EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1290

Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune

OJ L 209, 11.8.2005, p. 1–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 193 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 193 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 44 - 68

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogat prin 32013R1306 . Latest consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1290/oj

14/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

193


32005R1290


L 209/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1290/2005 AL CONSILIULUI

din 21 iunie 2005

privind finanțarea politicii agricole comune

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 alineatul (2) paragraful 3,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Politica agricolă comună constă într-o serie de măsuri, unele dintre acestea vizând dezvoltarea rurală. Este important ca finanțarea să se facă pentru acele măsuri, pentru a contribui la realizarea obiectivelor politicii agricole comune. Deoarece măsurile au anumite elemente în comun și totodată diferă în privința anumitor aspecte, finanțarea lor trebuie reunită sub un cadru de reglementare unic care să permită, după caz, o abordare diferită. Pentru a ține seama de aceste diferențe, ar trebui să fie înființate două Fonduri europene pentru agricultură, și anume Fondul European de Garantare Agricolă (denumit în continuare FEGA) pentru finanțarea măsurilor de piață și Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (numit în continuare FEADR) pentru finanțarea programelor de dezvoltare rurală.

(2)

Bugetul comunitar ar trebui să finanțeze cheltuielile PAC, inclusiv cele pentru dezvoltarea rurală, prin intermediul fondurilor menționate anterior. În conformitate cu articolul 53 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2), aceasta se va realiza la nivel central sau în contextul gestiunii comune, împreună cu statele membre. Ar trebui precizate toate tipurile de măsuri ce pot fi finanțate prin intermediul acestor fonduri.

(3)

În cazul în care, pe parcursul lichidării conturilor, Comisia nu are suficiente garanții că la nivel național controalele sunt corecte și transparente și că agențiile de plăți verifică legalitatea și corectitudinea declarațiilor de cheltuieli pe care le efectuează, nu va putea stabili într-o perioadă rezonabilă totalitatea cheltuielilor angajate din fondurile europene agricole. Din acest motiv, trebuie să se prevadă de către statele membre acreditarea agențiilor de plăți, stabilirea procedurilor de obținere a scrisorilor de garanție, certificarea sistemelor de gestiune si control, precum și certificarea conturilor anuale de către organisme independente.

(4)

Pentru a asigura consecvența standardelor necesare pentru acreditare în statele membre, Comisia ar trebui să ofere consultanță în privința criteriilor ce urmează a fi aplicate. În plus, pentru a asigura transparența controalelor la nivel național, în special în ceea ce privește procedurile de autorizare, validare și plată, numărul autorităților și organismelor cărora le sunt delegate aceste responsabilități va fi limitat, după caz, ținând seama de acordurile constituționale ale fiecărui stat membru.

(5)

În cazul în care un stat membru acreditează mai mult de o agenție de plăți, este important să se desemneze un singur organism de coordonare pentru a asigura consecvența în domeniul gestionării de fonduri, pentru a stabili o legătura între Comisie și agențiile de plăți acreditate și pentru a se asigura că informațiile cerute de Comisie referitoare la funcționarea anumitor agenții de plăți sunt disponibile cu ușurință.

(6)

Pentru a asigura o colaborare armonioasă între Comisie și statele membre în privința finanțării cheltuielilor PAC și, în special, pentru a permite Comisiei să monitorizeze îndeaproape gestionarea financiară a statelor membre și lichidarea conturilor agențiilor de plăți acreditate, anumite informații trebuie transmise Comisiei de către statele membre sau trebuie puse la dispoziția Comisiei. Tehnologia informațională trebuie utilizată cât mai mult în acest sens.

(7)

În scopul de a compila informațiile (datele) ce urmează a fi transmise Comisei și pentru a permite Comisiei să aibă acces total și imediat asupra datelor despre cheltuieli atât în format tipărit, cât și electronic, trebuie stabilite norme corespunzătoare privind prezentarea, transmiterea datelor și termenele limită ce trebuie respectate.

(8)

Operațiunile și măsurile finanțate prin politica agricolă comună implică în parte gestionarea comună. Pentru a se asigura că fondurile comunitare sunt gestionate corect, Comisia trebuie să desfășoare controale asupra gestionarii fondurilor de către autoritățile statelor membre responsabile cu efectuarea plăților. Este recomandabil să se definească natura controalelor ce urmează a fi efectuate de către Comisie, să se specifice limitele de responsabilitate pentru aplicarea bugetului și să se clarifice obligațiile în ceea ce privește cooperarea statelor membre.

(9)

Numai agențiile de plăți acreditate de către statele membre oferă garanția necesară privind efectuarea controalelor înainte ca ajutoarele comunitare să fie acordate beneficiarilor. De aceea, ar trebui precizat că numai cheltuielile efectuate de către agențiile de plăți acreditate vor fi rambursate de la bugetul comunitar.

(10)

Resursele financiare necesare pentru a acoperi cheltuielile efectuate de către agențiile de plăți acreditate, în conformitate cu FEGA, vor fi puse la dispoziția statelor membre de către Comisie sub forma rambursărilor conform registrelor de cheltuieli efectuate de aceste agenții. Până la momentul plății acestor rambursări, sub forma unor plăți lunare, resursele financiare trebuie mobilizate de către statele membre în conformitate cu necesarul agențiilor de plăți acreditate. Costurile personale și administrative ale statelor membre și ale beneficiarilor implicați în executarea PAC ar trebui suportate de către aceștia.

(11)

Ajutoarele comunitare ar trebui plătite către beneficiari la timp astfel încât aceștia să le poată folosi eficient. Nerespectarea termenelor limită de efectuare a plăților precizate în legislația comunitară poate crea dificultăți serioase pentru beneficiari și poate pune în pericol bugetul anual al Comunității. De aceea, cheltuielile efectuate fără a se respecta termenele de plată vor fi excluse de la finanțarea comunitară. Pentru a respecta principiul proporționalității, Comisia ar trebui să poată prevedea excepții de la această regulă generală.

(12)

Se prevede o procedură administrativă care să permită Comisiei să ia decizii pentru a reduce sau suspenda temporar plățile lunare în cazurile în care informațiile comunicate de către statele membre nu sunt suficiente pentru a confirma faptul că au fost respectate normele comunitare și arată o deturnare a fondurilor comunitare. În cazurile clar definite, o reducere sau suspendare se poate face fără aceasta procedură. În ambele situații, Comisia informează statul membru, indicându-i că orice decizie de reducere sau suspendare a plăților lunare se va face fără a aduce atingere hotărârilor luate în contextul lichidării conturilor.

(13)

În contextul respectării disciplinei bugetare este necesar să se definească plafonul anual al cheltuielilor finanțate de la FEGA ținând seama de sumele maxime alocate acestui fond în Perspectiva financiară și sumele stabilite de către Comisie la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (3) și sumele precizate la articolul 143 literele (d) și (e) din regulament.

(14)

Disciplina bugetară necesită, de asemenea, respectarea plafonului anual al cheltuielilor finanțate de către FEGA în toate situațiile și în toate fazele procedurilor și execuțiilor bugetare. Aceasta impune ca plafonul național pentru plățile directe per stat membru, după corecția în conformitate cu articolul 10 al Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, să fie privit ca un plafon financiar al plăților directe pentru statul membru respectiv și rambursarea acestor plăți să rămână în cadrul acestui plafon financiar. Mai mult, disciplina bugetară impune ca toate măsurile legislative propuse de Comisie sau adoptate de Consiliu sau Comisie în conformitate cu PAC și finanțate de FEGA să se încadreze în plafonul anual pentru cheltuieli finanțate prin acest fond. În același context, este necesară autorizarea Comisiei pentru stabilirea ajustărilor menționate la articolul 11 alineatul (1) al Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, în cazul în care Consiliul nu le stabilește înaintea datei de 30 iunie a anului calendaristic pentru care se aplică ajustările.

(15)

Măsurile luate pentru a determina contribuția financiară de la FEGA și FEADR în ceea ce privește calcularea plafoanelor financiare nu aduce atingere competențelor autorității bugetare stabilite prin tratat. De aceea, aceste măsuri trebuie să se bazeze pe sumele de referință stabilite în conformitate cu Acordul interinstituțional din 6 mai 1999 încheiat între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară (4) (denumit în continuare „Acordul interinstituțional”) și Perspectiva financiară stabilită la anexa 1 la acest acord.

(16)

Disciplina bugetară impune, de asemenea, o permanentă examinare a situației bugetare pe termen mediu. Atunci când se trimite un proiect bugetar preliminar pentru un anumit an, Comisia trebuie să își prezinte previziunile și analizele în fața Parlamentului European și Consiliului și să propună Consiliului, în cazul în care este necesar, măsurile potrivite. În plus, Comisia ar trebui oricând să facă uz deplin de competențele sale administrative pentru a asigura conformitatea cu plafonul anual și, după caz, să propună Consiliului măsurile potrivite pentru redresarea situației bugetare. În cazul în care la sfârșitul anului bugetar, plafonul anual nu poate fi respectat ca rezultat al rambursărilor solicitate de statele membre, Comisia ar trebui să poată să ia masuri care vor permite, pe de o parte, distribuirea provizorie a bugetului disponibil pentru statele membre, proporțional cu solicitările lor de rambursare care nu sunt încă plătite și, pe de altă parte, respectarea plafonului stabilit pentru anul respectiv. Plățile pentru acel an vor fi cuprinse în bugetul anului următor și valoarea totală a finanțării comunitare per stat membru va fi stabilită definitiv, la fel cum ar trebui procedat în privința compensării între statele membre pentru a respecta cuantumul stabilit.

(17)

La executarea bugetului, Comisia trebuie să opereze un sistem de avertizare rapidă lunară și monitorizare a plăților pentru agricultură, astfel încât dacă există riscul depășirii plafonului anual, Comisia, cu prima ocazie, să poată lua măsurile adecvate făcând uz de competența administrativă de care dispune și apoi, în cazul în care aceste măsuri se dovedesc a fi insuficiente, să propună Consiliului alte măsuri, care să intre în vigoare cât mai repede posibil. Pentru a avea un sistem care să funcționeze ușor, ar trebui să se permită o comparație între cheltuielile actuale și posibilele cheltuieli stabilite pe baza cheltuielilor din anii anteriori. Raportul lunar al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu trebuie să compare evoluția cheltuielilor efectuate cu evoluția profilurilor și să ofere o evaluare a executării bugetului pentru restul anului bugetar.

