucru au existat realizări în acest sens (ca de exemplu „Nordic Swan” și „Stichting Milieukeur”), însă cooperarea nu a fost sistematică și sunt necesare noi eforturi pentru atingerea unui prag al armonizării. Eforturile de coordonare între eticheta ecologică europeană și sistemele naționale se vor concentra de acum pe definirea priorităților pentru dezvoltarea categoriilor de produse, pe convergență, pe creșterea nivelului de conștientizare cu privire la nevoile și condițiile specifice la nivel național – toate acestea contribuind la procesul de revizuire a regulamentului privind eticheta ecologică.

Pentru a face procesul de coordonare mai clar și mai sistematic, poziția statelor membre referitoare la strategia privind sistemele naționale relevante ar trebui să fie redată în mod explicit la începutul procesului de dezvoltare sau de revizuire a categoriilor de produse. Astfel, în cazul în care există deja criterii de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru o categorie de produse și statul membru hotărăște în mod independent să elaboreze noi criterii pentru eticheta sa națională, raționamentul care stă la baza eforturilor de elaborare a criteriilor și a condițiilor naționale particulare care le justifică ar trebui dezbătut de CEEUE.

Obiectiv

Consolidarea progresivă a coordonării dezvoltării categoriilor de produse din cadrul diferitor sisteme de etichetare din UE, în special ținând seama de revizuirea sistemului etichetei ecologice.

Acțiuni

CEEUE ar trebui să încurajeze cooperarea cu etichetele naționale în statele membre în scopul revizuirii și catalogării tuturor categoriilor de produse care fac obiectul etichetelor ecologice în UE și să continue eforturile privind elaborarea și actualizarea unui catalog central al acestor categorii de produse și al criteriilor care le reglementează. Aceste eforturi ar trebui folosite pentru a reflecta asupra modului în care revizuirea regulamentului privind eticheta ecologică comunitară poate să contribuie la o mai bună coordonare cu etichetele naționale și internaționale.

CEEUE și celelalte etichete din statele membre ar trebui să-și coordoneze în mod progresiv programele de lucru și să facă schimb de informații în mod sistematic.

CEEUE trebuie să ia în considerare acțiunile relevante întreprinse în cadrul „Global Eco-labelling Network” (rețea mondială de etichetare ecologică – GEN), de asemenea, ținând seama de revizuirea sistemului de acordare a etichetei ecologice.

(b)   Acțiuni comune destinate promovării sistemului de acordare a etichetei ecologice comunitare și a altor sisteme de etichete ecologice din statele membre, precum și a produselor acestora cu etichete ecologice, în scopul creșterii nivelului de conștientizare a consumatorilor și a unei mai bune înțelegeri a rolurilor comune și complementare ale sistemelor

Astfel cum se precizează în precedentul plan de lucru, ar trebui oferite informații diferitelor părți interesate, explicând valoarea pentru mediu a diferitelor etichete ecologice existente în Europa și prezentând diferitele sisteme ca fiind mai degrabă complementare decât concurente.

Sunt necesare numeroase discuții comune între responsabilii pentru eticheta ecologică comunitară și cei ai etichetelor naționale pentru a se ajunge la un consens și la o prezentare comună ale sistemelor și a rolurilor și obiectivelor lor comune și complementare.

Campanii de promovare comune pentru categoriile de produse comune, un web-site sau o bază de date comune, mecanisme de recunoaștere reciprocă și taxe special adaptate pentru producătorii care solicită acordarea etichetelor în cadrul ambelor sisteme sunt câteva dintre posibilitățile care ar trebui studiate în continuare.

Obiectiv

Studierea exemplelor de cazuri în care eticheta ecologică comunitară și alte etichete ecologice din statele membre se completează în mod eficace și analizarea posibilității de organizare a unor acțiuni comune.

Acțiuni

Grupul de gestionare a coordonării și cooperării, Comisia, statele membre și celelalte sisteme de etichetare existente în statele membre ar trebui să elaboreze împreună o listă de roluri și obiective comune ale etichetelor naționale și ale etichetei ecologice comunitare.

CEEUE și celelalte sisteme de etichetare din statele membre ar trebui să analizeze posibilitățile de creare pe Internet a unui „magazin verde” comun pentru produsele cu etichete ecologice (și/sau alte acțiuni conexe). În cazul în care condițiile sunt favorabile, ar trebui propuse un buget și un calendar pentru realizarea acestuia.

Comisia, în consultare cu CEEUE, a adaptat structura taxelor legate de eticheta ecologică comunitară pentru a oferi reduceri adecvate solicitanților care doresc să obțină atât eticheta ecologică comunitară, cât și una sau mai multe dintre celelalte etichete din statele membre  (8) . Celelalte sisteme de etichetare din statele membre ar trebui încurajate să procedeze în același mod.

