EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1073

Regulamentul (CE) nr. 1073/2005 al Comisiei din 7 iulie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la IFRIC 2Text cu relevanță pentru SEE.

OJ L 175, 8.7.2005, p. 3–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 287M, 18.10.2006, p. 85–93 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 75 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 75 - 83

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2008; abrogare implicită prin 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1073/oj

13/Volumul 49

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

75


32005R1073


L 175/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1073/2005 AL COMISIEI

din 7 iulie 2005

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la IFRIC 2

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări, astfel cum existau în vigoare la 14 septembrie 2002, prin Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 (2).

(2)

La 17 decembrie 2003, Consiliul pentru standarde internaționale de contabilitate [International Accounting Standard Board – (IASB)] a publicat Standardul internațional de contabilitate (IAS) 32 Instrumente financiare: prezentare și descriere. IAS 32 stabilește principii de bază pentru clasificarea instrumentelor ca pasive sau capitaluri proprii și a fost adoptat de Comisia Europeană prin Regulamentul (CE) nr. 2237/2004 (3) cu începere de la 29 decembrie 2004.

(3)

În urma discuțiilor bilaterale cu reprezentați ai sectorului cooperatist și la cererea Comisiei, IASB a invitat Comitetul pentru interpretarea standardelor internaționale de raportare financiară (IFRIC) să elaboreze o interpretare pentru a facilita aplicarea IAS 32 revizuit.

(4)

La 25 noiembrie 2004, a fost publicată IFRIC 2 Acțiunile membrilor în entități de tip cooperatist și instrumente similare. Interpretarea clarifică faptul că clasificarea acțiunilor membrilor drept pasive financiare sau drept capitaluri proprii depinde de caracteristicile respectivelor acțiuni, în special de modul de răscumpărare. Data aplicării acestei interpretări este aceeași ca și data aplicării IAS 32, după cum s-a prevăzut deja în motivul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2237/2004 din 29 decembrie 2004 de adoptare a IAS 32.

(5)

În urma consultării cu experții tehnici în domeniu, s-a confirmat că interpretarea IFRIC 2 Acțiunile membrilor în entități de tip cooperatist și instrumente similare îndeplinește criteriile tehnice de adoptare prezentate în articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Această modificare ar trebui să intre în vigoare în mod excepțional pentru exercițiul financiar al entității care începe de la 1 ianuarie 2005 sau ulterior, respectiv de la o dată anterioară datei publicării prezentului regulament. Aplicarea retroactivă este justificată în mod excepțional pentru a permite entităților de tip cooperatist să își pregătească conturile în conformitate cu IAS 32, potrivit interpretării date de IFRIC 2, și pentru ca entitățile în cauză să poată previziona în mod legitim aplicarea respectivei modificări încă în momentul adoptării IAS 32.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de reglementare în domeniul contabilității,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1725/2003 se modifică după cum urmează:

Se inserează textul interpretării IFRIC 2 Acțiunile membrilor în entități de tip cooperatist și instrumente similare care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică fiecărui exercițiu financiar al unei entități care începe de la 1 ianuarie 2005 sau ulterior.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iulie 2005.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261, 13.10.2003, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 211/2005 (JO L 41, 11.2.2005, p. 1).

(3)  JO L 393, 31.12.2004, p. 1.


ANEXĂ

STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ

IFRIC 2

Acțiunile membrilor în entități de tip cooperatist și instrumente similare

Reproducerea este permisă în Spațiul Economic European. Toate drepturile existente sunt rezervate în afara SEE, cu excepția dreptului de reproducere pentru uz personal sau pentru alte scopuri legitime. Se pot obține informații suplimentare de la IASB, la adresa www.iasb.org.uk

INTERPRETAREA IFRIC 2

Acțiunile membrilor în entități de tip cooperatist și instrumente similare

Referințe

— IAS 32 Instrumente financiare: prezentare și descriere (astfel cum a fost revizuit în 2003)

— IAS 39 Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare (astfel cum a fost revizuit în 2003)

Context

1.

Entitățile de tip cooperatist și alte entități similare sunt formate din grupuri de persoane în scopul de a satisface nevoi economice sau sociale comune. Legislațiile interne de cele mai multe ori definesc o entitate de tip cooperatist ca fiind o societate care dorește să promoveze progresul economic al membrilor săi prin intermediul unei activități economice comune (principiul autoajutorării). Interesele membrilor într-o entitate de tip cooperatist sunt adeseori caracterizate ca acțiuni ale membrilor, unități ale membrilor sau alte categorii similare, denumite în continuare „acțiunile membrilor”.

2.

IAS 32 stabilește principii pentru clasificarea instrumentelor financiare în pasive financiare sau capitaluri proprii. În special, principiile respective se aplică clasificării instrumentelor care pot fi lichidate de către deținător înainte de scadență care permit deținătorului să vândă instrumentele respective emitentului contra numerar sau alt instrument financiar. Este dificilă aplicarea acestor principii acțiunilor membrilor în entități de tip cooperatist și instrumentelor similare. Unii dintre membrii Consiliului pentru standarde internaționale de contabilitate au solicitat asistență pentru înțelegerea modului în care principiile din IAS 32 se aplică acțiunilor membrilor și instrumentelor similare care au anumite caracteristici, precum și a circumstanțelor în care caracteristicile respective afectează clasificarea în categoria pasivelor sau în cea a capitalurilor proprii.

Domeniu de aplicare

3.

Prezenta interpretare se aplică instrumentelor financiare care intră în domeniul de aplicare al IAS 32, inclusiv instrumentelor financiare emise către membrii unor entități de tip cooperatist care pun în evidență participația membrilor în entitate. Prezenta interpretare nu se aplică instrumentelor financiare care se achită sau pot fi achitate în propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității.