(18)

Rata de schimb folosită de către Comisie în elaborarea documentelor bugetare care vor fi prezentate Consiliului ar trebui să reflecte cele mai recente informații disponibile, ținând seama de diferența de timp dintre momentul redactării și cel al depunerii documentelor.

(19)

Programele de dezvoltare rurală sunt finanțate de la bugetul Comunității pe baza angajamentelor, în rate anuale. Statele membre trebuie să poată să recurgă la fondurile comunitare de îndată ce demarează programele. Este necesar un sistem de prefinanțare restricționat în mod adecvat, care să asigure un flux constant al resurselor pentru ca plățile către beneficiarii programelor respective să fie făcute la timp.

(20)

Exceptând prefinanțarea, trebuie să facă o distincție între plățile de către Comisie către agențiile de plăti acreditate, plățile intermediare și plata soldului, și normele care trebuie fixate pentru aceste plăți.

(21)

Pentru a proteja interesele financiare ale Comunității, Comisia trebuie să poată să suspende sau să reducă plățile intermediare în cazurile în care cheltuielile nu se justifică. Trebuie stabilită o procedură pentru statele membre pentru a se demonstra corectitudinea cheltuielilor.

(22)

Regula de eliminare automată din angajament ar trebui să accelereze derularea programelor și să contribuie la o gestionare financiară cât mai corectă.

(23)

În vederea stabilirii relațiilor financiare între agențiile de plăți acreditate și bugetul comunitar, Comisia ar trebui să lichideze anual conturile agențiilor de plăți. Decizia de lichidare a conturilor trebuie să acopere gradul de finalizare, acuratețea și veridicitatea conturilor, dar nu conformitatea cheltuielilor cu legislația comunitară.

(24)

Comisia, care este responsabilă pentru aplicarea corectă a legislației comunitare în conformitate cu articolul 211 din tratat, ar trebui să decidă dacă cheltuielile efectuate de statele membre sunt în conformitate cu legislația comunitară. Statelor membre ar trebui să li se acorde dreptul de a își justifica deciziile referitoare la plăți și de a recurge la conciliere în cazul în care nu pot cădea de comun acord cu Comisia. Pentru a oferi statelor membre garanții juridice și financiare în ceea ce privește cheltuielile efectuate în trecut, trebuie stabilită o perioadă maximă în care Comisia să stabilească care consecințe financiare ar trebui să derive din nerespectare.

(25)

În scopul de a proteja interesele financiare ale bugetului comunitar, statele membre ar trebui să ia măsuri care să le asigure faptul că tranzacțiile finanțate din fonduri sunt realizate în fapt și sunt executate corect. Statele membre trebuie, de asemenea, să prevină și să trateze eficient orice neregularitate comisă de către beneficiari.

(26)

De aceea, în ceea privește FEGA, sumele recuperate trebuie plătite înapoi fondului în cazul în care cheltuielile nu au fost efectuate în conformitate cu legislația comunitară și sunt neîntemeiate. Ar trebui prevăzut un sistem de răspundere financiară în caz de nereguli, dacă sumele nu se recuperează în întregime. În această privință ar trebui stabilită o procedură care să permită Comisiei să apere interesele bugetului comunitar prin imputarea în parte statului membru a sumelor pierdute datorită neregulilor și care nu sunt recuperate la timp. În anumite cazuri de neglijență din partea statului membru este justificat ca întreaga sumă să fie imputată statului membru respectiv. Cu toate acestea, sub rezerva respectării de către statele membre a obligațiilor în conformitate cu procedurile lor interne, pierderile financiare pot fi împărțite în mod just între Comunitate și statul membru.

(27)

Procedurile de recuperare utilizate de către statele membre pot avea ca efect întârzierea recuperării cu un număr de ani, neexistând garanții că rezultatul va fi cel scontat. Costurile punerii în aplicare a acestor proceduri pot fi nejustificat de mari față de sumele recuperate sau care pot fi recuperate. În consecință, statelor membre ar trebui să li se permită să stopeze procedurile de recuperare în anumite cazuri.

(28)

În ceea ce privește FEADR, sumele recuperate sau anulate ca urmare a neregulilor ar trebui să rămână disponibile programelor de dezvoltare rurală ale statului membru respectiv pentru că aceste sume au fost alocate statului membru respectiv. Pentru a proteja interesele financiare ale bugetului comunitar, ar trebui să se prevadă situații în care măsurile necesare nu sunt luate de către statul membru în urma depistării neregulilor.

(29)

Pentru a permite reutilizarea fondurilor FEGA și FEADR, este nevoie de norme în privința alocării sumelor recuperate de statele membre în timpul verificării conformității sau în urma procedurilor, în eventualitatea descoperirii unor nereguli sau neglijențe și pentru taxele suplimentare din sectorul laptelui și produselor lactate.

(30)

În scopul îndeplinirii de către Comisie a obligației de a verifica existența și buna funcționare sistemelor de gestionare și inspecție pentru cheltuielile comunitare în statele membre, ar trebui să se prevadă, fără a ține seama de inspecțiile efectuate de către statele membre, verificări efectuate de către persoane delegate de Comisie, care vor putea să ceară asistență din partea statelor membre în activitatea lor.

(31)

Tehnologia informației trebuie să fie utilizată cât mai mult posibil pentru producerea informațiilor ce urmează să fie trimise Comisiei. Atunci când se efectuează verificările, Comisia trebuie sa aibă acces imediat și deplin la informațiile privind cheltuielile înregistrate, care trebuie să fie disponibile în format tipărit și în format electronic.

(32)

Trebuie stabilită o dată pentru ultimele plăți pentru programele de dezvoltare rurală aprobate pentru perioada 2000-2006, finanțate de Fondul European de Orientare si Garantare Agricolă (denumit în continuare FEOGA), Secțiunea Garantare. Pentru a permite statelor membre să primească rambursări pentru plățile efectuate ulterior acestei dăți, trebuie avute în vedere măsuri speciale de tranziție. Aceste măsuri trebuie să cuprindă, de asemenea, dispoziții privind recuperarea avansurilor plătite de Comisie în baza celui de-al doilea paragraf al articolului 5 alineatul (1) al Regulamentului (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune (5) și pentru sumele în cauză și pentru modularea voluntară menționată în articolele 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 de stabilire a normelor comune pentru programele de susținere directă în conformitate cu politica agricolă comună (6).

(33)

Trebuie stabilită o dată la care Comisia poate dezangaja automat sumele angajate, dar necheltuite din programele de dezvoltare rurală aprobate și finanțate de FEOGA Secțiunea Garantare, în cazul în care documentele necesare privitoare la încheierea operațiunilor nu au ajuns la Comisie până la acea dată. Ar trebui definite documentele necesare Comisiei pentru a stabili dacă măsurile sunt încheiate.

(34)

Comisia este responsabilă pentru gestionarea fondurilor iar strânsa colaborare dintre ea și statele membre este asigurată printr-un Comitet pentru fonduri agricole.

(35)

Amploarea finanțării comunitare impune ca Parlamentul European și Consiliul să fie informate la intervale regulate prin intermediul rapoartelor financiare.

(36)

Deoarece este posibil ca unele date personale sau secrete de serviciu să fie implicate în aplicarea sistemelor naționale de control și a verificării conformității, statele membre și Comisia ar trebui să garanteze confidențialitatea informațiilor primite în contextul acestor operațiuni.

(37)

În interesul unei bune gestionări financiare a bugetului comunitar și al imparțialității tratamentului atât la nivel de stat membru, cât și la nivel de fermier, ar trebui precizate normele privind folosirea euro.

(38)

Regulamentul nr. 25 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune (7), Regulamentul (CE) nr. 723/97 al Consiliului din 22 aprilie 1997 privind punerea în aplicare a programelor de acțiuni ale statelor membre în domeniul controalelor cheltuielilor din FEOGA, secțiunea Garantare (8) și Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului ar trebui abrogate. Anumite articole din Regulamentul (CEE) nr. 595/91 al Consiliului din 4 martie 1991 privind neregulile și recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finanțării politicii agricole comune și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu, și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 283/72 (9) ar trebui de asemenea abrogate, deoarece prezentul regulament prevede dispoziții echivalente.

(39)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (10), făcându-se o distincție între măsurile supuse procedurii comitetului de gestionare și a comitetului consultativ, procedura comitetului consultativ fiind, în anumite cazuri și vizându-se creșterea eficienței, cea mai potrivită.

(40)

Înlocuirea dispozițiilor prevăzute de regulamentele abrogate cu dispozițiile prevăzute de prezentul regulament poate să pună o serie de probleme de ordin practic și de natură specifică, în special probleme legate de trecerea la noile metode, care nu sunt tratate în prezentul regulament. Pentru a putea face față acestei eventualități, ar trebui prevăzut ca Comisia să adopte măsurile necesare și temeinic justificate. Aceste măsuri ar trebui să poată deroga de la dispozițiile din prezentul regulament, dar numai în măsura necesară și pentru o perioadă limitată.

(41)

Dat fiind că perioada de programare pentru programele de dezvoltare rurală finanțate pe baza prezentului regulament începe la 1 ianuarie 2007, prezentul Regulament ar trebui să se aplice de la acea dată. Cu toate acestea, anumite dispoziții ar trebui să se aplice de la o dată anterioară.

(42)

Curtea de Conturi a emis un aviz (11).

(43)

Comitetul Economic și Social a emis un aviz (12),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Scop și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește condiții și norme speciale privind finanțarea cheltuielilor care intră sub incidența politicii agricole comune, inclusiv cheltuieli pentru dezvoltare rurală.

Articolul 2

Fondurile pentru cheltuielile din agricultură

(1)   Pentru a atinge obiectivele politicii agricole comune definite de tratat și pentru a finanța diversele măsuri care intră sub incidența sa, inclusiv dezvoltarea rurală, se instituie următoarele fonduri:

(a)

Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA;

(b)

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR.

(2)   FEGA și FEADR se derulează prin bugetul general al Comunităților Europene.

