EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0329

Decizia Comisiei din 20 februarie 2006 de stabilire a unui chestionar care trebuie utilizat pentru raportarea privind punerea în aplicare a Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor [notificată cu numărul C(2006) 438]Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 121, 6.5.2006, p. 38–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 672–676 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 60 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 60 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/329/oj

15/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

60


32006D0329


L 121/38

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 20 februarie 2006

de stabilire a unui chestionar care trebuie utilizat pentru raportarea privind punerea în aplicare a Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor

[notificată cu numărul C(2006) 438]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2006/329/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor (1), în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Statele membre ar fi trebuit să pună în aplicare Directiva 2000/76/CE înainte de 28 decembrie 2002 și să prezinte rapoarte privind punerea în aplicare a acesteia cu ajutorul unui chestionar elaborat de Comisie.

(2)

Scopul general al acestui chestionar este de a aduna informații referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2000/76/CE, pe baza răspunsurilor statelor membre, și de a identifica modalități de reglementare a instalațiilor de incinerare și de coincinerare în statele membre.

(3)

Perioada de raportare trebuie să acopere primii trei ani întregi după 28 decembrie 2002 și trebuie să fie definită ținând seama de cerințele de raportare prevăzute de Directivele 94/67/CE și 96/61/CE. Ținând seama de faptul că Directiva 2000/76/CE se aplică în întregime tuturor instalațiilor existente începând cu 28 decembrie 2005 și că majoritatea covârșitoare a instalațiilor care funcționează în UE aparțin unui grup de instalații existente, deoarece Directiva 94/67/CE este abrogată de la 28 decembrie 2005, iar raportările prevăzute de Directiva 96/61/CE acoperă inclusiv perioada 2006-2008, cea mai potrivită perioadă pentru prima raportare integrală este cea cuprinsă între 1 ianuarie 2006 și 31 decembrie 2008.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit de articolul 6 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Statele membre utilizează chestionarul prevăzut în anexă pentru raportările privind punerea în aplicare a Directivei 2000/76/CE în conformitate cu articolul 15 din respectiva directivă.

(2)   Prima raportare acoperă o perioadă de trei ani, începând cu 1 ianuarie 2006 și este transmisă Comisiei până la 30 septembrie 2009.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2006.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 332, 28.12.2000, p. 91.

(2)  JO L 337, 31.12.1991, p. 48.


ANEXĂ

Chestionar care trebuie utilizat pentru rapoartele privind punerea în aplicare a Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor

Notă: Vă rugăm să includeți referințe care să permită identificarea informațiilor care au fost deja transmise Comisiei.

PUNEREA ÎN APLICARE A DIRECTIVEI

Articolul 2 alineatul (1)

1.

Câte instalații de incinerare și câte instalații de coincinerare dintre cele care se găsesc în statul membru căruia îi aparțineți intră în domeniul de aplicare a Directivei 2000/76/CE?

Articolul 3

2.

Vă rugăm să descrieți toate probleme pe care le-ați întâmpinat cu ocazia transpunerii și punerii în aplicare a directivei, cu privire la definițiile prevăzute la articolul 3.

Articolul 4 alineatul (1)

3.

Câte permise au fost emise în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) pentru:

(a)

instalații de incinerare noi?

(b)

instalații de incinerare existente?

(c)

instalații de coincinerare noi? și

(d)

instalații de coincinerare existente?

Notă: Instalațiile „existente” sunt definite la articolul 3 alineatul (6). Instalațiile „noi” sunt toate celelalte.

4.

Au fost acordate permise pentru instalații mobile în temeiul prezentei directive?

5.

Pentru câte instalații de incinerare și pentru câte instalații de coincinerare mai trebuie acordate permise, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1)?

Articolul 4 alineatul (4)

6.

În cazul în care există date disponibile, indicați capacitatea totală de incinerare a deșeurilor autorizată pentru:

(a)

instalații de incinerare noi;

(b)

instalații de incinerare existente;

(c)

instalații de coincinerare noi și

(d)

instalații de coincinerare existente.

7.

Ce categorii de deșeuri (în conformitate cu Catalogul european al deșeurilor, în cazul în care este posibil) sunt coincinerate în fabricile de ciment?

8.

Ce categorii de deșeuri (în conformitate cu Catalogul european al deșeurilor, în cazul în care este posibil) sunt coincinerate în:

(a)

instalații cu combustie, altele decât fabricile de ciment (de exemplu centrale electrice)? și

(b)

sectoarele industriale care coincinerează deșeuri, dar care nu sunt reglementate de anexa II.1 sau II.2?

9.

În cazul în care există date disponibile, va rugăm să identificați cantitățile de deșeuri care pot fi coincinerate în aceste instalații.

Articolul 4 alineatul (5)

10.

Care sunt dispozițiile prevăzute în procesul de acordare a permiselor pentru:

(a)

Identificarea cantităților și categoriilor de deșeuri periculoase care pot fi tratate?