4.   Acțiuni de promovare comune

Un sistem de aplicare voluntară nu poate fi eficace și nu poate avea un impact semnificativ asupra pieței decât în cazul în care oferă un stimulent economic potențialilor solicitanți și în cazul în care este susținut printr-un număr semnificativ de activități de comercializare și promovare. În temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 revizuit, statele membre și Comisia, în cooperare cu membrii CEEUE, promovează utilizarea etichetei ecologice comunitare prin acțiuni de creștere a nivelului de conștientizare și prin campanii de informare destinate consumatorilor, producătorilor, agenților economici, comercianților și publicului larg. Implicarea diferitelor părți interesate, în special a celor care pot acționa ca multiplicatori (precum sectorul comerțului cu amănuntul și ONG-urile pentru protecția consumatorilor și a mediului), are o importanță crucială.

CEEUE ar trebui să continue să organizeze întâlniri regulate ale grupului de gestionare a promovării, de cel puțin două ori pe an, consacrate în primul rând comercializării, promovării și dezvoltării strategice.

Utilizarea comună a resurselor existente ar putea permite pregătirea unor campanii mai ambițioase adresate consumatorilor, precum „Săptămâna florii” în octombrie 2004.

Obiectiv

CEEUE, Comisia și statele membre ar trebui, într-o măsură adecvată, să își coordoneze eforturile de promovare, precum și să elaboreze și să pună în aplicare acțiuni comune.

Acțiuni

Grupul de gestionare a promovării ar trebui să se reunească cel puțin de două ori pe an pentru a discuta chestiuni legate de comercializare și promovare prin prisma dezvoltării strategice a sistemului.

Astfel cum s-a precizat în precedentul plan de lucru, CEEUE, Comisia și statele membre ar trebui să identifice împreună diferitele grupuri țintă, precum și să definească și să pună în aplicare o strategie pentru fiecare dintre acestea.

(a)   Activități de promovare comune în vederea creșterii nivelului de conștientizare a părților interesate

Principalul obiectiv urmărit este informarea permanentă a producătorilor, consumatorilor și multiplicatorilor (comercianți cu amănuntul și ONG-uri), cu alte cuvinte toate părțile interesate, cu privire la eticheta ecologică comunitară și progresele acesteia. Materialele tipărite (broșuri și buletine de informare, articole) și web-site-ul sunt câteva dintre mijloacele adecvate. În paralel, un răspuns al părților interesate cu privire la aceste informații ar trebui solicitat și luat în considerare în mod sistematic.

O gamă completă de broșuri a fost elaborată de către Comisie și diferite organisme competente, acestea fiind sistematic puse la dispoziția părților interesate și îmbunătățite și actualizate în mod regulat. În cursul ultimilor trei ani s-au depus eforturi în vederea unei utilizări mai bune a resurselor limitate disponibile pentru elaborarea broșurilor, buletinelor de informare și a altor materiale de informare și a unei difuzări mai sistematice către principalele grupuri țintă.

În mod similar, website-ul etichetei ecologice comunitare (http://europa.eu.int/ecolabel) a reprezentat o sursă eficace pentru accesarea tuturor informațiilor relevante și a fost actualizat în mod regulat. Numărul de accesări al acestuia este în continuă creștere și se situează în prezent la 75 000 pe lună. Pentru a consolida credibilitatea și transparența sa, a fost încurajată contribuția regulată a tuturor părților interesate, inclusiv industria, consumatorii și ONG-urile pentru protecția consumatorilor și a mediului. Este important să se păstreze această direcție de lucru și să se dezvolte în continuare web-site-ul pentru a ajunge la potențialul său maxim.

Pe lângă oferirea instrumentelor de informare adecvate, este important, de asemenea, să se ia în considerare posibilitatea organizării unor evenimente, precum expozițiile și târgurile, la care eticheta ecologică comunitară să fie prezentată unui public mai larg. Până la momentul actual, nu a fost întreprinsă nici o analiză sistematică pentru a determina ce tip de expoziții sau de târguri ar fi cel mai potrivit pentru promovarea sistemului, deși au fost efectuate unele analize ad-hoc, în principal în cursul acțiunilor de promovare specifice. Un alt aspect important care a fost studiat este reprezentat de posibilitatea utilizării produselor cu etichetă ecologică în cadrul manifestărilor pe scară largă, precum campionatele mondiale, jocurile olimpice, festivalurile etc. Rezultate pozitive au fost obținute, de exemplu, în timpul Jocurilor Olimpice de la Atena, din 2004 și al Jocurilor Olimpice de iarnă de la Torino, din 2006.