Articolul 3

Cheltuielile FEGA

(1)   FEGA finanțează în contextul gestionării comune între statele membre și Comunitate următoarele cheltuieli care vor fi efectuate conform legislației comunitare:

(a)

restituiri la export pentru produsele agricole către țările terțe;

(b)

măsurile de intervenție pentru reglarea piețelor agricole;

(c)

plățile directe către fermieri în conformitate cu politica agricolă comună;

(d)

contribuția financiară a Comunității la măsurile de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă a Comunității și în țările terțe, luate de către statele membre pe baza altor programe decât cele menționate la articolul 4 și care au fost selectate de către Comisie.

(2)   FEGA finanțează următoarele cheltuieli în mod centralizat și în conformitate cu legislația comunitară:

(a)

contribuția financiară a Comunității la măsuri veterinare speciale, măsuri de inspecție veterinară, măsuri de inspecție pentru alimente și hrana animalelor, eradicarea bolilor la animale, programe de control (măsuri veterinare) și măsuri fitosanitare;

(b)

promovarea produselor agricole fie direct de către Comisie, fie prin intermediul organizațiilor internaționale;

(c)

măsuri luate în conformitate cu legislația comunitară pentru a asigura conservarea, caracterizarea, colectarea și utilizarea resurselor genetice în agricultură;

(d)

înființarea și susținerea sistemelor informatice de contabilitate pentru agricultură;

(e)

sistemele de supraveghere agricolă, inclusiv anchetele privind structura exploatațiilor agricole;

(f)

cheltuielile referitoare la piața produselor pescărești.

Articolul 4

Cheltuielile FEADR

În contextul gestionării comune între statul membru și Comunitate, FEADR va finanța contribuția financiară comunitară necesară programelor de dezvoltare rurală derulate în conformitate cu legislația comunitară privind sprijinirea dezvoltării rurale prin intermediul FEADR.

Articolul 5

Alte finanțări, inclusiv asistență tehnică

FEGA și FEADR pot finanța, fiecare, pe bază centralizată, la inițiativa Comisiei și/sau în nume propriu, măsurile de pregătire, monitorizare, suport tehnic și administrativ, de evaluare, măsurile de inspecție și audit necesare punerii în aplicare a politicii agricole comune, inclusiv dezvoltarea rurală. Aceste măsuri vor include în special:

(a)

măsuri necesare pentru analiza, gestionarea, monitorizarea, schimbul de informații și punerea în aplicare a politicii agricole comune, precum și măsuri referitoare la punerea în aplicare a sistemelor de control, asistență tehnică și administrativă;

(b)

măsuri necesare pentru menținerea și dezvoltarea metodelor și mijloacelor tehnice de informare, interconectare, monitorizare și control al gestionării financiare a fondurilor utilizate pentru finanțarea politicii agricole comune;

(c)

furnizarea de informații privind politica agricolă comună, realizată la inițiativa Comisiei;

(d)

studiile privind politica agricolă comună și evaluarea măsurilor de finanțare prin FEGA și FEADR, incluzând îmbunătățirea metodelor de evaluare și schimburile de informații despre practicile din domeniu;

(e)

după caz, agențiile executive stabilesc, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (13), desfășurându-se în conformitate cu politica agricolă comună;

(f)

măsurile referitoare la diseminarea, creșterea gradului de conștientizare, la promovarea colaborării și schimburilor de experiență la nivel comunitar, efectuate în contextul dezvoltării rurale, inclusiv interconectarea părților interesate.

Articolul 6

Acreditarea și retragerea acreditarii agențiilor de plăți și a organismelor coordonatoare

(1)   Sunt agenții de plată departamentele sau organismele statelor membre care, în privința plăților efectuate de ele și a modului de comunicare și păstrare a informațiilor, prezintă suficiente garanții că:

(a)

eligibilitatea cererilor și, în cadrul dezvoltării rurale, procedura de alocare a ajutoarelor, precum și conformitatea lor cu normele comunitare se verifică înainte de autorizarea plăților;

(b)

se păstrează o evidență corectă și completă a plăților;

(c)

se efectuează verificările stabilite de legislația comunitară;

(d)

documentele se depun în intervalul și în formatul stipulate de legile comunitare;

(e)

documentele sunt accesibile și păstrate într-o manieră care să asigure integralitatea, valabilitatea și lizibilitatea de-a lungul timpului, inclusiv pentru documentele pe suport electronic în înțelesul normelor comunitare.

Cu excepția plăților reprezentând sprijin comunitar, executarea acestor sarcini poate fi delegată.

(2)   Statele membre acreditează ca agenții de plăți departamente sau organisme care îndeplinesc în totalitate condițiile stipulate la alineatul (1).

Fiecare stat membru poate, ținând cont de prevederile constituționale și structurile instituționale, să restricționeze numărul agențiilor de plată acreditate la minimum necesar pentru a se asigura că plățile menționate la articolul 3 alineatul (1) și articolul 4 sunt efectuate în bune condiții administrative și contabile.

(3)   În cazul în care sunt acreditate mai multe agenții de plată, Comisiei i se comunică de către statele membre detaliile despre departamentul sau organismul căruia îi sunt atribuite următoarele sarcini:

(a)

culegerea informațiilor ce urmează a fi puse la dispoziția Comisiei și trimiterea acestor informații către Comisie;

(b)

promovarea aplicării armonizate a normelor comunitare.

Acest departament sau organism, denumit in continuare „organism coordonator”, va face obiectul unei acreditari speciale de către statele membre în ceea ce privește prelucrarea informațiilor financiare precizate la punctul (a).

(4)   Atunci când o agenție de plăți acreditată nu întrunește sau nu mai întrunește una sau mai multe din condițiile prevăzute la alineatul (1), statul membru poate retrage acreditarea în cazul în care agenția de plăți nu face modificările necesare într-o perioadă de timp determinată, în funcție de gravitatea problemei.

Articolul 7

Organismele de certificare

Organismele de certificare pot fi o persoană juridică publică sau privată desemnată de statul membru în vederea certificării veridicității, caracterului complet și corectitudinii conturilor agenției de plăți acreditate, ținând cont de sistemele de control și gestionare stabilite.

Articolul 8

Comunicarea informațiilor și accesul la documente

(1)   Pe lângă dispozițiile stabilite de regulamentele sectoriale, statele membre transmit Comisiei următoarele informații, declarații și documente:

(a)

pentru agențiile de plăți și organismele coordonatoare acreditate:

(i)

documentele referitoare la acreditarea lor;

(ii)

funcția lor (agenție de plăți acreditată sau organism coordonator central);

(iii)

după caz, retragerea acreditarii acestora;

(b)

pentru organisme de certificate:

(i)

denumirea lor;

(ii)

detalii de contact;

(c)

pentru măsurile referitoare la operațiunile financiare finanțate de FEGA și FEADR:

(i)

declarațiile de cheltuieli, care au și rolul de cereri de plată, semnate de agențiile de plăți acreditate sau de organele coordonatoare acreditate, și însoțite de informațiile solicitate;

(ii)

evaluarea cerințelor lor financiare în ceea ce privește FEGA și , în ceea ce privește FEADR, actualizarea declarațiilor estimate de cheltuieli care vor fi prezentate în decursul anului și declarația estimată de cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;

(iii)

conturile anuale ale agențiilor de plată acreditate și o declarație de garanție semnată de persoana responsabilă cu agenția de plăți acreditată, însoțită de informațiile necesare pentru lichidare, precum și un raport de certificare întocmit de organismul de certificare la care face trimitere la articolul 7.

Conturile anuale ale agențiilor de plăți acreditate, privind cheltuielile FEADR, se comunică la nivelul fiecărui program.

(2)   Agențiile de plăți acreditate păstrează documentele justificative referitoare la plățile efectuate și documentele referitoare la desfășurarea verificărilor administrative și fizice cerute de legislația comunitară și pune la dispoziția Comisiei documentația și informațiile.

În cazul în care documentele sunt păstrate de către o altă autoritate care are o delegație din partea unei agenții de plăți și este responsabilă pentru autorizarea cheltuielilor, aceasta trimite rapoarte către agenția de plăți cu numărul de verificări efectuate, conținutul lor și măsurile luate ca urmare a rezultatelor verificărilor.

Articolul 9

Protejarea intereselor financiare ale Comunității și garanții privind gestionarea fondurilor comunitare

(1)   Statele membre:

(a)

în cadrul politicii agricole comune, adoptă toate actele cu putere de lege și actele administrative și iau orice alte măsuri necesare pentru a asigura protecția eficientă a intereselor financiare ale Comunității, mai ales în scopul de a:

(i)

verifica veridicitatea și corectitudinea operațiunilor finanțate de FEGA și FEADR;

(ii)

preveni și urmări neregulile;

(iii)

recupera sumele pierdute ca rezultat al neregulilor sau neglijenței;

(b)

stabilesc un sistem eficient de gestionare și control care să cuprindă certificarea conturilor și o declarație de garanție pe baza semnăturii persoanei aflate la conducerea agenției acreditate de plăți.

(2)   Comisia se asigură că statul membru verifică legalitatea și conformitatea cheltuielilor menționate la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 4 și că se respectă principiile bunei gestionări financiare; ea efectuează următoarele măsuri și verificări în acest sens:

(a)

verifică existența sistemelor de gestionare și control și buna funcționare a acestora în fiecare stat membru;

(b)

reduce sau suspendă plățile intermediare în totalitate sau în parte și aplică corecțiile financiare ce se impun, în special acolo unde sistemele de gestionare și control au deficiențe;

(c)

verifică faptul că prefinanțarea este recuperată si, după caz, dezangajează din oficiu angajamentele bugetare.

(3)   Statul membru informează Comisia cu privire la dispozițiile adoptate și măsurile luate în conformitate cu alineatul (1) și, în ceea ce privește programele de dezvoltare rurală, măsurile luate pentru gestionarea și controlul în conformitate cu legislația comunitară referitoare la sprijinul pentru dezvoltarea rurală finanțat de FEADR în vederea protejării intereselor financiare ale Comunității.

Articolul 10

Aprobarea plăților efectuate de agențiile de plăți

Cheltuielile la care fac trimitere articolul 3 alineatul (1) și articolul 4 pot fi acoperite prin finanțare comunitară numai în cazul în care au fost efectuate de către agențiile de plăți acreditate desemnate de statele membre.