(b)

Debitul minim și maxim al deșeurilor periculoase care pot fi tratate?

(c)

Intervalul valorilor calorice permise pentru deșeurile periculoase și restricțiile referitoare la conținutul de substanțe poluante (de exemplu, PCB, PCP, clor, fluor, sulf, metale grele)?

Articolul 5 alineatul (4)

11.

Ce deșeuri au fost considerate „necorespunzătoare” pentru prelevarea de probe reprezentative?

Articolul 6 alineatul (4)

12.

Referitor la temperatura și durata de menținere a gazelor de furnal, prevăzute la articolul 6 alineatul (1):

(a)

Au fost acordate derogări de la condițiile de exploatare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4)? (Da/Nu)

(b)

În cazul în care răspunsul la litera (a) este „da”, câte derogări au fost acordate?

(c)

În cazul în care există date disponibile, vă rugăm să descrieți motivele care au stat la baza acordării derogării (derogărilor) pentru fiecare caz în parte, menționând:

(i)

capacitatea incineratorului sau a instalației de coincinerare;

(ii)

vârsta aproximativă a incineratorului sau a instalației de coincinerare sau dacă este vorba despre o instalație „existentă”, în sensul articolului 3 alineatul (6) sau de o instalație „nouă”;

(iii)

tipul deșeurilor incinerate;

(iv)

cum s-a asigurat respectarea cerințelor de a nu obține o producție mai mare de reziduuri sau o producție de reziduuri cu conținut mai mare de poluanți organici decât în cazul reziduurilor care ar fi fost obținute într-o instalație care nu beneficiază de derogare;

(v)

condițiile de exploatare prevăzute în permis și

(vi)

valorile limită de emisie care trebuie respectate de fiecare instalație.

Articolul 6 alineatul (6)

13.

Pentru instalațiile de incinerare:

(a)

Câte dintre instalațiile „existente” recuperează căldura generată de procesul de incinerare? și

(b)

Câte dintre instalațiile „noi” recuperează căldura generată de procesul de incinerare?

14.

Pentru instalațiile de coincinerare:

(a)

Câte dintre instalațiile „existente” recuperează căldura generată de procesul de incinerare? și

(b)

Câte dintre instalațiile „noi” recuperează căldura generată de procesul de incinerare?

Articolul 7 alineatul (1)

15.

Pentru instalațiile de incinerare, ce măsuri au fost adoptate [pe lângă raportul prevăzut la articolul 12 alineatul (2), după caz] pentru ca instalațiile să fie astfel proiectate, echipate, construite și exploatate încât să nu se depășească valorile limită de emisie (prevăzute de anexa V la directivă)?

Articolul 7 alineatul (2)

16.

Pentru instalațiile de coincinerare, ce măsuri au fost adoptate [pe lângă raportul prevăzut la articolul 12 alineatul (2), după caz] pentru ca instalațiile să fie astfel proiectate, echipate, construite și exploatate, încât să nu se depășească valorile limită de emisie (prevăzute de anexa II la directivă)?

17.

Pentru cuptoarele din ciment în care se coincinerează deșeuri, au fost acordate derogări de la limitele de emisie pentru NOx, pulberi, SO2 sau TOC, în conformitate cu anexa II.1? (Da/Nu)

(a)

În cazul în care răspunsul este „da”, câte derogări au fost acordate? și

(b)

În cazul în care există date disponibile, vă rugăm să descrieți motivele care au stat la baza acordării derogării (derogărilor) pentru fiecare caz în parte, menționând:

(i)

capacitatea instalației;

(ii)

vârsta instalației;

(iii)

tipul deșeurilor coincinerate;

(iv)

condițiile de exploatare prevăzute în permis și

(v)

valorile limită de emisie care trebuie respectate de fiecare instalație.

Articolul 7 alineatele (2) și (4)

18.

Pentru câte instalații de coincinerare se aplică limitele de emisie prevăzute de anexa V la directivă (de exemplu, în cazul coincinerării de deșeuri urbane netratate sau în cazul în care peste 40 % din căldura eliberată provine din combustia deșeurilor toxice)?

Articolul 7 alineatul (5)

19.

Pentru evacuările atmosferice provenite de la instalațiile de incinerare și coincinerare, au fost stabilite alte valori limită de emisie pe lângă cele prevăzute de anexa II sau de anexa V, după caz? (Da/Nu)

Dacă „da” și în cazul în care există date disponibile, vă rugăm să precizați:

(a)

Instalațiile cărora li se aplică (de exemplu, instalații de incinerare sau de coincinerare).

(b)

Care dintre aceste instalații sunt „noi” și care sunt „existente”.

(c)

Substanțele poluante cărora li se aplică.

(d)

Motivele pentru care se aplică.

(e)

Valorile limită.

(f)

Dacă sunt verificate în permanență sau în mod discontinuu.

Articolul 8 alineatele (2), (3), (4) și (5)

20.