Aspecte dezbătute

4.

Multe instrumente financiare, inclusiv acțiunile membrilor, au caracteristici de capitaluri proprii, inclusiv drepturi de vot și drepturi de a participa la distribuirea dividendelor. Unele instrumente financiare conferă deținătorului dreptul de a cere răscumpărarea lor contra numerarului sau unui alt instrument financiar, dar pot include sau pot fi supuse unor limitări în ceea ce privește posibilitatea de răscumpărare a instrumentelor financiare. Cum ar trebui evaluate acele condiții de răscumpărare pentru a stabili dacă instrumentele financiare ar trebui clasificate drept pasive sau drept capitaluri proprii?

Consens

5.

Dreptul contractual al deținătorului unui instrument financiar (inclusiv acțiunile membrilor în entități de tip cooperatist) de a solicita răscumpărarea nu necesită, în sine, clasificarea instrumentului financiar ca un pasiv financiar. Mai degrabă, entitatea trebuie să ia în considerare toate clauzele și condițiile instrumentului financiar atunci când determină dacă acesta va fi clasificat ca un pasiv financiar sau ca un element de capitaluri proprii. Clauzele și condițiile respective includ actele cu putere de lege și normele administrative locale relevante, precum și statutul entității în vigoare la data clasificării, dar nu și modificările viitoare preconizate la actele cu putere de lege, normele administrative sau statutul în cauză.

6.

Acțiunile membrilor care ar fi clasificate drept capitaluri proprii în cazul în care membrii nu ar avea dreptul de a solicita răscumpărarea lor constituie capitaluri proprii cu condiția să fie îndeplinită oricare dintre condițiile de la punctele 7 și 8. Depozitele la vedere, inclusiv conturile curente, conturile de depozit și contractele similare care apar atunci când membrii acționează în calitate de clienți constituie pasive financiare ale entității.

7.

Acțiunile membrilor constituie capitaluri proprii în cazul în care entitatea are un drept necondiționat de a refuza răscumpărarea acțiunilor membrilor.

8.

Actele cu putere de lege și normele administrative locale sau statutul entității pot impune diverse tipuri de interdicții asupra răscumpărării acțiunilor membrilor, de exemplu interdicții necondiționate sau interdicții bazate pe criterii de lichiditate. În cazul în care răscumpărarea este interzisă necondiționat prin actele cu putere de lege și normele administrative locale sau prin statutul entității, acțiunile membrilor constituie capitaluri proprii. Cu toate acestea, dispozițiile din actele cu putere de lege și normele administrative locale sau din statutul entității care interzic răscumpărarea numai în cazul în care sunt îndeplinite (sau nu sunt îndeplinite) anumite condiții – cum ar fi restricțiile legate de lichiditate – nu conduc la clasificarea acțiunilor membrilor drept capitaluri proprii.

9.

O interdicție necondiționată poate fi absolută, adică toate răscumpărările sunt interzise. O interdicție necondiționată poate fi parțială, adică interzice răscumpărarea acțiunilor membrilor în cazul în care răscumpărarea ar duce la situația în care un număr de acțiuni ale membrilor sau valoarea de capital subscris vărsat din acțiunile membrilor ar scădea sub un nivel specificat. Acțiunile membrilor care depășesc valoarea care face obiectul interdicției de răscumpărare constituie pasive, cu excepția cazului în care entitatea are dreptul necondiționat de a refuza răscumpărarea, în conformitate cu mențiunile de la punctul 7. În anumite situații, numărul de acțiuni sau valoarea de capital subscris vărsat care face obiectul unei interdicții de răscumpărare se poate modifica din când în când. O astfel de modificare în interdicția de răscumpărare conduce la un transfer între pasive financiare și capitaluri proprii.

10.

La recunoașterea inițială, entitatea trebuie să își evalueze pasivul financiar pentru răscumpărare la valoarea justă. În cazul acțiunilor membrilor care au o caracteristică de răscumpărare, entitatea evaluează valoarea justă a pasivului financiar pentru răscumpărare la o valoare care să nu fie mai mică decât cea mai mare valoare a sumei care trebuie plătită în conformitate cu dispozițiile de răscumpărare din statutul său sau din legislația aplicabilă, actualizată de la prima dată la care suma poate fi cerută spre plată (a se vedea exemplul 3).

11.

În conformitate cu cerințele de la punctul 35 din IAS 32, distribuirile instrumentelor de capitaluri proprii către deținători sunt recunoscute direct în capitalurile proprii, fără nici un beneficiu din economia de impozit pe profit. Dobânzile, dividendele și alte venituri care sunt legate de instrumentele financiare clasificate ca pasive financiare sunt cheltuieli, indiferent dacă acele sume plătite sunt caracterizate în mod legal ca fiind dividende, dobânzi sau altele.

12.

Apendicele, care face parte integrantă din consens, oferă exemple de aplicare a acestui consens.

Prezentarea informațiilor

13.

Atunci când o modificare în interdicția de răscumpărare conduce la un transfer între pasive financiare și capitaluri proprii, entitatea va furniza informații separat cu privire la valoarea, perioada și motivul transferului.

Data intrării în vigoare

14.

Data intrării în vigoare a prezentei interpretări și dispozițiile privind tranziția la aceasta sunt aceleași cu cele pentru IAS 32 (astfel cum a fost revizuit în 2003). O entitate aplică prezenta interpretare pentru perioadele anuale care încep de la 1 ianuarie 2005 sau ulterior acestei date. În cazul în care o entitate aplică prezenta interpretare pentru o perioadă care începe înainte de 1 ianuarie 2005, entitatea trebuie să menționeze acest fapt. Prezenta interpretare trebuie aplicată retroactiv.


Top