Articolul 11

Plata orientată în totalitate către beneficiari

În cazul în care nu există dispoziții contrare în legislația comunitară, plățile privitoare la finanțările prevăzute de prezentul regulament sau la sumele corespunzătoare contribuției financiare publice în conformitate cu programele de dezvoltare rurală se decontează în întregime beneficiarilor.

TITLUL II

FEGA

CAPITOLUL 1

Finanțarea comunitară

Articolul 12

Plafonul bugetar

(1)   Plafonul anual pentru cheltuielile prin FEGA se constituie din sumele maxime stabilite pentru acestea în conformitate cu cadrul financiar multianual prevăzut de Acordul interinstituțional, mai puțin sumele precizate la paragraful 2.

(2)   Comisia fixează sumele care, în conformitate cu articolele 10 alineatul (2), 143 litera (d), 143 litera (e) ale Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, sunt disponibile pentru FEADR.

(3)   Comisia stabilește, pe baza datelor menționate la alineatele (1) si (2), soldul net disponibil pentru cheltuielile FEGA.

Articolul 13

Costuri administrative și de personal

Nu sunt suportate din Fond cheltuielile aferente costurilor administrative și de personal efectuate de statele membre și de beneficiarii ajutoarelor finanțate de FEGA.

Articolul 14

Plățile lunare

(1)   Alocările necesare pentru finanțarea cheltuielilor precizate la articolul 3 alineatul (1) se pun la dispoziție de către Comisie statelor membre sub forma rambursărilor lunare, denumite în continuare „plăți lunare” pe baza cheltuielilor efectuate de agențiile de plăți acreditate într-o perioadă de referință.

(2)   Până la transferarea plăților lunare de către Comisie, resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor se mobilizează de către statele membre în funcție de necesitățile agențiilor lor de plăți acreditate.

Articolul 15

Proceduri pentru efectuarea plăților lunare

(1)   Plățile lunare sunt efectuate de Comisie fără a aduce atingere deciziilor menționate la articolele 30 și 31, pentru cheltuielile efectuate de agențiile de plăți acreditate din statele membre în decursul unei luni de referință.

(2)   Comisia decide, în conformitate cu procedurile menționate la articolul 41 alineatul (3), plățile lunare pe care le efectuează, în baza declarației de cheltuieli a statului membru și a informațiilor furnizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (1), ținând seama de reducerea sau suspendarea plăților în conformitate cu articolul 17.

(3)   Plățile lunare se efectuează de fiecare stat membru cel târziu în a treia zi lucrătoare din a doua lună care urmează celei în care s-a efectuat plata.

(4)   Cheltuielile efectuate de către statele membre în perioada 1-15 octombrie vor fi înregistrate ca fiind efectuate în luna octombrie. Cheltuielile efectuate între 16-31 octombrie se vor înregistra ca fiind efectuate în luna noiembrie.

(5)   Comisia poate hotărî să efectueze plăți suplimentare sau deduceri. În asemenea situații, Comitetul pentru fondurile agricole trebuie să fie informat la următoarea reuniune.

Articolul 16

Respectarea termenelor de plată

În cazurile în care termenele de plată sunt stabilite de legislația comunitară, orice depășire a acestor termene de către agențiile de plăți determină neeligibilitatea plăților din fondurile comunitare, cu excepția cazurilor, în condiții și limite determinate, în conformitate cu principiul proporționalității.

Articolul 17

Reducerea și suspendarea plăților lunare

(1)   În situațiile în care declararea cheltuielilor sau informațiilor stipulate la articolul 15 alineatul (2) nu permite Comisiei să stabilească dacă angajarea fondurilor este în conformitate cu legislația comunitară în materie, Comisia solicită statului membru în cauză să furnizeze mai multe informații în cadrul unei perioade pe care Comisia o va stabili în conformitate cu gravitatea problemei și care, în general, nu poate fi mai mică de 30 de zile.

În cazul în care statul membru nu răspunde solicitărilor Comisiei menționate în primul paragraf, ori răspunsul statului membru nu este considerat satisfăcător sau nu au fost respectate normele comunitare în materie, sau că fondurile comunitare au fost deturnate, Comisia poate reduce sau suspenda temporar plățile lunare către statul membru. Comisia informează statul membru, comunicându-i că reducerea sau suspendarea a fost făcută.

(2)   În cazul în care declarațiile de cheltuieli sau informațiile la care face trimitere articolul 15 alineatul (2) nu oferă Comisiei posibilitatea de a stabili dacă plafonul financiar stabilit de legislația comunitară a fost depășit sau normele comunitare în materie nu au fost respectate, Comisia poate dispune reducerea sau suspendarea așa cum s-a precizat la paragraful al doilea din alineatul (1) al acestui articol, după ce i s-a acordat statului membru posibilitatea de a-și prezenta comentariile.

(3)   Reducerile și suspendările se aplică în conformitate cu principiului proporționalității și cu decizia referitoare la plățile lunare menționate în articolul 15 alineatul (2), fără să aducă atingere deciziilor menționate la articolele 30 și 31.

CAPITOLUL 2

Disciplina bugetară

Articolul 18

Respectarea plafonului

(1)   Pe durata procedurii și execuției bugetare, alocările referitoare la cheltuielile FEGA nu depășesc soldul net menționat la articolul 12 alineatul (3).

Toate instrumentele legislative propuse de Comisie sau adoptate de Consiliu sau de Comisie și având o influență asupra bugetului FEGA respectă soldul net menționat la articolul 12 alineatul (3).

(2)   În cazul în care legislația comunitară stabilește pentru un stat membru un plafon financiar în euro pentru cheltuielile din agricultură, aceste cheltuieli se rambursează în limita plafonului respectiv stabilit în euro, iar rectificările necesare se fac în cazul în care se aplică articolul 11 al Regulamentului (CE) nr. 1782/2003.

(3)   Plafoanele naționale pentru plățile directe sunt stabilite de legislația comunitară, inclusiv cele stabilite la articolele 41 alineatul (1) si 71 litera c ale Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, corectate prin procentajele și rectificările stabilite la articolele 10 alineatul (1) și 11 alineatul (1) ale regulamentului, sunt considerate plafoane financiare în euro.

(4)   În cazul în care până la data de 30 iunie a fiecărui an Consiliul nu stabilește rectificările menționate la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, Comisia stabilește aceste rectificări în conformitate cu procedurile precizate la articolul 41 alineatul (3) din acest regulament și informează de îndată Consiliul cu privire la aceasta.

(5)   Până la 1 decembrie, la propunerea Comisiei, pe baza noilor informații pe care le deține, Consiliul poate adapta rata rectificărilor pentru plățile directe stabilite în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 19

Procedura de disciplină bugetară

(1)   Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, simultan cu proiectul preliminar de buget pentru exercițiul financiar N, estimările pentru exercițiile financiare N-1, N și N + 1. Comisia prezintă simultan o analiză a diferențelor observate între estimările inițiale și cheltuielile reale din exercițiile financiare N-2 și N-3.

(2)   În cazul în care, la întocmirea proiectului preliminar de buget pentru exercițiul financiar N, este posibil să apară riscul ca soldul net menționat la articolul 12 alineatul (3) pentru exercițiul financiar N să fie depășit, ținând seama de marja stabilită la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, Comisia propune Consiliului măsurile necesare, inclusiv acelea prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(3)   În orice moment, în cazul în care Comisia consideră că există riscul ca soldul net menționat în articolul 12 alineatul (3) să fie depășit și că nu poate lua măsuri adecvate pentru a remedia situația prin puterile sale de gestionare, propune Consiliului alte măsuri în vederea asigurării respectării soldului respectiv.

Consiliul decide asupra acestor măsuri în conformitate cu procedurile stabilite la articolul 37 din tratat, în termen de două luni de la primirea propunerii din partea Comisiei. Parlamentul European își prezintă avizul în timp util, așa încât Consiliul să ia notă asupra acestuia și să ia o decizie în termenul stabilit.

(4)   În cazul în care, la sfârșitul exercițiului financiar N, cererile de rambursare din partea statelor membre depășesc sau pot depăși soldul net stabilit în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), Comisia:

(a)

evaluează pro rata cererile prezentate de statele membre și în cadrul limitei bugetului disponibil și, provizoriu, stabilește nivelul plăților pentru luna respectivă;

(b)

determină pentru toate statele membre, cel târziu la data de 28 februarie a anului următor, situația lor ținând seama de exercițiul financiar precedent;

(c)

fixează, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 41 alineatul (3), valoarea totală a finanțării comunitare defalcată pe stat membru, pe baza unei rate unice de finanțare comunitară, în cadrul limitei bugetului disponibil pentru plățile lunare;

(d)

efectuează orice compensare între statele membre, până la data efectuării plăților lunare pentru luna martie a anului N + 1.

Articolul 20

Sistem de avertizare timpurie

Pentru a se asigura ca plafonul bugetar nu este depășit, Comisia aplică lunar un sistem de avertizare timpurie și un sistem de monitorizare în privința cheltuielilor FEGA.

Înainte de începerea fiecărui exercițiu financiar, Comisia determină în acest scop profilul lunar al cheltuielilor bazat, după caz, pe o medie a cheltuielilor lunare în timpul ultimilor trei ani.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport lunar care să examineze evoluția cheltuielilor efectuate în relație cu profilurile și conținând o evaluare a implementării previzibile pentru exercițiul financiar în curs.

Articolul 21

Cursurile de schimb de referință

(1)   Atunci când adoptă proiectul preliminar de buget sau o scrisoare rectificativă a proiectului preliminar de buget care privește cheltuielile agricole, Comisia utilizează pentru estimările bugetare FEGA media cursului de schimb euro/dolar SUA înregistrat pe piață în timpul ultimului trimestru încheiat cu cel puțin 20 de zile înaintea adoptării documentului de buget de către Comisie.

(2)   Atunci când se adoptă proiectul preliminar de buget rectificativ și suplimentar sau o scrisoare de rectificare a acestuia, în măsura în care aceste documente se referă la alocările privitoare la măsurile menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b), Comisia utilizează:

(a)

în primul rând, media cursului de schimb euro/dolar SUA înregistrat pe piață de la data de 1 august a exercițiului financiar precedent până la sfârșitul ultimului trimestru încheiat cu cel puțin 20 de zile înainte de adoptarea documentului de buget de către Comisie și până la 31 iulie a exercițiului financiar în curs și

(b)

în al doilea rând, ca estimare pentru restul exercițiului financiar, media cursului de schimb înregistrat în timpul ultimului trimestru încheiat la cel puțin 20 de zile înainte de adoptarea documentului de buget de către Comisie.