Cum au fost determinate valorile limită de emisie pentru deversarea apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de eșapament în mediul acvatic?

Articolul 8 alineatul (6) litera (a)

21.

Ce dispoziții au fost adoptate în cadrul procesului de acordare a permisului, în vederea controlului emisiilor de substanțe prevăzute de anexa IV?

Articolul 8 alineatul (6) litera (b)

22.

Ce parametri de control operațional au fost stabiliți în cadrul procesului de acordare a permisului pentru deversarea apelor uzate?

Articolul 8 alineatul (7)

23.

Ce dispoziții au fost adoptate în vederea asigurării protecției solului, a apelor de suprafață sau subterane, în conformitate cu articolul 8 alineatul (7)?

24.

Ce criterii se utilizează pentru a se asigura că există capacitatea de depozitare necesară pentru ca apele să fie testate și tratate înainte de deversare, în caz de necesitate?

Articolul 8 alineatul (8)

25.

În cazul în care au fost stabilite valori limită de emisie pentru poluanți, alții decât poluanții menționați de anexa IV:

(a)

Căror instalații li se aplică respectivele valori (de exemplu, instalații de incinerare sau coincinerare, „noi” sau „existente”)?

(b)

Căror poluanți li se aplică respectivele valori?

(c)

De ce se aplică? și

(d)

Care sunt valorile limită?

Articolul 9

26.

Ce dispoziții generale au fost adoptate în vederea minimizării cantității și nocivității reziduurilor generate de instalațiile de incinerare sau coincinerare?

Articolul 10 alineatul (1)

27.

Pentru procesele de incinerare, ce dispoziții au fost stabilite în vederea supravegherii parametrilor relevanți, a condițiilor și a concentrațiilor masice?

28.

Pentru procesele de coincinerare, ce dispoziții au fost stabilite în vederea supravegherii parametrilor relevanți, a condițiilor și a concentrațiilor masice?

Articolul 11

29.

Ce dispoziții au fost stabilite în cadrul procesului de acordare a permisului pentru a se asigura respectarea dispozițiilor articolului 11 alineatele (2)-(12) și (17), în ceea ce privește aerul, și respectiv alineatele (9) și (14)-(17), în ceea ce privește apa?

Articolul 11 alineatul (11)

30.

Vă rugăm să descrieți orice instrucțiuni oficiale prevăzute privind obținerea datelor privind emisia zilnică medie validată?

Articolul 11 alineatul (17)

31.

Care sunt procedurile de informare a autorităților competente în cazul depășirii unei limite de emisie?

Articolul 12 alineatul (1)

32.

Ce măsuri s-au luat pentru a asigura participarea publicului la procesul de acordare a permiselor?

Articolul 12 alineatele (1) și (2)

33.

În ceea ce privește disponibilitatea informațiilor pe parcursul procesului de acordare a permisului:

(a)

Există informații referitoare la aspecte legate de mediu care nu sunt puse la dispoziția publicului în privința cererii, a procesului de decizie și a autorizării?

(b)

În cazul în care există informații disponibile, vă rugăm să precizați:

dacă aceste informații sunt disponibile în mod gratuit (Da/Nu); și dacă „nu”;

nivelul redevențelor percepute și circumstanțele în care se aplică redevențele respective.

Articolul 12 alineatul (2)

34.

Pentru instalațiile de incinerare a căror capacitate nominală este mai mare sau egală cu două tone pe oră, ce dispoziții au fost adoptate pentru a solicita operatorilor să înainteze autorității competente un raport anual privind funcționarea și supravegherea instalației?

35.

Pentru instalațiile de coincinerare a căror capacitate nominală este mai mare sau egală cu două tone pe oră, ce dispoziții au fost adoptate pentru a solicita operatorilor să înainteze autorității competente un raport anual privind funcționarea și supravegherea instalației?

36.

În cazul în care se depune un raport anual:

(a)

Ce informații conține acesta?

(b)

Cum poate fi consultat respectivul raport de către un cetățean individual/membru al publicului?

37.

Pentru instalațiile de incinerare sau coincinerare a căror capacitate nominală este mai mică de două tone pe oră, în ce mod sunt identificate public respectivele instalații?

Articolul 13 alineatul (1)

38.

Ce dispoziții au fost prevăzute în permis pentru a controla durata de funcționare a unei instalații de incinerare sau coincinerare în condiții de exploatare anormale (de exemplu, opriri, dereglări sau deficiențe ale echipamentelor de reducere sau de supraveghere a emisiilor)?

39.

Pentru procesele de incinerare și de coincinerare, care sunt duratele de funcționare maxime permise în condiții de exploatare anormale (de exemplu, înainte de oprirea funcționării instalației)?

Articolul 16

40.

De ce informații dispuneți, după caz, care ar justifica modificarea articolelor 10, 11 și 13 din directivă și anexele I și III la directiva în cauză?


Top