Obiectivele și măsurile de punere în aplicare prevăzute de precedentul plan de lucru rămân valabile pentru planul de lucru revizuit.

Obiectiv

Informarea permanentă a tuturor părților interesate cu privire la eticheta ecologică comunitară și evoluția acesteia. În paralel, un răspuns al părților interesate cu privire la aceste informații ar trebui solicitat și luat în considerare în mod sistematic.

Acțiuni

CEEUE și statele membre ar trebui să colaboreze strâns cu Comisia pentru:

actualizarea și îmbunătățirea web-site-ului etichetei ecologice ;

continuarea elaborării și difuzării broșurilor și a altor materiale tipărite destinate creșterii nivelului de conștientizare ;

oferirea de informații părților interesate, care să clarifice procedurile, durata și costurile aferente unei cereri de etichetă ecologică

și

întocmirea unei liste de manifestări în cadrul cărora ar trebui promovată eticheta ecologică.

CEEUE ar trebui să analizeze posibilitatea de a pune la dispoziția solicitanților și alte instrumente de informare (baze de date, orientări etc.).

Organismele competente lucrează împreună cu biroul de informare pentru a strânge de la fiecare titular al licenței informații cu privire la locul de vânzare al produselor acestora.

(b)   Acțiuni de promovare comune în vederea creșterii nivelului de conștientizare a cumpărătorilor din sectorul public și din sectorul privat

Cumpărătorii sunt informați atât despre cadrul legal (modul în care un cumpărător poate să integreze criteriile etichetei ecologice în cadrul cererilor sale de ofertă), cât și despre cerințele de mediu bazate pe performanțe, astfel cum sunt descrise de documentele referitoare la criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru diferite categorii de produse. Web-site-ul etichetei ecologice joacă un rol important în această privință. Ar trebui elaborate materiale adecvate, care să faciliteze utilizarea criteriilor etichetei ecologice în domeniul achizițiilor publice, de exemplu liste de verificare simplificate pentru toate categoriile de produse. Ar trebui organizate întâlniri comune între CEEUE și responsabilii cu achizițiile publice și ar trebui avute în vedere campanii naționale și/sau regionale.

Obiectiv

Pe termen scurt, responsabilii cu achizițiile publice ar trebui informați cu privire la posibilitatea utilizării criteriilor etichetei ecologice sau a unor criterii echivalente în cadrul cererilor lor de ofertă.

Acțiuni

În cooperare cu responsabilii pentru ecologizarea achizițiilor publice în cadrul administrațiilor publice, CEEUE, Comisia și statele membre ar trebui să stabilească o strategie comună și o serie de acțiuni comune pentru a promova utilizarea criteriilor etichetei ecologice sau a unor criterii echivalente în cadrul achizițiilor publice sau private.

CEEUE, Comisia și statele membre ar trebui să asigure o difuzare cât mai largă a manualului în rândul cumpărătorilor publici și să elaboreze materiale utile. Aceștia ar trebui, de asemenea, să organizeze sesiuni de formare și informare și să întreprindă alte acțiuni relevante, în cooperare cu EMAS. Informațiile relevante ar trebui să apară pe web-site-ul etichetei ecologice.

(c)   Acțiuni comune de promovare și sprijinire a IMM-urilor și a distribuitorilor

În cursul ultimilor trei ani, participarea IMM-urilor la reuniunile generale, dar și la grupurile de lucru care elaborează criteriile pentru diferitele categorii de produse, a reprezentat una dintre prioritățile cheie ale etichetei ecologice comunitare. IMM-urile nu dispun întotdeauna de mijloacele sau de informațiile adecvate pentru a evalua oportunitățile oferite de eticheta ecologică și pentru a pregăti o solicitare care să obțină un rezultat pozitiv. Acestea ar trebui ajutate prin intermediul rețelelor care includ alți solicitanți, grupuri de interese, organisme competente și alte organizații relevante, de exemplu federațiile profesionale sau autoritățile regionale.

Comercianții cu amănuntul, acționând ca filtre între producători și consumatori, joacă și ei un rol important. Aceștia pot, de exemplu, să utilizeze eticheta ecologică pentru a îmbunătăți imaginea produselor aparținând propriei mărci și să încerce să ofere și alte produse cu etichetă ecologică clienților lor. Prin urmare, dezvoltarea unor parteneriate strategice cu comercianții cu amănuntul ar trebui să constituie o prioritate.

Acțiuni

CEEUE ar trebui să dezvolte o strategie și sa întreprindă acțiuni în vederea înființării de rețele de sprijinire a etichetei ecologice pentru IMM-uri.

Organele competente ale CEEUE ar trebui să dezvolte parteneriate strategice cu comercianții cu amănuntul.