TITLUL III

FEADR

CAPITOLUL 1

Modalități de finanțare

Articolul 22

Contribuțiile financiare de la FEADR

Se determină pentru fiecare program contribuția financiară de la FEADR pentru cheltuielile programelor de dezvoltare rurală, în cadrul plafoanelor stabilite de către legislația comunitară privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală finanțat prin FEADR, plus sumele fixate de Comisie la articolul 12 alineatul (2) din prezentul regulament.

Cheltuielile finanțate în conformitate cu prezentul regulament nu fac obiectul nici unui alt tip de finanțare din cadrul bugetului comunitar.

Articolul 23

Angajamentele bugetare

Angajamentele bugetare comunitare pentru programele de dezvoltare rurală (denumite în continuare „angajamente bugetare”) se fac în rate anuale în perioada care începe la data de 1 ianuarie 2007 și se încheie la data de 31 decembrie 2013.

Decizia Comisiei care adoptă fiecare program de dezvoltare rurală prezentat de statele membre constituie decizie de finanțare în sensul articolului 75 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 și, odată notificată către statele membre respective, constituie angajament juridic în sensul regulamentului menționat anterior.

Pentru fiecare program, angajamentul bugetar pentru prima rată va urma adoptării programului de către Comisie, înaintea datei de 1 mai a fiecărui an, pe baza deciziei menționate la alineatul al doilea din prezentul articol.

CAPITOLUL 2

Gestionarea financiară

Articolul 24

Dispoziții care se aplică tuturor plăților

(1)   Plata din partea Comisiei a contribuției FEADR se efectuează în conformitate cu angajamentele bugetare.

(2)   Alocările necesare pentru acoperirea cheltuielilor la care se face referire la articolul 4 se pun la dispoziția statelor membre prin prefinanțare, plăți intermediare și plata soldului. Articolele 25, 26, 27 și 28 se aplică pentru aceste alocări.

(3)   Plățile se repartizează celui mai vechi angajament bugetar deschis.

(4)   Cumulul total al prefinanțării și plăților intermediare nu depășește 95 % din contribuția FEADR pentru fiecare program de dezvoltare rurală.

Articolul 25

Prefinanțare

(1)   După adoptarea programelor de dezvoltare rurală, Comisia plătește o singură sumă de prefinanțare statelor membre pentru acest program. Aceasta reprezintă 7 % din contribuția FEADR la programul respectiv. Suma poate fi împărțită pe două exerciții financiare în funcție de disponibilitatea resurselor.

(2)   Suma totală plătită ca prefinanțare se rambursează Comisiei în cazul în care declarația de cheltuieli pentru programul de dezvoltare rurală nu este trimisă în 24 de luni data de la care Comisia plătește prima rată a sumei prefinanțate.

(3)   Dobânda obținută la prefinanțare se alocă programului respectiv de dezvoltare rurală și se deduce din suma cheltuielilor publice indicate în declarația finală de cheltuieli.

(4)   Suma totală prefinanțată se lichidează la încheierea programului de dezvoltare rurală.

Articolul 26

Plățile intermediare

(1)   Plățile intermediare se fac pentru fiecare program de dezvoltare rurală. Ele se calculează prin aplicarea ratelor de cofinanțare parțiale pentru fiecare axă prioritară la cheltuielile publice certificate care ține de aceasta.

(2)   În funcție de disponibilitatea resurselor, Comisia face plăți intermediare cu scopul de a rambursa cheltuielile suportate de agențiile de plăți acreditate la punerea în aplicare a programelor.

(3)   Fiecare plată intermediară respectă următoarele cerințe:

(a)

transmiterea către Comisie a unei declarații de cheltuieli semnată de agenția de plăți acreditată, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c);

(b)

respectarea contribuției totale a FEADR la fiecare axă prioritară pe toată durata acoperită de programul respectiv;

(c)

transmiterea către Comisie a ultimului raport anual de execuție pentru punerea in aplicare a programului de dezvoltare rurală.

(4)   În cazul în care una dintre cerințele precizate la alineatul (3) din prezentul articol nu este îndeplinită și prin urmare declarația de cheltuieli nu poate fi acceptată, Comisia informează cu privire la aceasta agenția de plăți acreditată și organismul de coordonare, în cazul în care acesta a fost desemnat.

(5)   Comisia face plăți intermediare în termen de 45 de zile de la data înregistrării declarației de cheltuieli care întrunește cerințele de la alineatul (3) din prezentul articol, fără a aduce atingere hotărârilor menționate la articolele 30 și 31.

(6)   Agențiile de plăți acreditate stabilesc și înaintează Comisiei, prin organismele intermediare ale organismului coordonator sau direct, în cazul în care aceste nu a fost desemnat, declarațiile intermediare de cheltuieli privind programele de dezvoltare rurală, la intervalele stabilite de Comisie. Declarațiile de cheltuieli vor acoperi cheltuielile pe care agenția le-a suportat în timpul fiecărei dintre perioadele respective.

Declarațiile intermediare de cheltuieli privind cheltuielile efectuate începând cu 16 octombrie vor fi înscrise în bugetul anului următor.

Articolul 27

Suspendarea și reducerea plăților intermediare

(1)   Plățile intermediare se efectuează în condițiile prevăzute la articolul 81 din Regulamentul nr. 1605/2002, pe baza declarațiilor de cheltuieli și a informațiilor financiare furnizate de către statele membre.

(2)   În cazul în care declarațiile de cheltuieli sau informațiile financiare comunicate de către un stat membru nu permit să se constate dacă declarația de cheltuieli respectă normele comunitare în materie, statului membru respectiv i se va cere să furnizeze informații suplimentare într-un termen stabilit în conformitate cu gravitatea problemei, dar care nu poate fi mai scurt de treizeci de zile.

(3)   În cazul în care statul membru nu răspunde la cererea menționată la alineatul (2) sau în cazul în care răspunsul este considerat nesatisfăcător sau demonstrează ca normele în materie nu au fost respectate sau că fondurile comunitare au fost utilizate în mod necorespunzător, Comisia poate reduce sau suspenda temporar plățile intermediare către statul membru. Comisia informează statul membru cu privire la aceasta.

(4)   Suspendarea sau reducerea plăților intermediare în conformitate cu articolul 26 respectă principiul proporționalității și nu aduce atingere deciziilor menționate la articolele 30 și 31.

Articolul 28

Plata soldului și închiderea programului

(1)   După primirea ultimului raport anual de execuție privind aplicarea programelor de dezvoltare rurală, Comisia face plata soldului, în funcție de disponibilitatea resurselor, pe baza ratei de cofinanțare per axă prioritară, a conturilor anuale pentru ultimul an de execuție a programului de dezvoltare rurală în cauză și a hotărârii corespunzătoare de regularizare. Aceste conturi pot fi prezentate Comisiei până la 30 iunie 2016 și acoperă cheltuielile suportate de către agenția de plăți până la 31 decembrie 2015.

(2)   Plata soldului se face în termen de 6 luni de la data primirii informațiilor și documentelor menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Sumele care sunt angajate după data plății soldului se dezangajează de către Comisie în termen de 6 luni, fără a aduce atingere articolului 29 alineatul (6).

(3)   În cazul în care până la data de 30 iunie 2016 nu s-au trimis către Comisie ultimul raport anual de execuție și documentele necesare de lichidare a conturilor aferente ultimului an de execuție al programului, soldul se dezangajează automat în conformitate cu articolul 29.

Articolul 29

Dezangajarea automată

(1)   Comisia dezangajează automat orice parte a unui angajament bugetar pentru un program de dezvoltare rurală care nu a fost folosit în scopul prefinanțării sau al plăților intermediare sau pentru care nu s-a prezentat nici o declarație de cheltuieli care să întrunească cerințele de la articolul 26 alineatul (3) în privința cheltuielilor suportate până la data de 31 decembrie a celui de al doilea an ce urmează celui în care se face angajamentul.

(2)   Se dezangajează automat partea angajamentelor încă deschisă la data de 31 decembrie 2015 și pentru care până la data de 30 iunie 2016 nu s-a făcut declarația de cheltuieli.

(3)   În cazul în care o decizie a Comisiei ulterioară deciziei de aprobare a programului de dezvoltare rurală este necesară pentru autorizarea asistenței sau a unei scheme de ajutor, perioada care duce la dezangajarea automată începe la data emiterii deciziei ulterioare. Suma în cauză se stabilește cu ajutorul unui program furnizat de statul membru.

(4)   În cazul unei proceduri judiciare sau unui recurs administrativ cu efect de suspendare, perioada de dezangajare automată menționată la alineatul (1) sau alineatul (2) se întrerupe pentru suma aferentă operațiunilor respective pe durata acțiunii menționate sau recursului administrativ, în cazul în care Comisia primește notificarea motivată de la statul membru până la data de 31 decembrie a anului N + 2.

(5)   La calcularea dezangajării, nu se ține cont de următoarele:

(a)

partea angajamentelor bugetare care a făcut obiectul unei declarații de cheltuieli, dar a cărei rambursare a fost redusă sau suspendată de către Comisie la data de 31 decembrie a anului N + 2;

(b)

partea angajamentelor bugetare pe care agenția de plăți nu a putut să o deconteze din motive de forță majoră, care afectează grav punerea în aplicare a programului de dezvoltare rurală. Autoritățile naționale care invocă forța majoră trebuie să demonstreze consecințele directe asupra punerii în aplicare a programului ca întreg sau a unei părți din program.

(6)   Comisia informează statele membre și autoritățile de resort, în timp util, în cazul în care există riscul dezangajării automate. Comisia informează statele membre și autoritățile implicate cu privire la suma în cauză, după cum se precizează în informațiile pe care le deține. Statele membre au două luni de la data primirii acestor informații pentru a cădea de acord cu suma respectivă sau pentru a formula observații. Comisia efectueză dezangajarea automată în termen de nouă luni de la termenul precizat la alineatele (1)-(4).

