EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0355

Decizia Comisiei din 16 mai 2006 de constituire a unui grup de experți privind mobilitatea clienților în materie de conturi bancare

OJ L 132, 19.5.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 601–604 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 65 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 65 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 56 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/355/oj

15/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

65


32006D0355


L 132/37

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 16 mai 2006

de constituire a unui grup de experți privind mobilitatea clienților în materie de conturi bancare

(2006/355/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 3 din Tratatul de instituire a Comunității Europene atribuie acesteia misiunea de a crea o piață internă caracterizată prin eliminarea între statele membre a obstacolelor care stau în calea liberei circulații a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor.

(2)

Comisia dorește să identifice obstacolele juridice, de reglementare, administrative și de orice altă natură din calea mobilității clienților în materie de conturi bancare și să fie consiliată în privința modurilor de a combate aceste obstacole.

(3)

Cartea albă „Politica serviciilor financiare 2005-2010” (1) prevede constituirea unui grup de experți privind mobilitatea clienților în ceea ce privește conturile bancare.

(4)

Grupul trebuie să fie alcătuit din persoane având experiență și competențe în domeniul mobilității clienților în materie de conturi bancare.

(5)

Prin urmare, ar trebui să se constituie un grup de experți privind mobilitatea clienților în materie de conturi bancare și să definească mandatul și compoziția acestuia,

DECIDE:

Articolul 1

Grupul de experți privind mobilitatea clienților (2) în materie de conturi bancare, denumit în continuare „grupul”, este instituit de către Comisie.

Articolul 2

Misiune

Grupul are următoarea misiune:

să identifice obstacolele din actele cu putere de lege și actele administrative și de orice altă natură din calea mobilității clienților în materie de conturi bancare. Grupul ar trebui să identifice, în special, orice obstacol din calea deschiderii unui cont bancar transfrontalier, precum și din calea transferării unui cont bancar de la o bancă la alta, atât în interiorul unui stat membru, cât și dintr-un stat membru în altul (de exemplu: costurile deschiderii, întreținerii și închiderii unui cont, costurile directe legate de transferul unui cont de la o bancă la alta etc.);

să furnizeze Comisiei avize privind modalitatea de a combate obstacolele astfel identificate;

să examineze oportunitatea proiectării unui cont bancar de tip opțional la nivel european;

să publice un raport care să conțină concluziile și avizele sale.

Articolul 3

Componența — Numirea

(1)   Comisia numește membrii grupului din rândul experților având competențe în domeniul aflat sub incidența mandatului grupului, pe baza:

propunerilor din partea asociațiilor europene sau naționale, care reprezintă clienții și întreprinderile din sectorul serviciilor financiare și care au răspuns la invitația de manifestare a interesului;

răspunsurilor persoanelor provenind din mediul universitar la invitația de manifestare a interesului.

(2)   Grupul cuprinde maximum 20 de membri.

(3)   Se aplică următoarele dispoziții:

membrii propuși de către asociațiile europene sau naționale, care reprezintă clienții și întreprinderile din sectorul serviciilor financiare se numesc ca reprezentanți ai părților interesate;

membrii proveniți din mediul universitar sunt numiți cu titlu personal;

mandatul membrilor grupului începe de la prima reuniune a grupului și expiră odată cu publicarea raportului, la 1 mai 2007 cel târziu. Membrii grupului rămân în funcție până la înlocuire sau până la expirarea mandatului;

membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie în mod eficient la lucrările grupului, care își prezintă demisia sau care nu respectă condițiile enunțate la prima, a doua sau a treia liniuță din prezentul alineat sau la articolul 287 din Tratatul de instituire a Comunității Europene pot fi înlocuiți pentru perioada rămasă din mandatul lor;

numele membrilor se publică pe site-ul Internet al Direcției Generale Piața Internă și Servicii. Numele membrilor se colectează, se prelucrează și se publică în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

membrii numiți cu titlu personal scriu în fiecare an o declarație prin care se angajează să acționeze în serviciul interesului public precum și o declarație care indică lipsa sau existența oricărui interes care le-ar putea afecta obiectivitatea.

Articolul 4

Funcționarea

(1)   Grupul este prezidat de către Comisie.

(2)   În acord cu Comisia, se pot institui subgrupuri pentru examinarea problemelor specifice pe baza unui mandat definit de către grup; subgrupurile se dizolvă de îndată ce acest mandat este îndeplinit.

(3)   Președintele poate invita observatori având competență specială într-un anumit subiect înscris pe ordinea de zi pentru a participa la lucrările grupului sau ale subgrupului, atunci când acest lucru se dovedește util și/sau necesar.

(4)   Informațiile obținute în cadrul participării la lucrările grupului sau ale subgrupului nu pot fi divulgate în cazul în care Comisia precizează că acestea se referă la probleme confidențiale.

(5)   Grupul și subgrupurile acestuia se reunesc în mod obișnuit într-unul din locurile în care își au sediul Comisia și serviciile sale, în conformitate cu procedurile și calendarul stabilit de aceasta. Secretariatul este asigurat de serviciile Comisiei. Funcționarii Comisiei care sunt interesați de lucrările în cauză pot participa la ședințele grupului și ale subgrupurilor acestuia.

(6)   Grupul își adoptă regulamentul de procedură pe baza regulamentului standard de procedură adoptat de Comisie (3).

(7)   Serviciile Comisiei pot publica pe site-ul Internet al Direcției Generale Piața Internă și Servicii, în limba de origine a documentului în cauză, orice rezumat, concluzie, concluzie parțială sau document de lucru al grupului.

Articolul 5

Cheltuielile de ședință

(1)   Comisia rambursează cheltuielile de călătorie și șederea pentru membrii și observatorii din cadrul activităților de grup, în conformitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei. Membrii nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

(2)   Cheltuielile de ședință se rambursează în limita alocărilor disponibile către serviciile în cauză în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării de către Comisie. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 mai 2006.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  COM(2005) 629 final.

(2)  În sensul prezentei decizii, termenul „clienți” desemnează consumatorii individuali și IMM-urile.

(3)  Anexa III la documentul SEC(2005) 1004.


Top