5.   Planul de finanțare a sistemului

Datorită implicării unui număr mare de organizații, inclusiv a administrațiilor publice (bugetul Comisiei, de exemplu, este anual), a fost dificil să se stabilească bugete exacte în cursul ultimilor trei ani.

Cerințele sistemului etichetei ecologice comunitare au două componente principale: resursele pentru dezvoltarea categoriilor de produse și cele necesare pentru comercializare și promovare.

Resursele consacrate sistemului în 2003 (Comisia și statele membre) au fost estimate la aproximativ 3,2 milioane de euro (fără a include salariile). Resursele financiare provenite din taxe au fost de aproximativ 370 000 EURO, ceea ce reprezintă în jur de 11,5 %. De aici rezultă o capacitate de autofinanțare a sistemului de puțin peste 10 %, ceea ce este departe de obiectivul pe termen lung cu privire la autofinanțare.

Resursele consacrate sistemului au fost suficiente pentru dezvoltarea și revizuirea categoriilor de produse în cursul ultimilor trei ani. Acestea au fost utilizate într-un mod foarte eficace. Numărul în creștere al categoriilor de produse și, în consecință, creșterea volumului de promovare va conduce în mod logic la o creștere a nevoilor de finanțare a sistemului. Prin urmare, bugetul sistemului trebuie analizat în legătură cu strategia globală de dezvoltare a criteriilor pentru categoriile de produse.

Obiectiv

Obiectivul pe termen lung ar trebui să fie autofinanțarea sistemului, iar pentru atingerea acestuia trebuie definite și monitorizate obiective realiste pe termen scurt.

Acțiuni

Înainte de expirarea prezentului plan de lucru, CEEUE va trebui să realizeze o analiză în vederea elaborării unei strategii coerente și realiste pentru a ajunge la autofinanțarea sistemului. Această strategie ar trebui să includă o metodologie pentru evaluarea comună a cheltuielilor și veniturilor din cadrul sistemului de acordare a etichetei ecologice comunitare de către fiecare stat membru și pentru stabilirea rapoartelor financiare conexe.


(1)  COM 2000/7: http://europa.eu.int/growthandjobs/key/index_en.htm.

(2)  COM(2001) 264 final: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0264en01.pdf.

(3)  COM(2003) 302 final: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0302en01.pdf.

(4)  JO L 134, 30.4.2004, p. 1 și p. 114.

(5)  Notă: Comisia asigură secretariatul pentru CEEUE și participă la toate activitățile sale.

(6)  „AEAT in Confidence, Prioritisation of New Ecolabel Product Groups”, raport destinat Comisiei Europene, DG Mediu, mai 2004.

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/product/pg_prioritisation_en.htm.

(7)  Raportul Comisiei privind efectele economice ale achizițiilor publice: „A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits from the application of EU directives and challenges for the future”, 3.2.2004.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/docs/public-proc-market-final-report_en.pdf.

(8)  Decizia 2000/728/CE a Comisiei din 10 noiembrie 2000 de stabilire a taxelor pentru cererile de acordare a etichetei ecologice comunitare și a taxelor anuale (JO L 293, 22.11.2000, p. 18). Decizia 2003/393/CE a Comisiei din 22 mai 2003 de modificare a Deciziei 2000/728/CE de stabilire a taxelor pentru cererile de acordare a etichetei ecologice comunitare și a taxelor anuale (JO L 135, 3.6.2003, p. 31).

Apendicele 1

Listă neexhaustivă a categoriilor de produse prioritare (1)

Noi categorii de produse posibile:

 

Servicii de transport de pasageri

 

Jucării și jocuri

 

Sisteme de încălzire (a locuințelor)

 

Servicii de comerț cu amănuntul

 

Saci și pungi pentru cumpărături

 

Articole de toaletă

 

Saci pentru gunoi

 

Adezivi

 

Sisteme de încălzire a apei

 

Componente pentru construcții, inclusiv izolarea

 

Anvelope

 

Aparate electrocasnice mici

 

Produse sanitare

 

Servicii de spălătorie auto

 

Produse de marochinărie, inclusiv mănuși

 

Servicii de curățătorie chimică

 

Servicii de construcții

 

Copiatoare

 

Fonduri de investiții cu responsabilitate socială

 

Servicii de reparații mecanice

 

Veselă

 

Servicii de livrare

 

Climatizare


(1)  Trebuie subliniat faptul că această listă nu este exhaustivă, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000. Comisia poate, în orice moment, să încredințeze CEEUE sarcina de a dezvolta și de a revizui periodic criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare, pentru o categorie de produse neprevăzută de apendicele 1. Lista poate, de asemenea, să fie actualizată (este actualizată) în timpul perioadei de valabilitate a prezentului plan de lucru revizuit [în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000], iar noi categorii de produse pot fi adăugate.


Top