(7)   În cazul dezangajării automate, contribuția FEADR la programele de dezvoltare rurală în cauză se reduce pentru anul respectiv cu suma dezangajată automat. Statul membru întocmește un plan de finanțare revizuit pentru a repartiza suma provenită din reducerea ajutorului între axele prioritare. În caz contrar, Comisia reduce suma alocată fiecărei axe prioritate (pro rata).

(8)   În cazul în care prezentul Regulament intră în vigoare după 1 ianuarie 2007, perioadele la expirarea cărora prima dezangajare automată menționată la alineatul (1) poate să se producă se extinde pentru primul angajament cu numărul de luni între ianuarie 2007 și data adoptării de către Comisie a programului de dezvoltare rurală corespunzător.

TITLUL IV

LICHIDAREA CONTURILOR ȘI MONITORIZAREA DE CĂTRE COMISIE

CAPITOLUL 1

Lichidarea

Articolul 30

Lichidarea conturilor

(1)   Până la data de 30 aprilie a anului următor anului bugetar în cauză, Comisia ia o decizie în ceea ce privește lichidarea conturilor agențiilor de plăți acreditate în conformitate cu procedura precizată la articolului 41 alineatul (3), pe baza informațiilor transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctul (iii).

(2)   Decizia de lichidare acoperă integralitatea, corectitudinea și exactitatea conturilor anuale prezentate. Decizia se ia fără a aduce atingere deciziilor luate ulterior în conformitate cu articolul 31.

Articolul 31

Verificarea conformității

(1)   În cazul în care Comisia constată că cheltuielile precizate la articolul 3 alineatul (1) și articolul 4 au fost efectuate cun încălcarea normelor comunitare, hotărăște ce sume urmează să fie excluse de la finanțarea comunitară în conformitate cu procedura la care face trimitere articolul 41 alineatul (3).

(2)   Comisia evaluează sumele care vor fi excluse pe baza gravitații abaterii constatate. Comisia ține cont de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de prejudiciul financiar cauzat Comunității.

(3)   Înaintea luării oricărei decizii de refuzare a finanțării, constatările în urma verificărilor Comisiei și răspunsurile statelor membre fac obiectul unei notificări scrise, iar ulterior cele doua părți trebuie să încerce să ajungă la un acord asupra acțiunii ce trebuie luată.

În cazul în care nu s-a ajuns la nici un acord, statul membru poate să solicite deschiderea unei proceduri în scopul reconcilierii părților în termen de patru luni. Comisiei i se prezintă un raport privind rezultatul procedurii examinat înainte de a decide orice refuz de finanțare.

(4)   Finanțarea nu poate fi refuzată pentru:

(a)

cheltuielile precizate la articolul 3 alineatul (1) efectuate cu mai mult de 24 de luni înainte ca statul membru să fie notificat în scris de către Comisie cu privire la constatările inspecției;

(b)

cheltuielile pentru măsurile multianuale ce intră sub incidența articolului 3 alineatul (1) sau a programelor precizate la articolul 4, în cazul în care obligația finală a beneficiarului intervine cu mai mult de 24 de luni înainte ca statul membru să fie notificat în scris de către Comisie cu privire la constatările inspecției;

(c)

cheltuieli pentru măsurile prevăzute de programele precizate la articolul 4, altele decât cele la care face trimitere litera (b) pentru care plata sau, după caz, plata soldului de către agenția de plăți se face cu mai mult de 24 de luni înainte ca statul membru să fie notificat în scris de către Comisie cu privire la constatările inspecției.

(5)   Alineatul (4) nu se aplică în următoarele cazuri:

(a)

neregulile care intră sub incidența articolelor 32 si 33;

(b)

ajutoare naționale sau încălcările pentru care procedura precizată la articolul 88 sau articolul 226 din tratat a fost inițiată.

CAPITOLUL 2

Nereguli

Articolul 32

Dispoziții speciale FEGA

(1)   Sumele recuperate ca urmare a existentei unei nereguli sau neglijențe și dobânda aferentă acestora vor fi vărsate agenției de plăți și păstrate de aceasta ca venit destinat FEGA în luna în care au fost încasați banii.

(2)   Atunci când bugetul comunității este creditat, statul membru poate reține 20 % din sumele corespunzătoare, cu titlu de rambursare forfetară a costurilor de recuperare, cu excepția cazurilor în care neregularitatea sau neglijenta aparține autorităților administrative sau altor organisme oficiale.

(3)   Atunci când sunt trimise deconturile anuale, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctul (iii), statele membre înaintează Comisiei un raport de sinteză al procedurilor de recuperare întreprinse în urma depistării neregulilor. Astfel se va obține o defalcare a sumelor rămase nerecuperate, prin procedură administrativă și/sau judiciară și pe anul în care s-a emis prima constatare administrativă sau judiciară a neregulilor descoperite.

Statele membre pun la dispoziția Comisiei detalii ale procedurilor individuale de recuperare și ale sumelor individuale rămase nerecuperate.

(4)   După ce procedura precizată la articolul 31 alineatul (3) a fost urmată, Comisia poate decide ca sumele să fie recuperate de către statul membru în următoarele cazuri:

(a)

în cazul în care, în vederea recuperării, statul membru nu inițiază toate procedurile administrative sau judiciare prevăzute de legislația internă și comunitară în decurs de un an de la data primei constatări administrative sau judiciare;

(b)

în cazul în care nu există nici o constatare administrativă sau judiciară sau întârzierea constatării conduce la periclitarea recuperării sau neregularitatea nu a fost inclusă în raportul de sinteză prevăzut la primul paragraf de la primul alineat din prezentul articol pentru anul în care se face prima constatare administrativă sau judiciară.

(5)   În cazul în care recuperarea nu se produce în decursul a patru ani de la constatarea administrativă sau judiciară sau în decurs de opt ani de la inițierea unei acțiuni într-o instanță națională, 50 % din consecințele financiare nerecuperate vor fi suportate de statul membru în cauză și 50 % de bugetul Comisiei.

Statele membre indică separat în raportul de sinteză menționat la primul paragraf de la alineatul (3) sumele nerecuperate în termenele prevăzute la primul paragraf de la prezentul alineat.

Distribuția sarcinii financiare generate de nerecuperare în conformitate cu primul paragraf se face fără a aduce atingere cerinței conform căreia statul membru în cauză trebuie sa urmeze procedurile de recuperare, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din prezentul regulament. Cincizeci la sută din sumele astfel recuperate se creditează către FEGA, după aplicarea deducerilor prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.

Atunci când în contextul procedurii de recuperare se constată absența oricărei nereguli printr-un act administrativ sau juridic având caracter definitiv, statul membru în cauză declară către FEGA drept cheltuială sarcina financiară ce îi revine în conformitate cu primul paragraf.

Cu toate acestea, în cazul în care, din motive care nu pot fi puse în seama statului membru în cauză, recuperarea nu poate fi făcută în termenul stabilit la primul paragraf și suma de recuperat depășește 1 MEUR, Comisia poate, la cererea statului membru, să extindă termenul cu până la 50 % din termenul prevăzut inițial.

(6)   În cazul în care există o justificare pentru a acționa în acest mod, statele membre pot decide să nu inițieze procedurile de recuperare. O asemenea decizie poate fi luată numai în următoarele situații:

(a)

în cazul în care costurile deja suportate și cele estimate pentru recuperare depășesc valoarea ce trebuie recuperată sau

(b)

în cazul în care recuperarea se dovedește imposibilă din cauza insolvenței, înregistrată și recunoscută prin legislația internă, a debitorului sau a persoanelor juridic responsabile pentru nereguli.

Statul membru indică separat în raportul de sinteză precizat la primul paragraf de la alineatul (3) sumele pentru care a decis să nu inițieze recuperarea și motivele pentru care a luat această decizie.

(7)   Statele membre introduc în conturile anuale ce trebuie trimise Comisiei în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) sumele ce vor fi suportate de către acestea în conformitate cu alineatul (5). Comisia verifică dacă acest lucru s-a făcut și operează orice corecție necesară ca parte a deciziei precizate la articolul 30 alineatul (1).

(8)   Ca urmare a completării procedurii prevăzute la articolul 31 alineatul (3), Comisia poate decide să excludă de la finanțare sumele din sarcina bugetului comunitar în următoarele cazuri:

(a)

în conformitate cu alineatele (5) și (6) din prezentul articol, în cazul în care ea constată ca neregularitatea sau nereușita recuperării este rezultatul unei nereguli sau neglijențe a autorităților administrative sau a altui organism oficial al statului membru;

(b)

în conformitate cu alineatul (6) din prezentul articol, în cazul în care ea constată ca temeiurile în baza cărora statul membru și-a suspendat procedura de recuperare nu sunt justificate.

Articolul 33

Dispoziții speciale referitoare la FEADR

(1)   Statele membre fac corecții financiare atunci când sunt depistate, în derularea operațiunilor sau programelor de dezvoltare rurală, nereguli sau neglijențe ce privesc anularea totală sau parțială a finanțării comunitare. Statele membre iau lua în considerare natura și gravitatea neregulilor detectate, precum și amploarea pierderii financiare pentru FEADR.

(2)   În cazul în care fondurile comunitare au fost plătite deja către beneficiari, trebuie recuperate de către agențiile de plăți acreditate în conformitate cu propriile lor proceduri de recuperare și refolosite în conformitate cu alineatul (3) litera (c).

(3)   Corecțiile financiare și refolosirea fondurilor vor fi efectuate de către statele membre în următoarele condiții:

(a)

atunci când neregulile sunt detectate, statele membre trebuie să extindă cererile lor astfel încât să acopere toate operațiunile ce pot fi afectate de asemenea nereguli;

(b)

statele membre notifică aceste corecții Comisiei;

(c)

sumele de finanțare comunitară anulate și cele recuperate, precum și dobânda aferenta, vor fi realocate programelor respective. Cu toate acestea, fondurile comunitare anulate sau recuperate pot fi refolosite de statele membre numai pentru o operațiune din cadrul aceluiași program de dezvoltare rurală și în cazul în care fondurile nu sunt realocate operațiunilor care au făcut obiectul unei corecții financiare.

