EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0059

Directiva 2005/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 de efectuare a celei de-a douăzeci și opta modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (toluen și triclorbenzen)Text cu relevanță pentru SEE.

JO L 309, 25.11.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/59/oj

13/Volumul 49

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

270


32005L0059


L 309/13

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2005/59/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 26 octombrie 2005

de efectuare a celei de-a douăzeci și opta modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (toluen și triclorbenzen)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 95 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Riscurile pe care le prezintă pentru oameni și mediu toluenul și triclorbenzenul (TCB) au fost evaluate în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente (3). Evaluarea riscurilor a identificat necesitatea de a limita acele riscuri, iar Comitetul științific pentru toxicitate, ecotoxicitate și mediu (CSTEE) a confirmat această concluzie.

(2)

Recomandarea 2004/394/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind rezultatele evaluării riscurilor și strategiile de reducere a riscurilor pentru următoarele substanțe: acetonitril, acrilamidă, nitril acrilic, acid acrilic, butadienă, fluorură de hidrogen, peroxid de hidrogen, acid metacrilic, metacrilat de metil, toluen și triclorbenzen (4), adoptată în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 793/93, conține o strategie de limitare a riscurilor toluenului și ale TCB, recomandând restricții menite să limiteze riscurile care decurg din anumite utilizări ale acestor substanțe.

(3)

Prin urmare, pentru a proteja sănătatea și mediul, este necesară restricționarea introducerii pe piață și utilizării toluenului și a TCB.

(4)

Scopul prezentei directive este de a introduce măsuri de armonizare în ceea ce privește toluenul și TCB, care au ca obiectiv buna funcționare a pieței interne, asigurând totodată un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, în conformitate cu cerințele articolului 95 din tratat.

(5)

Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere legislației comunitare de stabilire a cerințelor minime pentru protecția lucrătorilor, prevăzute de Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (5) și în directivele speciale care se întemeiază pe aceasta din urmă, în special Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (6) și Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (7).

(6)

Directiva 76/769/CEE (8) ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 76/769/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 15 decembrie 2006. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 15 iunie 2007.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă, împreună cu un tabel de corespondență între prezenta directivă și dispozițiile naționale adoptate.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 26 octombrie 2005.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

D. ALEXANDER


(1)  JO C 120, 20.5.2005, p. 6.

(2)  Avizul Parlamentului European din 13 aprilie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 septembrie 2005.

(3)  JO L 84, 5.4.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 144, 30.4.2004, p. 72. Versiune rectificată în JO L 199, 7.6.2004, p. 41.

(5)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(6)  JO L 131, 5.5.1998, p. 11.

(7)  JO L 158, 30.4.2004, p. 50. Versiune rectificată în JO L 229, 29.6.2004, p. 23.

(8)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/98/CE a Comisiei (JO L 305, 1.10.2004, p. 63).


ANEXĂ

La anexa I la Directiva 76/769/CEE se adaugă următoarele puncte:

„48.

Toluen

CAS nr. 108-88-3

Nu poate fi introdus pe piață sau utilizat ca substanță sau constituent al unor preparate într-o concentrație egală sau mai mare de 0,1 % din masă în adezivi și în vopsele aplicate prin pulverizare destinate vânzării către publicul larg.

49.

Triclorbenzen

CAS nr. 120-82-1

Nu poate fi introdus pe piață sau utilizat ca substanță sau constituent al unor preparate într-o concentrație egală sau mai mare de 0,1 % din masă pentru toate utilizările cu excepția utilizărilor:

ca intermediar de sinteză sau

ca solvent de reacție utilizat în sistem închis pentru reacțiile de clorurare sau

pentru fabricarea 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzenului (TATB).”


Top