(4)   Atunci când se trimit conturile anuale, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c) punctul (iii), statele membre trimit Comisiei un raport de sinteză asupra procedurilor de recuperare inițiate ca urmare a neregulilor. Acesta prezintă defalcat sumele încă nerecuperate, prin procedură administrativă și/sau judiciară și pe anul în care s-a emis prima constatare administrativă sau judiciară a neregulilor descoperite.

Acestea informează Comisia cum au decis sau cum preconizează să refolosească fondurile anulate și, după caz, să modifice planul de finanțare pentru programul de dezvoltare rurală în cauză.

(5)   După ce procedura precizată la articolul 31 alineatul (3) a fost urmată, Comisia poate decide să schimbe sumele care trebuie recuperate de către statul membru în următoarele cazuri:

(a)

în cazul în care statul membru nu a inițiat toate procedurile administrative sau juridice în conformitate cu legislația internă și legislația comunitară privind recuperarea fondurilor plătite către beneficiari în anul următor anului în care s-au făcut primele constatări administrative și judiciare;

(b)

în cazul în care statul membru nu reușește să își respecte obligațiile ce îi revin în conformitate cu alineatul (3) literele (a) și (c) din prezentul articol.

(6)   În cazul în care este posibil să se efectueze recuperarea menționată la alineatul (2) după încheierea programului de dezvoltare rurală, statul membru va rambursa sumele recuperate la bugetul Comunității.

(7)   După încheierea programului de dezvoltare rurală, statul membru poate decide oprirea procedurii de recuperare, în condițiile prevăzute la articolul 32 alineatul (6).

(8)   În cazul în care recuperarea nu a fost făcută înainte de încheierea programului de dezvoltare rurală, 50 % din consecințele financiare ale nerecuperării vor fi suportate de către statul membru în cauză și 50 % de către bugetul comunitar și vor fi luate în considerare la sfârșitul perioadei de patru ani următori primei constatări administrative sau juridice sau opt ani în cazul în care acțiunea de recuperare este preluată de instanțele naționale sau la încheierea programului în cazul în care aceste termene expiră înainte de data încheierii.

Cu toate acestea, în cazul în care din motive ce nu pot fi atribuite statului membru în cauză, recuperarea nu poate avea loc în termenul limită precizat la primul paragraf și suma care trebuie recuperată depășește 1 MEUR, Comisia poate, la cererea statului membru, să extindă termenele până la maximum 50 % din termenele inițiale.

(9)   În cazurile la care se face referire la alineatul (8), sumele corespunzătoare celor 50 % suportate de către statul membru vor fi plătite de statul membru către bugetul Comunității.

(10)   Atunci când Comisia face o corecție financiară, acesta nu afectează obligațiile statului membru de a recupera sumele plătite ca parte a contribuției financiare proprie în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (14).

Articolul 34

Transferul veniturilor de la statele membre

(1)   Următoarele se consideră venituri transferate în sensul articolului 18 din Regulamentului (CE) nr. 1605/2002:

(a)

sumele care, în conformitate cu articolele 31, 32 si 33 din acest regulament, trebuie să fie plătite la bugetul comunitar, inclusiv dobânzile aferente;

(b)

sumele care sunt colectate sau recuperate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei taxe în sectorul laptelui și al produselor lactate (15).

(2)   Sumele menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) vor fi plătite la bugetul Comunității și, în caz de reutilizare, vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor FEGA sau FEADR.

Articolul 35

Definiția constatării administrative sau judiciare

În sensul acestui capitol, constatarea primară administrativă sau judiciară reprezintă prima evaluare scrisă a unei autorități competente, administrative sau juridice, care concluzionează pe baza faptelor concrete dacă a fost comisă o neregularitate, fără a aduce atingere posibilității ca această concluzie poate ulterior să fie modificată sau retrasă ca rezultat al evoluției procedurii administrative sau judiciare.

CAPITOLUL 3

Monitorizarea de către Comisie

Articolul 36

Accesul la informație

(1)   Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile necesare pentru buna funcționare a FEGA și FEADR și iau toate măsurile necesare pentru a facilita verificările pe care Comisia le consideră adecvate în privința gestionării finanțării Comisiei, inclusiv verificările la fața locului.

(2)   Comisiei i se comunică de către statele membre, la cerere, actele administrative și actele cu putere de lege pe care acestea le-au adoptat în vederea aplicării actelor comunitare privitoare la politica agricolă comună, în cazul în care aceste acte au impact financiar asupra FEGA sau FEADR.

(3)   Statele membre pun la dispoziția Comisiei toate informațiile despre neregulile detectate, în conformitate cu articolele 32 si 33, precum și cele despre etapele parcurse pentru recuperarea plăților ilegale făcute ca urmare a acestor nereguli.

Articolul 37

Verificările la fața locului

(1)   Fără a aduce atingere verificărilor efectuate de către statele membre în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale, articolului 248 din Tratat și nici unei verificări organizate în conformitate cu articolul 279 din tratat, Comisia poate organiza verificări la fața locului, urmărindu-se în special:

(a)

conformitatea practicilor administrative cu normele comunitare;

(b)

existența documentelor justificative necesare și corelarea lor cu operațiunile finanțate de către FEGA sau FEADR;

(c)

condițiile în care operațiunile finanțate de către FEGA sau FEADR au fost efectuate și verificate.

Persoanele delegate de către Comisie să efectueze inspecțiile la fața locului sau reprezentanți ai Comisiei care acționează în cadrul competențelor care le-au fost atribuite au acces la registre și la toate celelalte documente, inclusiv la documentele și metadatele întocmite, primite sau înregistrate pe suport electronic, care privesc cheltuielile finanțate de către FEGA sau FEADR.

Puterile de inspecție menționate anterior nu afectează aplicarea dispozițiilor interne care rezervă anumite acte pentru agenții desemnați în mod special prin legislația internă. Persoanele delegate de către Comisie nu vor lua parte, inter alia, la vizitele la domiciliu și nici la interogatoriul formal al persoanelor din cadrul legislației interne a statelor membre respective. Cu toate acestea, vor avea acces la informațiile obținute prin intermediul acestor proceduri.

(2)   Comisia face o notificare, cu suficient timp înainte, către statul membru în cauză sau statul membru pe al cărui teritoriu va avea loc inspecția. Personalul din statul membru implicat poate lua parte la astfel de verificări.

La cererea Comisiei și cu acordul statului membru, verificările suplimentare sau anchetele asupra operațiunilor de recuperare prevăzute de acest Regulament se întreprind de către organismele competente ale statului membru. Agenții Comisiei sau persoanele delegate de către Comisie pot lua parte la aceste verificări.

În scopul îmbunătățirii verificărilor, Comisia poate să obțină ajutorul autorităților acestor state membre pentru anumite inspecții sau anchete.

TITLUL V

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 38

Cheltuielile de către FEOGA Secțiunea Garantare, altele decât cele privind dezvoltarea rurală

(1)   Secțiunea Garantare a FEOGA va finanța cheltuielile suportate de către statele membre până la 15 octombrie 2006, în conformitate cu articolul 2 și articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999.

(2)   Cheltuielile statelor membre începând cu 16 octombrie 2006 vor respecta normele din prezentul regulament.

Articolul 39

Cheltuielile pentru dezvoltare rurală FEOGA Secțiunea Garantare

(1)   Pentru statele membre care au devenit membri ai Uniunii Europene înainte de 1 mai 2004, se aplică următoarele norme programelor de dezvoltare pentru perioada 2000-2006, care sunt finanțate de către FEOGA Secțiunea Garantare, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999.

(a)

Plățile către beneficiari încetează la 15 octombrie 2006 și cheltuielile aferente ale statelor membre se rambursează de către Comisie până la data din declarația de cheltuieli pentru octombrie 2006. Cu toate acestea, Comisia poate, în cazuri justificate și în conformitate cu procedura menționată la articolul 41 alineatul (2), să autorizeze plățile până la 31 decembrie 2006, cu condiția rambursării către FEGA a sumelor identice cu avansurile acordate statelor membre pentru perioada de punere în aplicare a acestor programe, în conformitate cu al doilea paragraf de la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999.

(b)

Avansurile acordate statelor membre pentru perioada de punere în aplicare a acestor programe în conformitate cu al doilea paragraf de la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 se deduc de către acestea din cheltuielile finanțate de către FEGA, până la depunerea declarației de cheltuieli pentru decembrie 2006.

(c)

La cererea statelor membre, cheltuielile suportate de agențiile de plăți acreditate între 16 octombrie și 31 decembrie 2006, cu excepția cheltuielilor autorizate în conformitate cu a doua teză de la litera (a) din prezentul articol, vor fi preluate de către bugetul FEADR conform etapelor programului de dezvoltare rurală pentru 2007-2013.

(d)

Resursele financiare disponibile într-un stat membru la 1 ianuarie 2007 ca urmare a reducerii sau anulării plăților pe care acel stat le-a făcut voluntar sau cu titlu de penalitate, în conformitate cu articolele 3, 4 și 5 din Regulamentul (CE) 1259/1999, vor fi utilizate de către statul membru respectiv pentru a finanța măsurile de dezvoltare rurală menționată la articolul 4 din prezentul regulament.

(e)

În cazul în care statele membre nu utilizează resursele financiare menționate la litera (d) într-o perioadă care va fi determinată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41 alineatul (2), sumele corespunzătoare se replătesc către bugetul FEGA.

(2)   Pentru statele membre care aderă la UE la 1 mai 2004, sumele angajate la finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) sub incidența unei decizii a Comisiei luată între 1 ianuarie 2004 și 31 decembrie 2006 și pentru care documentele necesare pentru închiderea asistenței nu au fost trimise Comisiei până la sfârșitul perioadei alocate transmiterii raportului final se dezangajează automat de către Comisie până la 31 decembrie 2010 și conduc la rambursarea de către statele membre a sumelor atribuite eronat.

(3)   Sumele aferente operațiunilor sau programelor care fac obiectul unei proceduri judiciare sau unui recurs administrativ care, în conformitate cu legislația statului membru, au un efect de suspendare se exclud de la calcularea sumei dezangajate automat, în conformitate cu alineatele (1) și (2).

Articolul 40

Cheltuielile FEOGA Secțiunea Orientare

(1)   Sumele angajate la finanțarea măsurilor de dezvoltare rurală de la FEOGA Secțiunea Orientare în conformitate cu o decizie a Comisiei adoptată între 1 ianuarie 2000 și 31 decembrie 2006 și pentru care documentele necesare pentru închiderea asistenței nu au fost trimise Comisiei până la sfârșitul perioadei alocate transmiterii raportului final se dezangajează automat de către Comisie până la 31 decembrie 2010 și determină rambursarea de către statele membre a sumelor atribuite eronat. Documentele necesare pentru închiderea asistenței sunt declarațiile de cheltuieli referitoare la plata soldului, raportul final de punere în aplicare și declarația prevăzută la articolul 38 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1260/99 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondurile structurale (16).

(2)   Sumele aferente operațiunilor sau programelor care fac obiectul unei proceduri judiciare sau unui recurs administrativ care, în conformitate cu legislația statului membru, au efect suspensiv se exclud de la calcularea sumei dezangajate automat, în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 41

Comitetul privind Fondurile

(1)   Comisia este asistată de un Comitet privind Fondurile Agricole (denumit în continuare „Comitetul”).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 si 7 din Decizia 1999/468/CE.

(4)   Comitetul adoptă propriul său regulament de procedură.

Articolul 42

Domeniu de aplicare

Normele de aplicare a prezentului regulament se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 41 alineatul (2). În conformitate cu prezentul regulament și în special cu articolele 6, 7, 8, 9, 16, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37 și 48, Comisia adoptă:

1.

condițiile aplicabile la acreditarea agențiilor de plăți și a organismelor de certificare, precum și la acreditarea specială a organismelor coordonatoare; funcțiile lor, informațiile cerute și modalitățile de a puse la dispoziția Comisiei sau transmise acesteia;

2.

condițiile în care pot fi delegate sarcinile agențiilor de plăți;

3.

standardele admise pentru certificare, natura certificării, domeniul de aplicare și termenele limită în care trebuie făcută certificarea;

4.

aplicarea normelor pentru procedurile de dezangajare automată, de verificare a conformității și de lichidare a conturilor;

5.

demersurile pentru primirea și repartizarea veniturilor de la statele membre;

6.

normele generale aplicabile verificărilor la fața locului;

7.

forma, conținutul, sincronizarea, termenele limită și demersurile pentru transmiterea sau punerea la dispoziția Comisiei:

declarațiile de cheltuieli și estimările cheltuielilor și actualizările lor;

declarația de garanție și conturile anuale ale agențiilor de plăți;

rapoartele de certificare a conturilor;

numele și datele de identificare ale agențiilor de plăți acreditate, organismelor de coordonare acreditate și ale organismelor de certificare;

modalitățile de luare în calcul și de plată a cheltuielilor financiare finanțate de FEGA și FEADR;

notificările corecțiilor financiare făcute de către statele membre în legătură cu operațiunile sau programele de dezvoltare rurală și rapoartele de sinteză privind procedurile de recuperare întreprinse de către statele membre ca răspuns la nereguli;

informații privind măsurile luate în conformitate cu articolul 9;

8.

normele de conservare a documentelor și informațiilor;

9.

măsurile tranzitorii necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 43

Raportul financiar anual

Până la data de 1 septembrie a fiecărui an următor anului bugetar, Comisia întocmește un raport financiar privind administrarea FEGA și FEADR în timpul exercițiului financiar precedent, pe care îl înaintează Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 44

Confidențialitatea

Statele membre și Comisia iau toate măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității informațiilor comunicate sau obținute în urma exercitării măsurilor de inspecție sau lichidare a conturilor puse în aplicare în conformitate cu prezentul regulament.

Principiile menționate la articolul 8 al Regulamentului Consiliului (Euratom, CE) nr. 2158/96 din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (17) se aplică acestor informații.

Articolul 45

Utilizarea euro

(1)   Sumele date în deciziile Comisiei de adoptare a programelor de dezvoltare rurală, sumele angajamentelor și plățile de către Comisie și sumele cheltuielilor atestate sau certificate și sumele din declarațiile de cheltuieli ale statelor membre se exprimă și se plătesc în euro.

(2)   În cazul în care o plată directă prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se face către beneficiar în altă monedă decât euro, statele membre vor converti suma ajutorului exprimată în euro în moneda națională pe baza celui mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înaintea datei de 1 octombrie a anului pentru care se acordă ajutorul.

(3)   În cazul în care se aplică alineatul (2), rambursările către statele membre a sumelor plătite beneficiarilor se fac de către Comisie pe baza declarațiilor de cheltuieli ale statelor membre. Atunci când întocmesc declarațiile de cheltuieli, statele membre utilizează aceeași rată de conversie ca și cea utilizată pentru plățile către beneficiari.

Articolul 46

Modificare la Regulamentul (CEE) nr. 595/91

Prin prezentul, Regulamentul (CEE) nr. 595/91 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 5 alineatul (2) se elimină;

2.

articolul 7 alineatul (1) se elimină.

Articolul 47

Abrogare

(1)   Prin prezentul, se abrogă Regulamentul nr. 25, Regulamentul (CE) nr. 723/97 și Regulamentul (CE) nr. 1258/1999.

Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 se aplică în continuare până la 15 octombrie 2006 pentru cheltuielile suportate de către statele membre și până la 31 decembrie 2006 pentru cheltuielile efectuate de către Comisie.

(2)   Trimiterile la regulamentele abrogate se consideră trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexă.

Articolul 48

Măsuri tranzitorii

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia adoptă măsurile care sunt necesare și justificate pentru a rezolva, în cazuri de urgență, problemele practice și speciale, în special cele care privesc tranziția de la dispozițiile regulamentelor nr. 25, (CE) nr. 723/97 și (CE) nr. 1258/1999 și ale prezentului regulament. Aceste măsuri pot deroga de la anumite părți ale prezentului regulament, dar numai într-o anumită măsură și pentru un timp strict necesar.

Articolul 49

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2007, cu excepția articolului 18 alineatul (4) care se aplică imediat ce acesta intră în vigoare, fără să aducă atingere dispozițiilor de la articolul 47.

Cu toate acestea, următoarele dispoziții se aplică începând cu 16 octombrie 2006:

articolele 30 și 31, în ceea ce privește cheltuielile suportate de la 16 octombrie 2006;

articolul 32, în ceea ce privește cazurile notificate în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 595/91 si pentru care recuperările totale nu se fac până la 16 octombrie 2006;

articolele 38, 39, 41, 44 și 45 pentru cheltuielile declarate în 2006 pentru anul bugetar 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 21 iunie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

F. BODEN


(1)  Aviz emis la 26 mai 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 118/2005 al Comisiei (JO L 24, 27.1.2005, p. 15).

(4)  JO C 172, 18.6.1999, p. 1, modificat prin Decizia 2003/429/CE a Parlamentului European și Consiliului (JO L 147, 14.6.2003, p. 25).

(5)  JO L 160, 26.6.1999, p. 103.

(6)  JO L 160, 26.6.1999, p. 113.

(7)  JO 30, 20.4.1962, p. 991, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 278/70 (JO L 94, 28.4.1970, p. 9).

(8)  JO L 108, 25.4.1997, p. 6, modificat prin Regulamentul CE nr. 2136/2001 (JO L 288, 1.11.2001, p. 1).

(9)  JO L 67, 14.3.1991, p. 11.

(10)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(11)  JO C 121, 20.5.2005, p. 1.

(12)  Aviz din 9 februarie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(13)  JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

(14)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1, astfel cum a fost modificat prin Actul de aderare din 2003.

(15)  JO L 270, 21.10.2003, p. 123, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2217/2004 (JO L 375, 23.12.2004, p. 1).

(16)  JO L 161, 26.6.1999, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 173/2005 [(JO L 29, 2.2.2005, p. 3).

(17)  JO L 292, 15.11.1996, p. 2.


ANEXĂ

Tabel de corespondență

Regulamentul (CEE) nr. 25

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (2)

Articolele 2 - 8


Regulamentul (CEE) nr. 595/91

Prezentul regulament

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 32 alineatul (3)

Articolul 8

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 32 alineatul (2)


Regulamentul (CE) nr. 723/97

Prezentul regulament

Articolele 1 - 3

Articolul 4 alineatele (1) și (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

Articolele 5 - 9


Regulamentul (CE) nr. 1258/1999

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1), primul paragraf

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2) litera (a)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul l alineatul (2) litera (c)

Articolul 4

Articolul 1 alineatul (2) litera (d)

Articolul 3 alineatul (2) litera (a)

Articolul 1 alineatul (2) litera (e)

Articolul 3 alineatul (1) litera (d)

Articolul 5 alineatul (1) litera (c)

Articolul 5 alineatul (1) litera (d)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 4

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 13

Articolul 2 alineatele (1) și (2)

Articolul 3

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 42

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2) litera (a)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 5

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 42

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

Articolul 8 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 10

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (6)

Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 alineatul (7)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (8)

Articolul 42

Articolul 5 alineatul (1), primul paragraf

Articolul 14 alineatul (1)

Artide 5 alineatul (1), al doilea paragraf

Articolul 25 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 42

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1) litera (c)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 42

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2), primul paragraf

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2), al doilea paragraf

Articolul 15 alineatul (3) and (4)

Articolul 7 alineatul (2), al treilea paragraf

Articolul 15 alineatul (5)

Articolul 7 alineatul (3), primul paragraf

Articolul 30 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (3), al doilea paragraf

Artide 30 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (4), primul paragraf

Articolul 31 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (4), al doilea paragraf

Articolul 31 alineatul (3), primul paragraf

Articolul 7 alineatul (4), al treilea paragraf

Articolul 31 alineatul (3), al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (4), al patrulea paragraf

Articolul 31 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (4), al cincilea paragraf

Articolul 31 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (4), al șaselea paragraf

Articolul 31 alineatul (5)

Articolul 7 alineatul (5)

Articolul 42

Articolul 8 alineatul (1), primul paragraf

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1), al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 32 alineatele (l) și (8)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 42

Articolul 9 alineatul (1), primul paragraf

Articolul 36 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (1), al doilea paragraf

Articolul 36 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 37 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 42

Articolul 10

Articolul 43

Articolele 11-15

Articolul 41

Articolul 16

Articolul 41

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 48

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 49


Top